You are on page 1of 35

PHN M U Hin nay Vit Nam tr thnh thnh vin th 150 ca WTO v nhiu t chc thng mi khc.

. Qu trnh hi nhp su rng ca nc ta trn pht tri n l m t thu n l i nhng cng l mt thch thc v cng ln i v i c n n kinh t c bi t l cc doanh nghip. Sau hn hai thp k pht trin v i mi chng ta t c nhng thnh t u to ln c v tng trng v pht trin t nc. t c thnh tu y l c m t s c gng, phn u, lao ng khng m t mi ca ton th nhn dn ta trong ph i k n s ng gp ng k ca cc doanh nghip Vit Nam. Chng ta phn u t 500.000 ng k chnh thc vo nm 2010 l hon ton c tnh kh thi cao. Vi s lng doanh nghi p ng k tng nhanh nh v y th vi c t v n chuyn i v la chn cc loi hnh doanh nghip thc s tr thnh m t nhu cu th c s. y cng l mt trong s nhng cu hi m nhng ngi c nh kinh doanh v thnh lp doanh nghip a ra. Tuy nhin, theo nh gi chung t thc ti n p d ng th khng c loi hnh doanh nghip no c li th tuyt i cng nh bt l i hon ton. Do , c nhn, t chc khi mun thnh lp doanh nghi p cn cn c vo tnh hnh th c t , quy m kinh doanh, ngnh ngh kinh doanh ca mnh c c nh ng quyt nh ng n trong vic la chn mt loi hnh doanh nghip ph hp. Vy p ng nhu cu trn bi tiu lun ny s c gng tr li mt s cu hi m khng phi bt c ngi no cng hiu r: c nhng lo i hnh doanh nghi p no? c im, u nhc im, th tc ng k kinh doanh i vi m i loi ? Cui cng l tiu ch no la chn cc loi hnh doanh nghip nu trn?

MT S VN CHUNG Doanh nghip l mt ch th kinh t tin hnh cc hot ng kinh t theo m t k hoch nht nh nhm mc ch kim li nhun. Trn thc t doanh nghip c gi bng nhi u thut ng khc nhau: ca hng, nh my, x nghip, hng,cng ty,... Theo nh ngha ca lut doanh nghip, ban hnh ngy 29 thng 11 nm 2005 ca Vit Nam, doanh nghip l t chc kinh t c tn ring, c ti s n, c tr s giao d ch n nh, c ng k kinh doanh theo quy nh ca php lu t nhm m c ch th c hi n cc ho t ng kinh doanh. Doanh nghip c t chc theo nhiu loi hnh khc nhau. Mi lo i hnh doanh nghip c c trng v t to nn nhng hn ch hay li th ca doanh nghip. Cn c vo hnh thc php l chng ta c th phn loi cc doanh nghip thnh: Doanh nghip nh nc Cng ty trch nhim hu hn Cng ty c phn Cng ty hp danh Doanh nghip t nhn Hp tc x H kinh doanh c th V c bn, nhng s khc bit to ra bi loi hnh doanh nghip l: 1/ Uy tn doanh nghip do thi quen tiu dng 2/ Kh nng huy ng vn 3/ Ri ro u t 4/ Tnh phc tp ca th tc v cc chi ph thnh lp doanh nghip 5/ T chc qun l doanh nghip. Do , khi c nhn, t chc mun thnh lp doanh nghip th vic la chn loi hnh doanh nghip ph hp l rt quan trng, n c nh hng khng nh ti s tn ti v pht trin ca doanh nghip.

PHN I- KHI QUT V DOANH NGHIP NH NC 1.inh nghia: Doanh nghip nh nc l doanh nghip trong nh n c s hu trn 50% vn iu l, l t chc kinh t do nh nc u t vn thnh lp v t chc qu n l cc ho t ng kinh doanh hoc hot ng cng ch nhm thc hin cc m c tiu kinh t - x h i do nh nc giao .Hnh thc hot ng ca DNNN -DNNN hot ng ch yu nhm mc tiu li nhun, kinh t x hi. -Dch v cng cng thei chnh sch cua nh nc hoc thc hn nhim v quc phng 2.c im: - C t cch php nhn, c quyn v ngha v dn s t chu trch nhi m v ton b hot ng kinh doanh trong phm vi s vn do doanh nghip qun l - Vn do nh nc giao cho qun l v s dng - DNNN c t chc di hnh thc doanh nhi p c lp, t ng cng ty, doanh nghip thnh vin ca tong cng ty qun l phn vn ca nh n c u t cc doanh nghip - L t chc kinh t do Nh nc u t vn thnh lp v t chc qu n l ho t ng kinh doanh hoc hot ng cng ch nhm thc hin mc tiu kinh t x h i Nh n c qui nh. -Nhim v thc hin cc mc tiu kinh t x hi v iu tit v m trong n n kinh t th trng t ra nhu cu khch quan v s hnh thnh v tn ti cc DNNN. Quyn s hu t liu sn xut thuc v Nh Nc, l c i m th nh t phn bi t DNNN v i cc DN khc, ng thi hot ng kinh doanh l c i m phn bi t DNNN v i cc t chc, c quan ca chnh ph. -C quan nh nc c thm quyn ra quyt nh thnh lp, thc hi n cc mc tiu kinh t x hi m bo tnh nh hng XHCN. -Ti sn l mt b phn ca ti sn Nh nc, thuc s hu ca nh n c (V DNNN do nh nc u t vn thnh lp). DNNN khng c quyn s h u v i ti s n m ch l ngi qun l kinh doanh trn s ti sn ca Nh n c (Khng c quyn s h u nh ng c quyn chim hu, ng ot v s dng). -DNNN do nh nc t chc B my qun l doanh nghi p Nh n c b nhi m cc cn b ch cht ca doanh ngjip, ph duyt chi n lc, qui ho ch, k ho ch 3. Thun li v kh khn. a. Thun li. -Trong nn kinh t tp trung, loi hnh doanh nghip ny c ghi nhn la m c tiu ca ch XHCN. Do vy c pht trin mnh trn mi nhnh ngh,lnh vc. -DNNN c xc nh l gi vai tr ch o m bo nh hng XHCN c a n n kinh t nhu thnh phn Vit Nam - a s DNNN hin nay vn c s bo h, u tin ca chnh ph trong nhi u lnh vc sn xut kinh doanh trng im v thit yu: in lc, hang khng, xng du.

- Cc DNNN c hng rt nhiu u i so vi cc doanh nghi p khc: cc hot ng nh vay vn ngn hng, khoanh n , gin n , vi c mi n gi m thu, u t xy d ng, giao t, thu t, chuyn quyn s dng t, xut nhp cnhu c u tin. - Khng nhng ln hn v quy m, doanh nghip nh n c cn rt m nh nh c v tr c a, din tch rng, thng hiu c tn ti trong nhiu nm... v quan trng h n, cn c cc b/ngnh, tnh/thnh ph "ch qun" ng ng sau. - Mt s doanh nghip nh nc c li th kinh doanh, c h ng nhi u chnh sch c bit c kt qu v hiu qu kh cao. Tp on du kh Vi t Nam doanh thu t trn 42,3 nghn t ng, li nhun t trn 24,9 nghn t ng. Tp on i n l c Vi t Nam doanh thu trn 38,8 nghn t ng, li nhun 3,2 nghn t ng. Tp on B u chnh - Vi n thng doanh thu gn 32,8 nghn t ng, li nhun gn 11,6 nghn t ng. Tp on cng nghip Than - Khong sn doanh thu gn 22,8 nghn t ng, l i nhun trn 3,1 nghn t ng... cng l nhng "qu m" m nh ca n n kinh t; chng th m cc nh u t gin tip nc ngoi ang vn vo Vit Nam c th nm gi c v tr nh t nh khi nhng doanh nghip ny c c phn ha v u gi c phiu khi IPO. b. Nhc im. -V vn nhn s v ch i ng: lp li c ch sp x p, b tr cn b c a c quan hnh chnh s nghip nh nc, c ch b nhim cn b qu n l, lnh o tun theo cc tiu ch: phi l ng vin, c thm nin cng tc, thu c din cn b quy ho ch c a t chc ng trong doanh nghip - DNNN nh mt nh tr hay l n i gii quyt ch , chnh sch bi cng nhn vin a phn u l c gi gm hoc chuyn ngnh trong khu vc Nh nc. - V ch i ng: c ch tr lng khng theo nng lc lao ng, m d a trn bng cp, chc danh, cng vic, thm nin cng tc. H thng thang lng, bng lng nh nc kh ph c t p dn n tnh t i tnh tiu cc, khng cng bng trong cch tr lng. Tnh cng b ng v yu t thm nin v n l nhng c im c bn nht dung lm tiu ch thc hi n. V th, n khng cn mang tnh khch l ng vin kp thi i vi ngi lao ng c cng hi n c hi u qu trong gii quyt cng vic. - Nhiu my mc, thit b ca DN Nh n c l c h u t 10 n 30 nm, trong c khng t ti sn ch thanh l; - Nhiu my mc, thit b tuy c u t hi n i nhng khng huy ng h t cng sut hoc tng vn u t ln dn n chi ph khu hao, chi ph li vay trong gi thnh SP cao. - S dng NVL cao hn nh m c, lng ph trong qu trnh SX, SP h h ng nhi u, chi ph tin lng tng v do nhu cu m rng SX nn l ng tng v nhi u n v c v n vay chim ti 90% tng vn, dn n chi ph khu hao, chi ph tr ti n li vay chi m t tr ng ln trong gi thnh SP. -V kt qu v hiu qu sn xut kinh doanh, tr nhng DN nh n c c l i th kinh doanh, c hng nhiu chnh sch c bit l c kt qu v

hiu qu cao, cn li nhn chung l thp. - Vn ch yu l t cp trn rt xung, kh nng huy ng vn th p. Do , ho t ng SXKD nhiu lc b hn ch, mt c hi lm n ki m l i nhu n m a s l lm theo ch tiu, k hoch vch ra t trc. -Trong QTDN nh nc, vn n y sinh l: c qu nhi u c quan ch c nng cng thc hin mt s quyn ti sn trong DN, ngi qun tr DN li khng s hu ti sn DN nhng li tham gia vo quyt nh v nh t ti s n, vi c b nhi m nhn s , l p k hoch v trin khai hot ng SXKD vn cn mang dng dp ca mt n v hnh chnh - Song, nhn chung khi doanh nghi p nh n c cha tht m nh, th m ch cn nhi u doanh nghip yu. Theo xp loi doanh nghip nh nc ca B Ti chnh, trong t ng s doanh nghip nh nc c xp hng, th ch c 44,4% x p lo i A, 39,5% x p loi B, 16,1% xp loi C. S doanh nghip kinh doanh thua l chi m 19,5%, v i tng s l c a cc doanh nghip nh nc pht sinh nm 2005 l 1.919 t ng; tng s l ly k tnh n cui nm 2005 l 654 t ng. Trong Tng cng ty xy d ng cng trnh giao thng 5 l 430 t ng, Tng cng ty Du tm t l 220 t ng. Theo B Ti chnh, t ng ti s n ca doanh nghip nh nc t 747,4 nghn t ng. Trong t ng ti s n "o m c", th n phi thu chim 22,2%, s n n hn ln n 449,2 nghn t ng. 4. Kh khn ca DNNN - S khng r rng trong nhn thc v thc thi vai tr ca Nh n c trong n n kinh t nhiu thnh phn - Do nhn thc DNNN l cng c vt cht m nh n c dung i u ti t n n kinh t v m, do d Nh nc khng mun hoc kh gi m u t pht tri n DNNN c cng c vt cht mnh - Cha xc nh r c ch v chnh sch v quyn li v trch nhi m ca i ng cn b qun l trong vic m bo hiu qu hot ng cua DNNN - Ci cch hnh chnh cn chm tr - nh hng ca c ch tp trung bao cp cn nng n - Mt s bin php ca nh nc cn mang tnh ch quan. iu ny th hi n r trong vic sp xp li DNNN -Cha to c hu thun vng chc v chnh tr - x hi cho vi c i m i DNNN 5_i mi DNNN - Thc hin giao v cho thu nhng DNNN c quy m nh v thua l ko di -Xc nh li phm vi ca DNNN Thc s a DNNN vo hot ng trong mi trng cnh tranh bnh ng v i cc doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t khc, to ng l c huy ng cc ngu n l c trong v ngoi nc. - Gii quyt mi quan h gia cc vn kinh t vi cc vn chnh tr x h i trong i mi DNNN

- i mi t duy v nhn thc l lun v m hnh CNXH v n n kinh t th tr ng nh hng XHCN.

Quy trnh ng k kinh doanh theo lut doanh nghip Trch nhim Mu biu /Ti liu lin Thi gian quan - Bn sao CMND/H chiu/Quyt nh thnh lp i vi t chc Doanh nghip son h s, chun b giy - p ng cc iu kin t lin quan khi ng k ngnh ngh kinh doanh c iu kin theo quy nh ca php lut Trnh t cc bc S k hoch v u t, kim tra h s, nhn - HD-KKD-01-01 (hng dn lp h s) - Ph lc V-3 (Giy bin nhn) S theo di

Cc c nhn, t chc

Ngi i din theo php lut/ngi c y quyn np h s

Tp hp h s, chuyn cn b th l

- Lut DN nm 2005; - N 88/2005/N-CP; Thm nh h s (Cng vn hi kin - TT s 03/2006/TTB, ngnh lin quan) or (Thng bo b Chuyn vin th l BKHT ngy 19/10/1006 sung/t chi h s) (Phng KKD)/ Trng phng KKD - Ph lc V-1 (thng bo b sung) - CV ly kin - T trnh Sp xp h s; Son tho GCNKKD v Chuyn vin th l - H s KKD bn sao; Trnh duyt cp GCNKKD (Phng KKD) - GCNKKD v cc bn sao Trng phng KKD Duyt, k - B phn mt ca lin thng (Cn b KKD) K vo GCN KKD v bn sao - Ngi i din theo PL ca DN ng k khc du Ngi i din theo php lut/ngi c y

quyn np h s Ngi i din theo php lut Ly du ti b phn 1 ca lin thng

Tng thi gian gii quyt: 07 ngy lm vic i vi ng k thnh lp mi doanh nghip/ thay i/ lp chi nhnh, vn phng i din; 07 ngy lm vic i th tc ng k khc du php nhn 6. Quy trnh ng k kinh doanh i vi Doanh nghip Nh nc Cn c iu 4 Ngh nh 388-HBT ngy 20 thng 11 nm 1991, i u 7 Quy ch v thnh lp v gii th doanh nghip Nh nc ban hnh km theo Ngh nh ny; Cn c iu 5 Ch th s 393-CT ngy 25 thng 11 nm 1991 v Thng t s 34-CT ngy 28 thng 11 nm 1992 ca Ch tch Hi ng B tr ng hng dn th c hi n Ngh nh 388/HBT; Trng ti kinh t Nh nc hng dn cc doanh nghip Nh nc, Tr ng ti kinh t cc tnh, Thnh ph trc thuc Trung ng thc hin vic ng k kinh doanh i vi doanh nghip Nh nc nh sau: 6.1. Mc ch ng k kinh doanh i vi doanh nghip nh nc Thc hin nguyn tc cc doanh nghi p bnh ng trc Php lut, doanh nghip Nh nc cng nh cc doanh nghip thuc Thnh phn kinh t khc, phi tin hnh ng k kinh doanh ti Trng ti kinh t. Mc ch ng k kinh doanh i v i doanh nghi p Nh nc l: - Xc nhn a v php l ca doanh nghi p Nh n c trong ho t ng kinh doanh. Mi doanh nghip mun hot ng kinh doanh u ph i ng k c quan php lu t c c t cch doanh nghip, c quyn thi t lp cc quan h kinh t trong khun kh php lut, c bo v cc quyn v li ch theo lut nh. - Thng qua ng k kinh doanh Nh nc th c hi n vi c gim st qu trnh ho t ng kinh doanh ca doanh nghip Nh nc, ngn chn hot ng kinh doanh tri php lu t; Nh nc nm c trng thi hot ng ca doanh nghi p Nh n c theo cc ngnh ngh, theo lnh th tng cng hiu lc qun l Nh n c i vi thnh phn kinh t quc doanh v c cn c php l x l ti sn trong trng hp doanh nghi p Nh nc phi gii th hoc ph sn. 6.2. Trnh t th tc ng k kinh doanh. A. i vi doanh nghip Nh nc thnh lp trc khi ban hnh Ngh nh 388-HBT, nay lm li th tc thnh lp theo Quy ch v thnh l p v gi i th doanh nghi p Nh nc ban hnh km theo Ngh nh 388-HBT. 1. Sau khi c quyt nh thnh lp ca c quan c thm quyn, doanh nghi p Nh nc c th thc hin ngay vic ng k kinh doanh cho vic ho t ng kinh doanh c lin tc v ph hp vi php lut. 2. H s ng k kinh doanh phi c gm: a. Quyt nh thnh lp doanh nghip Nh nc ca c quan c th m quyn theo Quy ch ban hnh km theo Ngh nh 388-HBT v theo Thng t hng dn thc hi n Ngh nh 388-HBT ca U ban K hoch Nh nc - B Ti chnh (Bn chnh + 5 bn sao).

Ch : Khi lm th tc xin c quan c thm quyn ra quyt nh thnh lp, c quan ngh thnh lp doanh nghip Nh nc phi trnh by r rng v y cc ngnh ngh kinh doanh ca doanh nghi p c ghi cc ngnh ngh vo trong quyt nh thnh lp, bi v khi lm th tc ng k kinh doanh v ghi ngnh ngh kinh doanh v trong giy chng nhn ng k kinh doanh, Trng ti kinh t ch c php ghi cc ngnh ngh c ghi trong quyt nh thnh lp doanh nghip Nh nc, v do vy doanh nghip Nh nc ch c hot ng kinh doanh theo cc ngnh ngh c ghi trong giy chng nhn ng k kinh doanh. b. iu l (hoc bn quy ch, ni quy) hin c v c c quan qu n l Nh n c cp trn trc tip (B trng hoc Ch tch UBND t nh, thnh ph tr c thu c Trung ng) xc nhn, cho php p dng (1 bn sao). c. Bin bn giao nhn vn c ti n hnh theo Ch th 138-CT ngy 25 thng 11 nm 1991 ca Ch tch Hi ng B trng (5 bn sao). d. Giy t chng nhn Quyn s dng ni doanh nghip Nh nc dng lm tr s chnh (Hp ng thu nh, giy cho php Xy dng tr s ca doanh nghip...) (1 bn sao). 3. Khi nhn h s ng k kinh doanh, n u cc gi y t ni ti im 2, Trng ti kinh t lm ngay th tc ng k kinh doanh v cp gi y ch ng nhn ng k kinh doanh cho doanh nghip Nh nc m khng phi xem xt g thm, bi v ton b cc gi y t c c quan ra quyt nh thnh lp xem xt. Nu ch a , th Tr ng ti kinh t yu cu doanh nghip Nh nc phi np cc giy t m i c ng k kinh doanh. Sau khi cp giy chng nhn ng k kinh doanh, bn chnh cc gi y t trong h s ng k kinh doanh c tr li cho doanh nghip Nh n c, Trng ti kinh t gi l i cc b n sao lu v gi n c quan khc theo quy nh. B. i vi doanh nghip Nh nc mi thnh lp theo Quy ch v thnh lp v gi i th doanh nghip Nh nc km theo Ngh nh 388-HBT. 1. Thi hn quy nh cc doanh nghip Nh n c ng k kinh doanh l 60 ngy, k t ngy c cp quyt nh thnh lp doanh nghip Nh n c. Nu qu th i hn ny m doanh nghip Nh nc cha iu kin ng k kinh doanh hoc cha ng k kinh doanh, doanh nghip Nh nc phi xin c quan ra quyt nh thnh l p gia hn. Tr ng ti kinh t khng c php ng k kinh doanh cho nhng doanh nghi p Nh n c qu thi hn quy nh, nu khng c gia hn. 2. H s ng k kinh doanh phi gm c: a. Quyt nh thnh lp doanh nghip Nh nc ca c quan c th m quyn (b n chnh + 5 bn sao). b. iu l t chc qun l doanh nghip (1 bn sao). c. Cc giy t chng nhn ca C quan ti chnh v ngun vn m doanh nghip c cp (bn chnh + 5 bn sao). d. Cc giy t chng nhn quyn s dng n i lm tr s ca doanh nghip (h p ng thu nh, giy php xy dng tr s v.v...) (1 bn sao). 3. Doanh nghip Nh nc phi c cc gi y t ni trn m i c ng k kinh doanh. Khi nhn h s ng k kinh doanh, Trng ti kinh t c n xem xt v th i h n ng k, v tnh hp l ca h s. (C quan ra quyt nh thnh l p c ng th m quyn theo quy nh khng?). Khi doanh nghip Nh nc c H s hp l, ng thi hn ng k, trong thi hn 15 ngy Trng ti kinh t phi lm th tc ng k kinh doanh v

cp giy chng nhn ng k kinh doanh cho doanh nghi p Nh n c. Sau khi c p gi y chng nhn ng k kinh doanh, bn chnh cc gi y t trong h s c tr l i cho doanh nghip Nh nc, Trng ti kinh t gi li cc bn sao l u v gi n cc c quan khc theo quy nh. C. i vi chi nhnh, vn phng i din ca doanh nghip Nh nc. H s xin ng k kinh doanh cho chi nhnh ho c vn phng i di n c a doanh nghip Nh nc phi c gm: 1. Giy chng nhn ng k kinh doanh ca doanh nghi p Nh nc n i t tr s chnh (bn chnh + 1 bn sao). 2. Giy php t chi nhnh, vn phng i din ca UBND tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (bn chnh + 5 bn sao). 3. Giy chng nhn quyn s dng n i t lm tr s chi nhnh ho c vn phng i din ca doanh nghip Nh nc (bn chnh + 1 bn sao). 4. Vn bn ca ngi ng u doanh nghip Nh n c quy nh nhi m v, quyn hn, phm vi hot ng ca chi nhnh, vn phng i din (5 bn). 5. Quyt nh c ngi ng u chi nhnh hoc vn phng i din (5 bn). Khi nhn h s ni trn, trong thi hn 15 ngy, Trng ti kinh t phi lm th t c ng k kinh doanh v c p gi y chng nhn ng k kinh doanh cho chi nhnh ho c vn phng i din. Sau khi cp giy chng nhn ng k kinh doanh, b n chnh cc gi y t trong h s c tr li cho doanh nghip Nh nc. Trng ti kinh t gi li cc b o sao lu v gi n c quan khc theo quy nh. D. ng k khi doanh nghip Nh nc thay i kinh doanh. 1. Khi doanh nghip Nh nc c c quan ra quyt nh thnh lp cho php thay i mc tiu, ngnh ngh kinh doanh v cc ni dung khc trong h s thnh l p, doanh nghip Nh nc phi n Trng ti kinh t cp gi y chng nhn ng k kinh doanh ng k li nhng ni dung thay i. Trng ti kinh t ch Chp nhn ng k thay i kinh doanh khi c vn bn cho php nh ng n i dung thay i c a c quan ra quyt nh thnh lp doanh nghip Nh nc. 2. Khi doanh nghip Nh nc mun thay i kinh doanh cho chi nhnh, vn phng i din ca doanh nghip mnh: a. Nu thay i tr s chi nhnh hoc vn phng i di n trong ph m vi lnh th c a tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, phi c gi y ch ng nh n quyn s d ng n i chuyn n v ch cn n Trng ti kinh t ng k thay i. b. Nu thay i ngi ng u chi nhnh vn phng i di n, doanh nghi p Nh nc gi quyt nh v vic ny n Trng ti kinh t n i t chi nhnh, vn phng i din. c. Khi doanh nghip Nh nc mun tm nh ch ho c nh ch ho t ng c a chi nhnh, vn phng i din, phi thng bo cho Trng ti kinh t c p ng k kinh doanh cho chi nhnh, vn phng i din. Trng hp nh ch hot ng doanh nghi p Nh nc phi np li giy t chng nhn ng k kinh doanh cho Tr ng ti kinh t cp. d. Nu thay i ngnh ngh kinh doanh, doanh nghip Nh n c ph i xut trnh gi y chng nhn ng k kinh doanh ca doanh nghi p Nh n c sau khi ng k thay i ti Trng ti kinh t ni c tr s chnh.

3. Sau khi chp nhn ng k thay i doanh nghi p cho chi nhnh, vn phng i din; chp nhn thay i ng k kinh doanh cho doanh nghi p Nh n c, Tr ng ti kinh t phi gi vn bn v ni dung thay i ng k kinh doanh n c quan khc theo quy nh.

PHN II- CNG TY C PHN 1. Khi nim. Cng ty c phn l mt dng php nhn c trch nhim hu hn, c thnh l p v tn ti c lp i vi nhng ch th s hu n. Vn c a cng ty c chia nh thnh nhng phn bng nhau gi l c phn, ngi ch s hu c phn l c ng, cng ty ch chu trch nhim v cc khon n ca cng ty cho ht c phn m h s h u v c pht hnh huy ng vn tham gia ca cc nh u t thuc mi thnh phn kinh t. Cng ty c phn phi c i hi ng c ng, Hi ng qu n tr v Gim c (Tng gim c); i vi cng ty c phn c trn m i m t c ng l c nhn hoc cng ty c phn c c ng l t chc s hu trn 50% tng s c phn ca cng ty phi c Ban kim sot (iu 95, Lut DN 2005) 2. c im. - V thnh vin: gi l c ng, c ng c th l t chc, c nhn, s li u c ng t i thiu l ba, khng gii hn s lng ti a. - V vn cng ty: vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau gi l c phn. - V kh nng chuyn vn ca thnh vin: c ng t do chuyn nh ng c ph n c a mnh cho ngi khc, tr mt s trng hp php lut hn ch quyn chuyn vn. - V kh nng pht hnh chng khon: trong qu trnh hot ng cng ty c ph n c quyn pht hnh tt c cc loi chng khon huy ng vn trong dn c. - V trch nhim i vi cc khon n v ngha v ti sn khc: c ng ch ch u trch nhim trong phm vi s vn gp vo cng ty. - V t cch php nhn: cng ty c t cch php nhn k t ngy c cp gi y chng nhn ng k khinh doanh. 3.u im, nhc im a, u im Cng ty c phn c rt nhiu li th nh: - Ch trch nhim ca cng ty c phn l trch nhi m hu hn, cc c ng ch chu trch nhim v n v cc ngha v ti sn khc ca cng ty trong ph m vi v n gp nn mc ri do ca cc c ng khng cao;

10

- Kh nng hot ng ca cng ty c phn rt rng, quy m hot ng ln trong hu ht cc lnh vc v ngnh ngh v kh nng m rng kinh doanh d dng t vi c huy ng vn; - C cu vn ca cng ty c phn ht sc linh hot to i u ki n nhi u ngi cng gp vn vo cng ty; Kh nng huy ng vn ca cng ty c phn cao thng qua vi c pht hnh c phiu ra cng chng l khng gii hn, y l li th ring ca cng ty c phn. Nh u t c kh nng iu chuyn vn u t t ni ny sang n i khc, t lnh v c ny sang lnh vc khc d dng thng qua hnh thc chuyn nhng, mua bn c phn; - Ngoi ra, vic chuyn nhng vn trong cng ty c phn l t ng i d dng, do vy phm vi i tng c tham gia cng ty c phn l rt rng, ngay c cc cn b cng chc cng c quyn mua c phiu ca cng ty c phn. Vic hot ng ca cng ty t hiu qu cao do tnh c lp gia qun l v s hu.

b, Nhc im Bn cnh nhng li th nu trn, loi hnh cng ty c ph n cng c nh ng h n ch nht nh nh: - Vic thnh lp v qun l cng ty c phn cng ph c tp h n cc lo i hnh cng ty khc do b rng buc cht ch bi cc quy nh ca php lu t, c bi t v ch ti chnh, k ton; - Vic qun l v iu hnh cng ty c phn rt phc tp do s l ng cc c ng c th rt ln (khng hn ch c s lng thnh vin tham gia vo cng ty) c nhi u ngi khng h quen bit nhau v thm ch c th c s phn ha thnh cc nhm c ng i khng nhau v li ch; - Ch s hu (thng v a s) khng trc tip tham gia vo hot ng hng ngy ca cng ty ng thi, loi hnh cng ty c ph n cng c nguy c d b ng i khc, cng ty khc thn tnh. Mc thu tng i cao v ngoi thu m cng ty phi thc hin ngha v vi ngn sch nh nc, cc c ng cn phi chu thu thu nhp b sung t ngu n c t c v li c phn theo qui nh ca lut php; Chi ph cho vic thnh lp doanh nghip kh tn km; Kh nng bo mt kinh doanh v ti chnh b hn ch do cng ty phi cng khai v bo co vi cc c ng; Kh nng thay i phm vi lnh vc kinh doanh cng nh trong ho t ng kinh doanh khng linh hot do phi tun th theo nhng qui nh trong i u l c a cng ty, v d c trng hp phi do i hi ng C ng ca Cng ty C phn quyt nh. 4.Quy trnh ng k 4.1. H s ng k kinh doanh ca cng ty c phn: - Giy ngh ng k kinh doanh theo mu th ng nht do c quan ng k kinh doanh c thm quyn quy nh. D tho iu l cng ty. - Danh sch c ng sng lp v cc giy t km theo sau y: + i vi c ng l c nhn: bn sao Giy ch ng minh nhn dn, H chi u ho c ch ng

11

thc c nhn hp php khc; + i vi c ng l t chc: bn sao quyt nh thnh l p, Gi y ch ng nh n ng k kinh doanh hoc ti liu tng ng khc ca t chc; vn b n u quyn, Gi y ch ng minh nhn dn, H chiu hoc chng thc c nhn hp php khc ca ngi i din theo u quyn. i vi c ng l t chc nc ngoi th bn sao Gi y chng nh n ng k kinh doanh phi c chng thc ca c quan n i t chc ng k khng qu ba thng tr c ngy n p h s ng k kinh doanh. - Vn bn xc nhn vn php nh ca c quan, t chc c th m quyn i v i cng ty kinh doanh ngnh, ngh m theo quy nh ca php lu t phi c v n php nh. - Chng ch hnh ngh ca Gim c hoc Tng gim c v c nhn khc i vi cng ty kinh doanh ngnh, ngh m theo quy nh ca php lut phi c chng ch hnh ngh. 4.2. ng k du doanh nghip. 4.3. ng k m s thu. 4.4. ng k thu v mua ha n VAT PHN III- CNG TY TRCH NHIM HU HN (TNHH) I. Khi nim v c im: 1. Cng ty TNHH 1 thnh vin: + Khi nim: Cng ty TNHH mt thnh vin l doanh nghip do m t t chc ho c m t c nhn lm ch s hu. Ch s hu ca cng ty chu trch nhim v cc khon n v ngha v ti sn khc ca cng ty trong phm vi vn iu l. Cng ty TNHH mt thnh vin khng c gi m vn iu l v ch c th tng vn iu l bng vic ch s hu cng ty u t thm hoc huy ng thm v n gp ca ngi khc (khi s chuyn thnh cng ty TNHH hai thnh vin tr ln) (i u 76) Trong cng ty TNHH mt thnh vin c quy nh phn bi t quyn v ngha v c a ch s hu l c nhn v ch s hu l t chc (iu 64) Ch s hu cng ty c quyn chuyn nhng ton b hoc m t phn v n i u l ca cng ty cho t chc, c nhn khc. Cng ty trch nhi m h u h n m t thnh vin c t cch php nhn k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh. Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin khng c quyn pht hnh c phi u v khng c gi m v n iu l. iu 66 Lut Doanh nghip 2005 quy nh cc hn ch i v i ch s h u l: khng c trc tip rt mt phn hoc ton b s vn gp vo cng ty. Ch s h u cng ty ch c quyn rt vn bng cch chuyn nhng m t phn hoc ton b s vn cho t chc hoc c nhn khc. Ch s hu cng ty khng c rt l i nhu n ca cng ty khi cng ty khng thanh ton cc khon n v cc ngha v ti sn khc n hn phi tr. Ty thuc quy m v ngnh, ngh kinh doanh, c cu t ch c qu n l n i b c a cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin bao gm: Hi ng qun tr v Gim c ho c Ch tch cng ty v Gim c. Nhn chung, cng ty trch nhim hu hn m t thnh vin c y cc c th c a cng ty trch nhim hu hn hai thnh vin tr ln. im khc bi t duy nh t gi a cng ty

12

trch nhim hu hn mt thnh vin v cng ty trch nhi m h u h n hai thnh vin tr ln l cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin ch c mt thnh vin duy nh t v thnh vin ny c th l t chc hoc c nhn. + c im: V thnh vin: Cng ty do mt thnh vin l t chc hoc c nhn lm ch. V vn: Vn ca cng ty do ch s hu u t th hin bng gi tr tnh ra thnh tin V kh nng chuyn nhng vn: Ch s hu c chuyn nhng ph n v n gp ca cng ty cho t chc, c nhn khc. V kh nng pht hnh chng khon: Trong qu trnh ho t ng cng ty khng c pht hnh c phiu huy ng vn trong cng chng, nhng c quyn pht hnh tri phiu. V trch nhim i vi cc khon n v ngha v i v i ti s n khc: Cng ty chu trch nhim hu hn trong kinh doanh. V t cch php nhn: Cng ty c y t cch php nhn. 2. Cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln: + Khi nim: Cng ty TNHH 2 thnh vin tr ln l loi hnh cng ty c t 2 thnh vin tr ln v khng qu 50 thnh vin gp vn thnh lp v cng ty ch chu trch nhi m h u hn v cc khon n ca cng ty bng ti sn gp vo cng ty ca mnh. + c im: V thnh vin:Thnh vin c th l t chc, c nhn; s l ng thnh vin khng vt qu 50 V vn: vn ca cng ty do ch s hu u t ho c cc thnh vin gp th hi n bng gi tr tnh ra thnh tin. V kh nng chuyn nhng vn ca thnh vin: Cc thnh vin ca cng ty b han ch quyn chuyn nhng vn khi phi u tin chuyn vn ca mnh cho thnh vin ca cng ty. Ch c chuyn nhng vn cho ngi ngoi khi c s ng ca nhm thnh vin i din cho t nht 3/4 s vn iu l ca cng ty. V kh nng pht hnh chng khon: Trong qu trnh ho t ng, cng ty TNHH khng c pht hnh c phiu, nhng c quyn pht hnh tri phiu. V trch nhim i vi cc khon n v ngha v ti sn khc: Cc thnh vin ca cng ty chu trch nhim v cc khon n v ngha v ti sn khc ca doanh nghi p trong phm vi vn iu l ca cng ty. V t cch php nhn: Cng ty c t cch php nhn k t ngy c c p Gi y chng nhn ng k kinh doanh (Giy chng nhn u t). V c bn, quy ch php l ca cng ty TNHH 1 thnh vin v 2 thnh vin tr ln l tng t nhau, im khc nhau c bn gi a 2 lo i cng ty TNHH ny l s l ng thnh vin ca cng ty.

13

Nu cng ty c t 11 thnh vin tr xung c cu t ch c qun tr gm c h i ng thnh vin l c quan quyt nh cao nht, Ch tch cng ty v gim c (ho c T ng gim c) iu hnh. i vi cng ty c 12 thnh vin tr ln phi l p thm ban ki m sot. II. Thun li v kh khn: a. Thun li. - C nhiu ch s hu hn doanh nghip t nhn (DNTN) nn c th c nhi u v n hn, do vy c v th ti chnh to kh nng tng trng cho doanh nghip. - Kh nng qun l ton din do c nhiu ngi hn tham gia i u hnh cng vi c kinh doanh, cc thnh vin vn c trnh ki n th c khc nhau, h c th b sung cho nhau v cc k nng qun tr. - Trch nhim php l hu hn. - u im ca loi hnh ny l doanh nghip c t cch php nhn nn cc thnh vin cng ty ch chu trch nhim v cc hot ng ca cng ty trong ph m vi s vn gp vo cng ty, do ngi gp vn hn ch c ri ro hn. - Mt khc, s lng thnh vin cng ty khng nhi u v cc thnh vin thng l ngi quen bit, tin cy nhau, nn vic qun l, iu hnh cng ty khng qu ph c t p. Ch chuyn nhng vn c iu chnh cht ch nn nh u t d dng ki m sot c vic thay i cc thnh vin, hn ch s thm nhp ca ngi l vo cng ty. b. Kh khn. Tuy nhin, hnh thc cng ty trch nhi m hu hn cng c nhng hn ch nht nh nh: - Kh khn v kim sot: Mi thnh vin u ph i chu trch nhi m i v i cc quyt nh ca bt c thnh vin no trong cng ty. Tt c cc hot ng d i danh ngha cng ty ca mt thnh vin bt k u c s rng buc vi cc thnh vin khc m c d h khng c bit trc. Do , s hiu bit v m i quan h thn thi n gi a cc thnh vin l mt yu t rt quan trng v cn thit, bi s y quyn gi a cc thnh vin mang tnh mc nhin v c phm vi rt rng ln - Thiu bn vng v n nh, ch cn mt thnh vin gp ri ro hay c suy ngh khng ph hp l cng ty c th khng cn tn t i na; t t c cc ho t ng kinh doanh d b nh ch. Sau nu mun th bt u cng vi c kinh doanh m i, c th c hay khng c n mt cng ty TNHH khc. - Ch trch nhim hu hn nn uy tn ca cng ty trc i tc, b n hng cng phn no b nh hng; Cng ty trch nhim hu hn chu s iu chnh cht ch ca php lu t hn l doanh nghip t nhn hay cng ty hp danh. - Ngoi ra, vic huy ng vn ca cng ty trch nhi m h u h n b h n ch do khng c quyn pht hnh c phiu.

14

III. Th tc ng k kinh doanh i vi Cng ty TNHH 1 thnh vin ( Ch s hu l c nhn). - Trnh t thc hin: - Bc 1: Ngi thnh lp doanh nghip hoc ngi i din theo u quyn np 01 b h s theo qui nh ti b phn ng k kinh doanh ca S K hoch v u t. - Bc 2: Nu h s hp l c chp nhn B phn tip nhn s trao giy bin nhn cho ngi np h s.Trng hp h s cha hp l, B phn tip nhn s hng dn v thng bo cho ngi np h s trong vng 01 ngy lm vic k t ngy nhn c h s. - Bc 3: Trong qa trnh thm nh, gii quyt cng vic nu h s c vng mc, Phng KKD ra thng bo yu cu sa i, b sung h s i vi doanh nghip. - Bc 4: Khi n nhn kt qu, ngi i din theo php lut ca doanh nghip phi k vo Giy chng nhn ng k kinh doanh v ng k thu ti Phng ng k kinh doanh ti Phng KKD - Cch thc thc hin: - Trc tip ti S K hoch v u t. - Thng qua mng in t (nhng khi n nhn kt qu doanh nghi p phi n p m t b h s ng k bng giy). - Thnh phn, s lng h s: a) Thnh phn h s, bao gm: - Giy ngh ng k kinh doanh Cng ty TNHH theo mu - Bn sao hp l Chng minh nhn dn cn hi u lc ho c H chi u cn hi u l c ca ch s hu Cng ty l c nhn, ho c giy t ch ng thc c nhn khc theo qui nh c a php lut. - D tho iu l Cng ty c y cc ch k c a ch s h u Cng ty, ng i i din theo php lut ca Cng ty. - Danh sch ngi i din theo u quyn i vi Cng ty TNHH c t ch c qu n l theo m hnh Hi ng thnh vin, Gim c Cng ty. Km theo danh sch ny phi c Bn sao hp l mt trong cc giy t chng thc c nhn ca t ng i di n theo u quyn. - Vn bn xc nhn vn php nh ca c quan, t ch c c th m quyn i v i doanh nghip kinh doanh ngnh ngh m theo qui nh ca php lut phi c vn php nh. - Bn sao hp l chng ch hnh ngh cu Gim c v cc ch c danh qu n l khc do iu l Cng ty quy nh i vi doanh nghi p kinh doanh ngnh ngh m theo qui nh ca php lut phi c chng ch hnh ngh. - Bn k khai thng tin ng k thu. b) S lng h s: 01 (b) - Thi hn gii quyt: 5 ngy lm vic k t ngy nhn c h s hp l. - i tng thc hin th tc hnh chnh: C nhn, T chc - C quan thc hin th tc hnh chnh: S k hoch v u t - Kt qu thc hin th tc hnh chnh: Giy chng nhn - L ph : L ph ng k kinh doanh i vi Cng ty TNHH c 1 thnh vin: 200.000/1DN. - Tn mu n, mu t khai : Giy ngh ng k kinh doanh Cng ty TNHH

15

PHN IV- HP TC X. Theo lut HTX s 18/2003/QH11 nm 2003. 1. Khi nim v c im HTX a. Khi nim. Hp tc x l t chc kinh t tp th do cc c nhn, h gia nh, php nhn (sau y gi chung l x vin) c nhu cu, li ch chung, t nguyn gp v n, gp s c l p ra theo quy nh ca Lut ny pht huy sc m nh tp th ca t ng x vin tham gia h p tc x, cng gip nhau thc hin c hiu qu cc hot ng s n xu t, kinh doanh v nng cao i sng vt cht, tinh thn, gp phn pht trin kinh t - x hi ca t nc. Hp tc x hot ng nh mt loi hnh doanh nghi p, c t cch php nhn, t ch , t chu trch nhim v cc ngha v ti chnh trong phm vi v n i u l , v n tch lu v cc ngun vn khc ca hp tc x theo quy nh ca php lut. b. c im. b.1/ Nguyn tc t chc v hot ng ca HTX. Hp tc x t chc v hot ng theo cc nguyn tc sau y: 1. T nguyn: mi c nhn, h gia nh, php nhn c i u ki n theo quy nh c a Lut ny, tn thnh iu l hp tc x u c quyn gia nhp h p tc x; x vin c quyn ra hp tc x theo quy nh ca iu l hp tc x;

16

2. Dn ch, bnh ng v cng khai: x vin c quyn tham gia qu n l, ki m tra, gim st hp tc x v c quyn ngang nhau trong bi u quyt; th c hi n cng khai ph ng hng sn xut, kinh doanh, ti chnh, phn phi v nh ng v n khc quy nh trong iu l hp tc x; 3. T ch, t chu trch nhim v cng c li: hp tc x t ch v t chu trch nhi m v kt qu hot ng sn xut, kinh doanh; t quyt nh v phn phi thu nhp. Sau khi thc hin xong ngha v np thu v trang tri cc khon l ca hp tc x, li c trch mt phn vo cc qu ca hp tc x, mt ph n chia theo v n gp v cng s c ng gp ca x vin, phn cn li chia cho x vin theo m c s dng dch v ca h p tc x; 4. Hp tc v pht trin cng ng: x vin phi c thc pht huy tinh th n xy d ng tp th v hp tc vi nhau trong hp tc x, trong cng ng x hi; h p tc gi a cc hp tc x trong nc v ngoi nc theo quy nh ca php lut. b.2/ Quyn ca HTX. Hp tc x c cc quyn sau y: 1. La chn ngnh, ngh sn xut, kinh doanh m php lut khng cm; 2. Quyt nh hnh thc v c cu t chc sn xut, kinh doanh ca hp tc x;3. Trc tip xut khu, nhp khu hoc lin doanh, lin kt vi t chc, c nhn trong n c v t chc, c nhn nc ngoi m rng sn xut, kinh doanh theo quy nh ca php lut; 4. Thu lao ng trong trng hp x vin khng p ng c yu cu s n xu t, kinh doanh ca hp tc x theo quy nh ca php lut; 5. Quyt nh kt np x vin mi, gi i quyt vi c x vin ra h p tc x, khai tr x vin theo quy nh ca iu l hp tc x; 6. Quyt nh vic phn phi thu nhp, x l cc khon l ca hp tc x; 7. Quyt nh khen thng nhng x vin c nhi u thnh tch trong vi c xy d ng v pht trin hp tc x; thi hnh k lut nhng x vin vi ph m iu l hp tc x; quyt nh vic x vin phi bi thng cc thit hi gy ra cho hp tc x; 8. Vay vn ca t chc tn dng v huy ng cc ngun vn khc; t ch c tn d ng ni b theo quy nh ca php lut; 9. c bo h quyn s hu cng nghip theo quy nh ca php lut; 10. T chi yu cu ca t chc, c nhn tri vi quy nh ca php lut; 11. Khiu ni cc hnh vi vi phm quyn v l i ch h p php c a h p tc x;12. Cc quyn khc theo quy nh ca php lut b.3/ Ngha v ca HTX. 1. Sn xut, kinh doanh ng ngnh, ngh, mt hng ng k; 2. Thc hin ng quy nh ca php lut v k ton, thng k v ki m ton;3. N p thu v thc hin cc ngha v ti chnh khc theo quy nh ca php lut; 4. Bo ton v pht trin vn hot ng ca hp tc x; qun l v s d ng t c Nh nc giao theo quy nh ca php lut; 5. Chu trch nhim v cc ngha v ti chnh trong phm vi v n i u l , v n tch lu v cc ngun vn khc ca hp tc x theo quy nh ca php lut; 6. Bo v mi trng, mi sinh, cnh quan, di tch l ch s - vn ho v cc cng trnh quc phng, an ninh theo quy nh ca php lut; 7. Bo m cc quyn ca x vin v thc hin cc cam kt kinh t i vi x vin;

17

8. Thc hin cc ngha v i vi x vin trc ti p lao ng cho h p tc x v ng i lao ng do hp tc x thu theo quy nh ca php lut v lao ng; khuyn khch v t o iu kin ngi lao ng tr thnh x vin; 9. ng bo him x hi bt buc cho x vin l c nhn v ngi lao ng lm vi c thng xuyn cho hp tc x theo quy nh ca i u l hp tc x ph h p v i quy nh ca php lut v bo him; t chc cho x vin khng thuc i tng trn tham gia ng bo him x hi t nguyn. Chnh ph quy nh c th v vic ng bo him x hi i vi x vin hp tc x; 10. Chm lo gio dc, o to, bi dng, nng cao trnh hi u bi t c a x vin, cung cp thng tin mi x vin tch cc tham gia xy dng hp tc x; 11. Cc ngha v khc theo quy nh ca php lut b.4/. Tn, biu tng ca HTX. Hp tc x c t chn tn v biu tng ca mnh ph h p v i quy nh c a php lut. Con du, bng hiu, cc hnh thc qung co v gi y t giao d ch ca hp tc x ph i c k hiu "HTX". Tn, biu tng (nu c) ca hp tc x phi c ng k ti c quan nh n c c thm quyn v c bo h theo quy nh ca php lut. b.5/ iu l HTX. 1. Mi hp tc x c iu l ring. iu l hp tc x phi ph hp vi cc quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut. 2. iu l hp tc x c cc ni dung ch yu sau y: a) Tn hp tc x, biu tng ca hp tc x (nu c); b) a ch tr s chnh ca hp tc x; c) Ngnh, ngh sn xut, kinh doanh; d) Cc quy nh v i tng, iu kin, th tc gia nh p h p tc x v ra h p tc x ca x vin; ) Cc quy nh v quyn li, trch nhim v ngha v ca x vin; e) Nguyn tc v i tng ng bo him x hi bt buc; g) Vn iu l ca hp tc x; h) Vn gp ti thiu: mc gp, hnh th c gp, thi hn gp v i u ki n tr l i v n gp ca x vin; i) Thm quyn v phng thc huy ng vn; k) Nguyn tc tr cng, x l cc kho n l; chia li theo v n gp, theo cng s c ng gp ca x vin v theo mc s dng dch v ca h p tc x; trch l p, qu n l v s dng cc qu ca hp tc x; l) Th thc qun l, s dng, bo ton v x l ph n ti sn chung, v n tch lu c a hp tc x khi hp tc x ang hot ng v khi hp tc x gii th; m) C cu t chc qun l hp tc x; chc nng, quyn, nhi m v v trch nhi m ca Ban qun tr, Trng Ban qun tr, Ch nhi m h p tc x, Ban ki m sot, Tr ng Ban kim sot v cc b phn gip vic cho hp tc x; n) Ngi i din theo php lut ca hp tc x; o) Th thc tin hnh i hi v thng qua quyt nh ca i hi x vin;

18

p) Ch x l vi phm iu l hp tc x v nguyn tc gi i quyt tranh ch p n i b; q) Th thc sa i iu l hp tc x; r) Cc quy nh khc do i hi x vin t quyt nh nh ng khng tri v i quy nh ca php lut. 3. Khi sa i iu l hp tc x, hp tc x phi gi iu l sa i c km theo bin bn ca i hi x vin n c quan cp gi y chng nhn ng k kinh doanh cho hp tc x. 4. Chnh ph ban hnh Mu hng dn xy dng iu l hp tc x nng nghi p, qu tn dng nhn dn v hp tc x phi nng nghip. 2. Thun li v bt li ca HTX. a. Thun li. ng v Nh nc c nhiu chnh sch (c bi t c Lu t HTX) t o hnh lang php l cho HTX chuyn i, xy dng mi, thc hi n ho t ng s n xut, kinh doanh-d ch v. - H tr, khuyn khch thnh lp hp tc x1. Hp tc x chun b thnh lp, sng l p vin c h tr: a) Thng tin, t vn kin thc v hp tc x; b) Dch v t vn xy dng iu l hp tc x, hon thi n cc th t c thnh l p, ng k kinh doanh v t chc hot ng ca hp tc x. 2. U ban nhn dn qun, huyn, th x, thnh ph thuc t nh (gi chung l c p huyn) xem xt, quyt nh vic h tr trn c s n ngh ca cc sng l p vin v xc nh n ca U ban nhn dn x, phng, th trn (gi chung l cp x) n i hp tc x chu n b thnh lp. - t ai. 1. i vi hp tc x nng nghip quy nh nh sau: a) Hp tc x c nhu cu s dng t xy d ng tr s, nh kho, sn phi, c s dch v trc tip phc v x vin sn xut nng nghi p, lm nghi p, nui trng th y s n, lm mui nhng cha c giao t th lm th tc xin giao t. U ban nhn dn c p tnh cn c vo qu t ca a phng xem xt, quyt nh vi c giao t khng thu ti n s dng t v cp Giy chng nhn quyn s dng t cho hp tc x; b) Hp tc x ang s dng t vo cc mc ch xy d ng tr s , nh kho, sn ph i, c s dch v trc tip phc v sn xut nng nghi p, lm nghi p, nui trng th y s n, lm mui c cp Giy chng nhn quyn s dng t theo quy nh t i i u 53 Ngh nh s 181/2004/N-CP ngy 29 thng 10 nm 2004 ca Chnh ph v thi hnh Lu t t ai; c) Ngoi din tch t giao khng thu ti n s dng t, h p tc x nng nghi p c giao t c thu tin s dng t hoc thu t tr tin hng nm theo quy nh c a php lut t ai v c hng chnh sch u i v mi n, gi m ti n s dng t, ti n thu t theo quy nh ca Chnh ph; d) Nh nc khuyn khch, to iu kin thun li cho cc h p tc x thu li t, s dng hp php t ca t chc, c nhn pht trin sn xut kinh doanh. 2. i vi hp tc x phi nng nghip quy nh nh sau:a) Hp tc x c l a ch n hnh thc giao t c thu tin s dng t hoc hnh thc thu t tr tin thu t hng nm theo quy nh ca php lut t ai;

19

b) Din tch t thu tr tin thu t hng nm ca h p tc x phc v xy d ng c s sn xut, kinh doanh v lm dch v trc tip cho x vin c xc nh theo d n c c quan nh nc c thm quyn xem xt, quyt nh theo quy nh c a php lu t v u t, xy dng v php lut v t ai; c) Trng hp t do hp tc x ang s d ng m cha c c p Gi y ch ng nh n quyn s dng t th c xem xt cp Giy ch ng nhn quyn s d ng t theo quy nh ti iu 53 Ngh nh s 181/2004/N-CP ngy 29 thng 10 nm 2004 ca Chnh ph v thi hnh Lut t ai. - V thu. 1. Hp tc x c u i v thu thu nhp doanh nghi p i v i ph n thu nh p t cc hot ng dch v phc v sn xut, kinh doanh ca x vin theo quy nh c a php lut v thu. 2. i vi cc hp tc x nng nghip ngoi c hng u i theo quy nh t i khon 1 iu ny cn c min thu thu nhp doanh nghi p i vi ph n thu nh p t o ra t hot ng dch v trc tip phc v i sng x vin.- Ngoi ra nh n c cn c nhng chnh sch khuyn khch cc HTX nh: thnh lp cc qu h tr pht tri n h p tc x, h tr hp tc x u t c s h tng phc v sn xut, i sng c a cng ng x vin v tham gia cc chng trnh pht tri n kinh t - x hi, h tr ho t ng xc ti n thng mi h tr ng dng i mi, nng cao trnh cng ngh , khuyn nng, khuyn ng v khuyn cng, tn dng, b. Kh khn. - Th nht : Nhn thc v HTX kiu mi v Lut HTX ca hu h t cn b c s v nng dn cha thu o v qun trit y , mt khc trn th c t vi c chuyn i v thnh lp mi HTX cn mang n ng tnh hnh thc v thi u nhng m hnh ho t ng c hiu qu. Tuy cc cuc kho st, phng vn cc h x vin v h nng dn nhi u a phng c trn 80% tr li cn thit phi c HTX; song cha th khng nh tiu thc phn nh ng nhn thc v HTX kiu mi, m t lu h quen c HTX c bao cp, gip v cc quyn li khc... T khi tham gia khng th y h t c ngha v v trch nhim ca h i vi HTX. - Th hai : Vn, c s vt cht k thut ca HTX cn yu km ang l m t trong nhng kh khn ln nh hng khng nh n hot ng ca HTX trong qu trnh chuyn i v xy dng mi. - Th ba : Trnh cn b qun l HTX nng nghi p cn bt cp so v i c ch qu n l mi. - Th t: ng v Nh nc c nhiu chnh sch (c bi t c Lut HTX) t o hnh lang php l cho HTX chuyn i, xy dng mi, thc hi n ho t ng sn xu t, kinh doanh-dch v. Nhng trn thc t, s tc ng c a cc ch tr ng, chnh sch cn chm n cc c s. Nhiu chnh sch c ban hnh nhng n nay cc HTX nng nghip cha c hng li t nhng chnh sch . 3. Quy trnh ng k kinh doanh ca HTX. a. Ni ng k kinh doanh.1. Hp tc x ng k kinh doanh t i c quan ng k kinh doanh cp tnh hoc cp huyn ni hp tc x d nh t tr s chnh, tu theo iu kin c th ca hp tc x.

20

2. Ngi i din theo php lut ca hp tc x s thnh lp np h s ng k kinh doanh ti c quan ng k kinh doanh chn v phi ch u trch nhi m v tnh chnh xc, trung thc ca h s ng k kinh doanh. b. H s ng k kinh doanh. H s ng k kinh doanh bao gm: 1. n ng k kinh doanh; 2. iu l hp tc x; 3. S lng x vin, danh sch Ban qun tr, Ban kim sot ca hp tc x; 4. Bin bn thng qua ti Hi ngh thnh lp hp tc x. c. Hi ngh thnh lp HTX.1. Hi ngh thnh lp h p tc x do sng l p vin t ch c. Thnh phn tham gia hi ngh bao gm sng lp vin v c nhn, h gia nh, php nhn khc c nguyn vng tr thnh x vin. 2. Hi ngh tho lun v thng nht v phng hng sn xu t, kinh doanh; k hoch hot ng ca hp tc x; d tho iu l hp tc x; tn, biu tng (nu c) ca hp tc x v lp danh sch x vin. 3. Hi ngh tho lun v biu quyt theo a s cc vn sau y: a) Thng qua danh sch x vin; s lng x vin t 7 tr ln; b) Thng qua iu l, Ni quy hp tc x; c) Quyt nh thnh lp ring hay khng thnh l p ring b my qu n l v b my iu hnh hp tc x. i vi hp tc x thnh lp mt b my va qun l v a i u hnh th b u Ban qu n tr v Ch nhim; Ch nhim hp tc x ng thi l Trng Ban qu n tr; quyt nh s lng Ph ch nhim hp tc x. i vi hp tc x thnh lp ring b my qun l v b my i u hnh th b u Ban qun tr v Trng Ban qun tr trong s thnh vin Ban qun tr ; quyt nh b u ho c thu Ch nhim hp tc x; quyt nh s lng Ph ch nhim hp tc x; d) Bu Ban kim sot v Trng Ban kim sot trong s thnh vin ca Ban ki m sot; ) Thng qua bin bn hi ngh thnh lp hp tc x. d. Cp giy chng nhn ng k kinh doanh. 1. Hp tc x c cp giy chng nhn ng k kinh doanh khi c cc i u ki n sau y: a) C h s ng k kinh doanh hp l theo quy nh ti iu 13 ca Lu t ny;b) Ngnh, ngh sn xut, kinh doanh m php lut khng cm; c) Tn, biu tng (nu c) ca hp tc x quy nh t i i u 8 c a Lu t ny;d) C vn iu l. i vi hp tc x kinh doanh ngnh, ngh m Chnh ph quy nh ph i c vn php nh th vn iu l khng c thp hn vn php nh; ) Np l ph ng k kinh doanh theo quy nh. 2. Vic cp, t chi cp giy chng nhn ng k kinh doanh v th i i m h p tc x bt u hot ng nh sau: a) Trong thi hn mi lm ngy, k t ngy nhn h s hp l, c quan ng k kinh doanh phi xem xt h s v cp giy chng nh n ng k kinh doanh cho h p tc x; trng hp t chi th phi tr li bng vn bn; b) Hp tc x c t cch php nhn v c quyn ho t ng k t ngy c cp gi y chng nhn ng k kinh doanh; i vi nh ng ngnh, ngh kinh doanh c i u ki n m hp tc x ng k hot ng th hp tc x c kinh doanh nh ng ngnh, ngh k t

21

ngy c c quan nh nc c thm quyn cp giy php kinh doanh ho c c i u kin kinh doanh theo quy nh ca php lut. 3. Trng hp khng ng vi quyt nh t chi cp gi y chng nh n ng k kinh doanh ca c quan ng k kinh doanh quy nh t i kho n 2 iu ny, ngi i din theo php lut ca hp tc x s thnh lp c quyn khiu ni n c quan nh nc c thm quyn hoc khi kin ti To n theo quy nh ca php lut. 4. Tiu ch l mt HTX. HTX in hnh tin tin gm cc nhm tiu ch: V t ch c qu n l, i u hnh HTX; kt qu hot ng sn xut kinh doanh; thc hin chnh sch x h i; cng tc thi ua nhn rng in hnh. (1)T chc qun l, iu hnh: -Thc hin ng nguyn tc, tnh cht ca HTX theo Lu t HTX v cc chnh sch c a nh nc, x vin tham gia xy dng v ki m tra th c hi n iu l , n i quy, quy ch ca HTX; - HTX l thnh vin ca LMHTX tnh, thnh ph; - C b my qun l HTX ph hp, c ngi ng u gm Ch nhim- K ton trng- Trng ban kim sot.- S lng x vin, thnh vin cao h n s l ng t i thi u quy nh.- X vin gp vn i u l, HTX v n php nh v p ng quy nh i v i ngnh ngh kinh doanh c iu kin; c quy ch huy ng s d ng v n. V n khng chia ngy cng tng. - C quy ch v dch v h tr x vin, quy ch sn xut tp trung nhm phn bit quyn s hu ca HTX, quyn s hu ca x vin, trch nhi m i u hnh c a Ban qu n tr, quyn t ch sn xut kinh doanh ca x vin. (2)Kt qu ho t ng s n xu t, kinh doanh: -C phng n, k hoch sn xut kinh doanh hng nm ph h p vi nh h ng pht trin kinh t-x hi ca a phng, HTX trin khai bng cc n, d n c th. C s n phm, dch v tiu biu khai thc ngun lc a phng, trong nc. - t c cc ch tiu kinh t : (1). Doanh thu - cng ngh - sn phm v th trng: Doanh thu (gi tr s n xu t) tng trng nm sau cao hn nm trc, t trn mc bnh qun ca ngnh, trong b o m k hoch doanh thu t sn phm dch v chnh gm d ch v h tr x vin, s n ph m dch v tp trung; p dng cng ngh m i, xy dng th ng hi u, m rng th trng, chng ri ro. Tiu ch ca tng lnh vc nh sau:Nng nghi p- lm nghi p-thu s n: Ch tiu gi tr: - S lng cc dch v, cht lng dch v tng gi tr d ch v ph c v x vin s n xut nng-lm-thu sn, trong p cng ngh m i. - M c gi so vi th tr ng th p khi bn cho x vin, cao khi mua ca x vin, cc dch v h tr khi mua, bn. - Gi tr sn xut tp trung ca HTX tham gia tr trng ngoi x vin .- Tng s din tch canh tc x vin cho HTX thu sn xut tp trung. - Tng gi tr xut khu nng sn, sn phm phi nng nghip.Ch tiu ngnh ngh mi-thng hiu-th trng : (2). Thc hin tt ngha v, trch nhim vi khch hng l x vin HTX, khch hng trn th trng, ti chnh lnh mnh, an ton ti sn, an ton lao ng. (3). Thc hin y ngha v i vi ngn sch nh n c, n p thu , ph, cc khon phi thu, phi tr.

22

(4). Cn b, x vin HTX, ngi lao ng c hp ng lao ng theo B Lut lao ng, lut Bo him x hi, cc bo him bt buc, b o m thu nhp bnh qun khng thp hn mc lng ti thiu. (5). Phn phi li nhun sau thu bo m c li cho ngi gp vn, gp sc, s dng dch v ca HTX, chia li theo vn gp qun khng thp h n li su t th tr ng do Ngn hng nh nc cng b hng nm; trch lp cc Qu khng chia nm sau cao h n nm trc dng ti u t; duy tr phc li v khen thng k p th i. (3)Th c hi n cc ch tiu x hi -To vic lm cho nhiu ngi lao ng trn a bn, s lao ng do HTX o to;- Tham gia xo i, gim ngho, to thm ch lm vi c.- ng gp tch c c vo cc Qu x hi: Qu v ngi ngho; Qu khuyn h c; Qu n n, p ngha; cc qu pht trin cng ng; ng h vng thin tai,v cng khai ho vi c ng gp cc qu huy ng t qu ca HTX, x vin trc tip ng gp. - Quan tm n i sng tinh thn x vin, chm sc au m, hiu, h, x vin c cng xy dng HTX. (1)Cng tc thi ua nhn rng in hnh (2) Hng nm i hi x vin c bo co t ng kt, khen th ng, pht ng thi ua, ng k thi ua trn c s k hoch sn xut, kinh doanh c thng qua. (3) Cc ch tiu xy dng HTX in hnh tin ti n c bo co hng nm so snh gi a cc nm tnh tc tng trng lm c s bo co i n hnh tin ti n, nhn r ng m hnh (s lt HTX khc n hc tp kinh nghim, s lt bo co kinh nghim).

PHN V- CNG TY HP DANH 1)Khi nim: - Phi c t nht hai thnh vin l ch s hu chung ca cng ty, cng nhau kinh doanh di mt tn chung (gi l thnh vin hp danh); ngoi cc thnh vin h p danh c th c thnh vin gp vn (thnh vin gp vn khng c tham gia qun l cng ty v hot ng kinh doanh nhn danh cng ty); - Thnh vin hp danh phi l c nhn, chu trch nhi m bng ton b ti sn c a mnh v cc ngha v ca cng ty; - Thnh vin gp vn ch chu trch nhim v cc khon n ca cng ty trong ph m vi s vn gp vo cng ty.

23

- Cng ty hp danh khng c pht hnh bt k loi chng khon no. - Cng ty hp danh c t cch php nhn k t ngy c cp Gi y ch ng nh n ng k kinh doanh. 2) Thun li v kh khn: a. Thun li: u im ca cng ty hp danh l kt hp c uy tn c nhn ca nhi u ngi. Do ch lin i chu trch nhim v hn ca cc thnh vin h p danh m cng ty h p danh d dng to c s tin cy ca cc bn hng, i tc kinh doanh. Vic iu hnh qun l cng ty khng qu phc tp do s lng cc thnh vin t v l nh ng ng i c uy tn, tuyt i tin tng nhau. b. Kh khn: Hn ch ca cng ty hp danh l do ch lin i chu trch nhi m v h n nn m c ri ro ca cc thnh vin hp danh l rt cao.Loi hnh cng ty hp danh c quy nh trong Lut doanh nghip nm 1999 v 2005 nhng trn th c t loi hnh doanh nghi p ny cha ph bin. 3) Quy trnh ng k kinh doanh ca cng ty hp danh: - Trnh t thc hin: - Bc 1: Ngi thnh lp doanh nghi p ho c ngi i di n theo u quyn n p 01 b h s theo qui nh ti B phn ng k kinh doanh ca S K ho ch v u t . Khi nhn h s B phn ng k kinh doanh s trao giy bin nhn cho doanh nghip. - Bc 2: Kim tra h s: Trng hp h s cha hp l, B phn ng k kinh doanh s thng bo cho ngi np h s trong vng 01 ngy lm vi c k t ngy nhn c h s. - Bc 3: Nhn kt qu ti B phn ng k kinh doanh. Khi n nhn kt qu , ngi i din theo php lut ca doanh nghip phi k nhn vo phi u tr kt qu v Giy chng nhn ng k kinh doanh v ng k thu. - Cch thc thc hin: - Trc tip ti S K hoch v u t.. - Thng qua mng in t (nhng khi n nhn kt qu doanh nghi p phi n p m t b h s ng k bng giy). - Thnh phn, s lng h s: a) Thnh phn h s, bao gm: - Giy ngh ng k kinh doanh Cng ty Hp danh theo mu. - Bn sao hp l Chng minh nhn dn cn hi u lc ho c H chi u cn hi u l c ca cc thnh vin hp danh, ho c gi y t ch ng th c c nhn khc theo qui nh c a php lut. - Bn sao quyt nh thnh lp hoc giy ch ng nhn ng k kinh doanh ho c gi y t tng ng khc, iu l hoc ti liu tng ng khc ca thnh vin sng l p l php nhn. - D tho iu l Cng ty c y cc ch k ca cc thnh vin Hp danh. - Danh sch thnh vin Cng ty Hp danh. - Vn bn xc nhn vn php nh ca c quan, t ch c c th m quyn i v i doanh nghip kinh doanh ngnh ngh m theo qui nh ca php lut phi c vn php nh.

24

- Bn sao hp l chng ch hnh ngh cu Gim c v cc ch c danh qu n l khc do iu l Cng ty quy nh i vi doanh nghi p kinh doanh ngnh ngh m theo qui nh ca php lut phi c chng ch hnh ngh. - Bn k khai thng tin ng k thu. b) S lng h s: 01 (b) - Thi hn gii quyt: 5 ngy lm vic k t ngy nhn c h s hp l. - i tng thc hin th tc hnh chnh: C nhn, T chc - C quan thc hin th tc hnh chnh: S k hoch v u t - Kt qu thc hin th tc hnh chnh: Giy chng nhn - L ph (nu c): L ph ng k kinh doanh i vi Cng ty Hp danh: 200.000/1DN. - Tn mu n, mu t khai : c Giy ngh ng k kinh doanh Cng ty Hp danh Danh sch thnh vin Cng ty Hp danh Bn k khai Thng tin ng k thu. - Yu cu, iu kin thc hin th tc hnh chnh (nu c): Khng - Cn c php l ca th tc hnh chnh: Lut doanh nghip s 60/2005/QH11 ban hnh ngy 29/11/2005 v c hi u l c t ngy 01/7/2006 Thng t lin tch s 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngy 29/7/2008 Ngh quyt s: 101/2008/NQ-HND ngy 10/12/2008 v vic quy nh m c thu l ph cp giy chng nhn ng k kinh doanh, cung cp thng tin v ng k kinh doanh trn a bn tnh Nam nh

PHN VI- DOANH NGHIP T NHN (DNTN) 1.Khi nim , c im a, Khi nim . Doanh nghip t nhn l doanh nghip do m t c nhn lm ch v t ch u trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v mi hot ng ca doanh nghip. b, c im - DNTN l doanh nghi p do 1 c nhn lm ch + V quan h s hu: Ngun vn ch yu l t t/sn of 1 c nhn, do ch DNTN t

25

khai bo vi c quan KKD. Hu nh kh ng c gii hn gia ph n vn trong trog t i sn a vo KD vi phn cn li thuc s hu of ch DNTN v trog m i th i i m, m c vn KD u c th thay i. + V quan h qu n l: c quyt nh bi quan h s hu. C nhn l ch DNTN c ton quyn quyt nh mi vn lin quan t i t chc v hot g c a DN. Ch DNTN l ng i i din theo ph p lu t v chu trch nhim tr c ph p lu t c a DN, k c khi ch DNTN thu ng khc qun l DN. + V phn phi li nhun: Ton b l i nhun thu c t ho t g kinh doanh s thuc v 1 m' nh ch DNTN sau khi thc hin y cc ngha v vi Nh n c -DNTN kh ng c t cch php nhn. -Ch DNTN chu TNVH tr c mi khon n pht sinh trong qu trnh hot ng ca DNTN. 2. Thun li v bt li ca DNTN a, Thun li 1. Thnh lp d dng 2. D kim sot cc hot ng kinh doanh 3. Tnh linh hot 4. S tng thng trc tip 5. Nhng khon tit kim v thu 6. Tnh b mt 7. S gii th d dng b, Kh khn 1. Trch nhim v hn v mt php l 2. Gii hn sinh tn ca doanh nghip b hn ch 3. S hn ch v vn kinh doanh 4. S yu km v k nng qun tr chuyn bit 3.Quy trnh ng k kinh doanh ca DNTN 1. Ngi thnh lp doanh nghip n p h s ng k kinh doanh theo quy nh c a Lut ny ti c quan ng k kinh doanh c thm quyn v phi ch u trch nhi m v tnh trung thc, chnh xc ca n i dung h s ng k kinh doanh. 2. C quan ng k kinh doanh c trch nhim xem xt h s ng k kinh doanh v cp Giy chng nhn ng k kinh doanh trong th i hn m i ngy lm vi c, k t ngy nhn h s; nu t chi cp Giy chng nhn ng k kinh doanh th thng bo b ng vn bn cho ngi thnh lp doanh nghip bit. Thng bo phi nu r l do v cc yu c u sa i, b sung. 3. C quan ng k kinh doanh xem xt v ch u trch nhi m v tnh h p l c a h s khi cp Giy chng nhn ng k kinh doanh; khng c yu cu ngi thnh l p doanh nghip np thm cc giy t khc khng quy nh ti Lu t ny. 4. Thi hn cp Giy chng nhn ng k kinh doanh gn v i d n u t c th thc hin theo quy nh ca php lut v u t. *H s ng k kinh doanh ca doanh nghip t nhn 1. Giy ngh ng k kinh doanh theo mu th ng nht do c quan ng k kinh

26

doanh c thm quyn quy nh. 2. Bn sao Giy chng minh nhn dn, H chi u ho c ch ng th c c nhn h p php khc. 3. Vn bn xc nhn vn php nh ca c quan, t chc c thm quyn i vi doanh nghip kinh doanh ngnh, ngh m theo quy nh ca php lut ph i c v n php nh. 4. Chng ch hnh ngh ca Gim c v c nhn khc i v i doanh nghi p kinh doanh ngnh, ngh m theo quy nh ca php lut phi c chng ch hnh ngh

PHN VII- H KINH DOANH C TH 1. Khi nim v c im h kinh doanh c th a, Khi nim Theo iu 24 ca Ngh nh 109/2004/N-CP (02/4/2004) ca Chnh ph th h kinh doanh c th do mt c nhn hoc h gia nh lm ch, ch c ng k kinh doanh ti mt a im, s dng khng qu 10 lao ng, khng c con du v chu

27

trch nhim bng ton b ti sn ca mnh i vi hot ng kinh doanh b, c im - H gia nh kinh doanh c gi l h kinh doanh c th v c th gm mt c nhn hoc gm nhng thnh vin trong gia nh gp ti sn, cng sc ho t ng kinh t chung trong cc lnh vc sn xut, kinh doanh do php lut qui nh. - Chu trch nhim v hn bng ti sn ng k kinh doanh v ti s n cn l i (n u c nhn ng k kinh doanh) ho c ti sn cn li trong h v ti s n ring c a cc thnh vin trong h (nu c h kinh doanh). Trng hp h kinh doanh c th gm nh ng thnh vin trong gia nh th trong cc giao dch , h gia nh xut hi n v i t cch ch th v h gia nh chu trch nhim bng ti sn ca c h. Nu ti sn chung ca h gi i quyt khng th cc thnh vin phi chu trch nhim lin i b ng ti s n c a mnh. Ng i din ca h trong trng hp ny l ch h hoc ngi c ch h y quyn. - HKDCT c th hnh thnh theo 2 dng (c nhn kinh doanh v c h gia nh kinh doanh), kinh doanh ti mt a im c nh (khng c m chi nhnh, vn phng i din,), c thu lao ng nhng khng qu 10 ngi. HKDCT khng c t cch php nhn v khi h at ng khng c cp con d u (mc) 2. Thun li v bt li ca loi hnh h kinh doanh c th a. Thun li. + Th tc thnh lp HKDCT n gin, d dng. + Ngi ch s hu ton quyn quyt nh ki m sot ton b ho t ng kinh doanh, do vy d kim sot cc hot ng. + Tnh linh hot do ngi ch c th thay i ngnh hng kinh doanh c a mnh theo mun. + Tnh b mt, mi khon li nhun do kinh doanh em l i u thuc v h, h khng phi chia x b quyt ngh nghip hay kinh doanh vi ngi khc, tr khi h mu n lm nh vy. + Gii th d dng, HKDCT c th bn c s kinh doanh ca mnh cho bt k ngi no h mun vi bt c lc no theo gi h chp nhn b. Bt li + Kinh doanh nh, l v ch c kinh doanh t i m t a i m nht nh nn v n vn v m rng kinh doanh gp nhiu kh khn. + Trch nhim php l v hn, nh nu trn ch s h u c hng ton b li nhun ca vic kinh doanh, nhng nu thua l th h cng gnh chu mt mnh. 3. Quy trnh ng k kinh doanh Bn cn gi h s ng k n Phng ng k kinh doanh cp Huyn ni t a im kinh doanh, sau khi hon thnh y tt c cc h s ng k kinh doanh theo yu cu gm: Giy ngh ng k kinh doanh H kinh doanh. Mu giy ngh c cung cp ti C quan ng k kinh doanh cp Huyn ni t a im kinh doanh. Bn sao giy chng minh nhn dn ca c nhn hoc i din h kinh doanh - Nu thnh lp H kinh doanh hot ng trong cc ngnh, ngh theo php lut i hi phi c giy php hnh ngh bn cn gi bn sao giy php hnh ngh ca c nhn hoc i din h gia nh km theo h s ng k kinh doanh n c quan ng k kinh

28

doanh - Nu thnh lp H kinh doanh hot ng trong cc ngnh, ngh theo php lut i hi phi c vn php nh bn cn gi bn sao hp l giy xc nhn vn php nh do c quan hoc t chc c thm quyn cp km theo h s ng k kinh doanh n c quan ng k kinh doanh. C quan ng k kinh doanh cp huyn s cp gi y ch ng nh n ng k kinh doanh cho bn trong vng 5 ngy k t ngy bn np gi y xin ng k kinh doanh n u: ngnh, ngh kinh doanh ca bn khng nm trong danh sch cc ngnh, ngh kinh doanh b c m (sn xut pho n, sng, v.v.); tn h kinh doanh ca bn tho mn cc yu cu v t tn doanh nghip; bn ng y l ph ng k kinh doanh; gi y xin ng k kinh doanh ca bn c in y v cc giy t km theo trong h s ng k kinh doanh c n p y . - Khi tip nhn h s yu cu ng k kinh doanh, c quan ng k kinh doanh s c p cho bn giy bin nhn, ghi r ngy np h s. Nu cc n i dung trong h s yu c u ng k kinh doanh khng y theo quy nh, c quan ng k kinh doanh s gi thng bo bng vn bn yu cu bn chnh sa hoc b sung h s trong vng 5 ngy lm vi c. Trong thng bo ny, c quan ng k kinh doanh s ch r n i dung c n ch nh s a ho c b sung. Tt c cc h kinh doanh u phi c tn. Tn h kinh doanh phi gm hai thnh t : Thnh t th nht l loi hnh doanh nghip h kinh doanh; Thnh t th hai l tn ring ca h kinh doanh. Tn ring h kinh doanh phi bng ti ng Vit, c th km theo ch s v k hiu v phi pht m c. Khng c s d ng cc t ng, k hi u vi ph m truyn thng lch s, vn ho, o c v thun phong m t c ca dn t c. Tn ring h kinh doanh khng c trng vi tn ring ca h kinh doanh khc ng k trong cng phm vi huyn ni bn d nh t a im kinh doanh. Do , b n c n ki m tra tn ng k ca tt c cc h kinh doanh ang ho t ng trong huyn mnh tr c khi t tn. Nu tn bn inh t cho h kinh doanh ca mnh trng vi m t tn h kinh doanh ng k, giy xin ng k kinh doanh ca bn s khng c chp nhn. H gia nh sn xut nng, lm, ng nghi p, lm mui v nhng ngi bn hng rong, qu vt, bun chuyn, kinh doanh lu ng, lm dch v c thu nhp thp khng phi ng k kinh doanh, tr trng hp kinh doanh cc ngnh, ngh c i u ki n. U ban Nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng quy nh mc thu nhp thp trn phm vi a phng. Mc thu nhp thp c quy nh khng c v t qu m c kh i i m ch u thu thu nhp c nhn theo quy nh ca php lut v thu . Bn cn tm hi u k m c thu nhp thp c quy nh ti a phng mnh bi t h kinh doanh c a mnh c c min tr vic ng k kinh doanh hay khng. Trn y l nhng thng tin v c i m c bn v nh ng u nhc i m ca t ng loi hnh doanh nghip. V mt cu hi t ra ti p theo l u l s l a ch n t t nh t cho cc nh u t? Sau y s l nhng thng tin tm lc gip so snh u i m v h n ch cc loi hnh doanh nghip Vit Nam. Trn c s phn tch, so snh v cn nhc cc loi hnh doanh nghip s c la ch n ph h p v i iu ki n, hon cnh v yu cu ca nh u t Loi hnh u im Hn ch

29

Doanh nghip T Mt ch u t, thun li trong vic nhn quyt nh cc vn ca Doanh nghip Cng ty TNHH

Khng c t cch php nhn Chu trch nhim v hn v ti sn ca Ch Doanh nghip

Nhiu thnh vin cng tham gia gp Kh nng huy ng vn t cng chng vn, cng kinh doanh bng hnh thc u t trc tip khng c C t cch php nhn Chu trch nhim hu hn v ti sn theo t l vn gp Nhiu thnh vin cng tham gia gp Kh nng huy ng vn t cng chng vn, cng kinh doanh bng hnh thc u t trc tip thun li, cng chng c th d dng tham gia vo C t cch php nhn Chu trch nhim hu hn v ti sn cng ty bng hnh thc mua c phiu ca theo t l vn gp Cng ty (tnh cht m ca Cng ty) Cc c ng sng lp c th mt quyn kim sot Cng ty Nhiu thnh vin cng tham gia gp Cc thnh vin cng lin i chu trch vn, cng kinh doanh nhim v hn v ti sn lin quan n cc Cc thnh vin hp danh c th hot hot ng ca Cng ty. ng nhn danh cng ty Khng c t cch php nhn Cng ty hot ng da trn uy tn ca cc thnh vin C t cch php nhn S hu manh mn ca cc x vin i X vin cng gp vn, cng tham gia ti sn ca mnh lm hn ch cc quyt trc tip vo hot ng sn xut kinh nh ca Hp tc x, tnh cht lm n nh doanh v c nhn li nhun trn c l, canh tc tn ti. C t cch php nhn. c u i nhiu hn. Quy m ln, v tr c a,din tch rng Cn nhiu doanh nghip yu km. Nhiu doanh nghip cn thua l ln Tnh trng my mc cn hn ch, lc hu. + Kinh doanh nh, l v ch c kinh doanh ti mt a im nht nh. + Trch nhim php l v hn.

Cng ty C phn

Cng ty Hp danh

Hp tc x

DNNN

H KD c th

+ Th tc thnh lp HKDCT n gin, d dng. + Ngi ch s hu ton quyn quyt nh kim sot ton b hot ng kinh doanh. + Tnh linh hot, tnh b mt

TIU CH LA CHN LOI HNH DOANH NGHIP HOT NG

30

Ngi VN mnh khi ni n lm thng mi thng ngh n t mnh b tin vn ra v t mnh lm ch, qun l doanh nghip. Tuy nhin ch l hnh thc lm thng mi n gin nht. Sau khi i Mi v nn kinh t tp trung ang tin sang kinh t th trng, doanh nhnVN c nhiu c hi v chn la khc nhau chn cho mnh mt m hnh kinh doanh thch hp nht. Ti cc nc theo kinh t th trng, cc m hnh kinh doanh c trnh by trong chng ny l nhng m hnh tiu biu; m hnh no cng c u im v nhc im, v doanh nhn cn nghin cu k lng chn cho mnh mt m hnh ph hp. Di y l mt s tiu ch la chn lo i hnh doanh nghip hot ng theo Lut Doanh nghip: 1.Quyn kinh doanh V nguyn tc, c nhn, t chc c quyn nh nhau trong vi c th c hi n ho t ng kinh doanh. Tuy nhin, i vi m t s ngnh ngh kinh doanh, php lu t khng cho php nh u t la chn m bt buc phi kinh doanh theo m t lo i hnh doanh nghi p nh t nh. Ngc li, trong mt s ngnh, ngh khc, th lut khng cho php nh u t l a chn mt loi hnh doanh nghip c th kinh doanh. V quyn kinh doanh, h kinh doanh c th l b hn ch nhi u nh t: h ch c ng k kinh doanh ti mt a im, phm vi kinh doanh c a n cng b gh i h n b i a gii hnh chnh qun huyn ni ng k kinh doanh. H khng c m chi nhnh vn phng i din ngoi ni ng k kinh doanh. Quy m pht trin ca h kinh doanh c th cng b h n ch khng qu 10 lao ng thng xuyn. 2. Gp vn, thnh lp doanh nghip *.i tng thnh lp - i tng l c nhn, t chc - s lng ti thiu l ba - Hn ch i vi ch s hu doanh nghip: khng hn ch. - Hn ch i vi doanh nghip: khng hn ch

31

* Gp vn thnh lp doanh nghip - Th tc: + nh gi ti sn gp vn. + lp bin bn gp vn. +chuyn quyn s hu ti sn i vi ti sn c ng k. + cp c phiu. Hn ch gp vn: + C ng sang lp phi gp t nht 20% tng s c ph n ph thng. T l ny ph i c duy tr trong 3 nm. + gp trong thi hn 90 ngy k t ngy KKD. 3. H s, trnh t, th tc thnh lp *. Loi v s lng h s - Giy ngh KKD - Danh sch c ng sang lp. - iu l cng ty. - chng ch hnh ngh ca gim c ho c ngi khc i ci nghanh, ngh ph i c chng ch hnh ngh. - xc nhn v php nh i ci nghnh ngh phi c vn php nh. * Thi gian gii quyt : 10 ngy * Ni gii quyt : phng KKD tnh * Yu cu khc : ng bo ni dung KKD. * L ph :200.000 3. T chc qun l. Nu chng ta s thy rng c nhng nh u t mu n t mnh qu n l v i u hnh doanh nghip nhng cng c nhng ngi ch quan tm n li nhun m mnh c hng m thi.V vy nh gi trnh t chc qun l ca mt doanh nghip ta s s dung 2 tiu ch sau: * Mc tham gia ca nh u t vo qun l doanh nghip. - ph thuc vo loi c ng v t l s hu m m tham gia vo ho t ng qu n l khc nhau.

32

- khng trc tip qun l, iu hnh hot ng kinh doanh ( tr trng h p l c ng ng thi l thnh vin ca HQT). - Khng trc tip quyt nh, quyn quyt nh h thuc vo loi v s c phn n m gi trong cng ty. * Yu cu bt buc c cu t chc qun l i vi tt c cc loi hnh doanh nghi p tr DNTN v h kinh doanh c th. 4. Ch trch nhim ca nh u t. - Cng ty l php nhn c lp vi cc thnh vin v ch u trch nhi m v hot ng kinh doanh bng ton b ti sn ca cng ty. vi vn ng gp vo cng ty. 5. Kh nng rt vn v chuyn nhng c phn, phn vn gp * Kh nng rt vn - c ng rt vn bng cch t do chuyn nhng c phn ca mnh cho ngi khc. - c ng sang lp b hn ch chuyn nhng c phn trong th i h n 3 nm t ngy cp giy chng nhn KKD. * Th tc - ng k c ng hoc thay i c ng vo S ng k c ng. Tr ng h p c ng sang lp chuyn nhng c phn ca mnh cho ngi khc trong ba nm u cn phi ng k thay i c ng sang lp ti c quan ng k kinh doanh. 6. Huy ng vn * Cch thc huy ng vn - Vay vn t ngn hng hoc ch n khc. - pht hnh them c phn hin hu v cho ngi khc - Pht hnh chng khon ra cng chng. - Khng b bt k hn ch no v quy m, phm vi v cch thc huy ng vn. 7. Ngha v np thu

33

- thu mn bi ng hng nm : 1.000.000 n 3.000.000 VND, ring h kinh doanh c th l 50.000 n 1.000.000VND. - Thu thu nhp doanh nghip : tnh theo k hoch, hch ton, k ton. - thu thu nhp cao : khng k c thu nhp t chuyn nhng c ph n tr DNTN v h kinh doanh c th l khng phi ng. - Ha n : ha n GTGT. 8.Chuyn i loi hnh doanh nghip Vic c cu li cng ty v chuyn i loi hnh DN l rt bnh th ng v c n thi t trong qu trnh kinh doanh ca mi cng ty. Tuy nhin i u ny ch c li khi n c th c hin mt cch linh hot,d dng v ph hp vi tng DN c th. Tuy nhin th s tn ti v pht trin n nh ca m t cng ty l i nh h ng khng nh n uy tn v s thnh cng c a n. V vy cc cng ty c n xem xt k tr c khi ra quyt nh c nn chuyn i hay khng? 9. Thi hn hot ng ca doanh nghip v gii th, ph sn doanh nghip. - Gii hn thi gian hot ng: khng c h n ch v m t php l nh ng khng lu hn s tn ti ca ch h i vi DNTN v h kinh doanh c th . Cn cng ty hp danh th mi s thay i ca mt thnh vin trong cng ty u nh hng ti kh nng ti p t c tn ti doanh nghip hay khng? - Cc yu t nh hng n s tn ti ca cng ty: cc ri ro i vi thnh vin khng nh hng n s tn ti ca cng ty i v i cng ty TNHH v cng ty c ph n cn vi DNTN v cng ty hp danh v h kinh doanh c th th b t k r i ro no x y ra vi ngi ch h hoc thnh vin gp vn th u nh hng n s t n vong ca cng ty.

34

PHN KT LUN Nh trn trnh by, mi loi hnh doanh nghi p u c nh ng u im v nhc im. Doanh nhn cn cn c trn kh nng, nhu cu cng s tin liu v mc pht trin trong tng lai ca doanh nghi p l a chn cho mnh mt m hnh thch hp. Mc d lut v doanh nghi p c a mi nc c nhng khc bit, nhng ni chung, trong th i bui ton c u ha v kinh t th trng, cc loi hnh ny u c nhiu i m tng ng cc i tc ngoi quc d giao dch, nht l bit trch nhim php l ca mi bn nh th no khi c tranh tng. Cc doanh nghip Vit Nam hin nay t c nhng thnh t u to l n trn b c ng pht trin ca mnh nhng h cng gp phi rt nhi u kh khn, v t v ng vng trn th trng khc lit ny. Bi v ng cha ta c cu: Thng trng nh chin trng. Vi iu kin nh hin nay ca t n c ta, i h i cc doanh nghi p phi t thn vn ng l chnh kt hp vi nhng u i ca Chnh ph , c gng n l c h n na cng ton ng, ton dn ta xy dng m t Vi t Nam trong s ch, v ng m nh snh vai cng cc cng quc nm chu trn th gii nh Bc H tng mong i.

35