CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

HƯ VÔ XỨ

HIỆP THIÊN ĐÀI

Pháp Đàn : Chơn Không La Hán Chơn Đồng : Linh Thông Huyền Quang Điển văn : Diệu Giác Quảng Tiên

TỨ BỬU
NAM Phổ Minh Chơn Định Thái Tuế Tinh Thanh Vân Tế Trí Địa Viên Tinh NỮ Hiển Chánh Quang Nữ Quảng Tâm Tiên Nữ Trường Hạnh Tiên Cô Quảng Chí Tiên Nữ

CHỨNG ĐÀN
THÔNG THIÊN PHỔ TẾ VĂN THÙ TỊNH DƯƠNG BỒ TÁT

HỘ ĐÀN

NAM
THIÊN HUYỀN CỰC TIÊN THIÊN MINH TINH HỎA ĐỨC TINH

NỮ
BẠCH HƯƠNG HOA TIÊN HẠNH ĐỨC TIÊN CÔ CHÍ CHƠN TIÊN CÔ HIỀN HÒA TIÊN CÔ BẠCH TUYẾN TIÊN CÔ LIÊN TÂM THÚY NHỊ

THÁNH TỰA
Tiếp Điển !

Bổn cảnh Thần Hoàng ! Kính Chào Chư Thiên mạng lưỡng ban ! Nội đàn bất khả thất lễ ! Bổn Thần khuyến cáo toàn thể Nữ Nam giai quì đồng đẳng, hầu tiếp rước Thiên Thần Đế Quân giáng hạ. Vậy Bổn Thần xuất ngoại thủ Đàn giờ nay, toàn thể huy nghiêm, nếu Sơ Thất, Bổn Thần sẽ bị thọ tội, thì Thiên mạng sẽ đắc tội ! Nên hiểu ! Bổn Thần Kính chào Thiên mạng lưỡng ban ! Kính chào Ngoại hầu ! TIẾP ĐIỂN !

HUỲNH Đạo LÊ minh giáo chúng đồng ĐỨC ân DUYỆT tác lập kỳ công ĐẾ thừa TẢ bút Khuyên đời tỉnh QUÂN mạng QUÂN hoàn sắc chỉ thông

THÁNH TỰA
NGÃ ĐẾ QUÂN chào mừng Thiên mạng ! Đắc lịnh lai Cơ giáo phận, chư hiền khả thỉnh ngô ngôn tường tri phận cả. Giờ nay Chư Lão lai đàn, thừa Thiên sắc thọ lịnh Giáo Tòa vừa có chiếu chỉ Tam Giáo thông qua Ngũ Phương cùng Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn phóng Đại hào quang ban ân lành cho cõi thế, hầu Thiên mạng lãnh hội lập Kỳ Đại Công Quả. Nên chi Tam giáo chỉ truyền cho Chư Lão giáng thông ban phận sự. Vậy rạng minh nhựt sở tại Khả cấp thi hành lịnh truyền, đắc lịnh Tam Giáo chuẩn phê và Diêu Cung. Chư hiền khả đáo lai tận nơi Như Ý truyền lịnh ban hành cấp thời huy hoàng nghi lễ nơi ấy : trầm hương xông đốt liên miên Trong những ngày hành sự, vì sẽ có Chư Thần và Vạn Tiên lai chầu lập thành quyển kinh. Vậy mỗi mỗi điều tinh khiết đúng Tý Thời nhị thập tức là ngày … kinh với sứ mạng cho được sớm nghe chăng ! Và đòi chư hiền nơi Hoa Linh Điện hợp đồng tề tựu, thì hành lịnh vừa phán trên. Vì bước đầu tiên, ngày ra mắt chư Vạn Tiên và cũng là ngày kiết nhựt, chư hiền bắt đầu để tâm không nguyện vọng Chí Tôn cùng Diêu Mẫu ban huệ từ, để lo tròn công quả đó nghe, và nơi sở tại Như Ý sau ngày nhị thập túc trực hiện diện mỗi hiền dưới đây thính lịnh !

Tiếp Điển Khai Kinh

Nam giới : Đời, Hưng, Sai, Tiếng, Sửu nơi Như Ý. Nữ giới : Xuân, Lành, Thắng, Dễ. Những hiền điểm danh nơi đây túc trực mỗi khi Chơn Đồng hành sự, trước giờ phải triêm bái Vạn Tiên. Còn chư phận sự nơi “Diệu Giác Linh Đàn” vào những ngày nói trên được khiếm diện, nhưng nhị nhựt hay tam nhựt phải đến nơi triêm bái và được ân hồng vào giờ Dậu hay Tuất thời mỗi nhựt vừa ban. Nhưng chư Hiền sở tại khi vắng mặt nơi Như Ý thì mỗi hiền tại tư gia đúng tứ thời phả nguyện cầu, chớ không được dễ duôi nghe chăng !. Vậy chư hiền khá thận trọn huy nghiêm trong những ngày phân minh. Phận sự điển văn khi đắc lịnh ban truyền Kinh Vàng, Chơn Đồng tịnh định trong những khi chấp bút. Ngoài giờ mãn phận thông công, thì bổn phận Đời khả cấp thời sao y nguyên văn đâu đó cho có thứ tự, đừng bừa bãi. Còn phận Chấn, Tý, nếu hiền hữu chí, mỗi giờ hành phận, hiền đến tận nơi phụ vào càng thêm dày công lập đức đó nghe ! Nhưng chánh nhiệm vụ là Đời, phải quan sát kỹ càng và minh ràng bổn điển, đừng khuyết thiếu lời vàng Ngọc thì e thọ tam đồ khổ nghe !!!

Tiếp Điển Khai Kinh

Mỗi khi Kinh vàng chào đời, thì lời Kim Ngôn Thánh Bút chẳng phải được dễ rui, tự ý kiến riêng mà đạm vào lời Thánh Huấn nên hiểu hai hiền Chấn Tý và Ngàn, thì bổn phận chư hiền nào thực hành sứ mạng phải rõ. Nếu những chữ nào xem không được rành thì nên khi riêng mà tấu bạch với Thiêng Liêng hay những danh từ khuyết thiếu, thì cần thông quan chư hiền nào am hiểu khá hơn, nhưng thấy vô ý nghĩa thì mau tấu bạch, chớ nên đạm mà đắc tội.

Tiếp Điển Khai Kinh

Mỗi khi kinh vàng Chào đời, thì lời Kim Ngôn Thánh Bút chẳng phải được dễ duôi, tự ý kiến riêng mà đạm vào lời Thánh Huấn nên hiểu hai hiền Chấn Tý và Ngàn, thì bổn phận Chư hiền nào thực hành sứ mạng pải hiểu rõ. Nếu những chữ nào xem không được rành thì nên ghi riêng mà tấu bạch với Thiêng Liêng hay những danh từ khuyết thiếu, thì cần thông qua cho chư hiền nào am hiểu khá hơn, nhưng thấy vô ý nghĩa thì mau tấu bạch, chớ nên đạm vào đắc tội.

Tiếp Điển Khai Kinh

THI Kinh vàng xuất thế buổi kì Ngươn Tứ đức ân thâm khá trọng ân Giáo thế chúng sanh về bổn vị Muôn năm nhứt hội lập kinh chơn HỰU Kinh chơn khuyến thế tỉnh đời mê Tứ khổ làm sao thoát trở về Về chốn Diêu Đài nơi hưởng thọ Bụi hồng chẳng bợn thoát trần nê

THI KHAI KINH
HƯỜN Trần nê bao kiếp khá quay về Tiên Phật bao kỳ độ kẻ mê Nhưng bởi lòng tham đành phải đọa Chẳng trọn chữ Đạo giữ lời thề HƯỜN THI Lời thề có nhớ thưở Kim Cung Nguyện xuống trần ai tận chí hùng Quyết dạ tu bồi về rãnh nợ Nhưng không nhớ thưở hứa Huyền Khung

Vậy đàn nay chư Thiên mạng khá luận suy lịnh mà phân minh qua lời giáo phận. Khá nhớ lời Lão dạy qua nơi Như Ý, chư hiền chớ nên thất lễ và Trầm hương tinh khiết xông đốt cho trược địa tan đi hầu Vạn Tiên ngự đàn chứng lễ ra Kinh

THI KHAI KINH

Mỗi khi Chơn Đồng hành phận phải xông trầm cho tinh tấn, hiệp hành thông công mà lưu loát Điển Quang, minh ký cho mau hoàn thành sứ mạng Kinh Vàng. Vậy thừa sắc lịnh Tam giáo, Huyền Quang Chơn Đồng khá y lịnh truyền, đừng sơ thất, việc tư gia hiền nên gác lại và hiền nên hy sinh vì Đạo, lấy chí đại hùng khoan dung tất cả việc tư tiểu, để rồi đây Thiêng Liêng sẽ dụng Huyền Linh mà đánh tan tà Thần, mà những gì hiền hữu ưa phiền bấy lâu. Đời lắm gai chông, Đạo lắm Khảo đảo ! Cơ thí hội phải nhiều kì. Vậy hiền an tâm thọ mạng lo xong nhiệm vụ Thiêng Liêng. Rồi đây an ban Thượng Phụ sẽ làm toại lòng hiền, chư Lão cũng đáng khen phục tâm chí hy sinh của hiền bấy lâu vì Thầy vì Đạo, trọng nhơn sanh. Nhưng hiền thử nghĩ xem Cơ Đạo nghiêng chinh, anh tài rất ít, kẻ tiểu nhơn lại nhiều, hưng Đạo khó lập, bại vong thì thiếu chi kẻ làm hư, hiền nên nhẫn nại mà lo việc Đạo thân Chơn Lý Chán Nghĩa là hơn. THI cho Linh Thông Huyền Quang đồng tử

LINH mầu độ thế gánh lương sanh THÔNG diệu Hiệp Thiên chí đại thành HUYỀN khí Hư Linh Thầy điểm nhuận QUANG minh độ tận gắng nên danh

THI KHAI KINH

Vậy ra đàn, điển văn cấp thời trao sắc lịnh cho Huyền Quang nán lại thời gian hành phận, vì sắc lịnh Thượng Phụ và Tam Giáo phê chuẩn, thì hiền chớ nên bê trễ và Huyền Quang Chơn Đồng khá y lịnh giúp thành quyển kinh. Rồi đây cơ Thiên sẽ hoàn thành một ngày mai và thêm lời cho Huyền Quang hiểu - Sớ hiền vừa tâu đến Kim Giai, Phụ Hoàng rơi lụy trẻ khờ trần ai thảm thương sanh chúng, tấu bạch Thầy đổ lụy ân hồng, nhưng rồi đây Huyền Linh sẽ đánh tan, hiền chớ nên tư lự e xao điển khó hành phận sự nghe ! Thượng Phụ cấm hiền không được tư lự và lo ngoài phận sự Hiệp Thiên, chớ nên Thượng Khải tấu trình cho lắm mà làm cho sự động thấu đến Kim Giai, Vạn Tiên khó bề phân đoán, nên sớ Hiền đang Thượng Khẩn nơi Bạch Ngọc, Vạn Tiên chưa được sự phê chuẩn của Thượng Hoàng. Vậy hiền khá nhẫn nại, rồi đây Thiên Linh sẽ hựu hộ cho – Chư phận sự khá tiếp thỉnh Lê Sơn lai đàn khuyến cao ! Chư Lão Thượng Thiên chầu lễ .

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

HƯ VÔ XỨ

TIẾP ĐIỂN – TIÊN NƯƠNG NỮ BÍCH NGỌC

TIÊN động Hoa mầu nhặt lấy hoa TIẾP ĐIỂN NƯƠNG trì liên bạch điểm Ngân Hà NỮ trao Lịnh phán đêm vằn vặt BÍCH Ngọc lai cỏ cách bặt xa

TIẾP ĐIỂN – TIÊN NƯƠNG NỮ BÍCH NGỌC
Kính chào Thiên mạng ! Nương cơ mừng hội ngộ ! Mừng chung đàn nội. Tôi có đôi lời phân trần tâm niệm và thô sơ lời văn, mong Thiên mạng vui lòng chứng lời Thanh trong dạ khúc, được đến đây báo đàn. Vậy Thiên mạng có được biết tôi chăng ? Tôi vừa thọ sắc Kim Mẫu, vì trước kia tôi cũng đã dày công với Đạo, nhưng thời gian hành Đạo quá cam go, thân liễu bồ không cùng chung với Đạo, nhưng chí tâm thành, Thượng Phụ và Diêu Mẫu ân hồng ban huệ thưởng khảo lập quả đức nơi trần tu thân. Nay xuất u cảnh thể về tận cõi Bồng non, dựa kề Mẫu Phụ, tầm đến động Tiên. Phước may Diêu Mẫu động lòng thương tình vì Đạo, sắc phong điểm hồng bao công nhọc nơi cảnh Tiên Bang. Tôi vốn thật ở miền Hậu Giang, quê ở Kiên Giang, các chị nào rõ quê xưa của tôi. Nay đến đây để hội ngộ nhứt kỳ, hầu khuyến khích trên đường lập đức bằng Linh Diệu Hồn Thanh. Vậy chư Thiên mạng khá vì Linh Quang, khá trong Thể Thân, vì còn thể thân mới đặng lập đức an ngôi. Như bao vị tưởng lầm hồn xa cõi tạm, Phách ở Không gian, Linh Quang chấm điểm. Nhưng khi được anh minh, Hồn xa xác mà tội lỗi vẫn còn dẫy đầy làm sao chuộc tội, làm gì mong li thoát đường Diêm La Địa Ngục.

TIẾP ĐIỂN – TIÊN NƯƠNG NỮ BÍCH NGỌC

Vậy đây là tấm gương soi, mong quí Thiên mạng thức lý Đạo Trời trọn giữ báu trân, qui hồi Tịnh Định mà mong ngày về bến cũ vị xưa. Mẹ chờ chị trông, em đợi đó các Thiên Mạng ơi !. Chư Thiên Mạng nam nữ mau hầu chầu sẽ có Đức Lê Sơn Thánh Mẫu lai đàn giáo phận và xin Thiên Mạng huy nghiêm ! Nữ Tiên xuất ngoại hầu chầu !

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ ĐỨC LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT HOÀNG CỰC CHỦ NHÂN DI LẶC THIÊN TÔN

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TỊNH ĐÀN”

HƯ VÔ XỨ

TIẾP ĐIỂN – LÊ SƠN THÁNH MẪU

LÊ Dần còn đợi nước Ma Ha SƠN động nhìn qua cảnh thế ba THÁNH chạnh lòng thương vì lạc nẻo MẪU dùng Thuyền Nhã độ con qua
Tôn Sư mừng chư ái nữ và các nam tử nữ nhi ! Thọ kì ân hồng kinh vàng khá vẹn Này hỡi các sĩ tử đời Mạt Thế, Thượng Ngươn dựng lập, cảnh điêu linh trong buổi cận màng. Vui vui làm chi bao kẻ thở than dấn thân lụy trong con đàng trụy lạc, cảnh diễn đầy ai không chán lại dò chân rảo bước ra lần Tứ Khổ. Nầy chứ ái nữ ! Chạnh tủi lòng già thâu canh vắng dạng. Tiết Trung Thu mờ dạng con khờ, nhưng khi nhìn lại đường tơ, Chơn Đồng vắng dạ chờ Mẫu Nghi. Tiết Trung Thu vắng Cơ nơi cảnh Diệu Giác Linh Châu Đàn mờ ngán trần ai. ! THÁN TỰ Trần ai ta ngán ai trần Vì đời vì trẻ trăm phần ngổn ngang Rơi lụy ngọc ! Kìa đàng Tử Địa ! Máu đậm đà đất Ngọc Việt Bang Rồi đây : Khóc ! Khóc !!! Chứ ái nữ sẽ vui hay khóc, hay than ??? Nhìn đi cho kỹ càng ! Lòng Già chạnh tủi thở than cho sầu !

TIẾP ĐIỂN – LÊ SƠN THÁNH MẪU

Trăng Thu còn sáng canh khuya Sao bằng đường đạo rẽ chia làm gì Gịot rơi giọt đổ lâm ly Lệ tuôn suối Ngọc Mẫu Nghi đau lòng Khóc !!!... Trăng Thu đường Đạo sáng trong Mới là hưởng cảnh Non Bồn Thanh Sơn Tịnh đi sẽ được lai hườn Trăng thu đêm vắng tiếng đàn sẽ vang Từ đây Thu sáng mở đàng Nếu con chẳng vẹn đừng màng lập thân Thu về tỏ ánh sáng ngần Nhưng pha mầu đạm vang rân túc còi Khá mau Tịnh chí mà coi Điển Quang chớp nhoáng sáng soi dương trần

Ầm Ầm thân nát rã thân Chẳng TU Tịnh Định Báu Trân xa Hồn Thu về nước chảy bôn chôn Đất kia tan rã, Xác Hồn Lê Dân Tu đi sẽ đặng hồng ân Tu bồi chí nguyện Tân Dân lập thành Đường dài như sợi chỉ mành Ẩn tu mới được thanh bần là hay Chớ đừng vui lả vui lây E thân chẳng đặng đọa đày ngày mai Tịnh đi sẽ thấy hằng ngày Toàn Thân tráng kiện Điển thầy bố ban Thu về khắp cảnh nhân gian Trẻ buồn trẻ khóc trẻ than trẻ cười !!!

KÍNH QUI MẠNG LỄ MẸ LÊ SƠN THÁNH MẪU

TIẾP ĐIỂN – LÊ SƠN THÁNH MẪU

Gẫm xem hoàn vũ tơi bời Cũng vì bạo ngược nên đời lâm li Thu nay vẹn vẻ hội Thi !!! Chờ ngày thẳng bước Thiên Thai Động Đào Thu về trăng sáng làu làu Bồng Lai Tiên Cảnh xôn xao trẻ về Tịnh đi con được hồi quê Bồng non là chỗ hương quê vị nhàn Mau mau rước khách lên Thoàn Tịnh tu phản bổn bước sang bỏ trần Giờ nay Thu đạm Thanh Ngân Vui mùi ngâm vịnh vị phần sẵn kia Thu về Đạo lý trau tria Phàm tâm tà dại rẽ chia chánh thành

Thanh thanh Bạch bạch rạng danh Ngán thay ẩn núp mất danh buổi này Đạo đời đương lúc chuyển xây Nếu con hẹp tính Thầy đây bế đường Đường dài thì khá liệu lường Thu sang cũng thế bóng Dương định ngày Ngọ kia còn đợi thảo mai Mong cho ai giúp sau này đáp ơn Thu về nhờ Điển ban ơn Định Tâm Thoàn Tịnh keo sơn chí trì Hoàn thành sứ mạng hội thi Nữ tài nam giới Kih ni lập thành Nữ nhi lập chút sử danh Kinh vàng lượm lặt đoạt thành kì công

KÍNH QUI MẠNG LỄ MẸ LÊ SƠN THÁNH MẪU

TIẾP ĐIỂN – LÊ SƠN THÁNH MẪU

NGÂM Đức Tài thi hội lập công Gắng tâm trau phận dẹp mầm Lục Căn Hỏa sanh thì khá nên dằn Đừng cho xao xuyến tầm phăng Điển lành Mong cho nam nữ khá thành Thành xong xứ mạng nên danh hậu đời Trẻ thơ trẻ biết suy thời Đức dày nên lập chiều mơi sẽ tròn Tròn câu Chí Nguyện lời son Thệ xưa vẹn Tín, Bồng Non đăng phần THI Giả tạm trần lao có khác nào Bèo trôi vân cẩu dạ đừng nao Đường lành đạo đức nên tầm học Mới đáng Sĩ Nhân chí Kiệt hào Tôn Sư mừng chư ái nữ chung đàn ! Vậy khá tiếp cầu Nữ Thánh lai cơ. Tôn Sư Thăng

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : CÁ DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN” ĐÀ

TIẾP ĐIỂN – THÁNH NỮ VIỆT NAM

THÁNH tâm đăng vị phước Diêu ban NỬ Đức nhờ trên sắc Phụ Hoàng VIỆT đắc chí thành người gái Thiện NAM phong Thục Nữ đến Tiên Đàn

TIẾP ĐIỂN – THÁNH NỮ VIỆT NAM

Thánh Nữ mừng chung đàn nội ! Này Chư Hiền nữ nam khá bình tâm mà nghe Thánh Nữ phân qua : Chơn Lý Đạo thì bao giờ cũng là Chơn Lý Đạo Đức, thông mới hiểu đặng Thời Cơ, Đạo, Đời cũng thế, đâu phải như sự hẹp lượng của nhân tâm. Sự xử lý đối nhân không phải là dễ, nhưng tại vì lòng người cho đó là tầm thường. Sự xử thế đối nhân không ngoài quan niệm Đạo Đức anh minh chơn căn hạnh kiểm, đưa con người đến chỗ siêu việt chánh minh. Nhưng bởi lòng Nhơn Sanh chưa thấu đoạt Huyền Cơ Thiên Lý, cho rằng mỗi mỗi việc chi nơi Đời và Đạo do tại ý muốn, chớ Kỳ trung Chơn minh Thiên Địa vẫn nắm quyền Chủ Sữ, thúc đẩy Nhơn Sanh tạo thành Đạo Đức Duy Báu Chân. Nhưng Đạo cũng phân nhiều lớp học, Đời cũng tạo lắm trò Dâu bể. Đạo thì rèn luyện chí hi sinh bảo tồn Thánh Thể Linh Quang bất di bất dịch; nhưng lòng phàm không hy sinh để đoạt thành mục đích "Siêu Hình Thượng Học". Đời thì đã sẵn người ra gánh vác. Chung qui rồi Đạo hay Đời cũng phải trở về con đường Hườn Nhứt Khí, đó là ngã ba đường cho Nhơn Sanh chọn lựa. Chọn sự lành thì giống lành sẽ kết ngày mai, chọn sự dữ thì sự dữ sẽ về ngay. Tu chơn là điều bí quyết của Đạo Huỳnh, tạo nên trụy lạc xa hoa sẽ gieo thêm mầm thống khổ mà đưa đến cảnh tán Hồn đó ru. Thánh Nữ khuyên ai là người trí thức, hiểu rộng thấy xa. Trần nê là chỗ chôn vùi Linh Quang. Trần gian là đầy cạm bẫy cho những ai mê muội dấn thân vào tục tử. Bởi thế trường đời là lò rèn tạo quỉ nên yêu cũng do đó, thành Tiên Tát Phật cũng do nơi đó. Bởi thế nếu biết sử dụng, cảnh tục lụy là một nơi giả tạm đường Chơn, biết nơi trần là cảnh lửa lòng, Thần Tiên Thánh Phật xuống nơi đây cũng đều gớm nghê sợ sệt.

TIẾP ĐIỂN – THÁNH NỮ VIỆT NAM

Thí dụ : Như một hòn Ngọc sa vào bãi sa mạc bị bao nhiêu bụi lắm bùn bao từ ngàn năm Không được người lượm hay tìm để trau giồi cho sáng tỏ, hoặc đã không được sáng tỏ nhưng cũng được đôi phần sạch sạch một tí những bợn nhơ phủ ngoài. Rồi lần hồi hữu hạnh thay ! Được người trí thức biết những vậy ấy là Báu Trân mới hy sinh chùi, mài, giũa, lau cho sáng lạn, thì nó sẽ thành vật quí trên đời, hiển nhiên nhờ những điện tử trong ánh Kim Ô Thái Dương mà chói ngời ra bao nhiêu màu sắc lộng lẫy trong hòn Ngọc đó, chư hiền nữ ôi ! Thì có phải chăng những ai dày công hy sinh trau luyện thân tâm cũng như Hòn Ngọc, thì Thân đây là một điểm Linh Quang cần cần siêng năng hy sinh tận tụy với nó. Bởi thế Thầy là Đại Linh Quang, còn chư Thiên mạng là Tiểu Linh Quang.

TIẾP ĐIỂN – THÁNH NỮ VIỆT NAM

Nếu bộ máy Cái muốn chuyền điện, hoặc giả thông công, nhưng bộ máy nhỏ bị tê liệt hết một hai nơi trong Khiếu quan, rồi làm sao chư ái nữ vẹn bề đoạt thành mục đích mà trở về Nguyên Căn. Như thế Báu Trân không vẹn giữ, hòn Ngọc chằng lau chùi, thể như Hòn ngọc chẳng biết xử dụng. Trọng lấy Thân Tâm là điểm tối cần cho đời người trong bản thế đó chư ái nữ ! Chớ nên liều lĩnh cho rằng "Mặc tình đưa đẩy lượn sóng ba đào nhồi đi". Dầu cho Đời hay Đạo cũng thế, sự Chơn Tâm phải vẹn thành bổn thể, thì sự xử thế đối nhân cũng như điểm tối cần. Còn người tối do bởi đâu mà ra ? Vì khiếu quan không thông đạt được, làm sao phân tách Lẽ Phải, Lẽ Chánh cũng như Lẽ Tà thì sự đối nhân xử thế hay lập lại câu : Hình Nhi Thượng Học đó vậy chư ái nữ !

TIẾP ĐIỂN – THÁNH NỮ VIỆT NAM

Đời còn sao vào tân tiến văn minh bao nhiêu, thì càng đem về sự tiêu diệt bấy nhiêu. Thánh Nữ trước kia cũng là phàm nhơn, cũng vì lòng Hoán Thông thời cuộc, nên quyết dạ hy sinh vẹn bề trinh nữ, máu lòng yêu nước ai lại chẳng có trong quan niệm của nữ nam- gái Hồng trai Lạc. Nhưng dù sao khi thoát khỏi trần nê, mới biết rằng đòn cân công lý, mới hiểu tận thiên tai định luật. Chỉ có chữ TU mới mong đem lại cho bao nhiêu sự ngồn ngang ở thế đời bạo ngược hay ổn định an ninh đều do Đạo Đức. Tu Thân là nguồn gốc bản chất con người luôn luôn phải suy luận. Đây là thể chất tạm thời thọ huyết nhục của cha mẹ nơi trần gian. Chớ kì trung không qua ba tấc hơi, cũng như Khí Hạo Nhiên của Thượng Phụ ban cho.

TIẾP ĐIỂN – THÁNH NỮ VIỆT NAM
Thánh Nữ hôm nay mong chư ái nữ cũng như nam giới đồng thanh hy sinh đoạt thành sao cho kỳ được mục đích Tiên Chơn Vị Quả . Nếu trên thế giới Không gian chẳng có Hạo Nhiên Khí do nơi sự Thiên Lý, thì nhơn gian mọi vật đều tắt thở trong nháy mắt. Sự nuôi nấng của Hạo Nhiên Chi Khí của Nhơn Sanh hấp thụ là do nơi Thiên Lý ban cho, nếu chẳng có thì làm sao Nhân sanh tồn tại trên vùng quả Địa Cầu Nam Thiệm. Nên hiểu mà quí trọng con đường bất diệt, nhập Thánh siêu Phàm nghe chăng ? Chớ đừng nghe luận điệu của thuyết Mị Tà mà làm cho Tổn hại Linh Quang đó !

BÀI ĐIỂN GIÁO ĐẠO - THÁNH NỮ VIỆT NAM
Khi Thoàn Tịnh cần yên tâm trí Chớ phóng ra mà nghĩ ngoài đời Thâu lần Tạp niệm vòng khơi Lưỡng quang phản chiếu thông thời Trung Tâm Phép Hư Vô chú chăm học nhớ Đừng nản lòng bợ ngợ thối nan Rồi sau tiếc đến ngàn vàng Chơn Sư khó gặp chỉ đàn Chơn Tiên Đêm về khuya nữ hiền ráng nhớ Bền Tâm đây, dạ chớ lãng lơ Từng giờ từng khắc vẹn thờ Chí Tâm qui mạng Thiên thơ mật truyền
THI Vẹn nhớ lời dạy Đức Kim Cung Kinh báu chào đời – khá thính tùng Lập đức chót kì – Khai chánh Đạo Phản hồi Hư Động – Khán Trung Dung

Cơ tận thế cận màng diễn tả Hỡi Nhân Sanh hối hả quay về Chớ đừng xa cách Ngôi Quê Báu Trân Tam Bửu, chớ xuê thân này Cùng chung xây đắp quí thay ! Hồn nương với xác ngày ngày Chơn Thân Nếu chẳng nghĩ bỏ lầm báu vật Thì sẽ hao mà mất Linh Quang Làm sao bước thẳng Thiên Đàng Dầu nơi Trung giái khó an Linh hồn Hồn trong vẹn bảo tồn Thánh Thể Hãy xa đời mà chế Phách tan Hằng ngày “Tịnh Định Tham Thoàn” Điển Quang thầy bố, trần gian người nhờ Ngọ với Tý đợi chờ Điển xuống Ruồng châu thân như uống linh đơn Chớ nên xao động dứt cơn Điển quang khó tiếp ơn trên thâu liền

Thánh Nữ mừng chung đàn nữ nam ! Và mong Chư Thiên mạng lo tròn bổn phận Giáo Đồ Đạo Thầy trong khi cận ngày thành tựu.
THÁNH NỮ THĂNG !!!

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

Tý Thời 20-08-Kỷ Hợi “Hạo Nhiên Chơn Đàn”

Trần hoàn Lý Đạo vẫn chưa thông Hưng thạnh Thường suy Lý Đại Đồng Đạo Đức Kiệt Tài ra đỡ vạt Vương tôn giáng cấp vẫn bay Hồn

Mừng chung chư đẳng đẳng hiền Khanh và chư vị Thiên Phong hành Đạo ! Giờ nay chư Lão Công Thần giáng đàn vì sứ mạng Tam Giáo chuẩn y để truyền Lịnh cho chư Thiên Mạng thính lời. Chí Tôn cùng Diêu Mẫu và Chư Vạn Tiên đang sắp sửa ngự trần, hầu để chứng Lễ tả Kinh Vàng trong Kỳ Thượng Hội, để qui hồi Căn Linh trở về Duy Nhứt Căn Nguyên Vị Cũ. Vậy đẳng đẳng đồng thừa sắc lịnh, chớ khá sơ thất rồi e Thiên Oai chằng vị đâu nghe.

Tý Thời 20-08-Kỷ Hợi “Hạo Nhiên Chơn Đàn”

Thừa chỉ chư Lão Khuyến cáo toàn tất trung đàn Nam Nữ hiện diện, để Tâm thành chí Kỉnh, hầu mong lượng cả Thiên Hoàng ban Võ Lộ phê cho Quyển Bửu Kinh, hầu lấy đó làm phương châm mục tiêu Siêu Thoát, lãnh khổ qui về Cội Cả đó Thiên Mạng ơi ! Vậy Chư Lão xin nhắc lại một lần nữa, những Thiên Mạng nào được điểm danh đàn rồi, thì mỗi mỗi chư Thiên mạng y hành mỗi phận đừng sái và những Thiên Chức nào được rộng phép về nơi tư gia Tịnh mỗi Tứ Thời phải Lễ Bái, thành tâm Tịnh Tọa, hầu điển mỗi Hiền xông lên Bạch Ngọc tỏ lòng chí kỉnh. Giờ phút chẳng quên sứ mạng nguyện cầu cho Quyển Kinh Vàng sớm chào đời, hầu phổ biến lương sanh Thức Tu Đại Đạo mà tránh khỏi sự lửa cháy ngang mày, nước sôi rụt thể. Khá nghe hiểu mà tường tri, Cơ chinh đổ. Đời cận biến, Thiên Địa chẳng yên, làn nước Không tịnh phẳng đó chư Thiên Mạng à ! <làn nước : có nghĩa là tất cả Ngũ Châu>

Tý Thời 20-08-Kỷ Hợi “Hạo Nhiên Chơn Đàn”

Vậy giờ nay Thiên Mạng khá Đại Tịnh trong nhứt thời nơi Chánh Điện, hầu thông cảm lời nguyện và cũng là để tỏ sự cung kính, nghinh tiếp Vạn Tiên, Phật, Thánh, Thần, hơn huy hoàn triều bái Thượng Phụ và Diêu Cung chứng Lễ. Chư Thiên Mạng có gì Khó hiểu khá bạch giữa đây, Lão chỉ thêm và phân minh lời dạy vừa rồi. Đừng sơ thất yên lặng mà thất Lễ nghe chăng ? Giờ đã nhặt thúc, Thiên Linh đã lâm trần, cấp thời chư Thiên Mạng kíp đứng phân lưỡng ban mau, và đổ ba Hồi Chuông Linh trang nghiêm, rồi Tịnh Tâm tái đọc bài Thỉnh Tiên sẽ có Bồ Tát giáng lâm. Chí kính chí thành để cung nghinh tiếp Vạn Tiên đang chầu chực Chí Tôn và Diêu Mẫu đang lâm phàm kia. Chư Đại Lão chào chư Thiên Mạng xuất ngoại hầu chầu Thánh giá lai lâm ! Bổn Thần Linh chào ! Thiên Mạng tiếp đọc bài cầu Thỉnh Tiên.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT TÁ MÔ ĐÀ ĐẠ BỒ

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

HƯ VÔ XỨ

Tiếp điển - HUỆ LINH BỒ TÁT

THI Huệ khai nhụy kín điểm sương thu Linh tánh thức căn tượng phiếm phù Bồ Tịnh Tâm minh sanh Huệ Nhãn Tát Tiên tảo đắc lắm công phu

Bồ Tát mừng đẳng đẳng chư Thiên mạng nam nữ lưỡng Ban Cửu Trùng và Hiệp Thiên hiện diện ! Hôm nay Bồ Tát thọ mạng Diêu Cung và Tam Giáo lai đàn truyền minh huấn vụ. Vậy đẳng đằng khả y hành phận cả và có đôi lời cùng hai em Đời, Xuân, cháu Thắng từ nay khá chí kỉnh lo hoàn thành sứ mạng Kim Cung. Các em rất hữu phước mới được Thiêng Liêng đã lập Thánh Cảnh, hầu giờ nầy được Vạn Tiên lai đàn, đem lại cho chư Thiên mạng cùng các em một sự đại kỳ công quả. Thì tưởng nghĩ các em cũng như chư Thiên Mạng hữu hạnh được lập quả chót Kỳ Ngươn hội. Vậy phải tận chí hy sinh để lo tròn, đừng xao xuyến, chớ nên dạ tốn hao, e chẳng vẹn Đạo Đức nghe chăng ? Kinh Vàng vô giá, khác nào để lưu lại hậu thế một Tàng Thơ quí Ngọc Điệp Châu Châu cho Lương Sanh Thức Tu Chơn Đạo và trọn lý ân thâm hóa hằng diễn tả.

Tiếp điển - HUỆ LINH BỒ TÁT

Chị mong toàn tất hãy chí kỉnh và trọn lòng góp phần vào công việc Tả Kinh - nghe hiểu ! Vậy Bồ Tát vui chào ! Chư Thiên mạng khá vui vẻ hân hoan để cho Điển Lành Thiêng Liêng chan rưới vào Chơn Thân của Thiên mạng được dồi dào, hầu lo tròn nhiệm vụ nơi đây. Thôi Bồ Tát kỉnh chào toàn tất ! Chị xuất ngoại lo phần Kinh Báu trong lúc hộ Diêu Cung và hầu chầu Thượng Phụ Vạn Tiên chứng lễ. Ra Đàn Điển Văn nhớ truyền Lịnh vừa dạy qua thứ tự, nghi Lễ đâu đó cho hoàn xong, nghiêm trang kính cẩn. Về phần Linh Thông Huyền Quang Tịnh Định Tâm Thần, qua nơi tư tịnh của Thắng, hầu lo hoàn sự. Chị lui đàn.. Thăng

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : CÁ DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN” ĐÀ

HƯ VÔ XỨ

Phần II : TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

Hạo Nhiên Chơn Đàn thiết đại lễ Đại Đức : Chư Vạn Tiên Tam Giáo Tam Trấn Phật Tiên Thánh Thần đồng giáng điển chứng lễ Hầu chầu Thượng Phụ và Diêu Mẫu ra một Tát Phẩm Thiên Kinh Đại Thừa

Tý thời 20-08-Kỷ Hợi
TIẾP ĐIỂN Hộ Pháp Tôn giả chứng đàn, Hộ Pháp mừng chư Thiên Mạng! Mau cung nghiêm Tam Trấn chứng lễ tả kinh. Tôn giả xin ngoại hầu và thừa sắc chỉ hộ điển. TIẾP ĐIỂN Thi TAM kì PHỔ độ THIÊN ban hành TRẤN tướng ĐÀN khai ĐẠO định thành OAI linh TẢ chơn BÍ diệu lý NGHI truyền KINH ứng QUYẾT tự danh Chúng đẳng Tam Trấn Oai Nghi mừng chư hiền đồ ứng tiếp Thập Nhị Đại Tiên lâm đàn chứng lễ, truyền BỬU KINH của cơ siêu việt Tam Kỳ Phổ Độ. Lịnh sắc Diêu Cung, khá sáng suốt thành tâm tiếp lịnh có Tam Trấn ứng hầu Bửu Tòa hộ sắc !

TIẾP ĐIỂN - THẬP NHỊ ĐẠI TIÊN

Thập Nhị Đại Tiên
BÀI Thừa sắc chiếu lai QUẢNG THÀNH TỬ VÂN TRUNG TỬ hiệp lữ đồng thinh Có XÍCH TINH TỬ Đạo Huỳnh Huỳnh Long Lão Trưởng CAO MINH PHÁP THIỀN Lão NGỌC ĐẢNH CHƠN TIÊN Thượng Đức ĐA BỬU THIÊN TÔN thức Máy Trời THÁI ẤT TÔN kinh truyền đời THANH HƯ ĐẠO ĐỨC để lời Ngọc Châu TỪ THOÀN BỒ TÁT đầu cứu khổ QUẢNG PHÁP THIÊN TÔN độ vạn linh PHỔ HIỀN PHẬT thuyết vô hình NAM CỰC CHƯỞNG GIÁO chứng kinh tối thừa

TIẾP ĐIỂN - THẬP NHỊ ĐẠI TIÊN

Thập nhị Đại Tiên mừng chư Sĩ Tử bình khương ! Thập Nhị Đại Tiên chúc lành cho Chư Sĩ tử ! Từ đây sẽ nhờ Kinh "TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG" mà rõ thông Thiên cơ chuyển vận của “CÀN KHÔN TẠO HÓA" Mau thành tâm chí kỉnh, hầu tiếp sắc Tam Giáo ngự Đàn chứng kiến. Thập Nhị Đại Tiên hầu sắc chỉ đàn hộ kinh ứng tiếp.

TIẾP ĐIỂN TAM GIÁO

TIẾP ĐIỂN

HỰU Dung kiên toàn bảo Lưỡng Huyền Thông Tương đối Âm Dương hiệp niệm đồng Cửu Khiếu Tam Quan giao xứ lập Tứ Thời Bát Tiết hựu Huyền Công

HỰU Minh Thiền Vô Cực Điện Tiên Thiên Chi tiết phân minh các Cảnh Huyền Giáo Chủ nhơn sanh thuần tánh lý Tu trì Bí Quyết nội dung kiên

THI THÍCH CA giáng thế phổ căn nguyên THÁI THƯỢNG hư vô Tổ Đạo Tiên KHỔNG THÁNH Trung Dung truyền Hoán Nhứt Đồng hòa TAM GIÁO văn minh Thiền HỰU Huyền Công Thất Nhị hiện Kinh Trung Đạo Giáo Hư Vô đệ khả tùng Bất quản phong sương tìm Chánh Kiến Tây Phương Thiên Điện hiệp Tam Cung

TIẾP ĐIỂN TAM GIÁO
Tam Giáo lâm trần mừng chư sĩ Tử lưỡng phái hộ đàn Tả Kinh Diệu Lý Chơn Nguyên, Đạo Thể và Đạo Dụng hầu hành vi cho đúng Chơn Như Bí Pháp nghe ! Mới lưu Thệ Lý Hư Vô Vạn Nguyên Thông Thấu Đạo Mầu, hầu Tịnh Thoàn mới đắc thành Chánh Giáo Cao Thượng Chơn Như, khỏi sai lầm Chơn, "Cao Đài Thống Nhất" Hồi Quang Hiệp Nhứt Nguyên, đã sanh đề trong Kinh "Tối Thượng Châu Quang" này. Tam giáo rất mừng lòng, được đủ điều kết quả của sự mơ ước bấy lâu chẳng hoại. Hôm nay mới thấy công đức của Hiệp Thiên Đài Hư Vô lãnh truyền Chánh Pháp, y như Vô Cực Đồ sở hiện hữu tướng Trung Giang vậy. Rất vui thay ! Đẹp thay ! Với các trò mau thành kỉnh chí tâm đảnh lễ nghinh tiếp Vô Cực Từ Tôn với !!!... Có Đức Nhiên Đăng và Chư Phật giá lâm chứng Lễ Tả Kinh của Hiệp Thiên Đài Vô Vi thọ sắc Thiên Linh Đại Đức Chí Hư Chí Linh ! Ta Thượng ỷ ! Thăng.

PHẦN III : TẢ KINH TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

Phần III : Tả kinh TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG TIẾP ĐIỂN : THI

THƯỢNG tối cao siêu đạo lý mầu CỔ kinh Tân Pháp ý vô cầu NHIÊN tâm chiếu lộ Tam Không cảnh ĐĂNG Diệu hoan huy vạn nhứt thâu
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! Bát Nhã Ba La Mật Đa ! Mừng chư Môn Đồ, chư chúng sanh, chư Linh Căn Duyên Hóa !!! Phát Bồ Đề Tâm, đồng đắc A Di, Tam Diệu Bồ Đề ! Hôm nay tại Hạo Nhiên Chơn Đàn, nữ Phái Nam giai được đặc ân ban Kinh "Tối Thượng Châu Quang" là một Pháp Môn Duy Nhất Đại Đạo Cao Siêu của Cao Đài, Tam Tài Ngũ Hành thống hệ Phục Nhứt Tam Giáo Đồng Nguyên Bần Đạo ước mong chư chúng sanh khả học, khả hành y nội dung Tả Chơn Quyết, ngoại cảnh hữu hình y như kiểu mẫu : "Diêu Trì Kim Mẫu Bửu Điện", thì Đắc Pháp Tịnh Tu về "Tối Thượng Huyền Thừa" là đây. Lại còn lưu lại tại Việt Nam. Siêu hình lĩnh Đạo giáo của Tiên Thiên lập thành lưu lại Cốt Chỉ Vô Cực Điện tại Trung Gian, hầu Vạn Bửu Triều Tông, đủ Kinh với Thể Tướng đồng thì Đạo Chơn là Chơn truyền bất thất đó vậy.

PHẦN III : TẢ KINH TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

Bần Tăng ban ơn lành cho chư Môn Đồ toàn tất chúng sanh, đồng đắc thành nguyện vọng - A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Tâm. Thành Tâm cung nghinh Đại Đức Mẫu Hoàng giá ngự chứng lễ Tả Kinh. Vậy các ngươi Lễ tạ Phật Tiên. Hương Hoa Lễ Phẩm cúng dường có Bần Tăng hộ kinh hầu lịnh. Bần Tăng Thượng ỷ ! Chơn Đồng tịnh tâm tiếp lịnh có Mẫu Hoàng giá ngự và điểm nhuận CHƠN KINH. Bần Tăng chúc tụng ân lành cho nữ phái hộ kinh.

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : Á C DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN” SUẤ ĐÀ

TIẾP ĐIỂN MẪU HOÀNG
THI Đại hội Vô Vi mở Thánh Tòa Tả Kinh ấn Tống Đạo Nhà Ta Mong nhờ Nam Nữ truyền kinh luật Thất ức chi niên thoát ái hà HỰU KINH Vàng NHUẬN sắc thị Thiên Thơ TỐI yếu CÔNG phu Giáo Chánh Cơ THƯỢNG Đức SỸ minh Tâm lý Diệu QUANG Huy THỨ tự mối mành tơ THI CHÂU Quang DIÊU Động chiếu Tâm Xuân MINH cảnh ĐIỆN Trung Tam Đẳng từng SÁNG Kiến TỪ Tâm vi Chánh giác TẠO thành CUNG Điện Đạo Chơn Thân THI PHONG Thuần KIM ảnh tại Nam Bang HÓA chuyển MẪU nghi Đức Hạnh Trang TÂN Pháp LÃO âm Thân Loại lưỡng TRUYỀN Chơn TÔN Thượng chứng Kinh vàng

TIẾP ĐIỂN Phước Huệ Tiên Cô ! Ngọc Hoa Tiên ! Kim Quang Châu Thánh Mẫu ! Huệ Linh Bồ Tát ! Thể Liên Tiên Nương !!! Năm Ta kính chào quí vị Thiên mạng Trung đàn hối hả ! Khá chỉnh túc xiêm y cung nghinh Quán Âm lại đàn. Hộ giá, hộ Đạo, hộ Cơ nghe. Năm Ta đồng lai lâm nghinh tiếp và hầu chầu NHƯ LAI PHẬT VỊ giá lâm !

TIẾP ĐIỂN : QUAN ÂM NHƯ LAI
QUAN cảnh Hạo Nhiên độ Thiên Tâm ÂM Thanh Chơn Điện cứu Hôn Trầm NHƯ nhiên Ý Niệm thành Bồ Tát LAI hộ Đạo Tâm thoát trược âm NAM MÔ TAM GIÁO ĐẠO SƯ ĐỒNG TÔN VÔ CỰC ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT Bần Đạo Chào chư chúng sinh Hiền đồ rán tròn sứ mạng, rồi tão đắc ân hồng tưởng thưởng Chơn Như Chi Tánh, mới có thể vào dự Hội Long Hoa Bàn Đào Hội Yến, Lạc Thiện Kỳ Tâm, thoát đặng khổ trần ai, nay là Tiên Chơn Nhàn Sự. Vậy trước hết dẹp máy Luân Hồi là hơn ! Mau thành tâm tiếp nghinh "Mẫu Nghi Võ Trụ" giá ngự chứng Kinh. Bần Tăng tiếp nghinh cung hầu Phụng Bệ, khá nghiêm chỉnh Túc Y Cẩn, chớ nên thất lễ.

TIẾP ĐIỂN : THI
KIM Quang Nguyệt Chiếu Sáng Càn Khôn MẪU Đạo Thanh Chơn Tịnh bảo Tồn DIÊU Chỉ Diệu Linh Sanh hóa Loại TRÌ Liên Tánh Đức Lý Minh Hồn NGỰ Bút Chỉ Phê Kinh Bửu Lập HẠO Thuần Điển Giải Sắc Cao Tôn NHIÊN như Thiên giáo Nhơn Trung Pháp ĐÀN tại Cơ trung Thông hoàn Môn MẸ mừng các con nam nữ ! Mẹ ban ơn lành cho các con an tọa. Mẹ rất vui thay ! Các con đông đủ hầu Kinh Chơn, Chơn thị Hạnh ! Rán tầm một thưở cho tròn phận sự, danh vọng ngàn thu, lưu danh ức niên. Tịnh tâm nghe lời vàng mẹ phán dạy. Mừng chúng sanh hoan hỷ và các con yêu dấu của Mẹ. Đồng thời các con hiện diện hãy đảnh lễ chư Phật, Thánh, Tiên và Thiên Vương đẳng Thần, Liệt Tú đã có mặt ấn chứng Lễ "TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG" kinh. Trong khoảng đời Mạt Pháp, mới có một lần, mừng cho các con đặng thấy và nghe khá kỉnh khá tuân... Thôi Thìn thời sẽ tiếp.... Mẹ ban ơn lành thăng hồi Diêu Cung !

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

TIẾP ĐIỂN – TÂY CUNG VÔ CỰC LÃO MẪU TỪ TÔN

21 – 08 - Kỷ Hợi TÂY phang Diêu điện hiểu nghiêng mình CUNG Ngọc Trì Liên thoại thảo xinh VÔ giá Kim Hoa hương phủ kín CỰC Đài Mẫu ngự Lạc phùng vinh LÃO Nhàn Khuyến tử Tâm thành nguyện MẪU hỷ Nhi hòa hiếu bửu Tinh TỪ hạnh Tả phân lời Thánh Bút TÔN minh Kinh điển cảnh đời chinh
Mẹ LINH HỒN mừng đồng đẳng nữ nam ái tử. Vậy khá Định, hầu nghe Mẹ giáo truyền bớ trẻ !!!

BÀI : HỌC LÀ HOÁN THÔNG Linh quyết rằng : “Đọc THƠ cầu LÝ” Minh chiếu ám thất lý nhơn tâm Đốt đuốc đi khỏi lạc lầm Đọc Thơ cầu Lý Huyền Thâm cuộc đời Nay là buổi ĐẠO TRỜI mở rộng Học cho thông : đất rộng biển sâu Núi cao tòng thọ … lầu Phong, Hàn, Thử, Thấp, Pháp đâu dịu hòa Nhờ Không Khí đoanh qua lộn lại Từ Thượng Trung Hạ trải thời trang Giúp loài thảo mộc đều an Nhơn Vật đặng sống bảo toàn quả hoa NHỰT bởi đâu sáng ra ánh rọi NGUYỆT căn nào tròi trọi mát êm Tự tri khá hiểu mà tìm Linh minh hai ánh, như KIM chói ngời Tại sao người ba mươi mốt tuổi Chẳng lớn thêm ngắn ngủi lại dừng Đến đây như nước hết dưng Lần lần nhỏ lại tuổi xuân do hà ? Loại Rắn Sấu lột da bế Khí Sống như Rùa : NGỌ, TÝ tuyết sương Biết gì đến Quỉ Vô thường Trường Sanh bất Lão đởm đương sống mà Cần phải học : mù xa xa tít

Hành mới Minh lợi ích sưu tầm Học rồi thuộc để Vịnh Ngâm Rõ Thiên Lý Học Dương Âm Nhiệt Hàn Học Địa Dư biết đàng Võ Trụ Chỗ siểng thâm nước trụ phương nào Triết lý toán học làm sao ? Trắc lượng thì phải phân sao cho đồng ? Kỷ Hà Học thuyết công phu luận Đoán Âm Dương người đứng chỗ nào ? Trời bao la vật thể sao ? Đất Trời được biết thấp cao vuông tròn ? Hình vạn vật biển non nhỏ lớn ? Muôn vạn hình lợn cợn bé to ?

Lấy chi làm thước mà đo Mới rõ khoáng sản quanh co co hình Nhìn mênh mông vô tình vô niệm Chẳng cần ai sâu hiểm hiền lương Mới thông Vũ Trụ không lường Cao là khí nhẹ Thấp là Đài sâu Phần thế sự là đầu Đại Học Lấy Trung Dung cần đọc Ngũ Kinh Tứ ân Cang Thường Phân Minh Liêm Trung Báo Quốc đinh ninh giống giòng Mỗi phận : phải trả xong chức vụ Cần học hành Thập Trụ Căn Cơ Hiếu Nghĩa Trinh Tiết trọn thờ Thông minh nhờ học mụi khờ đánh tan

Dân có học mới an Quốc Thể Đạo giáo truyền cứu thế hoằng thâm Nhờ học : Bổn Tánh thêm tầm Dịu dàng ai lạc, Ngũ Âm giọng hòa Nay sẵn có : Đạo gia Kinh Sám Đủ đầy trang đã hãng lối đi Mở Học Vụ hạp Tam Kỳ Tân Dân tiến triển hành vi độ đời Phải tầm học luân vơi trời bể Học Hoán Thông Nghi Lễ Đạo Trời Học để xử dụng chiều mơi Truyền gieo học thuyết khắp nơi giống lành Rồi học qua : Đạo Gia Tâm Lý Thông Dân Quyền sử ký nước nhà Dân Đức thì học Đạo Gia Dân Sanh ôn cố học là Khai Tâm Tâm minh thấu : DƯƠNG ÂM lưỡng khí Dung hòa đều ngụ lý nơi đâu ? Tại sao chinh chiến hoàn cầu ? Con người tranh chấp bắt đầu tại sao ? Về Bát Quái phân bao Tám quẻ Rồi chồng thêm Tám Quẻ biến sanh Tám lần Tám : sáu bốn rành

THỦY, HỎA, MỘC, KIM lập thành THỔ trung Hậu Bát Quái tượng dung lại khác KIM MỘC THỦY HỎA lạc THỔ tùng Cốt xoay gió vận đổi Cung Mồ Thiên, Kỷ Địa, Chánh Trung lưỡng hòa Đạo, sáu Bốn Quẻ là : chuyển vận Dụng luân hành, Trời Đất đổi xoay Bố ban Vũ trụ hiệp vầy Đều là Hạo Khí, dẫn xoay vòng tròn. Có Tứ Tượng, cân đòn Nam Bắc Với Đông Tây đường tắc giao thông Thâu rút Hàn Nhiệt vào trong Phát ra Thanh Khí ân hồng rày đây Gốc Tứ Tượng chia xây Bát Quái Cũng qui Trung Cốt Cái Tu Di Tam giái đồng cả tương tùy Hành vi trách nhiệm Củ Qui đủ đầy Biến muôn cung cũng Thầy cũng Thầy biến hóa Thâu về một con khá nghiệm suy Phật Tiên Thánh Thần cũng y Đồng thừa nhứt Lịnh, ân thi hộ đời Học cần hiểu : Trời là độc nhất Hành cho y, Tứ Đức vẹn toàn Học thông : tròn, xéo, vuông, ngang Hầu làm Thiên Chức huy hoàng hôm mơi

Cần ôn học Đất Trời khắp chủ Đã ân ban đầy đủ giúp đời Chấn hưng sửa đổi nhiều nơi Vạn vật thất tụ đổi dời sanh linh Phải học đủ Năm Châu Ba Mối Học nằm lòng sớm tối đâu đâu Thông Thiên Triệt Địa vì đâu ? Vòng tròn giáp mí con hầu hiểu thông Chưa hiểu mối rán công học hiểu Hiểu mối rồi đường lối học văn Đạo Trời chỉ rõ trầm thăng Đừng cho Hồn Phách theo lằn gió bay Uổng công học bất tài thối hóa Lòng ngã chấp như : “Cá trong ao” Khôn thì tợ Cá ra bào Dại thì ở lại chờ ngày diệt vong Chưa hiểu rõ : Đại Đồng Thống Nhứt Ráng theo Thầy, Tâm Tức Tường Y Khải Chương Cách Vật Trí Tri Học thông Triết Học mới qui tâm về Nay đã đến Nhơn hề Tứ Đức Các trò ơi ! Tốc tức học tràng Biết bao đều phải hóa hoang Làm người thiếu học như làng mực đen Trời hừng sáng Trăng Đèn phân biệt

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

Đỏ hòa đen xanh biết trắng vàng Bởi Ngũ Hành hóa Ngũ Quang Ngũ vận Lục Khí con đàng Đạo xoay Không học thì Đông Tây chẳng rõ Học hiểu rồi sáng tỏ Bắc Đông Chung nhau cần học Chánh Tông Cao Đài Đại Đạo Phổ Thông Đạo Lành Học Đạo Pháp lưu danh Thiên Cổ Tịnh Thoàn rồi cảnh khổ đâu còn Không học thì hổ nước non Chuông vàng tiếng đổ vẫn còn nghe xa Rán tìm học cho ra Chánh Lý Để dùng về Chánh Kỷ cứu dân Sống thì Tướng thác nên Thần Nếu mà chẳng học như sân cỏ đùa

Mẹ mừng các con ! Mẹ hồi Diêu Cung. Nghỉ đôi phút, Dậu Thời hành phận !

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ KIM THÁNH MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT
Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

ĐIỂN CHA TẠI NHÀ MÌNH QUẢNG NGÃI

Đại Linh Quang Ngọc Hoàng Thượng Đế Sáng chói loài là để độ sanh Nhãn quang là đấng bề trên Thấu tâm nhân loại từng hàng linh căn

Đại Linh Quang Ngọc Hoàng ban rải Cả Càn Khôn cũng phải hưởng nhờ Cả vũ trụ sống chết bơ phờ Đại Linh Quang Thầy phủ các con nhờ

THIÊN ĐIỂN SOI ĐẤT VIỆT

Gia Đình Mình ở Quảng Ngãi - Nước Việt
Trường Tên Giáo trình Chu kì Đại học NA LAN ĐÀ Nguyễn Quang Thiên Triết Tối thượng châu quang Thượng Ngươn Thánh Đức

Cửa nhà mình
Kính lễ ba DUÂN – Kính lễ mẹ Mai Lễ thọ ông bà nội - Lễ kính ông bà ngoại Dẫn dắt thằng Long - Mến thương con Bích

Cảnh trước nhà

DIÊU TRÌ KIM MẪU MINH GIẢI
21 – 08 – Kỷ Hợi – 17 giờ
1.

Thần cư tại Khảm Cung Khí cư tại Ly Cung Âm dương giao cấu Chơn Chánh Lý, thử thời chánh yếu “Phục Thực Kim Đơn” chi nhứt hườn Thần cư Khảm Cung; Khí cư ư Ly Cung, là lối Âm Dương giao cấu ‘Anh Trạch Hoa Phòng’, ấy là vừa lối Phục Thực hay là Nuốt Đơn tại Trung Huỳnh, rồi còn tiếp Thai Tiên luôn là đã Hườn Lai “Khối Chơn Tinh” rồi, mà là phải phục nơi Tâm Ly là Thần Thất Còn về câu “Thần Quang phản chiếu nơi Khí Huyệt” mà chánh là chỗ “Lưỡng Thận Song Quang” mà là Khảm Cung, sẽ nghịch thí thăng đằng vậy ! Dương khí thăng Âm khí giáng hòa giao nơi Không gian là : “Huỳnh Đình Nội Cảnh” hay Huyền Quang Khiếu đó vậy, nên gọi là Càn Khôn giao cấu, Âm Dương tương tiếp, giao hội mới kết đặng có vị Ngươn Thần trấn tại Huỳnh Trung đã nên rồi Thai Tiên`

2.

A…

DIÊU TRÌ KIM MẪU MINH GIẢI

B… Còn chỗ nói lý “Khử Trược Lưu Thanh” là bởi từ Sung Đái Mạch thăng lên Nê Hườn Cung, thì bổ sơ thuộc Dương, mà là Càn. Từ đó tuột xuống thuộc Âm là Khôn, mà Càn hữu Âm Ly là Tâm đã có lẫn lộn tạp Âm Hỏa rồi. Còn Khôn tuy hữu Dương là Nội Thận bèn tiếp xúc tại Thần Huyệt Khí, hay là Trung giang Lưỡng Thận, nó bèn hiệp hành Nội Thận vậy. Thì bây giờ Ngươn Khí nơi Cung Khảm vẫn là Chơn Dương của Càn Cung đã thất vị. Cớ nên Âm Dương giao cấu nhau mới tương khắc cùng nhau mà biến sanh, sanh biến, phải đành lưu lảng sanh tử, tử sanh mãi mãi vậy. Than ôi cho hồn ! Âm Dương giao cấu đây là Thận Thủy đem Khí Thủy <Thận> lên Cung Ly <Tâm> Tâm Hỏa giáng rút Khí Hỏa <Tâm> xuống Cung Khảm <Thận>. Thì bây giờ Ly ‘Tâm’, biến thành Càn Dương là Thủy ở Tâm, tức là Ly biến Càn Còn Khảm <Thận> hóa Khôn Âm, Hỏa tại dưới, Thận nơi Ký Tế mà bèn giao cấu…

DIÊU TRÌ KIM MẪU MINH GIẢI
Nhờ Đại Tịnh mà Khí Thủy khắc Hỏa mà vọt lên Ly (Tâm) vậy là : Hỏa Bức Kim Hành thăng lên Trung Huỳnh nơi sủng ngực dưỡng Linh Thai đó vậy. Dùng Âm Hỏa mà dưỡng Chơn Càn Dương là : <Càn Khôn> giao cấu trong khoảng Bá Nhựt Trúc Cơ của Khoảng Tịnh hành Hư Vô Đắc Dược Kết Đơn. “Đây là Chánh Khoảng Tịnh Thủ Hư Vô, thâu liễm Âm Dương tại Thái Cực Đồ “Hạ Điền” là lớp Bá Nhựt Trúc Cơ. Giải lý về Khử Trược Lưu Thanh là đem giả Âm ra và làm cho tiêu tán. Cầm Chơn Âm lại ở Khảm Cung, đem về trả lại cho Tạng Tâm Ly Cung đó, thì hiện giờ Ly Cung là : Chơn Dương Thủy cư tại Tâm Linh. Còn Khảm Cung đã hóa ra Chơn Âm Hỏa trở về Tạng Thận Đó là lọc Vàng Chơn Kim ra sạch trong, đặng biến Thủy chiếu Diệu biến thành “Chơn Thần Linh Quang Thiên Điển”, đó là : Kim Thủy Nhứt gia đều hòa, mà gọi là cách : “Chiết Khảm Điền Ly” đó ? C. – “Sự Diêu Động phát khởi”. Nhờ Chơn Tịnh Hư Vô nhiều ngày, nên Qui Đầu Khởi Động “Vô Tâm Chi Động”. Như nó có phát khởi Diêu Động, thì con mau phải dụng Thần Công đem nó về Nê Hườn Cung nghe . Phép Rút Thần Công cho thật mạnh, con đem nó về là cách hít nhiếu Cốc Đạo “Ngoại Tức Tử” đó. D. Thầy dạy Sanh – Cách Rút Thần Công tường ! Con mở áo Đồng Tử, lột tới hai nách của nó, đặng Thầy chuyển cách Qui Lậu Tinh cho Sanh nó thấy mà học theo. Sanh con đừng dụng Ngoại Công mà vô ích nghe con ! Chỉ phải dụng Thần Công cho thật mạnh mà con đem nó về là : Rút Tinh về Huyệt Khí, nghe con ! Rồi Thầy sẽ giúp điện đem nó lên NÊ HƯỜN CUNG nghe !!! Chớ gẫm lại phàm tâm mà làm sao đem nó lên cho mỗi con à ! Con ôi ! Con phải biết Thân ngọai Vô Đạo, Đạo Tại Kỳ Trung ! Cách đó là Thầy Mẹ bảo con giữ Trung Khiếu. Đây là Thầy Mẹ nhắc lại cho các con nhớ Nghe !

DIÊU TRÌ KIM MẪU MINH GIẢI
E. Minh Chỉ Huyền Quang Khiếu Huyền Quang Khiếu Huyệt nó ở tại từ Nê Hườn Cung cho đến tột chỗ thật trống là Hư Khiếu thông giáng tắc Cung (Tý), đặng thâu Điện Hư Vô. Chớ con đừng Luyện Hỏa Phù mà sái nghe - bớ con ! Thầy mẹ đã nói : “Mãnh thân các con là cái Máy, mà là con đó ! Sao các con trở lại luyện cái máy các con ???” “Nói về cái Máy Trường Sanh” Vậy con biết ai sấm nó đó chăng ? Ai coi nó ? Ai thâu nó đó vậy ? Con ôi ! Vạn sự do nơi Thầy, chớ cái máy mà con trở lại coi “Cái Máy” sao đặng con à ??? Chính con là : “CÁI MÁY”, mà con trở lại luyện “cái máy”, không kết quả vào đâu con khời ! Bước đầu tiên con phải tập lần “Tịnh Thủ Hư Vô” đi ! Cho Tinh Thần đầy đủ, theo cách Thầy đã chỉ cho con đó và Hơi Thở cho đều hòa về “Xuất Huyền Thập Tẩn” thì đủ chớ có chi lạ con à ! Xưa kia Chư Tiên, Phật Đắc Đạo vẫn có bấy nhiêu đó mà thôi

DIÊU TRÌ KIM MẪU MINH GIẢI

F. Yếu Lý về Thực Vật Chất Hễ con dụng vật chất thì con còn sanh tử. Nay con tu Đại Đạo Hư Vô của Thầy, cùng đã dụng về Chánh Khí Tiên Thiên, thì con sẽ đặng Trường Sanh Bất Lão. Nhưng Trường Sanh Bất Lão là : Một Điển Linh Chơn Tánh của con, nó đã hao tán đi. Nay con nhờ Thực Ngũ Cốc vẫn là Tinh Anh, mà nó thuộc Hậu Thiên Khí, nên con phải còn Khắc Tiên Thiên Khí. Còn con ăn Bá Thảo, thì con đặng Bổ Cơ Nhuận Thể mà thôi, chớ đâu có đặng Trường Sanh. Chỉ có một điều độc nhứt là con giữ Tam Bửu của con cho đặng cứng đều hoàn toàn rồi, thì bắt đầu ăn Nội Chơn Khí mà thôi, mà ăn Chơn Khí là : “Đại Tịnh Chi Chí Hư Vô” đó. Ôi ! Mẹ đã rất thương từ các Linh Chưởng xuống trần mà đã bị Hà Luyện trong lò Bát Quái, mẹ rất thương tâm cho các con đó Nay Tam Kỳ Phổ Độ, trên đã có Thầy, Mẹ coi “Cái Máy” Thiên Tạo mà chế luyện. Ôi ! Các con chẳng gia tâm hiểu thiệt, thật rất lầm thay ! Con khờ ! Lầm là con trở lại luyện “Cái Máy” là con đó. Mẹ hỏi con làm sao con luyện đặng hỡi con ? Con luyện như thế nó càng hại lại các con, lại thêm oan nghiệt nữa. Mẹ lập thành Tiên Thể cho các con phi thăng, hầu trở về nơi Bạch Ngọc Kinh và Diêu Điện. Ngày nào mà con Trở về với Thầy ??? Các con khá thi hành Tịnh như tử thi đi thì Thầy Mẹ sẽ bố ban Linh Điển cho. Nó sẽ bắt vào Huyền Quang Khiếu đặng mà giúp vị Chơn Nhơn của con, cho Tựu Hình “Xá Lợi Tử”. Rán nghe Thầy, Mẹ chỉ rõ nét Tịnh Thủ Hư Vô đây nghe con ! Mẹ mừng chung các trẻ ! Mẹ Hồi Diêu Cung Thìn Thời ngày mai sẽ chấp bút

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN

Tiếp điển Thìn thời ngày 22 - 8 - Kỷ Hợi

HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN

Mẹ ban ơn lành toàn tất chư ái tử nữ nam ! Rán lập Đức, đại Kỳ công Qui Nguyên mạt hội này. Vậy Tịnh nghe Mẹ giảng giải về Ngũ Hành ))) Tam Tài – Ngũ Hành – Thiên Can – Địa Chi ))) Ngũ Hành tương sanh và Ngũ Hành tương khắc. ))) Can Chi thuộc Năm Hành hiện Bốn Mùa và hòa Ngũ Phương 12 tháng thuộc Kiến Sóc chuyển luân

A. 10 Thiên Can 1. Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mồ, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí B. 12 Địa Chi : 2. Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. C. Can chi thuộc Âm Dương 3. Giáp, Bính, Canh, Nhâm, Mồ : thuộc Dương Ất, Đinh, Tân, Quí, Kỷ : thuộc Âm 4. Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất : thuộc Dương Sửu, Mẹo, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi : thuộc Âm D. Can Chi thuộc Ngũ Hành Bốn mùa liên hòa Bốn phương 5. Giáp, Ất : thuộc Mộc : phương Đông Bính, Đinh : thuộc Hỏa : phương Nam Mồ, Kỷ : thuộc Thổ : phương Trung Ương Canh, Tân : thuộc Kim : phương Tây Nhâm, Quí : thuộc Thủy : phương Bắc

E. Ngũ Hành liên Bốn mùa 6. Dần, Mẹo, Thìn thuộc Mộc về mùa Xuân là Phương Đông Tỵ, Ngọ, Mùi thuộc Kim, về mùa Thu là Phương Tây Hợi, Tý, Sửu thuộc Thủy về mùa Đông là Phương Bắc Riêng 4 Chi : Thìn, Mùi, Tuất, Sửu nói về sự Đơn thì thuộc Thổ Coi 4 tháng quí như : Tháng Ba quí Xuân Tháng Sáu quí Hạ Tháng Chín quí Thu Tháng Chạp quí Đông Bốn Phương Giáp mí Tứ Duy là Bốn hướng phụ : 7. Đông - Bắc, Tây - Bắc, Đông – Nam và Tây – Nam đó là 4 hướng phụ của BÁT QUÁI HẬU THIÊN đó vậy F. Sáu Chi Hạp thuôc Ngũ Hành 8. Tý hạp với Sửu thuộc Thổ Dần hạp với Hợi thuộc Mộc Thìn hạp với Dậu thuộc Kim Mẹo hạp với Tuất thuộc Hỏa Tỵ hạp với Thân thuộc Thủy Ngọ hạp với Mùi thuộc Ngọ Mà Ngọ là : Thái Dương, Mùi là : Thái Âm

G. Ba Chi hạp với Ngũ Hành 9. Thân, Tý, Thìn, hạp cuộc Thủy Dần, Ngọ, Tuất hạp cuộc Hỏa Hợi, Mẹo, Mùi hạp cuộc Mộc Tỵ, Dậu, Sửu hạp cuộc Kim Trong 4 cuộc hạp đều chung vào Hành Thổ cả “Trung Ương” H. Sáu chi xung Nhau 10. Tý với Ngọ xung nhau Dần với Thân xung nhau Thìn với Tuất xung nhau Sửu với Mùi xung nhau Mẹo với Dậu xung nhau Tỵ với Hợi xung nhau I. Sáu chi hại nhau 11. Tý với Mùi hại nhau Thân với Hợi hại nhau Thìn với Tỵ hại nhau Sửu với Ngọ hại nhau Dậu với Tuất hại nhau Mẹo với Dần hại nhau

Y. Mười Hai Tháng Kiến Chi 12. Tháng Giêng Kiến Dần Tháng Ba Kiến Thìn Tháng Năm Kiến Ngọ Tháng Bảy Kiến Thân Tháng Chín Kiến Tuất Tháng mười một Kiến Tý Tháng Hai Kiến Mẹo Tháng Tư Kiến Tỵ Tháng Sáu Kiến Mùi Kiến Dậu Tháng Tám Tháng Mười Kiến Hợi Tháng Mười Hai Kiến Sửu Còn năm nào có Tháng Nhuần thì tháng Nhuần là thuộc tháng Trung Khí Nửa tháng trên : từ ngày mùng 1 tới ngày 15 “Rằm” thì phải theo về chữ Kiến của tháng trước Nửa tháng duới : từ 16 tới ngày 30 thì theo kiến của tháng sau

K. Nhị Thập Tứ Tiết Khí… L. Năm Sắc thuộc Mười Hai Chi 13. Sắc Lam Xanh thuộc Dần, Mẹo, Thìn – Mùa Xuân – Phương Đông Sắc Hồng Đỏ thuộc Tỵ, Ngọ, Mùi – Mùa Thu – Phương Nam Sắc Bạch Trắng thuộc Thân, Dậu, Tuất – Mùa Thu – Phương Tây. Sắc Hắc Đen thuộc Hợi, Tý, Sửu – mùa Đông – Phương Bắc Chi Thìn, Mùi, Tuất, Sửu thuộc 4 tháng “Quí” ở 4 Phương là gom lại Trung Tâm “Thổ” đó vậy. M. Năm Sắc thuộc Năm Hàn 14. Sắc Hồng Sắc Hắc Sắc Thanh Sắc Bạch Sắc Huỳnh thuộc thuộc thuộc thuộc thuộc Hỏa Thủy Mộc Kim Thổ “Trung Ương”

N. Ngũ hành Tương sanh 15. Mộc sanh Hỏa Hỏa sanh Thổ Thổ sanh Kim Kim sanh Thủy Thủy sanh Mộc O. Ngũ Hành tương Khắc 16. Mộc Thổ Thủy Hỏa Kim

(((lửa lấy ở cây ra))) (((lửa đốt vật thành than))) ((thổ có các loại Kim sanh ra))) (((Loài Kim do mồ hôi hóa ra nước))) (((Cây phải có nước mới mọc đặng mà xanh tươi))) khắc Thổ khắc Thủy khắc Hỏa khắc Kim trở lại Khắc Mộc cứ như thế luân hành đó !

ĐẠI LƯỢC TỔNG LUẬN về VÔ CỰC ĐỒ

Do cơ Động Tịnh, Động Tịnh chuyển biến Càn Khôn mới có ra ( ), biến thành Khảm Ly ( ) là “Vật, Nhơn” , mà Khảm Ly là : Nhựt, Nguyệt có ra đó ! Còn Càn Khôn là Âm Dương vậy ! Càn “Dương”, Khôn “Âm”.

Nói về “THIÊN ĐỊA CHI SƠ”
Hồi Thủy sơ (ban đầu) Nhứt Khí Hư Vô Nhị Giao cấu sanh Tam kế Tam biến Tứ, rồi Tứ biến Ngũ. Như vậy là : Tiên Thiên Hà Đồ Ngũ Hành. Đoạn Tiên Thiên Hà Đồ mới biến Bát Quái Tiên Thiên là : Càn – Khôn - Khảm – Ly, sanh ra Chấn - Tốn - Cấn – Đoài. Rồi từ Bát Quái Tiên Thiên sanh ra Hậu Thiên Lạc Thơ là : Khảm – Ly - Chấn – Đoài mới hóa Càn-Tốn-CấnKhôn là 4 Quái phụ vị. Nay người muốn Tu về Cao Đài Đại Đạo; Tân Pháp Chánh Truyền, Tịnh Thủ Hư Vô của Tiên Thiên Hà Đồ cho Khảm hóa thành Khôn, hầu đặng Tinh Thần đầy đủ, mới được vĩnh viễn trường tồn, nhàn cư thiện lạc đặng y như hồi Khoảng Thủy Sơ, ban đầu là : Tiên Nhơn, đó là : dụng công Chơn Dương, Chơn Âm điên đảo. Khi bãi chiến rồi định thành, mới có Linh Chơn Diệu xuất ra là : Thần Quang Xá Lợi - mới sống đời muôn năm, thì mới có Chơn Âm, Chơn Dương hòa hiệp. Đó là nên : “Đại Đạo Tiên Thiên Hư Vô” của “Tân Pháp Cao Đài Đại Đức” ân ban vậy. , rồi Nhứt biến Nhị

CHÚ GIẢI
về Lý Mầu Nhiệm Đại Đạo Thiên Cơ của Vô Cực Đồ chuyển biến Âm Dương Động Tịnh - Tịnh Động biến thiên là : Nhứt Bổn Tán Vạn Thù. Đại Đạo là Nhứt Khí Hư Vô mới thành Thái Cực mới sanh Lưỡng Nghi – Tam Tài - Tứ Tượng – Ngũ Hành – Bát Quái Tiên Thiên và Hậu Thiên. ,Lão Âm là : Khôn Mà Tứ Tượng là : Lão Dương là : Càn hóa Thiếu Dương là : Ly , Thiếu Âm là : Khảm lại

ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU CHÚ GIẢI Tứ Tượng mới sanh Bát Quái Tiên Thiên là : “Càn Khôn - Khảm Ly; Cấn – Đoài - Chấn - Tốn”. Khi Bát Quái đã thành rồi, thì Khí cũng phân ra do bởi Ngũ Khí và Bát Khí mà ra. Bởi đó sanh ra vạn vật, tức là : chỗ của “Nhứt Bổn Tán Vạn Thù”, thì Tâm Ta lạc mà tán tiêu vong. Vậy bậc tầm Tu Hà Luyện Phanh Tu Chế Tánh Hư Không, nên cần “Tịnh Thủ Hư Vô” cho Chơn Khí Hườn Nguyên là : “Vạn Thù Qui Nhứt Bổn” đó mới là :”Chơn Qui Hư Vô”!

ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU MINH GIẢI

Chơn Đạo Hư Vô – Tân Pháp Cao Đài Tiên Thiên ! Các Môn Đồ xem đó thì biết nợ Tứ ân Vô Vi là nặng nên phải cần Tịnh Luyện Hườn Quang, hầu đáp đền dưỡng dục của Chúa Càn Khôn là : ngày Tạo Hóa có trò ra. Nay chẳng chịu Hườn về thì Ngài vẫn còn trông đợi các con mãi mãi đó vậy !!! Rán nghiệm suy và nghe đoạn này Thôi Mẹ mừng các con ! Mẹ hồi Diêu Điện Thăng

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ KIM THÁNH MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT
Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

TIẾP ĐIỂN - MẸ TÂY VƯƠNG MẪU

Mẹ Tây Vương Mẫu của mỗi trẻ, các con ! Nam nữ Đại Tịnh, hầu chầu Thượng Hoàng và Vạn Tiên giá ngự !. Tiếp đàn Thìn Thời ! Tổng Luận về “Tiên Thiên Địa Đồ” (((Động Tịnh Chuyển Biến))) THÁI CỰC ĐẠI TỊNH bất mãn sanh “Hoàng Cực” Tổng luận : “Từ VÔ CỰC THỦY SƠ chi trung, phân sang Chung Mạc, do Cơ Tịnh Động bất mãn, Động Tịnh Châu Truyền, mà biến sanh Thiên Vạn, đó là Cơ “NHỨT BỔN TÁN VẠN THÙ”, mà là từ Tiên Thiên Chuyển Hóa ra Hậu Thiên “Ly - Khảm”, thành thử ra Tạp Niệm “Trược Khí”, mới bị nhơ bẩn, nên giảm lần lần tiêu tán KHÍ LINH CHƠN CỦA TRỜI ĐẤT bố ban cho, mà phải bị tán tiêu thì là tử mạng vậy !!!

TIẾP ĐIỂN - MẸ TÂY VƯƠNG MẪU

Vậy nay Thầy và Mẹ cùng Tam Giáo Tổ Sư đã ân ban Chơn Truyền tại thế về Khoa “Bí Truyền Pháp Môn Thoàn Tọa - Tịnh Thủ Hư Vô” thâu khí - phục thần - định ý, thống nhứt Tam Tài gom Nội Bửu, thống nhứt vào Huyền Quang Khiếu là nơi “Thần Thất” sẽ đặng “Vạn Thù Qui Nhứt Bổn” cho theo hồi Thủy Sơ, Tánh Bổn Thiện, vậy là chứng Ngôi Tiên Tử. Đó là không phụ Trời Đất ban bố Hoằng Khai Hóa Độ Sanh Cơ, các con ra cõi Đời mà lập vị ! Được vậy là các con đã trả mối nợ Tứ Ân Chi Báo đó vậy. Các con ra đời Lập Vị là giúp đời, lập Đạo, lo sự sống chung cho Nhơn Loại, lo Công Phu Tịnh Tọa Tham Kh ảo Bí Khuyết Chơn Cơ cho thông thấu chỗ Huyền Vi Diệu Pháp, rồi đem lại dạy dỗ cho Chúng Sanh được hết Tối Tăm trở nên Sáng Lạng, hết mê mờ, đoạn Tuyệt Vô Minh, mà làm cho đời loạn hóa ra Trị, người mê ra sáng; mới là Trung Dung Quân Tử vậy.

ĐẠI LƯỢC TỔNG LUẬN về VÔ CỰC THIÊN ĐỒ ĐẠI THIÊN ĐỊA ĐỒ Do cơ Động Tịnh Động Tịnh đó bèn chuyển biến Càn Khôn mới có ra Ngũ Hành Tiên Thiên và Ngũ Hành Hậu Thiên đến Bát Quái Tiên Thiên và và Bát Quái Hậu Thiên là : Càn Khôn sang Khảm Ly mà là Nhựt Nguyệt, mà Nhựt Nguyệt cũng do Hạo Khí của Ngũ Hành mà có ra sở Hóa đó, tức là Thái Âm và Thái Dương. THIÊN ĐỊA THỦY SƠ

Hồi Thủy Sơ ban đầu : Nhứt Khí Hư Vô sanh Tam rồi hóa Tứ Tượng

rồi biến Nhị

Nhị giao cấu

Tứ mà qui Ngũ, tức là Ngũ

Hành : Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ; vậy là : Tiên Thiên Hà Đồ Ngũ Hành. Đoạn rồi Tiên Thiên Hà Đồ biến Bát Quái Tiên Thiên lại biến ra Bát Quái Hậu Thiên <<Khảm Ly >> Bát Quái Hậu Thiên là : <<Khảm Ly, Chấn-Đoài,Càn-Tốn,Cấn-Khôn>> mà là về “Lạc Thơ Đồ”, mà Khảm,Ly, Chấn, Đoài là : Tứ Chánh Chi Vị - Còn : Càn, Tốn,Cấn,Khôn là :Tứ phụ đó. Nay đã là thời kỳ mạt pháp, sẽ bị chung đồng tiêu diệt. Các con sẽ vào Hồng Thủy chi tai. Các con muốn thoát khỏi ách tai Thiên chuyển, thì tự tu về “Cao Đài Tân Pháp”. Phản Bổn Hườn Nguyên, cho Lạc Thơ trở lại Hà Đồ, thì tất nhiên các con phải tùy theo đường lối đã vạch sẵn rồi là :

ĐẠI LƯỢC TỔNG LUẬN về VÔ CỰC THIÊN ĐỒ ĐẠI THIÊN ĐỊA ĐỒ

“Chánh Pháp Nhãn Tạng - Hồi Quang Nội Chiếu “đã chỉ rõ trong Cửu Quyết Hườn Thần thì phải Tịnh Thủ Hư Vô mà diệt lấy Lục Thất cho Tình ý tiêu vong, hầu Tinh hóa Điển thăng đằng nhẹ bổng lên trên Thượng Từng Hội Liệt Tiên Bang. Vậy mới y như Tiên Thiên Hà Đồ, thì các con phải dụng Khảm hồi Ly cho biến thành Càn Chơn Dương đi, Khảm hóa thành Khôn là Chơn Âm cho Chơn Âm và Chơn Dương nhứt tràng giao cấu Vong Ngã đi, thì hóa nên Chơn Điển Thần Quang là nhờ Tịnh Thủ Hư Vô nhiều ngày mà Tinh Thần của con đặng đầy đủ Tam Bửu qui vào Huyền Quang Khiếu là “Thần Thất” sẽ ở Thủ nơi Cung Huỳnh Đình, mà chờ chiếu triệu thăng trực lên Nê Hườn Thiên Cung, mới đặng trường tồn vĩnh viễn Nhàn Cư Thiện Lạc, hết sa vào Khổ đọa trần ai. Vật y hồi Thủy sơ là : Phục Phản Hồi Nguyên - tức Tiên Chơn đó. Đó là : Pháp dụng Chơn Âm hòa Chơn Dương điên đảo giao cấu nhứt trường, đoạn rồi khi bãi chiến định thàng, mới có LINH CHƠN THIÊN ĐIỂN xuất lộ ra là : ánh THẦN QUANG, hay là “XÁ LỢI TỬ”, mới đặng sống đời đời triệu năm, mà là người BẢO NGỌC KIM QUANG ánh ngời. Đó là đã nên “ĐẠI ĐẠO TIÊN THIÊN HƯ VÔ của TÂN PHÁP CAO ĐÀI” Đại Đức ân ban cho chúng sanh lương từ trong thời kỳ mạt pháp vậy. Lời ấy chứng của ĐỨC ĐÔNG HOA ĐẾ QUÂN giáng đàn ân phê chuẩn phận tại “ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG”

ĐẠI LƯỢC TỔNG LUẬN về VÔ CỰC THIÊN ĐỒ ĐẠI THIÊN ĐỊA ĐỒ

.
“Thanh Tịnh Đàn” - MỸ THO ngày 25 tháng 8 năm QUÍ TỴ chú giải về lý mầu nhiệm Thiên Cơ … Mẹ mừng các con Nam Nữ ! Đùng Thìn thời, tất cả các Bổn Điển và Bổn Chánh mà các con đang trich lục lại đó, phải gom hết rồi đem để ngay Thiên Bàn, nơi Chơn Đồng chấp bút, hầu Mẹ duyệt lại. THĂNG

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ KIM THÁNH MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT
Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

Chú giải về lý mầu nhiệm thiên cơ
Mẹ mừng các con nam nữ !!! Lý Mầu Nhiệm Thiên Cơ của Vô Cực Thiên Đồ chuyển biến Âm Dương, Tịnh Động - Động Tịnh. Biến Thiên là Cơ Nhứt Bổn Tán ư Vạn Thù, cho nên Đại Đạo bởi Nhứt Khí Hư Vô, mới

sanh Thái Cực, Thái Cực mới sanh Lưỡng Nghi, Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành,

Tam

Bát Quái Tiên Thiên, Hậu Thiên. Mà Thái Cực là : Lão Âm và Lão Dương tức Càn Khôn, Tứ Tượng là : Thiếu Âm và Thiếu Dương tức Khảm Ly đã dụng đó. Tứ Tượng bèn sanh Bát Quái Tiên Thiên và Bát Quái Hậu Thiên. Khi Bát Quái Lưỡng Cá đã thành rồi thì cũng do Ngũ Khí, Bát Quái mà có ra. Duyên cớ đó, Nhứt Khí Hạo Nhiên tùng cơ Tịnh Động Động Tịnh mà có ra Vạn Vật Tối Linh khắp đầy trong Vũ Trụ bao la Càn Khôn thế giới đầy đủ. Rồi ngày hôm nay tới giờ phải đành diệt vong là lý cố nhiên, bởi bánh xe đi lộn ngược lại nghe !

Chú giải về lý mầu nhiệm thiên cơ

Hôm nay bậc chí sĩ nhơn tài trí thức, biết có tuần hườn chuyển biến phải y chịu tiêu diệt, thì mau mau tầm Tu giác ngộ, Hà Phanh Thể Luyện, cứ để Tánh Hư Không cho Chơn Khí hườn lai tự nhập vào Huyền Quang, vậy là Vạn Thù qui Nhứt Bổn, mới là : Chơn Qui Hư Vô, mà là : Chơn Đạo Hư Vô Tân Pháp Cao Đài Tiên Thiên đã đắc thành "Xá Lợi Kim Đơn". Các môn đồ ! Các môn đồ xem đó thì nợ Tứ Ân Vô Vi là nặng. Nên nay phải cần Tịnh Luyện Hườn Nguyên Bổn Giác Chơn Ngươn, Phục Hườn y như hồi Thủy Sơ hóa Thần Quang thăng thượng, hầu đáp đền ân thâm dưỡng dục của Trời Đất sanh dưỡng có ta ra cảnh đời lập vị đến ngày hôm nay, là ta phải tự đền ơn nhũ bộ của Chúa Cả Càn Khôn, nhờ Ngài Tạo Hóa có ta ra trong đời này, chẳng chịu Qui Hườn về Nhứt Khí, Ngài vẫn trông đợi các trò mãi. * Hồi Hoàng Cực động sanh Thái Cực *Thái Cực Tịnh bất mãn động sanh Lão Dương

Chú giải về lý mầu nhiệm thiên cơ
*Lão Dương động bất mãn tịnh sanh Lão Âm *Thái Dương động bất mãn tịnh sanh Thái Âm *Thái Âm tịnh bất mãn động sanh Thiếu Dương *Thiếu Dương động bất mãn tịnh sanh Thiếu Âm Do thể theo động tịnh chuyển biến chín lần Thai đủ "Ba trăm Châu Thiên Túc Khí" bèn phá Thai Bào mà ra chào đời, bị Hậu Thiên áp Khí mới Khóc lên 3 tiếng oa oa oa đó vậy. TỔNG LUẬN Từ Vô Cực Thủy Sơ chí chung phân, do cơ Tịnh bất mãn rồi Động lại Động Tịnh, Tịnh Động là về cơ "Nhứt Bổn Tán Vạn Thù", mà từ Tiên Thiên chuyển biến hóa sanh ra Hậu Thiên "Ly Khảm" thành ra Tạp Niệm Trược Khí, mới bị giam hãm lần hết Khí Linh Chơn của Trời Đất ban cho, mà phải chịu tán thi tử mạng vậy ! Than ôi cho hồn !!! Vậy nay Thầy Mẹ và Tam Giáo ân ban Chơn Truyền tại thế về Khoa "Tịnh Thủ Hư Vô", Thâu Khí, Phục Thần, Định Ý thống nhứt Tam Tài Nội Bửu vào Huyền Quang Khiếu sẽ đặng "Vạn Thù Qui Nhứt Bổn" cho y thời Thủy Sơ, mới chứng ngôi Tiên Tử mà là không phụ ơn Công Đức Hoằng Hóa của Trời Đất sanh có ta ra đời, giúp đời hành Đạo, làm cho đời càng thêm tấn hóa, mới là trả tròn câu mối nợ "Tứ ân Vô Vi chi báo" đó ! Thôi ! Mẹ mừng chung các con ! Dậu Thời Mẹ sẽ tiếp.

Chú giải về lý mầu nhiệm thiên cơ
Tịnh tâm nghe lời nghe lời Mẹ giảng ru ! Mẹ Linh hồn các con ! Mẹ mừng các con nam nữ, các con yêu dấu của mẹ ! Khá nghe những lời Kim Ngôn Ngọc Lý của Mẹ phân phán đây. Vì nay là tuần hườn dĩ đáo, phục thỉ hồi đầu, lập lại Thượng Cổ Tân Dân đồng Thiên. Cho nên Mẹ chuyển các con lập Hư Vô "Vô Cực Bửu Điện", để làm tiêu biểu kỷ niệm Tiên Thiên Đại Đạo, hầu vạn tải lưu lai, mới biết các con ở trong đời mạt pháp. Tạo thành Chơn Kinh "Vô Cực Thiên Đồ" để đoàn Hậu tấn cho rõ biết Chánh Thỉ của Cao Đài Vô Cực, gầy nên giữa Trung Giang Càn Khôn Vũ Trụ. Vậy Mẹ cậy các con Nữ Phái Đạo Tâm, Ngũ Thiếu Âm A. Bạch Lan Tiên Cô : Tô Thị Nuôi 1. Hiển Chánh Quang Nữ : Tân Thị Phú 2. Quảng Tâm Tiên Nữ : Nguyễn Thị Tám 3. Bạch Tuyết Tiên Cô : Nguyễn Thị Trầm 4. Trường Hạnh Tiên Cô : Nguyễn Thị Xuân 5. Quảng Chí Tiên Nữ : Nguyễn Thị Thắng B. Bạch Hương Hoa Tiên : Nguyễn Thị Lành 1. Nhứt Trí Tiên Cô : Nguyễn Thị Nhờ 2. Hạnh Đức Tiên Cô : Trần Thị Như 3. Lịch Đào Quang Huy : Phạm Thị An 4. Chí Chơn Tiên Cô : Phạm Thị Dễ 5. Liên Tâm Thúy Nhụy : Nguyễn Thị Nhàn C. Hiền Hòa Tiên Cô : Trương Thị Xuân

Chú giải về lý mầu nhiệm thiên cơ
Các con nữ phái Tiền, Trung, Hậu của Mẹ Già, đã điểm nhuận, đều được thọ ký ân huệ của Mẹ lành tưởng thưởng cho chút công lao trong thời Mạt Pháp. Được thấy Tâm quảng thể bàn của con thơ nam phái, đều được cung phụng cho vẹn toàn sứ mạng ! 1.Các con nào có tên, thì Linh Châu cũng nên đem vào, và danh sách 36 Thanh (Thiên Tinh) với 72 Địa Sát cũng y "Địa Tinh". 2. Với Nhị Thập Tứ Khí <4 mùa> cho đủ Nhị Thập Bát Tú, cũng trích lục đem vào Kinh, hầu lưu công với Đạo nghe ! 3. Còn những tên mới điểm, ấy là ân phong các con ! Mới là công phu đẹp hòa của Đạo Tâm "TAM TỪNG HƯ VÔ" đối "TAM GIANG HỮU HÌNH" 1. Thượng Từng Hữu Vô của "Vô Cực Đồ" Tam Thập Lục Thánh chi Quang Minh, do Nhứt Khí hóa Ngũ Hành mà có ra. 2. Hạ Từng 72 Địa Ngục, Thập Đô chuyển biến, gốc là : Thiên Can Địa Chi phối hiệp vậy. 3. Trung Từng Thâp Nhị Thời Thần, làm thông công Tam Giái là : Trung Giang "Châu Linh Thánh Tòa". *A. Mà là : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mồ "Mồ Thổ" Canh, Tân,Nhâm,Quí, Kỷ "Kỷ Thổ" Bên hữu : "Nhựt" Hồn (sanh) Bên tả : "Nguyệt" Phách (tử) tức là đường Giao Khí từ Đông qua Tây thuộc Trung Giang *B. Hạ Hồng có Thông Khí từ Đất lên Trời. Thông lên qua Trung Huỳnh hình như chữ Thập Tự đều qui vào Huỳnh Trung "Mồ Kỷ Nhị Thổ" đó. *C Nơi Thông Khí là : từ "Bắc lại Nam", là giữa Trung Ương Thống Lý Tam giang của Vũ Trụ vậy. Với khoảng giữa Trung Tâm là : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mà là : Thập Nhị Thời Thần đó.

Chú giải về lý mầu nhiệm thiên cơ
TỔNG LUẬN Nên chi Thầy Mẹ lập Đạo, đều phân lập Hữu Hình cũng y như Vô Vi , mới có Tam Giang giao cảm ứng hiện thành hình, mà rồi Hữu Vô Hiệp Nhứt, là nơi Trung Huỳnh vậy. Mà nơi Trung Huỳnh là nơi kết lập Chơn Ngươn hay là Chơn Như vậy đó. Có đặng Chơn Như Linh Tánh, mới gọi là "Hườn Đơn". Hiện giờ Mẹ có thể cho các con nam và nữ phái Linh Chưởng Căn Nguyên biết Căn Cơ Tạo Hóa, Tam Từng giao thông Định Vị của Cơ Mạt Thế đáo đầu chuyển biến. Tức là Phản Phục Vị Căn Nguyên Thủy sơ, đó là "Vô Cực Bửu Điện" mà là : "Vô Cực Đồ", không còn hình thể chữ Vạn nữa Nên chi cho các con trong Tôn Giáo rõ chỗ Bí Yếu Diệu Linh giá trị vô cùng vô biên của "Vô Cực Đồ", mà là : hữu hình "Diêu Trì Bửu Điện" đủ Tam Từng hiện rõ tại "Châu Minh" Tòa Thánh "Tiên Thủy" tầm tu nơi đây. Những điều Bí Yếu Siêu Việt của Thiêng Liêng đã chỉ nói căn cứ. Thầy Mẹ đã bao năm khải giáo, hóa hoằng đã sở định cũng như giá trị bạc vàng tại thế gian này, có người đã hiểu và quí trọng vật báu, biết báu là : Linh Tử (tên Hỏa Đơn). Nay đã thọ ký điểm Đạo, Tam Giáo châu phê ấn định rồi, nên chi Thầy và Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng chứng kiến Lý Diệu Thâm, Tri Thức kiến văn, do Bổn Lai Tâm Bồ Đề đã hoài công Thiên sự. Đã rõ ra mà có thi hành hiện hữu họa đồ lập thành hôm nay. Nay Tam Giáo công đồng chỉ phán được ý chí chổ Hiển Diệu của "Diêu Trì Bửu Điện" hữu hình tại thế gian, đã lập thành Tam Từng, hiện rõ cảnh đường đồ sộ đó, của Lý Diệu phô trương. Thượng Kinh viết : "Diêu Trì Bửu Điện" đối với "Vô Cực Thiên Đồ" Vô Hình Hư Vô Không Giái giã dã !!! Hầu các con coi chỗ Hữu mà đến chỗ Vô, mà Vô Vô Không là : Chơn Lý Đạo vậy.

Chú giải về lý mầu nhiệm thiên cơ
BÁT QUÁI LIÊN NGŨ PHƯƠNG và NGŨ HÀNH hòa BÁT QUÁI "Đạo Tâm Thế Vị" 1. Càn, "Tuồng" tiểu tràng : Tây Bắc phương. Trạch : Bạch, Hắc Khí. 2.Khôn, "Đời" Đại tràng : Tây Nam phương. Vân : Xích Khí. 3. Khảm, "Lực" Trược Tinh : Bắc phương. Nguyệt : Hắc Khí (quang) 4. Ly, "Trợ" Thức Thần : Nam phương. Nhựt : Hồng Quang Khí. 5. Chấn, "Hưng" Vu Hồn : Đông phương. Xuyên : Thanh Khí (can) 6. Đoài, "Sai" Phế : Tây phương. Sơn : Bạch Khí (quỉ Phách). 7. Cấn, "Sáu" Bàng Quang : Đông Bắc phương. Lôi : Thanh, Hắc Khí. 8. Tốn, "Đào" đởm : Đông Nam phương. Phong : Thanh, Xích Khí. Nhân dịp đây, Mẹ để lời hộ vệ những Tịnh Thất, Chùa và bổn thân phàm đều phải noi theo "Vô Hình Đồ" mà tượng trưng. 1. Mỗi tịnh thất phải có một cái "Vô Cực Đồ" thượng trên "Bát Quái Đài", y như kiểu Thánh Tòa, hầu che chở nhân sanh sẽ đến đây là ngày phong ba bão tố "Đông Bắc". 2. Các con Đạo Tâm hiền lương, muốn đặng sự ủng hộ trong khoảng Kinh hồn, cũng nên có một cái "Vô Cực Đồ" nhỏ, 3 phân ngang, sẽ đặng vạn an Thái Thế là : "Bùa Tam Thiên". Phải giữ trường chay mới khởi và thêm âm đức nghe. 3. Gần đây lại đến Thất Nhựt, Thất dạ, Bình. Quang là Khổ, là lời Tiên Tri, khá tuân, thì Trăm đường khỏi hại. Tịnh Tu Chơn Định, đắc Điển Nội Thân, mới thoát vòng trần ai. Đây là : hình "Vô Cực Đồ"

VÔ CỰC ĐỒ

VÔ CỰC BIẾN SANH - CỬU CHUYỂN ĐỒ

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO "Chữ Tâm“ "Học cho đúng Pháp Đạo" Chơn Định phân minh vạn vật đồng Thượng bao Trời Đất mảng Hư Không Người nay Chí Tín lòng Chơn Đạo Vắng lặng Không Thiêng Chánh Tổ Tông *** Trước nhất Mẹ sanh một điểm Linh Do Âm "Tịnh" xuất Dương Tinh hình Âm Dương hòa hiệp kết nên khối Linh Diệu ẩn trong rất sạch tinh ***

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO

Hóa thành vạn vật Lưỡng Tương không Thủy ẩn, Hỏa Trung chất thật trong Chiếu mảng Càn Khôn soi chánh niệm Tứ Thời Bát Tiết Chủ Nhơn Ông *** Động Tịnh Thủy Nguyên Hỏa nhập lại Lưỡng tương giao hiệp thống Tam Tài Hoài Thai Thập Ngoạt Linh Thần xuất Tâm ý Phẩm cao Thiện Đức oai ***

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO

Tâm như gương sáng chiếu Hư Không Thần ngự Trung Điền chuyển Pháp Thân Cửu chuyển Châu Ngươn Hườn Thiện Tánh Đủ đầy Tam Bửu thống qui Nguyên *** Tâm vốn không nhơ rửa ích chi An nhiên Thanh Tịnh tự Nguyên Qui Lặng lòng Tán Trược thì trong tốt Thay đổi Càn Khôn đoạn Khảm Ly ***

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO

Tịnh rồi mới biết : Chủ Nhơn Ông Vắng lặng Không Tâm thật dịêu trung Chỉ dẹp giặc vô chướng ngại Lục Trần bất nhiễm Khí Thần Thông *** Vọng Niệm dấy lên Thần phải Thiên Thần thiên, sáu giặc loạn Tâm Điền Tâm Điền đã loạn Thần nan chủ Sáu cửa luân hồi thất nhãn tiền ***

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO

Trong mình nhóm Một có Tâm Huyền Bất Tịnh, sáu Thần khó nổi yên Vọng thị Định Vô Tâm biến khổ Không Tu phải chịu mất Ngôi Tiên *** Chơn Thật Vô Vi ẩn tại Thân Trần gian giáo hóa Hải hòa sơn Thà cam mình khổ an dân thứ Niệm chiếu Hồi Quang Tịnh phục Nguyên ***

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO

Đại Tịnh Vô Tâm Thần tại Thân Trung Tâm thấy ứng rõ Linh Thần Nếu tu biết Pháp phân Thanh Trược Diệt bặt Thức Thần Tử hoán Thân *** Kìa là Ngũ Uẩn lẹ trừ xong Thống nhứt Huyền Quang Khí nhập Trung Tam Bửu đủ đầy, Quang xuất hiện Hóa Tinh thành Điển, Điển vi Tông ***

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO

Linh Đài chỗ phục Thần Linh Đơn Dược Cư Trung Đạo gọi Đình Trụ đó Dưỡng ôn, chờ Chiếu Thượng Ngọc Châu bái mạng Pháp Thân hình *** Vạn Pháp Tu Chơn Tông Tịnh Tâm Tâm tồn Trược nhiễm Đạo vô thâm Cao Đài Tân Pháp vi Thanh Diệu Phổ Độ Tam Kỳ chuyển Phục Lâm ***

CHỮ TÂM - HỌC CHO ĐÚNG PHÁP ĐẠO

Mẹ mừng chung đàn nội nữ nam ! Nay đã bao ngày chí tâm hành phận về việc Kinh Vàng cũng gần hoàn thành. Thầy Mẹ và các Vạn Tiên cùng các đẳng Thiên Thần rất hoan lạc. Vậy Mẹ phê lịnh cho đẳng đằng các con tạm thời an dưỡng , vì Chơn Đồng hao Thần, cần nghĩ đôi ngày. Vậy đàn cơ ra Kinh được phép thuyên chuyển về "Thanh Tịnh Đàn", đúng ngày 25 tháng 8 Ngọ thời Khai Kinh. Vậy Đời, Tiếng, Chấn - Tý, Lực và Ban Hiệp Thiên Đài đồng hành cùng nữ phái : Thắng, Phú, Như đồng lo với Tám về phòng thực Chung đàn cho đến mảng Đàn Kinh, Khá tuân nghe ! Mẹ ban ân lành toàn tất nữ nam ! Mẹ thăng về Tây Thiên ! Thăng

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ KIM THÁNH MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

ĐIỂN CHA TẠI NHÀ MÌNH QUẢNG NGÃI

Đại Linh Quang Ngọc Hoàng Thượng Đế Sáng chói loài là để độ sanh Nhãn quang là đấng bề trên Thấu tâm nhân loại từng hàng linh căn

Đại Linh Quang Ngọc Hoàng ban rải Cả Càn Khôn cũng phải hưởng nhờ Cả vũ trụ sống chết bơ phờ Đại Linh Quang Thầy phủ các con nhờ

THIÊN ĐIỂN SOI ĐẤT VIỆT

Gia Đình Mình ở Quảng Ngãi - Nước Việt
Trường Tên Giáo trình Chu kì Đại học NA LAN ĐÀ Nguyễn Quang Thiên Triết Tối thượng châu quang Thượng Ngươn Thánh Đức

Cửa nhà mình
Kính lễ ba DUÂN – Kính lễ mẹ Mai Lễ thọ ông bà nội - Lễ kính ông bà ngoại Dẫn dắt thằng Long - Mến thương con Bích

Cảnh trước nhà

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Ngọ thời : 25-8-Kỉ Hợi <27-9-1959> Ngã HUỲNH ĐỨC ĐẾ QUÂN lai đàn ! Vậy nội đàn khá huy nghiêm hầu lịnh ! Hầu tiếp giá Thái Cổ lâm đàn. Lão ngoại hầu trấn thủ. Sanh ! Khá cấp ứng hầu. Chư Thiên Mạng khá Đại Tịnh tiếp Đức Thái Cổ ngự đàn. Lão xuất ngoại hộ chầu Kim Giai

Tiếp điển
THÁI Cổ Thủy khai vũ trụ đài THƯỢNG Trung Hạ lập cảnh trần ai ĐẠO truyền Chơn Pháp thâu linh chưởng TỔ độ Huỳnh Môn khá thức lai THƯỢNG CỔ ĐẠI ĐỨC LÃO QUÂN, Thủy Tổ Càn Khôn chào hỉ lạc chư đẳng đẳng sĩ tử nữ nam ! Thượng Cổ mừng thay vui thay ! Linh Chưởng được về tựu tề nơi đây ! Điển văn con đọc bài thi cho Linh Châu nghe và Linh Châu con giải thích cho sĩ tử đồng hiểu nơi đây. Linh Châu phụng giải :

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Chữ THÁI là Nhứt Điểm Hư Linh hòa hiệp với Âm Dương thành Đại mà Đại là lớn hơn hết bao khắp Vũ Trụ Càn Khôn. Đã là Đại rồi lại có thêm một điểm Kim Quang Hư Linh Khí pha lẫn vào cõi giữa chữ Đại “trong Trời Đất” đó là Trung Gian đắc Hư Linh tức là Chữ THÁI mà là “Đại Gia Nhứt Điểm Trung Nhi Hạ” vậy. Thiên Địa đã Định Vị rồi, tức là Ngôi Thái Cực đó, mà Thái là đời Thái Cổ ngàn xưa. Thưở xưa khi mới mở màn Trời Đất, vừa phân ra ba cõi, ban đầu chỉ có một lằn Kim Quang Sanh Khí bao bọc bên ngoài theo vòng vô cực mà thôi, lằn Kim Quang Sanh Khí đó; Thiên Văn Địa Lý Học gọi là Quĩ đạo Còn tầng dưới này ánh sáng lòa soi sáng của Sanh Khí Kim Quang khắp ba cảnh Thượng Trung Hạ đến tương thông Sau khi có Trời Đất cũng đã sẵn Nhựt Nguyệt, Tinh Thần, là ba ánh sáng soi cùng mọi nơi, đó là Tam Tài định vị hấp thụ Khí Hư Linh Kim Quang mới có được ánh sáng đó. Nói rõ ra về lằn Kim Quang bên ngoài Vòng Vô Cực Căn Cơ là Chánh Khí Hư Linh bao quát “Vô Cực Thiên Đồ” khắp Vũ Trụ cũng như khắp Ngôi Bờ Cõi. Thật rất Bí Diệu Hư Linh và đứng trước như thế mới gọi là SẮC THÁI KHÍ tức là Thái Sắc

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Bởi nhờ nơi Căn Cơ Kim Quang biến ra Thái Sắc đó. Khi Khai Thiên Tịch Địa thưở ban đầu còn hỗn độn chưa phân mà là : Thiên Địa Vị Phân Thái sắc riêng phần Hư Linh ra Trước nhất : “Căn Cơ là một lằn Kim Quang Chi Khí đã bao quanh Vòng Vô Cực Thiên Đồ” lằn đó gọi là lằn Minh Khí và đương nhiên bao quanh vòng Vô Cực từ lâu của Hư Linh Quang Khí tạo thành. Đã có ánh sáng soi quanh vòng Vô Cực rồi, còn xâm chiếm vào Chánh Trung Vô Cực Thiên Đồ làm chi ? Do Hỏa Khí nội trú của Vô Cực quá nóng nên tương khắc mà nổ. Nguyên Bổn lằn Kim Quang Khí là vốn của Hư Linh tương sanh <bị khắc thì tự nhiên phải nổ> vào có nổ nên đã phân ra thành Thiên thượng, Địa hạ. Cũng vì nổ nên Kim Quang Khí bọc ngoài vòng Vô Cực phải xuất ly và chung vào phân Vô Cực Đồ ra làm hai mảnh . Bây giờ lằn Kim Quang Điển đó xẹt băng ngang qua Vô Cực Đồ hình như “Con Rắn Điển” có ánh quan lòa Khoảng phân Vô Cực, do hết khắc mới sanh là : “Thiên Địa Định Vị” chỗ nói lằn Kim Quang xẹt chung vào giữa chánh trung, bởi lằn Kim Quang Vi Diệu cũng là Lý Diệu Thiên Cơ phân ra Âm Dương riêng biệt từ thuở ban đầu. “Thủy” Khí Huyền ở trên Khí Hồng trầm xuống dưới

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Khi Âm Dương đã phân, lằn điển Kim Quang hườn lại một điểm Linh Quang Khí tự trấn giữa Thái Cực mà phân ra hai Ngôi nhưng chính là ba

Khí nhẹ của Ngôi trên là Trời, Động, sắc đen gọi là : “HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ” Khí nặng của Ngôi dưới là Đất, tịnh, sắc đỏ gọi là : “HỒNG QUÂN ĐẠO TỔ” Còn lằn Kim Quang ở Trung gian bị 2 Khí sắc của đen và đỏ làm làm qua mà biến thành Sắc Thái, thống hiệp của cơ Động Tịnh chuyển hóa ra ánh sáng quang minh gọi là : “THÁI THƯỢNG ĐẠO QUÂN”

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Hình Thái Cực Đồ

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Và từ đây Thái Sắc ra đời vi Thủy Sơ, gọi là Thái Hư chủ trương Thái Sắc trụ trấn nơi Trung Gian nên không còn gọi là VÔ CỰC HƯ LINH. Vì đã phân 2 mà thành 3 nên không còn Vô Cực Đồ, mà gọi là Thái Cực Đồ. Do bởi ở trên là Dương - Thủy, dưới là Âm - Hỏa, khoảng giữa “Trung Giang” là Thủy Hỏa <động tịnh>, mà biến sanh ra Ngũ Hành. Đại Đức : Thái Thượng là : Tổ Khí của Âm Dương Tại sao sanh ra Thủy ? Vì Thủy Khí có là do Kim Sắc Khí bị đốt nóng bởi Hỏa Khí trong Vô Cực Đồ tung ra, nên vàng rươm rướm chảy, gọi là : “HỎA BỨC KIM HÀNH” Đó là : Vàng bị lửa đốt, chảy ra sanh “nước” vậy nên mới gọi là : “Kim Sanh Lệ Thủy” Chỗ nói lửa nóng đây là : Lửa Thiên ẩn trong cặn bã của Thạch Khí, đóng trong Vô Cực mà sanh ra, cho nên mới gọi là : “Địa Nhị Sanh Hỏa ”. Tóm lại mà nói : “Thái Sắc ra đời sanh Vũ Trụ” gọi là : “Thái Thượng”, vì Thái Thượng đã có từ buổi ban đầu Sơ Thủy vậy.

Chữ Thượng Nguyên gốc chữ Thượng là : Trên thì có Nhứt Dương dưới có Nhất Âm và Khoảng giữa có đeo theo Nhứt Khí giao hòa của Âm Dương thành là : chữ Thượng Hà Thượng là gốc của Hư Linh Khí, nay đem vào giữa Âm Dương Chánh Trung là nguồn gốc “Khai Thiên Tịch Địa” đó. Và bắt đầu từ đó mới dụng lấy Âm Dương mà làm Bửu Pháp dung hòa, hiệp lại một lý của chữ Đạo , vì Đạo có trước Trời Đất Từ Hư Linh Chi Khí là THÁI HƯ Đến Hạo Nhiên Khí là THÁI THỦY Đến Tiên Thiên Khí là THÁI SƠ Đến Hoàng Cực Khí là THÁI VÔ Đến Ngũ Hành Khí là THÁI TỐ Cho đến Bát Quái Khí v.v.v…mà Hư Linh Khí có trước nhất mới biến hóa Tứ Khí kia. Vì Hư Linh Khí hóa Kim Quang Ánh Sáng lòa trước nhất bao vòng Ngoài Minh Khí Vô Cực Đồ có sẵn từ ngàn xưa, nên mới gọi là “Thượng Đẳng”

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Chữ ĐẠO : Hư Linh của Lưỡng Khí Âm Dương dung hòa hiệp Nhứt mà nên Đạo Mầu . Ở giữa có chữ Tự thành thành ra chữ Thủ để thọ hưởng Thanh Khí mà tự vận chuyển theo cơ Huyền Vi Tịnh Động đó. Rồi có chữ Tẩu nên gọi là : Tẩu+Thủ chuyển luân thành ra chữ Đạo nghĩa là xoay chạy theo vòng Vô Cực, tức là vận chuyển luân hành Âm Dương Khí hóa mà rút Hơi Vô Cực mới là thành Đạo. Cho nên Đạo viết Hư Vô vì Đạo đã có Âm Dương trước Trời Đất Có Trời Đất rồi, thì có Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành từ đó biến sanh, sanh biến ra muôn loài, vạn vật mới gọi là Đạo mà Đạo là Nhứt Âm và Nhứt Dương hiệp thành đó. Chữ TỔ : là Thả Thị hiệp thành, hoàn toàn mới thấy rõ mối Đạo Hư Vô, ấy là cơ tại Mục. Phải dụng Điển Quang của Âm Dương, Nhứt Khí Hư Linh mới là : “Hồi Quang Nội Chiếu” đặng ấy là chữ Thả tức là Cơ Mục. Thêm chữ Thị nghĩa là xem. Tu hành theo Đại Đạo Hư Vô, phải đem SONG MÂU QUANG mà chiếu vào Trung Huỳnh mới gom Âm Dương hiệp Nhứt thành XÁ LỢI LINH QUANG (Pháp Tướng). Có Pháp Tướng rồi mới đem Hoằng Pháp Lợi Sanh cho nên Đạo Mầu, chừng ấy mới xưng là Tổ Bốn chữ THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ do ĐẠI ĐỨC LINH CHÂU TỬ phụng lịnh giải giữa trước Điện đàn cơ nơi : “ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG”

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Vậy các con Khá thành tâm nguyện cầu Vạn Tiên tá trợ ! Xong phận, những trẻ nào hữu chí, thì đúng Tý thời, sau giờ hành phận các con được hồi gia, hay ra đàn nay, các con nào muốn hồi gia cũng được, tùy phương tiện của các con nhưng đến giờ đây, đầu tiên Khai Cơ, Thầy chỉ muốn các con tựu tề đông đủ lập phần công nguyện cầu Khẩn vái Thiêng Liêng để nhờ sự thành tâm Khẩn nguyện mà Thiêng Liêng thương lòng trần lụy và giờ nay các con cũng góp phần công quả đó vậy Thầy ban ơn lành cho đẳng đẳng Nhơn vật dưới thế gian cùng tất cả muôn loài, đồng thể Môn Đồ Đại Đạo hiện diện, cũng như tất cả Chúng Sanh khá Thức Tri hiểu biết Nguyên Bổn mà trở về tầm TU ĐẠI ĐẠO THÁI CỔ ban ân hồng tất cả đàn trung Sĩ tử ! Vậy khá tâm thành chí nguyện hầu lập công bồi Đức, mai hậu được Siêu Rỗi Linh Căn, Phản Bổn Hồi Nguyên về nơi Căn Vị

ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG – THANH TỊNH ĐÀN : LINH CHÂU TỬ phụng giải chú thích chánh thể bài thi THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

NGÂM
Giã Sĩ Tử Trung Đàn Nữ Nam trọn lịnh huy hoàng Chơn Kinh Sanh cùng Đời trẻ Hy Sinh Châu Chấn khá vẹn nghiênh mình Nhơn Sanh Bốn con chí quyết tâm thành Hành xong sứ mạng Cao Lành điểm công Giả từ các trẻ chung lòng THÁI CỔ thăng vị Hư Không thăng hồi THĂNG

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34 thứ

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUấT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

TIẾP ĐIỂN

BẠCH HẠCH ĐỒNG TỬ BÁO ĐÀN
Tiểu Thánh chào Đàn Trung ! Chưỡng Quản Hư Vô Hình Đài ! Mau tiếp nghinh có Ngũ Quang Đồng Tử : Hắc Quang, Thanh Quang, Hồng Quang và Bạch Quang lai đàn ! Huỳnh Quang Ngũ Vị Chơn Quang cũng đồng hộ nghinh, có ĐẠI ĐỨC CHÍ TÔN lai đàn ! năm tôi đồng ứng hầu dưới bệ

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN CHA
Thầy mừng các con ! Thầy vui vầy cùng các con ! Thầy được thấy LINH CHÂU TỬ và các con nam nữ. Đồng Loan và Đồng Nữ Thừa Sắc Tả Kinh "TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH" để cho thế gian thấu đáo Căn Cơ Linh Huyền của TẠO CÔNG thông cảm, chỉ về chỗ u uẩn Vô Hình xuất hiện có ra hữu tượng một cảnh đồ sộ "DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN", lấy đấy mà minh tường tận LÝ DIỆU THÂM, THÂM DIỆU cho các con rõ thấu sự MẦU NHIỆM của "NHỨT KHÍ HẠO NHIÊN" lập thành VŨ TRỤ CÀN KHÔN cho các con được biết sự VÔ HỮU và CĂN CỘI nơi THÁNH THỂ "VÔ CỰC BỬU ĐIỆN" là tượng trưng một bầu "CÀN KHÔN THẾ GIỚI" của TÂN PHÁP CAO ĐÀI, làm kỉ niệm tại thế gian này. Là một vô giá BỬU KINH sẽ biểu truyền thất ức dư niên, thế thái vĩnh xương đó vậy, mà cũng là chỗi nội dung thật tướng chỉ ra trong kinh này. THẦY hôm nay đến hội hiệp cùng các con nam nữ để lập thành CHƠN KINH "TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH" và luôn dịp THẦY vui ban cho đôi liễn ngoài bìa quyển THIÊN KINH, mà làm kỷ của ĐẠO TRỜI, là năm GIÁP NGỌ sang ẤT MÙI lập thành Chơn Kinh, để tả cảnh hành vi nội dung, ngoại diện của "VÔ CỰC BỬU ĐIỆN" chi QUANG MINH tại VIỆT NAM. Đôi liễng ngoài bìa Kinh là : HƯ CỰC VÔ VI NHỨT MẠCH NGUYÊN LƯU KIM XÁ TẠO TRUYỀN QUANG HỮU ĐỊNH TAM KHAI BỔN VẠN CỔ LAI MINH Vậy ĐỊNH THẦN - ĐỊNH TÂM lóng nghe THẦY chỉ phán và điểm nhuận "TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH" này.

THI

THI
LINH CHÂU TỬ con phải đọc lại bài thi trên thành giá tréo, thì rõ ý THẦY đã tiền định "VÔ CỰC BỬU ĐIỆN" tại trung, mới có ra Kinh này. Hôm nay, nơi dưới chỗ hiệu Kinh, phải đề cơ sở chỗ in kinh. Bổn Kinh quí báu này, cũng ân ban cho nữ phái ấn tống, nam phái hộ trì cho kịp kì ban bố nghe ! Trong Khoảng LONG HOA đây, và TÂN ĐỒNG TỬ TẢ KINH, PHÁP ĐÀN, HỘ ĐÀN và CHƯỞNG QUẢN VÔ HỮU HÌNH ĐÀI đứng chứng Thiên Kinh và Kiểm điểm lại hoàn thành, đừng sai siểng và thật tế DIỆU LÝ CHƠN KINH nghe ! Vậy các con thành kỉnh, nguyện cầu Điển lành của TAM GIÁO và CHƯ VẠN TIÊN THÁNH THẦN đồng điểm nhuận ĐIỆN QUANG vào KINH và Chứng chiếu cho BỔN "TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH" dành để cho những người chí đức, chí thành, chí tâm, chí thiện, chí hiếu thưởng thức. Xem rồi tự TU, tự học theo chỗ "CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG" đem vào HUỲNH TRUNG sẽ thông LÝ DIỆU HỮU PHẬT TRỜI. Cứ hành theo, sẽ đắc ĐẠO QUẢ TRƯỜNG SANH CỬU THỊ chẳng hại đâu, đó là "PHÁP MÔN CAO THƯỢNG SIÊU VIỆT - SIÊU XUẤT TAM GIÁI" Phi Thượng cảnh Tiêu Diêu muôn đời. Khá Đại Tịnh - Võ Thái Định nghe Thầy nhuận phân Tam Thừa :

VỀ NỘI VÔ VI VÀ NGOẠI VÔ VI CỦA THỂ DỤNG VÔ CỰC ĐỒ Vô Cực Đồ có phân làm hai ứng hiện là : *Nội ứng của 'VÔ CỰC ĐỒ' là từ 'NHỨT KHÍ BIẾN VẠN THÙ' mà là 'NỘI VÔ VI' dụng LINH DIỆU TỊNH ĐỘNG bất mãn chuyển biến vô cùng vô tận. * Ngoại hiện của 'VÔ CỰC ĐỒ' là 'VẠN THÙ QUI NHỨT BỔN' mà là 'NGOẠI VÔ VI' ngoại VÔ VI là 'THỂ', do cơ ĐỘNG mà sanh sanh hóa hóa thêm thêm mãi ! Hôm nay 'THỂ và DỤNG' đã lập thành tại thế gian trong thế kỷ 20 của đời mạt thế tại 'TÒA THÁNH VÔ VI TRUNG GIAN' tức là của Trung Gian Vũ Trụ vậy, mới gọi là 'ĐỊNH CƠ', vậy thì hết 'VẠN TỰ' biến thiên hườn 'VÔ CỰC'

VỀ NỘI VÔ VI VÀ NGOẠI VÔ VI CỦA THỂ DỤNG VÔ CỰC ĐỒ

Cho nên mới gọi là DỤNG SIÊU HÌNH THƯỢNG HỌC, năng lực vô cùng, mới ĐỊNH CUNG HƯỜN lại NHỨT KHÍ đặng, mà khi hườn lai NHỨT KHÍ rồi, thì hết chuyển biến, vậy là : "ĐỊNH CUNG“ Còn Thể là SIÊU HÌNH HẠ HỌC để phân tích chỉ đường lối hành tàng cho SĨ NHU rõ thấu, mảnh CHƠN THỂ của CÀN KHÔN hiệp DỤNG vào NHỨT NGUYỆN NI mà là : "NHỨT KHÍ HẠO NHIÊN" Định Cung.

VỀ NỘI VÔ VI VÀ NGOẠI VÔ VI CỦA THỂ DỤNG VÔ CỰC ĐỒ
TỔNG LUẬN : Từ NHỨT BỔN TÁN VẠN THÙ là HỮU HÌNH mà HỮU HÌNH tắc HỮU HOẠI vậy ! Còn hiện nay hết sức ĐỘNG rồi mới ĐỊNH lại mà là : VẠN THÙ QUI NHỨT BỔN, thì hườn qui VÔ CỰC ĐỒ, đương nhiên VÔ VI thì VÔ HOẠI. Cho nên phép hườn ĐẠI ĐẠO, phải TỊNH NHẬP HƯ VÔ, mới HƯỜN QUI BỔN TÁNH, chỉ là TIÊN VỊ, vậy NHƠN ĐẮC TIÊN THIÊN KHÍ bảo tồn, giữ TIÊN THIÊN trường thọ đó ! Khoa "TÂM TRUYỀN BÍ PHÁP VÔ VI" nội ĐẠO là SIÊU HÌNH. Có phần VÔ VI ẩn trong "VÔ CỰC THIÊN ĐỒ" manh động tự nhiên chỉ có : "TIÊN THIÊN HƯ VÔ" về TÂN PHÁP CAO ĐÀI TRUYỀN BÁ ĐẠO DỤNG và CHÁNH THỂ VÔ VI CHÍ CỰC đó. Các con nên hiểu rằng MỐI CHÁNH ĐẠO hiện thế gian nầy là của TRỜI ĐẤT sáng tạo dựng ra một VÙNG ĐỘC NHỨT xưng tôn trên hết các ĐẠO, vì chỗ thống hiệp NGŨ CHI TAM GIÁO, CỬU LƯU vào trong thống hệ của ĐẠI TỊNH "VÔ CỰC ĐỒ", hành lý của NỘI ĐẠO VÔ VI, thì ĐẠO DUY DIỆU TOÀN HẢO muôn năm bảo tồn vạn vật, đó là cơ ỨNG TIẾP hiện hữu vậy. Chớ thật DỤNG của KHOA ĐẠI ĐẠO VÔ VI, để đem tu về TU TÁNH LUYỆN MẠNG, hầu có phản "TÁNH BỔN THIỆN PHỤC SƠ" về phương pháp "SIÊU PHÀM NHẬP" chỉ rõ căn cơ của TRỜI ĐẤT về NGŨ HÀNH chuyển biến, mà thâu hườn LUYỆN KỶ, thâu KHÍ hườn THẦN rồi sẽ chứng ĐẠO HỒI NGUYÊN. Nhờ TỰ GIÁC rồi THẾ THIÊN HÀNH HÓA, mới GIÁC THA đề câu : ái chủng hồ bi đồng thọ khổ, tướng nan tại ư tư, trong Kỳ gian mạc vận. Thì bây giờ bậc TỰ GIÁC đã GIÁC NGỘ, thấy cảnh đời chua cay ác nghiệt, nên mới có chán đời tầm Tiên học Đạo, thấu rõ điều tội.

VỀ NỘI VÔ VI VÀ NGOẠI VÔ VI CỦA THỂ DỤNG VÔ CỰC ĐỒ

Chỗ "HƯ VÔ" , "VÔ CỰC DIÊU TRÌ KIM MẪU" hiện tướng nội dung và bao quanh hiện tượng, làm cho Chúng Sanh rõ thấu có TRỜI trong 'không' mà có ra Tượng, vậy tức là "ĐẠO" cũng như CHƠN ĐẠO. Ngồi TỊNH là KHÔNG, rồi có LINH QUANG nháng ra là CÓ, thật y hệt sự biến hóa của TRỜI ĐẤT; Thể Dụng chẳng sai trong cơ Tịnh, rồi lại phát sanh Tâm phàm, mà rồi Tam tài là : Linh Quang Chơn Điển, tức là sanh "KHÍ THẦN QUANG" của Vũ trụ vậy. Khoa Ngoại Đạo Vô Vi "SIÊU HÌNH ĐẠI HỌC" thì phổ thông Triết Lý của Tâm Lý Thiệt Tướng, để đem đi phổ khai, hầu dắt dẫn THIỆN NHƠN biết chỗ "BIỂU LÝ CAO SIÊU VŨ TRỤ" Luân Hành và Sanh Hóa mà chỉ về đường lối cho NHƠN SANH TU HÀNH CHÁNH KIẾN, khỏi lầm Tà Kiến của ĐẠI ĐẠO CAO SIÊU thăng đằng CHÍ HƯ thành TIÊN, đó là THỂ ĐẠO VÔ VI của CƠ về CHƠN CƠ CHÁNH PHÁP thực hành chỗ thông tri danh từ DIỆU HỮU "THỂ DỤNG" của ĐẠO CẢ Trời ban, mà nay ĐẠO là THIỆT TƯỚNG đã gom vào NHỨT CỰC, mà là VÔ VI THIỀN ĐỒ cũng gọi là DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN vậy ! Rồi sẽ chuyển biến nơi thân con. Con cứ ĐẠI TỊNH là yên nghe các con ngu khờ. Thầy bảo LINH CHÂU triết lý thay Thầy giúp các con. HÌNH NHI HẠ HỌC về Công Giáo Công Truyền thì trị gia cứu quốc, bình thiên hạ. Lấy Chánh Ngôn Đại Học làm chuẩn thằng, đem CHƠN LÝ sửa tạo cõi đời Thiện Lương, Mỹ Tục Phong Thuần cho NHƠN LOẠI hạnh hưởng sống chung, ân TRỜI huệ nhuận, lửa lòng sớm tắt, cảnh biến ly loạn cang thường trở lại NHƠN LUÂN trật tự THÁNH ĐỨC vậy. Như thế "ĐẠO TÂM PHÁP" cửa KHỔNG MÔN, lấy chỗ TRUNG DUNG là : "CHẤP TRUNG HOÁN NHỨT", hầu bảo vệ TÂM LINH mà hết loạn đến BÌNH TRỊ, trở lại y như đất Thuấn trời Nghiêu đại chủng, mới là nhàn lạc Thần Tiên tại thế cứu dân buổi tàn. THI Đại Đạo Huyền Quang Vô Cực Đồ Tam Tài Hữu Tướng Hữu Từng Vô Hiện Vi Nhứt Cực Thành Chơn Thể Tam Tứ Bát Trung Cộng Thử Đồ

***MẪU MẠNG THUẬN HÀNH*** PHÀM NHƠN GIAO CẤU
Tinh Huyết tương đầu " tùng CỬU CHUYỂN" đủ 10 tháng xuất Bào do ĐỘNG TỊNH hóa vi nhơn hình "xích TỬ BÀO THAI". 1. "VÔ CỰC" đại tịnh từ 7 ngày đến 1 tháng (4*7=28) cư nội dung hóa sanh, sanh hóa Thân hình lần nở nang, khoảng đó như một điểm TUYẾT SƯƠNG trong sáng như THỦY TINH. 2. "VÔ CỰC" Tịnh Động "ÂM DƯƠNG" sanh "HOÀNG CỰC" là : THAI 2 tháng, dường như sữa nhợt nhạt mà đặc, vừa tượng hình người, như con XỨA vừa sanh TIA, là Khoảng được 49 đến 60 ngày. 3."HOÀNG CỰC" Tịnh Động "ÂM DƯƠNG" sanh "THÁI CỰC" là : Thai 3 tháng, như cụt Huyết đỏ hồng, ánh soi lại vừa sanh có THỂ THÂN, ở dưới trước sanh Thận, ở trên sanh đôi mắt và ở chính giữa là TÂM nơi sủng ngực. 4. "THÁI CỰC" Động Tịnh "Lão Âm và Lão Dương" là : TỨ NGOẠT, như một hình vượng, tạo đủ đầy : trong thịt, ngoài da bao bọc thân thể. 5. "Lão Dương và Lão Âm" sanh "Thái Âm" là : Thai 5 tháng. Lão Âm và Lão Dương Động Tịnh sanh "THÁI DƯƠNG", có đủ Ngũ Thể rõ ràng, là phần trên đã sanh "NGŨ QUANG", dưới sanh "NGŨ TRƯỢC", chính giữa sanh "NGŨ TẠNG" 6. "Lão Âm và Lão Dương" Tịnh Động sanh : " Thiếu Dương và Thiếu Âm", có LỤC CĂN đầy đủ : THẬN, TÂM, CAN, PHẾ, TỲ và ĐỞM, Ruột già, Ruột non, Bọng đái và màng mở là "HÀNH CÁT MẠT" là : Thai 6 tháng.

***MẪU MẠNG THUẬN HÀNH*** PHÀM NHƠN GIAO CẤU
7. "Thái Dương" và "Thái Âm" Động Tịnh sanh CÀN KHÔN : Thai 7 tháng, đã đủ đầy hoàn toàn bộ cốt Nhơn Thân Hình, làm xương trụ trong Nhơn Thân. 8."Thái Âm và Thái Dương" Tịnh Động sanh : ĐOÀI CẤN : Thai 8 tháng có đủ đầy lỗ chân lông (((có 8 muôn 4 ngàn sợi lông))) và trên đầu có sẵn tóc, óc, hoặc khi cũng có răng sửa nữa 9. "Thiếu Âm và Thiếu Dương" Động Tịnh sanh : Ly Khảm : Thai 9 tháng. Tháng thứ 9 này - mặt mày, tướng mạo khôi ngô Chơn Hình và biết máy động, chờ lần ngày xuất Thai Bào. Khoảng này "XÍCH HÀI TỬ" ở trong Bọc Thai, nhờ Hít Thở Hơi Khí Sanh của Mẹ đem vào mà nuôi đặng sống sanh, lần lần phì lớn đủ đầy ÂM DƯƠNG nhiệt hàn cũng y như Trời Đất vậy. 10. "Thiếu Dương và Thiếu Âm" Tịnh Động sanh : Chấn Tốn : sắp phá Thai bào của Mẫu mạng mà ra chào đời là : Thai 10 tháng. Vì túc số 300 Khí đủ đầy, non xinh tự phá bào xuất thế chào đời như Hoa đúng kì tự khai sanh thì .... Khi ra đời bị Khí Hậu Thiên chụp lại, ngưng hơi, bèn phát khóc, oa! oa ! oa ! 3 tiếng, gọi là chào đời của kẻ Thai Sanh có đủ đầy "TÁNH LINH".

TỔNG LUẬN
TỔNG LUẬN : Về THAI BÀO mẫu mạng phôi thai và Thai sanh ở trong 10 tháng, cũng do "ÂM" tịnh bất mãng mà "ÂM" phải đành sanh "DƯƠNG" , than ôi ! Rất thương ôi ! Cho phần nữ đoàn lắm sanh, lấy theo thế hệ tình đời, Tình dục bộc khởi "DƯƠNG ÂM", "ÂM DƯƠNG" giao hòa chỗ khắc bèn sanh đó vậy. Nếu không có dục khởi, thì đâu có bị Thai Sanh ! Nhưng kì trung là chức vụ của Tạo Công Sở Định, mà cũng là chịu một CÔNG PHU với người, gẫm lại rất cấn nan. Xem đó thì các con đủ biết khổ lao của Mẫu mạng, Mẹ lành trong thời gian 10 tháng cưu mang nặng nề "THAI NGHÉN" đẻ đau như ghe xuồng ra bể khơi, sông cả bị sóng nhồi "VẠN TỬ NHẤT SANH" nhưng cũng chẳng đành rời con, là câu : "PHỤ MẪU ÁI TỬ VÔ SỞ BẤT CHÍ", rồi còn nuôi con cho bú móm, lúc ốm đau phải tròn câu "hộ toàn hài nhi"! Khoảng lớn lên từ 1 tuổi đến 3 tuổi, vừa biết ăn nói bặp bẹ, bò, đi, đứng, chạy, khóc, cười. Mẹ thảy thảy gánh lo tất cả. Thật chạnh nỗi niềm phải chịu, lắm khi khổ sầu đeo mang, lại còn lắm khi chịu trược nhiễm, thân mẹ uớt dầm, để riêng con nằm ấm áp châu toàn, lúc ngủ, khi chơi, lúc cười ! Về phần Cha lo làm vất vả cho có ra tiền, hầu lo cơm, thuốc, mà hoạn dưỡng cho con và mẹ đầy đủ, thoát khỏi ốm đau. Khoảng lớn lên nên 7, lo đến sự học vấn của con, phải tận tâm đem trẻ đến trường, nhờ Thầy nghiêm huấn, ước lớn lên sẽ trở thành người đức hạnh, trong gia phong hữu đức, thì Phụ Mẫu mới đẹp lòng thuận dạ, sanh nối chí lành hương lửa mai hậu.

TỨ ÂN TỐI THƯỢNG ĐÁP ĐỀN
* ĐÂY LÀ ÂN CỦA NGƯỜI ĐÃ CHỊU THAI SANH* 1. Thứ nhất - Ân Trời Đất bảo toàn tuyết sơn 2. Thứ nhì - Ân Cha Mẹ sanh dưỡng nên người 3. Thứ ba - Ân Thầy dạy cho hiểu biết Văn Chương phẩm cách giá trị con người 4. Thứ tư - Ân bằng hữu chi giao dạy Khôn, chỉ giúp mà cho ta khỏi điều thất bát, tương ứng, tương đồng, thiện hữu chi giao, chỉ bảo hư, nên. Đó là Tứ Ân, phận sự và chức vụ con người ở thế đều chịu dưới thế hệ liên quan với đời, chính là : "Xử Thế Đối Nhân". Chính là Thuận Hành Cửu Chuyển Động Tịnh Tịnh Động, Tinh Huyết giao đầu, tình Cha, ý Mẹ "PHÀM NHƠ GIAO CẤU" bởi Dâm Niệm Dục Tình mới hóa thành Mẫu mạng phôi thai đến Thai nhi, tức số THẬP NGOẠT phá thai nhi sanh. TRÁI LẠI : hiện nay "TÂN PHÁP CAO ĐÀI" dạy các con PHẢN BỔN HƯỜN NGUYÊN là : THÂU KHÍ HƯỜN THẦN HÓA ĐIỂN NGHỊCH HÀNH, THĂNG THƯỢNG BÁI CHẦU NGỌC KINH, để chứng vị "ĐẠI LA THIÊN TIÊN", hầu vào hàng Phật Tử là người "ĐẮC PHÁP". Thầy mừng chung Đàn các con ! Thầy thăng !

NGỌ THỜI - NGÀY 26 -8 - KỶ HỢI

THI
THẦY LINH HỒN các con ! Hỷ lạc ! Hỷ lạc ! Thầy ban võ lộ cho đẳng chúng sanh và vạn vật giai đồng nhuần gội, hưởng lấy HUỆ TỪ THƯỢNG HOÀNG điểm đó. Nữ nam ĐẠI TỊNH thính KỲ CHƠN PHÁP, bớ các con linh chưởng !

Giải rõ CHIẾT KHẢM ĐIỀN LY
Không còn noi theo BÁT QUÁI là : đem LY xuống, cho KHẢM lên nữa <vì nghe qua rất vô hiệu quả>. *Ngồi ĐẠI TỊNH đi, thì nước "TẠP TRƯỢC" (quí THỦY) ở THẬN, lóng cặn bã đó đọng lại, cho Chơn Thủy (nhâm Thủy) bị Hỏa, làm bứt mà hồi, Thủy Khí tự thăng lên chỗ nhà cũ của nó, hồi còn Sơ Sanh tại Ly Cung. Nay nhờ Đại Tịnh mà HỎA TẠP NIỆM ở CUNG LY "TÂM VỊ", bị THỦY KHÍ áp dụng phủ đầu, nên tự hạ xuống KHẢM CUNG là THẬN, mà Tịnh Cư vì chất còn nặng Thì bấy giờ "GIẢ THỦY" nhờ TỊnh là : hâm nấu nên hóa làm "CHƠN THỦY". Còn "GIẢ HỎA" tại LY CUNG bị THỦY KHÍ phủ dụng, khi biết đặng có CHƠN THỦY và CHƠN HỎA rồi, mau lo phải "HỒI QUANG NỘI CHIẾU" cho đặng thường thường, thì THỦY HỎA bèn "KÝ TẾ" hóa làm TÂN DỊCH (((nước miếng))) đã lọc sạch trong tốt rồi có thứ nước TÂN DỊCH nầy. Nhờ TỊNH nhiều ngày mới hóa "HƠI THỞ TIÊN THIÊN" tốt, là NỘI TỨC ở trong thân Người, từ RÚN tự THỞ có bậc hơi nhẹ mà tự thông lên ra MŨI cho con tự biết. Cứ để thử miếng gòn bông, thì nó tự nhảy tưng tưng, đó là dấu ở trong đó đã có NỘI TỨC rồi, thì sẽ dụng KHÍ TIÊN THIÊN trong nhẹ của NỘI TỨC này, mà vận luyện trong 3 tháng thì đã hóa ra "CHƠN LINH TINH" rồi !

LÀM SAO BIẾT CÓ "NỘI TỨC" Ở TRONG
Nghe đây - Thầy giảng giải : Người chưa TU TỊNH THOÀN đều bị VỊ TẾ. TRÁI LẠI hồi còn "HÀI TỬ" sơ sanh là KÝ TẾ rồi nên đầy đủ TINH THẦN thơ thới TÂM LINH. Từ khi lọt lòng MẸ ra khỏi THAI BÀO, TỈ là "VÔ CỰC ĐỒ" thì vẫn hô hấp đều toàn DƯƠNG KHÍ của HẬU THIÊN TẠP NIỆM luôn luôn cả. Khoảng lớn lên như : NAM thì 16 tuổi - TINH đủ đầy phát dục - NỮ thì 13 tuổi bị "HÀM LINH XUẨN ĐỘNG". Tâm tánh bởi ÂM TỊNH bất mãng làm khởi động lai, huyết mạch đến lúc, nên mới muốn tự DÂM. 1. Gái đồng trinh thì bảo toàn LINH CĂN thuần nhan DIỄM MỸ 2. Trai khoảng 16 tuổi thì CHƠN TÁNH tự minh, hình thể đoan trang, vì CHƠN TÁNH BỔN THIỆN còn nguyên cho nên gọi rằng : NAM NỮ đồng trinh là KÝ TẾ vậy. Còn không KÝ TẾ là : TRAI với GÁI tự DÂM giao, nên TINH đã xuất, HUYẾT CHƠN tự KHAI VỆ hạ rồi. Thì bây giờ : NAM thọ TRƯỢC TINH "GIẢ THỦY" cả. Gái bảo ÂM "GIẢ HUYẾT" tự lự thì động, bèn rỉ rả rịnh ra, mà tục danh là KINH KỲ, một lẽ thường tình tất cả thế gian. Còn dâm dục quá độ, tư lự càng nhiều lại làm chứng băng xối xả "đùm trứng dập - mà bèn tuông ra - rồi đựng lại nơi "HUYẾT HẢI" chỗ ngay vệ hạ đó. Nhưng tuy làm mất "TÁNH BỔN THIỆN CỦA THIÊN CHI SỞ PHÚ" mà vẫn sống sanh được thường thường, nhưng mà vẫn sống bằng "ÂM TỊNH", chỉ còn chút TINH LINH của MẸ già để vào vừa khít đó thôi. Và NAM NHI khi giao cấu rồi cũng đã mất TÁNH CHƠN TINH thì cũng hấp thụ GIẢ TINH là TRƯỢC TINH, mà tạm sống qua thời đó thôi ! Là nhờ thực NGŨ CỐC có ÂM TINH, DƯƠNG KHÍ bổ túc mà sống, chớ gẫm lại đâu bằng hồi còn bé tí tốt tươi nhan hình (((còn là vàng))). Khi có GIAO CẤU rồi là thuộc KHẢM LY cho nên gọi là VỊ TẾ mà VỊ TẾ là LỬA Ly Cung ở trên , "nước" KHẢM CUNG ở dưới, thì lưỡng tương sai biệt do đó về HẬU THIÊN KHẢM LY chịu chết. Than ôi ! Mối nợ VÔ VI TỨ ÂN chưa rồi trả, bởi xác hồn đã tiêu vong hóa gió làm ma KHÔNG rồi.

LÀM SAO BIẾT CÓ "NỘI TỨC" Ở TRONG
ĐÂY THẦY chỉ rõ ràng về "CHIẾT KHẢM ĐIỀN LY" thanh minh tỏ tường cho hiểu thấu BÁT QUÁI, mà vẫn chưa hiểu rành,dầu cho tự học trăm năm các con cũng chưa hiểu rành về hai chữ CHIẾT KHẢM - ĐIỀN LY là gì ?.............. Con TU và TỊNH TOẠ THAM THIỀN theo TÂN PHÁP CAO ĐÀI, thường đem THỦY KHẢM lên trên, kéo LY HỎA xuống, lấy CHƠN HỎA mà nấu, dụng CHƠN THỦY thì đặng KÍ TẾ hóa TINH LINH - hơi tốt bốc lên là ĐIỂN KHÍ "CHƠN ANH HỒN", đó là CHƠN ĐẠO vậy. Mà ANH HỒN gốc là : TINH LINH của NGŨ KHÍ CHƠN NGƯƠN ĐÓ đó vậy. Hỡi người TU SĨ NỮ TÀI luyện "HUYẾT" hóa KHÍ, phân xét suy trong đoạn nầy, ấy là : BÍ QUYẾT CỦA SỰ ĐẠI THIỀN SIÊU VIỆT. Vậy thì CHƠN TỊNH nhờ lấy THANH KHÍ mà hóa KHÍ, bỏ HỎA HẦU trưng nấu ba phen mà lọc sanh ra CHƠN HỎA mà thăng và TRƯỢC tự tiêu tán cho nên THỦY KHÍ của THẦN HỎA được THĂNG tại CÀN CUNG chỗ LY ÂM "TÂM VỊ". Còn LY ÂM giả HỎA nhờ TỊNH mà hóa ra CHƠN HỎA giáng hạ về KHẢM CUNG vì đã biến thành KHÔN rồi. Tức CÀN đối KHÔN, nay mới thành là CÀN KHÔN tương đối. Do nhờ ĐẠI TỊNH hô hấp điều hòa, vận hành có độ sẽ y như CHÂU THIÊN - TRUNG CHÁNH tuần hườn giáng và thăng mới thành "TÂN DỊCH". Nên nhờ cốt căn TÂN DỊCH mới có đặng NỘI TỨC mới là : Tức Tịnh mà có TÂM SANH, tự TÂM sanh TỨC, rồi TỨC TỨC qui căn vào "HUYỀN QUANG" Nội Khiếu mới thành CHƠN LINH TINH đó. Nên có bài THI của LỮ TỔ kệ rằng THI LỮ hiền ANH TRẠCH tại KHẢM QUAN TỔ khiếu ĐỘNG khai thâu HỎA giáng THUẦN mảng KHINH THANH qui NHỨT THỐNG DƯƠNG Âm lãm chiếu tượng KHÔN CÀN Đây là NGÀI chỉ rõ chỗ KHẢM LY biến thành CÀN KHÔN, mới gọi là CHƠN ĐẠO TỊNH THOÀN HƯ VÔ CHÁNH PHÁP của "NHÃN TẠNG" đó vậy, mà cũng nghĩa là : "Thay Hồn đổi Xác Phách Tan", nhờ cách vận dụng ÂM DƯƠNG phản KHẢM LY biến CÀN KHÔN, đó là ĐẠI ĐẠO PHỤC HƯỜN CHƠN CHƯỞNG LINH CĂN HƯỜN NGUYÊN BỔN VỊ.

GIẢI RÕ "KHẢM LY TƯƠNG PHẢN - HÓA THÀNH CÀN KHÔN"
Còn NGƯƠN ÂM KHÍ KHẢM CUNG bị phản DƯƠNG KHÍ CÀN CUNG giáng Hỏa, cho nên "THƯỢNG TRUNG CÀN" phải biến là LY TÂM "TÂM ÂM",thì bây giờ THẦN phải thuộc Âm, mà cư trụ nơi LY, ấy là chỗ của "DƯƠNG CÀN" vậy là ÂM KHẮC DƯƠNG có đó, cho nên DƯƠNG lần lần phải tuyệt. Phàm con người "DƯƠNG CÀN" đã bị khắc "ÂM" rồi. Than ôi ! ở chỗ DƯƠNG tuyệt, thì con người phải đành chết vậy. TỔNG LUẬN : đó là KHẢM LY HẬU THIÊN đã bị chuyên chế về PHÁCH chủ sử, vì CÀN KHÔN đã thất vị rồi nghe ! CHÁNH NGHĨA : Nay TU theo "TÂN PHÁP CAO ĐÀI" dùng lấy ĐẠI TỊNH HƯ VÔ vận hành HÔ HẤP đều hòa THÂU LIỄM THANH KHÍ hườn về "HUYỀN QUANG KHÍ" (TRUNG ĐIỀN), dùng "SONG MÂU QUANG" của NHÃN TẠNG đem Phản Chiếu vào KHÔNG TÂM cho thường, hầu làm NỘI TỨC TÚC QUI CÀN KHIẾU đống thành Khối. Có khối TINH LINH rồi, mới có hiện LINH QUANG NHÁN SÁNG ra, thì còn đâu bị HẬU THIÊN TRƯỢC NHIỄM của Trần Lụy Thân nữa vậy, vì đã hóa PHÁP THÂN 'XÁC HƠI' thăng đằng bay lên. Đây nói về TRUNG THIÊN ĐỊA HÓA TẠO chỉ rõ cách làm PHẬT TIÊN trong thời kỳ MẠT PHÁP mà cứu vớt Nguyên Nhân, hầu phản thành thăng Thượng giái cho tuyệt kiếp Luân Hồi là ân huệ từ, ân của Thượng Phụ và Tam Giáo rất lân mẫn trong TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIÁI đó vậy. Than ôi ! Mà nào Linh Chưởng có biết đâu (?) tình thương của "Đại Đức Ngọc Hoàng Cao Đài Đại Lão Chí Tôn" lâm trần kỳ ba cứu thế đó vậy. Mà dụng rõ chỗ CHIẾT KHẢM ĐIỂN LY và phản hườn CÀN KHÔN tương đối. Tu ĐẠI THIỀN, thì dụng lấy KHÍ cư trụ THẬN "KHẢM CUNG" đem về giao chỗ TÂM "ly âm", thì THỦY KHÍ NGUYÊN BỔN, Dương được Âm hòa của Cung "LY" TÂM, thì KHÍ HỎA "Cung Ly" nó phải chịu hườn nơi Bổn Vị Cửu Xứ của nó là : "Khảm Cung". Hợi thời sẽ tiếp....

TIẾP ĐIỂN
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ ! Thầy Cha Cả của các muôn loài đồng LINH CĂN chưởng ! Còn Thần Quang vốn là THANH KHÍ hóa NGUYÊN BỔN của VŨ TRỤ chiếu nơi trong Khảm Cung, thì ra “ÂM” không khắc “DƯƠNG”, cho nên THỦY KHÍ phải tự thăng về NGUYÊN cõi “CÀN” SỰ GIAO CẤU CÓ HAI LẼ Sự giao cấu 2 lẽ đó, các con phải cần hiểu cho thật rành, cho tường, hầu dụng một lẽ giao cấu dễ làm. Phàm giao cấu mà phải chịu đọa lạc ngàn thu luân hồi chưa thôi nghe ! Bởi giao cấu mà biến sanh sanh biến thì nào đâu khỏi chung vào vòng lục đạo tối mê vô ngằn Cũng do bởi THỦY HỎA mà trùng phùng, tức nhiên tự phải "HUYẾT" hao là lẽ cố nhiên. Tại sao Giao ÂM DƯƠNG là THÀNH ĐẠI ĐẠO *Âm Dương giao cấu NGƯƠN BỔN là bởi ĐẠO PHÁP giao NGUYÊN BỔN là : " giao cấu chỉ TIÊN THIÊN", nơi đây có "CHƠN KHÍ", tự sanh biến CHƠN TINH là "TINH LINH", tức là THẦN QUANG *Với sự giao cấu Phàm tình (((theo LẠC THƠ))) của kẻ tục, thì là về phàm hóa đó, mà về gốc tẠP TRƯỢC của TRƯỢC TINH, dục tình dâm nịêm bộc khởi QUÍ THỦY là HỎA KHÍ giao cấu Thần Vị Tế, THỦY giao HỎA, thì HỎA phải TUYỆT, HỎA vào THỦY thì THỦY tự nhiên phải sanh Huyết, ấy là : "âm sát dương", "dương sát âm" cũng do nó - do kẻ tục ham ăn NGŨ CỐC, quả, thảo, mà sanh ra TRƯỢC VẬT để rồi khổ, tham ăn sương tuyết Trời, thì sống bền lâu như Trời...

TIẾP ĐIỂN
Vậy các con nào khôn ngoan, độ đây mà tự hiều LÝ ĐẠO mầu phàm hay thánh hãy đồng nghe ! *Chớ nói 2 lẽ : LẠC THƠ biến ra HÀ ĐỒ, sao là HÀ ĐỒ biến ra LẠC THƠ. 1. Lẽ thứ nhất : cứ TỊNH THỦ HƯ VÔ, thì LẠC THƠ sẽ hóa ra NGUYÊN BỔN HÀ ĐỒ THỦY SƠ TIÊN NHƠN. 2.Lẽ thứ nhì : Phàm thì dụng HỎA KHÍ dâm tâm của HẬU THIÊN giao cấu gốc "QUÍ THỦY" TRƯỢC TINH TẠP NIỆM "LY CUNG" sanh NHỤC THỂ, chẳng bền, lần lần bị CHƠN DƯƠNG THỦY KHẮC mà phải tiêu diệt vậy. TỔNG YẾU : Phàm thì dụng HẬU THIÊN KHÍ tương khắc TIÊN THIÊN KHÍ là có hại lớn, đó là về PHÀM ĐẠO tương khắc. ĐỘC ĐIỂM : Thanh thì "CÀN KHÔN tương đối" là TIÊN THIÊN, mà hễ TIÊN THIÊN ngộ đắc TIÊN THIÊN tắc sanh hại nữa là "DƯƠNG nó : Càn - Dương" tất THANH thượng đẳng Cung Ly, vậy là THANH THANH KHÍ tương đối đó, khi đặng hiểu chỗ lại qua, qua lại cũng một lẽ, nhưng mà phải chịu phân hai. Tử sĩ ôi ! Khá nghiệm suy lại cho cùng CĂN CỘI, thì mới rõ thấu "ĐƠN NGƯƠN", giao cấu "DƯƠNG PHÙNG DƯƠNG TẤT THÀNH". TRÁI LẠI : Âm mà phùng Dương, thì ÂM TRƯỢC tự vong, là thường cố nhiên là : LẠC THƠ biến vi HÀ ĐỒ. THÌN thời sẽ tiếp.... THẦY THĂNG.....

TIẾP ĐIỂN
THẦY Cha Cả các con - mừng các ái tử ! Khá Chí Tịnh, hậu nhựt sẽ hoàn thành sứ mạng. Nghe Thầy phán ! Vậy nghe Thầy dạy tiếp bài HỢI THỜI “bài trước”. LỤC ÂM thuần toàn : “HỮU DỤNG TAM ÂM “, Tam Âm hữu dụng là : từ 15 đến 18 đến 23 NGUYỆT QUANG vận chuyển hóa thuần toàn LỤC ÂM Đây tùy theo NGUYỆT QUANG từ 18 đến 24, tỷ là : “sơ âm” hào “cửu tứ”, quẻ “LONG DƯỚC TẠI DUYÊN”. Tẩu vô cửu dã, nhi phản phúc dã là : CỬU NGOẠT “THÁNG CHÍN”.
Tại HUYỀN CÔNG là “PHANH LUYỆN” Tại HÀ ĐỒ là “HỎA SANH THỔ” là TÂM dương TỲ Tại LẠC THƠ “KIM KHẮC MỘC” là PHẾ khắc CAN

Theo NGUYỆT QUANG, kể từ ngày 18 đến ngày 23 là “TRUNG ÂM” mà là “CỬU NGŨ” là LONG PHI tại THIÊN là : lục ngoạt, danh là : HỘI KIẾN ĐẠI NHƠN.
Tại HUYỀN CÔNG “Âm Dương đối tương hòa”. Tại HÀ ĐỒ “THỔ sanh KIM” là Tỳ thông Phế Tại LẠC THƠ “THỔ khắc THỔ” là TỲ khắc Vị Vậy là LỤC ÂM Thuần Toàn

Ngày 23 đến 30 là “MẠT ÂM” thuộc hào “THƯỢNG CỬU” danh nó là : CANG LONG HỮU HỐI, định bất khả cửu, đó là : Thập Ngoạt, về Tháng 10 vậy. Tại HUYỀN CÔNG “Tiết Mảng” thì ÂM TUYỆT, DƯƠNG THUẦN. Cho nên KHÔN tùng CÀN, chuyển nhi hành HUYỀN CÔNG tấn thủ tới nơi ban đầu như : TÁNH BỔN THIỆN. Vậy là LUYỆN HỒN CHẾ PHÁCH dụng CỬU THIÊN CỰC, bất khả thủ giã dã…!!! Mà LUYỆN TUYỆT ÂM, phản THUẦN DƯƠNG. Tại LẠC THƠ “LỤC ÂM DĨ TUYỆT” nhi DƯƠNG KHÍ tựu hóa thành “LINH ĐIỂN THẦN QUANG”, đắc thành XÁ LỢI LINH QUANG, là đặng chứng vị “KIÊM TIÊN ĐẠI GIÁC” đó vậy. Tại HÀ ĐỒ “ÂM PHỤC HƯỜN DƯƠNG”.

LUYỆN KHÍ HƯỜN THẦN QUI NGUYÊN PHỤC MẠNG
Luyện Chơn Khí đắp bồi mạng thể Dụng công phu chớ trễ ngày giờ THẤT HƯỜN thông công Thiên Cơ Thủ trì chuyển vận mà nhờ Thân sanh Tại HÀ ĐỒ 'KIM HÀNH ĐẮC VỊ' ĐỘNG TỊNH nguyên THỦY HỎA lưỡng đồ Phản hồi ĐỘNG TỊNH phục tô Qui hồi VẬN KHÍ HƯ VÔ LINH THẦN Thất Hườn Đạo lời phân hạ thủ Chuyển Pháp Luân qui tụ Khí Tinh Tựu Thần qui KHÍ hòa bình Hườn Nguyên Bổn Giác hồi minh Chơn Truyền Dụng công phản, Hậu Thiên Lục Chuyển Phản Tiên Thiên, vận chuyển Ngũ Hành Lục Quan phân rõ Tam Sanh Sơ Tam tại TÝ lập thành HUYỀN CÔNG Hào SƠ CỬU hiện LONG CỬU THỊ LONG tại tiền HỎA THỦY khắc sanh

LUYỆN KHÍ HƯỜN THẦN QUI NGUYÊN PHỤC MẠNG

LẠC THƠ THỦY HỎA khắc hành Nghịch hành sanh khắc Khắc sanh thuận hành Thập ngũ hào "MỘC SANH HỎA KHÍ" LẠC THƠ ĐỒ "HỎA THỊ KHẮC KIM". HUYỀN CÔNG lưu phản khá tìm Tịch Dương chi Tỵ CỬU TAM quái hào Đủ Tam Dương một màu Khai Thái Hầu Tam Âm phân giải khá tường Thập Ngũ Túc Khí "TAM DƯƠNG" Tam Dương Khai Thái, lập trường Luyện Phanh Hỏa thọ Hào, Kim hành khắc Vị Lục Thập Hào Quái Vị hiệp đồng Tam Bá phong cố Bào trung Thất Thập Nhị Khí huyền công gom vào Nghịch tả chuyển Điền Hào hoán tượng Thủy khắc sanh, Hỏa chưởng hườn liên Luyện Liên cho kỹ về NGUYÊN TAM HUÊ TỰU ĐẢNH huyền huyền vận nuôi

LUYỆN KHÍ HƯỜN THẦN QUI NGUYÊN PHỤC MẠNG
Đây là bài TỔNG LUẬN chỉ rõ từ Lập Trường Đơn Đạo chí Bá Nhựt Trúc Cơ, qui KHÍ tựu THẦN tại HẠ ĐIỀN "THÁI CỰC" là nơi Khởi đoan chỗ Giao Hội Hòa Hiệp Chỗ Âm Dương Sơ Thủy đó. Cứ ngồi Tịnh Thần Thâu Liễm đủ đầy 300 Châu Thiên độ số, rồi ĐIỂN HÓA TAM QUANG ruồng qua CỬU KHIẾU "HẬU BỐI" ĐỐC mạch lướt qua Thượng Kiều vào HUỲNH ĐÌNH "TRUNG ĐIỀN" là nơi tượng trưng "ĐẠI HỘI TRUNG NGUYÊN" mà THƯỢNG TÔN "THÁI THƯỢNG" NGÀI hiệp ÂM DƯƠNG chuyển vận HẠO KHÍ hóa thành CHƠN NHƠN. Nay đây đem lại toàn CHƠN CHI GIÁO đó vậy ! Đại Thoàn phải vạn duyên đốn tuyệt, VẬN KHÍ hồi Nguyên Y chỗ sanh nhi bất sanh, tử phi phi tử, được lâu ngày chỗ THÂU LIỄM CHƠN NGƯƠN vào TRUNG ĐIỀN thăng THƯỢNG ĐIỀN "NÊ HƯỜN CUNG" Đảnh Thượng, Trụ đó còn nhờ ân Thiên mới vào HUYỀN QUANG DIỆU KHIẾU Mà là còn chờ chiếu triệu Thiên Ân mới có xuất HÀO QUANG bái chầu KIM KHUYẾT NGỌC KINH hưởng thú Thần Tiên tiêu diêu tự toại sống đời trường niên, cũng một vị "ĐẠI LA THIÊN TIÊN" của CAO ĐÀI TÂM PHÁP TÂN TRUYỀN, hiện hữu đắc thành tại thế KÌ BA PHỔ ĐỘ TAM KỲ mới hay hay !!! Đó là hườn thành trả rồi duyên nợ TỨ ÂN mới thoát TAM ĐỒ CHI KHỔ đó ! Thật rất vui thay ! Mừng thay ! Có trẻ dưới trần nhờ TU LUYỆN theo "TÂN PHÁP CAO ĐÀI" thống nhứt nay rày thành Tiên !

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN
KẾ TIẾP RA ĐÂY : THI

THIÊN ĐỊA ĐỒ
BẢNG SỐ 7 CỦA THIÊN ĐỊA ĐỒ Thượng từng có 24 KHÍ (((1*6*4 : 24))) Trung từng có 64 KHÍ, lấy theo Hào Quái của BÁT QUÁI Hạ từng có 72 Khí (((1*6*10+12))) do 60 khí cộng với 12 Đại Khí, thành ra 72 Khí, là 72 Địa Từng tức ĐỊA PHỦ BẢNG TIÊN THIÊN HÀ ĐỒ SỐ 8 Thượng từng có 125 ĐẠI KHÍ, do (((1*5*25*5 : 125))) ĐẠI KHÍ, mà tên gọi là “LINH QUANG CHƠN KHÍ”. Trung từng có 300 KHÍ :
1. TẤN HỎA : 180 độ 2. THỐI PHÙ : 120 độ Kêu là PHONG THẦN CHI KHÍ

Hạ từng gồm có 240 KHÍ, là TIÊN THIÊN ĐỊA QUANG KHÍ : 125 ĐẠI KHÍ của THIÊN đem lại cộng chung 240 ĐẠI KHÍ của ĐỊA với số KHÍ của THIÊN ĐỊA thành ra 360 khí, đều thuộc về ĐỊA TỪNG

THIÊN ĐỊA ĐỒ - TỔNG LUẬN

Cảnh HẠ TỪNG thuộc ĐỊA NHƠN mỗi mỗi của ÂM DƯƠNG biến CHI KHÍ thành, mà là theo BÁT QUÁI chuyển vận, rồi biến thêm, thêm, thêm ra số nhiều, thành Đại số 180.000 (một trăm tám chục ngàn) ĐẠI KHÍ Nầy các con yêu dấu NAM NỮ ! Vậy sự TU HÀNH thiệt tướng của THỂ DỤNG ‘VÔ CỰC BỬU ĐIỆN’ phần THỂ DỤNG NHỊ CƠ, Thầy và Mẹ đã tạo dựng tượng trưng , thành có VÔ CỰC BỬU ĐIỆN hiện hữu vi đó, mà được thấy, hầu tầm học LINH CHƠN ĐẠI TỊNH, xuất LINH CHƠN PHÁP TƯỚNG thẳng về NGỌC KINH, các con sẽ đặng hơn trăm phần cảnh TRƯỢC TRẦN khổ não nầy, của LOẠI VÔ NHƠN ĐẠO, đào tạo mà giết lẫn nhau, do chỗ Quyền, Danh, Lợi, Sắc đó các con ôi ! Than Ôi ! Chỗ VÔ MINH mà khổ cho LINH HỒN, đành chịu luân hồi cổn cổn không thôi…!!! Trong vòng lục đạo tối mê. Các con nên hiểu, cố gắng tầm suy chỗ CHÁNH LÝ NGOẠI tình của ĐẠO, là NHIỆM MẦU VÔ VI TRỜI ĐẤT, nhưng chơn lý nầy do một phần các Đấng Thiêng Liêng giáng Cơ Loan Bút chỉ giáo, Chánh là của PHẬT – TIÊN lẫn mãi lâm trần dẫn dụ cho LINH CĂN hồi đầu giác ngạn đó ru !!!... Còn một phần của THÁNH TRIẾT thế Thiên Hành Hóa giảng thích ra, mà độ đời cho NHƠN SANH bỏ dữ làm lành, hầu đồng đăng giác ngạn , là phận sự đã thọ sắc vậy, để giáo dân hành hóa, chớ khinh thường mà lầm nghe, mà là bực THỨC TRÍ chỗ BIỂU LÝ của VÔ CỰC THIÊN ĐỒ các con nhận là : phải biết phân mới là HIỀN NHÂN, QUÂN TỬ đó là : "HỌC KHẢ VẤN CHI - TẦM CHI" mới nên câu : "BÁC HỌC THẨM VẤN CHI". Vì THÁNH NHÂN cũng lẫn lộn với các con, chịu đồng tủi nhục mà đem CHƠN ĐẠO PHÔ KHAI cho y hồi VÔ CỰC phân phán. Vậy các con nào hiểu thấu, cũng nên đáp lại mới là : Trò hay con hiếu. Ấy là hiểu tường con thảo của Thầy, THẦY TRỜI nuôi hộ, dạy dỗ lắm lần, trong mỗi giai đoạn kiếp số dài vắn của các con Khờ đều cũng của Thầy độ hộ dạy dỗ bấy lâu. Trong mỗi giai đoạn dài vắn của các con khổ, đều có Thầy hộ độ nơi trong

ĐỨC TIN NGÔN LUẬN
LỜI CỦA CHƠN NHƠN LÀ THẦY * Hoặc chép bài của Thầy đã hiện ra, để lưu lại Thiên sử, chổ u uẩn, lưu truyền HUỆ TÂM hiểu rõ. * Hoặc của Vị ĐỆ TỬ có học ĐẠO THẦY truyền mà tả ra trong những chỗ u uẩn, giáo hóa nhơn sanh. Hoặc ẩn, hoặc hiện, có nhiều phương pháp độ đời. Nếu các con nghi kỵ mà lầm, những câu văn, lời nghĩa chánh tín diệu văn là đây, chỗ định người về NGUYÊN “VÌ LỜI THẬT HIỆN”, lại còn bày chỗ CAO SIÊU, vạch TRỜI chỉ ĐẤT, rõ người là chí Thánh tại thế gian đó các con à… để phân biệt HỒNG HUYỀN. Các con NAM NỮ học ĐẠO theo THẦY MẸ đồng hồi BỔN NGUYÊN, chỉ việc đã xảy ra bất bình trong Vũ Trụ, đã biết bao lần khổ cảnh làm cho mạng mảng u ám, lại mong che lấp đạo Trời, cũng như đã xảy ra trong làng ĐẠO TRÀNG là : LÝ TẤN HÓA DIỆU LINH, tất lẽ dĩ nhiên của người hành ĐẠO vậy ! Vì bị lắm đứa bất minh, ĐẠO là của VÔ HÌNH VÔ Ảnh, VÔ XÚ, VÔ THINH nhưng mà đặng LINH THÔNG hoạt bát độ đời cho qua cảnh khổ. Than ôi ! ĐẤT TRỜI cứu thế, người lại đút tay phàm vào sửa đổi máy nhiệm mầu của TẠO HÓA THIÊN CƠ. Vì sao hôm nay THẦY phải phân phán rõ rệt cho các con được hiểu chỗ CHÍ LINH CHÍ DIỆU của VÔ CỰC BỬU ĐIỆN chi vậy ...??? Đó là MỸ Ý của THẦY thấy các con đã luân hồi nhiều kiếp, hóa thân, nay đã là CHÍ NHÂN vừa đã qua ba bực. BA THỨ TINH HOA CAO CẢ Qua khỏi NGŨ KIM Qua khỏi THẢO MỘC Qua khỏi THÚ CẦM Đến nơi NHƠN LOẠI

ĐỨC TIN NGÔN LUẬN
Mà NHƠN LOẠI của các con là NHƠN LOẠI đã hấp thụ ĐẠO ĐỨC VÔ VI chút ít, phân tường chỗ LÝ TÁNH BỬU LÝ của “VÔ CỰC BỬU ĐIỆN”. Vậy các con đã thấy, đã nghe nơi ngoài của TÁNH VÔ VI “VÔ CỰC BỬU ĐIỆN” hiện hữu rồi, cứ lo THOÀN TÂM LUYỆN KỸ hầu về MẸ già CHA cao, đêm lẫn ngày trông mãi những con yêu dấu, sớm dẹp máy “Luân Hồi” xoay chuyển, mà gấp trở về thăng vị cựu Ngôi. Thầy lại thấy các con cả có công với ĐẤT TRỜI, nên chi THẦY minh rõ cho các con đều hiểu câu LÝ DIỆU LINH của TẠO HÓA lập thành THƯỢNG CỔ. Bắt đầu từ Hôm nay Khá hiểu, chớ u ơ mà lầm Tịnh tâm nghe Bài !

ĐỨC TIN NGÔN LUẬN

Vô Cực Nhứt quyện CÀN KHÔN Một trong VÔ HỮU bảo tồn LINH CƠ Chuyển NHỨT HÓA đồ Thơ Định Vị Ngũ Hành Khai NGỌ TÝ khắc sanh Càn Vi Thiên Địa Ngươn Hanh Ngũ Hành Ngũ Khí Lập Thành Khí Quang Thiên Can Đẩu Đạo Tràng bố liệt Nhứt Nguyện Cung MINH TRIẾT chỉ rành Nội dung tức dụng hữu hình Đi theo THỂ DỤNG đạo huỳnh dựng nên Trong VÔ CỰC móng nền xây tạo Lấy HƯ VÔ chí ĐẠO CĂN CƠ Tam gian cửu Khiếu Thiên thơ Cửu cung Thập điện Đạo cơ Sắp thành Trên thượng từng Ngũ hành bày tỏ Nội HUYỀN CUNG là ÁNH HUỲNH QUANG Giữa Trung Từng chánh TIÊN ĐÀN Hư Vô Nhứt Nguyên Khôn Càn tương giao Ba sáu Ánh Thiên Tào Thọ mạng Giúp Thiên Cơ quá ngạn Đạo Huyền Phổ GIÁO MINH LÝ BỔN NGUYÊN Thế THIÊN HÀNH ĐẠO GIÁO TRUYỀN ĐẠO DÂN

ĐỨC TIN NGÔN LUẬN
Hạ Từng phân, NGƯƠN THẦN cư trụ Bảy hai vị, cư ngụ THẬP ĐÔ Cai quản Tội lỗi ngục đồ Cho HỒN hối ngộ Phong Đô truyền đài Nay mừng gặp CAO ĐÀI cứu thế Vô Cực Đồ Đức chế xá ân Ai tu thì Đắc PHÁP THÂN Theo hình thể dụng TÂN DÂN đắc thành Lập BỬU ĐIỆN mẹ sanh tại thế Cảnh trung gian phổ tế Quần sanh Nội dung VÔ CỰC chỉ rành Y 'VÔ CỰC ĐIỆN' đắc thành Tiên Chơn. Cạn lời phân phán MẠT NGƯƠN Không lo tu luyện phụ ơn CAO ĐÀI

ĐỨC TIN NGÔN LUẬN

THẦY MẸ ban ơn lành cho các con chung đàn ! Mau tiếp Lịnh "CỬU THIÊN HUYỀN NỮ" lâm đàn chỉ rõ NỘI DUNG NGOẠI THỂ của "DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN" cho các con tường thấu DIỆUU LINH LÝ NHIỆM của ÂM DƯƠNG chuyển hóa trong NỘI DUNG NGOẠI THỂ của "DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN" là : "VÔ CỰC THIÊN ĐỒ" hiện tượng tại thế nơi TRUNG GIAN, có đủ phân tích HÌNH THỂ DIỆU DỤNG của THIÊN ÂN ban bố. Bất tuân y hành thì khổ đó các con ! Ban ơn chung đàn !!!

NGÂM - MỪNG TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH - CHƠN TRUYỀN TÂN PHÁP

NGÂM - MỪNG TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH CHƠN TRUYỀN TÂN PHÁP

NGÂM - MỪNG TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH - CHƠN TRUYỀN TÂN PHÁP

NGÂM - MỪNG TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH - CHƠN TRUYỀN TÂN PHÁP

NGÂM - MỪNG TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH CHƠN TRUYỀN TÂN PHÁP

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TIÊN THIÊN HƯ VÔ CÔNG BÌNH – BÁC ÁI - TỪ BI

TIẾP ĐIỂN CỬU THIÊN HUYỀN NỮ

TIẾP ĐIỂN CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
LÃO HUYỀN NỮ CỬU THIÊN thừa sắc MẪU HOÀNG ngự đến TIÊN ĐÀN "ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG" THANH TỊNH ĐÀN, hầu phân tích NỘI DUNG NGOẠI DIỆN của TAM TỪNG DIỆU DỤNG "hữu vô vô hữu" các bực CĂN LÀNH đặng biết lòng háo sanh ĐẠI ĐỨC của Đấng mẹ lành đối với các con đang đắm đuối được thấy rõ “ĐẤT TRỜI - NGƯỜI” ứng hiện trí cảnh tại TRUNG GIAN có “DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN” lập thành, hầu hành theo “TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH” chỉ giáo là : đường PHẢN BỔN HƯỜN NGUYÊN và chỉ rõ “VẠN THÙ” ngày nay “QUI NHỨT BỔN” định vị mới có lập thành THƯỢNG CẢNH TAM TỪNG “DIÊU TRÌ KIM MẪU” định vị chấm công Nữ liệt Nam tài tròn công độ thế, y lời đã hứa với MẪU HOÀNG giữa ĐẠI HỘI BÀN ĐÀO. Vậy Lão Mẫu mừng chư MÔN ĐỒ NAM NỮ khá tuân ! Khá nghe ! Khá kỉnh !...Tịnh Tâm lóng nghe Lão Mẫu phân tích DIỆU LÝ của DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN do máy NHIỆM MẦU TỊNH ĐỘNG ÂM DƯƠNG biến sanh, sanh biến mà củng cố dựng thành VŨ TRỤ CÀN KHÔN, ra có THỂ DỤNG, HỮU VI và VÔ VI, NỘI THỂ và NGOẠI DUNG đó các con ! Vậy nghe phân thành NỘI DUNG NGOẠI THỂ “DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN” là :

TIẾP ĐIỂN CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
1. NHỨT KHÍ HƯ VÔ là một vòng VÔ VI (((O))) VÔ CỰC THIÊN ĐỒ, ở giữa 1. NHỨT KHÍ HƯ VÔ là một vòng VÔ VI (((O))) VÔ CỰC THIÊN ĐỒ, ở giữa Trung tâm BỬU ĐIỆN, có từ ĐÔNG qua TÂY là ::GIAO KHÍ Trung tâm BỬU ĐIỆN, có từ ĐÔNG qua TÂY là GIAO KHÍ 2. Là ‘NHỊ NGHI’ ÂM NGHI và DUƠNG NGHI tức là : “NHỰT CHÂU ĐÀI” và “NGUYỆT CHÂU ĐÀI”, tại nơi con người là : “LƯỠNG NHÃN QUANG”, cái mình là tại “DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN” là LƯỠNG ĐÀI, ở trong mặt dựng là tỷ NAM NỮ QUANG THẦN hay là THANH QUANG 3. Tam Tài là : “NHỰT CHÂU LẦU” - Hồn bên TẢ, NGUYỆT CUNG “NGUYỆT CHÂU LẦU” – PHÁCH bên hữu, Trung Tâm là một vòng VÔ CỰC KHÔNG KHÍ, NGŨ KHÍ đều nhập vào Trong ở chính Giữa mặt dựng gọi là ĐẠI TỊNH. 4. Tứ Tượng là bốn bên : ĐÔNG – TÂY – NAM - BẮC mà là Tiền Môn, Hậu Môn và ĐÔNG LANG (hữu), TÂY LANG (tả). 5. NGŨ HÀNH : đen, đỏ, xanh, trắng, vàng (((màu sắc))) hữu tượng là : THỦY, HỎA,MỘC,KIM,THỔ. Trên cao là NHỊ THẬP TỨ KHÍ
LÃO MẪU mừng các con ! THÌN thời sẽ tiếp !....

QUI MẠNG LỄ

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : Á C DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUấT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN” SUấ ĐÀ

TIẾP ĐIỂN

ĐẠO PHÁP TRUYỀN CHƠN NỘI DUNG CHUYỂN VẬN

ĐẠO PHÁP TRUYỀN CHƠN NỘI DUNG CHUYỂN VẬN

ĐẠO PHÁP TRUYỀN CHƠN NỘI DUNG CHUYỂN VẬN

KÍNH QUI MẠNG LỄ ĐỨC BẮC ĐẾ CHƠN VÕ

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ KIM THÁNH MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT
Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh Quân

THUYẾT VĂN - ĐỨC NGÔ
Hồng Mông phân phán LƯỠNG NGHI, sanh TỨ TƯỢNG, hóa BÁT QUÁI trấn BÁT VI, vạn loài phân phán CÀN KHÔN đã phá, VÔ VI ĐỊNH CHÂU THIÊN TINH TƯỜNG Mỗi thế thời : Nhựt Nguyện bất phân, thử thời u u ám ám, minh minh quang quang, do bất phân vi THIÊN ĐỊA, NHIÊN KỲ THỦY HỎA ĐIỂN LINH thành thử ngoại cảm THẤT TÌNH, nội sanh ác tâm tham tàn sát nhơn, chuyển THẦN vọng niệm, bị LỤC TẶC chưởng quyền tâm mê mụi tánh.

THUYẾT VĂN - ĐỨC NGÔ
Ôi ! Diệu hữu, vô hình ảnh, nhi CHƠN NHƠN thành VÔ VI, do tại tán THIÊN CHƠN thành KHẢM LY điên đảo vô nghịch vận THUẦN DƯƠNG có nội tình hoan lạc tại ÂM DƯƠNG cơ sở đã phá CÀN KHÔN vạn sự kì lao tâm. Tốc LUYỆN BỔN NGUYÊN thành CHƠN TINH, hủy bỏ hồng phấn. Các con yêu dấu ôi ! Uổng tâm, Thảo Mộc bổ Tiên Thiên ! Tiên Thiên thảo mộc bất năng cơ khả. Khẳng chư bang, tắt bịnh xuyền, kiêm nhựt tận thế, hỗn loạn NHƠN TÂM ác liệt thảm đa, thành nhơn loại khổ sầu, Nhơn Sanh Khẳng Tâm vi vụ ư pháo đạn, thành thử Tinh Khô, Huyết càn, Địa hóa vi sa. Ô hô ! Phách lạc tại HUYỀN TUYỀN do đa đoan ác nghiệt, hồi chuyển nhơn tình hóa Thú, lai lai vãn vãn, cổn cổn vô dịnh, cam thủ mạng thành khô cốt nhu san hiện thức nhị Đạo danh Phật, Tiên minh lộ Chơn Truyền Khải giáo.

THUYẾT VĂN - ĐỨC NGÔ
NGÔ tùng Thiên Mạng lân mẫn ĐẠI THIÊN TAM THIÊN THẾ GIỚI chúng sanh đồng
thọ khổ ư thành sầu hỏa trạch, cho nên mới KHAI TRUNG NGUYÊN ĐẠI HỘI, dĩ đệ HƯỜN NGUYÊN CHƠN TÁNH phục hồi cản xứ giả !

MINH tận tâm không học tập hoàn thành, hành THOÀN tùy CHƠN CƠ ĐỘNG TỊNH,
TỊNH ĐỘNG Thâu Khí Hườn Thần nhập vu ư Huỳnh Đình Phanh Luyện Hóa Thần Quang, hầu đắc thăng đằng THƯỢNG CUNG NÊ HƯỜN nghe !

CHIÊU

nhơn chí tâm, chí thiện chuyển hóa hồi đầu thọ mạng THIÊN HOÀNG chỉ

giáo, nghịch hành uyển chuyển KHÍ hiệp THẦN, THẦN hóa TINH, TINH hóa ĐIỂN QUANG khinh phù, Thiên niên nhàn lạc giả dã ! CHƠN TỊNH thoát lý khổ cảnh : hiện PHẬT - PHÁP - TĂNG; TAM BỬU, Tổng minh giác CHƠN TRUYỀN TỊNH TỌA, tùng TÂN PHÁP CAO THIÊN thị hạnh, hỷ biện minh tại ư TRUNG NHỨT bộ CHƠN KINH là : "TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG KINH" dĩ độ dẫn NGUYÊN CHƯỞNG, thâu hườn NHỨT ĐIỂM LINH CHƠN; SINH CHƠN XÁ LỢI.

THUYẾT VĂN - ĐỨC NGÔ
LAI dẫn NHƠN TU LUYỆN : Tiên tạo CÔNG ĐỨC, Hậu thăng CHÍ CỰC, chứng quả BỒ ĐỀ TÂM, minh chỉ giáo đắc Trường sanh chi lộ cảnh, khuyến nhơn nhơn đồng Tham Tu Chánh Đạo, đoạn nghiệt oan bảo HỒN, tất đắc, chánh danh CHƠN TIÊN, thoát vòng tục lụy ! TRẦN tường cảnh mộng cư an bất cửu, khả cảm hoài Thiên Địa chi ân thâm, nghi tác âm công hành CHƠN PHÁP, chuyển LINH NHƠN tùng THIÊN chỉ định, Tu Tánh Luyện Mạng, tảo đắc thành 'XÁ LỢI KIM ĐƠN'. Thân đăng CỰC LẠC, thị thành PHẬT QUANG, khuyên nhơn nhơn Khẳng tâm tùng Thiên giáo hóa, Tánh Mạng Song Tu, hiện THẦN QUANG tại thế, nhi HÒA QUANG hỗn tục, thị bất hoài công học ĐẠO CHỈNH GIÁO TÂM TRUYỀN đã khổ nhọc bấy thu. CÔNG trình tham khảo chỗ TU TÂM LUYỆN TÁNH, châm cứu Khẩu Quyết, Linh Chơn Phật, Tiên Kì Giáo, tượng phân minh tận lộ cảnh CHƠN TRUYỀN giảng giải, NHƠN SANH hấp thụ chỗ u ẩn chí lý TU ĐƠN, quyết nội, nhứt nhứt trình khai, hữu công trình, công quả, công phu tận tâm luyện mạng, nhựt vãng nguyệt lai, tầm TU nhiên an tịnh. Nhi thủ đoạn tuyệt trần, thị nể đắc kiến sanh tại thế ! tại thế !!!.

THUYẾT VĂN - ĐỨC NGÔ
Khả tùng THIÊN MẠNG, thi ân bố đức, phổ lập thiện nhơn, đắc PHÁP hồi tâm bất nhuế : THAM SÂN, thị vị Chánh Tín, nghi Tịnh an thành "CHÁNH ĐẲNG BỒ TÁT" Tiên nhan, sư ân ban bố Tâm huệ Khải thông NHÃN TẠNG tinh vi Điển chiếu, hầu Cứu độ lương nhân, vi thị chứng quả "TÂN PHÁP TÂM TRUYỀN" Cao Tiên môn đệ "TAM KÌ PHỔ ĐỘ" thị hạnh giã dã. Lạc tâm phổ chiếu mảng CÀN KHÔN - do Chánh Tâm đoạn tuyệt ái ân nhi sử âm tuyệt, Dương Thuần Chánh " CÀN DƯƠNG ngộ CÀN DƯƠNG nhi xuất lộ LINH QUANG, dụng thử THẦN QUANG thăng thượng "VÔ CỰC THIÊN CUNG" thị CHƠN CHÁNH TÍN là : "ĐẠI LA TIÊN THIÊN".

SANH LINH CHÂU nhập thế cuộc nhi bất nịch trầm ư thế cuộc, kỷ đoạn phù hoa, hữu ý tảo
tầm Chơn, tạo Tánh Linh Chơn, như "LIÊN HOA TÚY NHỤY" sanh trần : nhi bất nhiễm trần nê do hữu HUỆ TÂM thiện, thiên hộ đảm dẫn ĐẠO đến tột chỗ TINH THẦN thống nhứt QUI NGUYÊN triệt để, mới là : "TÁNH DANH MÔN ĐỆ CAO NHƠN".! Con đã được KHÍ NGƯƠN TINH "ngưng tụ xứ rồi" rồi : lẹ đem vào HUYỀN QUANG KHIẾU, còn nhờ ơn VÕ LỘ CAO THIÊN, rút nó tự lên NÊ HƯỜN là vui !!! Thì con sẽ đặng THUẦN DƯƠNG BỔN TÁNH CHƠN NHƯ phục hồi CỔ NHƠN chi sơ sanh đó.

TỬ khả thừa Chơn mạng "THẾ THIÊN HÀNH HÓA" y hành THÁNH HUẤN cho vạn sự mỹ toàn, hầu bá tánh
Tộc Chơn, đồng đăng qui giác ngạn ! Niệm chú tụng kinh đắc hữu HUYỀN LINH hựu hộ vạn an thoát ly nghiệp chướng khả cầu : DÂN AN QUỐC THỚI, TOÀN BÁO TỨ ÂN - HẦU ĐẮC VĨNH THOÁT "TAM ĐỒ CHI NGHIỆP", chứng thị toàn công sư ân trạch dụng đó.

THI ĐIỂM HUYỀN QUANG

KÍNH QUI MẠNG LỄ ĐỨC NGÔI HAI GIÁO CHỦ
TRẦN MINH QUÂN

Vậy NGÔI HAI cũng mừng chào chung đẳng đẳng THIÊN MẠNG SĨ NHU ! Rán lập thành CHƠN THỂ LINH QUANG, hầu trở về NGÔI VỊ, đừng mê lụy trược trần u tối, thì khó vẹn phần hồi Cựu Vị Chơn Tiên ! Vậy đàn nay tạm mãn được phép nghỉ hồi gia. THĂNG

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN “Ngày 1-9-KỶ HỢI”

HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN “Ngày 1-9-KỶ HỢI”

Chư ĐẠI THẦN đồng mừng chào LƯỠNG ĐÀI nam nữ ! Hôm nay hai LÃO thừa sắc lịnh TAM GIÁO lai đàn truyền Lịnh. Vậy đẳng đẳng toàn tất NAM NỮ hiện diện, Khá ĐẠI TỊNH, hầu tiếp giá "THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT" đẳng đằng các vị LA HÁN và ĐẠI ĐỨC VĂN THÙ cùng "VẠN CỔ PHẬT" ngự trần hầu chứng kinh. Chư THIÊN MẠNG khả khắc kỷ huy nghiêm ĐẠI TỊNH ! Chư LÃO mừng chung đàn ! Xuất ngoại hộ trấn trung đàn !

TIẾP ĐIỂN – VĂN THÙ BỒ TÁT

TIẾP ĐIỂN Ngũ Bá A La Hán chúng đằng hầu chầu Đại Tôn giá lâm Như Ý Linh Thần Đài chứng Kinh Tối Thượng và sẽ nhắc lại Tứ ân Kinh Khả báu Chúng Tiểu Đẳng ngoại hầu đàn hầu chầu, mau Kỉnh Thành Tâm Tịnh cung nghinh tiếp giá Phật lâm ! TIẾP ĐIỂN THI

VĂN vẳng bên tai tiếng niệm kinh THÙ ân sĩ tử hiệp hòa minh BỒ Tâm Thanh Tịnh tùng Thiên Lý TÁT đã độ nhơn hóa Pháp Thân GIÁNG điển phân tường Tu Luyện Kỷ HẠO thông Chơn Tánh đoạn suy tình NHIÊN bình hỗn loạn do hoài cảm ĐÀN giảng Tứ ân Đức phục Tinh

TIẾP ĐIỂN – VĂN THÙ BỒ TÁT

NAM MÔ NHIÊN ĐĂNG THƯỢNG CỔ PHẬT ĐẠI BỒ TÁT MA HA T ÁT NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO ĐÀI GIÁO CHỦ TAM KỲ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT NAM MÔ TAM GIÁO TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC CHÍ HƯ CHÍ LINH BỒ TÁT MA HA TÁT Phật Tôn mừng Chơn Linh của Bần Đạo công đức trong buổi mạt đời Thế Thiên thừa mạng, hành Chánh Đạo đã phô trương Tân Pháp Cao Đài cho nhơn sanh nhuần gội, học hỏi hoán thông Tánh Lý Chơn Như, hầu noi đó mà hoàn cốt chuyển Tâm Hườn Nguyên Bổn giáo đắc thành Xá Lợi Kim Đơn, sẽ hầu chầu Ngọc Bệ, đó là Thượng Báo Trùng Ân, rồi còn đặng hạ thế "Tam Đồ Chi Khổ". Bần Tăng rất vui cho đó vậy ! Chào chung đàn chư Thiện Tín sẽ đặng công đức lớn lao và sẽ được đáp đền Tứ Ân thậm trọng, rồi thoát cảnh Luân Hồi, chứng vị Chơn Nhơn, Tịnh Tâm, Định Thần đồng nghe Bần Đạo giải lý về Lục Thông; Tịnh Tâm Đại Tịnh đồng tiếp nghinh Thế Tôn ngự giá ! Thăng ....

LỤC THÔNG BÍ DIỆU CHƠN NHƯ
Tiếp Điển
Ngã THÍCH CA MÂU NI PHẬT giá ngự đàn tiền giáo giảng Lục Thông Chi Lý Nhiệm Mừng chư Thiện tín Nam nữ và Linh Châu Tử tịnh tâm nghe lời Phật dạy ! Bần Đạo mừng chư sĩ tử Hiệp Thiên Đài Vô Vi, khá lóng nghe lời Phật thuyết. Về chỗ Nhơn đối Hình Thiên, Tam Cảnh đã có lập rồi, các Môn đồ được thấy rõ tại “Đâu Suất Thiên Cung” Thanh Tịnh Đàn, Nguyện Đại Hội vừa qua, phần chưởng quản Tam giang đã thừa sắc Thiên Hoàng Mẫu Nghi và Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng đồng chứng lễ : Khai minh Giáo lý Chánh Thể của Tiên Thiên Hư Vô lập thành dĩ chí đến Trung giang Tòa Thánh “Tiên Thủy”. Bần Đạo và Thái Thượng Lão Quân, Quân Đức Thượng Đế, Thái Cực Thánh Hoàng và Đại Đức Diêu Trì Kim Mẫu đã ấn chứng cho Linh Châu Tử, nó đã thọ Ký rồi sẽ đem truyền nguyên bổn ra, sau này cho người Chơn tu rõ thấu đường tu, không còn sai lạc của Pháp môn “Cao Đài Tân Pháp” vì bàng môn tả đạo chẳng có Lục Thông.

LỤC THÔNG BÍ DIỆU CHƠN NHƯ
1.

2.

3.

Trong khoảng thời “Tịnh Thủ Hư Vô”, thì bỗng nhiên Tâm Quang phát hiện nơi Trung Tâm, thì con đặng thấy Phế và Can, bề ngoài – con đặng thấy Tóc và Lông Mày nữa. Lại còn biết Ngươn Thần của ta Trấn tại Trung Huỳnh Thân Ta mà rất nên dõng dược, trong Tinh Thần mỗi ngày được Khoái sướng tứ chi bá hài nữa. Tự Tâm Ta thông cảm tự trổi giọng ngâm thi vịnh phú ca ngâm ngàn câu mà chằng biết mỏi mệt, thích chí Thuyết Pháp Lý Huyền Vi thêm tao nhã vô cùng vô tận ! Ấy gọi là Tận Cảnh Thông Chẳng ra Khỏi nhà tịnh, đã túc tri tiên đoán được vị lai. Thân tuy ở cách vách nhưng lại thấy được đồ vật bên kia vách, lại biết được những chuyện duyên khởi đã xảy ra và sẽ xảy ra trong Trời Đất vì ta đã biết được Linh điển với Thông công rồi, đó là Thần Cảnh Thông Trong khoảng đương “Lim Dim” ngồi Tịnh Thoàn, đang khi tiếp điển, bỗng lại bắt tịnh say mê, mê - tỉnh hỗn độn bất phân, thoạt nhiên sanh ra ham muốn. Lại một chập khác bỗng nhiên thấy Khai Thiên Địa Sơn Hà Quang Minh Thế Giới, dường như không biết gì cả - nhưng mà lại biết, được nhận thấy xa xăm nghìn trùng kiến văn tri thức và thấy rõ tương lai, đó là Thiên Nhãn Thông

LỤC THÔNG BÍ DIỆU CHƠN NHƯ
4.

5.

6.

Tường thông nghe được tiếng Thập phương, thông thuyết của thế giới luận đàm, như tiếng nói ấy kề gần nhỏ nhỏ bên tai, lại còn năng ức ý tiền sanh chi sự nữa, dường thể tỏ rõ tại nhãn tiền, chi hiện cảnh đó vậy. Đó là Thiên Nhĩ Thông Hoặc trụ hoặc thá, thường năng nhập Tịnh, thượng kiến Thiên Đàng, hạ kiến Địa Ngục, được Quảng Kiến là nhờ sự Tịnh Thủ Hư Vô, dẹp tình ý lưỡng vọng song vong, dẹp bặt Vô cảnh thất tình lục dục, không còn luyến lưu ái tình nữa, đó là Lậu Tận Thông liên túc Cảnh Thông Được có Thần Thông biến hóa, tự ta có xuất nhập như tự như, Động thì đắc kiến chúng sanh, tầm nơi ẩn vi chi sự, ý niệm vi vi khởi hiện, nhiên đã tiên tri và tiến thủ ấy gọi là Tha Tâm Thông

LÀM SAO ĐẶNG CÓ LỤC THÔNG
Nhờ Tịnh Thủ Hư Vô nên thâu liễm Hạo Nhiên Chi Khí phục hườn vào Huyền Quang, Ta đã được bồi bổ lại chỗ tán hao phục bình, cho nên Đức Thánh Tử nói : “Tâm vi Tịnh Thân vị chi Thánh, có Tâm nải năng định định nhi năng Huệ”. Tâm ta tịch, nhi năng cảm, Tâm thường tịnh nhi năng trí, Tâm không nhi năng Linh, Tâm thanh nhi năng Minh, Tâm hư nhi năng Chánh Giác, công phu chí thử dã dã !!!... thị Chơn Thành Tánh Mạng chi Quang Minh vậy. Tổng luận : Đại phàm nhứt thiết Thiện ác chi cảnh giái: Lầu, đài, điện, các, chư Phật cập chúng Tiên đã dĩ đoạn tuyệt nhiễm trược, đó là : ”sắc không, không sắc” vậy ! Thử thời tự động Hư Không chi Đạo, đã tự mở Động môn khai <|Động môn Khai : Không còn dấu diếm nữa, nay chỉ rõ sự vận động của bộ máy Càn Khôn, cũng như bộ máy Tiểu châu thiên của con người là : Bí Diệu Huyền Thâm vậy|> sáng thêm tỏ rõ đó vậy, là Lục Thông Pháp Hiện Thuần toàn ! Bần Đạo Thăng !!!... NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh

Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : CÁ DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”` SUẤ ĐÀ

HƯ VÔ XỨ

Tiếp điển QUAN ÂM NHƯ LAI

Tiếp điển QUAN ÂM NHƯ LAI
Bần Đạo mừng chư Thiện Tín nữ nam ! Đại Tịnh hầu nghe BẦN NỮ bình giảng về ĐOẠN HUYẾT TÍN của nữ đoàn. DIỆU PHÁP TỐI THÂM - Luyện Tuyệt Tín Kì Diệu dụng Thần Công thống nhứt Tam Điền "CHƠN KHÍ THĂNG GIÁNG", phản QUÍ thành NHÂM, Huyết thăng Trung Điền, Thống Qui Tam Ngũ, phục hồi KHÍ CĂN HUYỆT "Bổn Nguyên", đắc thành XÁ LỢI KIM ĐƠN. Nhược hữu nhơn Thiện Tín, hiếu tâm, hiền nữ, túc ước Căn Nguyên trí thức thị thế như "Phù Du" (1), tảo cấp TỊNH TỌA THAM THOÀN HÔ HẤP, cho KHÍ hóa THẦN, biến NGƯƠN TÁNH nhi hườn HƯ CẢNH THƯỢNG, tắc bất nhập LỤC ĐẠO, sẽ thoát hóa Thượng đằng Tiên Bang. Nầy nữ liệt anh thư ôi ! Tâm nghi Tịnh, bất nghi ĐỘNG TÂM THỂ, TÂM THỂ THUẦN THANH, tất đắc minh THẦN QUANG khả hỷ, ý thủ Tịnh, tắc phát kết thành, tường tất thị hạnh, tắc chứng quả THẦN THÔNG QUANG hiện. Nhân hữu Thiện căn duyên, ước giác thế như "MỘNG HUYỄN BÀO ẢNH" hoán tưởng KHÍ tán THẦN vong, SĨ hoàn HỒN ly huyễn nhục, tảo cấp nhập TỊNH THỦ HƯ VÔ - thâu KHÍ hườn THẦN, hóa TINH thành ĐIỂN xuất HỒN để thoát ly trần sanh khổ hải. Nghi phát "B Ồ ĐỀ TÂM" xuất HUỆ CĂN lãm hiện đắc TÂM sanh LỰC, LỰC sanh CHƠN TỨC, TỨC luân hành CHÂU THIÊN NỘI THÂN ruồng TAM QUAN CỬU KHIẾU vào NGŨ TẠNG hiệp NGŨ NGƯƠN, qui ư MỒ KỶ NHỊ THỔ "TRUNG ĐIỀN" xuất đắc THẦN QUANG thị hạnh, do tại nhờ NHẬP TỊNH THOÀ N CƠ, theo "TÂN PHÁP CAO ĐÀI" THƯỢNG ĐẾ ân ban cho thâu HUYẾT hóa TINH, TINH LINH thành ĐIỂN, thị ĐIỂN nhi phát HUỆ QUANG tốc tốc TỊNH THỦ HƯ VÔ, nhi đắc THUẦN NHAN mẫn TÁNH, TÁNH hóa TINH LINH ư hội KHIẾU HUYỀN QUANG thành khối TAM BỬU bảo hộ kỳ thân, thân th ể dung lê tợ TIÊN NGA. Ôi ! Mạt hoán phiền ba khổ cảnh, lụy Tánh nhập mê đồ. HỒN hóa ÂM THẦN lạc ư âm giái, hà thời phục đắc NHƠN NHƠN hình dĩ đáo, chung hườn oan trái Tứ ân VÔ VI thâm trọng. ÔI ! Than Ôi ! Tắc lạ c ư u đồ đầu sanh giả dã !

Tiếp điển QUAN ÂM NHƯ LAI
Nghi tốc THỨC TÁNH, TỰ GIÁC GIÁC THA, khả nghi tiên TỊNH TỌA, hậu tiếp xúc TIÊN THIÊN CHÁNH KHÍ VÔ TRẦN, đem vào nơi KHIẾU HUYỀN QUANG THỂ LUYỆN HÀ PHANH, tọa tại THANH THIÊN đắc CHƠN KHÍ, nhi hóa ĐIỂN, hữu ĐIỂN đắc trừ đoạn nội LỤC CĂN TẠP NIỆM (1) nhi phản hườn đắc LỤC THÔNG TRÍ TUỆ, chuyển vận qui ư TRUNG ĐIỀN "PHÁP MÔN" thị lai KHÔNG HƯ "huyết hải" giã dã ! Khả tương HẤP KHÍ cánh yếu khinh khinh nhập ư ĐƠN ĐIỀN (2) HÔ KHÍ diệt cánh yếu, xuất chánh vu TỶ ĐOAN nhi đắc "LƯỠNG KHÍ SONG HUYỀN" điều hòa phát sanh "TÂN DỊCH". Dịch sanh NỘI TỨC, tức tức qui căn khiếu dã. NHỨT TỨC tự TÂM SANH, khinh phù THƯỢNG CAO ĐẢNH, cư trụ ĐẢNH dưỡng THẦN SONG QUANG, hữu TINH LINH tại nội THÀNH BỬU KHẢ nghi "HỒI QUANG NỘI CHIẾU", "THỊ MỘC DỤC" ôn dưỡng NGƯƠN THẦN, do NỘI TỨC NGƯƠN THẦN sanh ĐIỂN, ĐIỂN diệt tận THỨC TÂM, khả thủ CHƠN Ý dĩ ý ĐỊNH THẦN, THẦN dẫn KHÍ qui ư Trung HUỲNH ĐÌNH, tắt bặt xuất ư ngoại QUYỆN khả khắc - khắc diệt LY ư THƯỢNG HẠ giả dã ! Khả thiệt dụng TÂM Ý tương liên chuyển vận tất thành. Cứ ĐẠI TỊNH tưởng SONG MÂU QUANG chiếu vu TRUNG ĐIỀN thị hảo.

Tiếp điển QUAN ÂM NHƯ LAI
HÔ KHÍ...yếu tùy THẦN dẫn KHÍ quá "VĨ LƯ" thăng HẬU BỐI ruồng "ĐỐC MẠCH" chí NGỌC CHẨM đến THƯỢNG ĐIỀN mà trụ đó, rồi quan ẤN ĐƯỜNG Thượng Thước Kiều vào HUYỆT HUYỀN ƯNG "ĐỐC GIỌ NG" sanh có nước miếng ngọt ngọt, khá mau lẹ mà nuốt cho vào đến HUYỀN QUANG KHIẾU là hay như THẦN, đó là nhờ nước "TÂN DỊCH" bổ Trung NỘI TẠNG. Nhắc lại : Nhờ có nước TÂN DỊCH mới có sanh nội tức đó. Đoạn nhờ TỨC TỨC QUI CĂN KHIẾU thành khối TAM BỬU nơi trong biến thành TINH LINH, chuyển luân CHÂU TRUYỀN thăng giáng. Khi đến "HẠ THƯỚC KIỀU" , "TAM XA LỘ" là chỗ nguy hiểm, khá dặt dè mới có qua VĨ LƯ ải đầu, mà chỗ tiền là MẠCH NHÂM hầu ruồng TAM QUAN qua CỬU KHIẾU nhập vào HUYỀN QUANG 'TRUNG ĐIỀN' đặng. Nhờ TỊNH luyện nhiều ngày, THẦN bảo KHÍ, KHÍ dưỡng TINH, TINH hóa ĐIỂN, ĐIỂN sanh QUANG, QUANG anh thông THẦN mới chứng vị NỮ TÀI TIÊN NƯƠNG "ĐẮC ĐẠO TIÊN QUANG". Khi ngủ Khi mê nhờ ĐẠI TỊNH mà LIỄM THÂU KHÍ THANH, nhóm vào TRUNG HUỲNH, mà gọi là "NGŨ KHÍ TRIỀU NGƯƠN". Có NGŨ KHÍ TRIỀU NGƯƠN đắc thành, mới gọi là hoàn toàn thị PHÁP THÂN. Trong khoảng đặng có PHÁP THÂN rồi, là Ta sẽ báo đền mối nợ TỨ ÂN, vì đã có NGŨ HÀNH - TAM BỬU NHỨT KHÍ HẠO NHIÊN thành ĐIỂN QUANG toàn rồi, thì còn gì nữa mà sở dĩ luân hồi ? Kính xin hỏi bạn ĐẠO ĐỒNG. Còn gì là chết nữa ru ???

NGỌ VỚI TÝ ĐỢI CHỜ ĐIỂN XUỐNG

RUỒNG CHÂU THÂN NHƯ UỐNG LINH ĐƠN

ĐIỂN THI

TỔNG YẾU VẤN ĐỀ : TU CHƠN CỦA PHỤ NỮ
Đoạn Dâm Căn, Dâm Thân và Tư Lự với Trú Ý, cứ nhứt tâm ĐẠI TỊNH điều hòa HÔ HẤP đắc thành chẳng sai. ĐẠI ĐỂ : ít ăn, ít nói, ít làm nặng và suy nghĩ tưởng gẫm là hay. Hít vô cho nhè nhẹ chí RÚN, rồi bắt từ RÚN từ từ THỞ ra chí MŨI cho đủ 3 lần như vậy, rồi nghĩ đừng trú ý vào đâu đâu nữa. Khi Hít Thở cứ chăm chỉ vào nơi TRUNG ĐIỀN "SỦNG NGỰC" là đúng. Lấy TÝ-NGỌ-MẸO-DẬU cho đủ tứ thời. Công phu TỊNH TỌA chớ trễ chớ rời là hay. Cứ MỘC DỤC là đúng đường TU "vì nơi trong THỦY thăng HỎA giáng". Lấy LỬA nấu NƯỚC, NƯỚC hóa thành HƠI, dụng hơi làm ra TINH BA "TAM BỬU" bảo hộ THÂN này, thì TA sống đời. Cứ vậy mà làm thì đã diệt đặng LỤC DỤC THẤT TÌNH bặt dứt, thì NHƠN TÂM đã tử, ắt có HUYỀN QUANG "ĐẠO TÂM" sanh, thì an bình trường sanh cửu thị - nhưng còn phải "HỒI QUANG" ôn dưỡng cho thường thường - chớ cho rời hơi âm ấm thật là TRUNG DUNG cách truyền cho CHƠN KHÍ đã có THÁNH THAI. Cứ ĐẠI TỊNH cho vững vàng, để mất song bằng thì ý phải lo ra thì KHÍ qui hườn ! Nên hiểu đoạn này. Cứ ăn nói đàng hoàng, đi đứng chậm rãi, mà cần phải soi vào TRUNG HUỲNH "CHÁNH TRUNG", chớ rời TỊNH YÊN dùng Ý bảo THẦN là hơn.

TỔNG YẾU VẤN ĐỀ : TU CHƠN CỦA PHỤ NỮ
TINH đã có vì nơi trong đầy đủ, thì "HỎA BỨC KIM HÀNH". Nhờ HỎA tống KHÍ THỦY lên mà vào nơi HUỲNH ĐÌNH "KHÍ HUYỆT" đã hóa TINH LINH TINH. TINH muốn theo đường về Hạ Môn, thì lẹ mau rút Thần công nghe ! Vậy giờ KHẮC nào cũng bất ly THƯỢNG HẠ. Cứ chăm chỉ KHÔNG TÂM là đủ. Ta cứ ĐẠI TỊNH đặng thường, thì TA đặng VONG NGÃ. Vọng Niệm chẳng sanh thì toàn thể hiện rày HÀO QUANG, vì nhờ thường TỊNH mà HUYẾT đã hóa HƠI, không còn ứ đọng nơi HUYẾT BỒN, thì còn đâu VỆ HẠ nữa ? Đã đặng KINH KỲ bặt tín, đã không ra ngoài "QUYỆN", thì LY KHẢM phản thành CÀN KHÔN cũng như Nam hành mà gọi là : "TRẢM XÍCH LONG". Nếu biết đặng rồi - sớm TU TỊNH THOÀN cho bặt dứt KINH KỲ, thì CÀN KHÔN tương đối đâu còn tán tan LINH HỒN. Than Ôi ! Hồn hỡi Hồn vậy ru ! ĐẠI TỊNH nhược nhơn bất thành CÀN KHÔN tương đối, thì bất thành ĐẠI ĐẠO CHƠN HƯ của ĐIỂN ÂN TRỜI truyền. MẸ cũng đã quá thương tâm đã lắm khi truyền lời cho tất cả các ái nữ - Tịnh lẹ đi, hầu mau PHẢN ĐIỂN, thăng về DIÊU CUNG, chị em bạn TIÊN trông chờ.

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh

Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : CÁ DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”` SUẤ ĐÀ

HƯ VÔ XỨ

ĐẠI LUẬN – HƯỜN HƯ LUYỆN KỶ

THI LUẬN ĐẠO
THUỘC LỚP LỤC THOÀN LUYỆN KỶ

TỨ CHUYỂN KẾT ĐƠN CÓ THẦY ẤN CHỨNG

NGŨ CHUYỂN HƯỜN ĐƠN

LỤC CHUYỂN ÔN DƯỠNG

TỔNG LUẬN CỬU CHUYỂN HƯỜN ĐẠI THÀNH

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

HƯ VÔ XỨ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : Á C DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUấT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN” SUấ ĐÀ

QUI MẠNG LỄ VĂN THÙ BỒ TÁT

TIẾP ĐIỂN

Bần Đạo mừng chư Thiện Tín nữ nam ! Tịnh Tâm nghe BẦN TĂNG giảng thuyết BÁO HIẾU TỨ ÂN KINH đây !

PHẬT THUYẾT BÁO HIẾU TỨ ÂN KINH DIỄN CA VĂN THÙ BỒ TÁT TRÙNG TUYÊN

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

BÀI

THĂNG

BÀI

CAO ĐÀI

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 MÙ KỶ THÁ ĐÀN CÁC NƠI : CÁ DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN DIỆ GIÁ ĐÀ HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÀ ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN” SUẤ ĐÀ

HƯ VÔ XỨ

Tiếp điển – NGƯƠN THỈ THIÊN TỔ tổng giảng về TỨ ÂN

NGÃ Thiên Tôn lâm đàn, đẳng đẳng khả thính kỳ giáo truyền !

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

TỔNG GIẢNG LUẬN VỀ TỨ ÂN

KÍNH QUI MẠNG LỄ NGƯƠN THỈ THIÊN TỔ

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN

HƯ VÔ XỨ

Tiếp Điển
Thán Nhơn Sanh trong vòng tục lụy hầu thực hành "TÂN PHÁP SIÊU HÌNH" về Nguyên Bổn.

Tiếp Điển

Tiếp Điển
• Phàm sanh đứng làm người, phải biết có chi trên đầu, ĐẠI TỊNH KHÔNG TRUNG. Kêu ấy tức là Trời. Nhờ bẩm thọ ÂM DƯƠNG mà thành Hình, rồi nhờ nơi Trời chiết cho một Điểm Linh Quang, mới biết được mọi sự vật_là một Đấng cầm quyền cả Càn Khôn Thế Giới, làm tấn hóa cho Nhơn Loại hưởng. • Nhờ các vị Phật, Tiên, Thánh, Thần cùng Nhựt Nguyệt, Tinh Tú, Vân, Phong, Lôi, Sương, Tuyết - đều tuân theo một luật Vận Hành của Trời mà xoay chuyển. • Còn người là một Tiểu Linh Quang của Trời chiết chia xuống - đặng lo công cuộc tấn hóa cho đời mau đến chỗ Tận Thiện - Tận Mỹ vậy. • Như một Chơn Linh tá thế, thì chưa biết đâu là Đạo, là Đời, chỉ biết một thân mình, rồi chí công học hành, hầu tạo chút công danh. Chừng bước lên đôi bực Khoa trường, mới biết mình là Đấng Làm Người, còn phải lo cho Quốc Gia Xã Hội ! Rồi mới biết thương Dân, thương Nước, mến Đạo _ mà gắng chí đặng mở Tâm Khai Hóa, sửa cuộc trị an Đời Đạo Song Tu hầu dẫn chúng Gội Nhuần âu ca lạc nhiệp.

Tiếp Điển
• Chốn hoạn trường càng trường trải càng thấu rõ sự Đời, chí thanh liêm hằng giữ gìn, thương cho NHƠN SANH quá ác hóa ra mất đức mà nghèo khổ. Bước qua một bước, nhìn lại trường hậu tấn mà đau đớn chí trung thành, vì tấc đất ngọn rau, do chẳng may mà khuất bóng non Thần, cũng gạt tiếng muôn năm bất hủ • Cũng một lý ấy, người vừa biết cuộc đời, vừa nhàn sự thế, mới xả kiếp phù sinh đi tìm chốn Tu Hành, thì tưởng làm cho mình nên Tiên nên Phật. Đã trải qua một thời kỳ, đôi khi thất vọng, rồi mới biết mình Tu để cứu đời, lo cho Tinh Thần chúng sanh tấn hóa, mới hợp với Cơ Trời. Chừng ấy mới quên mình, mà lo cho vạn vật, dầu phải cơn lao khổ cũng chẳng nài chi kiếp sống trên thế gian, lo Đạo không nhàm, tuyết sương chẳng quản. Ấy mới xứng đáng cái địa vị làm Tiên làm Phật sống thì độ đời, thác thì còn dài hương khói. Bởi thế nên CHÍ TÔN mới hạ lịnh cho Chư Hiền xuống chốn phàm trần. • • Đời Đạo vẫn tuơng đối nhau và phải khác nhau, quyền Đời quyền Đạo cũng thế. Đời là vì lòng người hung ác, kẻ xảo mưu tham tranh danh đoạt lợi, giành thế, giựt quyền, sát sanh hại vật, tàn phán lẫn nha. Nên muốn sắp đặt cuộc trị an, sửa đàng cho chúng sanh bước tới, thì đời phải có quan quyền.

Tiếp Điển
• • Quan là người hiểu biết hơn Dân, mà Quyền lại là thế lực bề trên ban xuống, nên mới sửa đời mới đặng. Còn Đạo thì giữa cuộc đời vật chất_vì lòng ham muốn, sanh LỤC DỤC THẤT TÌNH, tạo nên tứ tường "Sắc, Tài, Tửu, Khí" mỗi ngày càng lụy, khổ xác nhọc Hồn, mờ ám LINH QUANG, phải có ĐẠO để mở mang cho người đời mau Thức Tỉnh - vì vậy phải có Hướng Đạo hay Thiên Ân. Hướng Đạo là người biết Thức Tỉnh hơn Chúng Sanh, biết sự Khổ của thế mà lo Tu Hành mới lo sự Khai Hóa Tinh Thần cho vạn vật hấp thụ Chơn Tâm • Đạo cũng có quyền mà quyền Đạo là Đức, nhờ có Đức mới cảm hóa lòng người. Không răn mà sợ, không phạt mà nghe, cốt yếu nhờ chỗ Thương - nhờ thương mới đem đường cho người đặng. • Vậy muốn người thương, trước phải thương người hay phải tạo lòng thương của ta trước đã, thì mới mong đi đến chỗ tận thiện tận mỹ Dân Sanh_Dân Trí_Dân Đức hoàn thành. • Chơn Linh là đồng thể mà tại sao kẻ cao, người thấp, kẻ dại, người khôn. Chẳng qua vì nhiều kiếp. Người ít kiếp tu, hoặc nhiều kiếp trước tạo gây oan nghiệt, nên kiếp này phải chịu khổ nạn đền bồi, hoặc kiếp trước khéo TU - tạo nhiều ÂM ĐỨC, nên kiếp này được hưởng lắm sự vinh sang. • Bởi kiếp trước mê sa vật dục làm những điều tán tận lương tâm, khi ấy động điểm Linh Quang phải mờ ám, mà sanh kiếp này phải khời dại. Vì kiếp trước có chí Tu Hành cần trau tâm tánh Thiện Nhơn được sáng suốt thông minh, nên kiếp này Khôn ngoan trí não - đó là sự cấu kết Xác và Hồn đời trước và đời nay.

Tiếp Điển
• Đến đây Chư Hiền vừa Thấy cái phận sự Thiên Chức Hành Đạo là quan trọng và lớn lao đáng mấy, và người có tiền căn mới lãnh vai nặng Thiên Ân Sứ mạng. • Kết cuộc "Huỳnh Đạo Thiên Khai" dụng "Tân Pháp Cao Đài", tự Thủ Hư Vô Phục hườn Chơn Tánh. Đời, Đạo phải tường, quyền nào theo quyền nấy. • Vậy sự sắp đặt của ĐẠO phải biết rằng "CÁI KHUÔN" để dìu dắt chúng sanh, chớ chẳng phải cái quyền hành phạt người lỗi Đạo. Sự lỗi là bởi lầm - Vì không biết mà lầm, thì lỗi ấy do nơi người biết. • Vậy phải xét rằng : thế gian là khổ, mà nhứt là tại sự dốt nát vô minh tạo nên, bằng được biết nó rồi thì thế gian là cõi Thiên Đàng vậy. Vì chúng sanh nhờ Tịnh mà An, thì thất tình bất khởi. • Chư hiền là người Tu, cần phải giúp đời và quên mình với Đạo, rồi mới có chỗ hòa thuận sau này. Bởi chư hiền có lòng lo ĐẠO, chẳng phân sang hèn, nơi nào cũng lo cũng giúp, cần phải suy mới biết, nên LÃO đáng kính khen trong lòng vưng sứ mạng độ DÂN trong thời kỳ mạt Hội Hợi, Tý Hội sẽ sang. • Cái chí TU cần phải có lập trường cho vững và tương ái nhau mà đến nơi, hầu sắp bày cảnh Vô Vi Vô Cực tại thế an nhàn và cũng là Niết Bàn hi hữu vậy.

THI BÀI

THI BÀI

THI BÀI

THI BÀI

THI BÀI

THI BÀI

THI BÀI

THI BÀI

CON TÊN LÀ TRẦN MINH QUÂN KÍNH QUI MẠNG LỄ ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI THÁI BẠCH KIM TINH

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ
RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

HƯ VÔ XỨ

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

• Thầy LINH HỒN các con ! Lành thay ! Lành thay ! Vui Thay ! Vui Thay !... • Điểm công ĐẠO TÂM hoàn thành CHƠN KINH • Nữ Nam chung Thành Bửu Quyện

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

TIẾP ĐIỂN

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Công Bình – Bác Ái - Từ Bi
Năm thứ 34

NAM MÔ ĐỨC HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NAM MÔ ĐỨC PHẬT MẪU DIÊU TRÌ NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG
NA LAN DA UNIVERSITY OF THE UNIVERSE Nguyễn Quang Thiên Triết Trần Minh

Quân

TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG

KHÍ LINH KIM QUANG
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ

RA KINH MÙA THU NĂM KỶ HỢI THÁNG 8 NĂM 1968 ĐÀN CÁC NƠI : DIỆU GIÁC LINH CHÂU ĐÀN HẠO NHIÊN CHƠN ĐÀN ĐÂU SUẤT THIÊN CUNG “THANH TịNH ĐÀN”

HƯ VÔ XỨ

TIẾP ĐIỂN
DIÊU TRÌ KIM MẪU Mẹ các con !

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

ĐIỂM CÔNG QUẢ NỮ PHÁI HẦU KINH

NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU
Vậy các con phải lo cho tròn, ấy là cộng ĐỨC thiện phước đó các con ! THẦY, MẸ và TAM GIÁO chuẩn phê KINH VÀNG “TỐI THƯỢNG CHÂU QUANG” ra đời độ dẫn NGUYÊN NHÂN CHÍ ĐỨC lần lượt Đạo vị, hầu chầu DIÊU MẪU NGỌC KINH trông chờ. Đồng đắc TAM DIỆU TAM BỒ ĐỀ TÂM !

CON LÀ TRẦN MINH QUÂN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful