P. 1
Women in Al-quran - www.darulislam.in MAJLISUN NISA

Women in Al-quran - www.darulislam.in MAJLISUN NISA

4.0

|Views: 422|Likes:
Published by VAJEEHA
DARUL ISLAM அல்குர்ஆனில் பெண்கள் குறித்த வசனங்கள் www.tamililquran.com MAJLISUN NISA
DARUL ISLAM அல்குர்ஆனில் பெண்கள் குறித்த வசனங்கள் www.tamililquran.com MAJLISUN NISA

More info:

Published by: VAJEEHA on Jul 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ªð‡èœ

ðŸP

Ü™-°˜Ý¡ õêùƒèœ
2. ]_uj;Jy; gfuh (gR khL)

2:49

cq;fis fLikahf Ntjidg;gLj;jp te;j /gpHmt;dpd; $l;lj;jhhplkpUe;J cq;fis ehk; tpLtpj;jijAk; (epidT $Wq;fs;)¢ mtHfs; cq;fs; Mz; kf;fis nfhd;W> cq;fs; ngz;kf;fis (kl;Lk;) thotpl;bUe;jhHfs;¢ mjpy; cq;fSf;F cq;fs; ,iwtdplkpUe;J xU ngUk; Nrhjid ,Ue;jJ.

2:178 <khd; nfhz;NlhNu! nfhiyf;fhfg; gop jPHg;gJ cq;fs; kPJ tpjpf;fg;gl;Ls;sJ- Rje;jpuKilatDf;Fr; Rje;jpuKilatd;¢ mbikf;F mbik¢ ngz;Zf;Fg; ngz; ,Ug;gpDk; (nfhiy nra;j) mtDf;F mtdJ (K];ypk;) rNfhjudh(fpa nfhiyAz;ltdpd; thhpRfsh)y; VJk; kd;dpf;fg;gLkhdhy;> tof;fkhd Kiwiag; gpd;gw;wp (,jw;fhf epHzapf;fg; ngWk;) e\;l <l;ilf; nfhiy nra;jtd; ngUe;jd;ikAlDk;> ed;wpawpjYlDk; nrYj;jptply; Ntz;Lk; - ,J cq;fs; ,iwtdplkpUe;J fpilj;j rYifAk;> fpUigAkhFk;¢ MfNt> ,jd; gpwF (cq;fspy;) ahH tuk;G kPWfpwhNuh> mtUf;Ff; fLikahd NtjidAz;L. 2:221 (my;yh`;Tf;F) ,izitf;Fk; ngz;fis-mtHfs; ek;gpf;if nfhs;Sk; tiu- ePq;fs; jpUkzk; nra;J nfhs;shjPHfs;¢ ,iz itf;Fk; xU ngz;> cq;fisf; ftuf;$batshf ,Ue;jNghjpYk;> ngz; epr;rakhf mtistpl K/kpdhd XH mbikg; Nkyhdts; Mths;¢ mt;thNw ,izitf;Fk; Mz;fSf;FmtHfs; ek;gpf;if nfhs;Sk; tiu (K/kpdhd ngz;fSld;) ePq;fs; jpUkzk; nra;J itf;fhjPHfs;¢ ,iz itf;Fk; Mz; cq;fSf;Ff; ftHr;rpA+l;Lgtdhf ,Ue;j NghjpYk;> xU K/kpdhd mbik mtidtpl Nkyhdtd;¢ (epuhfhpg;Nghuhfpa) ,tHfs;> cq;fis euf neUg;gpd; gf;fk; miof;fpwhHfs;¢ Mdhy; my;yh`;Nth jd; fpUigahy; RtHf;fj;jpd; gf;fKk;>

kd;dpg;gpd; gf;fKk; miof;fpwhd;¢ kdpjHfs; gbg;gpid ngUtjw;fhf jd; trdq;fis mtd; njspthf tpsf;Ffpwhd;. 2:222 khjtplha; gw;wpAk; ck;kplk; tpdTfpwhHfs;¢ ePH $Wk;: 'mJ (XH cghijahd) jPl;L MFk;¢ MfNt khjtplhapd; NghJ ngz;fis tpl;Lk; tpyfpapUq;fs;¢ mtHfs; J}a;ikahFk; tiu mtHfis mZfhjPHfs;¢ mtHfs; J}a;ikaile;j gpd; my;yh`; vg;gb fl;lisapl;bUf;fpd;whNdh mjd;gb mtHfsplk; nry;Yq;fs;¢ ghtq;fistpl;L kPs;gtHfis epr;rakhf my;yh`; Nerpf;fpwhd;¢ ,d;Dk; J}a;ikahf ,Ug;NghiuAk; Nerpf;fpd;whd;." 2:228 jyhf; $wg;gl;l ngz;fs;> jq;fSf;F %d;W khjtplha;fs; MFk;tiu nghWj;J ,Uf;f Ntz;Lk;¢ my;yh`;itAk;> ,Wjp ehisAk; mtHfs; ek;GthHfshapd;> jk; fHg;gf; Nfhsiwfspy;> my;yh`; gilj;jpUg;gij kiwj;jy; $lhJ. Mdhy; ngz;fspd; fztHfs; (mtHfisj; jpUk;g mioj;Jf; nfhs;tjd; %yk;) ,zf;fj;ij ehbdhy;> (mj;jtizf;Fs;) mtHfis (kidtpauhf)j; jpUg;gpf;nfhs;s mtHfSf;F mjpf chpikAz;L> fztHfSf;Fg; ngz;fsplk; ,Uf;Fk; chpikfs; Nghd;W> Kiwg;gb mtHfs;kPJ ngz;fSf;Fk; chpikAz;L¢ MapDk; Mz;fSf;F mtHfs;kPJ xUgb caHTz;L¢ NkYk; my;yh`; ty;yikAk;¢ QhdKk; kpf;Nfhdhf ,Uf;fpd;whd;.

2:230 kPl;l Kbahjgb - (mjhtJ ,uz;L jlit jyhf; nrhd;d gpd;dH %d;whk;) jyhf; nrhy;yptpl;lhy; fztd; mg;ngz;iz kWkzk; nra;J nfhs;s KbahJ¢ Mdhy; mts; NtW xUtid kze;J - mtDk; mtis jyhf; nrhd;dhy;> mjd; gpd; (Kjw;) fztd; - kidtp NrHe;J tho ehbdhy; - mjd; %yk; my;yh`;Tila tuk;Gfis epiyepWj;j KbAk; vd;W vz;zpdhy;> mtHfs; ,UtUk; (kWkzk; nra;J nfhz;L kztho;tpy;) kPs;tJ Fw;wky;y. ,it my;yh`;tpd; tiuaiwfshFk;¢ ,tw;iw my;yh`; Ghpe;J nfhs;sf;$ba kf;fSf;Fj; njspthf vLj;Jf; fhl;Lfpwhd;. 2:232 ,d;Dk;> ngz;fis ePq;fs; jyhf; nra;J> mtHfSk; jq;fSila ,j;jh jtiziag; G+Hj;jp nra;J tpl;lhy;> mtHfs; jhq;fs; tpUk;gp Vw;Fk; fztHfis Kiwg;gbj; jpUkzk; nra;J nfhs;tijj; jLf;fhjPHfs;¢ cq;fspy; ahH my;yh`;tpd; kPJk;> ,Wjp ehs; kPJk; ek;gpf;if nfhz;Ls;shHfNsh> mtHfSf;F ,ijf; nfhz;L cgNjrpf;fg;gLfpwJ¢ ,(jd;gb elg;g)J cq;fSf;F ew;gz;Gk;> J}a;ikAk; MFk;¢ (,jd; eyd;fis) my;yh`; mwpthd;¢ ePq;fs; mwpa khl;BHfs;.

2:235 (,t;thW ,j;jh ,Uf;Fk;) ngz;Zld; jpUkzk; nra;af; fUjp (mJ gw;wpf;) Fwpg;ghf mwptpg;gjpNyh> my;yJ kdjpy; kiwthf itj;jpUg;gjpNyh cq;fs; kPJ Fw;wkpy;iy ePq;fs; mtHfisg;gw;wp vz;ZfpwPHfs; vd;gij my;yh`; mwpthd;¢ Mdhy; ,ufrpakhf mtHfsplk; (jpUkzk; gw;wp) thf;FWjp nra;J nfhs;shjPHfs;¢ Mdhy; ,J gw;wp tof;fj;jpw;F xj;j (khHf;fj;jpw;F cfe;j) nrhy;iy ePq;fs; nrhy;yyhk;¢ ,d;Dk; (,j;jhtpd;) nfL KbAk; tiu jpUkz ge;jj;ijg; gw;wpj; jPHkhdpj;J tplhjPHfs;¢ my;yh`; cq;fs; cs;sq;fspYs;sij epr;rakhf mwpfpd;whd; vd;gij ePq;fs; mwpe;J mtDf;F mQ;rp ele;Jnfhs;Sq;fs;¢ epr;rakhf my;yh`; kd;dpg;gtdhfTk;> nghWikahsdhfTk; ,Uf;fpd;whd; vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;. 2:236 ngz;fis ePq;fs; jPz;Ltjw;F Kd;> my;yJ mtHfSila k`iu epr;rak; nra;tjw;F Kd;> jyhf; nrhd;dhy; cq;fs; kPJ Fw;wkpy;iy MapDk; mtHfSf;Fg; gyDs;s nghUs;fisf; nfhL(j;J cjT)q;fs; - mjhtJ nry;tk; gilj;jtd; mtDf;Fj; jf;f msTk;> Vio mtDf;Fj; jf;f msTk; nfhLj;J> epahakhd Kiwapy; cjtp nra;jy; Ntz;Lk;¢ ,J ey;NyhH kPJ flikahFk;. 2:237 MapDk;> mg;ngz;fisj; jPz;Ltjw;F Kd; - Mdhy; k`H epr;rapj;j gpd; ePq;fs; jyhf; nrhy;tPHfshapd;> ePq;fs; Fwpg;gl;bUe;j k`H njhifapy; ghjp(mtHfSf;F) cz;Lmg;ngz;fNsh my;yJ vtH ifapy; (mj;)jpUkzk; gw;wpa gpb ,Uf;fpwNjh mtHfNsh KOikAk;) kd;dpj;J tpl;lhyd;wp; Mdhy;> (,t;tp\aj;jpy;) tpl;Lf; nfhLg;gJ jf;thTf;F (gagf;jpf;F) kpf;f neUf;fkhdjhFk;¢ ,d;Dk;> cq;fSf;fpilNa (xUtUf;nfhUtH) cgfhuk; nra;J nfhs;tijAk; kwthjPHfs; epr;rakhf my;yh`; ePq;fs; nra;tij ghH(j;Jf; $yp nfhL)g;gtdhf ,Uf;fpd;whd;. 2:240 cq;fspy; vtNuDk; kidtpaiu tpl;L ,wf;Fk; epiyapy; ,Ug;ghHfshdhy;> jq;fs; kidtpaUf;F Xuhz;L tiu (czT> cil Nghd;w Njitfisf; nfhLj;J) Mjhpj;J> (tPl;il tpl;L mtHfs;) ntspNaw;wg;glhjgb (thhpRfSf;F) mtHfs; kuz rhrdk; $Wjy; Ntz;Lk;¢ Mdhy;> mg;ngz;fs; jhq;fNs ntspNa nrd;W Kiwg;gb jq;fs; fhhpaq;fisr; nra;J nfhz;lhHfshdhy;> (mjpy;) cq;fs; kPJ Fw;wkpy;iy - NkYk; my;yh`; ty;yikAilatDk;> mwpthw;wy; cilNahDk; Mthd;.

2:241 NkYk;> jyhf; nfhLf;fg;gl;l ngz;fSf;F epahakhd Kiwapy; rk;ul;riz ngWtjw;Fg; ghj;jpaKz;L (,J) Kj;jfPd;(gagf;jpAilatH)fs; kPJ flikahFk;. 2:282 <khd; nfhz;NlhNu! xU Fwpj;j jtidapd; kPJ cq;fSf;Fs; fld; nfhLf;fy; thq;fy; nra;J nfhz;lhy;> mij vOjp itj;Jf; nfhs;Sq;fs;¢ vOJgtd; cq;fspilNa ePjpAld; vOjl;Lk;¢ vOJgtd; vOJtjw;F kWf;ff;$lhJ¢ (ePjkhf vOJkhW) my;yh`; mtDf;Ff; fw;Wf; nfhLj;jgb mtd; vOjl;Lk;. ,d;Dk; ahH kPJ fld; (jpUg;gpf; nfhLf;f Ntz;ba) nghWg;G ,Uf;fpwNjh mtNd (gj;jpuj;jpd;) thrfj;ijr; nrhy;yl;Lk;¢ mtd; jd; ug;ghd (my;yh`;it) mQ;rpf; nfhs;sl;Lk;¢ NkYk;> m(td; thq;fpa)jpy; vijAk; Fiwj;J tplf; $lhJ¢ ,d;Dk;> ahH kPJ fld; (jpUg;gpf; nfhLf;f Ntz;ba) nghWg;G ,Uf;fpwNjh mtd; mwpT Fiwe;jtdhfNth> my;yJ (ghy;ak;> KJik Nghd;w fhuzq;fshy;) gy`PddhfNth> my;yJ thrfj;ijf; $w ,ayhjtdhfNth ,Ug;gpd; mtDila tyP(epHthfp) ePjkhf thrfq;fisr; nrhy;yl;Lk;¢ jtpu> (ePq;fs; rhl;rpahf Vw;ff; $ba) cq;fs; Mz;fspy; ,Utiu rhl;rpahf;fpf; nfhs;Sq;fs;¢ Mz;fs; ,UtH fpilf;fhtpl;lhy;> rhl;rpaq;fspy; ePq;fs; nghUe;jf;$batHfspypUe;J MltH ngz;fs; ,UtiuAk; rhl;rpfshf vLj;Jf; xUtiuAk;> nfhs;Sq;fs;¢ (ngz;fs; ,UtH) Vndd;why; mt;tpUthpy; xUj;jp jtwpdhy;> ,Uthpy; kw;wts; epidT+l;Lk; nghUl;NlahFk;¢ md;wpAk;> (rhl;rpak; $w) rhl;rpfs; miof;fg;gl;lhy; mtHfs; kWf;fyhfhJ¢ jtpu> (nfhLf;fy; thq;fy;) rpwpNjh> nghpNjh mij> mjd; fhy tiuaiwAld; vOJtjpy; myl;rpakhf ,uhjPHfs;¢ ,JNt my;yh`;tpd; Kd;dpiyapy; kpfTk; ePjkhdjhfTk;> rhl;rpaj;jpw;F cWjp cz;lhf;FtjhfTk;> ,d;Dk; ,J cq;fSf;F re;Njfq;fs; Vw;glhky; ,Uf;f rpwe;j topahfTk; ,Uf;Fk;¢ vdpDk; cq;fspilNa Rw;wp tUk; nuhf;f tpahghukhf ,Ug;gpd;> mij vOjpf; nfhs;shtpl;lYk; cq;fs; kPJ Fw;wkpy;iy¢ Mdhy; (mt;thW ) ePq;fs; tpahghuk; nra;Ak;NghJk; rhl;rpfis itj;Jf; nfhs;Sq;fs; - md;wpAk; vOJgtidNah> rhl;rpiaNah (cq;fSf;F rhjfkhf ,Ug;gjw;fhfNth> NtW fhuzj;jpw;fhfNth) Jd;GWj;jg;glf; $lhJ¢ ePq;fs; mg;gbr; nra;tPHfshapd; mJ cq;fs; kPJ epr;rakhfg; ghtkhFk;¢ my;yh`;Tf;F mQ;rpf; nfhs;Sq;fs;¢ Vnddpy; my;yh`; jhd; cq;fSf;F (Nehpa ,t;tpjpKiwfisf;) fw;Wf; nfhLf;fpd;whd;. jtpu>my;yh`;Nt vy;yhg; nghUl;fisAk; gw;wp ed;fwpgtd;.
3. ]_uj;Jy;My ,k;uhd;;(,k;uhdpd; re;jjpfs;)

3:14

ngz;fs;> Mz; kf;fs;¢ nghd;dpYk;> nts;spapYkhd ngUq;Ftpay;fs;¢ milahskplg;gl;l (caHe;j) Fjpiufs;¢ (ML> khL> xl;lif Nghd;w) fhy; eilfs;> rhFgb epyq;fs; Mfpatw;wpd; kPJs;s ,r;ir kdpjHfSf;F mofhf;fg;gl;bUf;fpwJ¢ ,it(nay;yhk; epiyaw;w) cyf tho;tpd; Rfg;nghUs;fshFk;¢ my;yh`;tplj;jpNyh mofhd jq;Fkplk; cz;L.

3:36 (gpd;> jhd; vjpHghHj;jjw;F khwhf) mts; xU ngz; Foe;ijiag; ngz;izNa ngw;wJk;: 'vd; ,iwtNd! ehd; xU ngw;wpUf;fpNwd;" vdf; $wpaijAk; epidT $Wq;fs;¢ mts; ngw;nwLj;jij my;yh`; ed;fwpthd;¢ Mz;> ngz;izg; Nghyy;y (NkYk; me;jj;jha; nrhd;dhs;:) 'mtSf;F kHak; vd;W ngahpl;Ls;Nsd;¢ ,d;Dk; mtisAk;> mts; re;jjpiaAk; tpul;lg;gl;l i\j;jhdp(d; jPq;Ffsp)ypUe;J fhg;ghw;wj; jplkhf cd;dplk; fhty; NjLfpd;Nwd;. 3:42 (egpNa! kHakplj;jpy;) kyf;Ffs;¢ kHaNk! epr;rakhf my;yh`; ck;ikj; NjHe;njLj;jpUf;fpd;whd;¢ ck;ikj; J}a;ikahfTk; Mf;fpapUf;fpwhd;¢ ,d;Dk; cyfj;jpYs;s ngz;fs; ahtiuAk; tpl (Nkd;ikahf) ck;ikj; NjHe;njLj;jpUf;fpd;whd;" (vd;Wk;)> 3:61 (egpNa!) ,Jgw;wpa KO tpguKk; ckf;F te;J NrHe;j gpd;dUk; vtNuDk; xUtH ck;kplk; ,ijf; Fwpj;J jHf;fk; nra;jhy;: 'thUq;fs;! vq;fs; Gjy;tHfisAk;> cq;fs; Gjy;tHfisAk;¢ vq;fs; ngz;fisAk;> cq;fs; ngz;fisAk;¢ vq;fisAk; cq;fisAk; mioj;J (xd;W jpul;b itj;Jf; nfhz;L) "ngha;aHfs; kPJ my;yh`;tpd; rhgk; cz;lhfl;Lk;" vd;W ehk; gpuhHj;jpg;Nghk;!" vd ePH $Wk;. 3:195 Mjyhy;> mtHfSila ,iwtd; mtHfSila ,g;gpuhHj;jidia Vw;Wf; nfhz;lhd;¢ 'cq;fspy; MNzh> ngz;Nzh vtH (ew;nray; nra;jhYk;) mtH nra;j nraiy epr;rakhf tPzhf;f khl;Nld;> (Vnddpy; MzhfNth> ngz;zhfNth ,Ug;gpDk;) ePq;fs; xUtH kw;nwhUthpy; cs;stH jhk;¢ vdNt ahH jq;fs; tPLfspypUe;J ntspNawpdhHfNsh NkYk; ntspNaw;wg;gl;lhHfNsh> NkYk; vd; ghijapy; Jd;gg;gl;lhHfNsh> NkYk; Nghhpl;lhHfNsh> NkYk; (Nghhpy;) nfhy;yg;gl;lhHfNsh> mtHfSila jPikfis mtHfis tpl;Lk; epr;rakhf mfw;wp tpLNtd;¢ ,d;Dk; mtHfis vtw;wpd; fPNo MWfs; Xbf; nfhz;bUf;fpd;wdNth me;jr; Rtdgjpfspy; epr;rakhf ehd; GFj;JNtd;" (vd;W $Wthd;)¢ ,J my;yh`;tplkpUe;J (mtHfSf;Ff;) fpl;Lk; rd;khdkhFk;¢

,d;Dk; cz;L.

my;yh`;thfpa

mtdplj;jpy;

mofpa

rd;khdq;fs;

4. ]_uj;Jd;dp]hT (ngz;fs;)

4:1 kdpjHfNs! cq;fs; ,iwtDf;Fg; gae;J ele;J nfhs;Sq;fs;> mtd; cq;fs; ahtiuAk; xNu Mj;khtpypUe;J gilj;jhd;> mthpypUe;Nj mtH kidtpiaAk; gilj;jhd;¢ gpd;dH ngz;fisAk; ,t;tpUthpypUe;J> mNef Mz;fisAk; (ntspg;gLj;jp cyfpy;) gutr; nra;jhd;¢ MfNt> my;yh`;Tf;Nf gae;J nfhs;Sq;fs;¢ mtidf;nfhz;Nl ePq;fs; xUtUf;nfhUtH (jkf;Fhpa chpikfisf;) Nfl;Lf; nfhs;fpwPHfs;¢ NkYk; (cq;fs;) ,uj;jf; fyg;Gila cwtpdHfisAk; (MjhpAq;fs;) - epr;rakhf my;yh`; cq;fs; kPJ fz;fhzpg;gtdhfNt ,Uf;fpd;whd;. 4:3 mehij(g; ngz;fisj; jpUkzk; nra;J mtH)fsplk; ePq;fs; epahakhf elf;f KbahJ vd;W gae;jPHfshdhy;> cq;fSf;Fg; ngz;fis kze;J nfhs;Sq;fs; gpbj;jkhd ,uz;buz;lhfNth> Kk;%d;whfNth> ed;dhd;fhfNth¢ Mdhy;> ePq;fs; (,tHfspilNa) epahakhf elf;f KbahJ vd;W gae;jhy; xU ngz;izNa (kze;J nfhs;Sq;fs;)> my;yJ cq;fs; tyf;fuq;fSf;Fr; nrhe;jkhd (XH mbikg; ngz;izf; nfhz;L) NghJkhf;fpf; nfhs;Sq;fs; - ,JNt ePq;fs; mepahak; nra;ahkypUg;gjw;Fr; Rygkhd KiwahFk;.

4. ]_uj;Jd;dp]hT (ngz;fs;)

4:4 ePq;fs; (kzk; nra;J nfhz;l) ngz;fSf;F mtHfSila k`H (jpUkzf;nfhil)fis kfpo;NthL (nfhilahf) nfhLj;JtpLq;fs; - mjpypUe;J VNjDk; xd;iw kdnkhg;gp mtHfs; cq;fSf;F nfhLj;jhy; mijj; jhuhskhf> kfpo;Tld; GrpAq;fs;. 4:7 ngw;NwhNuh> neUq;fpa cwtpdHfNsh tpl;Lr; nrd;w (nrhj;)jpy; Mz;fSf;F ghfKz;L¢ mt;thNw ngw;NwhNuh> neUq;fpa cwtpdNuh tpl;Lr; nrd;w (nrhj;)jpy; ngz;fSf;Fk; ghfKz;L (mjpypUe;Js;s nrhj;J) Fiwthf ,Ue;jhYk; rhp> mjpfkhf ,Ue;jhYk; rhpNa¢ (,J my;yh`;tpdhy;) tpjpf;fg;gl;l ghfkhFk;. 4:11 cq;fs; kf;fspy; XH MZf;F ,uz;L ngz;fSf;Ff; fpilf;Fk; gq;FNghd;wJ fpilf;Fk; vd;W my;yh`; cq;fSf;F cgNjrpf;fpd;whd;¢ ngz;fs; kl;Lk; ,Ue;J mtHfs; ,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;bUe;jhy; mtHfSf;F ,we;J NghdtHtpl;Lr; nrd;wjpy; %d;wpy; ,uz;L ghfk; fpilf;Fk;.

Mdhy; xNu ngz;zhf ,Ue;jhy; mts; gq;F ghjpahFk;¢ ,we;jtUf;F Foe;ij ,Uf;Fkhdhy; ,we;jtH tpl;Lr; nrd;wjpy; Mwpy; xU ghfk; (mtuJ) ngw;NwhH xt;nthUtUf;Fk; cz;L. Mdhy; ,we;jtUf;F Foe;ij ,y;yhjpUe;J ngw;NwhH khj;jpuNk thhprhf ,Ue;jhy; mtH jha;f;F %d;wpy; xU ghfk; (kPjp je;ijf;F chpajhFk;)¢ ,we;jtUf;F rNfhjuHfs; ,Ue;jhy; mtH jha;f;F Mwpy; xU ghfk; jhd; (kPjp je;ijf;F NrUk;). ,t;thW gphpj;Jf; nfhLg;gJ mtH nra;Js;s kuz rh]dj;ijAk;> flidAk; epiwNtw;wpa gpd;dHjhd;¢ cq;fs; ngw;NwhHfSk;> Foe;ijfSk; - ,tHfspy; ahH ed;ik gag;gjpy; cq;fSf;F neUf;fkhf ,Ug;gtHfs; vd;W ePq;fs; mwpa khl;BHfs;¢ Mifapdhy; (,e;j ghfg;gphptpid) my;yh`;tplkpUe;J te;j fl;lisahFk;¢ epr;rakhf my;yh`; (ahtw;iwAk;) ed;fwpe;jtdhfTk; kpf;f QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. 4:12 ,d;Dk; cq;fs; kidtpaH tpl;Lr; nrd;wjpy; - mtHfSf;Fg; gps;is ,y;yhjpUe;jhy; cq;fSf;Fg; ghjp ghfk; cz;L¢ mtHfSf;Fg; gps;is ,Ue;jhy; mtHfs; tpl;Lr; nrd;wtw;wpypUe;J cq;fSf;F fhy; ghfk;jhd; - (,JTk;) mtHfs; nra;jpUf;fpw kuz rh]dj;ijAk;> flidAk; epiwNtw;wpa gpd;dHjhd; - jtpu cq;fSf;Fg; gps;isapy;yhjpUg;gpd; ePq;fs; tpl;Lr; nrd;wjpypUe;J mtHfSf;Ff; fhy; ghfk;jhd;¢ cq;fSf;Fg; gps;is ,Ue;jhy;> mg;NghJ mtHfSf;F ePq;fs; tpl;Lr; nrd;wjpy; vl;by; xU ghfk;jhd;¢ (,JTk;) ePq;fs; nra;jpUf;Fk; kuz rh]dj;ijAk; flidAk; epiwNtw;wpa gpd;dNujhd;¢ je;ij> ghl;ld; Nghd;w Kd; thhpRfNsh my;yJ gps;is> Ngud; Nghd;w gpd; thhpRfNsh ,y;yhj XH MNzh my;yJ ngz;Nzh - ,tHfSf;F xU rNfhjuNdh my;yJ rNfhjhpNah ,Ue;jhy; - mtHfs; xt;nthUtUf;Fk; Mwpy; xU ghfk; cz;L¢ Mdhy; ,jw;F mjpfkhf ,Ue;jhy; mtHfs; %d;wpy; xU ghfj;jpy; rkkhfg; gq;fpl;Lf; nfhs;sNtz;Lk; (,JTk;) mtHfspd; kuz rh]dKk; flDk; epiwNtw;wpa gpd;dHjhd;¢ Mdhy; (kuz rh]dj;ijf; nfhz;L thhpRfs;) vtUf;Fk; e\;lk; Vw;glf; $lhJ (,J) my;yh`;tpdhy; tpjpf;fg;gl;ljhFk;¢ ,d;Dk; my;yh`; (ahtw;iwAk;) ed;fwpe;jtdhfTk;> kpf;f nghWikAilNahDkhfTk; ,Uf;fpd;whd;. 4:15 cq;fs; ngz;fspy; vtNsDk; khdf;Nflhd nray; nra;Jtpl;(ljhff; Fw;wk; Rkj;jg;gl;)lhy;> mij ep&gpf;f cq;fspypUe;J ehd;F NgHfis mioAq;fs;¢ mtHfs; mij (nka;g;gLj;jp) rhl;rp $wptpl;lhy;> (mg;ngz;fis) kuzk;

ifg;gw;Wk; tiuapy; my;yJ mtHfSf;F my;yh`; xU topia cz;lhf;Fk; tiuapy; mtHfis tPLfspy; jLj;J itAq;fs;. 4:19 ek;gpf;if nfhz;ltHfNs! ngz;fis (mtHfs; kdg; nghUj;jk; ,y;yhj epiyapy;) ePq;fs; gyte;jg;gLj;jp mde;jukhff; nfhs;tJ cq;fSf;F $lhJ¢ gfpuq;fkhd nfl;l nraiy mtHfs; nra;jhnyhopa> ngz;fSf;F ePq;fs; nfhLj;jjpypUe;J rpytw;iw vLj;Jf; nfhs;Sk; nghUl;L mtHfSf;Fj; (Jd;gk; nfhLj;J) jLj;J itf;fhjPHfs;¢ ,d;Dk;> mtHfSld; fdpNthL ele;J nfhs;Sq;fs; - ePq;fs; mtHfis ntWj;jhy; (mJ rhpapy;iy¢ Vnddpy;) ePq;fs; xd;iw ntWf;ff; $Lk; mjpy; my;yh`; Vuhskhd ed;ikfis Vw;gLj;jp tplyhk;. 4:22 Kd;dhy; ele;J Nghdijj; jtpu> (,dpNky;) ePq;fs; cq;fSila je;ijaH kzKbj;Jf; nfhz;l ngz;fspypUe;J vtiuAk; tpthfk; nra;J nfhs;shjPHfs; - epr;rakhf ,J khdf;NflhdJk;> ntWf;ff;$baJk;> jPikahd topAkhFk;. 4:23 cq;fSf;F (kzKbf;f) tpyf;fg;gl;ltHfs;: cq;fs; jha;khHfSk;> cq;fs; Gjy;tpaUk;> cq;fs; rNfhjhpfSk;> cq;fs; je;ijapd; rNfhjhpfSk;¢ cq;fs; jhapd; rNfhjhpfSk;> cq;fs; rNfhjudpd; Gjy;tpaUk;> cq;fs; rNfhjhpapd; Gjy;tpaUk;> cq;fSf;Fg; ghY}l;ba (nrtpypj;) jha;khHfSk;> cq;fs; ghy;Fb rNfhjhpfSk;> cq;fs; kidtpahpd; jha;khHfSk; MthHfs;¢ mt;thNw> ePq;fs; xU ngz;iz tpthfk; nra;J mtSld; ePq;fs; NrHe;Jtpl;lhy;> mtSila Ke;jpa fztDf;Fg; gpwe;j cq;fs; fz;fhzpg;gpy; ,Uf;Fk; kfis ePq;fs; fy;ahzk; nra;af;$lhJ¢ Mdhy; ePq;fs; xU ngz;iz kze;j gpd;dH> mtSld; tPL $lhkypUe;jhy; (mtis tpyf;fp mtSf;F Ke;jpa fztdhy; gpwe;j ngz;iz tpthfk; nra;J nfhs;tjpy;) cq;fs; kPJ Fw;wkpy;iy. cq;fSf;Fg; gpwe;j FkhuHfspd; kidtpaiuAk; ePq;fs; tpthfk; nra;J nfhs;sf;$lhJ. ,uz;L rNfhjhpfis (xNu fhyj;jpy; kidtpauhf) xd;W NrHg;gJ tpyf;fg;gl;lJ - ,jw;F Kd; ele;J tpl;lit jtpu (mit mwpahikapdhy; ele;J tpl;likahy;)> epr;rakhf my;yh`; kd;dpg;NghDk;> fUizAilNahDkhf ,Uf;fpd;whd;. 4:24 ,d;Dk; (Nghhpy; gpbgl;L cq;fs; MjutpypUf;Fk;) mbikg; ngz;fisj; jtpu> fztDs;s ngz;fis ePq;fs; kzKbg;gJ tpyf;fg;gl;Ls;sJ. (,itaidj;Jk;) my;yh`; cq;fs; kPJ tpjpahf;fpaitahFk;. ,tHfisj; jtpu> kw;wg; ngz;fis> jtwhd Kiwapy; ,d;gk; mDgtpf;fhky;> mtHfSf;F cq;fs; nry;tq;fspypUe;J (k`uhf) nfhLj;Jj; (jpUkzk; nra;aj;) Njbf;

nfhs;tJ cq;fSf;F mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt ,t;thW (rl;lg;G+Htkhf kze;J nfhz;l) ngz;fsplkpUe;J ePq;fs; Rfk; mDgtpg;gjhy; mtHfSf;fhf (tpjpf;fg;gl;l k`H)njhifiaf; flikahf nfhLj;J tpLq;fs;. vdpDk; k`iu Ngrp Kbj;jgpd; mij(f; $l;lNth my;yJ Fiwf;fNth) ,UtUk; rk;kjpj;Jf; nfhz;lhy; cq;fs; Nky; Fw;wkhfhJ - epr;rakhf my;yh`; ed;fwpe;NjhDk;> QhdKilNahDkhf ,Uf;fpwhd;. 4:25 cq;fspy; vtUf;Fr; Rje;juKs;s K/kpdhd ngz;fis tpthfk; nra;J nfhs;s rf;jpapy;iyNah> mtHfs; K/kpdhd mbikg;ngz;fspypUe;J cq;fs; tyf;fuq;fs; nrhe;jkhf;fpf; nfhz;l ngz;fis (kzKbj;Jf; nfhs;syhk;¢) my;yh`; cq;fs; <khid ed;F mwpfpwtd;. cq;fspy; rpyH rpyiur; NrHe;jtHfs;¢ mtHfspd; MfNt K/kpdhd mbikg;ngz;fis v[khdHfspd; mDkjp nfhz;L> kzKbj;Jf; nfhs;Sq;fs; mtHfSf;Fhpa (k`H) njhifia Kiwg;gbf; nfhLj;J tpLq;fs;¢ ghpRj;jkhdtHfshfTk;> tpgr;rhuk; mg;ngz;fs; nra;ahjtHfshfTk;> fs;sel;Gf; nfhs;shjtHfshfTk; ,Uf;f Kiwg;gb jpUkzk; Ntz;Lk;. vdNt> mg;ngz;fs; Kbf;fg;gl;lgpd; khdf;Nflhf ele;J nfhz;lhy;> tpthfk; ngz;fs; kPJ tpjpf;fg;gLk; nra;ag;gl;l Rje;jukhd jz;lidapy; ghjpNa mg;ngz;fSf;F tpjpf;fg;ngWk;¢ jtpu> cq;fspy; vtH jd;dhy; ghtk; Vw;gl;LtpLk; vd;W(my;yh`;Tf;Fg;) gag;gLfpwhNuh - mtUf;Fj;jhd; ,e;j rl;lk;. vdpDk; ePq;fs; nghWikahf ,Ug;gJ cq;fSf;F kpfTk; ey;yjhFk;¢ ,d;Dk; my;yh`; kd;dpg;NghdhfTk;> kpf;f fUizAilNahdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. 4:32 NkYk; vjd; %yk; cq;fspy; rpyiu NtW rpyiutpl my;yh`; Nkd;ikahf;fpapUf;fpd;whNdh> mjid (milaNtz;Lnkd;W) Nguhir nfhs;shjPHfs;¢ Mz;fSf;F> mtHfs; rk;ghjpj;j(tw;wpy; ngz;fSf;Fk;> mtHfs; chpa) gq;Fz;L¢ (mt;thNw) rk;ghjpj;(tw;wpy; chpa) gq;Fz;L¢ vdNt my;yh`;tplk; mtd; mUisf; NfSq;fs;¢ epr;rakhf my;yh`; vy;yhg; nghUl;fisAk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;. 4:34 (Mz;> ngz; ,Ughyhhpy;) my;yh`; rpyiu rpyiutpl Nkd;ikg;gLj;jp itj;jpUf;fpwhd;. (Mz;fs;) jq;fs; ghyhUf;fhfr;) nryT nra;J nrhj;JfspypUe;J (ngz; tUtjpdhYk;> Mz;fs; ngz;fis epHtfpf;f Ntz;batHfshf ,Uf;fpd;wdH. vdNt ey;nyhOf;fKila ngz;bH (jq;fs; fztd;khHfsplk;) tpRthrkhfTk;> gzpe;Jk; elg;ghHfs;. (jq;fs; fztd;khHfs;) ,y;yhj rkaj;jpy;> ghJfhf;fg;gl Ntz;batw;iw>

my;yh`;tpd; ghJfhty; nfhz;L> ghJfhj;Jf; nfhs;thHfs;¢ ve;jg; ngz;fs; tp\aj;jpy; - mtHfs; (jk; fztUf;F) khW nra;thHfnsd;W ePq;fs; mQ;RfpwPHfNsh> mtHfSf;F ey;YgNjrk; nra;Aq;fs;¢ (mjpYk; jpUe;jhtpl;lhy;) mtHfisg; gLf;ifapypUe;J tpyf;fptpLq;fs;¢ (mjpYk; jpUe;jhtpl;lhy;) mtHfis (,Nyrhf) mbAq;fs;. mtHfs; cq;fSf;F topg;gl;Ltpl;lhy;> mtHfSf;F vjpuhf ve;j topiaAk; NjlhjPHfs; - epr;rakhf my;yh`; kpf caHe;jtdhfTk;> ty;yik cilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. 4:43 ek;gpf;if nfhz;ltHfNs! ePq;fs; XJtJ ,d;dJ vd;W ePq;fs; mwpe;J nfhs;s KbahjthW ePq;fs; Nghijapy; ,Uf;Fk;NghJ njhOiff;F neUq;fhjPHfs;¢ md;wpAk; Fspg;Gf; flikahf ,Uf;Fk;NghJ Fspf;Fk; tiu (gs;spf;Fs; nry;yhjPHfs;¢ gs;spia) ghijahf fle;J nrd;why; jtpu. ePq;fs; NehahspahfNth> ahj;jpiuapNyh> ky[yk; fopj;Njh> ngz;fisj; jPz;bNah ,Ue;J (Rj;jk; nra;J nfhs;s) jz;zPiu ngwhtpbd; Rj;jkhd kz;izj; njhl;L cq;fSila Kfq;fisAk;> cq;fSila iffisAk; jltp 'jak;Kk;" nra;J nfhs;Sq;fs;¢ (,jd;gpd; njhoyhk;) epr;rakhf my;yh`; gpio nghWg;gtdhfTk;> kd;dpg;gtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. 4:75 gy`Pdkhd Mz;fisAk; ngz;fisAk;> rpW Foe;ijfisAk; ghJfhg;gjw;fhf> my;yh`;tpd; ghijapy; ePq;fs; NghH nra;ahjpUf;ff; fhuzk; ahJ? (mtHfNsh) 'vq;fs; ,iwtNd! mf;fpukf;fhuHfs; ,Uf;Fk; ,t;T+iutpl;L vq;fis ntspg;gLj;Jthahf¢ vq;fSf;fhf cd;dplkpUe;J jf;f xU ghJfhtyid mspj;jUs;thahf¢ ,d;Dk; vq;fSf;fhf cd;dplkpUe;J XH cjtpahsidAk; mspj;jUs;thahf" vd;W gpuhHj;jid nra;fpwhHfs;. 4:98 (Mdhy;) Mz;fspYk;> ngz;fspYk;> rpWtHfspYk; gy`PdkhdtHfisj; jtpu - Vnddpy; ,tHfs; vt;tpj cghaKk; njhpahjtHfs;¢ (ntspNawpr; nry;y) topAk; mwpahjtHfs;.

4:117 mtid (my;yh`;it) tpl;L mtHfs; miog;git vy;yhk; ngz; nja;tq;fNsad;wp Ntwpy;iy¢ ,d;Dk; J\;l i\j;jhidAk; jtpu> NtW ahiuAk; mtHfs; miof;ftpy;iy. 4:124 MfNt> MzhapDk; rhp> ngz;zhapDk; rhp> ahH <khd; nfhz;ltHfshf ew;fUkq;fs; nra;fpwhHfNsh> mtHfs;

Rtdgjpapy; EiothHfs;¢ ,d;Dk; mepahak; nra;ag;gl khl;lhHfs;.

mtHfs;

,k;kpNaDk;

4:127 (egpNa! kf;fs;) ck;kplk; ngz;fs; gw;wp (khHf;ff; fl;lisf;) Nfl;lfpwhHfs;¢ mjw;F ePH> 'mtHfisg; gw;wp my;yh`; cq;fSf;F jPHg;Gf; $Wthd;" vd;W nrhy;Yk;¢ jtpu: Ntjj;jpy; cq;Sf;F Xjpf;fhz;gpf;fg;gLtJ mehijg; ngz;fs; rk;ge;jkhf mtHfSf;F tpjpf;fg;gl;lij (k`iu) ePq;fs; mtHfSf;Ff; nfhLf;fhky; mtHfis ePq;fs; kze;J nfhs;s tpUk;gpf; nfhz;bUe;jijg; gw;wpAk;¢ Foe;ijfspy; gytPdkhdtHfisg; gw;wpAk;> mehijfSf;F ePq;fs; ePjpia epiyepWj;j Ntz;Lk; vd;gJ gw;wpAkhFk;¢ MfNt> (mtHfSf;F) ed;ikahf ePq;fs; vijr; nra;jhYk;> mij my;yh`; epr;rakhf ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;. 4:128 xU ngz; jd; fztd; jd;id ntWj;J tpLthd; vd;Nwh my;yJ Gwf;fzpj;J tpLthd; vd;Nwh gae;jhy;> mtHfs; ,UtUk; jq;fSf;Fs; (rkhjhdkhd) xU Kbitr; nra;J nfhz;lhy; mt;tpUtH kPJ Fw;wkpy;iy¢ mj;jifa rkhjhdNk NkyhdJ¢ ,d;Dk;> Md;khf;fs; fUkpj;jdj;jpw;F cl;gl;litahfpd;wd. mt;thW cl;glhky;) xUtUf;nfhUtH cgfhuk; nra;J> (my;yh`;Tf;Fg;) gae;J elg;gPHfshdhy; epr;rakhf my;yh`; ePq;fs; nra;gtw;iwnay;yhk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;. 4:176 (egpNa!) fyhyh (jfg;gd;> jha;> ghl;ld;> gps;is> Ngud; Mfpa thhpRfs; ,y;yhj nrhj;J) gw;wpa khHf;ff; fl;lisia mtHfs; ck;kplk; Nfl;fpwhHfs;. ePH $Wk;: my;yh`; cq;fSf;F (,t;thW) fl;lisapLfpwhd;¢ xU kdpjd; ,we;Jtpl;lhy;> mtDf;F kf;fs; ,y;yhkypUe;J xU rNfhjhp kl;Lk; ,Ue;jhy;> mtSf;F mtd; tpl;Lr; nrd;wjpypUe;J rhp ghjp gq;F cz;L ,jw;F khwhf xU ngz; ,we;J tpl;lhy;> mtSf;F kf;fs; ahUk; ,y;yhjpUe;jhy;> (mtSila rNfhjudhfpa) mtd; mts; nrhj;J KOikf;Fk; thhpR Mthd;¢ ,U rNfhjhpfs; ,Ue;jhy; mtd; tpl;Lr; nrd;w nrhj;jpy; %d;wpy; ,uz;L ghfj;ij milthHfs;¢ mtSf;F cld; gpwe;jtHfs; Mz;fSk; ngz;fSkhf ,Ue;jhy;> ,uz;L ngz;fSf;Fhpa ghfk; XH MZf;F cz;L - ePq;fs; top jtwhky; ,Ug;gjw;fhfNt my;yh`; cq;fSf;F (,t;tpjpfis) tpsf;fp itf;fpwhd;¢ my;yh`; ahtw;iwAk; ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;.
5. ]_uj;Jy; khapjh(Mfhuk;) (czT kuit)

5:5 ,d;iwa jpdk; cq;fSf;F (cz;z) vy;yh ey;y J}a nghUl;fSk; `yhyhf;fg; gl;Ls;sd¢ Ntjk; nfhLf;fg;gl;Nlhhpd; czTk; cq;fSf;F `yhyhdNj¢ cq;fSila czTk; mtHfSf;F (rhg;gpl) MFkhdNj> K/kpd;fshd fw;Gila ngz;fSk;> cq;fSf;F Kd;dH Ntjk; mspf;fg;l;ltHfspYs;s fw;Gila ngz;fSk; tpiyg; ngz;buhfNth> Mir ehafpfshfNth itj;Jf; nfhs;shJ> mtHfSf;Fhpa k`iu mtHfSf;F mspj;J> kz Kbj;Jf; nfhs;tJ cq;fSf;F mDkjpf;fg; gl;Ls;sJ¢ NkYk; vtH <khid epuhfhpf;fpwhNuh> mtUila mky; (nray;) mope;J NghFk; - NkYk; mtH kWikapy; e\;lkile;Njhhpy; xUtuhfNt ,Ug;ghH. 5:6 K/kpd;fNs! ePq;fs; njhOiff;Fj; jahuhFk;NghJ> (Kd;djhf) cq;fs; Kfq;fisAk;> Koq;iffs; tiu cq;fs; ,U iffisAk;> fOtpf; nfhs;Sq;fs;¢ cq;fSila jiyfis (<uf;ifahy;) jltp (k]`{ nra;J) nfhs;Sq;fs;¢ cq;fs; fhy;fis ,U fZf;fhy; tiu(f; fOtpf; nfhs;Sq;fs;) - ePq;fs; ngUe;njhlf;FilNahuhf (Fspf;ff; flikg; gl;Nlhuhf) ,Ue;jhy; Fspj;J(j; Njfk; KOtijAk; Rj;jk; nra;J)f; nfhs;Sq;fs;¢ jtpu ePq;fs; NehahspfshfNth> my;yJ gpuahzj;jpNyh ,Ue;jhy;> my;yJ cq;fspy; vtUk; ky [yk; fopj;J te;jhYk;> my;yJ ePq;fs; ngz;fisj; jPz;b (cly; cwT nfhz;b)Ue;jhYk; (cq;fisr; Rj;jg;gLj;jpf; nfhs;s) cq;fSf;Fj; jz;zPH fpilf;fhtpl;lhy; (jak;Kk; nra;J nfhs;Sq;fs;¢ mjhtJ) Rj;jkhd kz;izf; (ifapdhy; jltpf;) nfhz;L mitfshy; cq;fs; Kfq;fisAk;> cq;fSila iffisAk; jltpf; nfhs;Sq;fs;¢ my;yh`; cq;fis tUj;jf; $ba ve;j rpukj;ijAk; nfhLf;f tpUk;gtpy;iy - Mdhy; mtd; cq;fisj; J}a;ikg; gLj;jTk;¢ ,d;Dk; ePq;fs; mtDf;F ed;wp nrYj;Jk; nghUl;L> jdJ mUl;nfhilia cq;fs; kPJ KOikahf;fTk; tpUk;Gfpwhd;.

5:103 g`Puh (fhJ fpopf;fg;gl;l ngz; xl;lfk;)> ]hapgh (RNar;irahf Nka tplg;gLk; ngz; xl;lfk;) t]Pyh (,ul;ilf; Fl;bfis <d;wjw;fhf rpy epiyfspy; tpf;fpufq;fSf;F NeHe;J tplg;gl;l MLfs;) `hkp (NtiynaJTk; thq;fg;glhky; RNar;irahfj; jphpAk;gb tplg;ggLk; Mz; xl;lfk;) vd;git (Nghd;w rlq;Ffis) my;yh`; Vw;gLj;jtpy;iy - Mdhy; fh/gpHfs;jhk; my;yh`;tpd; kPJ ngha;ahff; fw;gid nra;(J $W)fpd;wdH NkYk; mtHfspy; ngUk;ghNyhH ey;ywpT ngwhjtHfshfNt ,Uf;fpd;wdH.
6. ]_uj;Jy; md;Mk; (ML> khL> xl;lfk;)

6:139 NkYk; mtHfs;> ',e;jf; fhy; eilfspd; tapw;wpy; ,Uf;Fk; Fl;bfs; vq;fs; Mz;fSf;F kl;LNk nrhe;jk;. mit vq;fs; ngz;fSf;Fj; jLf;fg;gl;Ls;sd - mit nrj;Jg; gpwe;jhy;> mtw;wpy; mtHfSf;Fk; gq;F cz;L" vd;Wk; $WfpwhHfs;¢ mtHfSila (,e;jg; ngha;ahd) $w;Wf;F mtd; jf;f $yp nfhLg;ghd; - epr;rakhf mtd; G+uz QhdKilNahDk;> (ahtw;iwAk;) mwpe;jtDkhf ,Uf;fpd;whd;. 6:143 (egpNa! mk;kf;fsplk;) 'fhy;eilfspy; vl;L tiffs; cs;sd nrk;kwp Ml;by; (Mz;> ngz;) ,U tif nts;shl;by; (Mz;> ngz;) ,U tif mtd; (my;yh`;) Mz; ,uz;ilAk; `uhkhf;fp tpl;lhdh? my;yJ ngl;il ,uz;ilAk; `uhkhf;fp tpl;lhdh? my;yJ mt;tpU tiffspYKs;s ngz;fspd; fHg;gq;fspy; cs;stw;iwah (mtd; jLj;jpUf;fpwhd;?) ePq;fs; cz;ik $WgtHfshf ,Ue;jhy;> (,jid) Mjhuj;Jld; vdf;F mwptpAq;fs;" vd;W Nfl;gPuhf. 6:144 ,d;Dk;> 'xl;lifapy; (Mz;> ngz;) ,U tif khl;bYk; (gR> fhis) ,U tifAz;L - ,t;tpU tiffspYs;s Mz;fisah my;yJ ngl;ilfisah my;yJ ,t;tpU tifapYs;s ngl;ilfspd; fHg;gq;fspy; cs;stw;iwah (,iwtd;) jLj;jpUf;fpwhd;. ,t;thW my;yh`; fllisapl;l(jhff; $WfpwPHfNs> mr;)rkak; ePq;fs; rhl;rpahf ,Ue;jPHfsh?" vd;Wk; (egpNa!) ePH NfSk; - kf;fis top nfLg;gjw;fhf mwptpy;yhky; my;yh`;tpd; kPJ ngha;f; fw;gid nra;gtidtpl mjpf mepahaf;fhud; ahH? epr;rakhf my;yh`; ,j;jifa mepahaf; fhuf; $l;lj;jpdUf;F NeHtop fhl;lkhl;lhd;.
7. ]_uj;Jy; m/uh/g;(rpfuq;fs;)

7:81 'nka;ahfNt ePq;fs; ngz;fis tpl;L tpl;L> Mz;fsplk; fhk ,r;iriaj; jzpj;Jf; nfhs;s tUfpwPHfs; - ePq;fs; tuk;G kPWk; r%fj;jhuhfNt ,Uf;fpd;wPHfs;." 7:127 mjw;F> /gpHmt;dpd; r%fj; jiytHfs; (mtid Nehf;fp) '%]hTk; mtUila r%fj;jhUk; G+kpapy; Fog;gk; cz;lhf;fp> ck;ikAk; ck; nja;tq;fisAk; Gwf;fzpj;J tpLk;gb ePH mtHfis tpl;L itg;gPuh?" vd;W Nfl;lhHfs;. mjw;F mtd;> '(mt;thwd;W!) ehk; mtHfSila Mz; kf;fis ntl;bf; nfhd;Wtpl;L> (mtHfisr; rpWikg; gLj;Jtjw;fhf) mtHfSila ngz; kf;fis kl;Lk; capUld; thotpLNthk; epr;rakhf ehk; mtHfs; kPJ G+uz Mjpf;fk; ngw;Ws;Nshk;" vd;W $wpdhd;.

7:141 ,d;Dk; epidT $Wq;fs;: /gpHmt;dpd; $l;lj;jhhplkpUe;J ehk; cq;fisf; fhg;ghw;wpNdhk;¢ mtHfs; cq;fSf;Ff; nfhba Ntjidfisf; nfhLj;Jf; nfhz;bUe;jhHfs;¢ mtHfs; cq;fs; Mz; kf;fisf; nfhiy nra;Jtpl;L> (cq;fisr; ngz; kf;fis capUld; rpWikg;gLj;Jtjw;fhf) cq;fs; thotpl;lhHfs;¢ ,jpy; cq;fSf;F cq;fs; ,iwtdplkpUe;J xU ngUk; Nrhjid Vw;gl;bUe;jJ.
9. ]_uj;Jj; jt;gh (kdtUe;jp kd;dpg;G NjLjy;)

9:46 mtHfs; (NghUf;Fg;) Gwg;gl ehbapUe;jhy;> mjw;F Ntz;ba jahhpg;Gfisr; nra;jpUg;ghHfs;¢ vdpDk; mtHfs; Gwg;gLtij my;yh`; ntWj;J> mtHfs; Gwg;glhjthW jil nra;Jtpl;lhd;¢ (Nghhpy; fye;J nfhs;s Kbahg; ngz;fs;> KjpatHfisg;Nghy;) 'jq;FgtHfSld;> ePq;fSk; jq;fptpLq;fs;" vd;W (mtHfSf;F) $wg;gl;lJ. 9:67 eatQrfHfshd MltUk;> eatQ;rfHfshd ngz;bUk; mtHfspy; rpyH rpyiur; NrHe;jtHfs;> mtHfs; ghtq;fis J}z;b> ed;ikfis tpl;Lk; jLg;ghHfs;. (my;yh`;tpd; ghijapy; nryT nra;ahky;) jk; iffis %bf; nfhs;thHfs;¢ mtHfs; my;yh`;it kwe;J tpl;lhHfs;¢ MfNt mtd; mtHfis kwe;J tpl;lhd; - epr;rakhf eatQ;rfHfs; ghtpfNs MthHfs;.

9:68 eatQ;rfHfshd MltUf;Fk;> eatQ;rfHfshd ngz;bUf;Fk;> fh/gpHfSf;Fk; my;yh`; euf neUg;igNa thf;fspj;Js;shd;¢ mjpy; mtHfs; epiyahfj; jq;fp tpLthHfs;¢ mJNt mtHfSf;Fg; NghJkhdjhFk;¢ ,d;Dk; my;yh`; mtHfisr; rgpj;Js;shd; - mtHfSf;F epue;jukhd NtjidAKz;L. 9:71 K/kpdhd Mz;fSk; K/kpdhd ngz;fSk; xUtUf;nfhUtH cw;w JiztHfshf ,Uf;fpd;wdH¢ mtHfs; ey;yijr; nra;a J}z;LfpwhHfs;¢ jPaij tpl;Lk; tpyf;FfpwhHfs;¢ njhOifiaf; filg;gpbf;fpwhHfs;¢ (Vio thpahfpa) [fhj;ij (Kiwahff;) nfhLj;JtUfpwhHfs;¢ my;yh`;Tf;Fk; mtd; J}jUf;Fk; topg; gLfpwhHfs;¢ mtHfSf;F my;yh`; rPf;fpuj;jpy; fUiz Ghpthd; - epr;rakhf my;yh`; kpifj;jtdhfTk;> QhdKilatdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. 9:72 K/kpdhd Mz;fSf;Fk; K/kpdhd ngz;fSf;Fk; my;yh`; Rtdgjpfis thf;fspj;Js;shd; - mtw;wpd; fPNo MWfs; Xbf;nfhz;bUf;fpd;wd¢ mtw;wpy; mtHfs; vd;nwd;Wk;

,Ug;ghHfs;. (me;j) epj;jpa Rtdgjpfspy; mtHfSf;F cd;dj khspiffs; cz;L - my;yh`;tpd; jpUg;jp jhd; kpfg;nghpaJ mJjhd; kfj;jhd ntw;wp. 9:87 (Nghhpy; fye;Jnfhs;s Kbahg; ngz;fs;> KjpatHfisg;Nghy;) gpd; jq;fpatHfSld; ,Uf;fNt mtHfs; tpUk;GfpwhHfs;¢ mtHfSila ,Ujaq;fs;kPJ Kj;jpiuaplg;gl;L tpl;lJ. MfNt (,jd; ,opit) mtHfs; tpsq;fpf; nfhs;s khl;lhHfs;.
11. ]_uj;J `_J

11:40 ,Wjpahf> ek; cj;juT te;J> mLg;Gg; nghq;fNt> (ehk; E}i` Nehf;fp:) 'capHg; gpuhzpfs; xt;nthU tifapypUe;Jk; (Mz; ngz; nfhz;l) xt;nthU N[hbia (mf;fg;gypy;) Vw;wpf; nfhs;Sk;¢ (%o;fbf;fg;gLthHfs; vd;W vtHfisf; Fwpj;J Kd;Ng ek;) thf;F Vw;gl;Ltpl;lNjh mtHfisj; jtpu¢ ck; FLk;gj;jhiuAk;> <khd; nfhz;ltHfisAk; Vw;wpf;nfhs;Sk;" vd;W ehk; $wpNdhk;¢ ntF nrhw;g kf;fisj; jtpu kw;wtHfs; mtUld; <khd; nfhs;stpy;iy. 11:64 'md;wpAk;> vd; r%fj;jhNu! cq;fSf;F XH mj;jhl;rpahf> ,Njh ngz; xl;lfk;¢ MfNt> ,J my;yh`;Tila (xU) my;yh`;tpd; G+kpapy; (vNjr;irahf) mij Nka tpl;L tpLq;fs;¢ ve;j tpjkhd jPq;Fk; nra;af;fUjp mijj; jPz;lhjPHfs;¢ (mg;gb ePq;fs; nra;jhy;) mjprPf;fpuj;jpy; cq;fis Ntjid gpbj;Jf; nfhs;Sk;" (vd;W $wpdhH).
12. ]_uj;Jj; A+]{/g;

12:23 mtH ve;jg; ngz;zpd; tPl;by; ,Ue;jhNuh> mts; mtHkPJ tpUg;gq;nfhz;L> fjTfisj; jhopl;Lf; nfhz;L (jd; tpUg;gjpw;F ,zq;FkhW) 'thUk;" vd;W mioj;jhs; - (mjw;F mtH kWj;J>) 'my;yh`; (,j;jPa nraypypUe;J) vd;idf; fhj;jUs;thdhf¢ epr;rakhf (cd; fztH) vd; v[khdH> vd; ,lj;ij mofhf (fz;zpakhf) itj;jpUf;fpwhH - mepahak; nra;gtHfs; epr;rakhf ntw;wp ngw khl;lhHfs;" vd;W nrhd;dhH. 12:28 (A+]{/Gila) rl;il gpd;Gwkhff; fpope;jpUe;jij mtH fz;lNghJ> epr;rakhf ,J (ngz;fshfpa) cq;fs; rjpNaahFk; epr;rakhf cq;fSila rjp kfj;jhdNj! (vd;Wk;) 'A+]{/Ng! ,jid ePH ,k;kl;by; tpl;L (ngz;Nz!) cdJ ghtj;jpw;fhf kd;dpg;Gj; Njbf; tpLk;. nfhs;¢

12:29

epr;rakhf eP jtW vd;Wk; $wpdhH.
12. ]_uj;Jj; A+]{/g;

nra;jtHfspy;

xUj;jpahf

,Uf;fpd;wha;"

12:30 mg;gl;bzj;jpy; rpy ngz;fs;¢ 'm[P]pd; kidtp jd;dplKs;s XH ,isQiuj; jdf;F ,zq;Fk;gb tw;GWj;jpapUf;fpwhs;¢ (mtH NkYs;s) Mir mtis kaf;fp tpl;lJ - epr;rakhf ehk; mtis gfpuq;fkhd topNfl;by; jhd; fhz;fpNwhk;" vd;W Ngrpf; nfhz;lhHfs;. 12:31 mg; ngz;fspd; Ngr;Rf;fis (m[P]pd; kidtp) Nfl;lNghJ (tpUe;jpw;fhfr;) rha;khdq;fs; rpj;jk; nra;J mg; ngz;fSf;F ngz;fspy; miog;gDg;gpdhs;¢ (tpUe;jpw;F te;j) mg; xt;nthUj;jpf;Fk; (goq;fis eWf;fpj; jpd;gjw;fhf) xU fj;jpAk; nfhLj;jhs;. ',g; ngz;fs; vjpNu nry;Yk;" vd;W (A+]{/gplk;) $wpdhs;¢ mg; ngz;fs; mtiug; ghHj;jJk; (mtuofpy; kaq;fp) mtiu kpf Nkd;ikahff; fz;lhHfs;. (mtH mofpy; nka; kwe;J) jk; iffisAk; ntl;bf;nfhz;ldH: 'my;yh`;Nt nghpatd;¢ ,tH kdpjNu my;yH! ,tH Nkd;ikf;Fhpa xU kyf;Nfad;wp Ntwpy;iy" vd;W $wpdhHfs;. 12:34 vdNt mtUila ,iwtd; mtUila gpuhHj;jidia Vw;Wf; rjpia mtiu tpl;L nfhz;lhd;¢ mg;ngz;fSila ePf;fptpl;lhd;¢ epr;rakhf mtd; (ahtw;iwAk;) Nfl;gtdhfTk;> ed;fwpgtdhfTk; ,Uf;fpd;whd;. 12:50 (',t;tptuk; murUf;F mwptpf;fg;gl;lJk;) mtiu vd;dplk; mioj;J thUq;fs;" vd;W murH $wpdhH¢ (mtUila) J}jH A+]{/gplk; te;jNghJ mtH> 'ePH ck; v[khdhplk; jpUk;gpr; nrd;W> 'jk; iffis ntl;bf;nfhz;l ngz;fspd; cz;ik epiy vd;d?" vd;W mthplk; NfSk;. epr;rakhf vd; ,iwtd; mg;ngz;fspd; rjpia ed;F mwpe;jtdhf ,Uf;fpd;whd;" vd;W $wpdhH. 12:51 (,t;tptuk; mwpe;j murH mg; ngz;fis mioj;J) 'ePq;fs; A+]{/ig cq;fs; tpUg;gj;jpw;F ,zq;FkhW mioj;jNghJ cq;fSf;F NeHe;jJ vd;d?" vd;W Nfl;lhH¢ (mjw;F) mg; ngz;fs;> 'my;yh`; vq;fis fhg;ghdhf! ehq;fs; mthplj;jpy; ahnjhU nfLjpiaAk; mwpatpy;iy" vd;W $wpdhHfs;¢ m[P]{ila kidtp> ',g;nghOJ (vy;NyhUf;Fk;) cz;ik ntspg;gl;L tpl;lJ. ehd; jhd; ,tiu vd; tpUg;gj;jpw;F

,zq;FkhW tw;GWj;jpNdd;. epr;rakhf mtH cz;ikahsHfspy; cs;stH" vd;W $wpdhs;.
13. ]_uj;JH u/J (,b)

13:8

xt;nthU ngz;Zk; (fHg;gj;jpy;) Rke;J nfhz;bUg;gijAk;> fHg;gg;igfs; RUq;fp FiwtijAk;> mit tphpe;J mjpfhpg;gijAk; my;yh`; ed;fwpthd;¢ xt;nthU nghUSf;Fk; mtdplk; msT ,Uf;fpd;wJ.

14. ]_uj;J ,g;uh`Pk;

14:6

%]h jk; r%fj;jhhplk;: /gpHmt;Dila $l;lj;jhhplkpUe;J (my;yh`;) cq;fisf; fhg;ghw;wpa NghJ> my;yh`; cq;fSf;Fg; Ghpe;j mUs; nfhilia epidj;Jg; ghUq;fs;¢ mtHfNsh> cq;fisf; nfhba Ntjidahy; Jd;GWj;jpaJld;> cq;fSila Mz; Foe;ijfis mWj;(Jf; nfhiy nra;)Jk; cq;fs; ngz;kf;fis (kl;Lk;) capUld; tpl;Lf; nfhz;Lk; ,Ue;jhHfs; - ,jpy; cq;fs; ,iwtdplkpUe;J cq;fSf;F kfj;jhd Nrhjid (Vw;gl;L) ,Ue;jJ" vd;W $wpdhH.

16. ]_uj;Je; e`;y; (Njdp)

16:57

NkYk;> mtHfs; my;yh`;Tf;Fg; ngz; kf;fis Vw;gLj;JfpwhHfs;¢ mtd; (,tHfs; $WtjpypUe;J) kfh ghpRj;jkhdtd;. Mdhy; mtHfs; jq;fSf;fhf tpUk;GtNjh (Mz; Foe;ijfs;). mtHfspy; xUtDf;F ngz; Foe;ij gpwe;Js;sJ vd;W ed;khuhaq; $wg;gl;lhy; mtd; Kfk; fWj;J tpLfpwJ - mtd; NfhgKilatdhfpwhd;. (,d;Dk;) jhq;fs; tpUk;ghjitfis (ngz; kf;fis) my;yh`;Tf;F cz;nld;W (fw;gidahf) Vw;gLj;JfpwhHfs;. epr;rakhfj; jq;fSf;F (,jdhy;) ed;ikNa fpl;Lnkd mtHfSila ehTfs; ngha;Aiuf;fpd;wd¢ epr;rakhf mtHfSf;F (euf) neUg;Gj; jhd; ,Uf;fpwJ¢ ,d;Dk;> epr;rakhf mtHfs; mjpy; Kw;gLj;jg;gLthHfs; vd;gjpYk; re;Njfkpy;iy.

16:58

16:62

16:92 ePq;fs; (rj;jpaj;ij Kwpf;Fk; ,t;tp\aj;jpy; kjpnfl;l) xU ngz;Zf;F xg;ghfp tplhjPHfs; - mts; E}iy E}w;W ed;F KWf;Nfw;wpa gpwF> jhNd mijj; (jwpj;J) Jz;L Jz;lhf;fp tpl;lhs;¢ xU r%fj;jhH kw;nwhU r%fj;jhiu tpl mjpfkhdtHfshf ,Uf;fpwhHfs; vd;Dk; fhuzj;jhy; ePq;fs;

cq;fs; rj;jpaq;fis cq;fSf;fpilapy; Vkhw;Wtjw;F rhjdq;fshf;fpf; nfhs;shjPHfs;¢ epr;rakhf my;yh`; cq;fisr; Nrhjpg;gnjy;yhk; ,jd; %ykhfj;jhd;. ,d;Dk; ePq;fs; v(t; tp\aj;)jpy; Ngjg;gl;Lf; nfhz;bUe;jPHfNsh> (mjid) mtd; cq;fSf;F fpahkehspy; epr;rakhfj; njspthf;Fthd;. 16:97 MzhapDk;> ngz;zhapDk; K/kpdhf ,Ue;J ahH (rd;khHf;fj;jpw;F ,zf;fkhd) ew; nray;fisr; nra;jhYk;> epr;rakhf ehk; mtHfis (,t;Tyfpy;) kzkpf;f J}a tho;f;ifapy; thor; nra;Nthk;¢ ,d;Dk; (kWikapy;) mtHfSf;F mtHfs; nra;J nfhz;bUe;jtw;wpypUe;J kpfTk; mofhd $ypia epr;rakhf ehk; nfhLg;Nghk;.

17. gdP ,];uhaPy;(,];uhaPypd; re;jjpfs;)

17:40 (K\;hpf;FfNs!) cq;fs; ,iwtd; cq;fSf;F Mz; kf;fis mspj;J tpl;L (jdf;F kl;Lk;) kyf;FfspypUe;J ngz; kf;fis vLj;Jf;nfhz;lhdh? epr;rakhf ePq;fs; kpfg;ngUk; (ngha;f;) $w;iwNa $WfpwPHfs;. 17:59 (ek;Kila mj;jhl;rpfis ,tHfSf;F) Ke;jpatHfSk; ngha;g;gpj;jijj; jtpu (NtW vJTk; ,tHfs; NfhUk;) mj;jhl;rpfis mDg;g ek;ikj; jLf;ftpy;iy¢ (,jw;F Kd;) ehk; ']%J" $l;lj;jhUf;F xU ngz; xl;lfj;ijf; fz;$lhd mj;jhl;rpahff; nfhLj;jpUe;Njhk;¢ mtHfNsh (tuk;G kPwp) mjw;F mepahak; nra;jdH¢ (kf;fis) mr;r%l;b vr;rhpg;gjw;fhNt md;wp ehk; (,j;jifa) mj;jhl;rpfis mDg;Gtjpy;iy.

23. ]_uj;Jy; K/kpD}d; (tpRthrpfs;)

23:27 mjw;F> 'ePH ek; fz; Kd; ek;Kila t`Pawptpg;gpd;gbAk; fg;giyr; nra;tPuhf! gpwF ek;Kila fl;lis te;J> mLg;Gf; nfhjpf;Fk; NghJ> xt;nthd;wpYk; Mz;> ngz; ,uz;buz;L NrHe;j [ijiaAk;> ck;Kila FLk;gj;jpdhpy; vtH kPJ ek; (jz;lid gw;wpa) thf;F Vw;gl;Ltpl;lNjh mtiuj; jtpu> (kw;wtHfisAk;) mjpy; Vw;wpf; nfhs;Sk;¢ ,d;Dk;: mepahak; nra;jhHfNs mtHfisg; gw;wp ePH vd;dplk; ghpe;J Ngr Ntz;lhk; - epr;rakhf mtHfs; %o;fbf;fg;gLthHfs;" vd;W mtUf;F ehk; mwptpj;Njhk;.
24. ]_uj;Je; E}H (Ngnuhsp)

24:3

tpgrhud;> tpgrhhpiaNah my;yJ ,iz itj;J tzq;FgtisNah md;wp NtW ve;jg; ngz;izAk; tpthfk;

nra;a khl;lhd;¢ tpgrhhp> tpgrhuidNah my;yJ ,iz itj;J tzq;FgtidNah md;wp (NtWahiuAk;) tpthfk; nra;a khl;lhs; - ,J K/kpd;fSf;F tpyf;fg;gl;bUf;fpwJ. 24:4 vtHfs; fw;Gs;s ngz;fs; kPJ mtJ}W $wp (mij ep&gpf;f) ehd;F rhl;rpfisf; nfhz;L tutpy;iyNah> mtHfis ePq;fs; vz;gJ firab mbAq;fs;¢ gpd;dH mtHfsJ rhl;rpaj;ij vf;fhyj;jpYk; Vw;Wf; nfhs;shjPHfs; - epr;rakhf mtHfs;jhd; jPatHfs;. 24:12 K/kpdhd Mz;fSk;> K/kpdhd ngz;fSkhfpa ePq;fs; ,jidf; Nfs;tpAw;wNghJ> jq;fisg; (Nghd;w K/kpdhdtHfisg;) gw;wp ey;nyz;zq; nfhz;L> ',J gfpuq;fkhd tPz; gopNaahFk;" vd;W $wpapUf;f Ntz;lhkh? 24:23 vtHfs; K/kpdhd xOf;fKs;s> Ngij ngz;fs; kPJ mtJ}W nra;fpwhHfNsh> mtHfs; epr;rakhf ,k;ikapYk;> kWikapYk; rgpf;fg;gl;ltHfs;¢ ,d;Dk; mtHfSf;Ff; fLikahd NtjidAKz;L. 24:26 nfl;l ngz;fs; nfl;l Mz;fSf;Fk; nfl;l Mz;fs; nfl;l ngz;fSf;Fk; ,d;Dk;: ey;y J}a;ikAila ngz;fs;> ey;y J}a;ikahd Mz;fSf;Fk; ey;y J}a;ikahd Mz;fs; ey;y J}a;ikahd ngz;fSf;Fk; (jFjpahdtHfs;.) mtHfs; $Wtij tpl;Lk; ,tHfNs J}a;ikahdtHfs;. ,tHfSf;F kd;dpg;Gk;> fz;zpakhd czTKz;L.
24. ]_uj;Je; E}H (Ngnuhsp)

24:31 ,d;Dk;¢ K/kpdhd ngz;fSf;Fk; ePH $WtPuhf: mtHfs; jq;fs; ghHitfisj; jho;j;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;¢ jq;fs; ntl;fj; jyq;fisg; Ngzpf;fhj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;¢ jq;fs; mofyq;fhuj;ij mjpdpd;W (rhjhuzkhf ntspapy;) njhpaf; $baijj; jtpu (NtW vijAk;) ntspf; fhl;lyhfhJ¢ ,d;Dk; jq;fs; Kd;whidfshy; mtHfs; jq;fs; khHGfis kiwj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;¢ NkYk;> (K/kpdhd ngz;fs;) jk; fztHfs;> my;yJ jk; je;ijaHfs;> my;yJ jk; fztHfspd; je;ijaHfs; my;yJ jk; Gjy;tHfs; my;yJ jk; fztHfspd; Gjy;tHfs;> my;yJ jk; rNfhjuHfs; my;yJ jk; rNfhjuHfspd; Gjy;tHfs;> my;yJ jk; rNfhjhpfspd; Gjy;tHfs;> my;yJ jq;fs; ngz;fs;> my;yJ jk; tyf;fuq;fs; nrhe;jkhf;fpf; nfhz;ltHfs;> my;yJ MltHfspy; jk;ik mz;b thOk; (ngz;fis tpUk;g Kbahj msT tajhdtHfs;) ngz;fspd; kiwthd mq;fq;fisg; gw;wp

mwpe;J nfhs;shj rpWtHfs; Mfpa ,tHfisj; jtpu> (NtW Mz;fSf;Fj;) jq;fSila mofyq;fhuj;ij ntspg;gLj;jf; $lhJ¢ NkYk;> jhq;fs; kiwj;J itf;Fk; mofyq;fhuj;jpypUe;J ntspg;gLkhW jq;fs; fhy;fis (G+kpapy;) jl;b elf;f Ntz;lhk;¢ NkYk;> K/kpd;fNs! (,jpy; cq;fsplk; VNjDk; jtW Nehpl;bUg;gpd;>) ePq;fs; jt;gh nra;J (gpio nghWf;fj; Njb)> ePq;fs; ntw;wp ngWk; nghUl;L> ePq;fs; midtUk; my;yh`;tpd; gf;fk; jpUk;Gq;fs;. 24:32 ,d;Dk;> cq;fspy; tho;f;ifj; Jiz ,y;yh (MltH> ngz;b)Uf;Fk;> mt;thNw (tho;f;ifj; Jizapy;yh) ]hyp`hd cq;fs; (Mz;> ngz;) mbikfSf;Fk; tpthfk; nra;J itAq;fs;¢ mtHfs; Viofshf ,Ue;jhy;> my;yh`; jd; ey;yUisf; nfhz;L mtHfisr; rPkhd;fshf;fp itg;ghd;¢ NkYk; my;yh`; (nfhilapy;) tprhykhdtd;. (ahtw;iwAk;) ed;fwpe;jtd;.

24:33 tpthfk; nra;tjw;F (chpa trjpfisg;) ngw;Wf; nfhs;shjtHfs; mtHfis my;yh`; jk; ey;yUspdhy; rPkhd;fshf;Fk; tiu mtHfs; xOf;fk; Ngzl;Lk;. ,d;Dk; cq;fs; tyf;fuq;fs; nrhe;jkhf;fpf; nfhz;ltHfspy; (mbikfspy; chpa njhifiaf; nfhLj;Njh my;yJ Kiwahf rk;ghjpj;Jj; jUtjhf thf;Ff; nfhLj;Njh) vtNuDk; (Rje;jpukhtjw;fhd) chpikg; gj;jpuk; tpUk;gpdhy; mjw;Fhpa ed;ikahd jFjpia ePq;fs; mt;tbikaplk; (,Ug;gJ gw;wp) mwptPHfshapd;> mtHfSf;Fj; cupik gj;jpuk; vOjpf; nfhLq;fs;¢ ,d;Dk; (mjw;fhd nghUis) my;yh`; cq;fSf;Fj; je;jpUf;Fk; nghUspypUe;J mtHfSf;Ff; nfhLg;gPHfshf¢ NkYk;> jq;fs; fw;igg; Ngzpf; nfhs;s tpUk;Gk; cq;fs; mbikg; ngz;fis - mw;gkhd cyf tho;f;if trjpfisj; NjbatHfshf tpgrhuj;jpw;F (mtHfis) epHg;ge;jpf;fhjPHfs;¢ mg;gb vtNdDk; me;jg; ngz;fis epHg;ge;jpj;jhy; mtHfs; epHg;ge;jpf;fg;gl;l gpd; epr;rakhf my;yh`; kd;dpg;gtdhfTk; fpUigAilatdhfTk; ,Uf;fpwhd;. 24:60 NkYk;> ngz;fspy; tpthfj;ij ehl Kbahj (KjpHe;J) taij mile;J tpl;l ngz;fs;> jq;fs; mofyq;fhuj;ij(g; gpwUf;F) ntspahf;fhjtHfshd epiyapy;> jq;fs; Nkyhilfisf; fow;wpapUg;gJ> mtHfs; kPJ Fw;wkpy;iy¢ Mdhy; (,jidAk; mtHfs; jtpHj;J) xOq;ifg; Ngzpf;nfhs;tJ mtHfSf;F kpfTk; eykhf ,Uf;Fk;. my;yh`; (ahtw;iwAk;) nrtpNaw;gtd;¢ ed;fwpgtd;.
26. ]_uj;J\; \{/uh(ftpQHfs;)

26:155 mtH nrhd;dhH: ',Njh (mj;jhl;rpahf) xU ngz; xl;lfk;! (fpzw;wpypUe;J) mjw;F (xU ehs;) jz;zPH Fbg;Gz;L¢ cq;fSf;Fk; Fwpg;glg;gl;l xU ehspy; jz;zPH mUe;Jk; Kiw tUk;."
27. ]_uj;Je; ek;yp(vWk;Gfs;)

27:23 'epr;rakhf m(j; Njrj;j)tHfis xU ngz; Ml;rp Ghptij ehd; fz;Nld;¢ ,d;Dk;> mtSf;F (Njitahd) xt;nthU nghUSk; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ¢ kfj;jhd XH mhpahrdKk; mtSf;F ,Uf;fpwJ. 27:42 MfNt> mts; te;j nghOJ> 'cd;Dila mhpahrdk; ,J Nghd;wjh?" vd;W Nfl;fg;gl;lJ. mjw;F mts;: 'epr;rakhf ,J mijg; NghyNt ,Uf;fpwJ" vd;W $wpdhs;¢ ,e;jg; ngz;kzpf;F Kd;Ng ehq;fs; Qhdk; nfhLf;fg;gl;L tpl;Nlhk;> ehq;fs; K];ypk;fshfTk; ,Uf;fpNwhk; (vd;W ]{iykhd; $wpdhH). 27:55 'ePq;fs; ngz;fis tpl;L tpl;L> Nkhfq; nfhz;ltHfshf Mz;fis neUq;FfpwPHfsh? ePq;fs; Kw;wpYk; mwptpy;yhj kf;fshf ,Uf;fpwPHfs;" (vd;Wk; $wpdhH).

28. ]_uj;Jy; f]]; (tuyhWfs;)

28:4 epr;rakhf /gpHmt;d; ,g;G+kpapy; ngUikabj;Jf; nfhz;L> me;j G+kpapYs;stHfisg; (gy) gphptpdHfshf;fp> mtHfspypUe;J xU $l;lj;jhiu gy`Pdg;gLj;jpdhd;¢ mtHfSila Mz; Foe;ijfis mWj;(Jf; nfhiy nra;)J ngz; Foe;ijfis capUld; tpl;Lk; itj;jhd;¢ epr;rakhf mtd; Fog;gk; nra;Nthhpy; xUtdhf ,Ue;jhd;. 28:23 ,d;Dk;> mtH kj;ad; ehl;Lj; jz;zPH(j; Jiwapd;) mUNf te;jNghJ> mt;tplj;jpy; xU $l;lj;jpdH (jk; fhy; eilfSf;Fj;) jz;zPH Gfl;bf; nfhz;bUe;jijf; fz;lhH¢ mtHfisj; jtpu> ngz;fs; ,UtH (jq;fs; MLfSf;Fj; jz;zPH Gfl;lhJ) xJq;fp epd;wijf; fz;lhH¢ 'cq;fspUthpd; tp\ak; vd;d?" vd;W (mg;ngz;fsplk;) mtH Nfl;lhH¢ mjw;F: ',k;Nka;g;gtHfs; (jz;zPH Gfl;bf; tpl;L) tpyFk; tiu ehq;fs; vq;fs; (MLfSf;Fj;) jz;zPH Gfl;l KbahJ - NkYk; vq;fs; je;ij kpfTk; taJ KjpHe;jtH" vd;W mt;tpUtUk; $wpdhHfs;. 28:25 (rpwpJ Neuj;jpw;Fg;) gpwF mt;tpU ngz;fspy; xUtH ehzj;Jld; ele;J %]htpd; Kd; te;J¢ 'vq;fSf;fhf ePq;fs; jz;zPH

Gfl;bajw;fhd $ypia cq;fSf;F toq;Ftjw;fhf vq;fs; je;ij cq;fis miof;fpwhH" vd;W $wpdhH¢ ,t;thwhf %]h mthplk; te;jNghJ jk; tuyhw;iw vLj;Jr; nrhd;dhH¢ mjw;ftH¢ 'gag;glhjPH! mf;fpukf;fhu r%fj;jhiu tpl;Lk; ePH jg;gpj;Jtpl;BH" vd;W $wpdhH. 28:26 mt;tpU ngz;fspy; xUtH $wpdhH¢ 'vd; mUikj; je;ijNa! ePq;fs; ,tiuf; $ypf;F mkHj;jpf; nfhs;Sq;fs;¢ ePq;fs; $ypf;F mkHj;JgtHfspy; epr;rakhf ,tH kpfTk; NkyhdtH¢ gyKs;stH¢ ek;gpf;ifahdtH." 28:27 (mg;NghJ mtH %]htplk;) $wpdhH: 'ePH vdf;F vl;L Mz;Lfs; Ntiy nra;aNtz;Lk; vd;w epge;jidapd; kPJ> vd;Dila ,t;tpU ngz;fspy; xUtiu ckf;F kzKbj;Jf; nfhLf;f epr;rakhf ehd; ehLfpNwd; - MapDk;> ePH gj;J (Mz;Lfs;) G+Hj;jp nra;jhy;> mJ ck; tpUg;gk;¢ ehd; ckf;F rpukj;ij nfhLf;f tpUk;gtpy;iy. ,d;\h my;yh`;> vd;id ey;ytHfspy; cs;stuhf fhz;gPH."

33. ]_uj;Jy; m`;[hg; (rjpfhu mzpapdH)

33:32 egpapd; kidtpfNs! ePq;fs; ngz;fspy; kw;wg; ngz;fisg; Nghyy;y¢ ePq;fs; ,iwar;rj;NjhL ,Uf;f tpUk;gpdhy;> (me;epaUld; elj;Jk;) Ngr;rpy; espdk; fhl;lhjPHfs;. Vnddpy; vtd; cs;sj;jpy; Neha; (jtwhd Nehf;fk;) ,Uf;fpd;wNjh> m(j;jifa)td; Mir nfhs;thd;¢ ,d;Dk; ePq;fs; ey;y Ngr;Nr NgRq;fs;. 33:33 (egpapd; kidtpfNs!) ePq;fs; cq;fs; tPLfspNyNa jq;fpapUq;fs;¢ Kd;dH mQ;Qhd fhyj;jpy; (ngz;fs;) jphpe;J nfhz;bUe;jijg; Nghy; ePq;fs; jphpahjPHfs;¢ njhOifia Kiwg;gb cWjpAld; filg;gpbj;J njhOq;fs;¢ [fhj;Jk; nfhLj;J thUq;fs;. my;yh`;Tf;Fk;> mtDila J}jUf;Fk; fPo;gbAq;fs;¢ (egpapd;) tPl;ilAilatHfNs! cq;fis tpl;Lk; mRj;jq;fis ePf;fp> cq;fis Kw;wpYk; ghpRj;jkhf;fptplNt my;yh`; ehLfpwhd;.

33:35 epr;rakhf K];ypk;fshd Mz;fSk;> ngz;fSk;¢ ed;dk;gpf;if nfhz;l Mz;fSk;> ngz;fSk;¢ ,iwtopghLs;s Mz;fSk;> ngz;fSk;¢ cz;ikNa NgRk; Mz;fSk;> ngz;fSk;¢ ngz;fSk;¢ (my;yh`;tplk;) nghWikAs;s Mz;fSk;> cs;sr;rj;Jld; ,Uf;Fk; Mz;fSk;> ngz;fSk;¢ jHkk; nra;Ak; ngz;fSk;¢ Nehd;G Nehw;Fk; Mz;fSk;> Mz;fSk;>

ngz;fSk;¢ jq;fs; ntl;fj;jyq;fis (fw;igf;) fhj;Jf; nfhs;Sk; Mz;fSk;> ngz;fSk;¢ my;yh`;it mjpfkjpfk; jpahdk; nra;Ak; Mz;fSk;> ngz;fSk; - Mfpa ,tHfSf;F my;yh`; kd;dpg;igAk; kfj;jhd ew;$ypiaAk; rpj;jg;gLj;jpapUf;fpd;whd;.

33:36 NkYk;> my;yh`;Tk; mtDila J}jUk; xU fhhpaj;ijg;gw;wpf; fl;lisapl;L tpl;lhy;> mtHfSila mf;fhhpaj;jpy; NtW mgpg;gpuhak; nfhs;tjw;F <khd; nfhz;Ls;s ve;j MZf;Nfh ngz;Zf;Nfh chpikapy;iy¢ MfNt> my;yh`;Tf;Fk; mtDila u]_Yf;Fk; vtNuDk; khW nra;jhy; epr;rakhf mtHfs; gfpuq;fkhd topNfl;bNyNa ,Uf;fpwhHfs;. 33:37 (egpNa!) vtUf;F my;yh`;Tk; mUs; Ghpe;J> ePUk; mtH kPJ mUs; Ghpe;jPNuh> mthplj;jpy; ePH: 'my;yh`;Tf;Fg; gae;J ePH ck; kidtpia (tpthf tpyf;Fr; nra;J tplhky;) ck;kplNk epWj;jp itj;Jf; nfhs;Sk;" vd;W nrhd;d NghJ my;yh`; ntspahf;f ,Ue;jij> kdpjHfSf;Fg; gae;J ePH ck;Kila kdj;jpy; kiwj;J itj;jpUe;jPH¢ Mdhy; my;yh`; mtd; jhd;> ePH gag;gLtjw;Fj; jFjpAilatd;¢ MfNt i[J mtis tpthf tpyf;F nra;Jtpl;l gpd;dH ehk; mtis ckf;F kzk; nra;tpj;Njhk;¢ Vndd;why; K/kpd;fshy; (RtPfhpj;J) tsHf;fg;gl;ltHfs;> jk; kidtpkhHfis tpthfuj;Jr; nra;J tpl;lhy;> m(tHfis tsHj;j)tHfs; mg;ngz;fis kze;J nfhs;tjpy; ahnjhU jilAkpUf;ff; $lhJ vd;gjw;fhf (,J) eilngw;Nw jPu Ntz;ba my;yh`;tpd; fl;lisahFk;. 33:49 <khd; nfhz;ltHfNs! K/kpdhd ngz;fis ePq;fs; kze;J> gpwF ePq;fs; mtHfis njhLtjw;F Kd;dNkNa 'jyhf;" nra;J tpl;BHfshdhy;> mtHfs; tp\aj;jpy; ePq;fs; fzf;fplf; $ba (,j;jj;)jtiz xd;Wk; cq;fSf;F ,y;iy MfNt mtHfSf;Fj; (jf;fjhf) VNjDk; nfhLj;J mofhd Kiwapy; mtHfis tpLtpj;J tpLq;fs;. 33:50 egpNa! vtHfSf;F ePH mtHfSila k`iu nfhLj;J tpl;BNuh me;j ck;Kila kidtpaiuAk;> ckf;F(g; Nghhpy; vspjhf) my;yh`; mspj;Js;stHfspy; ck; tyf;fuk; nrhe;jkhf;fpf; nfhz;ltHfisAk;> ehk; ckf;F `yhyhf;fp ,Uf;fpd;Nwhk;¢ md;wpAk; ck; je;ijahpd; rNfhjuHfspd; kfs;fisAk;> ck; je;ijahpd; rNfhjhpfs; kfs;fisAk;> ck; khkd; khHfspd; kfs;fisAk;> ck; jhapd; rNfhjhpkhhpd; kfs;fisAk; ,tHfspy; ahH ck;Kld; `p[;uj; nra;J te;jhHfNsh mtHfis (ehk; ckf;F tpthfj;jpw;F `yhyhf;fpNdhk;)¢ md;wpAk; K/kpdhd xU ngz; egpf;Fj; jd;id mHg;gzpj;J> egpAk;

mtis kze;J nfhs;s tpUk;gpdhy; mtisAk; (kzf;f ehk; ck;ik mDkjpf;fpd;Nwhk;)¢ ,J kw;w K/kpd;fSf;fd;wp ckf;Nf (ehk; ,j;jF chpikaspj;Njhk;¢ kw;w K/kpd;fisg; nghWj;jtiu) mtHfSf;F mtHfSila kditpkhHfisAk;> mtHfSila tyf;fuq;fs; nrhe;jkhf;fpf; nfhz;ltHfisAk; gw;wp ehk; flikahf;fpAs;sij ed;fwpNthk;¢ ckf;F VJk; epHg;ge;jq;fs; Vw;glhjpUf;Fk; nghUl;Nl (tpjp tpyf;fspj;Njhk;)¢ NkYk; my;yh`; kpf kd;dpg;gtd;¢ kpf;f md;Gilatd;.
33. ]_uj;Jy; m`;[hg; (rjpfhu mzpapdH)

33:52

,tHfSf;Fg; gpd;dhy; ck; tyf;fuk; nrhe;jkhf;fpf; ngz;fs; ckf;F `yhy; nfhz;ltHfs; jtpu ,ju Mfkhl;lhHfs;¢ ,d;Dk; ,tHfSila ,lj;jpy; NtW kidtpaiu khw;wpf; nfhs;tJk;¢ mtHfSila moF ck;ikf; ftHe;j NghjpYk; rhpNa - `yhy; ,y;iy - NkYk;> my;yh`; midj;Jg; nghUs;fisAk; fz;fhzpg;gtd;. (egpapd; kidtpkhHfshfpa) mtHfs;> jq;fSila je;ijaH Kd;Gk;> jq;fs; Mz; kf;fs; Kd;Gk; jq;fs; rNfhjuHfs; Kd;Gk;> jq;fs; rNfhjuHfspd; Mz;kf;fs; Kd;Gk;> jq;fs; rNfhjhpfspd; Mz;kf;fs; Kd;Gk;> mtHfspd; ngz;fs; Kd;Gk;¢ mtHfSila tyf;fuq;fs; nrhe;jkhf;fpf; nfhz;ltHfs; Kd;Gk; (tUtJ) mtHfs; kPJ Fw;wkhfhJ¢ vdNt> ePq;fs; my;yh`;Tf;Fg; gae;J nfhs;Sq;fs;¢ (egpapd; kidtpkhHfNs!) epr;rakhf my;yh`; vy;yhtw;Wf;Fk; rhl;rpahf ,Uf;fpd;whd;.

33:55

33:58 <khd; nfhz;l Mz;fisAk;> <khd; nfhz;l ngz;fisAk; nra;ahj (vijAk; nra;jjhff;) $wp vtH Nehtpid nra;fpwhHfNsh> mtHfs; epr;rakhf mtJ}iwAk;> ntspg;gilahd ghtj;ijANk Rke;J nfhs;fpwhHfs;. 33:59 egpNa! ePH ck; kidtpfSf;Fk;> ck; ngz;kf;fSf;Fk; <khd; ngz;fSf;Fk;> mtHfs; jq;fs; nfhz;ltHfspd; jiyKd;whidfisj; jho;j;jpf; nfhs;SkhW $WtPuhf¢ mtHfs; (fz;zpakhdtHfs; vd) mwpag;gl;L Nehtpid nra;ag;glhkypUf;f ,J Rygkhd topahFk;. NkYk; my;yh`; kpf kd;dpg;gtd;¢ kpf;f md;Gilatd;. 33:73 vdNt> (,t;tkhdpjj;ij khW nra;Ak;) Kdh/gpf;fhd ngz;fisAk;¢ K\;hpf;fhd Mz;fisAk;> Kdh/gpf;fhd Mz;fisAk;> K\;hpf;fhd ngz;fisAk; epr;rakhf my;yh`; Ntjid nra;thd;¢ (Mdhy; ,t;tkhdpjj;ij kjpj;J elf;Fk;)

K/kpdhd Mz;fisAk;> K/kpdhd ngz;fisAk; (mtHfs; jt;ghit Vw;W) kd;dpf;fpd;whd;. my;yh`; kpf kd;dpg;gtd;¢ kpf;f md;Gilatd;.
35. ]_uj;J /ghj;jpH (gilg;gtd;)

35:11 md;wpAk; my;yh`;jhd; cq;fis (Kjypy;) kz;zhy; gilj;jhd;¢ gpd;dH xU Jsp ,e;jphpaj;jpypUe;J - gpd; cq;fis (Mz;> ngz;) N[hbahf mtd; Mf;fpdhd;> mtd; mwpahky; ve;jg; ngz;Zk; fHg;gk; jhpg;gJkpy;iy¢ gpurtpg;gJkpy;iy. ,t;thNw xUtUila taJ mjpfkhf;fg;gLtJk;> mtUila tajpypUe;J Fiwg;gJk; (yt;`{y; k`;/G+s; vd;Dk;) Vl;by; ,y;yhkypy;iy¢ epr;rakhf ,J my;yh`;Tf;F vspjhdNjahFk;.
37. ]_uj;J]; ]h/g;/ghj; (mzptFg;Gfs;)

37:149

(egpNa!) mtHfsplk; NfSk;: ck; ,iwtDf;Fg; ngz; kf;fisAk; mtHfSf;F Mz;kf;fisAkh (fw;gid nra;fpwhHfs;) vd;W.

37:150 my;yJ ehk; kyf;Ffisg; ngz;fshfth gilj;Njhk;? (mjw;F) mtHfs; rhl;rpfsh? 37:153 (md;wpAk;> my;yh`;) mtd; Mz;kf;fis ngz;kf;fisj; NjHe;njLj;Jf; nfhz;lhdh? tpl;Lg;

40. ]_uj;Jy; K/kpd;

40:25 MfNt> mtH ek;kplkpUe;J rj;jpaj;ij mtHfsplk; nfhz;L te;j NghJ> mtHfs;: ',tUld; <khd; nfhz;bUg;Nghhpd; Mz; Foe;ijfis nfhd;W> mtHfspd; ngz; Foe;ijfis capUld; tpl;L tpLq;fs;" vd;W $wpdhHfs;¢ NkYk; fh/gpHfspd; rjp topNfl;byd;wp Ntwpy;iy. 40:40 'vtH jPik nra;fpwhNuh> mtH mijg; Nghd;wijNa $ypahff; nfhLf;fg;gLthH¢ vtH xUtH> MNzh my;yJ ngz;Nzh K/kpdhd epiyapy; ]hyp`hd (ey;y) mky;fs; nra;fpwhNuh mtHfs; RtHf;fj;jpy; gpuNtrpg;ghH¢ mjpy; fzf;fpy;yhJ mtHfs; cztspf;fg;gLthHfs;.
41. ]_uj;J `hkPk; ][;jh

41:47 (,Wjpj; jPHg;gpd;) Ntisf;Fhpa Qhdk; mtDf;F nrhe;jkhdJ¢ ,d;Dk;> mtd; mwpahky; goq;fspy; vJTk; mtw;wpd;

ghisfspypUe;J ntspg;gLtjpy;iy¢ (mtd; mwpahJ) ve;jg; ngz;Zk; #y; nfhs;tJkpy;iy¢ gpurtpg;gJkpy;iy¢ (,Wjpj; jPHg;Gf;fhd) me;ehspy; mtd; 'vdf;F ,izahf;fg;gl;lit vq;Nf?" vd;W mtHfsplk; Nfl;ghd;¢ mg;NghJ mtHfs; 'vq;fspy; vtUNk (mt;thW) rhl;rp $WgtHfs; ,y;iy" vd;W ehq;fs; cdf;F mwptpj;JtpLfpNwhk;" vd;W $WthHfs;.
42. ]_uj;J\; \_wh (fye;jhNyhrpj;jy;)

42:49

my;yh`;Tf;Nf thdq;fSilaTk; G+kpAilaTk; Ml;rp nrhe;jkhFk;¢ MfNt jhd; tpUk;gpatw;iw mtd; ngz; kf;fis gilf;fpd;whd;¢ jhd; tpUk;GNthUf;Fg; mspf;fpwhd;¢ kw;Wk; jhd; tpUk;GNthUf;F Mz; kf;fis mspf;fpd;whd;.

42:50 my;yJ mtHfSf;F mtd; Mz;kf;fisAk;> ngz; kf;fisAk; NrHj;Jf; nfhLf;fpd;whd;¢ md;wpAk; jhd; tpUk;gpNahiu kylhfTk; nra;fpwhd; - epr;rakhf> mtd; kpf mwpe;jtd;¢ Nguhw;wYilatd;.
43. ]_uj;J[; [{f;U/g; (nghd; myq;fhuk;)

43:15 ,d;Dk;> mtHfs; mtDila mbahHfspy; xU gFjpapdiu mtDf;F(g; ngz; re;jjpia) Mf;FfpwhHfs;¢ epr;rakhf kdpjd; gfpuq;fkhd ngUk; epuhfhpg;gtdhf ,Uf;fpd;whd;. 43:16 my;yJ> jhd; gilj;jjpypUe;J mtd; jdf;nfd ngz;kf;fis vLj;Jf; nfhz;L> cq;fSf;F Mz; kf;fis NjHe;njLj;J tpl;lhdh? 43:17 mH u`;khDf;F mtHfs; vjid xg;ghf;fpdhHfNsh mij (mjhtJ ngz; Foe;ijia) nfhz;L mtHfspy; xUtDf;F ew;nra;jp $wg;gLk;nghOJ mtDila Kfk; fUj;Jg; Ngha;tpLfpd;wJ. NkYk; mtd; Nfhgk; epuk;gpatdhfTk; MfptpLfpd;whd;.

43:19 md;wpAk;> mH u`;khdpd; mbahHfshfpa kyf;Ffis mtHfs; ngz;fshf Mf;FfpwhHfs;¢ mtHfs;> gilf;fg;gl;l NghJ ,tHfs; ghHj;Jf; nfhz;bUe;jhHfsh? mtHfSila rhl;rpak; gjpT nra;J itf;fg;gl;L> mtHfs; Nfs;tp Nfl;fg;gLthHfs;.
47. ]_uj;J K`k;kJ(]y;)

47:19 MfNt> epr;rakhf my;yh`;itj; jtpu (NtW) ehad; ,y;iy vd;W ePH mwpe;J nfhs;tPuhf¢ ,d;Dk; ck;Kila ghtj;jpw;fhfTk;> K/kpd;fshd Mz;fSf;fhfTk;> ngz;fSf;fhfTk; (ght) kd;dpg;Gj; NjLtPuhf - md;wpAk; cq;fSila elkhl;lj;jyj;ijAk; cq;fs; jq;Fkplq;fisAk; my;yh`; ed;fwpfpwhd;.
48. ]_uj;Jy; /gj;`; (ntw;wp)

48:5

K/kpdhd Mz;fisAk;> K/kpdhd ngz;fisAk; RtHf;fq;fspy; gpuNtrpf;fr; nra;tjw;fhf (,t;thW mUspdhd;)¢ mtw;wpd; fPNo MWfs; Xbf;nfhz;bUf;Fk;¢ mtHfs; mtw;wpy; vd;nwd;Wk; jq;fpapUg;ghHfs;¢ mtHfspd; ghtq;fisAk; mtHfis tpl;L ePf;fp tpLthd; - ,JNt my;yh`;tplj;jpy; kfj;jhd ntw;wpahFk;.

48. ]_uj;Jy; /gj;`; (ntw;wp)

48:6 my;yh`;itg; gw;wp nfl;l vz;zk; vz;Zk; Kdh/gpf;fhd ngz;fisAk;> ,izitj;J Mz;fisAk;> Kdh/gpf;fhd tzq;Fk; Mz;fisAk;> ,izitj;J tzq;Fk; ngz;fisAk;> (my;yh`;) Ntjid nra;thd;. (mt;Ntjizapd;) NfL mtHfs; Nky; #oe;J nfhz;L ,Uf;fpwJ¢ ,d;Dk; my;yh`; mtHfs; kPJ Nfhgk; nfhz;lhd;¢ mtHfisr; rgpj;Jk; tpl;lhd;¢ mtHfSf;fhf eufj;ijAk; rpj;jk; nra;jpUf;fpd;whd; - (mJjhd;) nry;Ykplq;fspy; kpfTk; nfl;lJ. 48:25 'k];[pJy; `uhik tpl;L cq;fisAk; (jLj;J>) FHghdp gpuhzpia mjw;Fhpa ,lj;jpw;F nry;yKbahj gbAk; jLj;j fh/gpHfs; mtHfs;jhd;. (kf;fhtpy; <khid kiwj;Jf; nfhz;l) K/kpdhd Mz;fSk; K/kpdhd ngz;fSk; ,y;yhjpUe;jhy; mtHfis ePq;fs; mwpe;J nfhs;shkNyNa (cq;fs; fhy;fshy;) mtHfis kpjpj;jpUg;gPHfs;¢ (mt;thNw) mtHfs; mwpahj epiyapy; mtHfs; %yk; cq;fSf;F jPq;F Vw;gl;bUf;Fk;. jhd; ehbatHfis jdJ mUspy; my;yh`; Eioar; nra;tjw;fhfNt (mtd; kf;fhtpy; gpuNtrpf;f cq;fis mDkjpf;ftpy;iy¢ mq;F ,Uf;Fk;) K/kpd;fs; (fh/gpHfis tpl;Lk;) tpyfpapUe;jhy; mtHfspy; fh/gpHfis (kl;Lk;) fLk; Ntjidahf Ntjid nra;jpUg;Nghk;.

49. ]_uj;Jy; `{[{uhj; (miwfs;)

49:11 K/kpd;fNs! xU r%fj;jhH gpwpanjhU r%fj;jhiug; ghpfhrk; nra;a Ntz;lhk;. Vnddpy; (ghpfrpf;fg;gLNthH)> mtHfistpl

NkyhdtHfshf ,Uf;fyhk;¢ (mt;thNw) ve;jg; ngz;fSk;> kw;nwe;jg; ngz;fisAk; (ghpfhrk; nra;a Ntz;lhk;) - Vnddpy; ,tHfs; mtHfis tpl NkyhdtHfshf ,Uf;fyhk;¢ ,d;Dk;> cq;fspy; xUtUf;nfhUtH gopj;Jf; nfhs;shjPHfs;> ,d;Dk; (cq;fspy;) xUtiunahUtH (jPa) gl;lg;ngaHfshy; miof;fhjPHfs;¢ <khd; nfhz;lgpd; (mt;thW jPa) gl;lg; ngaH #l;LtJ kpff; nfl;ljhFk;¢ vtHfs; (,tw;wpypUe;J) kPstpy;iyNah> mj;jifatHfs; mepahaf;fhuHfs; MthHfs;. 49:13 kdpjHfNs! epr;rakhf ehk; cq;fis XH Mz;> xU ngz;zpypUe;Nj gilj;Njhk;¢ ePq;fs; xUtiu xUtH mwpe;J nfhs;Sk; nghUl;L. gpd;dH> cq;fisf; fpisfshfTk;> Nfhj;jpuq;fshfTk; Mf;fpNdhk;¢ (MfNt) cq;fspy; vtH kpfTk; gagf;jpAilatuhf ,Uf;fpd;whNuh> mtHjhk; my;yh`;tplj;jpy;> epr;rakhf kpf;f fz;zpakhdtH. epr;rakhf my;yh`; ed;fwpgtd;> (ahtw;iwAk; #oe;J) njhpe;jtd;.

50. ]_uj;J /fh/g;

50:7 NkYk; ehk; G+kpia ePl;b tphpthf;fp> mjpy; cWjpahd kiyfis mikj;Js;Nshk;¢ NkYk; mjpy; mofpa Gw;G+z;Lfis (Mz;> ngz; tifAs;s) N[hbahf Kisg;gpf;fTk; nra;jpUf;fpd;Nwhk;.
52. ]_uj;Jj; J}H (kiy)

52:39 my;yJ> mtDf;Fg; ngz; kf;fSk; cq;fSf;F Mz; kf;fSkh?
53. ]_uj;Je;e[;k; (el;rj;jpuk;)

53:21 cq;fSf;F Mz; re;jjpAk;> mtDf;Fg; ngz; re;jjpAkh? 53:27 epr;rakhf> kWikapd; kPJ ek;gpf;if nfhs;shjtHfs; ngz;fSf;Fg; ngahpLtJ Nghy; kyf;FfSf;Fg; ngahpLfpd;wdH.

53:45 ,d;Dk;> epr;rakhf mtNd Mz;> ngz; vd;W N[hbahfg; gilj;jhd; 54. ]_uj;Jy; fkH (re;jpud;)

54:27 mtHfisr; Nrhjpf;Fk; nghUl;L> epr;rakhf ehk; xU ngz; xl;lfj;ij mDg;gp itg;Nghk;¢ MfNt> ePH mtHfis ftdpj;Jf; nfhz;Lk;> nghWikAlDk; ,Ug;gPuhf!
56. ]_uj;Jy; thfpM (khngUk; epfo;r;rp)

56:35 epr;rakhf (`_Uy; <d; vd;Dk; ngz;fisg;) Gjpa gilg;ghf> ehk; cz;lhf;fp; 56:36 mg;ngz;fisf; fd;dpfshfTk;¢
57. ]_uj;Jy; `jPj;(,Uk;G)

57:12 K/kpd;fshd Mz;fisAk; K/kpd;fshd ngz;fisAk; ePH ghHf;Fk; ehspy; mtHfSila gpufhrk; mtHfSf;F Kd;dhYk;> mtHfSf;F tyg;Gwj;jpYk; tpiue;J nfhz;bUf;Fk;> (mg;NghJ mtHfis Nehf;fp:) ',d;W cq;fSf;F ed;khuhakhtJ RtHf;fj;Jr; NrhiyfshFk;¢ mtw;wpd; fPNo MWfs; Xbf; nfhz;bUf;Fk;¢ mtw;wpy; vd;nwd;Wk; jq;fpapUq;fs; - ,J jhd; kfj;jhd ntw;wpahFk;" (vd;W $wg;gLk;). 57:13 Kdh/gpf;fhd Mz;fSk;> Kdh/gpf;fhd ngz;fSk; <khd; nfhz;ltHfis Nehf;fp: 'vq;fis ftdpAq;fs;¢ cq;fs; xspapypUe;J ehq;fSk; gw;w itj;Jf; nfhs;fpNwhk;" vd;W $Wk; jpdj;ij (epidT+l;LtPuhf)¢ mtHfSf;Ff; $wg;gLk;: 'cq;fSf;Fg; gpd;dhy;> jpUk;gpr; nrd;W gpd;dH xspiaj; Njbf; nfhs;Sq;fs;." gpwF> mtHfSf;fpilNa xU RtH vOg;gg;gLk;! mjw;F xU thapy; ,Uf;Fk;¢ mjd; cl;Gwk; (,iw) u`;kj; ,Uf;Fk;¢ Mdhy; mjd; ntspg;Gwj;jpy; - (vy;yhj;) jpirapYk; NtjidapUf;Fk;.

57:18 epr;rakhf jhdjHkk; nra;Ak; Mz;fSk;> ngz;fSk;¢ ,d;Dk; my;yh`;Tf;F mofhd fldhff; fld; nfhLj;jhHfNs mtHfSk; - mtHfSf;F (mjd; gyd;) ,U klq;fhf;fg;gLk; (md;wpAk;) mtHfSf;F (my;yh`;tplk;) fz;zpakhd ew;$ypAk; ,Uf;fpwJ.
60. ]_uj;Jy; Kk;j`pdh (ghpNrhjpj;jy;)

60:10 <khd; nfhz;ltHfNs! K/kpdhd ngz;fs; `p[;uj; nra;J (ehL Jwe;jtHfshf) cq;fsplk; te;jhy;> mtHfis ePq;fs; ghpNrhjpj;Jf; nfhs;Sq;fs;¢ my;yh`; mtHfs; <khid ed;fwpe;jtd;¢ vdNt mtHfs; K/kpdhd (ngz;fs;) vd ePq;fs; mwpe;jhy;> fh/gpHfsplk; mtHfisj; jpUg;gpaDg;gp tplhjPHfs;¢ ngz;fs; me;j Mz;fSf;F Vnddpy;> me;j mDkjpf;fg;gl;ltHfspy;iy. me;j Mz;fs; ,e;jg; ngz;fSf;F ngz;fSf;fhf) mDkjpf;fg;gl;ltHfspy;iy. (Mdhy;> ,g; mtHfs; nryT nra;jpUe;jij mtHfSf;Ff; nfhLj;J tpLq;fs;¢ k`iu nfhLj;J md;wpAk; ePq;fs; mg;ngz;fSf;Fhpa

mtHfis tpthfk; nra;J nfhs;tJ cq;fs; kPJ Fw;wkpy;iy¢ NkYk; epuhfhpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; ngz;fspd; tpthf ge;jj;ij ePq;fs; gw;wpg;gpbj;Jf; nfhs;s Ntz;lhk;¢ md;wpAk;> ePq;fs; nryT nra;jpUe;jij (mtHfs; Ngha;r; NrUNthhplk;) NfSq;fs;¢ (mt;thNw <khd; nfhz;L cq;fsplk; te;J tpl;NlhUf;fhfj;) jhq;fs; nryT nra;jij mtHfs; (cq;fsplk;) Nfl;fyhk; ,JNt my;yh`;Tila fl;lisahFk;¢ cq;fspilNa mtd; (,t;thNw) jPHg;G toq;Ffpwhd; - NkYk;> my;yh`; ed;fwpe;jtd;¢ Qhdk; kpf;ftd;. 60:12 egpNa! K/kpdhd ngz;fs; cq;fsplk; te;J¢ my;yh`;Tf;F vg;nghUisAk; ,izitg;gjpy;iynad;Wk;¢ jpULtjpy;iy vd;Wk;¢ tpgr;rhuk; nra;tjpy;iy vd;Wk;> jq;fs; gps;isfis nfhy;tjpy;iy vd;Wk;> jq;fs; iffSf;Fk;> jq;fs; fhy;fSf;Fk; ,ilapy; vjid mtHfs; fw;gid nra;fpwhHfNsh> mj;jifa mtJ}iw ,l;Lf;fl;bf; nfhz;L tUtjpy;iy vd;Wk;> NkYk; ed;ikahd (fhhpaj;)jpy; ckf;F khW nra;tjpy;iynad;Wk; mtHfs; ck;kplk; igmj;J - thf;FWjp nra;jhy; mtHfSila thf;FWjpia Vw;Wf; nfhs;tPuhf¢ NkYk; mtHfSf;fhf my;yh`;tplk; kd;dpg;Gj; NjLtPuhf¢ epr;rakhf my;yh`; kpfTk; kd;dpg;gtd;¢ kpf;f fpUigAilatd;.
65. ]_uj;Jj; jyh/f; (tpthfuj;J)

65:1 egpNa! ePq;fs; ngz;fisj; 'jyhf;" nrhy;tPHfshdhy; mtHfspd; ',j;jh"itf; fzf;fpl Vw;w tifapy; (khjtplha; my;yhj fhyq;fspy;) jyhf; $Wq;fs;. cq;fs; ,iwtdhfpa my;yh`;it gfpuq;fkhd mQ;rpf; nfhs;Sq;fs;¢ jtpu> (mg;ngz;fs;) khdf;Nflhd (fhhpaj;)ijr; nra;jhyd;wp mtHfis mtHfspd; tPLfspypUe;J ePq;fs; ntwpNaw;whjPHfs;¢ mtHfSk; ntspNawyhfhJ¢ ,it my;yh`; (tpjpf;Fk;) tuk;Gfs; vtH my;yh`;tpd; tuk;Gfis kPWfpwhNuh> mtH jplkhfj; jkf;Fj; jhNk mepahak; nra;J nfhs;fpwhH¢ (Vnddpy;> $b tho;tjw;fhf) ,jd; gpd;dUk; my;yh`; VjhtJ xU topia cz;lhf;fyhk; vd;gij mwpakhl;BH. 65:4 NkYk;> cq;fs; ngz;fspy;> vtUk; khjtplhapd; ek;gpf;ifapoe;J (mtHfSila ,j;jhit fzf;fpLtJ gw;wp) ePq;fs; khjtplhNa Vw;glhg; re;Njfg;gl;lhy;> mg;ngz;fSf;Fk;> ngz;fSf;Fk;> ',j;jh"(tpd; jtiz) %d;W khjq;fshfTk;¢ jtpu fHg;gKila ngz;fSf;F mtHfSila (',j;jh"tpd;) jtiz mtHfs; gpurtpf;Fk; tiuahFk;¢ NkYk;> vtH my;yh`;Tf;F

mQ;rp elf;fpwhNuh vspjhf;Ffpwhd;. 65:6

mtUila

fhhpaj;ij

mtd;

cq;fs; rf;jpf;Nfw;g ePq;fs; FbapUf;Fk; ,lj;jpy; (',j;jh"tpypUf;Fk;) ngz;fis ePq;fs; FbapUf;fr; nra;Aq;fs;¢ mtHfSf;F neUf;fbAz;lhf;Ftjw;fhf mtHfSf;Fj; njhy;iy nfhLf;fhjPHfs;> mtHfs; fHg;gKilatHfshf ,Ue;jhy;> mtHfs; gpurtpf;Fk; tiu> mtHfSf;fhfr; nryT nra;Aq;fs;¢ md;wpAk; mtHfs; cq;fSf;fhf (cq;fs; Foe;ijfSf;Fg;) ghY}l;bdhy;> mjw;fhd $ypia mtHfSf;Ff; nfhLj;J tpLq;fs;. (,ijg; gw;wp) cq;fSf;Fs; NeHikahfg; Ngrp KbT nra;J nfhs;Sq;fs;¢ Mdhy; (,J gw;wp) cq;fSf;Fs; rpukk; Vw;gl;lhy; (mf;Foe;ijf;F) kw;nwhUj;jp ghy; nfhLf;fyhk;.

66. ]_uj;Jj; j`;hPk; (tpyf;Fjy;)

66:3 NkYk;> egp jk; kidtpaH xUthplk; xU nra;jpia ,ufrpakhf Mf;fpitj;j NghJ mtH (kw;nwhUtUf;F) mij mwptpj;jJk;> m(t;tp\aj;)ij my;yh`; mtUf;F ntspahf;fp itj;jhd;¢ mtH mjpy; rpyij njhptpj;jJk;> rpyij(j; njhptpf;fhJ) Gwf;fzpj;Jk; ,Ue;jhH> (,t;thW) mtH mijj; njhptpj;j NghJ 'cq;fSf;F ,ijj; njhptpj;jtH ahH?" vd;W mg;ngz; Nfl;lhH. mjw;F mtH: '(ahtw;iwAk;) ed;fwpe;NjhDk; czHe;NjhDk; (Mfpa my;yh`;) vdf;Fj; njhptpj;jhd;" vd;W (gjpy;) $wpdhH. 66:5 mtH cq;fis 'jyhf;" nrhy;yp tpl;lhy;> cq;fis tplr; rpwe;j K];ypk;fshd> K/kpdhd> (,iwtDf;F) topgl;L elg;gtHfshd> jt;gh nra;gtHfshd> tzq;FgtHfshd> Nehd;G Nehw;gtHfshd - fd;dpik fope;jtH> ,d;Dk; fd;dpg; ngz;bH - ,j;jifatiu mtUila ,iwtd; mtUf;F (cq;fSf;Fg;) gfukhf> kidtpauha; nfhLf;fg; NghJkhdtd;.
71. ]_uj;J E}`;

71:28

'vd; ,iwth! vdf;Fk;> vd; ngw;NwhUf;Fk;> vd; tPl;by; ek;gpf;ifahsHfshfg; gpuNtrpj;jtHfSf;Fk;> K/kpdhd Mz;fSf;Fk;> K/kpdhd ngz;fSf;Fk;> eP kd;dpg;gspg;ghahf! NkYk;> mepahaf;fhuHfSf;F mopitNaay;yhJ (NtW vijAk;) eP mjpfhpf;fhNj" (vd;Wk; $wpdhH).

75. ]_uj;Jy; fpahkh (kWik ehs;)

75:39 gpd;dH mjpypUe;J Mz;> ngz; vd;w ,U N[hbia mtd; cz;lhf;fpdhd;.

76. ]_uj;Jj; j`;H (fhyk;)

76:2 (gpd;dH Mz;> ngz;) fyg;ghd ,e;jphpaj; JspapypUe;J epr;rakhf kdpjid ehNk gilj;Njhk; - mtid ehk; Nrhjpg;gjw;fhf mtidf; Nfl;gtdhfTk;> ghHg;gtdhfTk; Mf;fpNdhk;.
81. ]_uj;Jj; jf;tPH (RUl;Ljy;)

81:8 capUld; Gijf;fg;gl;l ngz; (Foe;ij) tpdtg;gLk; NghJ85. ]_uj;Jy; G&[; (fpufq;fs;)

85:10

epr;rakhf> vtHfs; K/kpdhd Mz;fisAk;> K/kpdhd ngz;fisAk; Jd;GWj;jpg; gpd;dH> jt;gh nra;atpy;iyNah mtHfSf;F euf Ntjid cz;L¢ NkYk;> fhpj;Jg; nghRf;Fk; NtjidAk; mtHfSf;F cz;L.

91. ]_uj;J\; \k;]; (#hpad;)

91:13 my;yh`;tpd; J}jH (]hyp`;) mtHfis Nehf;fp: ',g; ngz; xl;lfk; my;yh`;TilaJ¢ ,J jz;zPH mUe;j(j; jil nra;ahJ) tpl;L tpLq;fs;" vd;W $wpdhH.
92. ]_uj;Jy; iyy; (,uT)

92:3

MizAk;> rj;jpakhf-

ngz;izAk;

(mtd;)

gilj;jpUg;gjpd;

kPJk;

113. ]_uj;Jy; /gyf; (mjpfhiy)

113:4
 

,d;Dk;> tpl;Lk;>

Kbr;Rfspy;

(ke;jphpj;J)

CJk;

ngz;fspd;

jPq;if

JAZAKALLAH KAIR TO 

http://www.tamililquran.com/ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->