You are on page 1of 56

K];ypk;fSf;F

muR jUk;
rYiffs;

XH mwpKfk;;…
By
mwpQu;mz;zh epidT
tpUJfs;
khtl;l mstpy; njhopw;fy;tp gapYk; ,uz;L khzth;fs;>
,uz;L khztpah;fSf;F 4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif
&. 3000 toq;fg;gLfpwJ.

khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk;; rpWghd;ikapdu; ey


mYtyuplk; nrd;W tpguq;fisg; ngw;W xt;nthU tUl
Mf];l; khj ,Wjpf;Fs; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;.

tpz;zg;gk; rk;ke;jg;gl;l gs;sp epWtdq;fs;


%ykhf nts;isj; jhspy; vOjp tpz;zg;gpf;fyhk;.
je;ij nghpahu; epidT tpUJfs;
khtl;l mstpy; ,uz;L
khzth;fs;> ,uz;L khztpah;fSf;F
4-5 Mz;Lfs; nuhf;fj;njhif
&. 3000 toq;fg;gLfpwJ.

khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu; kw;Wk;;


rpWghd;ikapdu;; ey mYtyuplk; nrd;W
tpguq;fisg; ngw;W xt;nthU tUl Mf];l;
khj ,Wjpf;Fs; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;

tpz;zg;gk; rk;ke;jg;gl;l gs;sp epWtdq;fs;


%ykhf nts;isj; jhspy; vOjp tpz;zg;gpf;fyhk;.
1Kjy;10 tFg;G tiu gapYk; 7320
K];ypk; khzth;fSf;F
muR fy;tp cjtpj; njhif

fy;tp epWtzq;fs;%yk; tpz;zg;gpf;f Ntz;ba


filrpehs;
[{iy –15> 2008

Tpz;zg;gk; ngw

www.minorityaffairs.gov.in

www.tn.gov.in/bcmbcmw/doc

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


rYiffs; jFjpfs; mDfNtz;batu;fs;

jdpegu;fld; jkpo;ehL rpWghd;ikapdh;


nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk;
jdpegUf;F &.1 807 –mz;zh rhiy-5tJ khb .
yl;rk; tiu K];yPk; nrd;id – 02
Toq;fg;gLfpwJ Nghd; : 044 28514846
rpWghd;ikapd
u; my;yJ
&.5 yl;rk; tiu khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu;
kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey
Njrpa fofj;jpd; mYTyu;fs;
mDkjpNahL
fld; my;yJ
toq;fg;gLfpwJ
$l;LwT tq;fpfs;

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


rYiffs; jFjpfs; mDfNtz;batu;fs;
jkpo;ehL rpWghd;ikapdh;
nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk;
fwit khl;Lf; 807 –mz;zh rhiy-5tJ khb .
;fld; K];ypk; nrd;id – 02
Nghd; : 044 28514846
rpWghd;ikapd
&.15>000; u; my;yJ
tiu khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu;
kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey
Toq;fg;gLfpwJ mYTyu;fs;

my;yJ
$l;LwT tq;fpfs;

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


rYiffs; jFjpfs; mDfNtz;batu;fs;

rpW fld; jkpo;ehL rpWghd;ikapdh;


nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk;
Ra cjtpf; 807 –mz;zh rhiy-5tJ khb .
mjpfgl;rkhf FOtpy; nrd;id – 02

&>10>000 tiu cWg;gpdh;fsh


Nghd; : 044 28514846
f cs;s my;yJ
Toq;fg;gLfpwJ. kfspu;fSf;F khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu;
kl;Lk; kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey
mYTyu;fs;

my;yJ
$l;LwT tq;fpfs;
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
rYiffs; jFjpfs; mDfNtz;batu;fs;

njhopy; jkpo;ehL rpWghd;ikapdh;


nghUshjhu Nkk;gghl;Lf; fofk;
KidNthh; fld;
807 –mz;zh rhiy-5tJ khb .
njhopy;Kid nrd;id – 02
Nghd; : 044 28514846
Fiwe;j gl;r Nthu;
flDjtpahf gapw;rp my;yJ
&>25>000 tiu khtl;l gpw;gLj;jg;gl;Nlhu;
Kbj;j kw;Wk; rpWghd;ikapdu; ey
Toq;fg;gLfpwJ. ,];yhkpah; mYTyu;fs;

my;yJ
$l;LwT tq;fpfs;
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
www.tnwakfboard.com

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


jpl;lj;jpd; jFjpfs; mDfNtz;batu;fs;
ngah;;

tf;/G
cykh Xa;T+jpa thupaj;jpy;
jpl;lk;. gjpTnra;ag;gl;l Kjd;ik mYtyu; -
epWtdj;jpy;
my;yJ
khjk; xd;Wf;F 20 Ng];,khk;
nrayu;
&.750 jkpo;ehL tf;/G thhpak;
toq;fg;gLfpwJ khjtUkhdk;
nrd;id
&.1000-Fs;
khtl;l Ml;rpahsh;fs;
60.tajpw;F
Nky;

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


jpl;lj;jpd; jFjpfs; mDfNtz;batu;fs;
ngah;
Kjd;ik mYtyu; -
kR+jpfs; my;yJ
gOJghh;f;f> ……….. nrayu;
GJg;gpf;f jkpo;ehL tf;/G thhpak;
epjp toq;Fjy; nrd;id

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


jpl;lj;jpd; jFjpfs; mDfNtz;batu;fs;
ngah;

K];ypk;
fgh;];jhd; ……….. Kjd;ik mYtyu; -
gFjpfisr; Rw;wp my;yJ
Ks;fk;gp nrayu;
Ntyp mikf;f jkpo;ehL tf;/G thhpak;
epjp cjtp nrd;id

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
ek;kju]hf;fspy; fPo;fz;l ghlq;fis
elj;Jtjw;F Mrpupah;fs;
epakpf;fg;gl;lhy; mth;fSf;Fhpa
KOCjpaj;ijAk;
kj;jpa muR toq;Ftjw;F
jpl;lk; ,Uf;fpwJ.

1 muGnkhop 2 cu;J
2 ,e;jp 4 fzf;F
5 mwptpay; 6 r%f mwptpay;
khepy muR ,e;jg; ghlq;fis elj;Jk;
Mrpupah;fSf;F vd;d Cjpak; toq;FfpwNjh me;j
Cjpak; ,e;j kju]h Mrphpah;fSf;Fk; toq;fg;gLk;
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
• Dipplomo in Computer • Computer Hardware Maintenance
Application • Electrical Wiring and Mot.Wiring
• Dipplomo in Annimation
• Sewing Machine Operator
• Certificate in Radiology
• Computrized Accounting Software
• Medical Transcription
• • Chemical Nursing Asst. ( Women)
P.G.Dipplomo in Hotel Managme.
• Cert.in Medical Lab Technology • Food Production
• Advance course in BeautyTherapy • Plastic Processing & Machine
• Electrical Technician Operator course
njhlh;Gf;F…
rpwg;G Mizah; kw;Wk; ,af;Fdu;
gpw;gLj;jg;gl;Nlhh; kw;Wk; rpWghd;ikapdh;
,af;fk;
Nrg;ghf;fk; - nrd;id –5
njhiy Ngrp – 28546193 -28410042
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
mjpf kjpg;ngz;fs;
vLj;Njhh; kl;Lk;

If;fpa nghUshjhu Nguit


mypltu;];
55.fpuPk;]; NuhL >Mapuk; tpsf;F.
nrd;id-6.
Nghd; - 28295445

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


mjpf kjpg;ngz;fs; vLj;Njhh;
kl;Lk;

,];yhkpa nltyg;nkz;l; Ngq;f;


C/O. [dhg;.K];lhf; mfkJ (IDB)
11.,uhag; Ngl;il neLQ;rhiy
nrd;id - 14

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


rPjf;fhjp mwf;fl;lis

688. mz;zh rhiy


nrd;id. 06

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


My; ,e;jpah ,];yhkpf; /gTz;Nl\d;

688. mz;zh rhiy


nrd;id. 06

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


B.S. mg;Jy; u`;khd;
[fhj; gTz;Nl\rd;

4.%u;];rhiy
nrd;id – 06
( [fhj; cupath;fSf;F kl;Lk; )

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


Riykhd; MyPk; Nrupl;lgps;
bu];l;
[htu; gpsh]h
Eq;fk; ghf;fk; neLQ;rhiy
nrd;id - 34
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Kfk;kJ rjf; mwf;fl;lis

133 .Eq;fk; ghf;fk;


neLQ;rhiy
nrd;id - 34
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
If;fpa ey$l;likg;G( UNWO)

33/ 3 First Floor ,


Mookathal Street
Purasaiwakkam
Chennai – 07

Phone: 044- 26650069


Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
If;fpa ey $l;likg;G( UNWO)
nrd;l;uy; k];[Pj;
25.kz;lgk; NuhL
,uhkehjGuk;-623501

Nghd; : 04567 221623


Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
nk[];bf; gTz;Nl\d;

117 – n[duy; Ngl;lu;]; rhiy


nrd;id - 2
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Mypk; Kfk;kJ rhNy
mwf;fl;lis
eprhuh nghdd;]h
LIC mUfpy;mz;zh rhiy
nrd;id - 2
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
nra;aJ nty;/Ngu; bu];l;

rpe;J G+e;Jiu
jpUney;Ntyp

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


m];kh fh]pk; mwf;fl;is
khz;l;baj; rhiy
vf;%u;
nrd;id - 8

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


jkpo;ehL K];ypk; gl;ljhupfs; rq;f
nty;Ngu; bu];l;
T – Block , 10 (23) - 11th Street
mz;zh efu;
nrd;id - 40

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


jkpo;ehL K];ypk; njhz;L
,af;fk;

118 / B – Ntg;Ngup
neLQ;rhiy
nrd;id - 03

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


jkpo;ehL K];ypk; Kd;Ndw;wf;
fofk;
Prof.S.A deen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
i

7 – tlkiuf;fhau; njU
nrd;id - 01
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
K];ypk; /gTz;Nl\d; bu];l;
[hgu;\h njU
jpUr;rp - 08
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
jkpo; ehL jt;`Pj; [khj;

30 –muz;kidf;fhuj; njU
nrd;id - 01

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


,];yhkpa ,yf;fpa fofk;

27 – cl;]; rhiy
nrd;id - 02

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


,e;jpa A+dpad; K];ypk; yPf;

36 – kiuf;fhau; nyg;ig njU


nrd;id - 01

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


jkpo;ehL igj;Jy;khy;
thyh[h kR+jp tshfk;
fhapNj kpy;yj; neLQ;rhiy
jpUty;ypf;Nfzp
nrd;id - 05
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
milahW igj;Jy;khy;
milahW kR+jp
L.B. NuhL
nrd;id – 41

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


rNfhjuj;Jt r%f ePjp Nguit

uapyhu; efu;
kJiu – 18
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
Xkpaj; ,d;];l;bba+l; bu];l;

mQ;Rkd; tshfk;
16 . B.N.nul;b rhiy
North Boag Road,
T.efu;
nrd;id - 17
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
MEPCOT
P.Box. No –3
jpUkq;fyk;
kJi - 625106

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


MEASI
The New College Campus
Peters Road
Chennai -14

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


SIET
K.B.Dasan Road
Teynampet
Chennai – 18

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


Haji. S.Ahamed Meeran
M.D.Professional Couriers
22.Maharaja Surya Rao Road
Alwarpet
Chennai – 18
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
TAMCO
807- Anna Salai 5th Floor
Chennai – 02
www .minorityaffairs.
tn.gov.in
Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com
TAMAM
PostBox No- 1263
Muttah,114
Sultanate of Oman

Prof.S.Aideen – Dr.Zakir Husain College.– mail ; abideen222270@yahoo.com


Maulana Azad Education Foundation

Social Justice Service Centre,


Mahila Imdad Committee,
Opposite New Delhi Railway Reservation Centre,
Chelmsford Road, New Delhi - 110055;

Maulana Azad Education Foundation


Phone/Fax: 011-23583788, 23583789

Application for Maulana Azad National Scholarship for Girls


can be submitted in between
1st July to 30th September
every year.
Islamic Development Bank
[Jeddah, Saudi Arabia]
Daily Star, 103, St John's Church Road, Bangalore - 560005
Criteria: Merit-cum-means

Scheme: Islamic Development Bank grants scholarship for poor


Muslim students of India seeking admission in degree courses of
Medicine, Engineering (all branches), Agriculture, Fisheries, Forestry,
food Tech. Business Administration and Accountancy, interest Free
Loan Scholarship refundable in easy installments when employment
starts.
For 3 yeears PhD in Science & Technology in IDB member countries.
Contact:
Muslim Education Trust
E-3, Abul Fazal Enclave
Jamia Nagar, New Delhi-110 025
email: metdelhi@rediffmail.com
By
S.ABIDEEN

944 3610 350

abideen222270@yahoo.com