You are on page 1of 1

Mula Pelajar menjalani latihan industri Pelajar menghantar Kad Jawapan pada minggu kedua menjalani latihan industri

ke Pusat Kerjasama Industri Pelajar menghantar ( InTRA03) ke Pusat Pengajiaan setiap 4 minggu (minggu ke-4,8 dan 12)

Panel InTRA (Pusat Pengajiaan) menyemak dan memantau aktiviti pelajar yang sedang praktikal Diterima Rekod

Tidak Terima Panel InTRA akan menghubungi pelajar

Panel InTRA melawat pelajar: Mendapatkan borang penilaian panel industri (InTRA04) Mendapatkan borang (OMR) kaji selidik industri terhadap hasil program (PO) Menilai pelajar yang sedang praktikal (InTRA05) Menyemak buku log pelajar (InTRA06) Pelajar tamat latihan industri Pelajar menyerahkan laporan, buku log. Penilaian oleh panel melalui (InTRA07 ) dan (InTRA08) Rekod penilaian keseluruhan (InTRA09) Tamat Lampiran 2: Carta Alir Proses Menjalani Kursus Latihan Industri (InTRA)