You are on page 1of 1

MON AIRING MKH

TUE MKH

WED MKH

THU

FRI

SAT

SUN

KHABARDAR-ISB

SARKAR MHD/BBK / KHOJ

ENG Masla Kia Hai Bhais Badal Kay Main Hoon Dawn Khoj BBK 2 Cam MHD 1 Cam KHOJ 1 Cam KHOJ 1 Cam KHOJ 1 Cam KHOJ 1 Cam SARKAR 1 Cam BBK 2 Cam MKH 2 Cam MKH 2 Cam MKH 2 Cam

Sarkar

SARKAR SARKAR 1 Cam 1 Cam

NLE Masla Kia Hai Bhais Badal Kay Main Hoon Dawn Khoj MKH MKH MKH

BBK

BBK

BBK

MHD

MHD

KHOJ

KHOJ

KHOJ

KHOJ

Sarkar

SARKAR SARKAR SARKAR SARKAR