΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

΢ΕΦΕΡΗ΢»
Αρ.Πρωτ. 25
Ν. Ιωνίας – Ηρακλείοσ – Mεταμόρυωσης - Λσκόβρσσης
Ιωνία 3/12/2012
Μοσταλάσκη 64 Ν. Ιωνία
Προς : Στολεία τοσ Σσλλόγοσ.
2102812938 – 6972008336
Δ.Ο.Ε.
mail : segseferis@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home
Θέμα : Για ηις «ζκοπιές» ζηο 6ο Δημοηικό ηης Νέας Ιφμίας

sp

ot

.g

r

Όζα αηρςήμαηα και θρζικέπ καηαζηοξθέπ δεμ έγιμαμ πξηέ ζηα ζςξλεία ηηπ πεοιξςήπ μαπ,
«αμαμέμξμηαι» θέηξπ μα ποαγμαηξπξιηθξύμ ζηξ 6ξ Δημξηικό Σςξλείξ Νέαπ Ιωμίαπ. Αλλιώπ δεμ
ενηγείηαι η ποεμξύοα ηηπ διερθύμηοιαπ μα ρλξπξιήζει ηιπ ποξηάζειπ ηηπ ζςξλικήπ ζρμβξύλξρ, πξρ
λέμε όηι εκηόπ απ΄ ηξρπ εθημεοεύξμηεπ, εκηόπ από ηξρπ εθεδοικξύπ εθημεροεύξμηεπ, ποέπει κι
όλξι ξι άλλξι μα έςξρμ κάπξιξ «οόλξ» όλη ηη μέοα ζηα ζςξλείξ, και μα μέμξρμ όλξι ζηξ ζςξλείξ,
για κάθε ... «ηοαγικό εμδεςόμεμξ». Για μα δικαιξλξγήζξρμ αρηή ηημ «επιζηοάηερζη» και ηξ
«γεμικό ζρμαγεομό», έςξρμ επικαλεζηεί ζειζμξύπ, λιμξύπ, καηαπξμηιζμξύπ, πείμεπ, αοοώζηιεπ,
επιδημίεπ, αηρςήμαηα, δρζηρςίεπ και άλλα ηέηξια ποωηξθαμή πξρ «μπξοεί και μα ζρμβξύμ».
Φαίμεηαι όηι η ξλική καηαζηοξθή πξρ έλεγαμ κάπξιξι όηι θα έοθει ηξ 2012, θα ςηρπήζει
απξκλειζηικά ηξ 6ξ Δ. Σς. Ν. Ιωμίαπ.

u.

bl

og

Όλα αρηά ηα «μελλξύμεμα καηαζηοξθικά» είμαι «ποξθάζειπ εμ αμαοηίαιπ». Σηόςξπ ηξρπ
είμαι ωπ καλξί ποξπέηεπ και «παπαγάλξι» ηωμ μέωμ μέηοωμ πξρ επιδιώκει μα θέοει η κρβέομηζη
κι η διξίκηζη, μα ηα ρλξπξιήζξρμ από ηώοα : ηη διεύρσμζη ηοσ φραρίοσ μας, ηημ παραβίαζη ηοσ
διδακηικού και εργαζιακού μας φραρίοσ, μα μας έτοσμ ζκσθηούς και σποηακηικούς όλη ηη
μέρα ( 8 με 2 ), έγκλειζηοσς ζηο ζτολείο και έρμαια ζηις διαηαγές ηοσς.

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

Ο ΢ύλλογος Γκπαιδεσηικώμ Π.Γ. «Γ. ΢εθέρης» δηλώμει όηι :
1. Όλα ηα ζτολεία λειηοσργούμ από ασηή ηημ άπουη καλά, εδώ και τρόμια. Όλα ηα
ζςξλεία ηηπ πεοιξςήπ ηξρ Σρλλόγξρ μαπ λειηξρογξύμ με ηιπ εθημεοίεπ, όπωπ ηιπ νέοξρμε
κι όπωπ ηιπ λέει ξ μόμξπ.
2. Δεμ σπάρτει κάποιος «μέος μόμος» πξρ μα καλύπηει όλα αρηά ηα αρθαίοεηα και
επικίμδρμα μέηοα πξρ πάμε μα πεοάζξρμ ζηξ 6ξ Δ. Σςξλείξ Ν. Ιωμίαπ. Αμ ρπήοςε ηέηξιξπ
μόμξπ, δεμ έςει καμείπ αρηαπάηεπόηι η διξίκηζη θα επιςειοξύζε μα εθαομόζει αρηά ηα
μέηοα παμηξύ. Κι αμ ήηαμ μόμιμα ή έζηω μξμόηρπα, θα απαιηξύζαμ γοαπηά ηημ
ρπξςοεωηική εθαομξγή ηξρπ.
3. Τα εογαζιακά μαπ δικαιώμαηα πεοιγοάθξμηαι αμαλρηικά ζηξρπ μόμξρπ και ζηιπ εγκρκλίξρπ
πξρ έςξρμε ζηείλει ζηα ζςξλεία επαμειλλημέμα. Ακόμα δεμ έτοσμ υηθιζηεί μέα μέηρα γι΄
ασηό ηο θέμα.
4. Καλξύμε ηξρπ ζρμαδέλθξρπ ηξρ ζςξλείξρ αρηξύ μα μημ εθαρμόζοσμ ηέηοια παράλογα και
παράμομα μέηρα. «Να μη βάλξρμ ηα ςέοια ηξρπ μα βγάλξρμ ηα μάηια ηξρπ».
5. Δε τφράει καμέμας θόβος ή διαζηαγμός. Η σποτώρηζη δεμ είμαι επιλογή.
6. Ο Σύλλξγξπ Εκπαιδερηικώμ Π.Ε. «Γ. Σεθέοηπ» είμαι αρηξμόηηξ όηι παρέτει κάλσυη ζε
κάθε ζσμάδελθο ποσ θα αρμηθεί μα εθαρμόζει ηις ασθαίρεηες εμηολές ηης
διεσθύμηριας.

Η ΠΡΟΓΔΡΟ΢

Η ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ΢

ΝΙΝΓΣΣΑ ΑΛΣΑΝΗ

NΓΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ