Ở bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách hiển thị video từ Webcam Tôi sẽ dùng hàm cvCaptureFromCAM

(0) để nhận các capture từ webcam, sau đó sẽ xử lý tiếp. Đầu tiên ta khai báo 1 biến capture thuộc Struct CvCapture, sau đó gán cho nó lấy dữ liệu từ webcam. ?

1 2 3

CvCapture *capture = 0; /* initialize camera */ capture = cvCaptureFromCAM( 0 );

Sau đó lấy từng frame từ capture và hiển thị ra một windows đã được định nghĩa trước : ?

1 2 3

frame = cvQueryFrame( capture ); /* display current frame */ cvShowImage( "result", frame );

Nếu nhấn 1 phím bất kì, thì thoát khỏi vòng lặp, release capture, release image, và kết thúc ?

1 2

if(cvWaitKey( 1 )) break;

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

#include <stdio.h> #include "cv.h" #include "highgui.h" int main( int argc, char **argv ) { CvCapture *capture = 0; IplImage *frame = 0; int key = 0; // initialize camera capture = cvCaptureFromCAM( 0 ); // always check if ( !capture ) { fprintf( stderr, "Cannot open initialize webcam!\n" ); return 1; } // create a window for the video cvNamedWindow( "result", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); while( 1 ) {

// exit if user press 'q' key = cvWaitKey( 1 ). cvReleaseCapture( &capture ). frame ).20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 // get a frame frame = cvQueryFrame( capture ). return 0. ///* display current frame cvShowImage( "result". if(key !=-1) break. } . // always check if( !frame ) break. } // free memory cvDestroyWindow( "result" ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful