Ne găseşti şi pe

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

facebook.com/UAICdinIASI
pagina

3

4
pagina

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

GHIDUL Studentului
2013 - 2014
Cuvântul Rectorului Capitolul 1: Cunoaşte-ţi Universitatea Capitolul 2: Facultăţile UAIC Capitolul 3: Informaţii practice despre studenţia ta Capitolul 4: Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi Capitolul 5: Cunoaşte Iaşiul cultural

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Cuvântul Rectorului
„Cel mai lung drum începe cu primul pas “ (Vechi proverb adaptat) Călătoria într-o studenţie frumoasă şi intensă începe cu acest Ghid. El nu vă garantează destinaţia, frumuseţea şi intensitatea studenţiei la Universitatea noastră, dar vă ajută să o atingeţi. Pe dumneavoastră, cei care vă aflaţi, acum, la începutul „primei toamne“ a studenţiei şi a celei de-a 153-a „toamne academice ieşene“, Ghidul vă acompaniază în descoperirea nebănuitei frumuseţi a domeniului ales şi în trecerea printre „furcile caudine“ ale administraţiei universitare. Dumneavoastră, celor care reiteraţi începutul „toamnei studenţiei“, Ghidul vă este companion în relevarea înţelesului Ştiinţelor, în aprofundarea sentimentului de comunitate şi prietenie şi în reluarea călătoriei printre „Scylla şi Caribda“ serviciilor suport. Tuturor, Ghidul vă oferă primul semn: „Bine aţi venit şi aţi revenit, dragi studenţi!“ Vă doresc mult succes şi să auzim de bine!

5
pagina

GHIDUL Studentului 2013-2014

Prof. univ. dr. Vasile IŞAN

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

6
pagina

Capitolul

1

Cunoaşte-ţi universitatea

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Viziunea Universităţii constă în: - însuşirea şi sporirea cunoaşterii universale în ştiinte, arte liberale şi cultură; - transmiterea patrimoniului cunoaşterii generaţiilor viitoare; - cultivarea minţii în spiritul gândirii independente, al respectului pentru excelenţa umană şi al înzestrării capacităţii de a profesa un rol în societate; - tezaurizarea şi afirmarea creaţiilor culturale perene. Misiunea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este: - să contribuie la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii; - să educe pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui; - să păstreze şi să extindă expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale; - să promoveze ideile societăţii libere în scopul dezvoltării.

Principiile Universităţii
• Autonomia universitară este garantată de Constituţia României şi se referă la ideile, acţiunile, competenţele decizionale şi spaţiul comunităţii academice. Pe baza acestui principiu, Universitatea îşi stabileşte: misiunea, strategia, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, politica de recrutare, evaluare şi promovare a resurselor umane, politica de colaborare cu instituţii similare din ţară, managementul resurselor financiare şi administrarea bunurilor materiale. Potrivit aceluiaşi principiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi promovează relaţii de colaborare în domeniul educaţiei şi cercetării cu instituţii similare din străinătate.

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

UAIC: 153 de ani. Prima universitate modernă din România 1563 - La Cotnari este înfiinţat un Colegiu (Schola Latina). 1640 - Vasile Lupu înfiinţează la Mânăstirea Trei Ierarhi un Colegiu. 1714 - Înfiinţarea Academiei Domneşti la Iaşi. 1835 - Inaugurarea, la Iaşi, a Academiei Mihăilene. 26 octombrie 1860 - Este inaugurată Universitatea din Iaşi, prima Universitate modernă a României, în prezenţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a primului ministru Mihail Kogălniceanu. Universitatea avea trei facultăţi: Drept, Filosofie şi Teologie. 1897 - Inaugurarea Palatului Universităţii, corpul A al Universităţii ieşene. 1937 - Şcoala Electrotehnică şi Secţia de Chimie Tehnologică se reorganizează, dând naştere Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, căruia i s-a alăturat şi Facultatea de Ştiinţe Agricole un an mai târziu. 1948 - Regimul Comunist impune reforma ideologică a educaţiei. 1989 - Revoluţia Română aduce autonomie Universităţii, descentralizare şi libertate de decizie. 2005 - Universitatea din Iaşi aplică Sistemul Bologna în toate facultăţile. 2007 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi devine membru al Grupului Coimbra (www.coimbra-group.eu). 2010 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi împlineşte 150 de ani.

7
pagina

8
pagina

Cine conduce Universitatea?

Libertatea academică înseamnă libertatea predării, cercetării şi învăţării. Libertatea academică este garantată prin lege şi priveşte următoarele aspecte: alegerea temelor şi metodelor de studiu şi de cercetare, interpretarea, publicarea şi transferul rezultatelor cercetării, exprimarea liberă a opiniilor, în condiţiile respectării eticii universitare, participarea la activităţile de educaţie şi de cercetare, la organizarea şi coordonarea acestora, alegerea liberă a cursurilor şi specializărilor de către studenţi. Accesul liber şi egal se referă la relaţia persoanelor cu activităţile şi bunurile Universităţii. Toate persoanele care îndeplinesc criteriile şi standardele stabilite de Universitate au acces la programele de studii, programele de cercetare, acţiunile culturale, resursele financiare, resursele materiale şi serviciile suport (auxiliare), fără nici o discriminare de sex, vârstă, rasă, etnie, religie sau opţiune politică. Răspunderea publică obligă Universitatea să respecte legislaţia în vigoare şi politicile naţionale şi europene în domeniul cercetării şi educaţiei, să aplice reglementările privind asigurarea şi evaluarea calităţii, să asigure transparenţa deciziilor şi activităţilor sale, să asigure un management eficient în utilizarea resurselor, să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic-auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor.

Senatul: Este cea mai înaltă autoritate a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Întrunit lunar, acesta emite hotărâri şi aprobă regulamente obligatorii pentru toţi membrii comunităţii universitare. Este format din cadre didactice şi studenţi din partea fiecărei facultăţi. contact: senat@uaic.ro Consiliul de Administraţie: Este un organism format din Rector, Prorectori, Decanii facultăţilor, Directorul General Administrativ şi un reprezentant al studenților. Consiliul de Administrație este convocat lunar sau de câte ori este nevoie, pentru soluţionarea unor probleme specifice. contact: consiliu_administratie@uaic.ro Biroul Executiv al Consilului de Administrație: Asigură conducerea executivă permanentă a Universității. De obicei se întruneşte săptămânal. Este format din Rector, Prorectori, Directorul General Administrativ şi un reprezentant al studenţilor. contact: birou_executiv@uaic.ro Rectorul: Conduce întreaga activitate academică şi administrativă din Universitate. Reprezintă Universitatea în toate relaţiile sale. Din martie 2008 (reales în 2012),

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este Prof. univ. dr. Vasile IŞAN. Prorectorii Universităţii Prorectorii îndeplinesc acele funcţii care le sunt delegate de către rector prin ordin scris sau care sunt decise de Senat. Prorectorii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt: - Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB - Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU- Prorector pentru programe de masterat şi studii doctorale - Prof. univ. dr. Dumitru LUCA - Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe - Prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA - Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii - Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN - Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare - Prof.univ.dr. Carmen CREŢU - Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public - Prof.univ.dr. Cătălin TĂNASE - Prorector pentru organizarea şi dezvoltarea sistemului informaţional, evaluarea activităţilor şi a personalului Directorul General Administrativ: Are responsabilitatea totală în ceea ce priveşte eficienţa tuturor compartimentelor administrative. În calitate de membru al Biroului Executiv al Consilului de Administrație, el contribuie la managementul strategic şi cotidian al Universităţii. Urmăreşte şi coordonează activitatea responsabililor compartimentelor administrative. Directorul General Administrativ pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este ing. Bogdan-Eduard PLEŞCAN.

9
pagina

Consiliul Facultăţii: Este structura de conducere a Facultăţii. El aprobă strategia de dezvoltare și planurile de învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ, aprobă disciplinele pentru examenele de licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de departamente, fixează efectivul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate. Este format din reprezentanţii departamentelor şi ai studenţilor. Decanul: Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate. Coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi este preşedinte al Consiliului Facultăţii. Prodecanii: Răspund de domeniile de activitate ale Facultăţii care le sunt repartizate şi asigură conducerea lor curentă, potrivit competenţelor acordate de Consiliul Facultăţii. Administratorul Şef:

GHIDUL Studentului 2013-2014

Cine conduce facultatea?

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

10
pagina

Beneficiază de delegare de autoritate din partea Decanului în luarea deciziilor în domeniul administraţiei Facultăţii. Este membru în comisiile de acordare a dreptului de cazare, a burselor, a locurilor în taberele studenţeşti, de stabilire a criteriilor de decontare a biletelor de transport şi organizează, prin delegare din partea decanului, activităţile aferente. Eliberează dispoziţiile de cazare, oferă informaţii despre procedurile de cazare din Universitate/ Facultate. Colaborează cu studenţii în ceea ce priveşte activităţile social studenţeşti ale acestora. Secretariatul: Se ocupă de gestionarea activităţii din Facultate. Asigură legăturile cu Rectoratul, cu celelalte facultăţi, cu alte instituţii etc. Transmite şi aplică deciziile organelor de conducere ale Facultăţii şi Universităţii. Facultățile din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași sunt:
Facultate Biologie www.bio.uaic.ro Chimie www.chem.uaic.ro Decan Prof. univ. dr. Mircea Nicuşor NICOARĂ Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU Date de contact Telefon: 0232-201525 e-mail: mirmag@uaic.ro cabinet B 375c (Corp B, parter) Telefon: 0232-201343 e-mail: ionelm@uaic.ro

Drept http://laws.uaic.ro Economie și Administrarea Afacerilor www.feaa.uaic.ro Educație Fizică și Sport www.sport.uaic.ro Filosofie și Științe Social – Politice http://fssp.uaic.ro

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

Telefon: 0232-201059 fax: 0232-201266 e-mail: ttoader@uaic.ro Cabinet nr. 111 Telefon: 0232-201071 e-mail: adinu@uaic.ro cabinet: B412, etaj I, Corp B

Conf. Univ. dr. Telefon: 0232-201027 Marin CHIRAZI e-mail: chirazim@yahoo.com

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ

Telefon: 0232-201055 e-mail: nicolas@uaic.ro

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Fizică www.phys.uaic.ro Geografie și Geologie www.geo.uaic.ro Informatică www.infoiasi.ro

Prof. univ. dr. Corneliu IAŢU

Telefon: 0232-201493 e-mail: ciatu@uaic.ro

cabinet: 650 b, corp B Conf. Univ. dr. Telefon: 0232-201549 Adrian IFTENE e-mail: adiftene@info.uaic.ro cabinet C214

Istorie http://history.uaic.ro Litere

Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC

Telefon: 0232-201056, 0232-201274 e-mail: zahariuc@uaic.ro cabinet: corpul A, parter, cam. 96 Telefon: 0232-201053 e-mail: cclaura@uaic.ro cabinet: A 121, Corpul A

Prof. univ. dr. Codrin http://media.lit.uaic.ro CUŢITARU Matematică www.math.uaic.ro

Prof. univ. dr. Telefon: 0232-201061 Cătălin-George LEFTER e-mail: catalin.lefter@uaic.ro

Psihologie și Științe Prof. univ. dr. ale Educației Ion DAFINOIU www.psih.uaic.ro Teologie Ortodoxă

Telefon: 0232-201029 e-mail: dafinoiu@uaic.ro cabinet: D 211 – decanat

Prof. univ. dr. pr. Telefon: 0232-258430, 0232-201102/int. 2425 Ion VICOVAN e-mail: teologie.ortodoxa@uaic.ro www.teologie.uaic.ro corpul T al Universităţii (lângă Mitropolie) Teologie Romano – Prof. univ. dr. pr. Telefon: 0232-201114 Catolică Emil DUMEA e-mail: edumea@uaic.ro corpul A, Etaj 1 www.ftrc.uaic.ro Centrul de Studii Europene www.cse.uaic.ro/ Prof. univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU Telefon: 0232-201402 e-mail: gcpas@uaic.ro

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

pagina

Conf. univ. dr. Sebastian POPESCU

Telefon: 0232-201189 e-mail: seba@uaic.ro

11

12
pagina

Reprezentarea studenţilor În structurile administrative ale UAIC („Parlamentul studenţilor”)

Pentru că este imposibil ca cei peste 26.000 de studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” să-şi exprime opiniile concomitent, interesele studenţilor sunt aduse la cunoştinţa conducerii prin reprezentanţi. În mod asemănător, fiecare dintre noi poate participa la luarea deciziilor ce ne privesc, prin reprezentanţii trimişi în Parlamentul ţării noastre. Spre deosebire de Parlament, însă, tu îţi poţi alege reprezentanţii nu doar o dată la patru ani, ci în fiecare an şi, în plus, îi poţi revoca dacă nu-şi îndeplinesc obligaţiile. Sunt mai multe feluri în care poţi fi reprezentat în structurile de conducere, în funcţie de nivel: • La nivel de Universitate • La nivel de Facultate • La nivel de cămin şi complex studenţesc Componenţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, pe facultăţi, incluzându-i pe studenţii care te reprezintă în această structură se găseşte pe site-ul Universităţii: www. uaic.ro > Universitate > Conducerea Universităţii > Senat. Reţine însă că sunt alegeri în fiecare an şi este posibil ca lista reprezentanţilor să se modifice frecvent! De ce să fii reprezenta(n)t? Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senat: • pot propune acte normative care să îmbunătăţească activitatea colegilor; • se pot informa direct de la structurile academice şi administrative ale Universităţii în problemele ce îi vizează pe studenţi; • au acces permanent la secretariate pentru a rezolva problemele studenţilor. Ce obligaţii au? • să cunoască bine problemele legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi să propună soluţii; • să îi informeze pe studenţii pe care îi reprezintă; • să participe la şedinţele consiliului, iar trei absenţe nemotivate duc la revocarea lor; • să organizeze alegerile anuale pentru desemnarea şefilor de cămin şi de complex şi să facă parte din comisia de cazare. Pentru mai multe detalii despre cum îţi alegi reprezentanţii, citeşte Regulamentul serviciilor pentru studenţi, capitolul Regulamentul de alegere a reprezentanților studenţilor în structurile de conducere, pe care îl găseşti pe site-ul Universităţii, www.uaic.ro > Universitate > Documente. Nu rata campania de alegeri din fiecare toamnă!

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

În asociaţiile studenţeşti („Societatea civilă”) O altă metodă prin care studenţii se pot organiza pentru a-şi reprezenta interesele o constituie organizaţiile şi asociaţiile studenţeşti. Prin intermediul acestora, studenţii cu interese comune se cunosc şi realizează împreună, pe bază de voluntariat, activităţi variate, de la proiecte, training-uri, târguri până la şcoli de vară, festivaluri sau, în vremuri mai grele, negocieri cu înalţi demnitari şi miniştri sau chiar greve. Chiar dacă asociaţiile studenţeşti nu au rol decizional în Universitate, ele pot fi consultate când se ia o hotărâre, întocmai ca societatea civilă într-o ţară democratică. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi activează în jur de 20 de astfel de asociaţii; în fiecare an se înfiinţează unele noi, iar altele îşi închid activitatea. Unele dintre ele se adresează doar studenţilor unei anumite facultăţi, altele sunt deschise oricăror studenţi sau chiar oricăror tineri, fără restricţii de studii. Iată mai jos câteva exemple de asociaţii în care activează studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”: • Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni (ASII) http://www.asii.ro • • • • • • • • • • • • Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) http://ascoriasi.ro Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Economie şi Management (AIESEC) http://aieseciasi.ro Liga Studenților Economiști (LSE) http://www.lse.ro

Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi (ASFI) http://www.asfi.ro Asociația Tinerii Ecologi Români din Iaşi (TERIS) www.teris.ro Societatea Pentru Psihologie (SPP) http://asociatia-spp.ro Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie (LSGG) www.lsggiasi.ro Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi (ASJ) http://asj-iasi.blogspot.ro Asociaţia Tinerilor Basarabeni din Iaşi (ATB) Asociaţia Europeană a Studenţilor la Relaţii Publice şi Comunicare (PRIME) www.primeiasi.wordpress.com Organizaţia Studenţilor la Studii Europene din Iaşi (OSSEI) www.ossei.wordpress.com

GHIDUL Studentului 2013-2014

Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept (ELSA) http://iasi.elsa.ro

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

pagina

Alegerile pentru reprezentanţii din Consiliul Studenţesc, în Senat şi în cămine, au loc la începutul anului universitar, în perioada octombrie – noiembrie a fiecărui an.

13

14
pagina

• • • • • • • • •

Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Facultăţii de Filosofie din Iaşi (A.S.A.F.F.I.) http://asaffi-cuza.blogspot.com Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor de Asistenţă Socială Iasi (ASALT) www.asaltiasi.blogspot.ro Asociaţia Studenţilor Europeni (AEGEE Iaşi) http://aegee-iasi.ro Asociaţia Studenţilor Chimişti Iaşi (ASCIS) http://ascis.blogspot.com Liga Studenţilor de la Istorie (LSI) http://ligastudentilordelaistorie.wordpress.com Erasmus Student Network (ESN) www.esn.org Initiativa Erasmus Iaşi (IEI) http://erasmusiasi.wordpress.com Asociația Tinerilor din Educație Fizică și Sport (ATEFS) http://lssiasi.wordpress.com RO-Talent, Departamentul Studenţi www.rotalent.org

De ce să faci parte dintr-o asociaţie studenţească? 1. Îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut în timpul liber şi să fii mai mult decât tipicul student care merge la cursuri, seminarii şi laboratoare. 2. Activitatea în cadrul unei asociaţii nu urmează un program fix, ca o slujbă sau un stagiu, ci unul flexibil, dar destul de variat încât să nu te plictiseşti niciodată. 3. Este o sursă foarte bună pentru a câştiga acea „experienţă” atât de căutată de angajatori chiar şi când vine vorba de proaspăt absolvenţi. 4. Poţi dobândi sau perfecţiona abilităţi foarte folositoare nu doar pe piaţa muncii, dar şi în viaţa socială: de lucru în echipă, de comunicare şi de prezentare, de organizare a evenimentelor, de vorbit în public etc. 5. Cunoşti persoane care îţi pot înfrumuseţa viaţa prin diversitatea lor. 6. Prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca în străinătate prin schimburi de tineri, la şcoli de vară, traininguri, conferinţe etc. 7. De multe ori, printre foştii membri cu care se păstrează legătura se găsesc şi manageri sau directori ai unor firme de profil, pe care ai ocazia să-i impresionezi prin calităţile tale şi în faţa cărora te poţi prezenta după absolvire cu un CV în servietă. Pentru alte informaţii vizitează site-ul studenţilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 360.uaic.ro.

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

15
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

16
pagina

Capitolul

2

Informaţii practice despre studenţia ta

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Ce se schimbă?
Între liceu şi facultate sunt mai multe diferenţe: • • • • • • • • • • • nu mai eşti elev, ci student; nu mai sunt clase, ci grupe de studiu; orele se ţin în săli sau chiar corpuri de clădire diferite; „ora” ţine două sau trei ore; cursul, seminarul şi laboratorul pot fi ţinute de persoane diferite, chiar daca este aceeaşi materie; „profesorii” sunt: asistent, lector, conferenţiar, profesor; nu există uniforme; nu există catalog decât la secretariat; notele le vezi într-un sistem electronic; găseşti pe internet informaţii despre ce vei studia şi cum vei fi evaluat; nu există şedinţe cu părinţii.

17
pagina

Alte diferenţe le vei descoperi singur pe parcursul studenţiei tale.

Documentele tale
Contracte După ce eşti admis la facultate, între Universitate – reprezentată prin Rectorul instituţiei – şi tine se semnează contractul de studiu. Citeşte atent şi reţine acest document, pentru că aici sunt stipulate nu numai obligaţiile, ci şi drepturile de care te bucuri în Universitate. Contractul se completează în fiecare semestru cu anexe, în funcţie de modificările ce apar pe parcurs, legate de statutul tău (la buget sau la taxă). Dacă ai primit cazare în căminele Universităţii, la începutul fiecărui an universitar se încheie un contract de închiriere, semnat de tine, ca beneficiar, şi de Universitate, reprezentată prin administratorul de cămin sau complex. Prin contractul de închiriere, studenţii se obligă să respecte condiţiile impuse, în timp ce Universitatea se obligă să îţi asigure condiţii pentru desfăşurarea activităţii zilnice. Carnetul de student La înscrierea în primul an de studii, Universitatea îţi eliberează două documente importante pentru studenţia ta: carnetul de student şi legitimaţia de student pentru transport. Carnetul de student îţi serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care se cere să se facă dovada calităţii de student (la muzee, la eliberarea reţetelor medicale etc.). Pentru a rămâne valabil după eliberare, este obligatoriu să-l prezinţi la începutul fiecărui an universitar la secretariatul facultăţii tale ca să fie vizat. De asemenea, carnetul de student este important pentru a consemna notele obţinute la examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Prezentarea carnetului de student

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

18
pagina

profesorului examinator este obligatorie şi, în acelaşi timp, este în interesul tău să faci asta, pentru a nu avea de suferit dacă sunt probleme cu notele. Reduceri la transportul cu trenul Legitimaţia de transport eliberată de către Universitate îţi asigură o reducere de 50% la trenul personal, clasa a II-a. Ea se eliberează la începutul perioadei de studii însă tu ai obligaţia, pentru a beneficia în continuare de această facilitate, să o duci la vizat în fiecare an universitar, la secretariatul facultăţii tale. Pentru reducerea de 50% la trenul accelerat-rapid, ţi se eliberează la începutul fiecărui an de studiu şi carnetul de cupoane. Acesta conţine 24 de file corespunzătoare pentru 24 de călătorii cu reducere la tren accelerat-rapid, clasa a II-a şi este folosit doar împreună cu legitimaţia de student pentru transport. Reduceri pentru transportul în comun Ca student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” nu beneficiezi doar de reducere la tren, ci şi de reducere la transportul în comun. Pentru a afla ce trebuie să faci ca sa beneficiezi de aceste reduceri în funcție de statutul tău (student la taxă sau la buget), întreabă la secretariat. Recomandări Dacă ţi-ai pierdut carnetul de student sau legitimaţia de transport, poţi obţine un duplicat. Pentru aceasta trebuie să declari pierderea într-un ziar local şi să faci o cerere către decanul facultăţii, la care anexezi copia după anunţ şi chitanţa care atestă plata taxei percepute în acest caz.

Burse

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi poţi primi mai multe categorii de burse, acordate pe criterii specifice: - Bursa de performanţă (științifică, sportivă sau cultural - artistică) - Bursa de performanţă “Meritul Olimpic” - Bursa de merit - Bursa “Cum Laude” - Bursa de studiu (integrală și parțială) - Bursa de ajutor social - Bursa de ajutor social ocazional - Bursa de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul rural - Bursa contractuală de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural - Bursa pentru activități cultural – artistice - Bursa pentru activități sociale în campusurile studențești - Bursa “Laudamus” Pentru informaţii complete, citeşte Regulamentul serviciilor pentru studenți, capitolul Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, pe care îl găseşti pe site-ul Universităţii, www.uaic.ro > Studenţi > Regulamente.

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Te încurajăm să obții o bursă pentru activități sociale făcând voluntariat în campus: în săli de lectură din cămine, la Fundația ALUMNI, la cantina Titu Maiorescu, în Grădina Botanică etc. Pentru alte informații vizitează site-ul studenților de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” www.360.uaic.ro  

19
pagina

Spre deosebire de vremea părinţilor noştri, bursele de studiu în străinătate sunt acum mult mai uşor de obţinut şi de finanţat. Pe lângă o serie de cursuri noi şi interesante, marele avantaj de a studia în străinătate îl reprezintă şi şansa de a vizita multe locuri şi de a-ţi face mulţi prieteni. Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii LLP (Lifelong Learning Programme) Componenta ERASMUS Pentru un student de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (şi pentru zeci de mii de alţi studenţi din Uniunea Europeană), cea mai la îndemână metodă de a studia pentru un semestru în străinătate este ERASMUS, un program care promovează mobilitatea între universităţile europene. La UAIC, acest program este gestionat de Biroul de Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale aflat în corpul A, la etajul al doilea. E bine să treci pe acolo chiar şi numai ca să afli unde este, deoarece, dacă vei pleca în străinătate, cu siguranţă vei reveni pentru a rezolva formalităţile necesare. Pentru a afla mai multe despre acest Departament, vizitează site-ul Universităţii, www.uaic.ro > Cooperare internaţională > Programul LLP-Erasmus. Ce este ERASMUS? Programul LLP-ERASMUS funcţionează pe baza unor acorduri semnate între universităţi, care le permit să-şi „schimbe” între ele studenţi, iar în timpul acestei mobilităţi studenţii străini sunt trataţi la fel ca ai instituţiei primitoare, adică pot urma cursuri, pot fi cazaţi în cămine, au acces la biblioteci sau la orice alte servicii şi facilităţi. Mai mult, materiile studiate în timpul stagiului sunt recunoscute de universitatea de origine, astfel încât studenţii nu mai sunt nevoiţi să dea examene de diferenţă. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” oferă această posibilitate studenţilor săi de cincisprezece ani încoace. În toţi aceşti ani, au beneficiat de acest tip de mobilitate peste 4500 de studenţi, care au putut opta pentru una dintre cele peste 260 de universităţi partenere ale UAIC. Instituţiile partenere ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” se găsesc în ţările membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Croația şi Turcia. Ca să ai mai multe şanse să fii selectat exact unde doreşti, e recomandat să cunoşti limba de studiu de la universitatea gazdă, să ai un nivel de cunoştinţe care se pot adapta la cerinţele şi exigenţele lor, dar şi să ai minime aptitudini de lucru pe computer.

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

O experienţă în străinătate

20
pagina

Cum poţi pleca cu o mobilitate ERASMUS? Primăvara, în lunile martie-aprilie, fiecare facultate afişează locurile pe care le are prin Programul ERASMUS şi universităţile unde se vor desfăşura mobilităţile. Pot candida studenţi din anii I-II licenţă, anul I Master care nu au restanţe, inclusiv în ultima sesiune şi anii I-II doctorat (doar studenţii care nu sunt beneficiari ai unei burse POSDRU). Din păcate, studenţii în anii terminali nu pot candida. Tot la avizierul facultăţii vei afla exact detalii despre condiţiile de eligibilitate, procedura de selecţie, universităţile partenere pentru care poţi candida, documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de candidatură, data şi ora susţinerii interviului de selecţie etc. În general, în dosar trebuie să incluzi un curriculum vitae, o scrisoare de motivaţie în care să precizezi prima opţiune de mobilitate, un extras din foaia matricolă, un proiect de studiu prin care să motivezi obiectivele concrete urmărite şi rezultatele aşteptate, o recomandare din partea unui cadru didactic, în care să-ţi fie evaluate aptitudinile şi un atestat de limbă (la care trebuie să ai minim nota 8/10, 16/20, 80/100 etc., altfel nu eşti eligibil). Aceste acte se cer în general la orice candidatură pentru o bursă în străinătate, aşa că, după ce înveţi cum să le redactezi, acestea îţi vor fi de ajutor toată viaţa, atunci când vei candida pentru alte burse sau joburi. Pentru a afla care sunt partenerii ERASMUS ai facultății tale, ia legătura cu responsabilul Erasmus din facultatea ta sau consultă broşura informativă Erasmus pentru mobilităţi de studiu: http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/outgoingstudentsstudy. ERASMUS în cinci puncte 1. studiezi un semestru la o altă universitate din Uniunea Europeană fără a plăti taxe de şcolarizare; 2. nu trebuie să-ţi baţi capul cu examene de diferenţă la întoarcerea în ţară; 3. o uriaşă reţea de prieteni din toate colţurile lumii; 4. cea mai eficientă metodă de a-ţi perfecţiona limbile străine; 5. călătoreşti şi vizitezi Europa. Stagiile de practică ERASMUS Pe lângă mobilităţile de studiu, programul ERASMUS oferă studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” de la toate facultăţile şi posibilitatea de a efectua un stagiu de practică, finanţat, într-o întreprindere (sau altă organizaţie eligibilă) din Europa. Chiar dacă ai beneficiat deja de o mobilitate ERASMUS de studiu, ai dreptul să candidezi şi pentru un stagiu de practică Erasmus (student placement). Pentru studenţii UAIC, durata stagiului este de 3-6 luni şi ai posibilitatea să combini o perioadă de studiu cu una de practică, cu condiţia ca cele două mobilităţi să se desfăşoare în perioade consecutive. Finanţarea în cazul perioadelor combinate este cea stabilită pentru mobilităţile de studiu. Procedura de selecţie este identică cu cea pentru studiu, cu diferenţa că îţi poţi aranja stagiul şi pe cont propriu la o organizaţie care se pliază pe profilul studiilor tale.

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

21
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

22
pagina

Pentru mai multe detalii despre Programul LLP-ERASMUS, vizitează Biroul de Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale, scrie un e-mail pe adresa ioana. pastinaru@uaic.ro sau sună la numărul de telefon 0232-201021. Alte programe sectoriale din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP) Programe Intensive (IP-uri) Un IP este un program de studiu de scurtă durată ce reuneşte studenţi şi cadre didactice din diferite ţări participante pentru a: • încuraja predarea eficientă şi multinaţională pe teme de specialitate care altminteri nu pot fi studiate, sau numai într-un număr restrâns de universităţi; • permite studenţilor şi profesorilor să lucreze împreună în grupuri multinaţionale pentru a beneficia de condiţii de învăţare şi predare speciale care nu sunt disponibile într-o singură instituţie şi pentru a câştiga perspective noi în legătură cu temele studiate; • permite cadrelor didactice să schimbe între ei opinii în legătură cu conţinutul didactic şi noile abordări curriculare şi de a testa metode de predare într-o clasă internaţională. Un IP poate consta dintr-o singură activitate sau se poate repeta într-un anumit număr de ani. IP-urile necesită coordonare academică transnaţională între instituţii din cel puţin trei ţări participante. Numai instituţia coordonatoare a parteneriatului trebuie să trimită propunerea pentru IP. Trebuie să se ţină seama de următoarele caracteristici: • proporţia profesori şi studenţi trebuie să fie astfel încât să asigure participarea activă la clasa şi să promoveze un element al dezvoltării curriculare în implementarea IP-lui. • IP-ul trebuie să fie integrat în programa de studiu a studenţilor participanţi. IP-urile pentru care studenţii primesc recunoaştere deplină sunt în mod particular încurajate; • se va da prioritate celor care implică universităţi din mai mult de trei ţări participante pentru a intensifica impactul european al IP-urilor; • se va da prioritate IP-urilor axate pe domenii care nu se pretează cu uşurinţă unor perioade extinse de studiu în străinătate; • se acordă o atenţie specială IP-urilor care contribuie la diseminarea cunoştinţelor în domenii noi şi domenii care evoluează rapid. Cine poate beneficia: • studenţi; • personal didactic din universităţi. Programul Leonardo da Vinci

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call12/part1_ro.pdf Programul Leonardo da Vinci urmăreşte creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesionala (FP). Programul contribuie la promovarea unei Europe a cunoaşterii prin realizarea unui spaţiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Prin program sunt susţinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale. Mai multe detalii despre acest program găsiţi pe www.anpcdefp.ro > Programe > Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii > Programul sectorial Leonardo da Vinci http://www.llp-ro.ro/llp. php?id=330&d=43&menu= • Proiecte de plasament pentru studenţi (inclusiv doctoranzi cu frecvenţă) • proiectele vor fi selectate de către un grup de experţi independenţi selectaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; • proiectele de plasamente Leonardo da Vinci presupun asocierea în parteneriat a unei instituţii eligibile din România cu cel puţin o instituţie dintr-o ţară membră a Uniunii Europene; • pot fi propuse proiecte cu o durată de până la 3 luni (13 săptămâni); • plasamentul se efectuează într-o întreprindere. Programul Tempus http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.htm Programul Tempus (Trans-European mobility scheme for university studies) a fost lansat de Comisia Europeană în 1990, în vederea sprijinirii modernizării învăţământului superior şi încurajării mobilităţii universitare în spaţiul UE şi statele partenere (ţări din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrală, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu). Tempus a cunoscut faze succesive: Tempus (1990-1993), Tempus II (1994-1999), Tempus III (2000-2006), iar începând cu 2008 Tempus 4. România participă la acest program începând cu 1991. Tempus urmăreşte dezvoltarea cooperării universitare între Uniunea Europeană şi state partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrală şi regiunea mediteraneană, contribuind astfel şi la dezvoltarea dialogului intercultural. Valoarea adăugată a acestui program ţine de promovarea cooperării internaţionale şi regionale, prin dezvoltarea contactelor personale şi profesionale, la nivel academic, între Uniunea Europeană şi statele partenere. În Europa Centrala şi de Est, Tempus a sprijinit mai mult de 70.000 de cadre didactice sau personal administrativ din învăţământul superior să efectueze stagii de formare în Statele Membre. Aceştia au colaborat cu aproape 50.000 de colegi din universităţile UE. Poţi accesa site-ul european Tempus intrând pe ec.europa.eu > EU policies > Education and training > External Programmes and Policies > Tempus. De asemenea, urmăreşte secţiunea „Noutăţi” sau înscrie-te pe grupul de discuţii Tempus de pe yahoo pentru a avea acces la informaţii actualizate.

23
pagina

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

24
pagina

Programul ERASMUS MUNDUS Erasmus Mundus este un program de cooperare care vizează creşterea calităţii învăţământului superior european şi promovarea sa la nivel mondial. Bazându-se pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studenţilor), Erasmus Mundus încurajează colaborarea între instituţii de învăţământ superior, cadre didactice, studenţi şi cercetători din spaţiul UE şi din afara lui. Obiectivele specifice ale programului sunt promovarea învăţământului superior european, facilitarea extinderii şi îmbunătăţirii oportunităţilor de angajare pentru studenţi şi facilitarea comunicării interculturale, prin cooperarea cu state terţe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a Uniunii Europene. Aceste obiective vizează implicit dezvoltarea durabilă a statelor terţe în domeniul învăţământului superior. În afara informaţiilor de pe site-ul www.anpcdefp.ro > Programe > Erasmus Mundus > Documente, puteţi consulta: • site-ul Erasmus Mundus al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/education/externalrelation-programmes/mundus_en.htm • secţiunea Erasmus Mundus de pe site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus În cadrul programului Erasmus Mundus se oferă sprijin pentru crearea unor programe masterale sau doctorale de calitate, la implementarea şi derularea cărora pot participa cadre didactice, cercetători şi studenţi din Europa sau din terţe state. Programul oferă burse pentru studenţii (europeni sau non-europeni) care doresc să urmeze programele masterale sau doctorale derulate ca parte a unui proiect Erasmus Mundus (Acţiunea 1), dar şi pentru cercetători din state terţe care doresc să petreacă o perioada de studiu/cercetare în una sau mai multe universităţi europene. De asemenea, cadrele didactice şi cercetătorii europeni pot beneficia de stagii de predare/studiu/cercetare în universităţi din state terţe (Acţiunea 2). Acţiunea 3 are în vedere promovarea învăţământului superior european. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi coordonează 3 proiecte Erasmus Mundus Acţiunea 2: 1. Proiectul EMERGE (Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East: Ukraine, Moldova, Belarus), aprobat în anul 2011 (contract numărul 2011 – 2576 / 001 – 001 – EMA2, care are la bază cooperarea între ţările UE şi Lotul 8. Iniţiat după o propunere mai veche a Universităţii noastre în cadrul Grupului Coimbra şi coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, proiectul se va derula pe parcursul a trei ani academici (2012 – 2015). Website: http://emerge.uaic.ro .

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

25
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

26
pagina

2. Proiectul EDEN (Erasmus Mundus AcaDEmic Network), are la bază cooperarea între ţările UE şi Lotul 3 – Israel. Proiectul se va derula pe parcursul a trei ani academici (2013 – 2016). 3. Proiectul IANUS (Inter-Academic Network Erasmus MundUS), aprobat în 2012, are la bază cooperarea între ţările UE şi Lot 5 (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina). Proiectul se va derula pe parcursul a trei ani academici (2013 – 2016). Universitatea noastră este şi parteneră într-un proiect Erasmus Mundus - Acţiunea 2: 4. Proiectul, intitulat AL IDRISI (A scholarship scheme for exchange and cooperation between Europe and the Maghreb), are ca principale beneficiare înstituţii de învăţământ superior din ţările Lotului 1: Algeria, Maroc, Tunisia. Aprobat în anul 2011, proiectul este coordonat de Universitatea Granada, Spania. Website: http://www.al-idrisi.eu Alte mobilităţi • Bursele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (CNBSS): www.roburse.ro • Burse oferite de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF): www.auf.org • Programele Guvernului Francez: www.campusfrance.org • Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD) acordă anual o serie întreagă de burse de categorii diferite. Informaţii suplimentare se pot obţine şi de la lectorii DAAD din România: www.daad.ro > DAAD in Rumänien > Lektorenliste • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţii academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998: www.ceepus.info > Romania • Burse Fulbright (Junior Fulbright Award): www.fulbright.ro > Grants • Education USA: http://exchanges.state.gov • Grupul Coimbra: www.coimbra-group.eu Grupul Coimbra (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit membră în anul 2007), facilitează şi încurajează mobilitatea studenţilor între universităţile membre. Coimbra Group Student Exchange Network este deschisă, în principiu, oricăror specializări oferite de universităţile membre, însă suprapunerile cu schimburile existente prin acordurile bilaterale Erasmus trebuie evitate. • Reţeaua Utrecht: www.utrecht-network.org UAIC este membră a Reţelei Utrecht din anul 2005. În fiecare an academic, mobilităţile studenţilor între universităţile membre ale Utrecht Network se ridică la aproximativ 1.200. Din 1997, Reţeaua Utrecht a început să coopereze cu MAUI (Mid-America Universities International): www.umsl.edu > Current students > Student

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

27
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

28
pagina

Services > Study Abroad and Exchange Programes > MAUI-Utrecht Network. Până în prezent, peste 800 de studenţi din unviersităţile membre au participat la programul de schimburi cu MAUI. Cooperarea cu AEN (Australian - European Network) www.aenonline.net datează din anul 2000 şi a condus la participarea unui număr de peste 500 de studenţi. Summers Schools: şcolile de vară organizate de Utrecht Network oferă sprijin financiar pentru studenţii provenind din universităţile membre. Aceste şcoli de vară sunt deschise şi participanţilor provenind din universităţile non-membre. Pentru mai multe detalii despre oferta de burse de studii în străinătate, vizitează Departamentul de Relaţii Internaţionale (Corpul A, et. 2, în cadrul Rectoratului UAIC), accesează www.uaic.ro > Cooperare internaţională > Departamentul de Relaţii Internaţionale, scrie un e-mail la adresa relint@uaic.ro sau ia legătura cu membrii Departamentului la numerele de telefon: 0232-201022, 0232-201112. Alte informaţii despre burse şi alte oportunităţi prin care tinerii pot să studieze în străinătate, dar şi sugestii despre cum să te descurci într-o ţară străină (ce ar trebui să-ţi iei cu tine, ce sa faci în caz că te îmbolnăveşti, recunoaşterea studiilor) găseşti pe grupuri de discuţii yahoo, cum ar fi romstudyabroad, eurodesk_info, resursetineret sau pe Hotnews Student. Dacă vrei să vezi ce au de spus foţtii studenţi Erasmus sau dacă ai întrebări pentru ei, intră pe grupul Erasmus de pe Facebook. Sfaturi pentru a-ţi găsi pe cont propriu o bursă în străinătate: • începe căutarea cu un an înainte, pentru că perioada de selecţie pentru burse este programată cu multe luni înaintea perioadei de înscriere pentru cursuri; • restrânge-ţi aria de căutare: hotărăşte-te atât asupra domeniului şi a specializării pe care doreşti să le studiezi, cât şi asupra ţării sau a regiunii; în caz contrar, îţi va veni foarte greu să găseşti ceea ce cauţi în timp util; • înainte de a trimite candidatura, contactează universitatea respectivă şi profesorul cu care ai vrea să lucrezi, pentru a-ţi prezenta intenţiile şi a primi feed-back; • acordă o importanţă sporită scrisorilor de recomandare pentru că, de multe ori, ele cântăresc cel mai greu la dosar. Cum să ai succes la examene Înainte de începerea examenelor, este esenţial să fii bine informat. Pe lângă stresul inerent unei perioade atât de încărcate, nu vrei să îl adaugi şi pe cel cauzat de programarea examenelor. Care este diferenţa dintre cursuri şi seminarii? Cursurile sunt prezentări teoretice ale materiei pe care o studiezi la o anumită disciplină. În general, cursurile reprezintă o prelegere, o expunere făcută de către un profesor. Seminariile sunt activităţi în care se clarifică noţiunile fundamentale predate la cursuri.

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

29
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

30
pagina

Studenţii îşi fixează cunoştinţele predate la curs prin prezentări, discuţii, sau executând lucrări practice sub conducerea unui profesor. La primul curs sau seminar de la o anumită materie, cere profesorului tău programa disciplinei în care apar condiţiile şi criteriile de examinare, astfel încât să ştii de la început ce vei avea de făcut în cursul semestrului pentru a promova disciplina. Discută liber cu profesorul şi nu te sfii să întrebi atunci când un aspect al programei nu este clar. E de preferat să faci acest lucru la începutul semestrului, în aşa fel încât examenele să treacă fără probleme pentru tine. Cum vei primi note? Ce sunt creditele? Creditul este o convenţie, o unitate de măsură pentru volumul mediu de muncă necesară pentru a promova o disciplină. Un credit reprezintă aproximativ 30 de ore de muncă. Aceasta înseamnă că dacă o disciplină are 5 credite, pentru a o promova vor fi necesare aproximativ 150 de ore de muncă. În acestea sunt incluse şi orele de curs şi de seminar, studiul individual, pregătirea unor lucrări, lectura cărţilor din bibliografia obligatorie etc. Totuşi, aceasta e o valoare medie, deci poate varia în funcţie de ritmul tău de învăţare. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student, la finele unui semestru, se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate. În primii trei ani de facultate vei acumula un număr total de 180 de credite, adică 30 în fiecare semestru. Repartizarea la buget sau la taxă Repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de stat se face la începutul fiecărui semestru, pe baza rezultatelor obţinute la sfârşitul semestrului anterior. Deci la începutul fiecărui semestru ai şansa, dacă ai obţinut rezultate bune, să treci pe un loc finanţat de la buget. Nu este exclusă însă nici varianta inversă: poţi pierde locul la buget în cazul în care, în ierarhia semestrială a mediilor, nu te încadrezi în numărul total de locuri finanţate de la buget pentru domeniul sau specializarea ta. De exemplu, dacă la specializarea ta sunt 15 locuri finanţate de la buget, iar la admitere teai încadrat în aceste locuri, vei trece în regim de taxă dacă, după rezultatele din primul semestru, eşti al 16-lea pe listă. Dar nu te îngrijora, în semestrul următor îţi poţi recâştiga statutul de student „la buget”, dacă te clasezi din nou între primii 15 studenţi. Citeşte regulamentul de activitate didactică de pe www.uaic.ro – Universitate – Documente. Pentru alte informaţii, vizitează site-ul studenţilor UAIC: 360.uaic.ro Cum îţi verifici notele Îţi poţi vizualiza notele oricând şi de oriunde cu ajutorul aplicaţiei eSIMS, pe care o găseşti accesând site-ul: http://simsweb.uaic.ro Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îţi creezi un cont. Pentru aceasta dai click

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

pe „Login” (în dreapta sus a paginii). Vei ajunge pe o altă pagină unde dai clic pe „Creare cont nou” (cu roşu, sub butonul „Conectare”) . Îţi creezi singur contul folosind numărul matricol (cu toate cele 16 caractere alfa-numerice din compunerea sa), pe care îl găseşti în carnetul tău de student sau îl iei de la secretariatul facultăţii şi stabilind o parolă. Astfel, username este numărul matricol, iar parola trebuie sa fie de minimum şapte caractere, dintre care cel puţin unul trebuie să fie un caracter special gen: #, $, %, . etc., deci cel puţin un caracter trebuie să nu fie literă sau cifră. Fii atent să nu o uiţi! Poţi trece orice adresă de e-mail: @yahoo.com, @gmail.com etc. Aceasta trebuie să fie validă şi operaţională, pentru că vei primi pe adresa specificată un mesaj de confirmare, de care ai nevoie ca să-ţi definitivezi contul. Întrebarea de securitate şi răspunsul la aceasta trebuie să conţină cel mult 20 de caractere fiecare. Alege întrebări şi răspunsuri care să nu fie evidente pentru orice persoană (de exemplu: „Cum mă numesc?” sau „Care e anul naşterii?” etc.), ci întrebări ale căror răspunsuri să fie foarte puţin probabil să le cunoască şi altcineva. Răspunsul la întrebarea de securitate trebuie să îl ţii minte pentru că vei avea nevoie de el în cazul în care vei avea probleme legate de contul tău. După ce completezi toate câmpurile, apeşi pe „Create user”. Apoi, trebuie să îţi deschizi contul de e-mail pentru a confirma crearea contului eSIMS şi actualizarea informaţiilor din baza de date şi revii la prima pagină, cea cu „Login”. Acum te poţi loga şi îţi vei putea vedea notele pe care le vei primi, situaţia taxelor, planuri de învăţământ etc. Odată logat, accesează pagina „Studenţi” - iar apoi link-ul „Note, taxe”. La părăsirea aplicaţiei apasă butonul „Logout”. În caz contrar, există riscul ca datele tale personale să fie vizualizate şi de alţi colegi. Pentru probleme legate de logare şi de administrare adresează-te Departamentului de Statistică şi Informatizare, al cărui sediu se află în spatele corpului B al Universităţii, la numărul de telefon 0232-201595 sau trimiţând un e-mail la adresele liviu.lupu@uaic.ro (Liviu LUPU – şeful Departamentului, realizatorul aplicaţiei) sau stefc@uaic.ro (Cristina ŞTEFANACHE administratorul aplicaţiei). Fiecare student are astfel posibilitatea de a-şi verifica notele, deoarece cu acest program se încheie mediile şi se fac toate ierarhizările pentru redistribuirea locurilor de la buget sau la taxă, cazare, burse, specializarea complementară etc. În cazul în care sesizezi vreo greşeală privind situaţia şcolară trebuie să anunţi imediat secretariatul facultăţii tale, şi nu pe administratorul aplicaţiei. Facilităţi oferite de sistemul eSIMS: 1. gestionează situaţia şcolară şi financiară a studenţilor; 2. calculează clasamentele de medii (aritmetice / ECTS) şi punctajele pentru studenţi, în vederea acordării de burse, locuri de cazare în cămine, bilete tabără etc.;

31
pagina

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

32
pagina

3. asigură publicarea on-line a planurilor de învăţământ, a curriculei fiecărei discipline, asigură accesul oricărui student după autentificare la rezultatele sale profesionale, poziţia în clasamentul grupei şi al anului, situaţia financiară, publicate on-line. Continuarea studiilor de licenţă Dacă îţi place să studiezi şi doreşti mai multe cunoştinţe într-un domeniu, poţi continua cu celelalte două cicluri de studii, masterat, respectiv doctorat, astfel: Masterate În ultimul an de studiu, poţi găsi toate informaţiile despre oferta de studii de masterat pe site-ul Universităţii, www.uaic.ro, pe site-ul admiterii, admitere.uaic.ro, pe site-urile facultăţilor, în pliante, broşuri sau în timpul unor evenimente speciale pentru promovarea ofertelor de studii. Pentru a alege programul potrivit pentru tine, te sfătuim să analizezi cu atenţie oferta, să te gândeşti ce vrei să faci în viitor şi să pui întrebări despre programe profesorilor sau colegilor mai mari. Conform Legii Educaţiei, masteratele pot fi didactice, de cercetare sau profesionale. Doctorate După studii de master poţi continua cu un program de doctorat, în cadrul unei şcoli doctorale. Pentru mai multe detalii despre studiile de doctorat intră pe site-ul Universităţii, www.uaic.ro > Academic > Biroul Doctorate.  

Cazare

Campusurile UAIC Complexul studenţesc „Târguşor Copou” Adresă: str. Stoicescu nr.1 Telefon: 0232-201378; 201377; 202407; 202438 Administrator: Maricel MATIANU Campusul „Târguşor Copou“ este situat într-o zonă verde şi liniştită a Copoului, foarte aproape de Parcul Expoziţiei şi Grădina Botanică. Până la Universitate se ajunge în 20 de minute pe jos sau 2-3 minute cu un mijloc de transport în comun. 1.714 studenţi sunt cazaţi în fiecare an în cele patru cămine din Târguşor Copou (C1, C2, C3 şi C4). Camerele sunt de două până la cinci locuri, au un nivel ridicat de confort - mobilier modern, băi proprii, frigider în cameră etc. Complexul studenţesc „Titu Maiorescu”

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Complexul studenţesc „Codrescu” Adresă: str. Codrescu nr.10 (cămin nr.10), str. Gh. Asachi nr. 7 (cămin nr.11), str. Codrescu nr. 13 (cămin nr.12), str. Gh. Asachi nr. 17 (cămin nr. 13). Telefon: 0232-202497; 201575; 202623 Administrator: Roxana GRECU În campusul „Codrescu” sunt cazaţi 1789 studenţi şi studente, doctoranzi şi angajaţi ai Universităţii. Este amplasat tot în zona Copou, la o distanţă de doar câteva minute de Universitate şi de campusul „Titu Maiorescu”. Complexul studenţesc este format din patru cămine (C10, C11, C12 şi C13,) având camere de câte 2, 3 şi 5 locuri. Căminele dispun de grupuri sanitare şi săli de lectură. Hotelul studenţesc „Gaudeamus“ Adresă: str. Codrescu nr.1 Telefon: 0232-201701 Administrator: ec. Teodora TĂNASE Centrul de Schimburi Internaţionale „Gaudeamus” este un cămin-hotel destinat studenţilor Universităţii, studenţilor şi profesorilor din străinătate. Centrul, aflat în apropierea imediată a Universităţii şi a campusurilor studenţeşti, oferă condiţii deosebite de cazare în camere cu două şi trei locuri. Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, aer condiţionat, frigider, TV, telefon, cafetiere etc. La fiecare nivel există bucătării dotate modern şi oficii de spălătorie. Pe lângă cele aproximativ 400 de locuri de cazare, Centrul găzduieşte postul de radio al Universităţii, Nord-Est Gaudeamus, redacţia newsletter-ului Universităţii, „Alma Mater”, dar şi Laboratorul Multimedia Ringier. Aici se pot caza studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, studenţi care vin prin programele de schimburi, cadre didactice din străinătate care vin prin parteneriate universitare la cursuri organizate la nivelul Universităţii şi toţi cei din reţeaua universitară care solicită cazări pentru simpozioane, colocvii, zile academice etc. Solicitările pentru obţinerea unui loc de cazare se fac direct la Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

Campusul „Titu Maiorescu” este la doar 2-3 minute de Universitate, într-o zonă în care viaţa studenţească este activă. În acelaşi campus se află şi cantina Universităţii, un fast-food şi o cafenea. Cele 4 cămine din campus (C5, C6, C7 şi C8) sunt mixte, băieţii fiind cazaţi la parter. În total, sunt 2161 de locuri de cazare, camerele fiind de câte cinci locuri. Căminele dispun de grupuri sanitare modernizate, bucătării şi săli de lectură.

pagina

Adresă: str. Titu Maiorescu nr.7-9 Telefon: 0232-201356; 201357 Administrator: Doina LEONTE

33

34
pagina

Hotelul studenţesc „Akademos” Telefon: 0232-201701 Administrator: ec. Teodora TĂNASE Cel mai nou şi mai modern cămin al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi-a deschis porţile în anul universitar 2007. Hotelul este amplasat central, în zona Râpa Galbenă, iar studenţii cazaţi aici pot ajunge la cursuri în mai puţin de 10 minute de mers pe jos. Camerele au câte două sau trei locuri, sunt dotate cu aer condiţionat, baie proprie, frigider, mobilier modern, conexiune la internet. La parterul căminului s-a deschis şi o cantină - restaurant cu o capacitate de 100 de locuri. În total, căminul are 500 de locuri. Solicitările pentru obţinerea unui loc de cazare se fac direct la Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Cât costă?
Tarifele de cazare valabile în anul universitar 2012-2013 au fost: • C1 : 250 lei (două locuri în cameră), 220 lei (trei locuri în cameră) • C2: 250 lei (două locuri în cameră), 220 lei (trei locuri în cameră), 200 lei (patru locuri în cameră), 160 lei (3+1 locuri în cameră - camere de trei locuri cu suplimentare de un loc) • C3: 250 lei (două locuri în cameră), 220 lei (trei locuri în cameră), 200 lei (patru locuri în cameră) • C4: 110 lei (cinci locuri în cameră) • C6, C7, C8, C10, C12, C13: 110 lei • C11: 140 lei • Akademos: 630 lei • Gaudeamus: 490 lei Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc de BECA al Universităţii în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc. Ca să afli mai multe despre cum se organizează cazarea în căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi să vezi câteva imagini reprezentative din cămine, întră pe site-ul www.uaic.ro > Studenţi > Cazare. Pentru întrebări, adresează-te Biroului de informare pentru Studenţi, la: Telefon: 0232-201581 E-mail: infostudenti@gmail.com Cazare în oraş Pentru a găsi un apartament de închiriat sau o gazdă, e bine să cauţi din timp, de preferinţă vara, înainte să înceapă anul universitar şi oraşul să se aglomereze cu zeci de mii de tineri veniţi din toate colţurile ţării. Surse foarte bune pentru anunţuri de acest gen se găsesc în ziarele sau

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

revistele de anunţuri din Iaşi, pe site-uri sau la intrarea în blocuri. De multe ori, acordurile de închiriere nu includ şi un contract propriu-zis, însă cel mai bine pentru siguranţa ta este să insişti pentru un astfel de contract, pentru că te protejează de abuzuri din partea proprietarilor. Altfel, proprietarul poate oricând să modifice suma convenită drept chirie sau să-ţi ceară să evacuezi camera/apartamentul înainte de vreme. Viza de reşedinţă (flotant) Iar dacă tot te-ai mutat temporar în Iaşi pentru perioada studenţiei, e bine să declari acest lucru şi autorităţilor şi să-ţi iei viza de flotant de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. În caz contrar, dacă eşti controlat de Poliţie şi nu ai viza de flotant, poţi primi şi o amendă usturătoare pentru un buzunar de student. Dacă locuieşti în cămin, nu trebuie să-ţi faci probleme cu această viză, pentru că, la cazare, administraţia se va ocupa de această formalitate; tu trebuie doar să le dai cartea de identitate şi să o ridici când eşti anunţat. Atenţie! Dacă încă nu ţi-ai schimbat buletinul de identitate sau nu ai viza de flotant pentru că te-ai cazat mai târziu, procedura este puţin mai complicată şi presupune prezenţa în persoană la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. Iar dacă locuieşti în oraş, trebuie în primul rând să te înscrii în Cartea de imobil a clădirii unde este noua ta locuinţă. Pentru viza de flotant, tot ce trebuie să faci este să te prezinţi, împreună cu proprietarul, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. Amândoi ar trebui să aveţi la voi actele de identitate şi cel de proprietate a locuinţei şi să completaţi o cerere. Pentru mai multe detalii, contactează Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din Iaşi: Adresa: str. Otilia Cazimir, nr. 12 -14 Telefon: 0232- 302731 Web: www.dlep-iasi.ro Pentru alte informaţii, vizitează site-ul studenţilor UAIC: http://www.infouaic.com sau intră pe forum la http://forum.infouaic.com

35
pagina

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dacă ai intrat pe unul dintre locurile cu taxă, nu înseamnă neapărat că vei avea de plătit din primul semestru până la absolvire. Dacă ai rezultate bune după chiar primul semestru, ai şanse să scapi de taxă pentru că repartizarea pe locurile finanţate de către buget se face semestrial, în funcţie de rezultatele obţinute în semestrul anterior. Dacă totuşi ai de plătit taxă, este util să afli că nu trebuie să achiţi toată suma la început, ci o poţi plăti în două tranşe: jumătate la începutul semestrului (în general, în prima lună de şcoală) şi cealaltă jumătate înainte de sesiune (de obicei, cam cu o săptămână). Îţi recomandăm să nu întârzii cu plata, pentru că rişti să fii exmatriculat pe acest motiv. Pentru a evita aglomeraţia de la casierii, îţi poţi plăti taxele (nu doar cele de şcolarizare, ci şi cele legate de înscriere, reînmatriculare sau cămin) la orice sucursală a băncii BRD – Groupe Société Générale, din orice oraş, fără comisioane. Reţine că în momentul plăţii sunt necesare următoarele date: numele, prenume, iniţiala tatălui şi CNP-ul celui în numele căruia se face plata, precum şi denumirea corectă a facultăţii şi forma de învăţământ, pentru că banca are un set de coduri pentru aceşti destinatari.

GHIDUL Studentului 2013-2014

Cum îţi plăteşti taxele

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

36
pagina

Atenţie! După ce ai făcut o copie pe care ai dus-o la secretariatul facultăţii, este foarte important să păstrezi cu grijă fiecare chitanţă care dovedeşte că ai plătit, ca să poţi dovedi oricând că nu ai datorii.

Facilităţi
Cantină Toţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” pot lua masa la cantina din campusul studenţesc „Titu Maiorescu”. Dată în folosinţă în septembrie 1965 şi modernizată în ultimii ani, cantina „Titu Maiorescu” are o suprafaţă de aproximativ 1.000 metri pătraţi şi o capacitate de 400 persoane pe serie. Accesul în cantină se face pe baza de carnet de student. Fiecare student îşi poate stabili meniul, în funcţie de buget şi preferinţe. Preţurile sunt convenabile: un prânz cu trei feluri este în jur de 10 RON. Cantina este deschisă între orele 12.00 şi 20.30, de luni până vineri și sâmbătă între orele 7.30 şi 15.00. La parterul cantinei este amenajată o terasă, iar în corpul B al Universităţii este amenajată, ca punct de lucru al cantinei, o cafenea studenţească. Studenţii pot consuma sucuri şi produse de patiserie încă de la ora 7.30 dimineaţa, până la ora 20.00. În cadrul cantinei, pe lângă servirea studenţilor, se realizează diverse mese festive. În plus, dacă eşti cazat într-unul dintre căminele-hotel ale Universităţii, „Gaudeamus“ sau „Akademos“, poţi lua masa la cantinele-restaurant ale acestora. Cantina - restaurant ,,Gaudeamus” se găseşte în campusul studenţesc „Codrescu” şi are o capacitate de 140 de locuri. Cantina-restaurant din incinta căminului-hotel „Akademos” se găseşte în Păcurari, lângă Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” şi Casa de Cultură a Studenţilor. Amenajată la standarde occidentale, această cantină - restaurant are o capacitate de aproximativ 100 de locuri. Comunicaţii Tot campusul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, inclusiv căminele studenţeşti, beneficiază de conexiune de mare viteză la reţeaua de comunicaţii de date a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” gestionată de către Departamentul de Comunicaţii Digitale (DCD). Reţeaua Universităţii este conectată la reţeaua naţională pentru educaţie şi cercetare RoEduNet, prin intermediul căreia atât studenții cât și cadrele didactice au acces la rețeaua academică pentru educație și cercetare la nivel european, GEANT. La RoEduNet (și implicit la GEANT) sunt conectate aproape toate universitățile din România cât și institute de cercetare, școli sau licee. Prin intermediul aceleași rețele, RoEduNet, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are acces și la rețeaua Internet în scop educațional și de cercetare. Accesul la reţeaua de comunicații de date a Universităţii este asigurat pentru toţi studenţii, în acord cu standardele în domeniu, folosind tehnologii de comunicaţie de mare viteză. Folosirea

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

37
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

38
pagina

reţelei de comunicaţii se face după validarea datelor fiecărui student şi crearea contului unic de acces. Toate conturile de acces la rețeaua de comunicații de date pot fi folosite pentru autentificare și acces în orice instituție înregistrată în proiectul EDUROAM, în prezent majoritatea universităților de prestigiu din Europa fiind membre ale acestui proiect. Contul de acces asigură conectarea atât la reţeaua pe cablu cât şi la reţeaua wireless a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” precum și acces în cadrul proiectului EDUROAM la nivel european. Asigurarea securităţii şi confidenţialităţii comunicaţiilor de date prin reţea este realizată prin Politica și Planul de Securitate adoptate la nivelul Universității, prin Regulamentul de utilizare al rețelei RoEduNet, prin caracterul academic al acesteia în acord cu legislaţia în vigoare şi regulile de etichetă în reţeaua Internet. Conectarea la reţea se poate face doar folosind calculatorul personal sau sistemele de calcul puse la dispoziţie de către fiecare facultate în sălile special amenajate, biblioteci şi laboratoare. Formularul tip de înregistrare care trebuie completat (și trimis online) este disponibil pe site-ul http://register.uaic.ro. Pe același site se regăsesc informații recente despre sistemul de înregistrare și starea conturilor. Problemele de acces/conectare la reţeaua de comunicaţii sunt sesizate prin intermediul unui sistem de tip HelpDesk disponibil prin email (support@uaic.ro) sau telefon (0232-201002). O serie de cămine studenţeşti beneficiază şi de acces la reţeaua de comunicaţii cablată de voce/ telefonie a Universităţii. Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de servicii de comunicaţii integrate în sistemul european pentru educaţie şi cercetare, în condiţii de performanţă şi securitate cel puţin comparabile cu cele din Universităţile europene. Editură şi copiator Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” publică cu prioritate cursuri, manuale şi reviste necesare studenţilor, acoperind întreaga problematică studiată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dar şi lucrări ştiinţifice ale comunităţii academice. Începând din 2008, pentru a veni în întâmpinarea cererii studenţilor, pe lângă tipografia Editurii funcţionează un centru de copiere, situat la etajul al II-lea al corpului B al Universităţii (la Facultatea de Geografie şi Geologie), precum şi un centru unde se poate executa gravură cu laser. Pentru noutăţi şi pentru titlurile disponibile vizitează site-ul Editurii, http://editura.uaic.ro   Biblioteci Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Str. Păcurari, nr. 4. Telefon: 0232-264245 E-mail: bcuis@bcu-iasi.ro Web: www.bcu-iasi.ro Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi a fost înfiinţată în 1835 ca

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

• colecţii speciale ce tezaurizează peste 100.000 de documente: manuscrise, carte veche românească, carte veche străină, albume, atlase, hărţi, stampe, piese de arhivă, partituri muzicale; • 30 de săli de lectură cu 1.320 de locuri în sediul central şi cele 13 filiale; • 14.874 de utilizatori activi, majoritatea studenţi şi cadre didactice şi 694.621 de tranzacţii de împrumut; • schimb internaţional: 418 parteneri din 49 de ţări; • împrumut interbibliotecar: 1.246 de titluri furnizate altor biblioteci şi 852 de titluri solicitate altor biblioteci (din ţară şi din străinătate). Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face pe baza permisului de intrare, valabil atât pentru unitatea centrală, cât şi pentru filiale. Eliberarea permiselor şi a vizelor se face la Biroul de Permise (str. Păcurari, nr. 4, parter). Pentru detalii despre formularele pe care le ai de completat pentru eliberarea permisului şi, mai apoi, pentru a împrumuta o carte, intră pe site-ul www.bcu-iasi.ro, secţiunile Permise şi Servicii. Program de funcţionare cu publicul: De luni până vineri: • Împrumut la domiciliu: 9.00-13.00 şi 15.00-19.00 • Săli de lectură: 8.30-20.00 • Sala „Dimitrie Cantemir” (Colecţii speciale): 8.30 - 15.00 • Birou permise, vize, lichidări: 8.30 - 14.00 Sâmbăta şi duminica: închis (cu excepţia perioadelor de sesiune) Pentru mai multe detalii, vizitează pagina web a Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu”: www.bcu-iasi.ro Filiale • Biblioteca Facultăţii de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: fil_biologie@yahoo.com, telefon: 0232-201473. • Biblioteca de Fizică şi Chimie „Ştefan Procopiu” se află în corpul A al Universităţii, parter,

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

bibliotecă a Academiei Mihăilene. Componentă principală a vieţii universitare ieşene, instituţia de cultură are un rol foarte important în informarea şi formarea publicului. Date referitoare la activitatea bibliotecii în anul 2012: • fond existent de 2.472.147 de unităţi bibliografice, din care 23.844 de intrări în cursul anului; • abonamente la importante baze de date electronice: ProQuest, SpringerLink, Ebsco, Scopus, ScienceDirect etc., cu cărţi electronice precum şi rezumate şi articole integrale din reviste, dintr-o mare varietate de domenii: literatură, artă, istorie, drept, medicină, economie, tehnologia informaţiei, ştiinţe exacte etc.; aceste resurse pot fi accesate de la cele 136 de calculatoare puse la dispoziţia cititorilor în centrală şi filiale;

39
pagina

40
pagina

B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, e-mail: bib.fiz@uaic.ro, telefon: 0232-201151. • Biblioteca Facultăţii de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, e-mail: bib_drept@yahoo.com, telefon: 0232-201159. • Biblioteca de Ştiinţe Economice se află în corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, e-mail: eco@uaic.ro, telefon: 0232-201452. • Biblioteca de Pedagogie, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D al Universităţii, la parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, e-mail: biblioteca_pedagogie@ yahoo.com, telefon: 0232-201127. • Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, telefon: 0232-410530. • Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bib.geo@uaic.ro, telefon: 0232-201475. • Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, e-mail: bibl_inf@yahoo.com. • Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc „Codrescu”, vizavi de căminul C 11, e-mail: bibistiasi@yahoo.com, telefon 0232-201663. • Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc „Codrescu“, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, e-mail: bibl_litere2004@yahoo.com, telefon 0232-201663. • Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bibmath@uaic.ro, telefon: 0232-201561. • Biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller” se află în corpul A al Universităţii, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, e-mail: semmath@uaic.ro, telefon 0232-201216. Pentru mai multe detalii despre filialele BCU, accesează www.bcu-iasi.ro/filiale.php • Alte biblioteci: Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în corpul B al Universităţii, etajul I, sala B401, B-dul. Carol I, nr. 22, 700505, Iaşi. Accesul în bibliotecă este conferit de amprenta digitală care se înregistrează în prima săptămână a lunii octombrie pe baza C.I. şi, ulterior, în fiecare zi de vineri, între orele 16.00-20.00. Bibliotecar şef: dr. Elena Chiaburu, telefon: 0232-201652, e-mail: elena.chiaburu@uaic.ro Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi. Biblioteca Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se află pe str. Gh. Asachi, nr. 15, telefon:

• •

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

41
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

42
pagina

0232-201663. • • Biblioteca ecumenică „Dumitru Stăniloae” are peste 150.000 volume de teologie în limbile română, engleză, franceză şi germană. Bibliotecile din cămine. Bibliotecile amenajate în cadrul căminelor studențești din campusurile Târgușor Copou, Titu Maiorescu și Codrescu cuprind un fond de carte alcătuit din 30.000 de volume și au un program zilnic de funcționare, timp în care studenții cazați pot studia. În plus, în multe cămine există săli de lectură pe care le poţi utiliza atunci când ai nevoie. La doctor În decursul celor trei, cinci sau, de ce nu, opt ani petrecuţi ca student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în Iaşi, s-ar putea să ai nevoie uneori (şi îţi urăm să fie de cât mai puţine ori!) şi de asistenţă medicală. Pentru a-ţi asigura permanent accesul la servicii medicale în Iaşi, ai două opţiuni: • Poţi să te înscrii la Cabinetul Medical Studenţesc al Universităţii, caz în care nu trebuie să te retragi de pe lista medicului tău de familie din localitatea din care vii. • alternativă poate fi să te înscrii la un medic de familie în Iaşi, însă în acest caz trebuie să renunţi la medicul tău de familie precedent si nu beneficiezi nici de serviciile medicale ale cabinetului din campus. Te poţi înscrie chiar şi fără să ai domiciliul stabil în Iaşi. Cabinetul medical pentru studenţi Locaţie: cămin C8, parter Telefon: 0232-201324 Dr. Paraschiva Gîscă - Medic Primar Medicină de Familie Program consultaţii: luni, miercuri şi vineri, orele 13.30 – 18.30, marţi şi joi, orele 8.00 – 13.00 Dr. Carmen Cărare - Medic Primar Medicină Generală Program consultaţii: Luni, miercuri şi vineri, orele 8.00 – 13.00, marţi şi joi, orele 13.00 – 18.00 Ca student al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , la cabinetul medical studenţesc poţi beneficia de asistenţă medicală preventivă, curativă şi de urgenţă: • • • • • consultaţii gratuite în afecţiuni acute prescriere tratamente în regim necompensat şi gratuit în urgenţe - 3 zile eliberarea adeverinţelor medicale conform afecţiunilor vizarea adeverinţelor medicale eliberate de alte unităţi medicale in termen de 14 zile de la eliberare trimitere pentru examene medicale de specialitate ale afectiunilor acute depistate la nivelul cabinetului

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

• • • •

examinări medicale de bilanţ evidenţa şi urmărirea bolnavilor cronici întocmirea certificatelor medicale pentru bursa medicală, cazare medicală şi amânare studii universitare consiliere în planificare familială: • counselling contraceptiv • contracepţie de urgenţă • counselling în diverse afecţiuni

43
pagina

Pentru a te înscrie în baza de date, trebuie să te prezinţi cu carnetul de student vizat pe anul in curs şi cartea de identitate. Dacă suferi de boli cronice, trebuie să vii şi cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale (documente medicale de la medicul specialist şi de la medicul de familie). Studenţii cu afecţiuni cronice beneficiază de bursă medicală şi au prioritate la cazare. Pentru a fi luaţi în evidenţă la cabinetul medical, vor prezenta documentaţia medicală care să confirme afecţiunea. Lista afecţiunilor cronice: TBC, diabet, boli maligne, SDR. de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, HIV sau SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular acut, handicap locomotor. Schimbarea medicului de familie Pentru a te înscrie la un medic de familie în Iaşi, primul pas este să îţi alegi unul. Lista de medici de familie din oraşul Iaşi o găseşti pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi, la adresa: www.hih.ro > Furnizori de servicii medicale în contract > Asistenţă medicală primară. Pasul următor: te prezinţi la medicul ales, cu actul de identitate şi cu dovada de asigurat, în cazul tău, o adeverinţă de student cu precizarea „pentru medicul de familie”, şi faci cererea de a fi înscris pe lista acestuia. De asemenea, va trebui să-i comunici acestuia numele fostului medic la care ai fost înscris. Noul medic va anunţa Casei de Asigurări şi pe fostul medic de faptul că te-a preluat în evidenţa sa. Fişa ta medicală va fi transmisă noului tău medic de familie, iar o copie a acesteia va fi păstrată la cabinetul medical de la care ai plecat, cel puţin un an după aceea. Schimbarea medicului de familie nu se poate face decât după cel puţin şase luni de la ultima înscriere. Tabere gratuite pentru studenţi O dată pe an, în vacanța de vară, ai posibilitatea să mergi în tabără studenţească, gratuit, la mare sau la munte, pe unul dintre miile de locuri oferite universităţilor din toată ţara, de către structurile guvernamentale. Dacă ai terminat anul de studiu fără restanţe, eşti un bun candidat pentru un loc în tabără. Tot ce trebuie să faci este să urmăreşti cu atenţie afişarea repartizării locurilor la avizierul facultăţii tale şi să faci o cerere pentru unul dintre ele, în cel mai scurt timp. Pe lângă lipsa restanţelor, alte aspecte care te vor avantaja la selecţie includ rezultatele obţinute la învăţătură, performanţele în activitatea de cercetare, dar şi implicarea în cadrul diverselor manifestări ştiinţifice, culturale,

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

44
pagina

artistice sau sportive. Taberele sunt gratuite, adică nu plăteşti nimic pentru cazare şi primeşti bonuri de masă pentru întreaga durată a taberei. Singura cheltuială care îţi rămâne este costul transportului între localitatea ta şi staţiunea respectivă. La munte, îţi poţi petrece vacanţa în staţiuni ca Predeal, Sinaia, Zărneşti, Pârâul Rece sau Voineasa. Pe litoral, taberele sunt găzduite în staţiunea Costineşti. Vacanţa oferită la munte sau la mare are o durată de şapte zile şi se organizează în serii. Locurile se împart fiecărei universităţi de stat în funcţie de numărul de studenţi finanţaţi din bugetul statului. Locurile primite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sunt distribuite facultăţilor, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la buget. Voluntariate şi carieră Voluntariatul este o activitate de interes public, desfăşurată în folosul altora, fără compensaţie materială. Dar dacă nu este remunerată, de ce să faci voluntariat? Răspunsul este simplu: pentru că te dezvoltă personal şi profesional. Mai exact, îţi oferă: Avantaje personale • • • • • • • • • • • • • ajungi să te cunoşti mai bine pe tine, afli ce ţi se potriveşte (sau nu) să faci; îţi creşte încrederea în tine; te simți valorizat; cunoşti oameni noi şi diferiţi şi înveţi să comunici cu ei; te simţi împlinit pentru că îţi ajuţi semenii; ai un sentiment de libertate, simți că ești stăpân pe ceea ce faci cu timpul tău; îţi ocupi timpul liber cu activităţi atât interesante, cât şi utile; îi poți învăța și pe alții ceea ce tu știi deja. câştigi acea „experienţă” numai bună de inclus în CV; înveţi să faci proiecte şi să le gestionezi; îţi dezvolţi abilităţi esenţiale pentru piaţa muncii: de lucru în echipă, de respectarea termenelor limită şi a unui program, de comunicare şi de prezentare, de conducere; cunoşti profesionişti în domeniul tău, de la care poţi învăţa multe şi care te pot recomanda mai apoi pentru un job dorit; se poate transforma la un moment dat într-o slujbă part-time sau chiar full-time, pentru că

Avantaje profesionale

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

multe ONG-uri îşi recrutează angajaţii dintre voluntari. În plus, lipsa remunerării înseamnă doar că nu primeşti un salariu. De multe ori, însă, ca voluntar, unele cheltuieli (cazare, masă, transport) aferente proiectelor tale pot fi decontate prin programe naţionale sau europene. Ce îţi trebuie ca să fii voluntar? În principal, altruism, responsabilitate, spirit de echipă şi mult entuziasm! • • • • • Cum poţi face voluntariat? intrând într-o asociaţie studenţească – în Iaşi sunt câteva zeci de asociaţii, unele pentru anumite facultăţi sau profile iar altele deschise oricăror studenţi sau tineri; contactând Centrul de Voluntariat Iaşi (funcţionează pe lângă Fundaţia Bethany), care preia toate cererile de voluntariate din zonă şi îi plasează pe doritori la ONG-uri; urmărind anunţurile de recrutare de voluntari (cariera.uaic.ro, 360.uaic.ro/cariera, etc.); rugându-ţi colegii deja voluntari să îţi descrie ce fac ei şi să te prezinte echipei din organizația unde își desfășoară activitatea; pur şi simplu, pe cont propriu: te duci personal la organizaţia respectivă şi te oferi să fii voluntar. Profită cât poţi de perioada în care eşti student! Pe lângă a-ţi aduce prieteni, distracţie şi apreciere, voluntariatul poate fi şi ceva mult mai important: primul tău pas în carieră.

45
pagina

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

46
pagina

Capitolul Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi

3

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public: Prof. univ. dr. Carmen CREŢU Pentru programări la audienţe, ia legătura cu secretariatul Prorectoratului pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public, la 0232-201103 (conform programului). Sediul se află în Biroul Doctorate, Rectorat, etajul 1. Persoana de contact pentru studenți: Andreea Chirica, e-mail: andreeachirica@ymail.com

47
pagina

Servicii pentru studenți:
Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) este centrul de carieră al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Echipa CIPO lucrează cu studenţii şi absolvenţii pentru a-i ajuta să-şi clarifice aspiraţiile privind cariera, să identifice oportunităţile educaţionale şi profesionale şi le oferă consiliere şi suport în dezvoltarea lor. Training pentru dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor care îţi cresc şansele pe piaţa muncii: • Managementul carierei; • Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; • Managementul timpului şi informaţiilor în sesiune. Consiliere în carieră: te vom susţine în planificarea propriului succes profesional: • Asistenţă pentru luarea deciziilor de carieră; • Asistenţă pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenţie/ motivaţie); • Pregătire pentru prezentarea la interviul de selecţie; • Asistenţă pentru realizarea planului de carieră; • Identificarea oportunităţilor pentru dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor profesionale. Evenimente pentru cariera ta: • Biblioteca Vie - ”Citește un profesionist” • Zilele Porților deschise la UAIC • Zilele Carierei • Târguri de joburi Alte activităţi: • Promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă în ţară şi în străinătate; • Organizarea, la cerere, de selecţii şi recrutări; Responsabil: Ec. Alma Andrei

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

48
pagina

Consiliere psihologică: vei primi suport pentru dezvoltarea personală și gestionarea situaţiilor problematice: • Evaluarea intereselor, valorilor şi abilităţilor profesionale; • Depăşirea dificultăţilor emoţionale; • Suport pentru autocunoaștere; • Identificarea punctelor tari și folosirea lor pentru creșterea calității vieții; • Gestionarea stresului în sesiune. Responsabil: Psih. Irina Șubredu Consiliere educaţională: vei discuta cu consilierii noştri despre alegerea celui mai bun traseu educaţional: • Asistenţă pentru alegerea studiilor de licenţă; • Asistenţă pentru alegerea studiilor de master; • Asistență pentru alegerea oportunităţilor educaţionale (stagii de practică, burse în străinătate, etc.); Publicaţii: • Ghidul Studentului; Sondaje referitoare la: • Satisfacţia studenţilor faţă de serviciile oferite de universitate; • Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor universității. Responsabil: Alina Ciobanu Persoane de contact: • Ec. Alma-Roxana ANDREI – coordonator CIPO (management, gestiune) Complex „Codrescu”, cămin C11, etaj I, camerele 28-29, 52-53, Telefon / fax: 0232-201576, e-mail: cipo@uaic.ro, alma.andrei@uaic.ro, cariera.uaic.ro, facebook.com/cipouaic, 360.uaic.ro> secţiunea Carieră • Psih. Irina ŞUBREDU – consilier psihologic (consiliere în carieră, consiliere psihologică) Complex „Codrescu”, cămin C11, etaj I, camerele 28-29, 52-53, Telefon / fax: 0232-201576, e-mail: cipo@uaic.ro , irina.subredu@uaic.ro , cariera.uaic.ro, facebook.com/cipouaic, 360. uaic.ro> secţiunea Carieră • Alina Ciobanu – Responsabil Studii Statistice - Colaborator Complex „Codrescu”, cămin C11, etaj I, camerele 28-29, 52-53, Telefon: 0232-201579, e-mail: ac.alinaciobanu@gmail.com

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Adresă: Corpul R al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14, Iași parter, camera 23 Persoană de contact: Dr. Oana Andreea CHISĂLIȚĂ Telefon: +40-232-201770 Web: http://joburi-absolventi.edu.ro Email: oana.chisalita@uaic.ro Centrul Alumni - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Centrul Alumni a fost înființat pentru creșterea gradului de comunicare între mediul universitar, alumni și mediul economic (angajatori) în vederea promovării ofertei educaționale, adaptării serviciilor oferite de sistemul de învățământ și corelării cererii pieței muncii cu oferta educațională universitară. Centrul este deschis tuturor profesorilor, studenților, absolvenților și reprezentanților din piața muncii iar activitățile și rezultatele studiilor organizate prin intermediul acestuia contribuie la îmbunătățirea managementului universitar, a comunicării dintre Universitate și cei sus menționați. Lansarea Centrului Alumni a avut loc în decembrie 2012 în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/56283 “Managementul comunicării cu alumni pentru instituții de învățământ superior din România” și funcționează pe lângă Rectoratul Universității. Printre activitățile organizate și implementate de Centrul Alumni se numără: • promovarea în campusul universitar a ofertelor firmelor și a nevoilor lor de personal cu calificări de învățământ superior (târguri de job-uri, mese rotunde, paneluri profesionale etc.); • asistarea absolvenților în căutarea unui loc de muncă pe baza profilului lor psihologic și profesional; • intermedierea comunicării dintre profesori și alumni de pe piața muncii în vederea organizării unor sesiuni interactive de formare pentru studenții UAIC în domeniile vizate de aceștia; • colaborarea cu instituţii, companii şi ONG-uri; • organizarea, la cerere, a unor prezentări de firme în facultăți;

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

Biroul de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Biroul de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii (BAGPSPM) este creat pentru dezvoltarea și consolidarea unei rețele de bune practici în colectarea de date în și între universități și are ca atribuții, gestiunea școlarității în relația sa cu piața muncii la nivel local, regional și național. Obiectivul principal al BAGPSPM este facilitarea accesului pe piața muncii a absolvenților tuturor formelor de studiu din promoțiile curente și viitoare ale UAIC. Decizia înființării unei astfel de structuri organizatorice, responsabile cu analiza și gestiunea previzională a solicitărilor pieței muncii a fost luată în 2013, la nivelul Ministerului Educației Naționale (MEN) în cadrul proiectului ”Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii” (POSDRU 86/1.2/S/52422) și vizează 50 de universități din România, printre care și UAIC.

49
pagina

50
pagina

organizare de stagii de practică pentru studenţi, în organizaţiile partenere (altele decât cele aferente practicii obligatorii). • facilitarea organizării unor programe de mentorat pentru studenți și absolvenți; • asistarea profesorilor, studenților, alumni și angajatori privind utilizarea soluțiilor tehnice de susținere a comunicării acestora cu Universitatea. Chiar din studenție te poți implica și dezvolta ca voluntar în timpul activităților Centrului Alumni, în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare sau în cele viitoare. Astfel, vei avea ocazia să-ți perfecționezi competențele de comunicare, competențele digitale și cele organizatorice prin training-uri specializate, interacțiunea directă cu reprezentanți din mediul socio-economic și prin implicarea în organizarea și promovarea activităților Centrului. Adresă: Corpul R al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14, Iași parter, camera 23 Persoană de contact: Dr. Diana Cătălina CHIHAIA Telefon: +40-232-201770 Web: https://portal.comunicare-alumni.ro/webcenter Email: diana.chihaia@gmail.com Fundația „Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași” Înființată în 2006, Fundația “Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași” urmărește promovarea valorilor culturii, ale științei și civilizației prin realizarea unui parteneriat public-privat cu implicarea absolvenților (alumni), a Universității „Alexandru Ioan Cuza”din Iași și a personalităților culturale, științifice și a reprezentanților mediului socio-economic. La finalizarea studiilor de licență, master sau doctorat și în anii terminali te invităm să devii membru al comunității alumni și ambasador al UAIC. Astfel, chiar și după studenție, vei rămâne conectat la noutățile privind activitățile Universității, vei avea posibilitatea de a participa la conferințe, seminarii sau evenimente speciale, vei putea susține ca persoană resursă sau mentor absolvenții și studenții Universității și ideile acestora. Fundația Alumni UAIC oferă membrilor săi: • Un site pentru toți alumni UAIC; • Organizare de cursuri festive și Reuniuni aniversare; • Realizarea cursului festiv în Aula Mihai Eminescu; • Participări la întâlniri, proiecte, simpozioane și evenimente; • Newsletter; • Cluburi alumni. Adresă: Corpul R al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14, Iași

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

parter, camera 22 Persoană de contact: Crina Ecaterina SANDU Telefon: +40 232 20 17 75 / +40 232 20 17 69 Web: http://www.alumni.uaic.ro Email: alumni@uaic.ro Direcţia Servicii Social-Studenţeşti Direcţia Servicii Social-Studenţeşti (D.S.S.S.) este o componentă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, aflată în subordinea directă a Direcţiei Generale Administrative. Misiunea D.S.S.S. este de a asigura condiţii de viaţă şi studiu pentru studenţi. D.S.S.S. este structurată pe următoarele componente: Direcţiune, Compartiment social, Compartiment burse, Compartiment informatizare. Persoane de contact: Director: Gheorghe AMARANDEI Telefon: 0232-201097, cămin C12, camera 1; Compartiment social: Violeta AVASILICĂI Telefon / fax: 0232-201578, e-mail: aviolet@uaic.ro, cămin C12, camera 5; Compartiment informatizare: analist programator ing. Florin AMARIEI Telefon: 0232-201041, e-mail: aflorin@uaic.ro, cămin C12, camera 5; Compartiment burse: Roxana-Cornelia DRAGALINA Genoveva ŞTIRBU ALECSE Telefon: 0232-201577, e-mail: roxanarosu1@yahoo.com, cămin C12, camera 4.

51
pagina

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

52
pagina

Capitolul

4

Cunoaşte Iaşiul cultural

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

În timpul liber, poţi alege să mergi la filarmonică, la operă, la teatru sau la film. De asemenea, poţi vizita muzee şi case memoriale sau poţi alege să mergi într-o bază de agrement sau într-unul dintre parcuri. Detalii despre toate acceste locaţii poţi afla accesând pagina web a Primăriei Iaşi > Municipiul > Turism şi de la Centrul de informare turistică.

53
pagina

Dacă doreşti să-ti dezvolţi abilităţile de comunicare într-o limbă străină, poţi frecventa unul dintre centrele culturale din oraş:

Institutul Francez Iaşi
Contact: Tel.: (+40) 232 267 637 Fax: (+40) 232 211 026 E-mail: equipe.iasi@institutfrancais-roumanie.com Adresa: bd. Carol I nr. 26, CP 207 OF PTTR 1, 700750, Iasi, Romania Web: http://www.institutfrancais-roumanie.com Prezentare Centrul Cultural Francez din Iaşi este o antenă a Ambasadei Franţei (l’Ambassade de France en Roumanie) şi face parte din reţeaua culturală franceză din România. În cursul anului 2012, Centrul Cultural Francez a devenit Institutul Francez din Iaşi. Institutul Francez din Iaşi are următoarele misiuni: • să ofere informaţii cât mai ample despre Franţa şi ţările francofone; • să promoveze limba şi cultura franceză în cadrul unui sistem (educativ) organizat ; • să realizeze colaborări cu partenerii români din cadrul instituţiilor publice şi societăţii civile oferindu-le sprijin în limita competenţelor sale; • să aibă rol de interfaţă între Franţa şi România în această regiune. Institutul Francez din Iaşi vă pune la dispoziţie: • mediateca ce cuprinde 25 000 de titluri : cărţi (romane şi texte universitare), 70 de ziare şi reviste cu caracter general sau de specialitate, CD-uri şi casete audio (conţinând toate genurile muzicale), DVD-uri şi casete video (filme de ficţiune, documentare, etc) • sală de spectacole şi de conferinăe cu o capacitate de 60 de locuri • 5 săli de curs care sunt utilizate fie pentru cursurile de franceză generală fie pentru cursurile specializate (franceza turismului, franceza pentru afaceri, franceza juridică, etc) De asemenea Institutul Francez din Iaşi: • facilitează contactele cu instituţiile franceze, în special cu cele culturale sau din domeniul universitar şi cu colectivităţile teritoriale (primării, consilii departamentale şi regionale) • organizează şi gazduieste acţiuni culturale şi ştiinţifice pe tot parcursul anului :

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

Centre culturale

54
pagina

expoziţii de arte vizuale, spectacole, video-cluburi, concerte, manifestări de anvergură dedicate Francofoniei, manifestări ştiinţifice, muzicale, colocvii şi seminarii etc . • susţine proiecte ale artiştilor, studenţilor, intelectualilor, ONG – urilor din această zona a ţării (din toată zona Moldovei). Program INSTITUTUL FRANCEZ IAŞI (spatiul de expoziţie) este deschis publicului: Luni-Vineri: 09.00-21.00 Sâmbăta: 09.00-14.00 Institutul este închis duminicile şi de sărbătorile legale din Franţa şi din România. DIRECTIUNE SI SECRETARIAT: Luni-Joi: 09.00-12.00; 13.00-18.00 Vineri: 09.00-16.00 RECEPTIE SI INSCRIERI LA CURSURILE DE LIMBA: Luni: 09.00-12.00; 13.00-18.00 Marţi-Vineri: 09.00-19.00 Sâmbăta: 09.00-12.00 MEDIATECA: Luni-Marţi: 11.00-18.00 Miercuri: 11.00-20.00 Joi: 11.00-19.00 Vineri: 11.00-18.00 Sâmbăta: 10.00-14.00

British Council
Contact Str.Păcurari 4 700511 Iaşi T/F: 0232 316159 E: bc.iasi@britishcouncil.ro Web: www.britishcouncil.ro Prezentare British Council este organizaţia internaţională a Marii Britanii pentru relaţii culturale şi educaţionale. Activitatea sa este axata în special pe domeniile educaţie, societate civilă şi creaţie. British Council este o organizaţie apolitică ce se bucură de o strânsă colaborare cu guvernul britanic. Pentru mai multe informaţii despre activitatea British Council în România, vizitaţi: www.britishcouncil.ro Serviciile British Council în România În România, British Council activează pe piata cursurilor de limba engleză şi de dezvoltare profesională, având peste 4.500 de cursanti pe an. Cursurile sunt susţinute la cele mai înalte standarde didactice de către profesori cu experienţă vastă şi calificări internaţionale. British Ciuncil este singura instituţie din România acreditată de către Universitatea Cambridge să administreze examenele Cambridge de limba engleză pentru vorbitorii de alte limbi şi singurul

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Program Pentru centru: Luni: 13.00-19.00 Marţi- Vineri: 10.00-16.00

Centrul Cultural German Iaşi
Contact: Deutsches Kulturzentrum Iași/ Centrul Cultural German Iași Adresa: Str. Lascar Catargi nr. 38 (Cod Postal 700107) T: 0040-232-214 051 F: 0040-232-217 075 Director: Alexander Rubel – direktor@kulturzentrum-iasi.ro Director adjunct & Director de studii: Gabriela Linde – kurse@kulturzentrum-iasi.ro Referent programe culturale: Mădălina Puiu – programm@kulturzentrum-iasi.ro Relaţii cu publicul & secretariat: – info@kulturzentrum-iasi.ro Prezentare Pe lângă intermedierea imaginii Germaniei moderne, promovarea unui dialog românogerman viu este una din preocupările noastre principale. Centrul Cultural German organizează concerte, lecturi, discuţii, seminarii, pe scurt-un program cultural diversificat. Una dintre sarcinile principale ale Centrului Cultural German Iaşi este organizarea de cursuri de limba germană. De asemenea, este centru de învăţare a limbii germane şi examinare a competenţelor lingvistice în vederea obţinerii de certificate şi diplome. Centrul Cultural German Iaşi dispune şi de o bibliotecă pedagogică, oferită şi actualizată de către Institutul Goethe din Bucureşti. Profesorilor de limba germană din Iaşi şi din zonă le stau la dispoziţie numeroase materiale didactice, audio, video, manuale, reviste de specialitate. De asemenea, Centrul Cultural German Iaşi este şi partenerul Sălii de lectură germane. Sala de lectură a fost înfiinţată de Institutul Goethe în cadrul Bibliotecii Universitare din Iaşi şi este completată în mod regulat cu noi publicaţii, cititorii având posibilitatea de a consulta o variată colecţie de ziare şi reviste. Program luni-vineri 14:00 - 18:00

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

centru de examinare IELTS din ţară. Pe lângă examenele de limba engleză Cambridge ESOL şi IELTS, centrul organizează o varietate de examene universitare şi de specialitate. Peste 11.000 de persoane susţin examene aici în fiecare an. Bibliotecile British Council din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi oferă acces elevilor, studenţilor şi tinerilor profesionişti la o multitudine de informaţii, prin cele peste 15.000 de cărti, DVD-uri, casete audio şi video şi resurse virtuale. De asemenea, British Council a dezvoltat în România clubul BritTeen pentru copii şi adolescenţi şi servicii de videoconferinţă la centrele sale din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi.

55
pagina

56
pagina

Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor – Iaşi
Contact: Corp O - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” C. P. 1816, Of. P 9, 700 860 - Iaşi, România Director: Jorge Ernesto Gonzalez Contreras T/F: 40 232 201 558 E: cecualc@uaic.ro Prezentare A fost înfiinţat pe 30 aprilie 1999 de GRULAC (Grupul Ambasadorilor ţãrilor Americii Latine şi Caraibelor) în colaborare cu Consiliul Judeţean Iaşi şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Centrul organizează conferinţe şi expoziţii având ca obiectiv promovarea culturii latinoamericane, prezentări de filme ale autorilor sud-americani, cursuri de limbă spaniolă şi este autorizat de Institutul Cervantes pentru organizarea examenului DELE (Diploma de Spaniolă ca limbă străină). Centrul oferă accesul la un punct de documentare, dotat cu lucrări în limba spaniolă şi joacă un rol activ în viaţa culturală a oraşului, dezvoltând activităţi în parteneriat cu alte centre culturale străine din Iaşi. Program Luni - Vineri: 10:00 – 16:00 Sâmbătă: 10:00 – 13:00

Transport în comun Pentru a te descurca mai uşor prin Iaşi, poţi folosi mijloacele de transport în comun. Traseele
sunt disponibile pe site-urile ratp-iasi.ro. Tramvaie Traseul 1 Traseul 2 Traseul 3 Traseul 5 Traseul 6 Traseu Rond Copou – Universitate - Tg.Cucu - Podu Ros - Baza 3 - Tatarasi – Tg.Cucu - Rond Copou Rond Canta – Gara - Podul de Piatra - Podu Ros – Baza 3 Billa - Gara - Piata Unirii - Tg.Cucu - Tatarasi - Rond Dancu Rond Dacia - Podul de Piatra - Podu Ros - Baza 3 -Tutora Rond Dacia - Gara - Billa - Piata Unirii - Tg.Cucu

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Tramvaie Traseul 7 Traseul 7 Traseul 8 Traseul 11 Traseul 13

Traseu - sensul spre Baza 3: Rond Canta - Gara - Piata Unirii - Tg. Cucu - Tudor Vladimirescu - Baza 3 - sensul spre Canta: Baza 3 - Tudor Vladimirescu - Tg. Cucu - Piata Unirii Vointa - Billa - Rond Canta Rond Copou - Universitate - Tg. Cucu - Tudor Vladimirescu - Baza 3 Rond Dacia - Podul de Piatra - Gara Internationala - Piata Nicolina - Baza 3 - Tatarasi Nord Rond Copou – Universitate - Tg.Cucu - Tatarasi - Baza 3 - Podu Ros - Tg.Cucu - Rond Copou Traseu Rond Canta - Gara - Podu de Piatra - Podu Ros - Frigorifer - Poitiers - CUG I Triumf - Universitate - Tg.Cucu - Podu Ros - Gara Internationala - Piata Alexandru cel Bun - Dacia Rond Canta - Gara - Podul de Piatra - Gara Internationala - Piata Nicolina Frigorifer - Bucium Carrefour ERA - Rond Canta - Gara - Podul de Piatra - Gara Internationala Casa Sindicatelor - Frigorifer - Bucium Rond Copou - Universitate - Tg.Cucu - Podu Ros - Tehnopolis Triumf - Universitate - Tg.Cucu - Podu Ros - Tehnopolis - Blocuri Ciurea Rond Copou - Independentei - Elena Doamna - Tudor Vladimirescu Primaverii - Frigorifer - Poitiers - CUG I - sensul spre CUG I: Rond Pacurari - str. O. Bancila - sos. Arcu - str. Arcu Piata Unirii - str. Cuza Voda - str. George Enescu - Tg. Cucu - Elena Doamna - Tudor Vladimirescu - Primaverii - Frigorifer - Poitiers - CUG I - sensul spre Pacurari: CUG I - Poitiers - Frigorifer - Primaverii - Tudor Vladimirescu - Elena Doamna - Independentei - b-dul Carol I - str. Toma Cozma - str. Pacurari - Rond Pacurari - sensul spre CUG I: Carrefour ERA - Pacurari - str. O. Bancila - sos. Arcu - str. Arcu - Piata Unirii - str. Cuza Voda - str. G. Enescu - Tg. Cucu - Elena Doamna - Tudor Vladimirescu - Primaverii - Frigorifer - Poitiers - CUG I - sensul spre Carrefour ERA: CUG I - Poitiers - Frigorifer - Primaverii - Tudor Vladimirescu - Elena Doamna - Independentei - b-dul Carol I - str. Toma Cozma - str. Pacurari - Rond Pacurari - Carrefour ERA - sensul spre Rond Bucium: Rond Pacurari - str. O. Bancila - sos. Arcu str. Arcu - Piata Unirii - str. Cuza Voda - str. G. Enescu - Tg. Cucu - Tudor Vladimirescu - Primaverii - Frigorifer - Rond Bucium

57
pagina

Autobuze Traseul 19 Traseul 28 Traseul 30 Traseul 30b Traseul 41 Traseul 41b Traseul 42 Traseul 43

Traseul 43

Traseul 43c

Traseul 43c

Traseul 46

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

58
pagina

Autobuze Traseul 46

Traseu - sensul spre Pacurari: Bucium - Frigorifer - Primaverii - Tudor Vladimirescu Elena Doamna - Independentei - b-dul Carol I - str. Toma Cozma - str. Pacurari - Rond Pacurari - intre orele de varf circula pina la Han Trei Sarmale

Microbuze Traseul 20 Traseul 20 Trasee UNISTIL Autobuze Traseul 27 Traseul 29 Traseul 29 Traseul 44 Traseul 44

Traseu - sensul spre Tg.Cucu: METRO - Carrefour ERA - Rond Pacurari str.O.Bancila - sos.Arcu - str.Arcu - Piata Unirii - str.Cuza Voda - Tg.Cucu - sensul spre METRO: Tg.Cucu - Independentei - b-dul Carol I - str.Toma Cozma - str. Pacurari - Rond Pacurari - Carrefour ERA – METRO

Traseu Tatarasi Nord - Baza 3 - Frigorifer - Poitiers - CUG I - Tehnopolis (un autobuz la 30 min circula la Blocuri Ciurea) - sensul spre Podu Ros: Tomesti - Rond Tutora - Baza 3 - Frigorifer - Podu Ros  - sensul spre Tomesti: Podu Ros - Tesatura - Baza 3 - Rond Tutora - Tomesti - sensul spre Rond Dacia: Tehnopolis - CUG I - Frumoasa - Gara Nicolina Piata Alexandru cel Bun - sos.Nationala - Piata Dacia - Rond Dacia - sensul spre Tehnopolis: Rond Dacia - Zimbru - Piata Alexandru cel Bun Gara Internationala - Frumoasa - CUG I - Tehnopolis (un autobuz la 30 min circula la Blocuri Ciurea) Tatarasi Sud - Spitalul Sf.Maria - Bucsinescu - T.Vladimirescu - Cotnari - Podu Ros - Gara Internationala - Piata Alexandru cel Bun - sos.Nationala - Piata Dacia - Rond Dacia Traseu -sensul spre Breazu: Rond Dacia - Gara - Piata Unirii - Independentei - Rond Copou - Breazu - sensul spre Dacia: Breazu - Rond Copou - Piata Eminescu - Gara - Rond Dacia

Traseul 121

Microbuze Traseul 6b Traseul 6b

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Microbuze Traseul 18

Traseu - sensul spre Carrefour: Tatarasi Sud - str. Aurel Vlaicu - str. Aviatiei - str. Holboca - str. Ignat - Tatarasi Sud - Piata Chirila - str. Eternitate - Podu de Fier - Tg. Cucu - Independentei - b-dul Carol I - str. Toma Cozma - str. Pacurari Rond Pacurari - Carrefour ERA - sensul spre Tatarasi: Carrefour ERA - Rond Pacurari - str. O. Bancila - sos. Arcu - str. Arcu - Piata Unirii - str. Cuza Voda - str. G. Enescu - Tg. Cucu - Podu de Fier - Bucsinescu - Spitalul Sf. Maria - Tatarasi Sud

59
pagina

Traseul 18

GHIDUL Studentului 2013-2014

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

60
pagina

Cuprins
Cuvântul Rectorului - p5 Capitolul 1: Cunoaşte-ţi universitatea - p6 • UAIC: 153 de ani. Prima universitate modernă din România - p7 • Cine conduce Universitatea? - p8 • Cine conduce facultatea? - p9 • Facultățile - p10 • Reprezentarea studenţilor - p12 Capitolul 2: Informaţii practice despre studenţia ta - p16 • Documentele tale - p17 • Burse - p18 • O experienţă în străinătate - p19 • Cum să ai succes la examene - p28 • Cum îţi verifici notele - p30 • Continuarea studiilor de licenţă - p32 • Cazare - p32 • Cum îţi plăteşti taxele - p35 • Facilităţi - p36 • Biblioteci - p38 • La doctor - p42 • Tabere gratuite pentru studenţi - p43 • Voluntariate şi carieră - p44 Capitolul 3: Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi - p46 • Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) - p47 • Biroul de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - p49 • Centrul Alumni – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași - p49 • Fundația „Alumni – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași” - p50 • Direcţia Servicii Social-Studenţeşti - p51 Capitolul 4: Cunoaşte Iaşiul cultural - p52 • Centre culturale - p53 • Transport în comun - p56

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Bun venit la UAIC

Evenimente pentru studenţi

Marşul absolvenţilor UAIC

61
pagina
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului 2013-2014

62
pagina

Atenţie! Informaţiile oferite în acest ghid pot suferi modificări ulterior publicării. Urmăriţi constant site-urile Universităţii şi pagina de Facebook pentru informaţii la zi.

Realizare: Coordonator: Prof. univ. dr. Carmen CREŢU, Prorector Studenţi şi Absolvenţi TEXT: Ana-Maria DOBOŞ Centrul de Informare Profesională, Orientare în carieră şi Plasament (CIPO) Complex „Codrescu”, cămin C11, etaj 1, cam. 28-29 şi 52-53 Telefon: 0232-201576, 0232-201579 E-mail: cipo@uaic.ro Web: cariera.uaic.ro 360.uaic.ro > Carieră GRAFICĂ: Departamentul MEDIA (Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică) Telefon: 0232-201101 E-mail: promovare@uaic.ro TIPAR: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Telefon / fax: 0232-314947 E-mail: editura@uaic.ro Web: www.editura.uaic.ro

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

GHIDUL Studentului

2013-2014

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful