GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i JKP „Zelenilo Beograd“

Konceptor i metodolog : Prof. dr Jasminka Cvejić, pejz. arh.

Projekat:

GIS Zelenih površina Beograda - prva faza realizacije Realizacija projekta: M.Sc. Ljiljana Tubić, dipl. ing. pejz. arh. Momir Mitrović, dipl. ing. geodezije
Beograd, 29.09.2010.

INVESTITOR:
GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za zaštitu životne sredine

REALIZACIJA:

JKP “ZELENILO – BEOGRAD”

Preduzeće za geomatiku MapSoft d.o.o.

Sadržaj:
O projektu...
Metodologija i rezultati Dalji koraci...

Cilj:
 Prikaz korišćene metodologije i dobijenih

rezultata  Diskusija vezana za naredne faze projekta

O projektu...
Polazne osnove za izradu GIS-a
• Odluka IO Skupštine grada o izradi ovog projekta od 16. decembra 2002. god. • Opredeljenje GUP-a 2021. da se postojeći fond zelenih površina u gradu unapredi i zaštiti

Polazne pretpostavke

• Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se efikasnije i ekonomičnije planiranje, podizanje i održavanje zelenih površina • GIS ZP treba da postane deo poslovnog sistema javnih preduzeća i institucija koje se bave javnim zelenim pvršinama grada

Cilj
• Cilj ove faze projekta je da se na jednoj kompaktnoj celini uspostavi projektovani sistem (da se pusti u funkciju)

prsni prečnik. Podaci se dele na: PROSTORNE i ATRIBUTSKE  PROSTORNI PODACI se interpretiraju elementarnim tipovima: tačka. linija i površina. ocena vitalnosti.. • Podaci u informacionom sistemu treba da budu invarijantni na promenu hardvera. šrina krošnje. oboljenja. travnjak. softvera i kadrova. zastor. ocena dekorativnosti i dr. Npr. Svaki objekat prostorne jedinice za prikupljanje podataka je i jedan od ova tri tipa geometrijskih oblika kojima će se posmatrani objekat prostorno (geografski) predstaviti i odrediti u okviru informacionog sistema. zato što su podaci sigurno najtrajnija. . a time i najvrednija komponenta informacionog sistema. Oni predstavljaju opis entiteta (drvo. visina.Prikupljanje podataka • Prikupljanje i verifikacija podataka predstavljaju najvažniju fazu pri formiranju GIS.) zelenih površina. staza. perenjak.. oštećenja. za entitet drvo prikupljaju se sledeći atributski podaci: vrsta.  ATRIBUSTKI PODACI Prikupljanje prostornih podataka sukcesivno prati prikupljanje atributskih podataka.

teritorije opština: Novi Beograd i Zemun • Novi Beograd I i II • Zemun I i II RJ Drvoredi obavlja poslove na području deset gradskih opština u okviru kojih se organizuju područja Tašmajdan. Čukarica i Rakovica •Voždovac I i II •Savski venac I i II •Čukarica I i II •Rakovica RJ Novi Beograd ..teritorije opština: Stari grad. Palilula. Novi Beograd i Topčider . Savski venac.usklađena je sa prostornom organizacijom radnih jedinica JKP “Zelenilla Beograd” RJ Tašmajdan . Zvezdara i Vračar • Stari grad • Palilula I i II • Zvezdara I i II • Vračar RJ Topčider .Prostorna organizacija prikupljanja podataka .teritorije opština: Voždovac..

84 ha. zelene površine duž obala Dunava i Zemunski park) • • • • • Prikupljanje podataka (prostornih i atributskih) Provera metodologije Provera teoretski definisanih podataka koji se prikupljaju kroz praksu (terenski rad) Verifikacija prikupljenih podataka Testiranje sistema u realnim poslovnim procesima Razvoj sistema • pokriti tehnički i organizaciono ključne procese projekta • uključiti neposredne korisnike… . između blokova stambenih zgrada.Obuhvat projekta (deo teritorije opštine Novi Beograd i Zemun ~ 218.

Prikupljanje podataka za zelene površine i jedinice održavanja 2. Razvoj aplikatvnog softvera 3. Uvođenje sistema u rad i obuka .Metodologija i rezultati prve faze realizacije Ova faza relizacije projekta je podeljenja u tri celine: 1.

 Zelene površine površine specifične po tome što predstavljaju celinu u smislu podizanja i održavanja (park. travnjak..) predstavljaju pojedinačne objekte održavanja : drvo. živa ograda... zelene površine stambenog bloka .  Jedinice održavanja . staza. drvored.

.Pripremni radovi  definisanje granice održavanja zelenih površina  nisu granice katastarskih parcela! Definisanje zelenih površina  pored geometrije (površine) definisani i atributi (naziv.. kategorija održavanja. tip.)  definisano 40 zelenih površina ..

Podela JO po grupama NAZIV GRUPE NAZIV NAČIN GRUPE NAZIV Česme Fontane JEDINICE NAČIN PROSTORNOG DEFINISANJA Tačka Površina Površina Površina Površina Površina Površina Površina Površina Površina Tačka Tačka Tačka Tačka Tačka Tačka Linija Tačka Tačka Tačka ODRŽAVANJA HIDROTE HN. NAZIV JEDINICE JO ODRŽAVANJA Stablo Šiblje Živa ograda Puzavice Pokrivači tla Cvetnjaci Travnjak Zgrade Paviljoni i gazeba Pergola Amfiteatri Potporni zidovi Slobodnostojeći zidovi Ograde Paravani Kapije Peščanici Mostići Parkovske skulpture Spomenici GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI OBJEKTI DEFINISANJA JO Tačka Površina Linija Tačka Površina Površina Površina Površina Površina Površina Površina Linija Linija Linija Linija Linija Površina Površina Tačka Tačka OBJEKTI PROSTORNOG Ukrasne vodene površine Obaloutvrde Staze Platoi Stepenice Rampe Sportski tereni Dečja igrališta Klupe Stolovi ZELENILO I OPREMA POVRŠINE ZASTRTE Korpe za otpatke Oprema za sporteske terene Oprema za dečiju igru Oglasne table Stubovi koji sprečavaju parking Štenderi za bicikle Žardinjere Kandelabri MOBILIJAR .

 digitalna fotogrametrijska radna stanica (PhotoSoft)  steroskopsko posmatranje i merenje .Tahimetrijska metoda snimanja Fotogrametrijska metoda snimanja  aerofotogrametrijsko snimanje područja Beograda iz 2007.

Terenska verifikacija .

Kartografska obrada i kontrole  automatske topološke i geometrijske kontrole  dodeljivanje kartografskih simbola  korišćen softverski sistem MapSoft 2007 .

 6957 JO tip geometrije površina. .  23 261 m JO linija.iskartiran sadržaj je odštampan na listove u razmeri 1: 1000 - Statistika Ukupno je prikupljeno :  26 654 JO tačka.Verifikacija sadržaja od strane stručnjaka JKP “Zelenilo-Beograd” .

Za područje parkova i drvoreda  u ovoj fazi .Zemunski park i drvored u Vrtlarskoj ulici  korišten tablet PC  razvijena aplikacija za efikasnije prikupljanje na terenu .

Rezultat prikupljanja podataka je: Jedinstvena baza podataka  prostorna komponenta  atributski podaci Dodatni podaci: Osnovni rasterski podaci  ortofoto (deo) link  mape (deo)  katastarski planovi (manji deo) Organizacione jedinice  radne jedinice  područne jedinice Mogućnosti  različit kartografski prikaz  prostorna i atributska analiza  kombinovanje sa drugim podacima Adresni sistem i prostorne jedinice     političke opštine katastarske opštine sistem ulica (deo) kućni brojevi (deo) .

Evidentiranje i praćenje promena ZP i JO Administracija sistema Održavanje zelenih površina Zahtevi spoljnih korisnika GIS ZP sistem Zaštita prirodnih dobara Planska dokumantacija Projektovanje .

upravljanje.Uloge direktnih učesnika Uprava JKP „Zelenilo – Beograd“ Ostali sektori i službe JKP Zelenilo Sektor za održavanje JZP Radne jedinice i službe Sektora za održavanje JZP Planiranje. izveštavanje Područne jedinice Sektora za održavanje JZP Sekretarijat za komunalne i stambene poslove Sekretarijat za zaštitu životne sredine Evidentiranje i praćenje ZP i JO Ostali korisnici Biro za projektovanje .

Alati i platforma  višeslojna arhitektura  centralizovana baza podataka (Microsoft SQL Server 2008 R2 (2010))  korišćeni svetski standardi za razvoja WEB GIS rešenja  GIS platforma: MapSoft 2007  potpuno domaće softversko rešenje .

pokriva poslovne procese  Izveštajni podsistem interaktivni zbirni izveštaji koji se odnose na poslovne procese i na prostorne pojave sadržane u sistemu .MapSoft 2007 desktop GIS aplikacija evidentiranje i ažuriranja zelenih površina i jedinica održavanja Mapsoft Total Solution  MIMS Web GIS Server server za prikaz vektorskog i rasterskog GIS sadžaja  MIMS Web GIS Client Klijentska web aplikacija za interaktivnu pretragu i prikaz na mapi vektorskog i atributskog sadržaja GIS web portal web aplikacija .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

zaštita. Pokriveno ~8 % prostorno i sadržajno reprezentativne teritorije projekta  Metodologija prikupljanja podataka dala očekivane rezultate  Sistem projektovan i realizovan kao neizostavni deo poslovnog procesa korisnika  U ovoj fazi razvijeni softverski moduli za poslovne procese koje u najvećoj meri održavaju podatke sistema (ključni u tehničkom i organizacionom smislu)  naglasak je bio na poslovnim procesima održavanja ZP.  nisu zanemareni podizanje... zelenih površina  Tokom obuke veoma pozitivne reakcije krajnjih korisnika . .

.sistem u funkciji u RJ Novi Beograd Zemun .. FAZA II – 6 meseci  Prikupljanje podataka za područje RJ Novi Beograd-Zemun  Nabavka infrastrukturnih komponenti (komunikaciona mreža.Dalji koraci. hardver i softver)  Nabavka ažurnih ortofoto podloga  Razvoj aplikativnog softvera za potrebe rada Radnih jedinica  Uvođenje sistema praćenja životnog ciklusa objekata GISZP (podaci ZP i JO se ne brišu već se na neki način arhiviraju zarad praćenja istorije promena) Cilj .

Razvoj aplikativnog dela softvera za potrebe:  unutrašnje kontrole JKP Zelenilo  nadzora nad realizacijom radova od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove  komunalne inspekcije od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove  zaštite prirodnih dobara (Sekretarijat za zaštitu životne sredine.FAZA III – 1. Republički zavod za zaštitu prirode)  rada menadžmenta i drugih Sektora JKP Zelenilo Cilj – sistem u funkcionalnom smislu realizovan za direktne učesnike u sistemu . Prikupljanje podataka za područje RJ Tašmajdan 2.5 godina 1.

) Cilj: Projektovani sistem u funkciji u celosti .. .FAZA IV – 1 godina 1. 2.. Prikupljanje podataka za područje RJ Topčider Razvoj aplikativnog dela softvera     za podršku pravljenja godišnjeg plana i programa radova za podršku kod izrade planske dokumentacije za pristup podacima spoljnih korisnika (institucija i građana) za kombinovanje sa podacima drugih sistema (Republički geodetski zavod. Republički zavod za zaštitu prirode.

Olakšano planiranje i realizacija održavanja javnih zelenih površina:  Kratkoročno – dnevno operativno planiranje  Srednjoročno – kroz evidenciju o uposlenosti resursima  Dugoročno . Veoma detaljna evidencija o zelenim površinama i jedinicama održavanja korisna po više osnova 2.1.pravljenje godišnjeg plana i programa na osnovu potpuno realnih podataka i shodno tome pravljenje realnog budžeta REZULTAT  Evidentne uštede  Kvalitetniji sistem zelenih površina grada .

Velika količina „ vremenski promenljivih“ podataka  Prikupljaju se samo podaci koji se mogu i održavati Sistem veoma složen u tehničkom i organizacionom smislu     projektovanjem definisani svi ključni učesnici i svi procesi. u prvoj fazi ključni procesi realizovani i dalje predviđena fazna realizacija neophodna je podrška Gradske uprave .Sekretarijata i menadžmenta JKP “Zelenilo-Beograd” tokom realizacije sledećih faza Realizacija projektovana na tri godine  potrebno je predvideti sredstva kako bi se projekat realizovao u kontinuitetu .

Nazad .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful