OMΟΡΦΟ΢ ΚΟ΢ΜΟ΢ ΗΘΙΚΟ΢

( KAI KYΡΙΩ΢ ... ΚΑΠΙΣΑΛΙ΢ΣΙΚΟ΢ )
«ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑ΢ΜΕΝΟ΢» !
Θα μπμνμφζαμε απιχξ κα ακαθένμομε ηηξ εηδήζεηξ, απυ ηα έκηοπα θαη ειεθηνμκηθά μέζα
ηεξ πχναξ :

.g

r

1. «Οίθμξ ακμπήξ πμνεγόξ ζε δεμμηηθό πμιείμ. Ο «μίθμξ... επμπήξ» - υπςξ
αοημπανμοζηάδεηαη - «Σμφια», μεηά ηε πμνεγία ζε πμδμζθαηνηθή μμάδα ηεξ Λάνηζαξ,
έθακε δςνεά θαη ζε... δεμμηηθυ ζπμιείμ ηεξ Πάηναξ, θαηυπηκ αηηήμαημξ μάιηζηα ημο
Σοιιυγμο Γμκέςκ θαη Κεδεμυκςκ ημο ζπμιείμο αοημφ» (Νμέμβνεξ 2012)

bl

og

sp

ot

2. «Τμ ηειεοηαίμ δηάζηεμα, Γενμακμί ζηναηηςηηθμί ημο ΝΑΤΟ πνμζθένμοκ ζε ζπμιεία ημο
κμμμφ Χακίςκ, (δίπια ζηεκ Αμενηθακμκαημσθή βάζε ηεξ Σμφδαξ), πμνεγίεξ ζε ακαιχζημα
θαη μεπακήμαηα. Φοζηθά με ηεκ πνμτπυζεζε γηα υπμημκ ηηξ απμδεπηεί κα δειχζεη ηε
δεμυζηα εογκςμμζφκε ημο, μέζς ηςκ ημπηθχκ ΜΜΓ ζημοξ δήμημοξ αοημφξ ηςκ ιαχκ ηεξ
πενημπήξ». (Νμέμβνεξ 2012).

ris

ed

u.

3. «Σηεκ Κάζζμ μ ζφκδεζμμξ θνμκηηζηενίςκ δεηά ημ ζπμιείμ γηα κα θάκεη δηαθεμηζηηθά
μαζήμαηα πνμζειθφμκηαξ πειάηεξ ζηα θνμκηηζηήνηά ημοξ. Κη υηακ ε δηεοζφκηνηα
ανκείηαη κα ημ δυζεη ... ηεκ θαηαγγέιμοκ» (Ακαθμίκςζε ηεξ ΓΛΜΓ Β΄ Δςδεθακήζμο).

fe

4. Τμ ίδνομα Νηάνπμο μμηνάδεη ... μπακάκεξ ζηα ζπμιεία (Νμέμβνεξ 2012).

w

.g

se

5. Η Coca Cola, ε mac Donalds, ε ΑΙΜ ... υιεξ μη αγαζμενγέξ εηαηνείεξ, είκαη έημημεξ κα
πνμζθένμοκ θάζε ιμγήξ οπενεζίεξ ζηα ζπμιεία. Χμνεγίεξ, πνμγνάμμαηα, πηζημπμηήζεηξ,
δςνάθηα θιπ.

w

w

Κη υπςξ λένμοκ υιμη ... ε αιεπμύ πμηέ δεκ πάεη ζημ παδάνη πωνίξ ιόγμ. Καη πάκηα πάεη
... γηα ημκ ίδημ ιόγμ.
Τμ ... «ιηγυηενμ θνάημξ», ανκείηαη κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ οπμπνεχζεηξ ημο απέκακηη ζηε
ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ. (Δεκ μπμνεί ηχνα ... Αοηυ ημκ θαηνυ «λακαζχκεη» γηα
μγδμεθμζηή θμνά ηηξ ηνάπεδεξ). Οπυηε ημ θυζημξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιείςκ πέθηεη
ζημοξ γμκείξ. Κη μη ακάγθεξ είκαη πηεζηηθέξ. Πεηνέιαημ. Χανηί γηα θςημηοπίεξ. Μειάκηα.
Λμγανηαζμμί νεφμαημξ, κενμφ, ηειεθχκμο. Κιπ. Άιιε ιφζε είκαη ... μ πμνεγυξ (με ημ
αδεμίςημ πάκηα).
Αγηάδεη άναγε μ ζθμπυξ ηα μέζα ; Δηθαημφηαη μ δάζθαιμξ κα πεί : «Αθμφ δε γίκεηαη
αιιηχξ, αξ πάνμομε πμνεγία» ! Δηαθαημφηαη κα οπμπςνήζεη απέκακηη ζηηξ πηέζεηξ κα
δεπηεί κα γίκεη αοηυξ πιαζηέ θη μ μαζεηήξ πειάηεξ ; Τη ζυη δάζθαιμξ ζα είκαη μεηά ;

Η ιμγηθή ηεξ εοθαηνίαξ ζ΄ υιμ ημ μεγαιείμ θαη ζ΄ υιε ηεκ έθηαζε.
Θέιεηξ ζπμιείμ ;Πιήνςκε ! Ή βνεξ πμνεγυ !
Θέιεηξ ζπμοδέξ ; Κυρε ημ ιαημυ ζμο !
Η μυνθςζε θη μη ζπμοδέξ δεκ είκαη πηα δηθαίςμα ! Γίκαη εοθαηνία !
Όια είκαη «εοθαηνίεξ». Η ογεία, μ πμιηηηζμυξ, ε δμοιεηά, ε θανηένα. Όια
Μηα εοθαηνία πμο γηα κα ηεκ «πηάζεηξ» πνέπεη κα θυρεηξ ημ ιαημυ ζμο.
Να θάκεηξ ηα πάκηα. Μα εκηειχξ «ηα πάκηα».
Ο θαπηηαιηζμυξ ... είκαη ημ θαιφηενμ ζφζηεμα, αιιά έπεη ιίγεξ ζέζεηξ. Κη αοηέξ μη ιίγεξ ...
ζοκεπχξ ιηγμζηεφμοκ. Ακ ιμηπυκ ζέιεηξ κα κμμίδεηξ υηη δηθαημφζαη μία απ΄ αοηέξ ... ηυηε ...

ot

.g

r

Η ιμγηθή αοηή μδεγεί ζηα άθνα. Η πναγμαηηθυηεηα μδεγεί ζηα άθνα. Ο νεαιηζμυξ μδεγεί
ζηα άθνα. Να πςξ :

bl

og

sp

 «΢ημ ανπαηόηενμ επάγγειμα ζηνέθμκηαη 40000 Γάιιμη θμηηεηέξ, ζηεκ πιεημκυηεηά
ημοξ θμπέιεξ, γηα κα θαιφρμοκ ηηξ δαπάκεξ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ .... γηα κα ζεθχζμοκ ημ
βάνμξ εκμηθίςκ θαη ιμγανηαζμχκ, ζφμθςκα με ηε Γαιιηθή θμηηεηηθή μνγάκςζε SUD –
Etudiant». (ΕΘΝΟ΢ 1/11/2006)

.g

se

fe

ris

ed

u.

 «Θα εθπμνκεοόηακ γηα ηα δίδαθηνα μ έκαξ ζημοξ ηνεηξ Γενμακμύξ θμηηεηέξ,
ζφμθςκα με ένεοκα ημο Κέκηνμο Σπμοδχκ ημο Βενμιίκμο (Reuters). Μάιηζηα, υπςξ
ακαθένεη ε ίδηα ένεοκα, ηα πμζμζηά πμο αθμνμφκ ηεκ πνςηεφμοζα ηεξ Γενμακίαξ, είκαη
ορειυηενα ζε ζπέζε με εθείκα ηςκ θμηηεηχκ ζημ Πανίζη (29,2%) θαη ζημ Κίεβμ (18,5%).
Γλ΄ άιιμο μεγάιμ μένμξ ηςκ θμηηεηχκ πμο νςηήζεθακ δήιςζακ υηη ήδε έπμοκ
θαηαθύγεη ζ΄ αοηή ηε μέζμδμ γηα κα θαιφρμοκ ηα έλμδά ημοξ». (ΒΗΜΑ θαη
HΜΓΡΗΣΙΑ 19/5/2011)

w

w

w

 Η ίδηα ένεοκα δείπκεη υηη ζηεκ Γιιάδα, αοηή ε ζθέρε ήδε έπεη πενάζεη απ΄ ημ μοαιυ ημο
17% ηςκ θμηηεηχκ θαη θμηηεηνηχκ.
Οη πνμαγωγμί - θοβενκήηεξ ηεξ πώναξ ζαξ ...
Η ηνόϊθα - εζωηενηθμύ θη ελωηενηθμύ ...
Η «ηζαηζά» - Ε.Ε,
ζαξ εύπμκηαη ... «Καιή πνόμδμ ... Καη εηξ ακώηενα» !!!