Wednesday, June 03, 2009

GPS-ம WPS-ம

இெெலலாம சாதெியமாெென ோயாசிததக கிடககாமல ெகாஞசம
ெகாஞசமாக ோெைல ெமனகெகடட நாம ஆரமபிதெ பணிைய
ெெறறிகரமாக மடநெபின அெறக உலகம ெரம ெரோெறப அநெ
சைமையெயலலாம இலகொன சகமாககிெிடம. பகழமிகக ஆயிரம
பகக அபரெ அரபிக நாெல ஒனைற ெமிழபடதெ ெமனகெகடெத
ோபானறத அபபணி. ககிள ோமபபில காணபபடம ஸடரட ெிய
ெசெிையக ெகாணடெர ெெரெெரொகப ோபாய
ோெைலெமனகெகடட ெட
ீ ோயாபிடதத கணிணியில
ஏறறினாரகளாம. இறெியில நலல ெரோெறப. இத ோபால
இனெனார கமபலம ெெர ெெரொக ஆடகைள
அனபபியிரககினறாரகள. ஆனால இனெனார ோெைல ெிஷயமாக.
ஒர ெபாரளின இரபபிடதைெ கணடறிய ோசடடைலட ெழியாலான
ஜிபிஎஸ (GPS) நடபஙகள பிரபலமாயினம அெினமீ தளள நமபிகைக
ெலலரசகளகோக ெிகிைலதெநதளளன. உளள 24 ோசடடைலட

கமபலில ஒனற ெசயலிழநொலம நம ஜிபிஎஸ கரெிகள
சணஙகிெிடமாம. சியாடடலின ொனயர டவணடவன
கடடடஙகளினோட கார பகநெதம இநெ ஜிபிஎஸ கரெிகளால
ோசடடைலடைட ெொடரபெகாளள இயலாமல ோபாெொல அைெ
கபசிபபாகின. இைறெைன ோெணடதெொடஙகோொம.
ோசடடைலட நடபதைெ பயனபடதொமல அரோக இரககம
ெசலோபான டெரகைள ெொடரபெகாணட அத ெழியாக நம
இரபபிடதைெ கணடறிெத இனெனார ெழி. ோபரநெில பயணிககம
ோபாத நாம ஊரகைளத ொணடச ெசலலமோபாத உஙகள ோபானிலம
டெர ஊர பணகடயிலிரநத ெளளியரகக மாறெைெ
கெனிதெிரபபர
ீ கள. ஆனாலம ஒர சினனப பிரசசைன. அதொல
ெளளியரல நீஙகள எநெ டககைட மனனால ோடராோபாடடளளரீகள
என மிகசசரயாக ெசாலல மடயாத.
Wi-fi நான எெிரபாரதெ அளவகக நம ஊரல பழககதெில இலைல.
கறகிய டரல ோபான இடெமஙகம ஒர Wi-fi கட கணணில
அகபபடாெத என தரெிஷடமாகக கடயிரககலாம. இஙோக
ெெரெில எஙக ோபாயினம Wi-fi கள. ெபரமபாலம Secured ொன.
இநெ Wi-fi கைள ைெதோெ நாம இரககம இடதைெ அைடயாளம
காணலாெமன ஒர கமபலகக ோொண ெெரத ெெரொகப ோபாய
எநெ ெெரெில எநெெநெ Wi-fi-ககள உளளன என கறிபெபடதத ஒர
ெபரய ோடடடாோபைசோய உரொககியளளனர Skyhook காரரகள.
உலகெமஙகம ெமாதெம பதத லடசம Wi-fi கைள கறிதத
ைெதெிரககினறாரகள. உஙகள இரபபிடதைெ ஒரெர கணடறிய
ோசடடைலடெடலலாம ோபாகோெணடாம. பககதெில ஒர Wi-fi
இரநொோல ோபாதம. Wi-Fi Positioning System (WPS) எனபபடம இநெ
நடபம ெழி இயஙகம http://loki.com-ல என இரபபிடதைெ
ோகடடபபாரதோென இர ெநாடகளில மிகச சரயாகச ெசானனத.
ெழககமான என GPS-ோசா "Waiting for accuracy" - என
ெசாலலிகெகாணோட இர நிமிடம எடககம. அதோபால தலலியமம
மாறபடகினறத. ோமோல இடத படம-WPS உெெி இலலாமல
அவெளவ தலலியமாக இலைல, ெலத படம-WPS உெெியடன மிக

தலலியமாக இரககினறத. இநெ மாெிரயான location aware
பயனபாடகளால நமகக நனைமகள எனனொம? உஙகள
இரபபிடததகக மிக அரகிலளள ெஜராகஸ கைடைய அலலத
மரநத கைட எதெென ஒோர ெசாடககில ெெரநத ெகாளளலாம.

ஐகான பட ோகாபபகள சிலசமயஙகளில
ெனியான .ico ோகாபபாக ெராமல .exe அலலத .dll ோகாபபகளககள
பைெநத இரணடற கலநத ஒனறாக ெரம. இதோபானற
சமயஙகளில ஐகான அலலத .ico பட ோகாபபகைள ெனியாக
பிரதெெடகக icofx அலலத GetIcons ெமனெபாரடகைள
பயனபடதெலாம. சட நலல டல.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful