You are on page 1of 1

TABARA NATIONALA DE CHIMIE Componenta Comisiei Centrale

clasa a VII-a: Prof. Milica Alexandru Prof. Belamia Ichim clasa a VIII-a: Prof. Vlad Chiriac Prof. Aurica Enescu clasa a IX-a: Prof. Carmen Bodea Prof. Dorina Ana Fantana Galeru clasa a X-a: Prof. Anita Luncan Prof. Costel Gheorghe clasa a XI-a: Prof. Vasile Sorohan Prof. Irina Popescu

Prof. Daniela Bogdan - inspector general MEN - director de tabr