You are on page 1of 1

Một số phím tắt trong Windows

• Các tổ hợp phím với phím Windows lại): Ctrl + Shift + F6


- Mở menu Start: Nhấn phím Windows - Thu nhỏ cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F9
- Truy cập Taskbar với nút đầu tiên được chọn: Windows - Phóng lớn cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F10
+ Tab - Thu nhỏ tất cả các cửa sổ: Ctrl + Esc, Alt + M
- Mở hộp thoại System Properties: Windows + Pause - Thay đổi kích thước cửa sổ: Ctrl + F8, Phím mũi tên,
- Mở Windows Explorer: Windows + E Enter
- Thu nhỏ/phục hồi các cửa sổ: Windows + D - Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + F5
- Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở: Windows + M - Đóng cửa sổ tài liệu hiện hành: Ctrl + W
- Không thu nhỏ các cửa sổ đang mở: Shift + Windows - Di chuyển cửa sổ: Ctrl + F7, Phím mũi tên, Enter
+M - Sao chép cửa sổ hiện hành vào vùng đệm: Alt + Print
- Mở hộp thoại Run: Windows + R Screen
- Mở Find: All files: Windows + F - Chép toàn bộ màn hình vào vùng đệm: Print Screen
- Mở Find: Computer: Ctrl + Windows + F - Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở: Alt
+ Tab
• Làm việc với Desktop, My Computer và Explorer - Chuyển đổi giữa các chương trình và folder đang mở
(theo chiều ngược lại): Alt + Shift + Tab
- Mở phần trợ giúp chung: F1
- Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy: Alt + Esc
- Đổi tên thư mục/tập tin được chọn: F2
- Chuyển đổi giữa các chương trình đang chạy (theo chiều
- Mở hộp thoại tìm file trong thư mục hiện hành: F3
ngược lại): Alt + Shift + Esc
- Cập nhật lại nội dung cửa sổ My Computer và Explorer:
- Mở menu điều khiển của chương trình hoặc folder cửa sổ
F5
hiện hành: Alt + SpaceBar
- Xóa mục được chọn và đưa vào Recycle Bin: Del
- Mở menu điều khiển của tài liệu hiện hành trong một
(Delete)
chương trình: Alt + -
- Xóa hẳn mục được chọn, không đưa vào Recycle Bin:
- Đóng chương trình đang hoạt động: Alt + F4
Shift + Del (Shift + Delete)
- Hiển thị menu ngữ cảnh của mục được chọn: Shift +
F10 • Làm việc với hộp thoại
- Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn: Alt + - Mở folder cha của folder hiện hành một mức trong hộp
Enter thoại Open hay Save As: Backspace
- Mở menu Start: Ctrl + Esc - Mở hộp danh sách, ví dụ hộp Look In hay Save In trong
- Chọn một mục từ menu Start: Ctrl + Esc, ký tự đầu tiên hộp thoại Open hay Save As (nếu có nhiều hộp danh sách,
(nếu là phần trên của menu) hoặc Ký tự gạch chân (nếu ở trước tiên phải chọn hộp thích hợp): F4
phần dưới của menu) thuộc tên mục được chọn. - Cập nhật lại nội dung hộp thoại Open hay Save As: F5
- Di chuyển giữa các lựa chọn: Tab
• Làm việc với Windows Explorer - Di chuyển giữa các lựa chọn (theo chiều ngược lại):
Shift + Tab
- Mở hộp thoại Goto Folder: Ctrl + G hoặc F4
- Di chuyển giữa các thẻ (tab) trong hộp thoại có nhiều
- Di chuyển qua lại giữa 2 khung và hộp danh sách folder
thẻ, chẳng hạn hộp thoại Display Properties của Control
của cửa sổ Explorer: F6
Panel (Settings\Control Panel): Ctrl + Tab
- Mở folder cha của folder hiện hành: Backspace
- Di chuyển giữa các thẻ theo chiều ngược lại: Ctrl +
- Chuyển đến file hoặc folder: Ký tự đầu của tên file
Shift + Tab
hoặc folder tương ứng.
- Di chuyển trong một danh sách: Phím mũi tên
- Mở rộng tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành: Alt
- Chọn hoặc bỏ một ô kiểm (check box) đã được đánh
+ * (phím * nằm ở bàn phím số)
dấu: SpaceBar
- Thu gọn tất cả các nhánh nằm dưới folder hiện hành: Alt
- Chuyển đến một mục trong hộp danh sách thả xuống:
+ - (dấu - nằm ở bàn phím số)
Ký tự đầu tiên của tên mục
- Mở rộng nhánh hiện hành nếu có đang thu gọn, ngược
- Chọn một mục; chọn hay bỏ chọn một ô kiểm: Alt + Ký
lại, chọn Subfolder đầu tiên: RightArrow
tự gạch dưới thuộc tên mục hoặc tên ô kiểm
- Thu gọn nhánh hiện hành nếu có đang mở rộng, ngược
- Mở hộp danh sách thả xuống đang được chọn: Alt +
lại, chọn folder cha: LeftArrow
DownArrow
- Đóng hộp danh sách thả xuống đang được chọn: Esc
• Làm việc với cửa sổ:
- Hủy bỏ lệnh đóng hộp thoại: Esc
- Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu: Ctrl + F6
- Chuyển đổi giữa các cửa sổ tài liệu (theo chiều ngược