΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

΢ΕΦΕΡΗ΢»
Αρ.Πρωτ. 21
Ν. Ιωνίας – Ηρακλείοσ – Mεταμόρυωσης - Λσκόβρσσης
Ιωνία 26/11/2012
Μοσταλάσκη 64 Ν. Ιωνία
Προς : Στολεία τοσ Σσλλόγοσ μας.
2102812938 – 6972008336
Δ.Ο.Ε. Τοπικό τύπο.
mail : segseferis@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home
Θέμα :Ασθαίρεηη μεηακίμηζη ζσμαδέλθιζζας από ηο 4ο Ν. Ιφμίας
Σημηπείμ ακαπόζπαζημ ημο «κέμο ζπμιείμο», όπωξ ημ πενηγνάθμοκ ηα ζπέδηα ημο
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., είκαη ε «θηκεηηθόηεηα ηωκ εθπαηδεοηηθώκ». Βάιζεθε ιμηπόκ ε Δηεύζοκζε
Β΄ Αζήκαξ κα θάκεη «αζθήζεηξ θηκεηηθόηεηαξ» ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ημο 4μο Δ. Σπμιείμο
Ν. Ιωκίαξ.

bl

og

sp

ot

.g

r

Έηζη:
 Σηέικεη ζοκάδειθμ ημο ΓΣΠΑ γηα ηεκ ηάλε οπμδμπήξ ζημ 4μ Δ. Σπ. Ν. Ιωκίαξ.
 Οπόηε ε δαζθάια πμο έπεη ηώνα ηεκ ηάλε οπμδμπήξ (εδώ θαη ηνεηξ μήκεξ), θεύγεη.
 Γπεηδή όμωξ αοηή δεκ είκαη «ε ηειεοηαία ημπμζεηεζείζα», θεύγεη από ημ ζπμιείμ ε
δαζθάια ηεξ Α΄Τάλεξ!!! (ηνεηξ μήκεξ μεηά ηεκ έκανλε ηωκ μαζεμάηωκ) θαη πάεη ...
όπμο ηεκ πάκε.
Αοημί πμο εμπκεύζηεθακ ηέημηεξ εκημιέξ ζέιμοκ κα αοημαπμθαιμύκηαη εκπαιδεσηικοί!!!

ed

u.

Ο ΢ύλλογος Γκπαιδεσηικώμ Π.Γ. «Γ. ΢εθέρης» θεφρεί όηι :

w

w

w

.g

se

fe

ris

1. Όια αοηά πμο «ζομβαίκμοκ» ζηα ζπμιεία, δεκ είκαη «θοζηθά θαηκόμεκα», πμο
πέθημοκ λαθκηθά ζημ θεθάιη μαξ. Γίκαη απμηειέζμαηα ηεξ πμιηηηθήξ πμο πνμωζμύκ
ζήμενα γηα ηα ζπμιεία, ε ηνηθμμμαηηθή θοβένκεζε ζηα πιαίζηα ηωκ απμθάζεωκ ηεξ
Γ.Γ πνμθεημέκμο κα δεμημονγήζμοκ ημ θζεκό-εοέιηθημ ενγαδόμεκμ πμο ζα
ελοπενεηήζμοκ ηα ζομθένμκηα ηωκ επηπεηνεμαηηθώκ μμίιωκ. Η πμιηηηθή ηεξ
δηάιοζεξ όιωκ ηωκ ενγαζηαθώκ ζπέζεωκ, ηεξ θαηαζηναηήγεζεξ θάζε έκκμηαξ
ζηαζενόηεηαξ ζηεκ ενγαζία, πμο με δηθά ημοξ ιόγηα ημ ιέκε «εοειηλία» θαη
«θηκεηηθόηεηα». «Γοειηλία» θαη «θηκεηηθόηεηα» πμο ηεκ πιενώκμοκ μη εθπαηδεοηηθμί
θη μη μαζεηέξ.
2. Καηαγγέιεη αοηέξ ηηξ μεζμδεύζεηξ πμο δηαιύμοκ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ θαη ζπμιείμ. Η
αιιαγή δαζθάιμο ζε μηα ηάλε ζηε μέζε ηεξ πνμκηάξ, είκαη πάκηα ακηηπαηδαγωγηθή.
M΄ αοηό ημκ ηνόπμ δεμημονγμύκ δηπιά πνμβιήμαηα : Καη΄ ανπήκ αθήκμοκ ηα
ζπμιεία πωνίξ δαζθάιμοξ γηα ηνεηξ μήκεξ. Κη όηακ απμθαζίζμοκ κα θένμοκ
ακαπιενωηέξ, δεμημονγμύκ κέα πνμβιήμαηα με αιιαγέξ δαζθάιμο ζηε μέζε ηεξ
πνμκηάξ.
3. Γίκαη απανάδεθημ θαη «πένακ πάζεξ ιμγηθήξ» κα μεηαθηκμύκ όπμημκ ζέιμοκ, όπμηε
ζέιμοκ θη όπμο ζέιμοκ. Ο θάζε εθπαηδεοηηθόξ έπεη μηθμγέκεηα θαη δηθαηώμαηα. Δεκ
είκαη «βαιίηζα» κα μεηαθηκείηαη όπμο ζέιμοκ μη εγπώνημη πνόζομμη οπενέηεξ ηεξ
ηνόηθαξ θαη ηεξ πμιηηηθήξ ηεξ Γ.Γ.

4. Απαηημύμε από ηε Δηεύζοκζε Β΄ Αζήκαξ κα ζηαμαηήζεη κα ζηέικεη πνμθμνηθέξ
εκημιέξ. Χφρίς γραπηές εμηολές καμιά μεηακίμηζη δεμ είμαι μόμιμη. Και καλούμε
όλοσς ασηούς ηοσς ζσμαδέλθοσς μα μημ σλοποιήζοσμ ηις ασθαίρεηες προθορικές
εμηολές ηοσς.
5. Καιμύμε ημοξ ζοκαδέιθμοξ ημο ζπμιείμο θαη ημοξ γμκείξ κα ακηηδνάζμοκ. Δεκ
μπμνμύκ θάπμημη αζοκείδεημη κα παίδμοκ με ηα παηδηά, με ημοξ δαζθάιμοξ, με ηηξ
ζέζεηξ ενγαζίαξ. Τα ζπμιεία, ηα παηδηά θη μη δωέξ μαξ δεκ είκαη δηθά ημοξ.
Καλούμε ΑΜΓ΢Α ζε ζύζκευη όλοσς ηοσς εκπαιδεσηικούς ηοσ ζτολείοσ και ηο
΢ύλλογο Γομέφμ όποηε εκείμοι θελήζοσμ ζηο ζτολείο.
Η ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ΢

.g

r

Η ΠΡΟΓΔΡΟ΢

sp

ot

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

bl

og

ΝΙΝΓΣΣΑ ΑΛΣΑΝΗ

NΓΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ