You are on page 1of 21

PSZ 29:16

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS*


JUDUL :

KAJIAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL PULAU PERANGINAN DI MALAYSIA : PULAU TIOMAN

SISI PENGAJIAN

2003/2004

Saya

MOHD ZAKI BIN OTHMAN_ ________


(HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. Perputakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuar salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. ** Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh Organisasi/badan di masa penyelidikan dijalankan)

TERHAD

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

_____________________
(TANDATANGAN PENULIS) Alamat tetap : 225 PANTAI JOHOR JALAN ANAK BUKIT 05250 ALOR STAR SAID KEDAH DARUL AMAN Tarikh : ______________________
Catatan : * **

__________________________
(TANDATANGAN PENYELIA)

P.M. DR. MOHD ISMID B. MOHD Nama Penyelia Tarikh : ________________________

Potong yang tidak berkenaan Jika tesis ini SULIT atai TERHAD, sila lampirkan surat dari pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

PENGAKUAN

Saya mengakui laporan projek ini adalah hasil kerja saya sendiri. Hasil penulisan ini belum pernah diserahkan sama ada sebahagian daripadanya atau sepenuhnya bagi penganugerahan sebarang ijazah

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: . : Mohd Zaki bin Othman : 26 Februari 2004

KAJIAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI PULAU PERANGINAN MALAYSIA : PULAU TIOMAN

MOHD ZAKI BIN OTHMAN

Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

FEBRUARI, 2004

PENGESAHAN

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan projek ini dan pada pandangan saya laporan ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: .. : Prof. Madya Dr. Mohd Ismid bin Mohd Said : 26 Februari 2004

DEDIKASI

Untuk Mak, Abah dan Tok Tersayang, Terima Kasih Atas Segalanya

PENGHARGAAN

Syukur yang tak terhingga saya ucapkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapatlah saya menghasilkan laporan kajian Projek Sarjana Muda ini dengan jayanya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penyelia Projek Sarjana Muda iaitu Prof. Madya Dr. Mohd Ismid bin Mohd Said kerana sudi meluangkan masa beliau memberi penerangan dan nasihat kepada saya sepanjang penghasilan laporan kajian Projek Sarjana Muda ini sehingga dapat disiapkan dengan baik serta lancar.

Di kesempatan ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak terutama rakan sepejabat di Jabatan Kerajaan Tempatan dan Lembaga Pembangunan Tioman yang sudi menghulurkan bantuan bagi membantu saya dalam penyediaan laporan kajian ini.

Tidak lupa juga kepada isteri dan keluarga tersayang yang memahami keadaan saya sepanjang penyediaan laporan kajian Projek Sarjana Muda ini sehingga siap sepenuhnya.

Semoga Allah S.W.T membalas segala jasa baik kalian.

ABSTRAKS

Dalam tempoh dua dekad, peningkatan yang pantas berlaku dalam industri pelancongan dan pembangunan sosio-ekonomi di pulau pelancongan di Malaysia. Kaedah semasa pengurusan sisa pepejal melibatkan masalah pelupusan dan pencemaran sisa pepejal yang memerlukan penyelesaian yang menyeluruh. Persekitaran yang bersih di pulau peranginan Malaysia dapat meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat setempat dengan mengekalkan dan memelihara alam sekitar daripada dicemari oleh sisa pepejal. Pulau Tioman sebagai kajian kes merupakan destinasi pelancongan popular dan pulau yang terbesar di pantai timur Semenanjung Malaysia serta diiktiraf antara 10 buah pulau tercantik di dunia. Peningkatan kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara telah naik secara mendadak sejak resort pertama dibina pada tahun 1975. Perancangan pembangunan mensasarkan pembinaan 5,500 bilik sehingga tahun 2020 berbanding 1,750 bilik pada masa kini. Dianggarkan populasi juga meningkatkan sehingga 25,000 orang berbanding 3,200 orang sekarang. Kadar perbelanjaan dan penggunaan barangan dikalangan pelancong dijangka meningkat setelah Pulau Tioman diistiharkan sebagai pulau bebas cukai. Dalam kajian ini, skop kajian meliputi penjanaan dan komposisi sisa pepejal yang dihasilkan di setiap kampung di Pulau Tioman untuk disesuaikan dengan teknologi pelupusan dan sasaran tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mengekal dan memelihara kebersihan di Pulau Tioman. Hasil kajian menunjukkan sisa pepejal seperti sisa dapur dan organik merupakan sisa paling banyak dihasilkan sehingga meliputi 60 peratus daripada keseluruhan sisa pepejal yang dijana di Pulau Tioman. Penduduk dan pelancong di Pulau Tioman dianggarkan menghasilkan 0.96 kg seorang setiap hari berdasarkan jumlah sisa pepejal yang dipungut dan ditimbang berat mengikut komposisi yang telah ditetapkan. Keupayaan loji insinerator atau loji rawatan terma perlu dipertingkatkan dengan ditempatkan kemudahan pengasingan sisa pepejal yang tidak boleh dibakar (incombustible waste). Setiap perancangan pembangunan di Pulau Tioman akan meningkatkan tekanan terhadap gunatanah kawasan mukabumi dan kehidupan marin. Dengan itu, cadangan pembinaan infrastruktur sistem pelupusan sisa pepejal perlu diperkembangkan dan dinaikkan

taraf. Pertimbangan mengenai kekurangan tanah yang ketara dan teknologi pelupusan yang berkeupayaan pada masa kini merupakan cabaran dalam pembangunan di Pulau Tioman. Bagaimanapun pengurusan sisa pepejal bersepadu boleh dilaksanakan dengan kerjasama dan penglibatan semua pihak.

ABSTRACT

Over the past two decades, rapid tourism along with other socio-economic development in resorts island in Malaysia. Current method of municipal solid waste management are rife with various environmental problems and thus, the urgent need has arisen to find a solution to resolve these problems. Pulau Tioman, a popular tourist destination in Malaysia, is a largest island off the East Coast of Peninsular Malaysia. It has been heralded as one of the 10 most beautiful islands in the world (Lim, 1995). Tourist visitation to Pulau Tioman has increase tremendously since the first hotel was established in 1975. The future direction reflected in the tourism development plans for Pulau Tioman include tripling of the present 1,750 tourist rooms to 5,500 by 2020. The maximum population is envisaged to be about 25,000 compared to approximately 3,200 today. The intensity of consumption is expected to increase a view of adoption of a Duty Free Island status at Pulau Tioman. Bases on the study on composition of solid waste, been estimated that 60 percent solid waste in Pulau Tioman is kitchen waste and organic. The study shows that 0.96 kg per person been produced by people and tourist in Pulau Tioman. Thermal treatment plant is needed to be upgraded and pre-sorting facility is require to cater incombustible solid waste It is evident that development planned for the island will increase the pressure on the island and its terrestrial and marine resources. Furthermore, the purposes of infrastructure for solid waste management systems must be expanded and upgraded. Considering the present lack of land in some villages, the proposed development plans could prove to be challenging.

KANDUNGAN

BAB

PERKARA PENGAKUAN PENGESAHAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI FOTO SENARAI LAMPIRAN

MUKA SURAT

i iii iv ix x xi xiii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 Pengenalan Objektif Kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian

1 1 3 4 4

BAB II

KAJIAN LITERATUR 2.1 2.2 Pengenalan Tren Pelupusan Sisa Pepejal Di

5 5

Malaysia 2.3 2.4 Latar Belakang Kajian Sisa Pepejal Pulau Peranginan Di Malaysia Pendekatan Pelupusan Sisa Pepejal Dalam Aspek Teknikal 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.5 Sistem Penyimpanan Sistem Pungutan Dan Pengangkutan Sistem Rawatan Terma Sistem Pelupusan

6 11 11 12 13 15 16 19

Gambar Foto

BAB III

KAWASAN KAJIAN 3.1 3.2 3.3 Pemilihan Kawasan Kajian Lokasi Dan Bentuk Mukabumi Pulau Tioman Kaedah Pengurusan Sisa Pepejal Di Pulau Tioman

24 24 25 26

BAB IV

METODOLOGI 4.1 4.2 4.3 Pemilihan Komposisi Sisa Pepejal Di Pulau Tioman Carta Aliran Kajian Dijalankan Ringkasan Cadangan Pengumpulan Data Dan Maklumat Sisa Pepejal Di Pulau Tioman

29

29 30

32

BAB V

KEPUTUSAN ANALISIS 5.1 Analisis Komposisi Sisa Pepejal Di Pulau Tioman 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 5.3 Analisis Komposisi Sisa Pepejal Kg. Salang Analisis Komposisi Sisa Pepejal Kg. Tekek Analisis Komposisi Sisa Pepejal Kg. Air Batang Analisis Komposisi Sisa Pepejal Kg. Genting & Paya Analisis Komposisi Sisa Pepejal Kg. Nipah & Mukut Analisis Komposisi Sisa Pepejal Kg. Juara Analisis Komposisi Sisa Pepejal Berjaya Resorts Analisis Keseluruhan Komposisi Sisa Pepejal Di Pulau Tioman Gambar Foto Dan Rajah

33

33 34 35 36 38 39 40 41 42 43

BAB VI

PERBINCANGAN 6.1 6.2 Isu-Isu Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu Di Pulau Tioman Hasil Perbincangan 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Dasar Negara Mengenai Pengurusan Sisa Pepejal Penguatkuasaan, Pendidikan Dan Kesedaran Awam Bantuan Dari Kerajaan Negeri Dan Persekutuan

50

50 51 51 52 52

6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9

Keperluan Undang-Undang Asas Pengurusan Sisa Pepejal Struktur Organisasi Pengurusan Peralatan Dan Kelengkapan Mekanikal Pelan Induk Pengurusan Sisa Pepejal Kebangsaan Kekurangan Kakitangan Dan Kelemahan Penswastaan Galakkan Dalam Industri Kitar Semula 55 56 57 57 58 59 59 61 62 64 66 55 54 54 53 53

6.2.10 Kemudahan Latihan 6.2.11 Program Penyelidikan Sisa Pepejal 6.2.12 Pembangunan Tapak Pelupusan Sanitari 6.2.13 Penggunaan Teknologi Yang Berkeupayaan 6.2.14 Penyelarasan Agensi Berkaitan Pengurusan Sisa Pepejal 6.3 Teknologi Bersepadu Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Di Pulau Tioman 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 Teknologi Rawatan Terma Di Pulau Tioman Pemilihan Teknologi Rawatan Terma Proses Loji Rawatan Terma Gambar Foto

BAB VII

KESIMPULAN DAN CADANGAN 7.1 7.2 Kesimpulan Cadangan-Cadangan

75 75 77

7.2.1 7.2.2

Penyediaan Dasar Negara Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Penyelarasan Agensi Kerajaan Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Bersepadu 78 78 79 79 77

7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

Peranan Kerajaan Negeri Membaiki Struktur Organisasi PihakBerkuasa Tempatan Penyediaan Garispanduan Yang Praktikal. Penyediaan Pelan Induk Pengurusan Sisa Pepejal Bagi Pihak Berkuasa Tempatan

80 80

7.2.7

Keperluan Sistem Pelupusan Sisa Pepejal

RUJUKAN LAMPIRAN Lampiran A hingga D

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 5.1 6.1 6.2 6.3

TAJUK

MUKA SURAT

Peringkat-Peringkat Tapak Pelupusan Di Malaysia Komposisi Sisa Pepejal Di Kuala Lumpur Ciri-Ciri Sisa Pepejal di Johor Bahru (2000) Jadual Ulangan Pungutan Anggaran Penghasilan Sisa Pepejal Mengikut Hari Dan Tahun Ringkasan Pengurusan Sisa Pepejal Di Pulau Tioman Kadar Penjanaan Sisa Pepejal Di Pulau Tioman Teknologi Bersepadu Pengurusan Sisa Pepejal Di Pulau Tioman Maklumat Teknikal Loji Rawatan Terma Sistem Loji Rawatan Terma 60 63 64 42 27 26 7 8 8 14

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 (1980 - 1997)

TAJUK

MUKA SURAT 17 18 25 28 46 46 47 47 48 48 49 49

Komposisi Sisa Pepejal Di Kuala Lumpur Ciri-Ciri Sisa Pepejal Di Johor Bahru (2000) Pelan Lokasi Dan Infrastruktur Fizikal Di Pulau Tioman Anggaran Penghasilan Sisa Pepejal Di Pulau Tioman Komposisi Sisa Pepejal Kg. Salang Komposisi Sisa Pepejal Kg. Tekek Komposisi Sisa Pepejal Kg. Air Batang Komposisi Sisa Pepejal Kg. Genting Dan Kg. Paya Komposisi Sisa Pepejal Kg. Nipah Dan Kg. Mukut Komposisi Sisa Pepejal Kg. Juara Komposisi Sisa Pepejal Berjaya Resort Komposisi Sisa Pepejal (Combustible Waste) Pulau Tioman.

SENARAI FOTO

NO. FOTO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Di Malaysia Tapak Pelupusan Sisa Pepejal

TAJUK

MUKA SURAT 19 19 20 20

Tapak Pelupusan (Open Dumping)

Taman Beringin, Kuala Lumpur Tong Kitar Semula Pulau Pangkor Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Taman Beringin, Kuala Lumpur Jentera Pengangkut (Lori Tipper) Di Pusat Pelupusan Sisa Pepejal Kg. Tekek 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 Tongkang Mengangkut Sisa Pepejal Melalui Jalan Laut Pusat Pengumpulan Dan Pelupusan Sisa Pepejal Pulau Pangkor Loji Insinerator Pulau Langkawi Sisa Campuran Abu Loji Insinerator Pulau Pangkor Paip Pelepasan Gas (Methane) Aktiviti Pengasingan Sisa Pepejal Peralatan Menimbang Sisa Pepejal Aktiviti Menimbang Komposisi Sisa Pepejal Komposisi Sisa Pepejal Boleh Bakar (Combustible Waste) Penempatan Akhir Sisa Pepejal Kg. Salang Jeti Kg. Tekek Pintu Masuk Ke Kg. Mukut

21 21 22 22 23 23 43 43 44 45 66 66 67

6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18

Tong-Tong Sisa Pepejal Sedia Ada Aktiviti Kitar Semula Tin Aluminium Kitar Semula Di Kedai Runcit Tapak Pelupusan Kg. Mukut Kajian Perintis Kompos Kg. Mukut Pelupusan Secara Terbuka Di Kg. Juara Sisa Boleh Kitar Semula Di Tapak Pelupusan Pintu Masuk Utama Kg. Juara Laluan Utama Di Kg. Juara Dan Aktiviti Pungutan Oleh JKKK Ruangan Pengumpulan Berpusat Kg. Tekek Loji Pembakaran (Chamber) Kg. Tekek Pandangan Keseluruhan Loji Insinerator Kg. Tekek Cerobong (Chimney) Pelepasan Asap Jentera Bobcat Di Tapak Pelupusan Kg. Tekek Jentera Pengangkut Sisa Pepejal

67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN A B

TAJUK Borang Data Komposisi Sisa Pepejal Pelan Tapak Dan Pelan Susun Atur Loji Rawatan Terma.

MUKA SURAT

85

92 94 95

C D

Strategi Teknologi Pengurusan Sisa Pepejal Keratan Akhbar.

RUJUKAN

Alam Flora Sdn. Bhd. (2003). "Laporan Tahunan 2002", Ibu Pejabat Alam Flora Sdn. Bhd. Bangunan HICOM, Kuala Lumpur. Berita Harian, Rencana Masyarakat Perlu Dididik Jadi Pembersih Rabu 25 Disember 2002. Chan, Shaw Peng (1993), "Study On Kuala Lumpur City Waste" Master Thesis, Asian Institute of Technology, Thailand. David Gordon Wilson (1977), "Handbook of Solid Waste Management", Massachusetts Institute of Technology, Van Nostrand Reinhold Company. George Tchobanoglous, Hilary Theisen and Samuel A. Vigil (1993). "Integrated Solid Waste Management", Engineering Principles And Management Issues. McGraw-Hill International Editions-Civil Engineering Series. General Electric Company (1973), "Solid Waste Management: Technology Assessment, Van Nostrand Reinhold-General Electric Series, Van Nostrand Reinhold Company. H.G. Thuesen, W.J. Fabrycky, and G.J. Thuesen, "Ekonomi Kejuruteraan". Terjemahan Nasseri b. Taib (1988). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. Jabatan Kerajaan Tempatan, "Bengkel Kajian Pelan Strategik Pengurusan Sisa Pepejal Kebangsaan 2002", Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jabatan Perkhidmatan Bandar, 1993 "Laporan Tahunan 1993", Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Malaysia." Jabatan Kerajaan Tempatan (1994), "Kertas Kerja : Garispanduan Teknikal Untuk Sistem Pelupusan Sampah Sanitari", Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

JICA (2003), "Study On Safety Closure and of Landfill Sites in Malaysia" (JICA ) 2003, Japan International Cooperation Agency. JETRO (2000), "Study On Solid Waste Management in Johor Bahru", Japan External Trade Organization. Lim, L.C (1995), "The Concept and Analysis of Carrying Capacity" : A Management Tool for Effective Planning (Part III). Case Study : Pulau Tioman. WWF Malaysia Project. Lembaga Pembangunan Tioman (2002), "Laporan Pembangunan Pulau Tioman", Lembaga Pembangunan Tioman, Pahang Philip R. O'Leary and Patrick W. Walsh (1995), "Decision Maker's Guide to Solid Waste Management" Volume II, USA Environment Protection Agency. Prof. Madya Dr. Nasir bin Hassan (UPM), 1998. "Kajian Kompos di Kg. Mukut, Pulau Tioman", Universiti Putra Malaysia.