http://www.scribd.

com/doc/18001556/Jadual-PenentuanUjian#download

jadual inimengandungi satu metrik yang terdiri daripada dua paksi. Menurut Kubiszyan dan Borich (2003). Dengan itu.INTERAKSI 3 : JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Jadual Spesifikasi Ujian menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Jadual Spesifikasi Ujian adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Jadual ini dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian. Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan. Dari segi pembinaan item ujian. JSU akan menjadi panduan kepada guru supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal sehingga akhir. . iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran.

. diberi berdasarkan pentingnya tajuk atau pelajaran.TUJUAN JSU  Ujian tidak dibina secara sembarangan Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian Panduan kepada penggubal soalan Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke    semasa  Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang KEPENTINGAN JSU �� Dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat dilakukan �� Dalam JSU. secara bilangan terancang soalan bagi dan sesuatu objektif tajuk rapi.

lain. PRINSIP-PRINSIP JSU LANGKAH PEMBINAAN JSU 1. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah. �� Perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain.�� Akan menjamin ujian kesahan yang dan kebolehpercayaan dibina oleh orang ujian. Mengkaji sukatan pelajaran bagi mendapatkan maklumat yang menyeluruh mengenai kurikulum yang telah dibina. ��Membolehkan sama �� Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. .

Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran. o Menentukan jenis soalan yang sesuai. o kepentingan bandingan antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk yang lain. 4.o skop dan kedalaman pengajaran sesuatu tajuk. Menentukan bilangan soalan. pendekatan yang telah diambil dala pengajaran sesuatu o tajuk. pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran mana perkara tersebut perlu diuji. domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur. Menganalisis objektif pengajaran untuk menentukan o 2. o kompleksiti sesuatu tajuk. 3. o Jumlah soalan akan mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. dan masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk. .

JUMLAH ITEM . 20. 11. 5. 16. 4. 3. 10.Bil KANDUNGAN ARAS KEMAHIRAN JUMLAH WAJARAN PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN ITEM % 1. 12. 13. 15. 8. 18. 9. 19. 14. 7. 6. 2. 17.

kandungan dan aras kemahiran. -Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 %-80%. pemberatan tiap-tiap konstruk. konteks. pemberatan tiap konteks dan taburan aras kesukaran. -Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. kertas kursus da lain-lain. -Menimbulkan kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.ADUAL SPESIFIKASI UJIAN Interaksi 3 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Mengapakah JSU diperlukan?? -soalan mestilah mempunyai keutuhan/kesahan -tidak boleh membentuk soalan spontan Definisi: -Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya iaitu konstruk (kemahiran) yang ditaksir. amali. Kepentingan JSU: -Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Maklumat dalam JSU: -Kandungan ujian yang berupa topic pelajaran -Aras kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan -Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. esei. Ciri-ciri: -Matriks yang mempunyai 2 paksi iaitu menegak (kandungan) dan melintang (aras kemahiran). -Bilangan item yang mengikut bentuk. -Menentukan perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang . -Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.-Bilangan item dinyatakan dan JSU mengikut ars dalam kemahiran yang ditetapkan.

Leper c. a. -Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian derngan ujian yang lain Tugasan: Bina JSU berdasarkan topik golongan kata nama dan bina beberapa soalan berdasarkan JSU yang telah dibina. Besar c. -Memberi panduan untuk membentuk soalan. Bagaimanakah pasukan itu mencapai kemenangan? d. Lebar b. a. Bulat b. Ke manakah mereka membeli tiket itu? b. Bujur Kata Tugas Kata Praklausa 1. Pilih ayat yang betul. Bola yang _________ itu senang ditendang oleh adik. . -Mengambil kira bilangan masayang diperuntukkan untuk sesuatu topic. Kamu tidak hadir semalam mengapakah? c. a. Apakah kamu dan adik pergi ke kedai semalam? 2. Contoh soalan Kata adjektif Ukuran 1. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. -Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. -Memberi panduan untuk membentuk format ujian. Labuh Bentuk 2. Puan Rozana memotong kaki seluar anaknya kerana terlalu _________.diuji.

struktur. esei)/markah -Tentukan aras kesukaran. Pilih ayat yang menggunakan kata seru dengan betul. Mengapakah pengusaha restoran itu mengutamakan pelanggannya? d. Siapakah yang dilayan oleh pengusaha resoran itu? 3. Aduhai. Syabas. belajarlah bersungguh-sungguh! Langkah pembinaan jsu -Senaraikan tajuk yang hendak diuji. Apa yang perlu disemak??? -Bahasa -Isi-ikut konteks -Arahan mestilah diberi dengan jelas -Masa yang diberi mencukupi. sakitnya perut saya! b. Bilakah pengusaha itu membuat pelanggannya berasa puas hati. b. Bagaimanakah pengusaha restoran itu menjaga hati pelanggannya? c. -Tentukan soalan bagi setiap komponen. -Jenis ujian yang hendak diuji. -Tentukan soalan (objektif. a. a. Wahai murid-murid. Ujian Pra?? Ciri-ciri… -Keesahan .Pengusaha restoran itu sentiasa memberikan layanan mesra kepada pelanggannya. -Menyatakan m/pelajaran -Menyemak item soalan. tingginya bangunan itu! c.

-Nilai pengiraan : Formula B= Bilangan calon yang menjawab dengan betul J=Bilangan calon yang menduduki ujian IK=B/J Untuk calon yang ramai (40 org ke atas) IK=BT+BR/J BT=Jumlah calon dalam kumpulan tinggi jawab soalan dengan betul BR=Jumlah calon dalam kumpulan rendah jawab soalan dengan betul .(boleh diurus) -Kemudahtafsiran –(tafsir perangkaan) -Tolong guru baiki soalan. Konsep IK (indeks kesukaran) -Untuk menentukan item/soalan sama ada terlalu sukar. sederhana atau terlalu mudah.-Boleh disahkan -Kebolehpercayaan -Kebolehtadbiran.