You are on page 1of 3

PENDIDIKAN PEMULIHAN

Pendidikan Pemulihan

Pendidikan Imbuhan 1. Rancangan pembelajaran disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah kekurangan kemudahan sosioekonomi. 2. Rancangan pelajaran untuk semua mata pelajaran mengikut perkembangan kognitif murid. 3. Skop kajiannya meliputi pedagogi dalam bilik darjah, serta sosioekonomi dan politik di luar bilik darjah. 4. Selain aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, program ini juga meliputi program makanan, bantuan dari segi kemudahan dan kewangan. 5. Bantuan diberikan kepada semua murid daripada golongan bawahan di peringkat prasekolah, sekolah rendah serta ibu bapa mereka. 6. Objektif utama ialah untuk merapatkan jurang dalam peluang pendidikan di antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Pendidikan pemulihan merupakan aktiviti pengajaran dan 1. Rancangan pembelajaran pembelajaran khas untuk menolong murid-murid yang disediakan untuk murid-murid menghadapi masalah pembelajaran dalam khas. Aktivitiyang menghadapi masalah aktiviti pemulihan ini biasanya dijalankan dalampembelajaran, suatu tanpa mengira tempoh masa yang pendek, iaitu selepas pengajaran golongan kaya atau miskin. kemahiran asas Objektif Program Pemulihan adalah;
2. Rancangan pembelajaran ditumpu khas kepada penguasaan kemahiranmasalah dalam kemahiran asas membaca , asas dengan menulis dan mengira.

1. membantu murid-murid mengatasi penguasaan kemahiran-kemahiran pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka;

3. Skop kajiannya banyak terbatas 2. memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi kepada pedagogi di pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanakdalam bilik darjah.

kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain;


4. Program ini hanya meliputi

3. memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum aktiviti pengajaran dan mungkin; pembelajaram dalam bilik 4. meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa;
darjah.

5. Bantuan diberikan kepada

individu atau sekumpulan 5. membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran; kecil murid di sekolah rendah

6. membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang boleh menjejaskan pelajaran;

dan menengah.

6. Objektif ialah membetulkan kelemahan penguasaan 7. menyuburkan emosi, mental, sosial, dan intelek terutama kemahiran-kemahiran asas. bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang

bermasalah; dan 8. memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai. Perbezaan Pendidikan Pemulihan dengan Pendidikan Imbuhan

Pemulihan Dalam Kelas Pendidikan pemulihan merupakan aktiviti pengajaran a) Pemulihan KBSR dan pembelajaran khas untuk menolong murid-murid dalam kelas biasa yang menghadapi masalah pembelajarandalam membantu murid lemah menguasai kemahiran yang telah khas. Aktiviti-aktiviti pemulihan ini biasanya dipelajari dijalankan dalam suatu tempoh masa yang pendek, iaitu selepas pengajaran kemahiran asas b) KIA2M oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum pendidikan imbuhan merupakan satu program pendidikan yang meliputi bukan sahaja usaha-usaha untuk membantu murid Tahun 1 menguasai kemahiran mengatasi kelemahan pembelajaran tetapi juga asas 2M (membaca dan menulis) usaha-usaha untuk mencegah berlakunya sebarang dikehendaki menduduki Ujian Pelepasan sebelum masalah pembelajaran murid dari peringkat diawal. bebaskan Berbanding dengan pendidikan pemulihan, skop jika gagal Ujian Pelepasan 3, murid tersebut dikehendaki kajian pendidikan imbuhan lebih meluas masuk kerana ke kelas Pemulihan Khas pada tahun berikutnya. pendidikan imbuhan meliputi bukan sahaja unsurunsur pedagogi dalam kelas seperti pendidikan c) PROTIM pemulihan, tetapi juga unsur-unsur sosioekonomi Program Pemulihan 3M dan politik di luar kelas. Membantu murid Tahun 6 menguasai 3M Dilaksana selepas menduduki UPSR

Pemulihan Khas a. Sistem Penarikan Keluar (withdrawal System) Banding Beza Pemulihan Biasa Pendidikan dengan Langkah-langkah menjalankan sesi pemulihan Objektif adalah Pendidikan Pengayaan Pelaksanaan seperti berikut: Pengayaan mempunyai beberapa objektif seperti: Pemulihan Khas murid yang dikenal pasti 1. Kenal pasti dan menganalisis: ke kelas pemulihan pada waktu tertentu untuktk BM dan 1. Pemulihan Membolehkan murid menjalani aktiviti pembelajaran yang murid bermasalah melalui pemerhatian dan keputusan Aspek Pemulihan khas Matematik lebih biasa mencabar kebolehan mereka. ujian; dihantar balik ke kelas setelah menguasi kemahiran asas Ada asas Ada asas perguruan Menambahkan minat dan pengalaman yang boleh masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid 2. melalui yang ditentukan. latihan Guru dan kursus khas untuk membantu kearah perkembangan diri. Ujian Saringan dan Diagnostik; perguruan pemulihan b. Kelas Khas 3. yang Menggunakan masa lapang yang berfaedah mengikut punca masalah dari aspek fizikal, intelek, dan emosi Dalam keperluan, minat dan bakat mereka. Ada waktu- waktu mengganggu pembelajaran. murid yang dikenal pasti dimasukkan ke dalampembelajaran kelas Jangka masa tertentu secara sepenuh masa biasa 4. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat 2. Merancang aktiviti pemulihan yang bersesuaian dengan rujukan daripada pelbagai bahan dan sumber pengetahuan. masalah yang dihadapi. kekal di Murid bergerak ke dihantar balik ke kelas biasa setelah menguasaiMurid tahap Murid dalam kelas khas prestasi yang ditentukan dalam kemahiran asas 3M. 5. Berminat untuk belajar sendiri dan kelas mempunyai sifat 3. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran. berdikari bagi membolehkan murid meneruskan Ujian bulanan Bentuk Melakukan ujian dari pembelajaran 4. Melaksanakan pemulihan yang telah dirancang. ataupun seumur hidup. Menurut Jamilah aktiviti Ahmad (1999), Program Pemulihan boleh penilaian setiap kemahiran penggal dikendalikan kaedah JARLIN. kemajuan 6. yang Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan 5. Membuat menggunakan penilaian untuk menentukan serta kebolehan mereka menilai hasil kerja sendiri. telah dicapai. Tidak perlu JEJAK Langkah ini merupakan peringkat pertamakegiatan dalam Perlu ujian saringan ujian saringan asasKeperluan prosedur pemulihan. Guru dikehendaki mengenal pasti 7. Mempunyai kepimpinan untuk diperkembangkan ke atau diagnostik 6. Menjalankan tindakan susulan seperti memindahkan atau diagnostik masalah murid dan punca masalah tersebut. pringkat semula murid berkenaan ke dalam kumpulan murid yang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak biasa atau merancang semula aktiviti pemulihan pengajaran yang baru RANCANG Guru hendaklah merancang memerlukan Rekod Perlu disimpan secara sekiranya belum pulih. pemulihanmurid yang berkenaan sesuai untuk murid-murid sasaran dari segi Siapa murid rekod yang pengayaan? dokumentasi sistematik objektif, kemahiran, persediaan dan pemilihan bahan serta i. Mereka yang menguasai kemahiran 3M serta berdaya terperinci proses menilai. pemikiran abstrak. Murid kategori ini berkemampuan Dilakukan sesuatu untuk membezakan Dilakukan secara LAKSANA Guru harus bijak memilih teknik dan menganalisis strategi hal yang penting secara umum khusus: yang sesuai dengan keupayaan murid dan menarik minat daripada hal yang kurang penting seperi dalam kefahaman murid untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Rancangan dan dapat penganalisisan teks. Lebih kepada pengajaran hendaklah disusun dengan rapi supaya langkahindividu sahaja. langkah pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan Pelaksanaan ii. Mempunyai kelebihan mengkoordinasi pancaindera sesuai dengan peruntukan waktu yang ada. Selepas sesuatu Baik dengan pemikiran, pengamatan, pendengaran, dan pengajaran dijalankan dan objektif tercapai, pertuturan. aktiviti Sederhana pengukuhan perlu dilaksanakan agar pembelajaran tidak Lemah terjejas dalam jangka masa yang singkat. NILAI Guru harus menilai aktiviti yang telah dilaksanakan Murid tahap 1 mengingat kembali, cerdas serta berpengalaman dan dalam masa yang sama menilai pencapaian murid serta dan 2 tentang alam keliling. Murid tahap 1 yang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru. Hasil Penguasaan dicalonkan oleh guru (dari tahun 1 penilaian harus PENGAYAAN dianalisis supaya tindakan susulan dapat PENDIDIKAN kelas hingga tahun iv. Mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan boleh dilakukan. - Program pengayaan adalah satu rancangan pembelajaran 6) bertindak balas dengan bebas serta kreatif. yang disediakan untuk semua murid sama ada cerdas, Tidak terhad Bilangan Maksimum 15 orang sederhana atau lemah. Mereka boleh mendapat pengalaman murid untuk satu kelas v. Berkebolehan belajar sesuatu dalam waktu yang dan pengetahuan yang berbaga-bagai berdasarkan aktiviti terhad. Murid sebegini mempunyai darjah yang sesuai untuk mereka. Aktiviti- aktiviti ini dibentuk Berdasarkan Jadual ditentukan supaya menarik dan mencabar selaras dengan peringkat mata pelajaranyang Jadual waktu sendiri dengan dari jadual yang kecerdasan tinggi berbanding rakan pembelajaran murid-murid itu. sebenar khas. sebaya mereka yang yang lain.

iii. Berupaya menerima konsep-konsep baru, boleh

- Penekanan program ini adalah untuk memberi aktiviti PENDIDIKAN KREATIF tambahan kepada murid-murid yang dapat menguasai satuPendidikan Kreatif adalah sebuah upaya melakukan Strategi satu kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau Pengajaran pendidikan yang berorientasi pada pengembangan murid i. Strategi Kumpulan: lebih awal daripada itu. Jenis aktiviti ini hanya dijalankan kreatif danapabila inovatif. terdapat Pendidikan ini didasarkan bahawa asas. Digunakan sekumpulan kecil murid setelah murid menguasai kemahiran-kemahiranyang setiap murid itu mempunyai potensi yang yang menghadapi masalah pembelajaran yang berbeza-beza sama; Mereka menggunakan segala kemahiran ini sebagai asas dapat dikembangkan menjadi individu yang kreatif dan untuk menjalankan aktiviti pengayaan. Guru boleh merancang dan menjalankan pengajaran unggul. pemulihan untuk murid-murid yang bermasalah; Murid-murid INKLUSIF lain akan menjalankan aktiviti pengayaan PENDIDIKAN yang disediakan oleh guru. Pendidikan inklusif boleh diertikan sebagai pendidikan umum, iaitu setiap orang individu, sama ada normal, pintarii. Strategi Individu: cerdas atau cacat, adalah berhak diberi peluang pendidikan Digunakan apabila terdapat sekumpulan kecil murid umum. menghadapi masalah pembelajaran yang berlainan; Guru boleh bergilir-gilir membetulkan kesalahan murid secara individu;