İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ LIT 201: Modern Edebiyatların Kökenleri 2013-2014 – Güz

Dönemi Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu Gün ve Saat: Salı / Per. 12:00-13:30 Yer: Z-008 Ofis Saati: Perşembe 15:30-17:30 Ofis tel: 9242 E-posta: mfatihuslu@sehir.edu.tr Ders Tanımı: Bu ders modern edebiyat sisteminin oluşumunu anlamaya çalışır. Edebiyat bağlamında modernliğin tanımlanması ve çözümlenmesi dersin ilk amacıdır. Bunun yanında, roman, hikâye, şiir, tiyatro, deneme, eleştiri gibi türlerin modernlikle beraber ortaya çıkışı ana hatlarıyla incelenir. Aynı oluşum sürecinde klasisizm, romantizm, gerçekçilik, naturalizm gibi edebî akımların karşılaştırmalı dönüşümleri analiz edilir. Modern edebiyatın bir “Batılı model” olarak küreselleşmesi anlaşılmaya çalışırken bu Batılı modele alternatif olan başka tecrübeler de tartışmaya dahil edilir. İşleyiş: LIT 201 öncelikle yoğun bir okuma ve tartışma dersidir. Öğrencinin okumaları eksiksiz yapması ve sınıftaki tartışmaya katkı vermesi beklenmektedir. Ders, modern edebiyatlarının kökenlerini ve oluşumunu farklı perspektiflerden ve karşılaştırmalı olarak tartışmayı amaçlayan üç modülden oluşur. Öğrenciler I. ve II. modüller hakkında kısa birer yazı hazırlamak ve III. modüldeki tartışmalar hakkında vize yerine geçecek bir makale yazmakla yükümlüdür. Derse öğrencinin hazırlıklı gelip gelmediğini anlamak için önceden haber verilmeden küçük sınavlar yapılabilir. Not: Modül Ödevleri (2 kısa yazı): %20 Vize Ödevi: %30 Final Sınavı: %30 Küçük Sınavlar: %10 Devam ve Katılım: %10

TAKVİM 1 24 Eylül 26 Eylül Derse Giriş. Tanımlar. Edebiyatların modern olması ne demektir? Modern edebiyatın çoğul olmasının anlamı nedir? I. Modül: Modern Edebiyatın Kökenleri Homeros. Odysseia çev. Azra Erhat, A. Kadir. 6. bs.

İstanbul: Can Yayınları, 1992: 100-221. (5.-12. Bölümler) 1 Ekim 2 3 Ekim 8 Ekim 3 22 Ekim 24 Ekim 4 31 Ekim 5 Kası m 5 7 Kası m 12 Kası m 6 14 Kası m 7 19 Kası m 21 Kası m Eski Yunan’da Komedi Aristophanes. Lysistrata çev. Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000. Latince Edebiyat Virgil, Ovidius, Catullus, Aziz Augustin Apuleius. Başkalaşımlar: Altın Eşek. çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Kabalcı, 2006: 28-179. Dante. İlahi Komedya: Cehennem. çev. Rekin Teksoy. İstanbul, Oğlak Yayınları, 1998. Geoffrey Chaucer. Canterbury Hikâyeleri. çev. Nazmi Ağıl. 4.bs. İstanbul: YKY, 2010:31-154. [Genel Giriş, Şövalye’nin Hikâyesi, Değirmenci’nin Hikâyesi, Kâhya’nın Hikâyesi, Aşçı’nın Hikâyesi] François Rabelais. Gargantua çev. Sabahattin Eyüboğlu vd., İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2006. Aşık ve Meddah Hikayeleri Hançerli Hanım’ın Hikaye-i Garibesi. Ankara: Akçağ Yayınları, 1999. Romanın Erken Hali Cervantes, Don Quijote. Çev. Roza Hakmen ve Ahmet Güntan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011: 43-121. II. Modül: Trajedi Yunan Trajedisi Sophokles, Kral Oidipus. Çev: Bedrettin Tuncel. İstanbul: Mitos Boyut Tiyatro Yayınları, 2009. Latin Trajedisi Seneca, Medea. Çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010. İngiliz Rönesans Trajedisi William Shakespeare, Hamlet. Çev. Sebahattin Eyüboğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1990. Fransız Trajedisi Pierre Corneille, Le Cid. Çev. Gülay Oktar Ural. İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları, 2009. Trajedi Karşısında Victor Hugo Victor Hugo. “Preface to Cromwell”. The Essential Victor Hugo içinde. Haz. E. H. ve A. M. Blackmore. Oxford: Oxford University Press, 2004: 16-53. Victor Hugo. Hernani. Çev. Gülay Oktay Ural. İstanbul:

Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları, 2009. Osmanlı Edebiyatında Facia Namık Kemal. “Mukaddime-i Celal”. Celâlleddin Harzemşah içinde. Yay. Haz. Öcal Oğuz. Ankara: Akçağ Yayınları, 2005: 31-76. Şemseddin Sami, “Besâ yahut Ahde Vefâ”. Şemseddin Sami’nin Tiyatroları. Haz. Enver Töre. İstanbul: Assos Yayınları, 2008: 39-139. Modern Trajedi Henrik İbsen. “Hedda Gabler”. Toplu Oyunları 2 içinde. Çev. T. Yılmaz Öğüt. İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları, 2011: 103-206. August Strindberg, “Matmazel Julie”. Toplu Oyunları 1 içinde. İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları,2005. Modül: Modern Benlik, Kendilik, İtiraf, Dinsellik Modern Benlik ve Deneme Türü Montaigne, Denemeler çev. Sabahattin Eyüboğlu (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2006): 1-101. Jean Jacques Rousseau, İtiraflar çev. Kenan Somer (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1975): 1-74. Benjamin Constant. Adolphe. Çev. E. Büke ve M. M. Döğüşgen. İstanbul: 2005. Goethe, Faust (1. Cilt). Çev. İsmet Zeki Eyüboğlu (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2001). Romantik öznellik İngiliz Romantik Şiiri William Blake. Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları . Çev. Selahattin Özpalabıyıklar. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2008. Alternatif Romantikler Abdülhak Hamid Tarhan. “Sahra”. Bütün Şiirleri 1 içinde. İstanbul: Dergah Yayınları, 1991: 41-63. Dinsellik Dostoyevski ve İsevilik Fyodor Dostoyevski. Suç ve Ceza. Çev. İstanbul: İletişim Yayınları, 2010. Ara Modül: Komedi Moliere. George Dandin veya Bir Koca Nasıl Rezil Edilir? Çev. Sema Kuray. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2011. III.

26 Kası m 8

28 Kası m 3 Aralık 9 5 Aralık

10 Aralık 10 12 Aralık 17 Aralık 11 19 Aralık

24 Aralık 12 26 Aralık 13 31 Aralık

2 Ocak

Carlo Goldoni. Kahvehane. Çev. Hande Aygen. İstanbul: Mitos Boyut, 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.