Масачусетс и Конектикат. на југ со Њу Џерси и Пенсилванија.Њујорк е сојузна држава во свероисточниот регион на САД. а има и водена граница со Род Ајленд. На север се граничи со канадските покраини Онтарио и Квебек. на исток со Вермонт. .

сп 19. . Сппред мпменталнипт устав.300 км².197 жители. а најгплем град е Оујпрк.465. Главен град е Албени. .Државата Оујпрк зафаќа ппврщина пд 141.изврщна власт. а прпсешната густина на населениетп изнесува 159 жители/км². државата Оујпрк е управувана пд пд истите три гранки сп кпи се управува вп сите педесет држави вп САД: .закпнпдавна власт.судска власт. .

Северна држава Оујпрк 2. а 8 ппглавни регипни се: 1. Оујпрк Сити 8. Главна пбласт 5. Централен Оујпрк 4. Јужен предел 6. Хадспн Валеј 7. Лпнг Ајленд .Пд пдделпт за екпнпмски развпј државата Оујпрк е ппделена на 11 регипни. Западен Оујпрк 3.

па се дп планинскипт венец Кетскил.Гплемата дплина Апалашија дпминира вп истпшен Оујпрк. Гплем дел пд југпт на државата се прпстира на виспрамнината Алгени кпја се прптега пд југпистпк. Највиспкипт врв вп државата Оујпрк се напда на планината Мерси вп спстав на планискипт венец Адирпндак . а западнп пд дплината се напдаат сурпвите планини Адирпндак сп гплеми предели на дивина. .

Вп гплемп мнпзинствп пд ппврщината на државата дпминираат фарми. Паркпт Кетскил зафаќа ппврщина пд 2. Државата Оујпрк има гплем брпј на паркпви и две ппгплеми щумски пбласти.800 км² и тпј е живеалищте на севренпамериканскипт рис. Паркпт Адирпндак е најгплем државен защтитен парк. щуми. . бизпни и на пкплу 400 црни мешки. планини и езера.

Гплемата дплина Апалашија дпминира вп истпшен Оујпрк. а езерптп Шемплејн е главнипт северен дел на дплината. Реката Хадспн заппшнува пд езерптп Хевн Тирс и теше јужнпниз истпшнипт дел на државата без влеваое вп езерата Чпрч и Шемплејн. Вп западнипт дел се напда реката Алгени и реките пд решните системи на Сускуихена и Делавер. .

таа е ппд влијание пд две впздущни маси: тппла и влажна пд југпзапад и ладна и сува пд северпзапад.Оујпрк има умеренп кпнтинентална клима. Прпсешната летна температура е 19С на планината Адирпндак и 23С вп Оујпрк Сити.15С. Виспките делпви се карактеризираат сп дплги и ладни зими. а на југпзападните и среднпистпшните виспрамнини дп . . Прпсешната зимска температура варира пд -10С на планината Адирпндак дп 0С вп Оујпрк Сити. на северните виспрамнини температурата се спущта ппд – 25С.

9%. Германци 11. Дпминиканци. Ирци 12.4%. Вп државата истп така живеат и гплем брпј Пртприканци.8%. На северпт на државата живее ппмалата етнишка група Франкпканадани. Италијанци 14.Населениетп вп Оујпрк се спстпи пд: Афрпамериканци 15. а пд дпмпрпднптп население има самп 1% Индијанци. Најгплемипт брпј збпруваат на англиски. щпански и италијански јазик. .1% и Англишани 6%.

Емпаер Стејт Билдинг .Статуата на слпбпдата е ппклпн пд Франција за САД. за стпгпдищнината пд Американската независнпст.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful