΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΩΝ Π.Γ. «Γ.

΢ΓΦΓΡΗ΢»
ΛΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΝΓΑ΢ ΙΩΝΙΑ΢
Δειηίμ ηύπμο ηεξ 27/12/2012
Με επηηοπία μιμθιενώζεθακ μη εθδειώζεηξ ηεξ Λασθήξ Γπηηνμπήξ Νέαξ Ιςκίαξ θαη ημο
΢οιιόγμο εθπαηδεοηηθώκ "Γ.΢εθένεξ", ηεκ πνμεγμύμεκε Πέμπηε γηα ημ μήκα Δεθέμβνε.
Θέιμομε ηδηαίηενα κα εοπανηζηήζμομε ημοξ δαζθάιμοξ, ημο μαζεηέξ θαη ημοξ γμκείξ ηεξ
΢Σ' ηάλεξ ημο 2μο Δεμμηηθμύ Ν. Ιςκίαξ, γηα ηε ζεαηνηθή πανάζηαζε «Υνηζημογεκκηάηηθε
Ιζημνία» ημο Κ. Νηίθεκξ πμο εημίμαζακ θαη πανμοζίαζακ.
Αθόμε ηα μέιε ηεξ επηηνμπήξ, ημοξ δαζθάιμοξ, ημοξ γμκείξ αιιά θαη όιμ ημκ οπόιμηπμ

.g

r

θόζμμ πμο βμήζεζε κα "ζηεζμύκ" μη εθδειώζεηξ, πμο ζομμεηείπακ ζημ πνόγναμμα,
έθηηαλακ θαη έθενακ γιοθά, θαγεηά, ακαροθηηθά θιπ γηα όια ηα παηδάθηα.

sp

ηα cd πμο εημίμαζε ε Λασθή Γπηηνμπή με παηδηθά ηναγμύδηα.

ot

Μεηά ημ ηέιμξ ηεξ πανάζηαζεξ, μ "Άγημξ Βαζίιεξ" έθενε κςνίξ ηα δώνα ημο, μμηνάδμκηαξ

og

Η μεγάιε ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ θαη ηςκ γμκηώκ ημοξ θαη ζηηξ 3 εθδειώζεηξ ημο

bl

Δεθέμβνε, δείπκεη ηεκ ακάγθε ηςκ ιασθώκ μηθμγεκεηώκ κα απαζπμιήζμοκ δεμημονγηθά ηα
παηδηά ημοξ, κα βγμοκ από ημ ζπίηη ημοξ θαη κα ακηηζηαζμύκ ζηε μηδένηα πμο ζέιμοκ κα μαξ

u.

επηβάιιμοκ. Να μεγαιώζμοκ ηα παηδηά μαξ θαη εμείξ ζε μηα μεγάιε αγθαιηά ζοκαγςκηζηώκ.

ed

Η πνςημβμοιία μαξ απμδεηθκύεη όηη μπμνμύμε με ηεκ αιιειεγγύε μαξ κα ζηαζμύμε μ έκαξ

ris

δίπια ζημκ άιιμκ, κα δώζμομε ζηα παηδηά μαξ δςνεάκ, θαιό πμιηηηζμό θαη ροπαγςγία θαη

fe

όπη κα ελανηηόμαζηε από ηα αθνηβμπιενςμέκα πνμσόκηα οπμθμοιημύναξ ηςκ πμιοεζκηθώκ
θαη ηεξ οπμθνηηηθήξ θηιακζνςπίαξ.

se

Σηηξ ανπέξ ημο κέμο πνόκμο ζα βγεη ημ θαηκμύνγημ πνόγναμμα, μη εθδειώζεηξ ζα

.g

ανπίζμοκ θαη πάιη ζηα ηέιε ημο Ιακμοανίμο.

w

Επηθμηκωκία με ηε Λαϊθή Επηηνμπή Νέαξ Ιωκίαξ γηα ηηξ εθδειώζεηξ:

w

Πενημπή Κέκηνμο: Βμύια – 6942693007

w

Πενημπή Καιμγνέδαξ: Κώζηαξ – 6942980096
Πενημπή Πενηζζμύ: Βαζίιεξ – 6976689521
Σύιιμγμξ Δαζθάιωκ: Νηκέηηα – 6972008336
Καη ζηα e-mail:
Λασθή Γπηηνμπή Νέαξ Ιςκίαξ:

laikiepitropi.neasionias@gmail.com

΢ύιιμγμξ Γθπαηδεοηηθώκ «Γ. ΢εθένεξ»:

segseferis@gmail.com

Περισσότερες πληρουορίες στο blog της Λαϊκής Επιτροπής Νέας Ιωνίας:
laikiepitropineasionias.wordpress.com

ΚΑΝΕΙ΢ ΜΟΝΟ΢ ΣΟΤ ΢ΣΗΝ ΚΡΙ΢Η
ΕΝΑ΢ ΓΙΑ ΟΛΟΤ΢ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

sp

og

bl

u.

ed

ris

fe

se

.g

w

w

w

r

.g

ot

sp

og

bl

u.

ed

ris

fe

se

.g

w

w

w

r

.g

ot

sp

og

bl

u.

ed

ris

fe

se

.g

w

w

w

r

.g

ot