EU ACCESS – EUROPEAN PROJECT PROPOSAL DEVELOPMENT TRAINING (EPP) Uobičajene Greške u Predlozima Projekata

• Projekat se ne uklapa u prioritete finansijera, nije jasna veza sa evropskim i nacionalnim prioritetima; • Nije uzet u obzir socioekonmski kontekst u kome projekat treba da se razvija; • Dizajn u Vakumu – Projekat ne uzima u obzir druge, komplementarne projekte i aktivnosti drugih aktera; • Nema jasnog odnosa između cilja projekta i potreba stejkholdera; • Ciljevi nisu jasno izraženi, mešaju se ciljevi sa sredstvima i međusobno se ne razlikuju (u najgorem slučaju mogu se suprotstavljati jedno drugom ); • Nejasno definisani problemi, ne vidi se jasno kako će aktivnosti rešiti problem; Korisnici i Uticaj • Nejasno je ko su planirani korisnici projekta; • Nisu uzeti u obzir negativni aspekti projekta niti je dat predlog adekvatnih mera za njihovo prevazilaženje; Rezultati i realnost • Preoptimističan stav o tome šta se može postići; • Kod učinka se brkaju ciljevi sa sredstvima ili nisu navedeni detaljno; Radni Plan, upravljanje i sredstva • Radni plan ili program nedovoljno osmišljeni – možda su događaji pogrešno raspoređeni, potrebna sredstva ili vreme pogrešno procenjeni, Kompjuterski programi za upravljanje kao Critical-Path Analysis mogu ovde pomoći; • Nije predviđen dovoljan vremensku period za izvršenje zedatka – za sprovođenje je obično potrebno više od planiranog vremena; • Aktivnosti nisu dovoljno detaljno utvrđene i ne doprinose učinku • Nedovoljna sredstva za upravljanje projektom i loše osmišljena upravljačka struktura; • Domaći institucionalni kapaciteti i vođstvo neadekvatni za izvršenje projekta; • Neadekvatna ili nerealna sredstva za ulaganje;

Nije predviđen sistem kontrole kvaliteta rezultata;

Predpostavke • Pretpostavke nisu jasno ili do kraja objašnjene;