TEST BROJ 5 PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH SISTEMA

R. Pitanje U rekapitulaciji opšte teorije sistema postizanje cilja na različite načine je princip ... Elektronska obrada podataka nastala je u prošlom vijeku ... Kod elektronske obrade podataka opis poslova je ... Jedan od podsistema tipičnog sistema za podršku odlučivanja je ... Podsistem modela je karakterističan za ... Dosadašnja praksa je pokazala da je najefikasniji oblik automatskog učenja ... Kod ekspertnih sistema najpopularniji metod za predstavljanje znanja su ... Osnovna sredstva za sprovođenje strukturirane sistem analize su dijagram toka podataka i ... Bill inmon je prvi definisao ... Logičko projektovanje pripada fazi razvoja informacionog sistema ... Baza podataka je predstavljena usmjerenim grafom kod ... Grafički simbol toka podataka je ... Brzi razvoj aplikacija se postiže upotrebom ... Alat za modelovanje podataka koji je grafički orijentisan naziva se ... Simbol za proces kod dijagrama toka podataka je .. Jedan od osnovnih elemenata strukturiranog načina pisanja algoritama je ..... Modeliranjem zahtjeva se precizno definišu ... ER model je definisan ... U osnovne gradivne elemenate jezika uml spadaju ... Automatizaciju životnog ciklusa razvoja is omogućuje case alat ... Odgovor a) transformacije b) izomorfnosti

1.

2.

c) ekvifinaliteta a) pedesetih godina
b) šezdesetih godina c) sedamdesetih godina

3.

a)

b) polustrukturiran c) nestrukturiran a) dams

strukturiran

4.

b)

5.

c) dcms a) eop b) uis

dbms

6.

c) spo a) učenje na osnovu primjera
b) učenje po analogiji c) direktno ili rutinsko učenje

7.

a)
b) c) a) b)

8.

mreže okviri model procesa model podataka

produkciona pravila

9.

c) rječnik podataka a) data warehouse
b) olap c) data mining a) planiranje

10.

b) b)

c) implementacija a) hijerarhijskog modela c) relacionog modela a) pravougaonik b) isprekidana linija

analiza i dizajn

11.

mrežnog modela

12.

13.

c) prava orijentisana linija a) rad modela
b) vodopadnog modela c) empirijskog modela

14.

a)
b) c) a) b)

15.

artist easycase linija pravougaonik

magicase

16.

c) krug a) sekvenca
b) sinonim c) instrukcija a) entiteti

17.

b) a)
b) c) a) b)

c) relacije

atributi

18.

19.

dijagramom konteksta prototipom entiteti atributi

entitetnim dijagramom

20.

c) relacije a) adw

b) s-designor c) platinum

BR. BODOVA _____

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful