2.AcĠiunile răscumpărate sunt distribuite salariaĠilor la preĠul de 12× 1000 acĠiuni = 12.000 lei: 12.

000 lei 512 = 109 14.000 lei Conturi curente la bănci AcĠiuni proprii 2.000 lei 149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 3.În cazul în care acĠiunile s-ar vinde terĠilor la preĠul de 15 lei × 1.000 acĠiuni = 15.000 lei, înregistrarea este: 15..000 lei 512 = 109 1.4.000 lei Conturi curente la bănci AcĠiuni proprii 141 1.000 lei Câútiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 20.Întreprinderea Alfa achiziĠionează la începutul exerciĠiului N un utilaj la costul de 1.000 lei, TVA 19% (factură). Managerii estimează o durată de utilizate de 5 ani úi decid să amortizeze liniar activul. La finalul anului N, datorită creúterii valorii juste, managerii decid să reevalueze activul. Valoarea justă la 31.12.N a fost estimată la 1.200 lei. La finalul anului N+1 există indicii că activul a fost depreciat.Valoarea justă a fost estimată la 400 lei. Datorită incertitudinilor de pe piaĠă úi a modificărilor procesului de fabricaĠie managerii au decis că o estimare a valorii de utilitate nu este fiabilă. La finalul anului N+2 valoarea justă a fost estimată la 500 lei. Se decide numirea unui evaluator independent care să estimeze valoarea de utilitate a activului. Evaluatorul estimează că în anul N+3 se vor obĠine încasări de 1.800 lei iar în anul N+4 încasările vor fi de 1.600 lei. PlăĠile ocazionate de costurile operaĠionale ataúate activului sunt estimate la 1.000 lei în N+3 úi respectiv 900 în N+4. Rata de rentabilitate economică aúteptată este de 30%. Utilajul a fost finanĠat dintr-un credit bancar al cărui cost a fost de 20%. În anul N+3 întreprinderea plănuieúte să facă o modernizare a activului, operaĠie din care se speră să se obĠină un plus de încasări de 5% faĠă de estimarea evalutorului. Cota de impozit este de 16%. Se cere: a)să se înregistreze în contabilitate operaĠiile de mai sus conform OMFP 3055/2009; b)să stabilească valoarea în bilanĠ a activului la sfârúitul fiecărui an. Regulile stipulate în OMFP 3055/2009 aplicabile în vederea rezolvării acestui studiu de caz sunt următoarele: -56. (1) Evaluarea imobilizărilor corporale úi necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită în funcĠie de utilitatea bunului, starea acestuia úi preĠul pieĠei. Corectarea valorii contabile a imobilizărilor necorporale úi corporale úi aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, în funcĠie de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere 

190 1. úi alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar). Cu toate acestea. fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere. valoarea rezervei transferate este diferenĠa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate úi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniĠial al activului. iar eventuala diferenĠă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. În cazul imobilizărilor corporale úi necorporale. atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital úi rezerve". În acest caz.000 lei/5 ani)x11 luni/12 luni = 183 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaĠiilor etc. aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii. dacă nu a existat o descreútere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ.ca o creútere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital úi rezerve". mai puĠin amortizarea úi ajustările cumulate din depreciere. -124(4) Dacă rezultatul reevaluării este o creútere faĠă de valoarea contabilă netă.ireversibilă. de către evaluatori independenĠi sau personalul entităĠii. aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării. atunci când acest surplus reprezintă un câútig realizat. mai puĠin orice amortizare úi orice pierdere din depreciere cumulată. sau la valoarea reevaluată. o parte din câútig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. 183  .ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreúterea recunoscută anterior la acel activ. sau . în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora. atunci aceasta se tratează astfel: . -124(3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”).000 190 4426 TVA deductibilă b)amortizarea aferentă exerciĠiului N: Amortizarea anului N = (1. la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute în vedere. -124(5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreútere a valorii contabile nete. În sensul prezentelor reglementări câútigul se consideră realizat la scoaterea din evidenĠă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. În exerciĠiul N: a)achiziĠia echipamentului: % 2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizări 1. Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanĠului se efectuează la cost. cu minimul dintre valoarea acelei rezerve úi valoarea descreúterii.

etc.200 lei Plus de valoare justă 383 (i)anularea amortizării cumulate: 2813 Amortizarea instalaĠiilor etc.000 lei – 183 lei = 817 lei Valoarea justă = 1.200 lei – 294 lei = 906 lei Valoarea justă = 400 lei Pierdere de valoare = 506 lei % 105 Rezerve din reevaluare = 2913 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor. echipamanetul se evaluează la valoarea justă: Valoarea contabilă = 1. 506 289 217 6813 Cheltuieli din exploatare privind  .c)la 31. c)evaluarea la inventar a echipamentului: Valoarea contabilă = 1. 1.N. = 2131 Echipamente tehnologice 183 (ii)reevaluarea valorii rămase: 2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 383 În exerciĠiul N+1: a)amortizarea aferentă exerciĠiului N+1: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaĠiilor etc.12.200x12luni/49 luni=294 b)realizarea rezevei din reevaluare: 105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 383x12 luni/49 luni=94 Soldul rămas în contul 105 este de 289 lei.

800 1. La sfârúitul perioadei de locaĠie.  .000 900 800 700 1/(1+0. va trebui să reluăl la venituri deprecierea din N-1 în limita sumei de 612 – 270 = 342 lei 2913 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor.m..600 1.12. Încasări (-)PlăĠi (=)Flux net neactualizat (x)factor de actualizare (=)Flux net actualizat N+4 1. 400x12luni/37luni=130 b) evaluarea la inventar a echipamentului: Valoarea contabilă = 400 – 130 = 270 lei Valoarea justă = 500 lei Valoarea de utilitate = 615 + 414 = 1.ajustările pentru deprecierea imobilizărilor În exerciĠiul N+2: a)amortizarea aferentă exerciĠiului N+2: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea instalaĠiilor etc. = % 7813 Venituri din exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 342 217 105 Rezerve din reevaluare 125 20. durata contractului de închiriere 4 ani.m.55%.000 u. chiria trimestrială 3. utilajul avea o valoare contabilă netă de 34. Pe 1. La data vânzării.m.3)2=0.07.N+2 valoarea de 1200 – 2 x 294 = 612 lei. el ar fi avut la 31. Prin urmare. o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj. etc.171 u.3)= 0. în următoarele condiĠii: preĠ de vânzare 42. Se cere: a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz. Dacă activul nu s-ar fi depreciat în anul N+1.029 lei Nu se efectuează nici o ajustare de valoare.5917 615 414 N+3 Activul va trebui să fie prezentat în bilanĠul anului N+2 Ġinând cont de principiul prudenĠei. rata de actualizare este 3.500 u. societatea va redeveni proprietara bunului.N.7692 1/(1+0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful