You are on page 1of 2

Bi: CC QU TRNH TNG HP CHT VI SINH VT

Cu 1: Loi vi sinh vt tng hp axit glutamic t glucz l: a. Nm men c. X khun b. Vi khun d. Nm si. [4] Cu 2: Cht khng sinh c thu ly ch yu t vi sinh vt no sau y? a. X khun c. To b. Vi khun lam d. Nm rm. [6] Cu 3: vi sinh vt no sau y c qu trnh phin m ngc, tc tng hp ADN t khun mu ca ARN? a. Vi khun c. Virut cha ARN b. Nm si d. Virut cha ADN. [6] Cu 4: Ngi ta c th ng dng hot ng ca vi sinh vt thu sn phm hu c no sau y? a. Cacbonhirat c. Axit nuclic v lipit b. Prtin d. Tt c cc cht trn. [6] Cu 5: Dng nm sau y sn xut c cht khng sinh l: a. Nm rm c. Nm m b. Nm Pnixilin d. Nm hng. [6] Cu 6: Ngi ta khng s dng loi nm no sau y lm thc n? a. Nm rm c. Nm hng b. Nm nhy d. Nm m. Cu 7: Thc n c nhiu ng (mc, ko) lu b hng ch yu do tc nhn no sau y? a. Vi khun c. Nm si b. X khun d. Nm men. [6] Cu 8: Enzim no say y c tc dng phn gii xenlulz? a. Prtaza c. Xenlulaza b. Nuclaza d. Lipaza. [6] Cu 9: Cho s sau y:
(A) Nm men

Tinh bt Glucz (B) + CO2 Trong s trn, (A) l: a. Vi khun c. Nm mc b. Nm nhy d. Enzim prtaza. [6] Cu 10: Cng theo s ca cu (7) ni trn, (B) l: a. Ru tanol c. Axit piruvic b. ng mantz d. Axit lactic. [6] Cu 11: Qu trnh tng hp no sau y cn cht m u l anzin iphtphat glucz? a. Tng hp tinh bt v glicgen vi khun v to n bo. b. Tng hp lipit

c. Tng hp axit nuclic d. Tng hp prtin. [6] Cu 12: Nhng hp cht m vi sinh vt c kh nng tng hp? a. Plisaccarit b. Lipit c. Prtin v Axit nuclic d. C a, b v c. [3] Cu 13: Ti sao vi sinh vt phi tng hp cc enzim? a. thu phn cc cht cao phn t (tinh bt, xenlulz, prtin, lipit,...) thnh cc cht nh hn (glucz, axit amin, axit bo) trc khi vn chuyn vo t bo b. phc v cho cuc sng hoi sinh v k sinh c. s dng trong qu trnh chuyn ho vt cht v nng lng d. C a, b v c . [3] Cu 14: Nhng vi sinh vt no c s dng trong sn xut sinh khi? a. Nm men b. Vi khun lam (Spirulina) c. To Chlorella d. C a, b v c. [3] Cu 15: Ti sao vic sn xut sinh khi vi sinh vt gp phn gim nh nhim mi trng? a. Cht thi t cc x nghip ch bin rau, qu, bt, sa,...c s dng lm c cht ln men thu nhn sinh khi l thc n ca vt nui. b. Vic s dng vi sinh vt sn xut sinh khi khng cn phi xy dng nh my. c. Vic s dng vi sinh vt sn xut sinh khi cng khng cn cc phng tin vn ti ln. d. C a, b v c. [3] P N: 1 b 11 a 2 a 12 d 3 c 13 a 4 d 14 d 5 b 15 a 6 b 7 d 8 c 9 c 10 a