ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΢ΕΦΕΡΗ΢»
ΚΑΙ ΣΗ΢ ΛΑΪΚΗ΢ ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΝΜΕΑ΢ ΙΩΝΙΑ΢

w

w
w

.g

se
fe
r

is
e

du
.b
lo
gs

po
t.g

r

Με επηηστία ζσκετίδοκηαη οη εθδειώζεης «γηα μηθρούς θαη
μεγάιοσς»
ηες Λαϊθής Επηηροπής θαη ηοσ ζσιιόγοσ δαζθάιωκ «Γ.΢εθερες»
Μεγάιε ήηακ ε ζομμεημπή γμκηώκ θαη μηθνώκ παηδηώκ θαη ηε δεύηενε
Κονηαθή ηςκ εθδειώζεςκ.
Τα παηδάθηα έθακακ πεηνμηεπκίεξ θαη έθηηαλακ μαδί με δαζθάιμοξ θαη
παηδαγςγμύξ πνηζημογεκκηάηηθα ζημιίδηα θαη ζηε ζοκέπεηα παναθμιμύζεζακ παηδηθό
παναμύζη θαη με ηε δηθή ημοξ ζομμεημπή, εκώ θαη μη γμκείξ ζομμεηείπακ ζηεκ θμοβέκηα με
ζέμα «πςξ μηιάμε ζηα παηδηά μαξ γηα ηεκ θνίζε» με ζέμα ηηξ επηπηώζεηξ ηεξ μηθμκμμηθήξ
θνίζεξ ζηεκ παηδηθή ροπμιμγία θαη ημ νόιμ ημο γμκημύ θαη ημο εθπαηδεοηηθμύ.
Τμ βίκηεμ ηεξ εθδήιςζεξ: https://www.youtube.com/watch?v=jlb_EP0bB-Q
Επηζεμαίκμομε λακά όηη ζηόπμξ μαξ είκαη όια ηα παηδηά, Ειιεκόπμοια θαη παηδηά
μεηακαζηώκ, ηα παηδηά ηςκ ιασθώκ μηθμγεκεηώκ κα βνμοκ πώνμ ροπαγςγίαξ, δεμημονγίαξ,
έθθναζεξ θαη μέζα απ’ όια αοηά θμηκςκηθμπμίεζεξ ζε δραζηερηόηεηες δηαθορεηηθές ποσ
ζα ηα θέροσκ ζε επαθή με ηε Λαϊθή παράδοζε, ηέτκε θαη ηοκ ποιηηηζμό, απέκακηη
ζηεκ σποθοσιηούρα ποσ μας βομβαρδίδεη.
Πανάιιεια ζηόπμξ μαξ είκαη όιμη εμείξ, ηα κέα δεογάνηα, μη γμκείξ κα μεκ θιεηκόμαζηε ζημ
ζπίηη θάης από ημ βάνμξ ηςκ δοζθμιηώκ αιιά κα ζομμεηέπμομε εκενγά, κα γκςνηδόμαζηε,
κα ζοδεηάμε, κα αγςκηδόμαζηε γηα μαξ θαη ηα παηδηά μαξ.
Παιεύοσμε:
 Γηα ημ δηθαίςμα πμο έπεη θάζε κέμ δεογάνη κα
λεθηκάεη ηε δεμημονγία μηθμγέκεηαξ πςνίξ
εμπόδηα.
 Γηα ημ δηθαίςμα ηςκ παηδηώκ ζηε δεμημονγηθή
απαζπόιεζε, ημκ πμιηηηζμό, ημ παηπκίδη.
 Γηα κα δηαπαηδαγςγμύκηαη ηα παηδηά με ηηξ αλίεξ
ηεξ ζοιιμγηθόηεηαξ, ηεξ αιιειεγγύεξ θαη ημο
αγώκα.
Σοκεπίδμομε με ηεκ ηειεοηαία μένα εθδειώζεςκ γηα ημ Δεθέμβνε
Σεκ Πέμπηε 20/12 ηο απόγεσμα
2ο Δεμοηηθό Ν.Ιωκίας(Κηιθίς 1, θοκηά ζηο άγαιμα ηες Μάκας)
19:00 Θεαηνηθή Πανάζηαζε: “Χνηζημογεκκηάηηθε Ιζημνία” ημο Κ.Νηίθεκξ, από ημοξ
μαζεηέξ ηεξ ΣΤ’ ηάλεξ ημο 2μο Δεμμηηθμύ Ν.Ιςκίαξ
20:00 Χνηζημογεκκηάηηθε Γημνηή
Επηθοηκωκία με ηε Λαϊθή Επηηροπή Νέας Ιωκίας γηα ηης εθδειώζεης:
Περηοτή Κέκηροσ: Βμύια – 6942693007
Περηοτή Καιογρέδας: Κώζηαξ – 6942980096
Περηοτή Περηζζού: Βαζίιεξ – 6976689521
΢ύιιογος Δαζθάιωκ: Νηκέηηα – 6972008336
Καη ζηα e-mail:
Λασθή Επηηνμπή Νέαξ Ιςκίαξ: laikiepitropi.neasionias@gmail.com
Σύιιμγμξ Εθπαηδεοηηθώκ «Γ. Σεθένεξ»: segseferis@gmail.com