Λαϊθή Επηηροπή Νέας Ιωκίας

΢ύιιογος Εθπαηδεσηηθώκ Πρωηοβάζμηας Εθπαίδεσζες
«Γ. ΢εθέρες»
Δειηίο ηύποσ

se
fe
r

is
e

du
.b
lo
gs

po
t.g

r

Με μεγάιε ακηαπόθνηζε λεθίκεζακ μη εθδειώζεηξ ηεξ Λασθήξ Επηηνμπήξ θαη ημο
Σοιιόγμο εθπαηδεοηηθώκ Π.Ε. «Γ. Σεθένεξ» ηεκ Κονηαθή 2/12. Πάκω από 100 παηδάθηα,
ειιεκόποσια θαη παηδάθηα μεηακαζηώκ, από κεπηαγωγεία θαη δεμοηηθά ηες περηοτής
βρέζεθακ ζηο τώρο ηοσ 4οσΔεμοηηθού παίρκοκηας μέρος ζηης εθδειώζεης ηοσ
προγράμμαηος μαδί με ηοσς γοκείς ηοσς.
Μία εθδήιςζε θηηαγμέκε με μενάθη γηα μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ. Σε έκα εοπάνηζημ θαη
δεζηό πενηβάιιμκ ηα παηδηά δςγνάθηζακ, έπαηλακ με δαζθάιμοξ θαη παηδαγςγμύξ
αθμύγμκηαξ παηδηθά ηναγμύδηα ηςκ Φαηδηδάθε, Λμΐδμο θ.α. Αμέζςξ μεηά ακάμεζα ζε γέιηα
θαη παηδηθέξ θςκέξ παναθμιμύζεζακ ηεκ πανάζηαζε ημο Καναγθηόδε. Σημ πώνμ οπήνπακ
θέηθ, πμνημθαιάδεξ, θμοιμονάθηα θαη άιια θαγεηά θαη ακαροθηηθά γηα ηα παηδηά, ηα μπμία
έθηηαλακ μέιε ηεξ Λασθήξ Επηηνμπήξ θαη ημο Σοιιόγμο Εθπαηδεοηηθώκ. Υπήνπε επίζεξ θαη
θαθέξ γηα ημοξ «μεγάιμοξ».
Η μεγάιε ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ θαη ηςκ γμκηώκ ημοξ δείπκεη ηεκ ακάγθε ηςκ
ιασθώκ μηθμγεκεηώκ κα απαζπμιήζμοκ δεμημονγηθά ηα παηδηά ημοξ, κα βγμοκ από ημ ζπίηη
ημοξ θαη κα ακηηζηαζμύκ ζηε μηδένηα πμο ζέιμοκ κα μαξ επηβάιιμοκ. Να μεγαιώζμοκ ηα
παηδηά μαξ ζε μηα μεγάιε αγθαιηά ζοκαγςκηζηώκ.
Η πνςημβμοιία μαξ απμδεηθκύεη όηη μπμνμύμε με ηεκ αιιειεγγύε μαξ κα ζηαζμύμε μ
έκαξ δίπια ζημκ άιιμκ, κα δώζμομε ζηα παηδηά μαξ πμιηηηζμό θαη ροπαγςγία δςνεάκ θαη όπη
ηα αθνηβμπιενςμέκα πνμσόκηα οπμθμοιημύναξ ηςκ πμιοεζκηθώκ.
Σοκεπίδμομε με ηηξ επόμεκεξ εθδειώζεηξ μαξ γηα μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ.
Περημέκοσμε ηε ζσμμεηοτή, ηε δραζηερηόηεηα θαη ηης ηδέες όιωκ ζας.

.g

Κσρηαθή 16/12 : ζηο 4ο Δεμοηηθό ΢τοιείο Νέας Ιωκίας

w
w

11:00. Φνηζημογεκκηάηηθμ ενγαζηήνη – παηπκίδηα
12:00. Δηαδναζηηθή αθήγεζε παναμοζημύ
Καη ζοδήηεζε με ημοξ γμκείξ με ζέμα : «Μηιώκηαξ ζηα παηδηά μαξ γηα ηεκ θνίμζε»

w

Πέμπηε 20/12 : ζηο 4ο Δεμοηηθό ΢τοιείο Νέας Ιωκίας
19:00. Θεαηνηθή πανάζηαζε «Φνηζημογεκκηάηηθε Ιζημνία» ημο Κάνμιμο Νηίθεκξ, από ημοξ
μαζεηέξ ηεξ ΣΤ΄ ηάλεξ ημο 2μο Δεμμηηθμύ Σπμιείμο Ν. Ιςκίαξ.
20:00. Φνηζημογεκκηάηηθε γημνηή.

ΚΑΝΕΙ΢ ΜΟΝΟ΢ ΣΟΤ ΢ΣΗΝ ΚΡΙ΢Η
ΕΝΑ΢ ΓΙΑ ΟΛΟΤ΢ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

po
t.g

du
.b
lo
gs

is
e

se
fe
r

.g

w
w

w

r