Termodinamik Kimia: Hukum Termodinamik Pertama

Istilah-istilah termodinamik kimia Dalam bidang termodinamik kimia, terdapat beberapa istilah yang

digunakan seperti semesta, sistem, sekitar, kerja, haba, tenaga, isoterma, adiabatik dan sebagainya. Sekitar Sekitar ialah bahagian semesta yang dilakukan pengukuran. Sistem Sistem ialah bahagian semesta yang dikaji seperti kelalang tindak balas, sel elektrokimia dan lain-lain. Terdapat tiga jenis sistem iaitu sistem terbuka, sistem tertutup dan sistem terasing. Sistem terbuka ialah sistem dimana jirim dan haba boleh berpindah di antara sistem dan sekitar. Sistem tertutup ialah sistem dimana jirim tidak boleh berpindah di antara sistem dan sekitar. Sistem terasing ialah sistem dimana jirim dan haba tidak boleh berpindah di antara sistem dan sekitar. Proses ialah perubahan sistem dari keadaan keseimbangan ke keadaan lain dalam masa tertentu dan melibatkan pemindahan tenaga. Laluan proses ialah beberapa siri keadaan keseimbangan yang dilalui dalam sesuatu proses. Diaterma ialah proses dimana haba boleh berpindah. Isoterma ialah proses yang berlaku pada suhu malar. Isobar ialah proses yang berlaku pada tekanan malar. Isokor ialah proses yang berlaku pada isipadu malar. Fungsi keadaan ialah sifat sistem seperti suhu, tekanan, isipadu, tenaga dalaman, entalpi, entropi, tenaga bebas mempunyai nilai tertentu apabila sistem berada dalam keadaan termodinamik tertentu. Sifat ekstensif ialah sifat sistem yang bergantung kepada amoun jirim seperti isipadu, tekanan, tenaga dan entropi. Sifat intensif ialah sifat sistem yang tidak bergantung kepada amoun jirim seperti suhu, indeks bias dan potensi kimia.

1

Sifat sistem Sifat asas termodinamik ialah tenaga. Tenaga dalaman sesuatu sistem boleh berubah secara melakukan kerja ke atas sistem atau sistem dipanaskan. kerja dan haba. dT. Tenaga sistem boleh berubah bentuk seperti yang didapati dari eksperimen. Tenaga dalaman. Apabila berlaku perbezaan suhu di antara sistem dan sekitar. Apabila berlaku perubahan infinitesimal bagi keadaan seperti perubahan infinitesimal suhu keadaan. w < 0. atau ditulis sebagai ∆U = q + w (2) Apabila q > 0.= Uf . Sempadan yang menghalang tenaga berpindah disebut adiabatik. U. w > 0. dan perubahan infinitesimal tenaga Hukum ini dikenali 2 . haba dan kerja dilakukan oleh sekitar ke atas sistem dan apabila q < 0. Jumlah tenaga sistem disebut tenaga dalaman. ∆U. haba dan kerja dilakukan oleh sistem ke atas sekitar. Proses yang menyerap haba sebagai haba disebut endoterma. Sempadan yang membenarkan tenaga berpindah sebagai haba seperti kaca dan keluli disebut diaterma. Apabila sistem berubah dari keadaan awal dengan tenaga dalaman Ui ke keadaan akhir Uf. U adalah jumlah tenaga kinetik dan tenaga keupayaan molekul yang terdapat dalam sistem. sebagai hukum keabadian tenaga. Tenaga ialah keupayaan sistem melakukan kerja. Tenaga dalaman adalah sifat ekstensif kerana ia bergantung kepada fungsi keadaan. berlaku perubahan tenaga dalaman ∆U. Proses yang membebaskan tenaga sebagai haba disebut eksoterma. Persamaan 2 adalah persamaan hukum termodinamik pertama.UI (1) Tenaga dalaman adalah fungsi keadaan dan nilai nya tidak bergantung bagaimana sistem berubah (hanya bergantung kepada keadaan semasa). Hukum ini menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi tenaga boleh berubah bentuk. tenaga diubah kepada haba.

dan jika kerja ke atas sistem. dq. ialah F = PlA Apabila piston bergerak dengan jarak dz. Tinjau satu sistem piston. F ialah. kerja yang dilakukan ialah dw = PlAdz atau dw = -PldV (dV perubahan isipadu) (5) Untuk mendapatkan jumlah kerja yang dilakukan w = − ∫ Pl dV Vf V1 3 . Pl Pl dz A (luas piston) awal akhir Jika tekanan luar Pl. Kerja yang diperlukan untuk menggerakkan objek sejauh dz menentang daya.dalaman. dw dan tenaga yang dibekalkan. dU. maka dU = dq + dw Kerja (3) Kerja pengembangan ialah kerja yang dihasilkan dari perubahan isipadu. maka daya ke atas piston F. dw = -Fdz (4) Tanda negatif menunjukkan objek bergerak menentang daya yang dikenakan.

Pada sebarang peringkat pengembangan nilai tekanan ialah Pl = Prev = P dw = .PrevdV w = −∫ p rev dV vf vi (8) Kerja pengembangan isoterma berbalik Bagi gas unggul. tekanan luar.Vf ) Kerja pengembangan bebas Pengembangan bebas berlaku apabila Pl = 0. Bagi pengembangan berbalik.w = Pl (Vi . 5.9 4 . Pl ditetapkan sebagai Prev. tekanan luar. maka dw = 0. maka Perubahan kerja P = nRT/V w = −∫ PdV vf vi w = −nRT ln(V f / Vi ) = wmaksimum Kerja yang dilakukan adalah kerja maksimum. w = 0 (Bilakah w = 0 bagi sistem yang isipadu bertambah secara bebas?) (6) Kerja pengembangan melawan tekanan tetap Jika sepanjang pengembangan gas.Vi w = . adalah tetap. tekanan didapatkan dari persamaan gas unggul iaitu PV = nRT. Pl.Pl ∆V (7) Kerja pengembangan berbalik Perubahan berbalik dalam termodinamik ialah perubahan yang boleh dibalikkan secara modifikasi infinitesimal pembolehubah. maka w = − p l ∫ dV = − p l (V f − Vi ) Vf Vi Jika ∆V = Vf .PldV = .

dU = dqv (V tetap) Bagi perubahan yang boleh diukur dU = qv (11) maka perubahan tenaga dalaman boleh ditentukan. Tenaga dalaman sesuatu sebatian bertambah apabila suhu meningkat. Kerja pemanjangan: W = fdl. dimana ∅ ialah beza upaya dan dq ialah perubahan cas. Cv ditakrifkan sebagai  ∂U  CV =    ∂T V (13) 5 . Alatan mengukur ∆U ialah kalorimeter bom adiabatik (Rujuk buku panduan amali). dimana f ialah tegangan dan dl ialah pemanjangan. Maka perubahan tenaga dalaman boleh ditentukan. Kerja pengembangan luas: w = γdσ. dU bagi sistem ialah dU = dq + dwexp + dwe elektrik. Muatan haba pada isipadu tetap. Haba Perubahan tenaga dalaman. qv = C∆T (12) (10) di mana dwe ialah kerja tambahan. Apabila isipadu tetap dan jika tiada kerja tambahan. Perubahan suhu kalorimeter ∆T berkadar dengan perubahan haba. dimana γ ialah tegangan permukaan dan dσ ialah perubahan luas. Muatan haba Cv Kecerunan graf bagi tenaga dalaman melawan suhu disebut muatan haba. Contoh kerja tambahan ialah kerja di mana C adalah pemalar kalorimeter.Kerja dalam bentuk lain Kerja elektrik: w = ∅dq.

V dan suhu. Maka perubahan tenaga dalaman. persamaan gas yang menghubungkan tekanan. Perubahan tenaga dalaman boleh dikaitkan dengan perubahan suhu pada isipadu. maka ∆U = CV∆T atau q = CV∆T (14) (15) Perubahan tenaga dalaman tidak sama dengan haba apabila isipadu sistem bebas berubah. perubahan tenaga dalaman ialah.Muatan haba molar Cv. Tenaga yang dibekalkan selain sebagai haba. dq.dU kurang dari perubahan haba. T ialah. m = 3/2R. V tetap dU = CVdT (V tetap) Jika muatan haba tidak bergantung pada suhu dalam julat tertentu. ∆U bagi gas unggul yang berubah dari suhu Ti ke Tf dan isipadu berubah Vi ke Vf. bagi perubahan suhu ∆T. PVγ = pemalar dimana γ = Cp. ∆U = Cv(Tf – Ti) = Cv∆T 6 . T ialah P(1-γ)Tγ = pemalar (19) (16) (17) Juga boleh ditunjukkan perkaitan diantara isipadu.m = 25 JK-1 mol-1. P dan isipadu ialah. P dan suhu.m TV(γ-1) = pemalar Perkaitan diantara tekanan.m/Cv. Bagi gas monoatom muatan haba molar Cv. juga untuk pengembangan gas. (18) Perubahan tenaga dalaman. Proses adiabatik Bagi pengembangan adiabatik.

q ialah q = (U2 + PV2 ) – (U1 + PV1) dan disebut sebagai entalpi H. Maka entalpi ialah H = U + PV (23) Jika sistem mengalami perubahan infinitesimal. w ialah w = -P∆V Maka persamaan 2 boleh ditulis sebagai ∆U = q . q=0 ∆U = q + w = wad Kerja adiabatik wad = Cv∆T (21) (20) Entalpi Kebanyakan proses yang dijalankan adalah pada tekanan malar. Jika kerja yang dilakukan hanya melibatkan kerja pengembangan maka kerja yang dilakukan. maka U → U + dU P → V → P + dP V + dV Persamaan 16 boleh ditulis sebagai H + dH = (U +dU) + (P+dP)(V + dV) = U + dU + PV + PdV + VdP + dPdV = H + dU + PdV + VdP dH = dU + PdV + VdP tetapi dU = dq + dw 7 .Bagi pengembangan adiabatik.P∆V (22) Bagi sistem yang mengalami perubahan persamaan 22 boleh ditulis sebagai U2 – U1 = q – P(V2 – V1) Maka haba yang diserap.

dan kerja hanya kerja pengembangan.PdV Maka Pada tekanan malar dH = dq dH = dq + PdV (24) (25) (26) Bagi perubahan yang boleh diukur ∆H = q (27) Entalpi gas unggul Bagi gas unggul PV = nRT Dari persamaan 17 H = U + PV = U + nRT Maka ∆H = ∆U + ∆ngRT (28) Perubahan entalpi terhadap perubahan suhu Entalpi sebatian bertambah apabila suhu bertambah. maka dw = . Pada tekanan tetap kecerunan graf H lawan T ialah muatan haba tekanan malar. Cp. Bagi perubahan infintesimal suhu dH = CpdT (30) 8 . Cp  ∂H  CP =    ∂T  P (29) Muatan haba molar pada tekanan tetap.m ialah muatan haba per mol bahan.∴dH = dq + dw + PdV + VdP Jika sistem dalam keseimbangan mekanik dengan sekitar pada tekanan tetap P.

P2V2 atau U2 + P2V2 = U1 + P1V1 H2 = H1 9 . maka qp = Cp∆T (32) Muatan haba pada tekanan tetap lebih tepat ditulis sebagai Cp. q = 0. Kerja yang dilakukan ke atas sekitar pada takat 2 ialah P2V2. maka U2 – U1 = P1V1 .m = a + bT + CT-2 Eksperimen Joule Thomson Dalam eksperimen ini gas dilalukan dalam paip bertebat yang disekat dengan kepingan berliang. Tekanan pada takat 1 lebih tinggi dari takat 2 dan suhu pada takat 2 boleh dianggap lebih rendah dari takat 1. Kerja yang diperlukan untuk mengerakkan gas pada takat 1 menerusi kepingan ialah P1V1. Kerja bersih ke atas gas ialah w = P1V1 .Jika muatan haba malar pada julat suhu tertentu ∆H = Cp∆T (31) Perubahan entalpi boleh disamakan sebagai haba yang dibekalkan pada tekanan tetap.P2V2 Oleh kerana paip adalah bertebat.

Eksperimen ini menunjukkan tidak berlaku perubahan entalpi dalam pengembangan gas.  ∂T  µ=    ∂P  H (33) 10 . Perubahan suhu terhadap tekanan pada entalpi malar disebut pekali Joule Thomson. µ.

b = ΣνHom . (Terdapat beberapa entalpi piawai yang lain-nyatakan).b (T1) kepada ∆Ht.b (T2) di mana 11 . Entalpi piawai pembentukan sesuatu bahan ialah entalpi tindak balas piawai bagi pembentukan sebatian dan unsur-unsurnya dalam keadaan piawai.Perubahan entalpi piawai Perubahan fizikal Perubahan entalpi piawai yang dihasilkan adalah akibat dari perubahan keadaan fizikal disebut entalpi peralihan piawai ∆Hotr. peruapan (∆Howap). penghidratan (∆Hohid). Perubahan entalpi terhadap suhu Apabila bahan dipanaskan dari T1 kepada T2 entalpi berubah dari H(T1) kepada H(T2) di mana H(T2) = H(T1) + ∫ T2 T1 C P dT (35) Maka perubahan entalpi tindak balas piawai berubah dari ∆Hot. ∆Ho t.ΣνHom produk reaktan (34) 3C + D = {3Hom (C) + Hom (D)} – {2Hom(A) + Hom (B)} dimana ∆Hom ialah entalpi molar piawai. Contoh ∆Hotr ialah pelakuran (∆Holak). Entalpi piawai bagi tindak balas masing-masing boleh digabungkan untuk mendapatkan entalpi piawai tindak balas lain iaitu menggunakan hukum Hess. Bagi tindak balas am 2A + B Perubahan entalpi tindak balas. Perubahan kimia Entalpi tindak balas piawai ialah perubahan entalpi apabila reaktan dalam keadaan piawai berubah kepada produk dalam keadaan piawai (Rujuk Nota CHM 3010).

Bagi sistem tertutup dengan komposisi tetap. Tenaga dalaman dU adalah fungsi isipadu dan suhu. Nilai perubahan entalpi pada suhu tertentu boleh dihitung dari persamaan tersebut. Apabila sistem dipanaskan semua tenaga diubah kepada haba dan jumlah haba adalah sumbangan pada setiap takat semasa sistem berubah q=∫ f i .b (T2 ) = ∆H t .V) 12 . U(V. tenaga dalaman U berubah dari Ui kepada Uf dan perubahan keseluruhan adalah jumlah semua perubahan infinitesimal sepanjang perubahan (laluan) ∆U = ∫ dU f i (37) Nilai ∆U bergantung kepada keadaan awal dan akhir sistem dan tidak bergantung kepada laluan.T). ditulis dw kerana kerja bergantung kepada laluan.ΣνCop.m . apabila V berubah V + dV pada T tetap. U = U(T. dan T berubah T + dT pada isipadu tetap. dw juga adalah pembezaan tak tepat.b (T1 ) + ∫ ∆C p dT T2 T1 (36) di mana ∆Cop = Σν Cop.o ∆H t .m produk reaktan Persamaan ini dikenali sebagai persamaan Kirrchoff. dU adalah pembezaan tepat. perubahan tenaga dalaman dU adalah. Kamiran yang tidak bergantung kepada laluan pembezaan yang berkaitan ialah pembezaan tepat.laluan dq (38) Hasil kamiran dq ialah q bukan ∆q kerana haba bergantung pada laluan. Perubahan tenaga dalaman terhadap suhu Jika satu sistem berubah secara pemanasan. dq adalah pembezaan tak tepat atau ditulis dq.

α= (41)  ∂U  ∴  = αVπ T + CV  ∂T  P Bagi gas unggul πT = 0  ∂U    = CV  ∂T  P 13 . ∂U   ∂U  dU =   dT  dV +   ∂T  P  ∂V  T  ∂U   ∂U  di mana   adalah pekali perkadaran  dan   ∂T  P  ∂V  T  ∂U   ∂U   = πT  = CV . P malar boleh diterbitkan. Dengan menggunakan kaedah terbitan separa perubahan tenaga dalaman terhadap suhu pada tekanan.  ∂U   ∂V    = πT   + CV  ∂T  P  ∂T  P  ∂V  an   adalah ukuran pengembang  ∂T  P 1  ∂V    V  ∂T  p dimana dan ditakrifkan sebagai α.    ∂V  T  ∂T V πT ialah tekanan dalaman ∴ dU = πTdV + CvdT (39) (40) Terbitan separa adalah merupakan kecerunan graf bagi sifat yang dikaji terhadap satu pemboleh ubah yang bergantung kepada pemboleh ubah lain yang malar.  ∂U    =?  ∂T  P Diketahui dU = πTdV + CvdT dU dV = πT + CV dT dT pada P tetap.

T). KT = − 1  ∂V    V  ∂P  T (44) 1  ∂H    =− (∂P / ∂T )H (∂T / ∂H ) p  ∂P  T  ∂T   ∂H  = −     ∂P  H  ∂T  P = − µC P 14 . Terbitan separa total ialah H = H(P. Cv merupakan perubahan tenaga dalaman terhadap perubahan suhu.Muatan haba isipadu tetap. H(P. Perubahan entalpi terhadap tekanan malar Katakan entalpi adalah fungsi tekanan dan suhu. T)  ∂H   ∂H  dH =   dT  dP +   ∂T  P  ∂P T  ∂H  =  dP + C P dT  ∂P  T dH  ∂H  ∂P + CP =  dT  ∂P  T ∂T tetapi V adalah malar  ∂H   ∂H    =  + CP  ∂T V  ∂P V  ∂H   ∂T   ∂V   = −1   =    ∂T V  ∂V  P  ∂P  T 1  ∂P   p= − (∂T / ∂V ) p (∂V / ∂V ) p  ∂T  1  ∂P    =− (∂T / ∂V ) p  ∂T V (41) Diketahui dan dan (42) (43) (∂V / ∂T ) p = α  ∂P  ∴  =− (∂V / ∂p ) p K T  ∂T V dimana KT pemalar pemampatan isoterma.

α = 1/T Cp – Cv = Bagi gas unggul Cp – Cv = nR V P = nR T 15 .  ∂H   ∂P   ∂H   + CP    =   ∂T V  ∂P  T  ∂T V =− µCpα + Cp KT µα ) KT = C P (1 − Perkaitan Cp dan Cv Apakah perkaitan diantara Cp – Cv bagi gas unggul? Cp – Cv = ? ∂H   ∂U  Cp – Cv =    −   ∂T  P  ∂T V H = U + PV  ∂U   ∂ ( PV )   ∂U  Cp – Cv =   +  −   ∂T  P  ∂T   ∂T V  ∂ ( PV )  = απ T V + CV +   − CV  ∂T  P  ∂ ( PV )   ∂V    = P   ∂T  P  ∂T  P tetapi  ∂V    = αv  ∂T  P  ∂V  C P − CV = απ T V + P   ∂T  P = απTV + PαV Cp – Cv = αV (πT + P) Bagi gas unggul πT = 0.dimana µ ialah pekali Joule Thomson.

v. Gas nitrogen dimampatkan secara adiabatik dan berbalik dari 1 atm pada 300K sehingga mencapai suhu akhir 400K. 16 .60 x 10-3 T + 1.09 x 105T-2 JK-1 mol-1 4. Gas monoatom pada suhu awal 25oC dan tekanan 5 atm mengembang sehingga tekanan akhir 1 atm secara a. 3. Tentukan kerja minimum dan kerja maksimum yang diperlukan untuk menampatkan gas unggul 1 mol dari 1 atom kepada 2 atom secara isoterma pada 25oC.Soalan 1.90 + 0. Tentukan perubahan tenaga dalaman ∆U dan perubahan entalpi ∆H. Nilai purata Cp bagi nitrogen ialah 29.28 + 3.53 + 4. Isoterma dan berbalik Isoterma pada tekanan molar 1 atm Adiabatik dan berbalik Adibatik pada tekanan molar 1 atm Bagi setiap pengembangan tentukan suhu akhir gas perubahan tenaga dalaman kerja yang dilakukan ke atas gas haba yang diserap perubahan entalpi gas 2. d. iv. ii. 1.25 x 10-3 T + 0.35 g metanol dibakar dengan oksigen berlebihan di dalam kalorimeter bagipada suhu 25oC. Tentukan tekanan gas pada keadaan akhir.4 JKmol-1. i.3 kJ mol. b. c. Entalpi pembentukan piawai ∆H. Tentukan nilai ∆Hf bagi HCl(g) pada suhu 500oC.25 x 10-3 T + 2. Muatan haba molar dalam julat tersebut ialah Cp (H2) = 27.84x 105T-2 JK-1 mol-1 Cp (HCl) = 26. iii. HCl(p) pada 25oC ialah –92. membebaskan haba 120 kJ.50 x 105T-2 JK-1 mol-1 Cp (Cl2) = 36. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful