HALAMAN PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan : . Nama Penulis : RAMZIAH BINTI IBRAHIM Tarikh : 14 SEPTEMBER 2013

iii

HALAMAN JUDUL FONETIK DAN FONOLOGI (BMM 3108) JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS IPOH 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN iv .

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Taufik bin Ahmed atas bantuan dan tunjuk ajar yang diberikan. ribuan terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan yang banyak membantu dalam mencari dan mengumpul maklumat berkaitan dengan tugasan yang diberikan.PENGHARGAAN Alhamdulillah. Kami bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul dan berkongsi data agar sama-sama dapat menghasilkan kerja mengikut tajuk yang diberikan. Walaupun ini merupakan tugasan individu tetapi kami berkerjasama dalam menyiapkan tugasan ini mengikut cara masing-masing agar tidak dikategorikan sebagai menciplak hasil kerja mana-mana pihak. v . Saya berharap agar kerja kursus yang telah disiapkan ini memuaskan hati pihak pensyarah dan sekali gus menjadi kerja kursus yang memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. memahami serta suka membantu pelatih-pelatih yang menghadapi masalah dalam menyiapkan tugasan ini. terima kasih. Walaupun beliau menghadapi kekangan masa tetapi beliau tetap meluangkan masa bersama saya dan rakanrakan untuk berbincang mengenai tugasan yang telah diberikan. akhirnya berjaya juga saya menyiapkan tugasan projek Fonetik dan Fonologi tepat pada masanya. Beliau merupakan pensyarah Pengajian Melayu yang bertanggungjawab. Sekian. Selain itu.

1.SENARAI KANDUNGAN Soalan tugasan Halaman Pengakuan Halaman Judul Penghargaan Isi Kandungan 1.1 5.1 2.1.5 5.4 5.0 Pengenalan 1.1 Pelaksanaan Sebutan Bahasa Baku 3.1.0 Objektif kajian 1-2 3-4 i iii iv v vi Teori Fonetik dan Fonologi 2.2 5.6 Teks Dialog Dalam Dialek Kelantan Transkripsi Dialog Dalam Bahasa Baku Transkripsi Fonetik Teks Dialog Dalam Dialek Kedah Transkripsi Dialog Dalam Bahasa Baku Transkripsi Fonetik 9-10 11-15 6.3 Masalah Penggunaan Sebutan Baku Bahasa Melayu 4-8 4.2 Sebutan Baku 3.0 5.1 Dasar Sebutan Bahasa Baku 3.3 5.0 Simbol Fonetik Dalam Bahasa Melayu Analisis Dialek 5.0 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu 3.1 Konsep Fonetik Dan Fonologi 3.0 Rumusan vi 16 .

Refleksi Bibliografi Lampiran vii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful