΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

΢ΕΦΕΡΗ΢»

ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η ΓΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΜΕΣΡΑ
Ο ΚΑΣΗΦΟΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΢ΣΑΜΑΣΗΜΟ
ΑΝΣΙΔΡΑ΢ΣΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΟ ΢ΤΛΛΟΓΟ.
ΒΑΛΣΕ ΦΡΕΝΟ ΢ΣΗN ΞΕΔΙΑΝΣΡΟΠΗ ΛΕΗΛΑ΢ΙΑ ΣΗ΢ ΖΩΗ΢ ΜΑ΢.

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

ot

1.

.g

r

Πζρα από τασ νζα μζτρα που ψιφιςαν ςτθ Βουλι τθν προθγοφμενθ βδομάδα για τθ μείωςθ μιςκϊν και
ςυντάξεων και τθν αφξθςθ των ορίων θλικίασ, προωκοφν μια ςειρά ακόμα από μζτρα λεθλαςίασ του
λαϊκοφ ειςοδιματοσ, χειροτζρευςθσ των ςυνκθκϊν ηωισ και εργαςίασ μασ, μείωςθσ του κόςτουσ τθσ
εργατικισ δφναμθσ, υποβάκμιςθσ του δθμόςιου ςχολείου και τθσ παιδείασ που αυτό προςφζρει. Αυτά
ζρχονται μζςα από το λεγόμενο «Πολυνομοςχζδιο» για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και απϋ τον
Προχπολογιςμό.

og

sp

Οι διατάξεισ του πολυνομοςχεδίου, για μόνιμουσ και αορίςτου χρόνου ςυνάδελφουσ κεμελιώνουν
ςυνκικεσ τρόμου, καταναγκαςμοφ και πογκρόμ μαηικών απολφςεων! ΢υγκεκριμζνα :

se

fe

ris

ed

u.

bl

Α) Μπαίνουν ςε κακεςτώσ διακεςιμότθτασ (με το 75% του μιςκοφ) για ζνα χρόνο όλοι οι εργαηόμενοι
που καταργοφνται οι οργανικζσ τουσ κζςεισ, μετά από αξιολόγθςθ ι αναδιάρκρωςθ των υπθρεςιϊν.
Μζςα ςτον χρόνο που διαρκεί θ διακεςιμότθτα μποροφν να μεταταχτοφν και να μεταφερκοφν
υποχρεωτικά ςε άλλθ υπθρεςία ι και ςε νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, αλλάηοντασ ακόμα και τθ
ςχζςθ εργαςίασ από μόνιμθ ςε αορίςτου ι να καλφψουν προςωρινζσ ανάγκεσ. Αν αρνθκοφν επζρχεται θ
αυτοδίκαιθ απόλυςθ τουσ. Το φιλεφςπλαχνο αςτικό κράτοσ ... αφινει μια τελευταία ευκαιρία! Με το
πιςτόλι τθσ απόλυςθσ ςτον κρόταφο να «ςωκεί» αποδεχόμενοσ και τθν ζνταξθ του ςε κλάδο κατϊτερθσ
κατθγορίασ με αντίςτοιχθ φυςικά μείωςθ του μιςκοφ ! ! !

w

w

w

.g

Β) Η διαδικαςία τθσ υποχρεωτικισ μετάταξθσ και μεταφοράσ ςε άλλθ υπθρεςία και νομικό πρόςωπο
αφορά το ςφνολο των δθμόςιων υπαλλιλων και ανεξάρτθτα από το κακεςτϊσ τθσ διακεςιμότθτασ. Ο
ΔΗΜΟ΢ΙΟ΢ ΤΠΑΛΛΗΛΟ΢ είναι ςε κάκε ςτιγμι ςτθ διάκεςθ των αναγκών και των προςταγών τθσ
κρατικισ διοίκθςθσ και υποχρεώνεται να κινθκεί προσ κάκε κατεφκυνςθ γεωγραφικά και κλαδικά. Αν
αρνθκεί απολφεται!
Γ) Ξεκινάνε το πογκρόμ των απολφςεων μζςω τθσ διακεςιμότθτασ. Μζςα ςε 3 θμζρεσ (!) από τθν
ψιφιςθ του πολυνομοςχεδίου ξεκινά θ αυτοδίκαιθ διαδικαςία κατάργθςθσ οργανικϊν κζςεων για τισ
κατϊτερεσ βακμίδεσ των ςυναδζλφων αορίςτου χρόνου «που δεν ζχουν προςλθφκεί με διαγωνιςμό
του ΑΣΕΠ ι άλλθ αξιόπιςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ ςφμφωνα με προκακοριςμζνα και αντικειμενικά
κριτιρια»! Καταργοφνται οι οργανικζσ κζςεισ (ΙΔΑΧ) για τισ κατθγορίεσ Υποχρεωτικισ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με ειδικότθτα Διοικθτικοφ, Λογιςτικοφ, Οικονομικοφ και Γραμματζων.
Αυτι είναι θ αρχι! είμαςτε όλοι εν δυνάμει υλικό για απόλυςθ! Πθγζσ του Υπ. Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ υπολογίηουν να τεκοφν ςε διακεςιμότθτα μζςα ςτο 2013 πάνω από 40 χιλιάδεσ
δθμόςιοι υπάλλθλοι. Η ςυμφωνία τθσ κυβζρνθςθσ με τθ τρόικα, ΔΝΤ και ΕΕ περιλαμβάνει ωσ τελικό
ςτόχο τισ 150.000 απολφςεισ ςτο δθμόςιο μζχρι το 2016. Ξεχνάει θ κυβζρνθςθ τθ κεωρία των
«αρίςτων» και των «προςοντοφχων» και για να τισ βγουν τα νοφμερα επεκτείνει παντοφ το μζτρο. Η
κεωρία του εφθςυχαςμοφ (ζχω δεφτερο πτυχίο, είμαι μόνιμοσ ι ζχω μεταπτυχιακό) πάει περίπατο. Το
μεςοπρόκεςμο τθ βαφτίηει «ςχιμα κινθτικότθτασ» που ςθμαίνει ι πασ ςϋ όποιο μζροσ τθσ χϊρασ ςε

ςτείλουν (θ καλφτερθ περίπτωςθ) ι βλζπεισ το ςχολείο ζξω από τα κάγκελα του προαυλίου!
Δ) Ο υπάλλθλοσ κα βρίςκεται υπό ςυνεχι ζλεγχο και τθν απειλι τθσ «αργίασ» για τθν ηωι και τισ
πράξεισ του ακόμθ και εκτόσ δουλειάσ. Ανοίγει διάπλατα θ πόρτα για πολιτικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ
διϊξεισ. Αυτό το αντιδραςτικό τερατοφργθμα που ςτο όνομα του δθμόςιου ςυμφζροντοσ επιχειρεί να
ςτεριϊςει τον τρόμο και τθν υποταγι δεν πρζπει να περάςει!
Ε) Οδθγοφν ςε αργία κάκε υπάλλθλο, που αγωνίηεται για ζνα άλλο ΢φνταγμα και τθν κατάργθςθ των
αντιλαϊκών νόμων ( Ζ3, παρ.1-ε), που δίνει άλλο περιεχόμενο ςτθν ζννοια τθσ πατρίδασ. Θζλουν να
ζχουν λυμζνα τα χζρια για πολιτικοςυνδικαλιςτικζσ διϊξεισ και να «τυλίγουν ςε μια κόλλα χαρτί» ανά
πάςα ςτιγμι κάκε υπάλλθλο, που δεν είναι πεικινιο όργανο εκτζλεςθσ των αντιλαϊκϊν επιλογϊν του
αςτικοφ κράτουσ.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢

bl

og

sp

ot

.g

r

΢τον προχπολογιςμό, γίνεται μείωςθ δαπανών για τθν παιδεία κατά 13,3%.. Συγκεκριμμζνα οι
δαπάνεσ για τθν παιδεία από 6088 το 2012, πζφτουν ςτα 52744 για το 2013. Τα τεράςτια προβλιματα
που δθμιουργικθκαν φζτοσ ςτα ςχολεία λόγω υποχρθματοδότθςθσ, είναι μάλλον πταίςματα μπροςτά
ςϋ αυτό που μασ περιμζνει. Και για να μθ μζνουν απορίεσ για τουσ τρόπουσ που εξοικονομθκοφν αυτά
τυα χριματα, ςτθν ειςθγθτικι εκκεςθ του προχπολογιςμοφ, που ψιφιςε θ τρικομματικι, μπαίνουν οι
κατευκφνςεισ για το πϊσ κα υλοποιθκοφν οι μειϊςεισ ςτισ δαπάνεσ. Λζει ςυγκεκριμμζνα :

ris

ed

u.

 «Η περικοπι του κόςτουσ των βιβλίων των μακθτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, κακϊσ τα βιβλία κα χρεϊνονται ςτουσ γονείσ των μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ, με
υποχρζωςθ επιςτροφισ ι αλλιϊσ πλθρωμισ για όςα δεν επζςτρεψε.

se

fe

 «Η δομικι ανακεϊρθςθ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν
περικοπι του μιςκολογικοφ κόςτουσ των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν με τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ
των μονίμων εκπαιδευτικϊν και τθν ορκολογικότερθ κατανομι τουσ ςτισ οργανικζσ κζςεισ».

.g

 «Η μείωςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ»

w

w

 «Οι ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ».

w

Χρειάηεται κίνθμα και αγώνασ που κα ξεκινά μζςα απ΄ τα ςχολεία
και κα παρεμποδίςει τα μζτρα, κα τα μπλοκάρει ςτθν πράξθ.
ΣΙΠΟΣΑ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩ΢Ε ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΤΜΕ ΣΗΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΛΕΞΗ.
ΕΜΕΙ΢ ΕΧΟΤΜΕ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ – ΕΜΕΙ΢ ΘΑ ΣΟΤ΢ ΑΝΑΣΡΕΨΟΤΜΕ
ΠΙ΢ΣΕΨΕ ΢ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ ΢ΟΤ, ΦΕΡΕ ΣΑ ΠΑΝΩ-ΚΑΣΩ.