´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö

וֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß (¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ) šüÖ Öê
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖӍú : ‡‹ÃÖ™üß 112013/•Ö.,•Ö.×−Ö.¾ÖÖ.“ÖÖ./³Ö¸üŸÖß/†¬Öß./11 šüÖ Öê פü. 10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2013

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê †¬Ö߁֍ú, ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú, šüÖÖêü µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ •Ö¾ÖÖ−Ö ŸÖÃÖê“Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö
“Öֻ֍ú µÖÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö ×¸üŒ ŸÖ ¯Ö¤ê ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯ÖÖ¡Ö ŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸ßüŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö ÃÖ¸üôû ÃÖê¾ÖÖ
³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö (online) ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ (M.K.C.L.)
µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †•ÖÔ ´ÖÖ÷Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔ. (M.K.C.L.) µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ êú»Ö껵ÖÖ µÖÖ ÃÖӍêúŸÖ
ãÖôûÖ¾Ö¸ü http://oasis.mkcl.org/excise2013 ü פü−ÖÖӍú 15.9.2013 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß
þ֟ÖÓ¡Ö †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ.
1) ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ :- ׸üŒŸÖ •ÖÖ÷ÖÖÓ“Öê ¯ÖϾÖ÷ÖÔ ×−ÖÆüÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú/ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖÖ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ
ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
(1) •Ö¾ÖÖ−Ö, ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú-‹æúÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü 17 (¾ÖêŸÖ−Ö ÁÖêÖß -¹ý¯ÖµÖê 5200-20200 ÷ÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ−Ö-1900)
†.Îú.

1
2
3
4
5

¯ÖϾÖ÷ÖÔ

†.•ÖÖŸÖß
†.•Ö´ÖÖŸÖß
³Ö.•Ö. (ú)
‡.´ÖÖ.¾Ö.
Öã»ÖÖ
‹æú Ö

‹æú Ö
׸üŒŸÖ ¯Ö¤êü

1
5
1
1
9
17

ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö׿ֻÖ
´ÖÖ•Öß
ÃÖî×−֍ú
15%
1
1
2

ÖêôûÖ›æ
5%ü
-

0

¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ³ÖæÓú¯Ö÷ÖÏßÖ
5%
2%
0

0

´Ö×Æü»ÖÖ
30%
2
3
5

‡ŸÖ¸ü
†Ö¸üÖߟÖü
30%
1
2
1
1
4
9

†Ó¿Ö
úÖ»Öß−Ö
10%
1
1

(2) •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú, ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú, ‹æúÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ 1 (¾ÖêŸÖ−Ö ÁÖêÖß-¹ý¯ÖµÖê 5200-20200 ÷ÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ−Ö -1900)
‹æú Ö
¯ÖϾÖ÷ÖÔ
†.Îú.
ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö׿ֻÖ
׸üŒŸÖ ¯Ö¤êü

1

Öã»ÖÖ
‹æú Ö

1
1

´ÖÖ•Öß
ÃÖî×−֍ú
15%
0

ÖêôûÖ›æü
5%
-

¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃ
ŸÖ
2%
0

³ÖæÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
3%
30%
0

0

‡ŸÖ¸ü
†Ö¸üÖߟÖ
30%
1
1

†Ó¿Ö
úÖ»Öß−Ö
10%
0

™üß¯Ö :- ˆŒŸÖ −Ö´Öã¤ü ¤üÖê−Æüß ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖᯙ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖӏµÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Öú ¯Ö׸ü×ã֟ÖßŸÖ ÃÖÓ¯Öæ ÖÔ
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ¯Öãœêü œüú»Ö−Öê ؍ú¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸ü Öê µÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ †ÖÆêü. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê ÖÖ»ÖÖÆüß †ÖÖê¯Ö ‘ÖêŸÖÖ
µÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.

2) †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ× Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :†) •Ö¾ÖÖ−Ö ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ :- ‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.ˆ¢ÖßÖÔ (´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ)
²Ö) •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú :- 7 ¾Öß ˆ¢ÖßÖÔ

‹´Ö.( •ÖÖÆü߸üÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú ¸üÖê•Öß“Öß ÷ÖÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.´Öß. ŸÖß−Ö.׍ú´ÖÖ−Ö 160 ÃÖê. ”ûÖŸÖß :.ÃÖß.׍ú´ÖÖ−Ö 79 ÃÖê. ²Ö) ´Ö×Æü»ÖÖ (•Ö¾ÖÖ−Ö ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ) ˆÓ“Öß :.´Öß. 4ú) ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ :.‹´Ö. 5) †×ŸÖ¸üߌŸÖ ¿ÖîÖ× Öú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †ÆÔüŸÖÖ:-(i) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ¯Ö׸üüÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ØÆü¤üß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯Ö׸üüÖÖ ¯Öæ¾Öá“Ö ˆ¢ÖáÖÔ —ÖÖ»ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ Øú¾ÖÖ ˆ¢ÖáÖÔ ÆüÖêµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖæ™ü ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ / ןֻÖÖ ØÆü¤üß ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖÖ ¯Ö׸üüÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ¢ÖáÖÔ ÆüÖêÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö. ¾Ö•Ö−Ö :. ˆ““Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ÖÖ»Öᯙ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö ‹ú. −Ö ±ãú÷Ö¾ÖŸÖÖ.‹ÃÖ.´Öß. ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ / ³ÖæÓú¯Ö÷ÖÏßÖü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú׸üŸÖÖ 45 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¤üÖê−Ö. (iii) ×¾Ö³ÖÖ÷Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ¤êü‡Ô»Ö †ÃÖÖ ¯ÖÏ׿ցÖÖ úÖµÖԍÎú´Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö.׍ú´ÖÖ−Ö 50 ׍ú.ˆÓ“Öß :. .™üß. ”ûÖŸÖß ±ãú÷Ö¾Öæ−Ö ¾Ö −Ö ±ãú÷Ö¾Öæ−Ö µÖÖŸÖß»Ö ×ú´ÖÖ−Ö ¯ÖÏÃÖ¸üÖ 5 ÃÖê.) †-1. (ii) ÃÖÓ÷Ö֍ú †ÆÔüŸÖÖ :.÷ÖÏò.׍ú´ÖÖ−Ö 165 ÃÖê.) •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¤ü−ÖÖӍú 29-3-2003 †−¾ÖµÖê ÃÖÓ÷Ö֍ú †ÆÔüŸÖÖ (‹´Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖµÖ ×ú´ÖÖ−Ö 18 ¾ÖÂÖì ¯ÖæÖÔ ¾Ö 33 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖÖÃÖÖÓšüß 5 ¾ÖÂÖÖÓÔ−Öß ×¿Ö£Öᯙ ´ÆüÖ•Öê“Ö 38 ¾ÖÂÖì µÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖê»Ö.¾Æüß.¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ (‹»Ö.´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú׸üŸÖÖ µÖ£ÖÖÛã֟Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü 45 ¾ÖÂÖì †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ÃÖê¾Öꇟ֍úÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †×¬Öú 3 ¾ÖÂÖì ‡ŸÖúß ¸üÖ×Æü»Ö. †-2.¾Æüß. †Ö¾Ö¿µÖú. •Ö¾ÖÖ−Ö ŸÖÃÖê“Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÏ׿ցÖÖ úÖµÖԍÎú´Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.´Öß.) ×−ÖµÖ㌟Öß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ ˆ¢ÖáÖÔ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö./‹“Ö.†Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú¸üߟÖÖ ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì ¯ÖÖ“Ö.. “ÖÖ¸ü. þÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×−֍úÖÓ“Öê −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ¯ÖÖ»µÖ ÃÖ−Ö 1991 “Öê •Ö−Ö÷ÖÖ−ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖ−Ö 1994 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê ×−Ö¾Ö›üÖæú ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ 45 ¾ÖÂÖì. 3) ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :•Ö¾ÖÖ−Ö ¾Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖ ¤üÖê−ÖÆüß ¯Ö¤üÖӍú׸üŸÖÖ †) ¯Öã¹ýÂÖ :.†ÖµÖ. †ŸµÖã““Ö ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›æü 38 ¾ÖÂÖì (ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ) ¾Ö 45 ¾ÖÂÖì (´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ) ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê.

²ÖßÃÖßÃÖß 2011 / ¯ÖÏ. פü−ÖÖӍú 12-12-2011 †−¾ÖµÖê ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ •ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüÖê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ •Ö−´ÖÖ“ÖÖ / ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ •ÖÖê›üÖ¾ÖÖ.¸üÖ׍Îú¬ÖÖê 2002 / ¯ÖÏ.68/ ׍ÎúµÖãÃÖê -2 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü−ÖÖӍú 30-4-2005 ´Ö¬Öᯙ †™üß ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüŸÖß»Ö.4/10/2013 פü.Îú. vii) •Ö¾ÖÖ−ÖÖ ú¸ßüŸÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍úÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ (LMV/HMV) ¾Ö ¯ÖÖêÆüµÖÖ“Öß ú»ÖÖ –ÖÖŸÖ †ÃÖÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.30/9/2013 פü. −Öê™ü ²ÖÑ׍ú÷Ö (†òÛŒÃÖÃÖ ²Öэú †úÖï™ü ÆüÖê»›ü¸ü ú¸üߟÖÖ) 3.¯ÖÏ. úÖµÖԍÎú´Ö פü−ÖÖӍú ¯ÖÖÃÖæ−Ö 1 2 3 †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö −ÖÖë¤ü (¸üוÖÙÒêü¿Ö−Ö) ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ÷Ö֍úßµÖ “Ö»Ö−ÖÖ«üÖ¸êü ±úß Ûþ֍éúŸÖß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ±úß Ûþ֍éúŸÖß“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ 1. Ùêü™ü ²Öэú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö֏Öê´Ö¬µÖê ÃÖÓ÷Ö֍úßµÖ “Ö»Ö−ÖÖ«üÖ¸êü 2. (v) ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü •µÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖæ−Ö †•ÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖÓ−Öê פü»Öê»Öê •ÖÖŸÖ / •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.1064 / 2011 /16 ²Ö.Îú. viii) ÖêôûÖ›æüÃÖÖÓšüß ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú .15/9/2013 פü. (vi) •µÖÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß −ÖÖò−Ö׍Îú´Öß»Öꆸü »ÖÖ÷Öæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖᯙ †•ÖÔ ú¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖ−ÖÖ −ÖÖò−Ö׍Îú´Öß»Öꆸü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖÖӁÖÖ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ›êüײ֙ü /Îêú›üß™ü úÖ›Ôü •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ²Öэêú´Ö¬µÖê פü−ÖÖӍú 4/10/2013 ¯ÖµÖÕŸÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ¿Ö㻍ú •Ö´ÖÖ êú»Öê †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß ˆ¸ü»Öê»ÖÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üµÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×¤ü.(iv) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß †ÃÖÖ¾ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß / †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ÃÖÖ.Îú. •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö“Öֻ֍úÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.×¾Ö.15/9/2013 ¯ÖµÖÕŸÖ ×¤ü. 6) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ³Ö¸ü µÖ֍ú¸üߟÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿Öԍú ÃÖã“Ö−ÖÖ ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖ Öê †.Îú.8/10/2013 .

6) ±úß ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ˆ¾ÖÔ׸üŸÖ †•ÖÔ ‹ú פü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ³Ö¸üÖ¾ÖÖ. ²Öэú ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ. (M.mkcl.†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾Ößָü ÃÖæ“Ö−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔ.30/9/2013 ¯ÖµÖÕŸÖ Ûþ֍úÖ¸ü»Öê •ÖÖŸÖß»Ö.ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß ú¸üߟÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖԍú׸üŸÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 300/. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ×¤ü.L.K.) ¯ÖæÖÔ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÓêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ˆ¾ÖÔ׸üŸÖ †•ÖÔ ³Ö¸üÖê ‡. 4) −ÖÖë¤üÖß —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê دÖÏ™ü “Ö»Ö−Ö µÖÖ ²Ö™üÖÖ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê.¯Ö¸ßüüÖÖ ¿Ö㻍ú ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿Öԍú ÃÖã“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü פü»Ö껵ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ³Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö.ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ³Ö¸ü µÖ֍ú¸üߟÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß :1) †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖ. (¯Öã¹ýÂÖÖӍú׸üŸÖÖ ”ûÖŸÖß ¾Ö ˆÓ“Öß. 10) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖÆüߟÖß ¾Ö ´Ö¤üŸÖߍú¸üߟÖÖ M.¾Ö ¸ü֏Öß¾Ö ¯ÖϾÖ÷ÖÖԍú׸üŸÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 150/. 7) †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö:“ÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ ±úÖê™üÖê ¾Ö Ã¾Öցָüß ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê Íòú−Ö ú¹ý−Ö †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. 9) ¾Ö¸üᯙ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ (ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü −ÖÖë¤üÖß. ±úß ³Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß ²Öэêú−Öê †ÖúÖ¸ü»Öê»Öê ¿Ö㻍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ²ÖэêúŸÖ ³Ö¸üÖ¾Öê.C. 5) ²Öэú “Ö»Ö−ÖÖ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü êú»Öê»Öß ±úß Ã™êü™ü ²Öэú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ (SBI) µÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö֏Öê´Ö¬µÖê •ÖÖÆü߸üÖŸÖßŸÖ ×¤ü»Ö껵ÖÖ ´Öã¤üŸÖß“µÖÖ †ÖÓŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ‹ú ¯ÖÏŸÖ Ã¾ÖŸÖ:ú›êü •Ö¯Öæ−Ö šêü¾ÖÖ¾Öß.) µÖÖ ÃÖÓãÖꓵÖÖ http://oasis. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍 ³Ö¸üµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß.) ×™ü¯Ö:. µÖÖÓ“µÖÖ úÖò»Ö ÃÖë™ü¸ü¾Ö¸üᯙ ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖӍú 9326552525 ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ µÖÖê÷µÖ ŸÖê ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»Öß ¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß/¿ÖîÖ×֍ú †ÆÔüŸÖÖ/¿ÖÖ¸üß׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ/¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¯Ö¤ü×−ÖÆüÖµÖ ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü. Æüß ¸üŒú´Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ´ÖÖÆüߟÖß ³Ö¸üÖ¾Öß. µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¸üוÖÙü¸ü µÖÖ ²Ö™ü−ÖÖ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê. 8) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÔ ¯ÖæÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †•ÖÖÔ“Öß Ø¯ÖÏ™ü úÖò¯Öß úÖœæü−Ö ŸÖß Ã¾ÖŸÖ: •Ö¾Öôû šêü¾ÖÖ¾Öß.K.L. 7)†•ÖÔ ¿Ö㻍ú :.) ¾Ö ¯ÖÖÃÖ¾Ö›Ôü (Password) úÖôû•Ö߯Öæ¾Öԍú þ֟Ö:ú›êü ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ׍ÎúµÖêÃÖÖšüß •Ö¯Öæ−Ö šêü¾ÖÖ¾ÖÖ. 2) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü Apply Online µÖÖ Ø»Öú¾Ö¸ü ÛŒ»Öú ú¸üÖ¾Öê.C. 8) ¯Ö¸üßüÖê“Öê þֹý¯Ö :(i) ¿ÖÖ¸üßü׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß / ¯Ö›üŸÖÖôû Öß : •Ö¾ÖÖ−Ö ¾Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖ ¯Ö¤Óü֍ú¸üߟÖÖ †•ÖÔ ú¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê †•ÖÔ ”ûÖ−Ö−Öß †ÓŸÖß ¾Öî¬Ö †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾Ö¸üÖÓ“Öß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¿ÖÖ¸üß׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß / ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ´Ö×Æü»ÖÖӍú׸üŸÖÖ ˆÓ“Öß ¾Ö ¾Ö•Ö−Ö ) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¿ÖÖ¸ßü׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ¾Ö . 3) −ÖÖë¤üÖß —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÔ Îú´ÖÖӍú (Application Form No.org/excise2013 ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ.(ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÃÖӏµÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¿Ö㻍ú Æêü −ÖÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö.

»ÖêÖß ¯Ö¸ßüÖêŸÖ ˆ¢ÖáÖÔ .´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔÃÖÆ.5 ׍ú. 1 2 3 4 5 “ÖÖ“Ö Öß ¯ÖύúÖ¸ü/¯ÖÏÃÖÓ÷Ö 1. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ×¾Ö–ÖÖ−Ö.´Öß.Îú.00 ׍ú.¿ÖîÖ×֍ú ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú׸üŸÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú 17/10/2013 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´Ö㏵ÖÖ»ÖµÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´Öî¤üÖ−Öß “ÖÖ“ÖÖß−ÖÓŸÖ¸ü •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß 50 ÷ÖãÖÖÓ“Öß “ÖÖ“ÖÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ˆ¢ÖáÖÔ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×ú´ÖÖ−Ö 25 ÷ÖãÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. “ÖÖ»Öæ ‘Ö›üÖ´ÖÖê›üß.00 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÕŸÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆü Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´Öî¤üÖ−Öß “ÖÖ“Ö Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´Ö㏵ÖÖ»ÖµÖ.¬ÖÖ¾ÖÖê 100 ´Öß™ü¸ü ¬ÖÖ¾ÖÖê ÷ÖÖêôûÖ ±êúú (4 ׍ú. µÖÖ´Ö¬µÖê †Óú÷Ö×ÖŸÖ ¾Ö ²Ö㬤üß´Ö¢ÖÖ. •Ö¸ü ŸµÖÖפü¾Ö¿Öß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö ´Öî¤üÖ−Öß ¯Ö¸ßüÖêÃÖÖšüß ¯Öãœüᯙ ŸÖÖ¸üßÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †Ö»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÖßÃÖÖšüß ¾Ö ´Öî¤üÖ−Öß ¯Ö¸ßüÖêÃÖÖšüß ŸÖÖ¸üßÖ úôû×¾Ö µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. šüÖ Öê µÖê£Öê Ã֍úÖôûß 8. ¿ÖÖ¸üß׸üú “ÖÖ“Ö Öß •Ö¾ÖÖ−Ö ¾Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ¯Öã¹ýÂÖ †.÷ÖÏò´Ö) »ÖÖÓ²Ö ˆ›üß -‹æú Ö 25 25 25 25 -100 ´Öî¤üÖ−Öß “ÖÖ“ÖÖßŸÖ ˆ¢ÖáÖÔ ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×ú´ÖÖ−Ö 50 ÷ÖãÖ ×´ÖôûÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. ii) •Ö¾ÖÖ−Ö ¯Ö¤üÖӍú׸üŸÖÖ ¿ÖÖ¸üß׸üú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö ´Öî¤üÖ−Öß “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Ö껵ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖ ¯Ö¤üÖӍú׸üŸÖÖ ¿ÖÖ׸ü¸üߍú / ´Öî¤üÖ−Öß ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖßÖã×−Öšü ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯Ö¸êü›ü ÷ÖÏÖ‰Óú›ü.¬ÖÖ¾ÖÖê 100 ´Öß™ü¸ü ¬ÖÖ¾ÖÖê ÷ÖÖêôûÖ±êúú »ÖÖÓ²Ö ˆ›üß 10 ¯Öã»Ö-†¯ÃÖ ‹æú Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÷Öã Ö “ÖÖ“Ö Öß ¯ÖύúÖ¸ü/¯ÖÏÃÖÓ÷Ö ÷Öã Ö 20 20 20 20 20 100 1. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯Ö¸êü›ü ÷ÖÏÖ‰Óú›ü.´Öß. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ–ÖÖ−Ö (†Ö¬Öã×−֍ú ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ. ´Ö¸üÖšüß ¾µÖ֍ú¸üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“ÖÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö †ÃÖê»Ö.00 ¾ÖÖ•Ö»µÖÖ ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¤ãü¯ÖÖ¸üß 3. »ÖêÖß ¯Ö׸üüÖÖ ‹æúÖ 100 ÷ÖãÖÖÓ“Öß ¾Ö 90 ×´Ö×−Ö™üÖÓ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß †ÃÖê»Ö.ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“ÖÖ ³Öæ÷ÖÖê»Ö ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ•µÖ¯Ö¬¤üŸÖß). ŸµÖÖÓ−Öß ×¾ÖÆüßŸÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ¾Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ¾Öêôûß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆü Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆŒŸÖ פü¾Ö¿Öß †−Öã¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯Öãœüᯙ ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. šüÖ Öê µÖê£Öᯙ ´Öî¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ‘Öê µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¿ÖÖ׸ü¸üߍú “ÖÖ“Ö Öß“Öê ÷Öã Ö Æêü ±úŒŸÖ »ÖêÖß “ÖÖ“Ö Öß ú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖêÃÖÖšüß †ÃÖæ−Ö ŸÖê ÷Öã Ö †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›üߍú׸üŸÖÖ ÷Ö Ö µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ´Öî¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖÛã֟Öß“Öß −ÖÖë¤ü ‘Öê¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö ´Öî¤üÖ−Öß ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß Îú´ÖÖӍú ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.

) µÖÖÓ“µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ http://oasis. †−µÖ£ÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖêú׸üŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. (M. (†×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê ÃÖ㬤üÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü.ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß ×ú´ÖÖ−Ö 45 ÷ÖãÖ ×´Öôû×¾ÖÖê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö. ¯Ö׸üüÖ֍ëú¦ü. •Ö¾ÖÖ−Ö ¾Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö-“Öֻ֍ú µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß êú¾Öôû »ÖêÖß ¯Ö¸ßüüÖêŸÖ ×´ÖôûÖÖ-µÖÖ ÷ÖãÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü †Ó×ŸÖ´Ö ÷ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. . 10) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö ´Öî¤üÖ−Öß ¯Ö׸üÖꓵÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü ÖÖ»Öᯙ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓցÖÖÓ׍úŸÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß (Attested True Copy) †ÖÖÖ¾µÖÖŸÖü. (xi) ÖêôûÖ›Óüæ−Öß ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×¤ü−ÖÖӍú 30-4-2005 ´Ö¬Öᯙ ÷Ö™ü ú ÃÖÖšüß ×Îú›üÖ ×¾ÖÂֵ֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÓ“Öֻ֍ú ׍Îú›üÖ ¾Ö µÖã¾Öú ÃÖê¾ÖÖ. iv) ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ ÖÖŸÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü −Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Ö ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖŸÖæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¯Ö¤ü ³Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 9) »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêú׸üŸÖÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸üÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¯Ö׸üüÖê“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú.L.) (v) ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êŸÖᯙ ¿ÖÖÃ֍úßµÖ / ×−Ö´Ö¿ÖÖÃ֍úßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê †•ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß−Öê ³Ö¸üÖ¾Öê ¾Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.C.mkcl. (viii) †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖã׿Ö×ÖŸÖ ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¿ÖÖÃ֍úßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ´ÖÖ−Ö¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦üÖ´Ö¬µÖê µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖë¤üÖ߯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (ix) •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖÓ−Öß ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Öî¬Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ (LMV/HMV) (x) ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †£Ö¾ÖÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ. ²Öîšüú Îú´ÖÖӍú ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üô ´ÖµÖÖÔ. (vi) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖŸÖᯙ ²Ö¤ü»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö †£Ö¾ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü −ÖÖë¤üÖ߯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö. (vii) ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›üᯙ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ´Ö㌟Öß ¯Öãß֍ú. (i) †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×֍ú †ÆÔüŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ÷ÖãÖ¯Öס֍úÖ / ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (ii) •Ö−´Ö ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ (¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ / •Ö−´Ö ¤ü֏ֻÖÖ/´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ) (iii) ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖ֍ú›üᯙ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö (iv) ¿ÖÖÃÖ−Ö †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú 28-3-2005 ¾Ö ŸµÖÖ†−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú פü−ÖÖӍú 1-7-2005 −ÖãÃÖÖ¸ü »ÖÆüÖ−Ö ãÓú™ãÓü²Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö.K. iii) »ÖêÖß ¯Ö׸üüÖÖ êú¾Öôû ´Ö¸üÖšß ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ−Öê / ןÖ−Öê »ÖÖ÷Öæ −ÖÖÆüß †ÃÖÖ ¿Öê¸üÖ −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ¯ÖãÖê µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê.org/excise2013 ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.

´Öî¤üÖ−Öß “ÖÖ“ÖÖß. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Æüß ×−Ö¾Ö›ü ÃÖæ“Öß ¾µÖ¯Ö÷ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. 13) ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖꓵÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™¯ü¯µÖÖ¾Ö¸ü †µÖ¿ÖþÖß šü¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ úÖêÖŸÖÖÆüß ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ µÖÖ ¤üÖê−Æü߯Öîúß •Öê †÷ÖÖê¤ü¸ü ‘Ö›êü»Ö ŸµÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ×¾Ö¬Öß÷ÖÏÖÆüµÖ šü¸êü»Ö. 17) úÖÆüß †¯Ö׸üÆüÖµÖÔ úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¯Ö›üŸÖÖôûÖß. 12) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß úÖêÖŸÖÖÆüß ³Ö¢ÖÖ †£Ö¾ÖÖ Ö“ÖÔ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 16) ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öß ×−Ö¾Ö›üÃÖæ“Öß 1 ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ −Ö¾Öß−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖêÃÖÖšüß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖµÖÖ“Öß †™ü ¯ÖæÖÔ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü †•ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ. ´Öî¤üÖ−Öß. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß Ã¾Öցָüß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö †¯ÖæÖÔ Øú¾ÖÖ “Öãúß“ÖÖ †•ÖÔ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ±úÖê™üÖê ד֙üú×¾Ö»ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ׸ü¸üߍú.(xii) ³ÖæӍú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ / ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö. 14) •Ö¾ÖÖ−Ö Øú¾ÖÖ •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖ ¤üÖê−Æüß ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. šüÖÖê úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›Ôü¾Ö¸ü »ÖÖ¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¯Ö›üŸÖÖôûÖß. 11) ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ²ÖÖ²Öà“Öß / úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ êú»Öß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ †•ÖÔ ¸ü§ü †£Ö¾ÖÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 15) •Ö¾ÖÖ−Ö ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ÆüÖ ¸üÖ•µÖßָüßµÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Öß —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖךüúÖÖß Æü•Ö¸ü ¾ÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. »ÖêÖß ¯Ö¸ßüÖꓵÖÖ ŸÖÖ¸üÖÖÓ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ . ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. »ÖêÖß ¯Ö¸ßüÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß. ´Öî¤üÖ−Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Ö׸üÖÖÓ−ÖÖ ²ÖÃÖæ פü»Öê •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ‹ú×¡ÖŸÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖÃÖ ŸÖÖê †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖêÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸êü ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö. וֻÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ üוֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß. פü−ÖÖӍú 31-10-2005 †−¾ÖµÖê פü−ÖÖӍú 1-11-2005 −ÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖ÷Öæ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †Ó¿Ö¤üÖµÖß ×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüß»Ö. ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú. ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ëú¦Ö´Ö¬Öæ−Ö ÃÖ´ÖÖ ÃÖӯ֍ú ÃÖÖ¬Öæ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü. 18) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê µÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ΠµÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖæ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ÃÖã“Ö−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύúßµÖÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö¸üᯙ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÆüÖ¾Öß. 3) ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ.¯ÖϬÖÖ−Ö ÃÖד־Ö. 22) ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ؍ú¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß −ÖÓŸÖ¸ü úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÖÔŸÖ ¾Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ פü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß/úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ÖÖê™üß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“Öê ؍ú¾ÖÖ Ö¸üß ´ÖÖÆüߟÖß ¤ü›ü¾Öæ−Ö šêü¾Ö»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß / ×−ÖµÖ㌟Öß úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ¸ü§ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ךüúÖ Ö :šüÖ Öêü פü−ÖÖӍú : ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ †¬Ö߁֍ú. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ.ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ »ÖêÖß ¯Ö¸ßüÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÖêÙüÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. .†ÖµÖ㌟Ö. ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú. ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ. 19) ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü †¬µÖÖ. šüÖÖê µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß. šüÖ Öê †¬µÖÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü 2) ´ÖÖ. 1) ´ÖÖ. 21) ×−ÖµÖ㌟Öß ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö×−ÖÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú †×−ÖµÖÖê 1005 / 126 / ÃÖê¾ÖÖ-4. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ³Ö×¾Ö嵅 ×−Ö¾ÖÖÔÆü ×−Ö¬Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. šüÖ Öê ¯ÖÏŸÖ. ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü. 20) †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ŸÖÃÖê“Ö ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›êü −ÖÖë¤üÖß êú»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¤êüÖᯙ µÖÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ †•ÖÔ ú¹ý ‡Û““”ûŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ †•ÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü –ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ëú¦Ö´Ö¬Öæ−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü . šüÖÖê.

וֻÆüÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ üוֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß. šüÖÖê ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖ£ÖÖ †¬Ö߁֍ú. 5) וֻÆüÖ ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß.4) ÃÖÆüÖµµÖú ÃÖÓ“Öֻ֍ú. šüÖ Öê . šüÖÖê 7) וֻÆüÖ ×Îú›üÖ †×¬ÖúÖ¸üß. ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú. šüÖ Öê †¬µÖÖ. ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ •Ö¾ÖÖ−Ö ¾Ö •Ö¾ÖÖ−Ö-×−Ö-¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍ú µÖÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ³Ö¸üµÖ֍ú¸üߟÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß •ÖÖÆü߸üÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖᯙ −ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›üÖÔ¾Ö¸ü »ÖÖ¾ÖµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−Öß ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú. šüÖÖêü 6) ×¾Ö¿ÖêÂÖ ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß. ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö þֵÖÓ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦ü. šüÖÖê µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖæ×“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful