΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

΢ΕΦΕΡΗ΢»
OXI ΢ΣΑ ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΑ ΢ΕΜΙΝΑΡΙΑ.
ΟΧΙ ΢ΣΗΝ ΚΑΣΑ΢ΣΡΑΣΗΓΗ΢Η ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΜΑ΢.
ΟΤ΢ΙΑ΢ΣΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩ΢Η ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙKΩΝ
ΜΕ ΣΟΝ ΙΔΙΟ ΣΡΟΠΟ.

.g

r

Το τελευταίο διάςτθμα δεχτικαμε παράπονα αλλά και καταγγελίεσ από ςυναδζλφουσ ότι Σχολικοί
Σφμβουλοι και Διευκυντζσ τουσ καλοφν ςε ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ απογευματινζσ ϊρεσ, πζραν του
ωραρίου τουσ, ι πολφ μακριά, ι ακόμα και ςεμινάρια όπου γίνονται διαρκϊσ αναφορζσ ςτθν
αξιολόγθςθ.

og

sp

ot

Για το κζμα των ςεμιναρίων και του τρόπου που πραγματοποιοφνται, ο Σφλλογοσ Εκπαιδευτικϊν Π.Ε.
«Γ. Σεφζρθσ» ζχει τοποκετθκεί αναλυτικά και ςτο παρελκον (Αρ.Πρωτ. 63, 28/3/2012). Θζλουμε όμωσ
να επαναλάβουμε οριςμζνεσ πλευρζσ :

u.

bl

1.
Είναι υποχρζωςθ και ευκφνθ των Σχολικϊν Συμβοφλων να δίνουν τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και
τθ ςφγχρονθ παιδαγωγικι μεκοδολογία ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε και αυτοί με τθ ςειρά
τουσ να παρζχουν τθν καλφτερθ δυνατι εκπαίδευςθ.

Τα ςεμινάρια πρζπει να γίνονται ςτα γεωγραφικά όρια του πρϊθν «3ου γραφείου».

.g

3.

se

fe

ris

ed

2.
Αυτό προχποκζτει, τα όποια ςεμινάρια- παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ να γίνονται εντόσ του
ωραρίου των εκπαιδευτικϊν ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να τα παρακολουκιςουν όλοι. H
διεξαγωγι των ςεμιναρίων θμζρα Σάββατο, αλλά και οι ϊρεσ παρακολοφκθςθσ μζτα τισ 2.OO μμ
καταςτρατθγεί τα εργαςιακά μασ δικαιϊματα.

w

w

w

4.
Ωσ χϊροι διεξαγωγισ των ςεμιναρίων πρζπει να επιλζγονται αποκλειςτικά δθμόςιοι χϊροι (πχ
αμφικζατρα ι αίκουςεσ Σχολείων, Πνευματικά Κζντρα Διμων κλπ ) και όχι ιδιωτικά ςχολεία ι άλλοι
χϊροι ιδιωτικϊν εταιριϊν κλπ.
5.
Καμιά εμπλοκι με επιμόρφωςθ ι προγράμματα που οργανϊνουν ιδιϊτεσ, διμοι, ΜΚΟ κλπ. Ζξω
θ επιχειρθματικι δράςθ από τα ςχολεία.
6.
Αυτοφ του είδουσ τα «ςεμινάρια» και μάλιςτα αυτά που είναι «προεραιτικά», ανοίγουν το
δρόμο και ςτθν καταςτρατιγθςθ του ωραρίου μασ, αλλά και ςτθν αξιολόγθςθ – κατθγοριοποίθςθ των
ςυναδζλφων.
7.
Η επίκλθςθ του “εκελοντικοφ” τθσ ςυμμετοχισ (αν και όταν τίκεται) ςε καμία περίπτωςθ δε
δικαιολογεί τθ διοργάνωςθ τζτοιων ςυναντιςεων εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ των ςχολείων. Αλικεια
πόςο “αυτόβουλα” -για παράδειγμα - μπορεί να ςυμμετζχει ζνασ νζοσ ςυνάδελφοσ, όταν είναι πλζον
γνωςτόσ ο ρόλοσ που κα παίξουν οι Σχολικοί Σφμβουλοι και οι Διευκυντζσ ςτθν αξιολόγθςθ των
εκπαιδευτικϊν ;

8.
Είναι επίκαιρο ςιμερα, να ανοιχτεί το ηιτθμα τθσ ουςιαςτικισ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν, γιατί με “παςαλείμματα” δε λφνεται το ηιτθμα τθσ παροχισ τθσ νζασ γνϊςθσ και
πρακτικισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.

u.

bl

og

sp

ot

.g

r


Επιμόρφωςθ υποχρεωτικι και δυνατι για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε αντίκεςθ με τθν
πολιτικι τθσ κατάρτιςθσ και τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ.

Κατάργθςθ κάκε μορφισ ιδιωτικισ επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ.

Μόνιμα τμιματα επιμόρφωςθσ κατά αποκλειςτικότθτα ςε Πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ
εκπαίδευςθσ με επαρκι ςτελζχωςθ και εξοπλιςμό.

Αντί για ειςαγωγικι επιμόρφωςθ (εξομοιϊςεισ και κατθγοριοποιιςεισ, πιςτοποιθτικά
παιδαγωγικισ επάρκειασ), οι νζοι εκπαιδευτικοί και των δυο βακμίδων να φοιτοφν ςε Πανεπιςτθμιακζσ
Παιδαγωγικζσ Σχολζσ και ν` αςκοφνται ςτθ διδακτικι - ψυχολογικι – παιδαγωγικι επιςτιμθ για μια
διετία μζςα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ζτςι ϊςτε το πτυχίο τουσ να αποτελεί τίτλο επάρκειασ και μοναδικό
κριτιριο διοριςμοφ.

Ετιςια και περιοδικι επιμόρφωςθ των ιδθ υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν ςε πανεπιςτθμιακζσ
ςχολζσ και τμιματα, ςε ηθτιματα παιδαγωγικισ, ψυχολογίασ και διδακτικισ.

Ολιγοιμερεσ επιμορφωτικζσ διαδικαςίεσ ςε τακτά διαςτιματα όταν το απαιτοφν εξελίξεισ και
νζα δεδομζνα, που δε κα ζχουν τθ μορφι των ΠΕΚ ι θμερίδων και δε κ` αποτελοφν κριτιρια διάκριςθσ
και αξιολόγθςθσ, πάντα με απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα.

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

Ο ΢φλλογοσ Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. «Γ. ΢εφζρθσ» καλεί τουσ ςυναδζλφουσ :

Να αρνθκοφν οποιαδιποτε καταςτρατιγθςθ του ωραρίου τουσ.

Να μθ διςτάηουν να καταγγείλουν κάκε προςπάκεια καταπάτθςθσ των εργαςιακϊν τουσ
δικαιωμάτων και κάκε αυταρχικι ενζργεια απ' όπου κι αν προζρχεται.

Να πάρουν κζςθ ενάντια ςτθν επιμόρφωςθ “άρπα-κόλα” που προςπακεί να επιβάλλει το
Τπουργείο Παιδείασ και να απαιτιςουν ουςιαςτικι επιμόρφωςθ με τα χαρακτθριςτικά που
προαναφζραμε.

Να ςταματιςουν και να ματαιϊςουν με τθν αντίδραςι τουσ κάκε ςεμινάριο που οδθγεί ςε
αξιολόγθςθ.

Για όλα αυτά υπάρχουν αποφάςεισ του ΢υλλόγου που τουσ καλφπτουν ςυνδικαλιςτικά.
Θα ςτακοφμε ςτο πλευρό των ςυναδζλφων που κα αποφαςίςουν
να αντιπαλζψουν λογικζσ και πρακτικζσ
που καταςτρατθγοφν ό,τι απζμεινε από τα εγαςιακά δικαιϊματα.
Που φζρνουν απϋ τθν πίςω πόρτα τθν αφξθςθ του ωραρίου μασ,
τθν αξιολόγθςθ και τισ απολφςεισ.