΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

΢ΕΦΕΡΗ΢»
Αρ.Πρωτ. 20
Ν. Ιωνίας – Ηρακλείοσ – Mεταμόρυωσης - Λσκόβρσσης
Ιωνία 26/11/2012
Μοσταλάσκη 64 Ν. Ιωνία
Προς : Στολεία τοσ Σσλλόγοσ μας.
2102812938 – 6972008336
mail : segseferis@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home
Θέμα : Απογεσμαηιμές «δραζηηριόηηηες».

r

Σε πμιιά ζπμιεία, γίκεηαη πνμζπάζεηα από θάπμημοξ δηεοζοκηέξ (θαηόπηκ εκημιώκ ηεξ
δημίθεζεξ) κα γίκμκηαη μη ζοκεδνηάζεηξ ημο Σοιιόγμο δηδαζθόκηωκ απόγεομα, κα μμηναζημύκ
μη έιεγπμη ζημοξ γμκείξ απόγεομα, κα ζοκεδνηάδεη ημ ζπμιηθό ζομβμύιημ ημ απόγεομα, κα
γίκμκηαη ηέιμξ πάκηωκ όιεξ μη δνάζεηξ (πιεκ μαζήμαημξ) μεηά ημ ενγαζηαθό μαξ ωνάνημ.

og

sp

ot

.g

Δε θηάκεη πμο ζημ δάζθαιμ έπμοκ θμνηώζεη όιεξ ηηξ γναθεημθναηηθέξ δμοιεηέξ ημο
ζπμιείμο. Δε θηάκεη πμο επηπεηνμύκ κα μαξ δηεονύκμοκ ημ ωνάνημ με θάζε ηνόπμ ( βιέπε
άιιεξ ακαθμηκώζεηξ μαξ ). Δε θηάκεη πμο μαξ πιενώκμοκ «ηνεηξ θη ελήκηα». Τώνα ζέιμοκ
κα μαξ βάιμοκ κα θάκμομε ημ ζθιάβμ θαη ημ απόγεομα.

bl

Ο ΢ύλλογος Γκπαιδεσηικώμ Π.Γ. «Γ. ΢εθέρης» ηομίζει προς κάθε καηεύθσμζη όηι :

se

fe

ris

ed

u.

1. Δεκ είκαη οπμπνεωμέκμη μη ζοκάδειθμη κα πεγαίκμοκ ζημ ζπμιείμ απόγεομα. Να με
δεπημύκ κα γίκμκηαη απμγεομαηηκέξ δναζηενηόηεηεξ. Δεκ οπάνπεη ηνόπμξ μ δηεοζοκηήξ ή
θάπμημξ άιιμξ κα μαξ οπμπνεώζεη. Δεκ πνμβιέπεηαη αθόμα αοηό από θακέκακ κόμμ.
Όπμημξ ηζπονίδεηαη ημ ακηίζεημ αξ πνμζθμμίζεη υηθιζμέμο κόμμ ή δηάηαγμα πμο κα ιέεη
ηέημηα πνάγμαηα.

w

w

w

.g

2. Τεκ ώνα πμο επηπεηνμύκ κα δηεονύκμοκ ημ ωνάνηό μαξ, ηεκ ώνα πμο πηέδμοκ γηα
αλημιόγεζε θη απμιύζεηξ, γηα πεηνμηένεοζε ηωκ ζοκζεθώκ ηεξ δμοιεηάξ θαη ηεξ δωήξ
μαξ, όπμημξ θάκεη πνμζπάζεηεξ «απμγεομαηηκώκ ζοκεδνηάζεωκ», έπεη απιώξ
«οπενβάιμκηα δήιμ», πνμθεημέκμο κα πάνεη θαιό βαζμό από ημοξ πνμϊζηαμέκμοξ ημο.
Έπεη πάνεη ζέζε ζημ ζηναηόπεδμ ηωκ ακηηπάιωκ ηωκ εθπαηδεοηηθώκ θαη ημο Σοιιόγμο.
Κη όπμημξ ηα ακηημεηωπίδεη αοηά επηπόιαηα, είκαη οπόιμγμξ απέκακηη ζηε δηθή ημο δωή.
Αιιά θαη απέκακηη ζηε δηθή μαξ.
3. Eίκαη ζηηξ πνμζέζεηξ ηεξ δημίθεζεξ κα επηβάιιεη αοηή ηεκ οπμπνέωζή μαξ. Όμωξ αθόμα
δεκ ηόιμεζε κα ημ θένεη κμμμζεηηθά.
4. Οη εθπαηδεοηηθμί έπμοκ δηθαηώμαηα, μηθμγέκεηεξ, θμηκωκηθέξ οπμπνεώζεηξ θαη
πνμζωπηθή δωή. Η δμοιμθηεηηθή θμηκωκία μάιιμκ έπεη μείκεη πίζω ζηεκ ηζημνία. Ό, ηη
έπεη ιμηπόκ ζπέζε με ημ ζπμιείμ, μπμνεί θαη πνέπεη κα γίκεηαη μέζα ζηα πιαίζηα ημο
ωνανίμο μαξ, πνηκ ηηξ 2 μ.μ.
5. Όζμ γηα ημ «ηη ζα θάκμομε ηα παηδηά αοηή ηεκ ώνα» ... ε απάκηεζε είκαη κα ηα θάκεηε
ό,ηη ηα θάκεηε θη όηακ θιείκεηε ηα ζπμιεία γηα κα μαξ θάκεηε δηάθμνα «επημμνθωηηθά»

ζεμηκάνηα γηα ημ … πώξ θμοζθώκμοκ θαη λεθμοζθώκμοκ ηα μπαιόκηα, γηα ημ … πώξ
ιεηημονγεί μ πονμζβεζηήναξ, θαη άιια ηέημηα «πμιύπνωμα» θαη «πανμύμεκα»
«θαηκμηόμα» Happeningξ. Οη παηδαγωγηθέξ ζοκεδνηάζεηξ θαη δνάζεηξ ηωκ Σοιιόγωκ
Δηδαζθόκηωκ, έπμοκ πμιύ μεγαιύηενε αλία απ΄ όια αοηά ηα πενηζπμύδαζηα
«πνμγνάμμαηα» θαη «θαηκμηόμεξ δνάζεηξ».

.g

r

6. Σηεκ ίδηα θαηεύζοκζε μ Σύιιμγμξ ζηέθεηαη ακηίζεημξ θαη ζηα δηάθμνα ζεμηκάνηα πμο
γίκμκηαη απόγεομα, παναβηάδμκηαξ ημ ωνάνημ ηωκ εθπαηδεοηηθώκ θαη επηβάιιμκηαξ κηε
θάθημ, οπμπνεώζεηξ πμο δεκ έπμομε. Καιμύμε ημοξ ζοκαδέιθμοξ κα μεκ παίνκμοκ μένμξ
ζε ηέημημο είδμοξ «θαηκμημμίεξ», γηαηί μδεγμύκ με αθνίβεηa ζηεκ απεμπόιεζε
δηθαηωμάηωκ πμο έτοσμε καηακηήζει με αίμα.

Η ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ΢

ot

Η ΠΡΟΓΔΡΟ΢

bl

og

sp

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

ΝΙΝΓΣΣΑ ΑΛΣΑΝΗ

NΓΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ