ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Χ΢ΕΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑ΢ΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ – ΝΕ΢ΟΥ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕ΢ΙΟΥ - ΟΤΕ.

Απαλλαγι πλθρωμισ ςχολείων ςε λογαριαςμοφσ ΔΕΗ, νεροφ, φυςικοφ αερίου, ΟΤΕ.
Δωρεάν νερό, ρεφμα, τθλζφωνο/τθλεπικοινωνίεσ και πετρζλαιο ςτα ςχολεία.

Η Γενικι ΢υνζλευςθ του ΢υλλόγου Εκπαιδευτικϊν Π.ε. «Γ. ΢εφζρθσ» απαιτεί
ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξισ:

.g

r

 Οι ςχολικζσ επιτροπζσ να αποδεςμευτοφν και να απαλλαχτοφν από τθν πλθρωμι

ot

των λογαριαςμϊν ςε νερό, ρεφμα, φυςικό αζρριο, τθλεπικοινωνίεσ.

sp

 Σα χρζθ τουσ διαγράφονται αναδρομικά. Οι Διμοι να αναλάβουν τθν κάλυψθ αυτϊν

og

των δαπανϊν των ςχολείων, για τισ οποίεσ απαιτείται 100% πλιρθσ κρατικι

bl

χρθματοδότθςθ.

u.

 Δε δεχόμαςτε καμιά ςτάςθ πλθρωμϊν από το κράτοσ για τα ςχολεία. Δωρεάν νερό,

ed

ρεφμα, τθλζφωνο / τθλεπικοινωνίεσ και πετρζλαιο ςτα ςχολεία. Οφτε ζνα ευρϊ από

ris

τθν τςζπθ των γονιϊν.

se

ςχολικζσ επιτροπζσ.

fe

 Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ των ςχολικϊν επιτροπϊν. Κατάργθςθ του ΦΠΑ για τισ

.g

 Να υπάρξει άμεςα ζκτακτθ επιχοριγθςθ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό.

w

w

w

 Αφξθςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία ςτο 15% του κρατικοφ προχπολογιςμοφ.

N. ΙΩΝΙΑ 30/11/2012
ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΗ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η΢

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΑ

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

bl

og

sp

ot

.g

r

Η κατάςταςθ ςτθν Ρροςχολικι Αγωγι, μπορεί να κωδικοποιθκεί ςτα παρακάτω::
 Ράνω από 60.000 προνιπια και πολλά νιπια βρίςκονται ζξω από τθ δθμόςια
Ρροςχολικι Αγωγι κάκε χρόνο.
 Δε γίνεται καμία προςπάκεια από τισ κυβερνιςεισ, το Υπουργείο και τουσ
διμουσ για εξαςφάλιςθ χϊρων ι κτθρίων για ίδρυςθ και ςτζγαςθ νζων
Νθπιαγωγείων ι τμθμάτων τουσ, ϊςτε να καλυτερζψει θ κατάςταςθ.
 Ρλθροφορίεσ αναφζρουν ότι κα εφαρμοςτεί το Ενιαίο Αναμορφωμζνο
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ) και ςτο Νθπιαγωγείο, με ωράριο 8 π.μ. - 2 μ.μ.
για όλα τα νιπια, αρχισ γενομζνθσ από τα κλαςςικά Νθπιαγωγεία. Κάτι τζτοιο
εντατικοποιεί πλιρωσ το Νθπιαγωγείο, ςτα πλαίςια του νζου ςχολείου και
ταυτόχρονα εγκυμονεί περαιτζρω κινδφνουσ για το μθ κεςμοκετθμζνο ωράριο των
Νθπιαγωγϊν.
 Η παραβίαςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των Νθπιαγωγϊν και θ
υποβάκμιςθ τθσ δουλειάσ τουσ είναι ςυνεχισ.
 Το ίδιο και θ εντατικοποίθςθ τθσ δουλειάσ τθσ Νθπιαγωγοφ, λόγω παραπζρα
ςχολειοποίθςθσ-εντατικοποίθςθσ τθσ Π.Α., ςτθν οποία κα ςυμβάλλει και το νζο
αναλυτικό πρόγραμμα.
 Μεγάλθ μείωςθ λειτουργικϊν δαπανϊν, ςτθν ουςία οικονομικι αφαίμαξθ τθσ
δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, μεγάλο μζροσ τθσ οποίασ αντανακλάται ςτθν Προςχολικι
Αγωγι.
 Μεγάλεσ ελλείψεισ ςε βοθκθτικό προςωπικό και νθπιαγωγοφσ τθσ παράλλθλθσ
ςτιριξθσ.
Καταδικάηουμε τθ γενικότερθ αντιλαϊκι αντιεκπαιδευτικι πολιτικι, που
υποβακμίηει παραπζρα και τθν Ρ.Α. και απαιτοφμε:

Πχι ςτθ ςχολειοποίθςθ-εντατικοποίθςθ τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ.
Θζλουμε Προςχολικι Αγωγι που να απαντά ολοκλθρωμζνα ςτθν ψυχοςωματικι
και νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ κακϊσ και ςτθν
κοινωνικοποίθςι τουσ.

Κακιζρωςθ ενιαίασ αποκλειςτικά δθμόςιασ και δωρεάν Δίχρονθσ
Υποχρεωτικισ Ρροςχολικισ Αγωγισ για όλα τα παιδιά, ςτα Δθμόςια
Νθπιαγωγεία, με τθν αποκλειςτικι εποπτεία του Τπουργείου Παιδείασ.

Απαγόρευςθ κάκε επιχειρθματικισ δράςθσ ςτον ευαίςκθτο χϊρο τθσ Π.Α.
και ςε όλθ τθν εκπαίδευςθ.

Ενιαίο 12χρονο βαςικό υποχρεωτικό ςχολείο για όλα τα παιδιά.
Δθμόςιεσ επαγγελματικζσ ςχολζσ μετά το 12χρονο. Ενιαία ανϊτατθ εκπαίδευςθ.

Κδρυςθ και λειτουργία νζων νθπιαγωγείων ςτθν περιοχι μασ για τθν
κάλυψθ όλων των αναγκϊν. Απαιτείται άμεςα θ ίδρυςθ τουλάχιτον εννζα νζων
νθπιαγωγείων ςτθν περιοχι μασ (3 ςτθ Μεταμόρφωςθ, 3 ςτο Ηράκλειο, 3 ςτθ Νζα
Ιωνία)

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

bl

og

sp

ot

.g

r


Άμεςθ εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ κατάλλθλθσ υποδομισ για τθν
Ρροςχολικι Αγωγι ςε κτθριακό, παιδαγωγικό, εποπτικό και υλικοτεχνικό
επίπεδο.

Οφτε ζνα ευρϊ από τθν τςζπθ των γονιϊν και των νθπιαγωγϊν για τθ
λειτουργία του δθμόςιου Νθπιαγωγείου.

Νομοκετικι κατοχφρωςθ του ωραρίου τθσ/του Νθπιαγωγοφ με βάςθ το
αίτθμα : Εξίςωςθ του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ
με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Καμία
επζκταςθ του ωραρίου λειτουργίασ των Νθπιαγωγείων, πζραν του 8:15ϋ π.μ. –
12:15ϋ μ.μ. για τα κλαςικά και 8:00ϋ – 15:45ϋ για τα ολοιμερα. Να μθν εφαρμοςτεί
θ πρωινι ηϊνθ 7 π.μ. – 8 π.μ. Να μθν εφαρμοςτεί το Ενιαίο Αναμορφωμζνο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ςτα Νθπιαγωγεία.

15 παιδιά ανά τμιμα. Ίδρυςθ τμθμάτων ζνταξθσ νθπίων ανά ςυγκρότθμα
και όςων ειδικϊν Νθπιαγωγείων χρειάηονται, για να απορροφθκοφν όλα τα νιπια
– προνιπια με ειδικζσ ανάγκεσ.

Ρλιρθ μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ. Μονιμοποίθςθ όλων των
ςυμβαςιοφχων νθπιαγωγϊν (αναπλθρωτϊν) χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ.

Μαηικοί διοριςμοί Νθπιαγωγϊν για τθν κάλυψθ όλων των πραγματικϊν
κενϊν με μοναδικό κριτιριο το πτυχίο. Κατάργθςθ του διαγωνιςμοφ του Α΢ΕΠ.

Κατάργθςθ κάκε μορφισ ελαςτικισ εργαςίασ. Διοριςμόσ μόνιμου
βοθκθτικοφ προςωπικοφ (τραπεηοκόμων, κακαριςτριϊν).

Πχι ςτο νζο ςχολείο τθσ αγοράσ και τθσ θμιμάκειασ. Καμία αξιολόγθςθκαταγοριοποίθςθ ςχολείων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν.

N. ΙΩΝΙΑ 30/11/2012
ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΗ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η΢

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

sp

ot

.g

r

΢τόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ, Ε.Ε.-ΔΝΣ είναι να γίνουν 150 χιλιάδεσ απολφςεισ ςτο Δθμόςιο
μζχρι το 2015, 15 χιλιάδεσ απολφςεισ μζςα ςτο 2012. Η αξιολόγθςι τουσ είναι ο
φερετηζσ του ταξικοφ ςχολείου και των απολφςεων.
Με τθν αξιολόγθςθ ςχολείων και εκπαιδευτικϊν ςτοχεφουν ςτθν κατθγοριοποίθςθ
των ςχολείων και ςτθ λειτουργία τουσ με ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια, που
επιβάλλουν ΟΟ΢Α και ΕΕ., ςτθν υπθρεςιακι και μιςκολογικι κακιλωςθ των
εκπαιδευτικϊν και ςτο πιάςιμο του ςτόχου των απολφςεων.
Ρροβάλλουν τθν ιδζα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ για να κάμψουν
τισ αντιςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν και να πείςουν ότι το όλο εγχείρθμα ςυνδζεται με
τθν βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Οι πραγματικοί τουσ ςτόχοι φαίνονται
ςτα ζντυπα αυτοαξιολόγθςθσ: θ κατθγοριοποίθςθ ςχολείων, θ χρθματοδότθςθ
ανάλογα με τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ, το κλείςιμο ςχολικϊν μονάδων και θ
ειςαγωγι χορθγϊν. Αντίςτοιχθ είναι και θ διαδικαςία τθσ δικισ μασ αυτοαξιολόγθςθσ
που αποτελεί ςφνδεςθ του μιςκοφ-αξιολόγθςθσ και απολφςεισ.

bl

og

Ρρζπει να ςθμάνει ςυναγερμόσ. Να μθν περάςει θ αυτοαξιολόγθςθ και αξιολόγθςθ
ςχολικϊν μονάδων και εκπαιδευτικϊν. Να ματαιϊςουμε τισ «επιμορφϊςεισ».

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

Καμία αυταπάτθ δεν ζχουμε για το ρόλο τθσ ΔΟΕ. Ο γραφειοκρατικόσ, κυβερνθτικόσ και
κρατικοδίαιτοσ ςυνδικαλιςμόσ προχωρά ζνα βιμα παραπζρα : προτείνει ΚΑΙ τρόπουσ
ςτο Τπουργείο για να γίνει πιο εφκολα αποδεκτι θ αξιολόγθςθ από τουσ
εκπαιδευτικοφσ, κζτοντασ τισ «προχποκζςεισ επιτυχίασ» για τθν αποδοχι τθσ
αξιολόγθςθσ από τθ βάςθ των εκπαιδευτικϊν. ΢τθν ανακοίνωςι τουσ υποδεικνφουν
τθν αναγκαιότθτα ενόσ κλίματοσ ςυναίνεςθσ και αποδοχισ τθσ αξιολόγθςθσ «τόςο από
την πλευρά των αξιολογητών, όςο και των αξιολογοφμενων» (5/3/2012). Δθλαδι, όχι
μόνο ςυμπράττουν με τουσ διαχρονικοφσ ςτόχουσ κυβερνιςεων, Ε.Ε και ΟΟ΢Α για τθν
αξιολόγθςθ ςχολείων και εκπαιδευτικϊν, αλλά κόπτονται να εξαςφαλίςουν τρόπουσ
ϊςτε αυτι να ζχει τθν αποδοχι των εκπαιδευτικϊν, να εφαρμοςτεί και να πετφχει.
Καταγγζλλουμε τθ ςτάςθ του γραφειοκρατικοφ, κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ ςτο Δ΢
τθσ ΔΟΕ και καλοφμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να ορκϊςουν πφργο ατίκαςο
αντίςταςθσ ςε κάκε ςχολείο για να μθν περάςει θ αξιολόγθςθ ςχολείων και
εκπαιδευτικϊν. Να ακυρωκοφν τα επιμορφωτικά ςεμινάρια τθσ αξιολόγθςθσ. Κανζνασ
εκπαιδευτικόσ ςτισ «επιμορφώςεισ» τησ ςφαγήσ. Κανζνασ ςυνάδελφοσ μζντορασ αξιολογθτισ. Διαγραφι από τουσ ςυλλόγουσ όςων ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ και
διευκυντϊν ςυμμετάςχουν ωσ αξιολογθτζσ ςε διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςχολείων και
εκπαιδευτικϊν. Κανείσ αξιολογθτισ ςτθν τάξθ.
N. ΙΩΝΙΑ 30/11/2012
ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΗ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η΢

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

bl

og

sp

ot

.g

r

Βριςκόμαςτε ςτισ αρχζσ νοζμβρθ και το πότε, πόςοι και ποιοι κα είναι οι «τυχεροί» τθσ
φετινισ χρονιάσ που κα πάρουν παράλλθλθ ςτιριξθ είναι ακόμα κολό. Από τα 140
αιτιματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ, ικανοποιικθκαν μόνο τα 40.
Η μεταφορά των μακθτϊν των ειδικϊν ςχολείων ςυνεχίηει να είναι ςτο αζρα, αφοφ
κράτοσ, περιφζρεια και διμοι αδιαφοροφν για το μεγάλο αυτό κζμα και μετατοπίηουν
ο ζνασ τθν ευκφνθ ςτον άλλο.
Σα υπουργεία παιδείασ και υγείασ ζχουν ιδθ υπογράψει από τθν προθγοφμενθ χρονιά
τα «ςυμβόλαια κανάτου» για τουσ αδφνατουσ τθσ κοινωνίασ και ζχουν εγκαινιάςει
καινοφριουσ Καιάδεσ για τουσ μακθτζσ με αναπθρία.
Από τουσ πρϊτουσ φορείσ που ςυγχωνεφτθκαν τθν προθγοφμενθ χρονιά οι 21 ιταν
ιδρφματα και νομικά πρόςωπα που ςχετίηονται με τθν ειδικι αγωγι. Είναι
χαρακτθριςτικό, ότι ςχεδόν για όλθ τθν Αττικι, ζχει τοποκετθκεί μόνο μια ΢χολικι
΢φμβουλοσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ που είναι υπεφκυνθ ... και για τθν πρωτοβάκμια και για
τθν δευτεροβάκμια.
Οι μειωμζνεσ χρθματοδοτιςεισ για τθν εκπαίδευςθ, θ ακαταλλθλότθτα των ςχολικϊν
κτθρίων, οι ανφπαρκτοι διοριςμοί τθσ φετινισ χρονιάσ, θ «αποψίλωςθ» των ΚΕΔΔΤ από
τον απαραίτθτο αρικμό προςωπικοφ όλων των ειδικοτιτων για να μπορζςουν να
παράξουν ζργο αντίςτοιχο των αναγκϊν των περιοχϊν που καλφπτουν, τα 25αρια
τμιματα που με ηιλο προάγει το υπουργείο παιδείασ, οι καταργιςεισ, υποβιβαςμοί και
ςυγχωνεφςεισ γενικϊν και ειδικϊν ςχολείων, θ ακφρωςθ τθσ μεταφοράσ μακθτϊν των
ειδικϊν ςχολείων, δθμιουργοφν ζνα εκρθκτικά επικίνδυνο τοπίο για τθν αςφάλεια
πρωτίςτωσ των μακθτϊν. Αυτι θ πολιτικι και τα μζτρα, ζχουν ςαν ςτόχο οι γονείσ
ΞΑΝΑπλθρϊνουν από τθν τςζπθ τουσ τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ ι και τθν
παράλλθλθξ ςτιριξθ και το κράτοσ απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του.
Η Γενικι ΢υνζλευςθ του ΢υλλόγου Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. «Γ. ΢εφζρθσ» και όλοι οι
εκπαιδευτικοί του ΢υλλόγου, δθλϊνουμε ότι δε κα επιτρζψουμε να περάςει αυτόσ ο
παιδαγωικόσ καιάδασ.
 Να μθ βρεκεί μακθτισ με ειδικζσ ανάγκεσ εκτόσ του δθμόςιου και δωρεάν
ςχολείου.
 Να γίνουν τϊρα μόνιμοι διοριςμοί ςτθν εκπαίδευςθ και πρωτίςτωσ ςτθν ειδικι
αγωγι.
 Να καλυφτεί ΤΩ΢Α το ςφνολο των αιτθμάτων για δθμόςια παράλλθλθ ςτιριξθ
των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ ςτα ςχολεία μασ.
 Να μειωκεί ο αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα (15 μακθτζσ ςε νθπιαγωγείο, Α.
και Β δθμοτικοφ, 20 μακθτζσ ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ).
 Να καλυφτοφν από το κρατικό προχπολογιςμό με ζκτακτο κονδφλι οι
κεραπείεσ των μακθτϊν που οι γονείσ τουσ είναι αναςφάλιςτοι.
 Δωρεάν ςχολικζσ μεταφορζσ, πρϊτα απϋ όλα ςτα ειδικά ςχολεία
N. ΙΩΝΙΑ 30/11/2012

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

bl

og

sp

ot

.g

r

ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΗ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η΢