You are on page 1of 2

Bibliografi Krynock, K.&Robb, L. (1996). Is problem-based learning a problem for your curriculum?

Illinois School Research and Development Journal, 33(1), 21 24.

Lee Shok Mee dan Mook Soon Sang (1989). Pengujian dan penilaian dalam pendidikan, Kuala Lumpur:Kumpulan Budiman

Lembaga Peperiksaan Malaysia (November 27, 2012). Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Daripada http://buletinkpm.blogspot.com/2012/11/pentaksiran-berasaskan-sekolah-pbs.html Mohamad Najib Abdul Ghafar. (1999). Penyelidikan pendidikan. Skudai:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Majid Konting. (1998). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka.

Mokhtar Ismail (1995). Penilaian di bilik darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Profesor Madya Dr. Faizah Abdul Majid. (2011). Education Review. Journal of US-China Education Review. Vol.8. No.10. 70-88

Utusan

Online.

(Disember

10,

2012).

Kesulitan

Sistem

PBS

Diatasi.

Daripada

http://www.utusan.com.my/utusan/Pendidikan/20121210/pe_01/Kesulitan-sistem-PBSdiatasi

NUTP minta PBS dikaji dan diteliti semula. (2012, Disember 16). Utusan Malaysia. p.25

Yap Yee Khiong et al. (1985). Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Selangor Darul Ehsan:Longman.

Utusan, 16 Disember 2012