‫‪ 3‬באוקטובר‪2013 ,‬‬

‫"מזכיר ראשי" ישראל חן‬
‫בית המשפט השלום חיפה‬
‫בפקס ‪04-869-8368‬‬
‫בדוא"ל‪israelch@court.gov.il :‬‬
‫בנידון‪ :‬החוסה רבקה שמי צרניק‪ ,‬תיקים מס ‪ 1829-06-10‬ו‪" – 25607-03-13 -‬צו למנוי‬
‫אפוטרופוס" ו"פרוטוקול"‪ ,‬שניהם מיום ה‪ 17-‬לספטמבר‪2013 ,‬‬
‫אבקש את תשובתך בתוך ‪ 10‬ימים‪ ,‬הזמן הוא מעיקרו של העניין‪.‬‬
‫לכבוד "מזכיר ראשי" מר ישראל חן‪:‬‬
‫קבלתי היום בדואר רשום מבית המשפט השלום חיפה את הכתבים שבנידון )מצורפים(‪.‬‬
‫כמו כל הכתבים שהתקבלו מבית משפט זה‪ ,‬הגיעו כתבים אלה בצירוף "מכתב מלווה"‬
‫)אוטנטיקציה( שאינו חתום‪ ,‬בשם "מזכירות"‪ ,‬ללא ציון שמו של אדם כלשהו‪.‬‬
‫על כתבים אלה מופיעה גם החותמת "העתק זה נכון ומתאים למקור"‪ .‬חותמת זאת )שמספרה ‪(8‬‬
‫היא בשם "מזכיר בית המשפט" ששמו אינו נזכר‪.‬‬
‫לפיכך אודה אם‪:‬‬
‫א‪ .‬תבהיר מה שמו של האדם שחתם על אישור כתבים אלה‪ ,‬על גבי חותמת מס ‪ ,8‬כ"מזכיר בית‬
‫המשפט"‪.‬‬
‫ב‪ .‬תציג את כתב מנויו של אדם זה‪ ,‬המכשיר אותו לחתום על אישור מעין זה‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬באם אין אדם מוסמך כדין לאשר כ"מזכיר" בבית המשפט השלום חיפה‪ ,‬אודה אם‬
‫תוכל להמציא שוב כתבים אלה כשהם מאושרים על ידי רשם בית המשפט כדין‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כתב ה"צו" אינו כולל מספר סידורי של צו זה‪ ,‬כנדרש בתקנות‪ .‬אודה אם תוכל לספק את‬
‫המספר הסידורי של צו זה‪.‬‬
‫אנא שים לב לכתובתי המעודכנת‪ :‬דר יוסף צרניק‪ ,‬ת"ד ‪ ,33407‬ת"א ‪. 6133301‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬

‫_____________‬
‫יוסף צרניק‬
‫ת"ז ‪035625596‬‬
‫בנה של החוסה‬
‫כתובת‪ :‬ת"ד ‪ ,33407‬ת"א ‪6133301‬‬
‫דוא"ל‪123456xyz@gmail.com :‬‬

I"'"

'J 'mn (',on)v'J,~ 25607-03-13 n"N
-tl"n,:mi1 tl'n1,''tVi11 i1m,,i1,,'tV1:)
'nN, (',on)i1D'n
053625596 .r.n j7'll'~ rtOI' : 'JN
31440 .1.n 91313 "Tij7'Y.l
~!
0''71UII'

I
I

).
I

,:l7;)~no

-}

rl

..

17 , 1"~'tVn
2013

,,wn l"'

·tl"J'1.,!1nf1 0'11'.,'Y.If1' 11n".,f1.,.,YJ~ 'l 'nN' ''''<7n)i''l.,~ 25607 ·03·13 !l" N
'nN' ('"<7n)f1£»' n

u,:1,,

001773373 .t.n 'N!l,
v'l,~
'nNl ~Ull11'1i'''T~ 'T"fnll !)"!1 '"ll
'T)l
053625596 .t.n
v'l,~ 'l~'' .1
65203887 .t.n
v'l,,~
.2
'nNl ~lt.lll1'1i'''T~ 'T"fnll !)"!1 '"ll
' nNl N')'Lf .N 'T" lll !)"!1 ' " l11'1,'Lit.lt.l, 'U!l'Lit.l1'1 ~lll'1'1 .3
onn,!1n1'1 O'l'll,,'LI1'1l 1'1nll,1'1 .,,'Lft.l l'I'U!l'Lit.l1'11'1!)'Lf'1'1t.l

,,,.,

2

t7'!ll.,\"!)N ''l''-l '~

3

4

,,t7!)'.,"'!)Nm "''-'!ltt.t'-lrl ,,.,ttt!)rl

v"" ,!).,

C"v'"'rl" q~m)) 1962- !1"!)tttnr1

5
6

7

nr-J:>tmJ ,n'llp:n m)''Y'll 1mb1 1 •tm J''llr-l J\!.1 n1Y'nJ ,')~J mm O"vnn'll 11'17 l'llr-lnJ

8

n1r-JYJ1 1719113 o1m i'vtm7 oNnnJ 1'1 '1107 O"W n~7r-JnJ ,iJ')i'~ 'i1N ir-l -')oun nNn

9

.t .n

7N~i \:>IJn iJ')i~ nN 'Tln' lN!l 'Tn'!l mJ mr-Jr-J ')N mmr-J 71iJ1Dn~J \:>i1~r-J:> 0'11~n

10

.t .n npJi 'r-l\!.1 v'n~ , n,1onn 7Y 0'01~1i\:>1~N ,065203887 .t .n v'n~ 1n1 nN1 001773373

11

.000645846

12

.n'mnn 7,\!.1 n\!.11::>11 n~n 7Y 'JJ:> Nm m '1Pr-l

13

o1~nm~Nn 1i'llr-J7 'll':m71 , 1'~' nupnm pmn n1Nim7 oNnnJ 7w~7 0'01~1i\:>1~Nn 7Y

14

, .,.,J 1N \:>~'llr-ln n'J '1'J , iJ1nJ WJjJ)\!.1 0 ' 1Y1r-JJ1 1m1N1m '~' n " 1n111 nDi!:l 'JJ:>n

15
16

.)"Wn '~' ,'JJ:>n o1~11m~Nn

17

,

<'J'YOJ

m~1)r-Jn m7w~J m1onn nN l~"' 'l~Nir-l \J~'llr-Jn n'J i1'li'N nN 7Jp7 0'01~1i\:>1~Nn 7Y
.1962- J":>'lln o1~1i\:>1~Nm n1i'l1Jn pm7 47
.i''J'11'1 ,,)~J'Il l''T ,,.,~, ~"W'

18
19

20

21
'•

,O''T'T~, l~1'1 N'~t.ll'l

J'll'1'!)tf.l1'1

.'

D'nl.,''l'f1l f1n,.,f1.,.,'l', 'l 'n2'n ''"'n>v'l.,s 25607-03-13 £)"2-C
'n2-Cl ('nm)f1£)'n ·D"n.,:J.n7'1

001773373 .t.n
'n2'&,

~N!l,

~,t.l)lfli'''TS

",!1,, i''l,S
'T"fl,)l )"!1 '")I

i''l,S C)~,, .1
i''l,'S ,,,, .2
'nN, ~,t.l)lflj1''TS 'T"111)1 )"!1 '")I
'nN, N')'ll .N '1 11 ,)1 ) 11 !1 '")lfl~'llt.lt.l~ '"!l'llt.lfl '<)1,'1"1 .3
ti"J1,!1nfl a,,.,,,,'llm 11n,,11 ,,'llt.l J1'"!l'llt.lflfl)'ll~flt.l
) 11!lN1"1 -'ll"t.l)l,'fl ) 11!1 . ~

OS362SS96 .t.n
65203887 . t .n

2
3

:tl'n)u

4
5

m.J!>1i'l )'N - vpJr.m
(np)1~ 1"))) 1i\!JIJIJ) 11~ .i 1"1~ - 1 vp:inn :J'' J
n~!>m VN - 1 J''liiJn
m~~J -2 J''I!JIJn
))~iiJ i~nm i''ll 1Jm nnnnm <)\!.IN) )>17NitJN) ))itJ) 1"W -nmn - 'li"IJ~1>n :J"J
)iJJ1>N 1J'J 1"))) -:J11!)2'{ -\!JII)J~)'n :JIIJ
1iJVin-pu nw ' Jln - )'1 'i1t77 ti" W

6

7
8
9

10
11

12
13

,.

14
15
16

.n:Jnmv \!.1 11 /J~Pn :J''J n1n~ nN u7 'I!J' .1nmv i)punn nN u7

'J

19

: ,,,

,,,~~ ~111)1

20

.n>1unn nJm nN lli\!JIJ m ,nvpJ7 ill~>n7 niJ):JtJIJ ))N

21

N)n1 )»)~n llN JjJ\!J N1n\!J liJN N1n .n\!J>)!)J 1~)/J )))JN'll .O>J))IJJ jJ>)i 1 ~ <)U))J )J1i\!JjJlln

22

iJ1 , \J!>\!JIJn n>J ll:Jl~IJJ l':JIJ Nmv m nN

23

'IJ~~J ll1\!JlnJ J):J> NJ

))N

11 l''li:Jl1 11

>n>N n\!J>)!>J lJ\!J n~mn o~~v J\!Jm

JJN l~\J~IJ >)N ,m>iJ ll>JJ1 liJN Nm p7 .ll)\!J~J pm NJ N1n\!J
.mJm:Jnn nN >nNJn N7 J~)mJ

24

25
26

1

·.

-<)tJU ->u>n7 nvpJn p>)~J
.n\!JpJJ in~>n7 vpJN

17
18

v>

c,1,_,,vm 11n",11,,'l.l~ 'l 'nz.n '''""'i''l,~ 25607 ·03·13 !)"N
'nNl ('nm)11!l'n -cHn,!l.n11

1

2

: f!nn'1 - 'll")l)l,'fl !)":1

3

~nm7 N7 \J'7nm mm )P1n 1~m 7~ ~11' Nm -rmY~ <)tJP 111r.:1~ 1")~7 l'liN:J .D'P'::JtJP 1)mN

4

.'lliJ1::IPn 'U'PJ nr.:~::JtJn::J n 1mmmn:1 mNI? 'll' , p? .n'llp:J? 1111r.:1~ I':J~n? NJ1

5

11N m~ N1n 0~~::11 DPn ~'!l1n NJ N1n p'll )J'll Jl1'llj7::l::l )11J D)jJr.:l )'N -111\!.lp::ln IN'liJ 1\!.IN::l

6

.'liP:Jr.:ln )' JP nr.:~ ?~ mnn N? '::J :J'nJN1 <'J'tJ1N . )nr.:l 1::1 1nn Nm'll 1'7~ npm .1?'ll m'llp:Jn

.

7

.1)))

D'n~n ?~ nnm Nm oNn

8
9

10

: !)"!lN

·'ll"~)l,,fl

!)":1

.'lljJ)::lr.:l7 D'r.:l'::JtJr.:l UN .I'PtJ11:1 111'JNn 11N7 ,mn:1n Jl11r.:l~J 11!)1\J~r.:l ')N

11

12

:2 :1''ll)lfl

13

.)P1n ?~ ~11' Nm'll 1n:1 nm .m'lln 'liNI 11NIPJ l'liPJ 11l'N mnn ')N

14
15

: 1 :1''ll)lfl !) 11:1

16

'll':m )11Nn : <'J ' tJ1P1 n:JU11J 11PNn 7~ 1nn ')N -P')I'~ <)tJP lr.:l 'll'ln'll m?u!:ln 11\!.IPJ )")~J

17

D'N)I m UmN'll NJN m PI NJ .)1'1J :1~"11r.:l N7 N1n'll n')'ll D~!) IJ::J H .m'llpJ l)!)tJ )'N

18

U11'liP::l ?~ D'lnn umN m JJ'liJ'll :J'll1n ')N .~'ln N71 n11'N n'll'l!:l ~:1p m Nm -tJ"Wn 11JU11r.:l

19

.nr.:~~~ n'llpJ? ~li::J unn11r.:~ N71 '7J::J )!:l1N::l 1m?nmn ?~ IJ1r.:l ')N .mN~m J'\Jn? D'.P~!:l l!:ltJP

20

.mmnn :Jl )y Nm nn m?nmnn 7::J .mnJ 1J'll 111?nmnn'll :J'll1n 'lN

21
22

23

1'1 "~, 1'1

24

25
26

.1
.n'1tJn? <)tJU 'U'r.:l J)) nl)r.:l) n'llp::l7 11111))) ')N , D'11~n Jl11r.:l~ 11N 'nJjJ'll) I'PtJ11J

27

28

lr.:l )'JP nr.:~ ?~ )'Jn? 11Nr.:l 'n''liP11n ,P'n~ <)tJP lr.:l 'll'ln'll m?u!:ln 11\!.IPJJ l'liNJ

29

.)'1J 11J'll? nJmn Dl Nm 1'1J 11J'll? 111::Jm '::J mpr.:~ ?::Jm ,P')I'~ <)tJP

30

'

31

o~ n?1~!:l <)11l''ll 11~m )1'1? 1mJ~n11n 11~m , 1 J''llr.:l ::J 11 J 'll'ln'll 11011!:lr.:ln mu11n

32

.n'llp::In 11nn1? D'N'JP n?N ?::J -p1 '11tJJ tJ 11 )~

33

2

.2

c,,.,,.,,,lnn ;,n".,;,.,.,\!.1~ 'l 'nt~n '''t7n)i''l.,~ 25607 ·03·13 !l"N

2013 .,!1tl"!lt7 17

'nN' '''t7n)1'1!l'n ·D"n.,!ln1'1
1

:P'iJr.:m m-< n:Pmo

2

')2''{

-\J!l'iJO Tl)N~1n:l :lPn? 2 100 :l''iJ01 'iJp:lOn ::> 11:1 Tl'iJp:l? i'iJN:l

.3

.'iJp:lon n:1m? li!l 2,500 lOJ. m?'iJn:l1 100

\
I

3
4

.4

5
6
7
8
9

/

10
11
12

(8)

13

.,
,J

3

!:)

8

r.:

....
"'
Q
§r

~

g

cQ

....
.....
.....
'
0
.....
"'

· "'..........
0

U'l

0

:t

~ JJ
,'\

826-13872447-80

3) 1o)ztA)

)'
:

QQY,

...,...-

rl'l't7~ 'N ~'ll rl'lj7~!1
n~1'l.l~ ri!IUll~rl SlN 'l'tMrl~ 'll'

.~

\

...--- 053625596 .r.n j7•n'~ ~o1• :7l"

~c~~--~···=·-=-~L=~=~~.==~3~1J~~~~

...

oo 10.04 5J

~,~,lV"~

~

1

1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful