΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΩΝ Π.Γ. «Γ.

΢ΓΦΓΡΗ΢»
Ν. Ιωκίαξ – Ηναθιείμο – Mεηαμόνθωζεξ - Λοθόβνοζεξ
Μμοηαιάζθε 64 Ν. Ιωκία
2102812938 – 6972008336

Αρ.Πρωη. 36
Νέα Ιωκία 19/12/2012
Πνμξ : ηα μέιε ημο Σοιιόγμο μαξ.
Τε Δ.Ο.Γ.
Τε Δ/κζε Α/ζμηαξ Β΄ Αζήκαξ
Τμκ ημπηθό ηύπμ. Τεκ πνεζβεία
ηεξ Σενβίαξ. Τμ Δήμμ
Μεηαμόνθωζεξ.

mail : segseferis@gmail.com

.g

r

ΜΓΣΑ ΣΙ΢ ΠΟΡΝΓ΢, ΣΩΡΑ ΠΛΑΚΩ΢ΑΝ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΓΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ... ΠΡΙΓΚΙΠΙ΢΢Γ΢ !!!

se

fe

ris

ed

u.

bl

og

sp

ot

Σηε Μεηαμόνθωζε δεμημονγήζεθε πνηκ δομ πνόκηα έκα «Γηδηθό Σπμιείμ Β΄Αζήκαξ», πμο
επεηδή δεκ έπεη δηθό ημο θηίνημ, θη επεηδή θακέκαξ δε κμηθηάδεη έκα θηίνημ γηα κα γίκεηαη ε
εηδηθή αγωγή ζημ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΔΙΚΟ ΣΦΟΛΓΙΟ, μη «έλοπκμη νεαιηζηέξ» ηεξ Δημίθεζεξ ή
ημο Δήμμο ή ημο Υπμονγείμο (αξ μαξ δηεοθνηκήζμοκ πμημξ ημ έθακε ) απμθάζηζακ κα ζηεγάζμοκ
ημ Δεμόζημ Γηδηθό Δεμμηηθό Σπμιείμ μέζα ζημ θηίνημ ημο «Φαηδεπαηένεημο Ιδνύμαημξ». Γκόξ
ηδηωηηθμύ θέκηνμο εηδηθήξ αγωγήξ πμο μόκμ όθειμξ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ μπμνεί κα έπεη από ηε
ζοζηέγαζή ημο με ημ ΔΗΜΟΣΙΟ ζπμιείμ, αθμύ ημ πνεζημμπμηεί ζακ «θνάπηε». Όθειμξ
μηθμκμμηθό, πμο μάιιμκ ήηακ θαη μ ιόγμξ ηεξ ίδνοζεξ αοημύ ημο εηδηθμύ ζπμιείμο. Όθειμξ πμο
ζα μεγαιώκεη όζμ ε πμιηηεία εγθαηαιείπεη ηεκ εηδηθή αγωγή ζηε μμίνα ηεξ ή ηεκ μδεγεί ζηεκ
ελαθάκηζε, όπωξ ηώνα με ημ κέμ δηάηαγμα ηεξ εηδηθήξ αγωγήξ πμο εημημάδμοκ. Όθειμξ πμο ζα
δημγθώκεηαη όζμ ε πμιηηηθή ημο οπμονγείμο παηδείαξ πμο οπμβαζμίδεη, αθήκεη πωνίξ
εθπαηδεοηηθμύξ, πωνίξ οιηθό θαη πωνίξ πνήμαηα ηα εηδηθά ζπμιεία, θη όζμ μη γμκείξ ζα
ελακαγθάδμκηαη πμιιέξ από ηηξ ακάγθεξ ηωκ παηδηώκ ημοξ κα ηηξ θαιύπημοκ ζημοξ ηδηώηεξ.

w

w

w

.g

Σο θέμα λοιπόμ είμαι :
1. Πμημξ εοζύκεηαη πμο έκα δεμόζημ ζπμιείμ ιεηημονγεί μέζα ζε ηδηωηηθό ίδνομα πμο έπεη
ημ ίδημ πενηεπόμεκμ, με απμηέιεζμα κα οπάνπεη εθμεηάιιεοζε ηωκ γμκηώκ θαη ηωκ
ακάπενωκ παηδηώκ με ζηόπμ ημ θένδμξ ;
2. Τη εκένγεηεξ έπεη θάκεη μ Δήμμξ Μεηαμόνθωζεξ, ε πενηθένεηα, ε Δηεύζοκζε Β΄ Αζήκαξ
ή μπμημζδήπμηε άιιμξ εμπιεθόμεκμξ γηα κα βνεζεί θηίνημ πμο ζα ζηεγάζεη ημ Δεμόζημ
αοηό ζπμιείμ ;
Όμως όηαμ γίμει η «κακή αρτή», ο καηήθορος δεμ έτει πάηο.
Σ΄ αοηό ιμηπόκ ημ ζπμιείμ, ζημ Γηδηθό Δεμμηηθό Σπμιείμ ηεξ Μεηαμόνθωζεξ, με «γκωνημία»
θαη «επαθή» ημο πνμέδνμο ημο Φαηδεπαηένεημο (γηα κα θαηαιαβαίκμοκ όιμη πμημ είκαη ημ
αθεκηηθό εθεί μέζα), ήνζε ζηε Φνηζημογεκκηάηηθε γημνηή ημο ζπμιείμο, θάπμηα «Πριγκίπιζζα
Αικαηερίμη ηης ΢ερβίας». Η ίδηα μμίναζε δώνα ζηα παηδάθηα θη μη «οπμηαθηηθμί» θαη
«παναηνεπάμεκμί» ηεξ, μμίναζακ θήμεξ όηη είκαη ιέεη «οπμονγόξ ογείαξ ηεξ Σενβίαξ», «με
μεγάιμ θηιακζνωπηθό ένγμ» θαη άιια ηέημηα παναμύζηα πμο δεκ έπμοκ μέζα «θαθό ιύθμ», αιιά
μόκμ «θαιέξ πνηγθίπηζζεξ».

sp

og

Κάηω ηα τέρια ζας απ΄ ηα δημόζια ζτολεία.
Κάηω ηα τέρια ζας απ΄ ηα παιδιά με ειδικές αμάγκες.

ot

.g

r

Πνέπεη κα θαηαιάβμομε όηη αοημί όιμη μη «θαπάηζμη» ηωκ ΜΚΟ θαη ημο κόμμο ημο θένδμοξ πμο
ζέιμοκ κα θάκμοκ ηα ζπμιεία λέθναγα αμπέιηα ζημκ θάζε επηηήδεημ, είκαη πάνα πμιύ
επηθίκδοκμη. Όιμη αοημί μη «πνίγθεπεξ ηεξ απάηεξ» ηωκ ΜΚΟ, δεκ έπμοκ θαμηά επηθύιαλε κα
νηζθάνμοκ δηαθναηηθέξ ζπέζεηξ, πμιηηεύμαηα, δηπιωμαηίεξ, εοαηζζεζίεξ γηα ηεκ εηδηθή αγωγή,
δεμόζημ παναθηήνα. Ανθεί κα βγμύκ μη business θαη ηα deals πμο ζπεδηάδμοκ.
H «πνηγθίπηζζα», είκαη ε θ. Καηενίκα Μπαηή, όπωξ μκμμάδεηαη ζηεκ πναγμαηηθόηεηα, ζύμθωκα
με ηεκ Πνεζβεία ηεξ Σενβίαξ. Γίκαη Γιιεκίδα, πακηνεμέκε μ΄ έκακ Σένβμ ηεξ δοκαζηείαξ πμο
έδηωλακ απ΄ ηε Σενβία μεηά ημ Δεύηενμ παγθόζμημ πόιεμμ. Πιαζάνεηαη ζακ πνηγθίπηζζα,
επηζομώκηαξ κα δεμημονγήζεη θιίμα «επηζηνμθήξ» ( θάηη ζακ ημ δηθό μαξ ημκ «Κμθό» δειάδή)
θαη ηαοηόπνμκα δηαηενεί μηα ΜΚΟ πμο ιέγεηαη «LIFE LINE» θη έπεη εηθμκηθό ζηόπμ ηε
«θηιακζνωπία» θαη πναγμαηηθό ζηόπμ ημκ «άνημ ημκ επημύζημκ» (ημ πακηεζπάκη δειαδή) ηεξ
πνηγθεπέζαξ. Ταοηόπνμκα ε Πνεζβεία ηεξ Σενβίαξ μαξ δηαβεβαίωζε (με επανθή δόζε
πημύμμν) όηη «Η Σενβία δεκ έπεη βαζηιηάδεξ θαη πνίγθεπεξ» θη όηη «Υπμονγόξ Υγείαξ ηεξ
Σενβίαξ δεκ είκαη μύηε πνίγθεπαξ, μύηε βαζηιόπμοιμ, μύηε θοθιμθμνεί θαβάια ζε άζπνμ
άιμγμ».

ed

u.

bl

Ο ΢ύλλογος Γκπαιδεσηικώμ Π.Γ. «Γ. ΢εθέρης» καηαγγέλει κάθε εμπλεκόμεμο ζ΄ ασηή ηη
γελεία θαρζοκωμωδία.

w

.g

se

fe

ris

Ο ΢ύλλογός μας
 Θα επηζθεθζεί ημ Φαηδεπαηένεημ γηα κα απαηηήζεη ημκ πιήνε δηαπωνηζμό ηεξ δνάζεξ
ημο από ημ Δεμόζημ ζπμιείμ.
 Θα απεοζοκζεί ζηα θόμμαηα γηα κα ζέζμοκ ημ ζέμα με ενώηεζε ή άιιμ ηνόπμ ζηε Βμοιή.
 Θα βάιεη ημ ζέμα ζε ζοκεδνίαζε ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο ημο Δήμμο Μεηαμόνθωζεξ
γηα κα βνεζεί θηίνημ γηα ηε ζηέγαζε ημο εηδηθμύ ζπμιείμο έλω θαη μαθνηά από ημ
Φαηδεπαηένεημ.

Η ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ΢

w

w

Η ΠΡΟΓΔΡΟ΢

ΝΙΝΓΣΣΑ ΑΛΣΑΝΗ

NΓΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ