REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK

na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11.), članka 34. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09. i 9/13.), članka 16. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/11., 3/12.) i Rješenja Gradonačelnika Grada Osijeka, Klasa:37201/13-01/90, Urbroj:2158/01-02-13-2 od 27. rujna 2013. godine raspisuje se

NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora
I. Predmet zakupa su sljedeći poslovni prostori u Osijeku s početnim mjesečnim zakupninama i djelatnostima kako slijedi: Adresa Površina(m2) Iznos u kn Djelatnost 1. Josipovac, Osječka 51 53,00 286,20 udruge 2. Županijska 41 21,06 329,27 trgovačka,obrt,uredska, skladište 3. Zmaj J.Jovanovića 23, 28,08 137,59 skladište dvorište 4. M. Divalta 103 19,49 304,73 trgovačka, obrt, uredska, udruge 5. P.Pejačevića 16, dvorište 64,80 601,34 uredska, udruge 6. Vukovarska 216 63,48 558,62 uredska, obrt 7. P. Pejačevića 3, 40,42 349,23 udruge prizemlje, dvorište 8. I. Gundulića 66 15,45 382,85 trgovačka, obrt, uredska,udruge,uslužna ,skladište 9. J.J. Strossmayera 40, 107,70 484,65 skladište suteren 10. Trg A. Starčevića bb, 10,03 355,06 trgovačka, obrt, pothodnik, lokal br. 14 uredska, udruge 11. Trg A. Starčevića bb, 33,03 1.870,82 ugostiteljska,trgovačka, pothodnik, lokal br. 18 obrt, uredska, 12. Trg A. Starčevića bb, 9,32 329,93 trgovačka, obrt,udruge pothodnik, lokal br. 31 13. P.Pejačevića 16, 18,61 172,70 uredska, udruge, dvorište, prizemlje,lijevo umjetničke radionice 14. Hrvatske Republike 19d, 61,37 udruge koje promiču lamela D, lokal 1, zdrav način življenja s prizemlje 460,28 ciljem prevencije nezaraznih kroničnih oboljenja

15. 16.

J.J. Strossmayera 1/I Hrvatske Republike 19d, prizemlje Županijska 11, dvorište, lijevo, podrum Vijenac I. Meštrovića 4 Hrvatske Republike 19, lamela C, lokal D,

46,91 17,19

761,82 128,93

17. 18. 19.

74,15 48,68 20,30 m2 i to: 12,90 prizemlje i 7,40 skladište u podrumu 16,85 53,40 125,04 m2 i to: 64,34 prizemlje i 60,70 galerija 16,56 67,88

1.660,96 1.990,38 372,71

uredska, udruge udruge koje provode aktivnosti na dobrobiti i zaštiti prava djece obrt, uredska, uslužna ugostiteljska, udruge uredska, obrt,udruge, usluge

20. 21. 22.

Hrvatske Republike 43, suteren Vukovarska 92 Prolaz J. Leovića 5

274,99 1.502,84 3.519,00

uredska, udruge, obrt, uslužna trgovačka, obrt, uredska, usluge trgovačka, uredska, udruge, uslužna

23. 24.

B. Kašića 8 /I, ured br.3 A. Kanižlića 41

291,46 3.083,79

taxi služba, uredska uredskaosiguravajuća društva, trgovina vrijednosnicama obrt, proizvodnja, skladište obrt,proizvodnja, skladište uredska,udruge skladište trgovačka, obrt trgovačka, obrt, uslužna uredska-braniteljske zadruge skladište ugostiteljska uredska, udruge udruge garažiranje vozila udruge trgovačka, obrt

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

B. Kašića 8, prizemlje, dvorište B. Kašića 8, prizemlje, dvorište Kapucinska 30/V J.J. Strossmayera 5, dvorište Trg A. Starčevića bb, pothodnik, lokal br. 3 Trg A. Starčevića bb, pothodnik lokal br. 7 i 8 Trg A. Starčevića bb, pothodnik, lokal br. 10 Županijska 33, suteren Županijska 33 Kapucinska 26/II Trg V. Lisinskog bb, dvorište Bosutska 3, garaža br. 3 J.J. Strossmayera 1/I Vukovarska 22

82,62 32,82 51,64 26,00 71,90 73,56 31,74 22,51 51,17 60,53 293,20 17,00 122,58 37,26 i to:

856,60 380,00 1.342,64 234,00 5.090,52 5.208,05 825,24 225,10 2.717,13 1.573,78 1.876,48 127,50 1.470,96 1.165,12

2

39.

40.

Europske avenije 10/I, ured br. 3 (sastoji se od dvije uredske prostorije, zajedničkog hodnika, čajne kuhinje i sanitarnih čvorova) Dubrovačka 1, Višnjevac

prizemlje 24,00 m2, podrum 13,26 m2 70,45

1.239,92

uredska, udruge

41.

Trg I.Pavla II, br. 1

96,69 i to: prizemlje 20,82 m2, kat 75,87m2. 23,02

580,14

udruge

1.629,82

ugostiteljska-priprema brze hrane

POSEBNE NAPOMENE: Poslovni prostori se iznajmljuju na određeno vrijeme u trajanju od deset (10) godina, osim prostora pod rednim brojevima 2., 3.,4., 5., 7.,8., 9.,13.,17., 32.,33.,34.,38., 39. i 41. Za poslovne prostore pod rednim brojevima 2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.,13.,17.,32.,33.,34.,38., 39. i 41. je u tijeku postupak utvrđivanja prava vlasništva u skladu s odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, te se daju u zakup na neodređeno vrijeme. Poslovni prostori pod rednim brojevima 2. i 4. su znatno oštećeni i ne ispunjavaju minimalne sanitarno-tehničke uvjete za obavljanje bilo koje gospodarske djelatnosti. Poslovni prostori pod rednim brojevima 7. i 9. ne ispunjavaju minimalne uvjete za obavljanje djelatnosti iz natječaja, a prostor pod rednim brojem 11. ne ispunjava minimalne uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Poslovni prostor pod rednim brojem 40. je u roh bau stupnju uređenosti. Za poslovne prostore pod rednim brojevima 2., 4., 7. i 9. se utvrđuje razdoblje neplaćanja zakupnine najduže do 90 dana od dana potpisa ugovora o zakupu, ali budući zakupnici nemaju pravo na povrat uloženih sredstava za uređenje i privođenje ugovorenoj namjeni od Grada Osijeka jer se radi o prostorima za koje je u tijeku postupak utvrđivanja prava vlasništva u skladu s odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Zakupnici navedenih poslovnih prostora trebaju zakupodavcu podnijeti zamolbu za davanje suglasnosti za uređenje poslovnog prostora te dostaviti troškovnik s planiranim radovima. Za poslovni prostor pod rednim brojem 40. se također utvrđuje razdoblje neplaćanja zakupnine najduže do 90 dana od dana potpisa ugovora o zakupu, a za poslovni prostor pod rednim brojem 11. razdoblje do najviše 30 dana od dana potpisa ugovora o zakupu ukoliko najpovoljniji ponuditelj bude ponuditelj koji dostavi ponudu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Budući zakupnici prostora pod rednim brojevima 11. i 40. trebaju Gradu Osijeku podnijeti zamolbu za davanje suglasnosti za uređenje poslovnog prostora uz koju trebaju dostaviti troškovnik s planiranim radovima. Zakupnicima predmetnih prostora se mogu priznati samo nužni troškovi potrebni za privođenje prostora ugovorenoj namjeni.

3

Poslovnom prostoru pod rednim brojem 39. je u kvadraturu uključena i površina zajedničkih prostora (hodnik, sanitarni čvorovi i čajna kuhinja) koje budući zakupnik ima pravo koristiti zajedno sa ostalim zakupnicima uredskih prostora na navedenoj adresi. Poslovni prostori pod ostalim rednim brojevima iznajmljuju se u viđenom stanju, te budući zakupnici nemaju pravo na povrat novca uloženog u uređenje poslovnih prostora. Ako se ponuditelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici, te uplatiti jamčevinu. II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete. Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima. Iznimno, u slučaju da na natječaj za pojedini poslovni prostor pristigne samo jedna ponuda koja ne sadrži sve tražene isprave i dokaze, a ponuditelj je uplatio jamčevinu, Grad Osijek će pisanim putem pozvati ponuditelja da u roku od tri dana od primitka poziva, dopuni ponudu. U slučaju da i u tom roku ponuditelj ne dostavi sve potrebne isprave i dokaze, ponuda će se smatrati nepotpunom. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bude imao dug prema državnom proračunu i Gradu Osijeku dužan je najkasnije jedan dan prije isteka roka za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za koji je utvrđen kao najpovoljniji, podmiriti sve dospjele obveze prema državnom proračunu i Gradu Osijeku te dostaviti potvrdu Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, da nema duga prema državnom proračunu. Iznimno od prethodnog stavka, ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja dospjelih obveza, dužan je dostaviti akt kojim je odobrena odgoda plaćanja i dokaz o pridržavaju utvrđenih rokova plaćanja. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u navedenom roku ne podmiri dug prema državnom proračunu odnosno Gradu Osijeku i ne dostavi traženu potvrdu ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja, smatrat će se da je odustao od ponude i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju, poslovni prostor će biti ponovo predmet natječaja za zakup poslovnih prostora. Za zakup garaže razmatrat će se samo pravodobne i potpune ponude ponuditelja koji imaju prometnu dozvolu vozila. Neće se razmatrati ponude ponuditelja: - za koje je iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih šest mjeseci, - koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanog razloga, - s kojima je Grad Osijek u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora, - pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradskog poslovnog prostora, a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze

4

- fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradskog poslovnog prostora, a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

III. Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju su dužni uplatiti jamčevinu u visini početnog mjesečnog iznosa zakupnine. Jamčevina se uplaćuje u Proračun Grada Osijeka, IBAN: HR5023600001831200002 model HR68, poziv na broj - 7722-OIB ponuditelja i mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija). IV. Pisane ponude s naznakom poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, sa pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na kojoj treba napisati adresu: “Grad Osijek, Kuhačeva 9, s naznakom“ natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvarati”, preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice Grada Osijeka (na istoj adresi), najkasnije do 16. listopada 2013. godine. Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva. Molimo ponuditelje da u ponudi navedu broj telefona radi dogovora u vezi povrata jamčevine. Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude te mora biti jednaka ili viša od početne visine utvrđene u natječaju. Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti: - original ili presliku dokaza da je uplatio jamčevinu, - presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je ponuditelj fizička osoba, original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba, original ili presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana, ako je ponuditelj politička stranka ili udruga građana odnosno original ili presliku rješenja o upisu u odgovarajući upisnik za ostale pravne osobe - presliku obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik - BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana - dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke V. ovog Natječaja Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu. V. Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

5

-

-

Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata Potvrdu Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Za osobe iz prethodnog stavka utvrđuje se kao natječajni uvjet da su u obvezi uz ponudu priložiti i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da ne koriste mirovinu ostvarenu na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje gore navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe i ako do sada to pravo nisu ostvarivali. Navedenim osobama koje su nazočne u postupku provedbe natječaja će biti omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da osobe iz stavka 1. ove točke nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju i ostvariti svoje prvenstveno pravo, ili nisu bile nazočne provedbi natječaja, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju u roku od 3 dana od dana dostave te obavijesti. VI. U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, sa istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine, te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos. Ponuda s ponuđenim višim iznosom zakupnine se predaje nazočnim predstavnicima Upravnog odjela za gospodarstvo, Odsjeka za gospodarenje poslovnim prostorom koji provode postupak otvaranja pristiglih ponuda i upisuje se u zapisnik. U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga. Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem. Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku. VII. Otvaranje ponuda će biti 18. listopada 2013. godine u 11,00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Osijeka, Velika vijećnica, Kuhačeva 9. Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika. (obveza ovjere punomoći kod javnog bilježnika se odnosi samo za punomoćnike ponuditelja kao fizičkih osoba) VIII. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (nastavno:Odluka o odabiru) donosi Gradonačelnik Grada Osijeka. Gradonačelnik Grada Osijeka zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

6

Odluka o odabiru će biti dostavljena u pisanom obliku svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja. Na Odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana primitka, koji podnosi Gradonačelniku. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. Prigovor na dio Odluke o odabiru ne sprječava konačnost Odluke o odabiru u odnosu na točke na koje nije upućen prigovor. Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnoga prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

IX. Jamčevine koje su položili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vratit će se ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru, dok se položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu. U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. X. Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti novčani depozit u visini trostrukog iznosa ugovorene zakupnine, u Proračun Grada Osijeka, IBAN: HR5023600001831200002 model HR68, poziv na broj - 7722-OIB ponuditelja. Na uplaćeni depozit obračunavat će se redovna kamata sve do njegovog iskorištenja. Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj za poslovni prostor za koji godišnja zakupnina ne prelazi iznos od 180.000,00 kn, obvezan je prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine. Za poslovne prostore za koje ugovorena godišnja zakupnina prelazi 180.000,00 kn, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu bankarsku garanciju u visini godišnjeg iznosa ugovorene zakupnine s klauzulom “bez prigovora” odnosno “plativo na prvi poziv”, koja vrijedi tri mjeseca nakon prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora ili novčani depozit u trostrukom iznosu ugovorene mjesečne zakupnine i bjanko zadužnicu koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine. Ako je najpovoljniji ponuditelj pravna osoba i osnivač te pravne osobe je obvezan dostaviti osobnu zadužnicu koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine. XI. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se kao ovršna isprava na trošak zakupnika. U slučaju neispunjenja navedenih obveza, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

7

XII. Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

XIII. Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koje može uslijediti tijekom trajanja zakupa temeljem odluka Gradonačelnika Grada Osijeka. XIV. Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec. XV. Sve ostale informacije o provedbi natječaja i razgledanju poslovnih prostora koji su predmet davanja u zakup mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom, Kuhačeva 9 ili na telefone 031/ 229-248 ili 229-254.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful