Manual Kem Sukan Sekolah 2013

i

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

ISI KANDUNGAN
© Bahagian Sukan, 2013 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula atau ditukarkan dalam apa juga bentuk dan apa juga cara sama ada secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Diterbitkan oleh: Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 dan 7, Blok E13, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel : 03-8884 1002 Faks : 03-8884 1034 Laman Web : http://www.moe.gov.my/bsukan

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SUKAN BAB 1 KEM SUKAN SEKOLAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengenalan. Latar Belakang Kem Sukan Sekolah. Matlamat Kem Sukan Sekolah. Objektif Kem Sukan Sekolah. Asas-Asas Pertimbangan Kem Sukan Sekolah. Kumpulan Sasaran Kem Sukan Sekolah. Impak / Hasil Kem Sukan Sekolah.

v

9 9 10 10 10 12 12

BAB 2 PENGURUSAN KEM SUKAN SEKOLAH
1. Carta Aliran Pengurusan Kem Sukan Sekolah. 2. Jawatankuasa Kem Sukan Sekolah. 3. Bidang Tugas Jawatankuasa. 3.1 Tugas Kem Komandan. 3.2 Jawatankuasa Pertandingan/Latihan/Bengkel. 3.3 Jawatankuasa Peralatan. 3.4 Jawatankuasa Majlis Penutup. 3.5 Jawatankuasa Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan. 3.6 Jawatankuasa Hadiah/Cenderamata/Sijil. 3.7 Jawatankuasa Sambutan/Buku Program. 3.8 Jawatankuasa Perubatan/Kecemasan/Pertolongan Cemas. 3.9 Jawatankuasa Pengangkutan. 3.10 Jawatankuasa Siar Raya/Publisiti Dan Dokumentasi. 3.11 Jawatankuasa Urus Setia. 4. Jadual Kem Sukan Sekolah. 15 16 17 17 18 19 20 20 22 22 23 23 23 23 24

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-Dalam-Penerbitan

Manual kem sukan sekolah 2013 ISBN 978-983-3444-51-9 1. Outdoor education – Malaysia – Handbooks, manuals, etc. 2. School camps – Malaysia -- Handbooks, manuals, etc. 3. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Sukan. 371.384

ii

iii

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

KATA ALU-ALUAN
BAB 3 AKTIVITI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengurusan Aktiviti. Suai Kenal. Program Pendidikan Dan Nilai-Nilai Olimpik. Memanaskan Badan. Sistem Pertandingan. Asas Permainan. Kesihatan Dan Keselamatan Dalam Sukan. 31 32 35 36 50 55 63

PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam Sejahtera 1Murid 1Sukan Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kejayaan dalam menghasilkan Manual Kem Sukan Sekolah (1Murid 1Sukan) untuk digunakan di sekolah. Penghasilan manual ini menepati usaha Transformasi Pendidikan Negara yang berhasrat untuk meningkatkan penyertaan murid dalam bidang sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar setiap murid dapat menikmati manfaat bersukan bagi melahirkan insan yang sihat dan cergas. Justeru, pelbagai aktiviti sukan telah diperkenalkan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan dimulakan di peringkat sekolah. Manual ini dibina khusus untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan program Kem Sukan Sekolah di peringkat sekolah dan di peringkat daerah. Manual ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk mengendalikan Program Kem Sukan Sekolah secara teratur dan sistematik. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh pelbagai aspek seperti penyertaan murid, penyediaan prasarana serta perancangan program dalam pelbagai peringkat. Bahagian Sukan berharap manual ini akan membantu khasnya guru penasihat kelab sukan dalam menjalankan program-program kesukanan di sekolah sepanjang tahun. Sekian.

LAMPIRAN
A. B. C. D. E. Contoh Senarai Semak. Carta Aliran Pengurusan Kes Kecederaan. Borang Kehadiran Peserta. Contoh Laporan Kem Komandan. Permainan 30 Petak Ajaib. 71 74 75 76 78 79

PENGHARGAAN

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan

iv

v

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

vi

vii

Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan. iv. 2.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi. 2.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan.5 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:i. Semua murid sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan.3 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental. Dapatan kajian sukan telah mengatakan bahawa aktiviti sukan dapat menyemai.1 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad-Hoc Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. iii. 2. LATAR BELAKANG KEM SUKAN SEKOLAH. viii 9 .2 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 1. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan. 2. 2. 2. PENGENALAN. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 telah memperakukan bahawa aktiviti sukan adalah penting di semua peringkat persekolahan. Elemen keseronokan. memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara murid-murid pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza. 2. ii.

v.4 Lima strategi telah dirangka bagi melaksanakan Dasar 1MURID 1SUKAN :i. Memperkasakan penilaian dalam sukan. berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. 4. iv. 5. perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan aplikasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK).5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. ii. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan. rohani. 5. 5. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab. Dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun.5 Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH. Meningkatkan kecergasan jasmani. 5. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum. Meningkatkan disiplin. 3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16.1 Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. 5.4 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. cergas. iii. Dalam aspek penilaian 2012. 3. kognitif dan afektif.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan penyertaan murid dalam sekurangkurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011.3 Murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. cerdas serta berdaya saing tinggi. 4. iii. Membantu dalam penganjuran pertandingan.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. 4. 5. jasmani dan sosial. 3. Di samping memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. 5. 5. Membentuk sahsiah. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan. Membina jati diri.11 Kem Sukan Sekolah merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakat. 5. 4. 4. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. v.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3.8 Dalam jangka masa panjang.2 Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis. MATLAMAT KEM SUKAN SEKOLAH. iii. 3. Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. iv. Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor. 10 11 . emosi. kreatif dan inovatif dalam kalangan murid. 5.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai lima (5) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu:i. 5.4 Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai (modified games).1 Melatih satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah.3 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM SUKAN SEKOLAH.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek.7 Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. ii.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri.2 Melalui rangsangan/tugasan murid dapat: i. 5. 4. Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. ii. Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan.

. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup sihat. iv. ii. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. iii. boleh bergabung dengan beberapa buah sekolah. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dalam kalangan murid. KUMPULAN SASARAN KEM SUKAN SEKOLAH.1 SEKOLAH RENDAH: . . 7.2 SEKOLAH MENENGAH: . i.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6. IMPAK / HASIL KEM SUKAN SEKOLAH. .Tahun 4 .dua (2) orang wakil setiap kelab sukan dari Tingkatan 2 sahaja.Bilangan maksimum peserta setiap kem 40 orang.5 dan 6. .Bagi sekolah kurang murid. 6.Tingkatan 2 sahaja. 6. .Bilangan minimum peserta setiap kem 40 orang. 12 13 .AJK induk kelab sukan. Murid yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti kelab sukan.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM 1 2 Pembentukan Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa 3 4 14 Pelaksanaan Pembentukan Jawatankuasa 15 .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1.

ii. Menyelaras dan memantau secara terus dengan AJK . * Murid boleh dilibatkan sebagai fasilitator dalam setiap ajk. iv. vi. * Ini merupakan cadangan dan tertakluk kepada keperluan sekolah. Menyediakan jadual tentatif. v. Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta. JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH. Menjadi AJK perhubungan kecemasan. sijil.1 TUGAS KEM KOMANDAN: i. Menyelaras dan memantau semua elemen di bawah pimpinannya. iv. Bertanggungjawab sebagai jawatankuasa latihan/bengkel. iii. 16 17 . Memberi taklimat setiap sesi aktiviti. Surat-menyurat. Hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan). Menyediakan semua nombor talian bagi tujuan kecemasan. pelantikan. Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. Mencatat segala keputusan mesyuarat. iii. viii. b. menyelaras dan menyelia aktiviti program. vii. Menjalankan aktiviti – aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan senaman pagi. iii. Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan . ii. Membantu merancang. ii. Membantu melaksana dan memantau aktiviti. Melaporkan segala aktiviti yang telah dijalankan. c. Semasa kem i. Menyenaraikan nombor talian kecemasan (Polis. Menyediakan carta analisis kehadiran. 3. Sebelum kem i. Mengadakan Program Suai Kenal bagi peserta. Menyelia urusan logistik. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA.AJK di bawah pimpinannya. iv. d. Pengerusi : Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Setiausaha Sukan (Kem Komandan) Bendahari : Pembantu Tadbir Kewangan Ahli jawatankuasa : Latihan/Bengkel Peralatan Majlis Penutup Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan Hadiah/Cenderamata/Sijil Jemputan/Sambutan/Buku Program Perubatan/Keselamatan/Pertolongan Cemas Pengangkutan Siar raya/Publisiti dan Dokumentasi Urus setia 3. Membantu mengurus: a.

Selepas kem i. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kem. Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan 3. x. Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal. Menjadi sumber rujukan setiap masa. iv. masa dan bahan-bahan mengenai program kem untuk peserta dan guru pengiring. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot. Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan. 3. Menguruskan segala kes kecemasan semasa kem dijalankan. vii. xii. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai latihan/bengkel yang bertauliah untuk lantikan sebagai pegawai kem. Menentukan ketua kumpulan. iv. ii. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan. Menyemak. Menyusun. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir. ix. vi. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan. Menyediakan buku rasmi format pertandingan antara kumpulan dan mengemaskini borang-borang yang berkaitan. xii. v. Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari. iii. Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan AJK. vii. Membantu menguruskan sijil. iii. viii.3 JAWATANKUASA PERALATAN Sebelum kem i. Mengedarkan satu naskhah laporan kepada JK Hadiah dan Cenderamata. Menyediakan borang-borang yang diperlukan. Tugas-tugas lain yang difikirkan perlu. Menentukan tempat. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. Memastikan pegawai-pegawai bertugas memakai pakaian yang sesuai. ii. xi. 18 19 . viii. Menentukan tempat. Selepas kem i. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa latihan. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti sediakala kepada urus setia pengelola. vi. ii. Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur. Memberikan taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa Aktviti/ Bengkel. iii. menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik. Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain seperti Jawatankuasa Alatan. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai. ii.2 JAWATANKUASA PERTANDINGAN/LATIHAN/BENGKEL Sebelum Kem i. Membantu menguruskan pendaftaran AJK dan peserta. vii. Menyediakan laporan harian aktiviti kem dan murid. vi. cara.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 v. ix. menyediakan bahan-bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari sebelum kem. v. iii. iv. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan tempat penginapan pegawai yang memerlukannya. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. xi. menempatkan dan menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum kem dijalankan. viii. x. jadual dan giliran tugas. Semasa kem i.

iii. Menguruskan dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna. Kawalan/Keselamatan. Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan makanan. iv. ii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. ix. iv. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan. Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian. ii. Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta menginap di tempat penginapan kepada jawatankuasa berkenaan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai/peserta sepanjang berlangsungnya kem. Memastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali kepada yang berkenaan. bilik air. Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai. Menentukan menu makanan peserta dan pegawai. 20 21 . v.4 JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUP i. Perhubungan dan Kebajikan peserta. iii. ii. vi. Selepas Kem i. f. b. Pendaftaran. vii. Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis penutup.5 JAWATANKUASA PENDAFTARAN/PENGINAPAN/MAKANAN/JAMUAN Sebelum Kem i. Menyediakan tatacara pendaftaran penginapan dan peraturan-peraturan penginapan (jika bermalam). Melantik juruacara bagi majlis penutup. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. ii. Mengeluarkan. Memastikan semua bilik yang digunakan bersih. iii. Hadiah dan Cenderamata. Melabelkan bilik-bilik penginapan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Berhubung rapat dengan Jawatankuasa Aktiviti/Bengkel.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Semasa Kem i. iii. v. Bekerjasama dengan Urus setia/Latihan/Alatan/Keselamatan. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap di tempat penginapan. ii. iv. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi. bilik perubatan dan menentukan tempat letak kereta/bas. Jamuan dan siar raya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara perasmian dan penutupan majlis. d. Perubatan/Kecemasan. ii. Semasa Kem i. Memastikan semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam telah diurus pemulangannya. 3. Urusetia Induk. bagi menentukan semua tempat aktiviti disediakan dengan baik. 3. Sambutan dan Jemputan. c. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai. iii. Menempatkan peserta berdasarkan jumlah peserta. viii. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada urus setia. Teknik. Menyediakan papan kenyataan untuk dirujuk oleh jawatankuasa berikut: a. peserta yang menginap di tempat penginapan . Selepas Kem i. iii. Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu. vi. Mengelola. e. Pertandingan. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan.

ii.7 JAWATANKUASA JEMPUTAN/SAMBUTAN/BUKU PROGRAM i. ii. Menyedia dan mencetak buku program: a. Menjadi penyelaras bagi semua jawatankuasa kecil kem.11 JAWATANKUASA URUS SETIA i. g. v. 3. Pegawai Kem. 3. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. iv. f. iv. iii. Menyediakan bilik rawatan dan kelengkapannya di kawasan kem. iv. Mendapatkan sijil-sijil daripada urus setia untuk disampaikan kepada peserta kem semasa majlis perasmian penutup. PUBLISITI DAN DOKUMENTASI i.9 JAWATANKUASA PENGANGKUTAN i. 3. Isi kandungan Buku Program. e. v. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan.8 JAWATANKUASA PERUBATAN/KESELAMATAN/PERTOLONGAN CEMAS i. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. e. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak. iii. c. v. 3. Guru Pengiring/Setiausaha Sukan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. Taklimat kepada penerima-penerima hadiah. 22 23 . Para jemputan majlis perasmian. Mendapatkan kerjasama daripada klinik kesihatan berhampiran. Mengatur. Merangka. ii. c. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. d. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. iv. Menyediakan peralatan penyampaian hadiah. menyedia dan menguruskan pengangkutan peserta. Penghargaan. 3. vi. h. d. Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada: a. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan. Semua Guru Besar sekolah berkenaan. ii. Semua Pengetua sekolah berkenaan. Menyediakan dan mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu. iii. Menyediakan tempat pendaftaran.6 JAWATANKUASA HADIAH/CENDERAMATA/SIJIL i. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. b. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Kata alu-aluan. Jadual kem. b.10 JAWATANKUASA SIAR RAYA. Atur cara Majlis Perasmian Penutup. Urus setia kem. b. Menyediakan sijil/hadiah-hadiah/menyemak/mengasingkan mengikut susunan acara pertandingan. ii. Senarai nama ahli jawatankuasa pengelola dan senarai nama jawatankuasa kecil. mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan tetamu khas semasa perasmian penutup. Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan kepada : a. Senarai nama pegawai kem. Mendokumentasikan semua peristiwa. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah/ sijil dan cenderamata. iii. ii. vii. iii. Menyediakan alat siar raya.

30 ptg 4.00 ptg AKTIVITI Semua Peserta Melapor Diri TINDAKAN/ LOKASI Pemudah cara Kem Komandan/ Timbalan Kem Komandan Kem Komandan Pemudah cara 7.30 pg – 7.30 ptg – 6.30 mlm 2.30 ptg Minum Petang/Solat Pengurusan Diri SLOT 1 Taklimat Kem & Suai Kenal SLOT 2 Pengenalan Aktiviti Memanaskan Badan & Menyejukkan Badan Makan Malam/Solat Pengurusan Diri SLOT 3 OVEP/Dinamika Kumpulan Minum Malam Pengurusan Diri Pemudah cara Kem Komandan/ Pemudah cara Pemudah cara 10.00 ptg – 4.30 tgh – 2.30 mlm – 11.00 ptg 4.30 ptg 4.30 pg 6.30 pg 7. JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH 3 Hari 2 Malam 5.30 mlm – 10.30 ptg 10.00 ptg – 4.30 pg – 6.00 ptg – 4.30 pg – 8.30 pg – 12.00 pg – 10.30 ptg – 8.00 pg – 7.00 mlm Pemudah cara 24 25 .30 ptg – 5.30 ptg HARI KEDUA 10.00 ptg – 4.00 pg 8.00 pg – 10.00 pg 4.00 pg Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 4 Pengurusan Sesi Aktiviti (Praktikal) Rehat/Minum PagI SLOT 5 Asas Permainan Kategori Serangan Makan Tengah hari/ Solat/Pengurusan Diri SLOT 6 Sistem Pertandingan (Kalah Mati & Liga) Rehat/Minum Petang SLOT 7 Asas Permainan Kategori Jaring/ Dinding Pemudah cara Pemudah cara Pemudah cara TARIKH MASA 2.30 mlm 8.30 pg HARI PERTAMA 5.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4.30 ptg – 6.30 ptg 6.30 tgh 12.

00 pg – 10.30 pg – 8.00 pg – 7.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6.00 pg 8.30 th – 2.30 mlm – 10.00 pg – 10.30 pg – 6.30 pg – 12.30 mlm Makan Malam/Solat/ Pengurusan Diri SLOT 8 Keselamatan & Kesihatan Dalam Sukan Minum Malam/ Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 9 Asas Permainan Kategori Memukul & Memadang Rehat/Minum Pagi SLOT 10 Sesi Maklum balas/ Penilaian/Penutup/ Penyampaian Sijil Kem Komandan Timbalan Kem Komandan Pemudah cara Permainan Kem Komandan Pemudah cara 12.30 pg 10. 26 27 .30 pg – 7.30 mlm – 11.30 pg Pemudah cara HARI KETIGA 7.00 pg 10.30 mlm Makan Tengah hari/ Solat/ Pengurusan Diri/ Bertolak Balik Kem Komanda Timbalan Kem Komandan 10.30 pg 6.00 pg Talian penting untuk dihubungi: Polis : Ambulans : Klinik Kesihatan : Penolong Kanan : Kokurikulum Info Program : 7.30 ptg – 8.30 th * untuk asas-asas permainan sila rujuk Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.00 mlm 5.30 ptg 8.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 28 29 .

3 Catatan Untuk Fasilitator 1. ii.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1.3. PENGURUSAN AKTIVITI. • Menentukan masa perlawanan. 1. 1. gunting.3 Memastikan masa yang diperuntukan dipatuhi. Melaksanakan perlawanan (20 minit bagi setiap kumpulan) • Setiap kumpulan dikehendaki mengelolakan perlawanan yang telah dirancang dalam masa 20 minit. kreatif dan inovatif. 1.1 Memberikan arahan kepada setiap kumpulan tentang aktiviti yang hendak dijalankan.2. 1. • Membuat persiapan tempat/ gelanggang permainan. • Menentukan jenis permainan. Peserta mengurus dan melaksanakan satu perlawanan persahabatan.2. 1. Peserta berfikiran kritis. tip pelekat.3. • Menyenarai dan menyediakan peralatan yang diperlukan (dihasilkan dari bahan sokongan yang diberi). 1. kertas mahjong.3 Peralatan sokongan. bola lembut (foam). • Membincangkan cara untuk melaksanakan perlawanan. Merancang satu perlawanan persahabatan (30 minit) Setiap kumpulan dikehendaki merancang berdasarkan butiran berikut. Peserta merancang satu aktiviti perlawanan persahabatan.3. 30 31 . iii.1 Objektif: i. • Kumpulan lain bertindak sebagai pasukan yang akan mengambil bahagian. 1. marker.2 Setiap kumpulan diberikan tugasan seperti berikut: i. 1.4 Membuat kesimpulan dan refleksi.1 Peserta kem dibahagikan kepada beberapa kumpulan (Setiap kumpulan terdiri daripada 10 peserta). Kertas surat khabar. ii.2.2 Perlaksanaan aktiviti 1. • Membuat laporan pelaksanaan aktiviti semasa refleksi.2 Memantau setiap kumpulan sambil memberikan respon tentang aktiviti.3.

(5 Lelaki & 5 Perempuan). 32 33 . Impak: 1. Contoh 2 Tajuk : 30 Petak Ajaib Bahan : Sehelai kertas yang mengandungi 30 petak yang bertulis minat. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta. 2. Impak: Menimbulkan rasa kemesraan sesama peserta. 4. Rumusan: Banyak faktor boleh merapatkan hubungan sesama manusia yang baru berkenalan. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka dan bertanyakan mana-mana satu soalan daripada petak ajaib. 2. 6. 5. Abjad pertama haiwan kesayangan. Jawapan hanya “ya” atau “tidak”. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan orang yang baru dikenali. Bulan kelahiran. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan satu lagu patriotik. b. Aktiviti Suai Kenal Contoh 1 Tajuk : Membentuk Kelompok Kategori Bahan : Tiada Pelaksanaan: 1. hobi dan cita-cita. 2. c. SUAI KENAL Latihan ini memberikan peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa-apa yang dirasai semasa aktiviti dilaksanakan agar pengalaman yang dirasai dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan. Penilaian: Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain. Penilaian: Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. Abjad pertama nama ibu. Perlaksanaan: 1. nombor telefon. Jika jawapan “tidak” tanya peserta lain. Peserta beratur mengikut barisan. Rumusan: Peserta dapat menggunakan kemahiran berinteraksi dengan peserta lain dan mengetahui minat serta latar belakang peserta yang ditemui. Aktiviti tersebut menjadi cabaran untuk diharungi bersama. tandatangan dan negeri asal peserta dalam petak ajaib. Jika jawapan “ya” catatkan nama. 3. Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 petak ajaib. Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan: a.

Moto Olimpik.org. iii. Guru menunjuk ke arah murid secara rawak. MINUM. Pilih lima orang murid. Cadangan aktiviti: • Ceramah. 3. 4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI OLIMPIK (OVEP – OLYMPIC VALUES EDUCATION PROGRAMME). 2. Murid yang tersilap sebut perkataan akan terkeluar daripada permainan. Penilaian: Merangsang daya ingatan murid.Kain warna.my. 34 35 . iii.org>Olympism in Action>Educators. Setiap murid mewakili perkataan SAYA. viii.olympic. www.1 Pengenalan kepada Pergerakan Olimpik. 3. Lagu Rasmi. iii.olympic. Semangat kesukanan (Fair play). www. Keseronokan atas usaha (Joy of Effort). www. 3. Obor. Kertas warna. ii. 3.3 Lima nilai pendidikan semangat Olimpik: i. SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR Pelaksanaan: 1. Sumber Rujukan: 1. Kad manila. iv. Kertas mahjong. Benang. iv. Menghormati orang lain (Respect for others). Rumusan: Mengukur fokus dan konsentrasi murid. • Main Peranan (Role-play). will and mind). vii. • Tayangan Video/Slaid. ii. Mengejar kecemerlangan (Pursue of Excellence).Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. 3. 2.4 Olimpian/Bekas Olimpian Negara. Pen marker. Gunting. v. Contoh 3 Tajuk : SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR 3. Tali. SEGAR. Murid-murid lain akan menyebutkan perkataan yang diwakili murid yang ditunjuk. v. • Melukis/Kraf tangan. 3. Keseimbangan antara jasmani. SUKA.org.2 Simbol-simbol Olimpik: i. vi. Gelung Olimpik (Olympic Ring). iv. keinginan dan minda (Balance between body. Murid-murid lain mengenal pasti perkataan yang diwakili lima orang murid tersebut.olympic. Bendera Olimpik.5 Alatan untuk aktiviti Program Pendidikan dan Nilai-Nilai Olimpik: i. ii. SUSU. v. Impak: Menyemai semangat kerja berpasukan.

regangan bahagian otot tangan. d.Murid B akan berlari dan berdiri di hadapan mana-mana murid X.Berbentuk bulatan (seorang depan. ‘DON’T BE 3’ --.berhenti ---. . LAWAN CUIT LUTUT ---. Y A X X B Y 36 37 .Lakuan diteruskan sehingga masa tamat. MEMANASKAN BADAN. 4. .22 orang (berpasangan).regangan bahagian otot badan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4.Murid A akan mengejar murid B.berhenti ---. b. murid Y akan mengejar murid A pula. c. Contoh : a.2 ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA i. . Prosedur . 4. STEP DANCE ---.regangan bahagian otot leher dan bahu. Aktiviti memanaskan badan ini dilakukan untuk mengelakkan kecederaan.berhenti di tempat pergerakan terakhir --.lakuan akan diteruskan dengan regangan bahagian paha dan kaki. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang-seli antara daya tahan kardiovaskular dengan regangan dan daya tahan otot.1 PENGENALAN Memanaskan badan merupakan satu aktiviti yang dilakukan bagi meningkatkan kadar denyutan jantung dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan. LOMPAT BINTANG berhenti ---. Regangan otot bahagian bahu dan leher Bahagian Leher Bahagian Bahu ‘DON’T BE 3’ (Masa: 5 minit) Organisasi . seorang belakang). 2 orang di tengah bulatan.

Masa 3 minit.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Cuit Lutut Organisasi Prosedur Berpasangan.Lakuan diteruskan sehingga wisel dibunyikan. B 38 39 . . Regangan otot bahagian tangan Bahagian Tangan A .Murid A akan cuba mencuit lutut murid B. Wisel.Murid akan berdiri mengadap satu sama lain secara berpasangan. Pergerakan bebas. manakala murid B akan cuba mengelak daripada dicuit oleh murid A. .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Tangan Bahagian Tangan 40 41 .

. Regangan otot bahagian badan Bahagian Badan Y X 42 43 . Prosedur . murid akan berhenti serentak. .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lompat Bintang Organisasi .Lakuan dilakukan secara beramai-ramai dengan kiraan 40 kali lompatan.24 orang.Lakuan akan bermula apabila wisel ditiup.Tangan juga akan dibawa ke atas kepala semasa melompat dan turun ke sisi badan semasa mendarat. . . .Murid akan melakukan lompatan dengan kedua-dua kaki dibuka serentak semasa melompat dan menutup semula semasa mendarat. .Masa : 5 minit.Apabila kiraan mencukupi 40.Berbentuk bulatan.

. . Prosedur .Tangan dihayun sepantas pergerakan.Lakuan diteruskan sehingga masa tamat/ wisel ditiup.Kedudukan bebas berkumpulan. .Kedudukan kaki rapat .Masa 3 minit.Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kiri) – kaki kiri akan dibuka ke sisi dan tutup. . .Lutut dibengkokkan sedikit.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 ‘STEP DANCE’ Organisasi . .Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kanan) – kaki kanan akan dibuka ke sisi dan tutup semula.buka kaki kanan) L R R (mula kaki kiri . Regangan otot bahagian paha dan lutut Bahagian Paha (mula kaki kanan . .22 orang. .Tip: Pergerakan daripada perlahan kepada semakin pantas. .Wisel.Badan sedikit condong ke hadapan.Pergerakan kaki di atas bebola kaki (jingkit).buka kaki kiri) L L R 44 45 . .

Squasy. Guru boleh mengubah suai aktiviti memanaskan badan mengikut keupayaan murid-murid. • Fasilitator boleh merujuk bahan rujukan yang dicadangkan seperti kad sumber TOP PLAY (Pergerakan dengan Sebiji Bola. 1 lawan 1. 1-2-3-4) 46 47 . • Fasilitator juga boleh mempelbagaikan aktiviti/permainan kecil untuk memanaskan badan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Lutut Bahagian Lutut • Aktiviti ini merupakan aktiviti yang dicadangkan.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh aktiviti memanaskan badan menggunakan kad sumber TOP. 1. PERMAINAN PERGERAKAN…. ARNAB 2. PERGERAKAN TANPA BOLA Sumber : Kad TOPS Sumber : Kad TOPS 48 49 .

Contoh 2: Pertandingan yang melibatkan 8 penyertaan.1. 5. penjaga masa dan sebagainya. Contoh 1: Pertandingan yang melibatkan 4 penyertaan.1. 5. Contoh 3: Pertandingan yang melibatkan 6 penyertaan.1 Sistem Kalah Mati (Knockout) i.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 5. • BYE hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. Tiada BYE pada pusingan seterusnya. maka akan ada peserta yang akan mendapat BYE. SISTEM PERTANDINGAN. 1 2 3 4 50 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 BYE Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 51 . 64 dan seterusnya. Walau bagaimanapun. 5.3 Masa pertandingan yang diperuntukan.1 PENGENALAN Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan. 8. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 6 ialah 8. tolak dengan 6. Mudah diuruskan jika bilangan penyertaan adalah bersamaan dengan nombor kuasa 2 seperti 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 • Kerumitan timbul apabila jumlah peserta tidak sama dengan nilai kuasa 2. 32. 5.2. penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 5. peraturan dan rancangan aktiviti tahunan kelab. Dalam menentukan sistem pertandingan.2 SISTEM PERTANDINGAN 5.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim. Gunakan 8 (nombor kuasa 2 terdekat). Baki 2 adalah BYE. 16.1. ii. 4. Peserta yang kalah akan disingkirkan.1. 5.2 Bilangan gelanggang atau padang yang akan digunakan. sistem pertandingan yang digunakan bergantung pada budi bicara penganjur.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian.

• Susun peserta dalam satu ‘bulatan’ dalam petak. 52 53 . Menang = 3 mata Cara Mengatur Urutan Pertandingan Pusingan 1.2. D lwn B. tolak dengan 9.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Dalam Pusingan pertama. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 9 ialah 16. Gunakan 16 (nombor kuasa 2 terdekat). 5. Cadangan Aktiviti . 4. A B D C Pusingan 2. 3. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua.2 Sistem Pertandingan Liga Semua peserta/pasukan akan bertemu dengan semua peserta/pasukan dalam kumpulan tersebut. Seri = 2 mata. Contoh 4: Pertandingan yang melibatkan 9 penyertaan. 5. A D C B Dalam Pusingan pertama. • A lwn C. Contoh Carta Liga 4 Pasukan PASUKAN MERAH HIJAU BIRU KUNING 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) 2–3 (0) 2–2 (1) 2–2 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Peserta 1 BYE BYE Peserta 2 Peserta 3 BYE BYE Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 BYE BYE Peserta 9 MERAH HIJAU 0–3 (0) BIRU 1-3 (0) 3–2 (3) KUNING 1-3 (0) 3–2 (3) 2–2 (1) MATA 3 7 4 2 KEDUDUKAN 3 1 2 4 Peruntukan Mata : Kalah = 1 mata. Kejohanan OSOM • Tentukan bilangan penyertaan. • Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. • Jalankan pertandingan OSOM untuk mencari johan pertandingan. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua. Peserta 1 dan Peserta 6 tidak akan bertanding. B lwn C. 2. Baki 7adalah BYE. • Sediakan carta pertandingan. • Peserta A dikekalkan. Peserta 1. • A lwn D. 8 dan 9 tidak akan bertanding.

• Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. Aktiviti tersebut menawarkan pelbagai jenis kemahiran dalam permainan kategori serangan dalam format yang menyeronokkan. • Gol dibuat daripada kertas tebal (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). Pasukan yang seri diberi 2 mata. A C B D • • • • • • Sediakan Jadual Urutan Pertandingan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pusingan 3. Program ini menggunakan kad sumber untuk memperkenalkan pelbagai jenis aktiviti gabungan kepada murid-murid. Laksanakan pertandingan. Pelaksanaan. Aturan Pertandingan antara Peserta/Pasukan Untuk Jadual Liga PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3 6. Kad sumber ini telah direka supaya: • Boleh digunakan untuk semua murid.1 Pengenalan TOP Play dan TOP Sport i. Setiap peserta diberi lima peluang menjaringkan gol dari titik penalti. • Menjentik ‘bola’ ke dalam gol. 54 55 . • Menawarkan pelbagai jenis aktiviti gabungan. Penalti Meja Alatan: • Bola diperbuat daripada kertas (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). ASAS PERMAINAN. Pasukan yang kalah diberi 1 mata. Program TOP Play dan TOP Sport telah direka cipta untuk kegunaan muridmurid. Rajah contoh alatan: Jarak ikut kesesuaian meja Bola Gol Peraturan. iv. ii. • Peserta A kekal. • Merangkumi permainan yang mampu disediakan dengan cepat dan mudah. Keputusan dicatatkan dalam jadual. Pasukan yang menang diberi 3 mata. • Adaptasi permainan. Pada akhir kejohanan. bola sepak. iii. bola jaring dan ragbi. • Pastikan bilangan penyertaan dalam kumpulan. Memberikan nasihat yang berguna kepada guru mengenai: • Keselamatan. • Peralatan. 6. Terdapat empat set kad sumber dalam program TOP Play dan TOP Sport iaitu: • TOP Play • TOP Sport Permainan Serangan TOP Sport Permainan Serangan telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan bola keranjang. MERAH lwn KUNING HIJAU lwn BIRU MERAH lwn BIRU MERAH lwn HIJAU BIRU lwn KUNING KUNING lwn HIJAU Cadangan Aktiviti. • A lwn B. C lwn D. jumlahkan mata untuk menentukan Johan. hoki. • Sediakan Jadual Liga.

. kriket... rounders dan sofbol.. menggunakan pelbagai sasaran yang mampu disediakan secara sementara atau yang kekal ditandakan pada tempat permainan. Sebagai satu rumusan aktiviti yang dijalankan 56 57 . Gambar rajah aktiviti... Bahagian ini menggunakan kerangka STEP untuk memberikan idea tentang cara menjadikan sesuatu aktiviti itu lebih mudah atau mencabar.2 Menggunakan Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport Kad sumber TOP Play dan TOP Sport direka cipta supaya mudah digunakan. Semasa melakukan aktiviti. 6. guru boleh menggunakan STEP untuk mengubah permainan dalam pelbagai kaedah yang berlainan. Soalan ini boleh bermula dengan ‘bolehkah kamu. Penerangan tentang cara bermain. Berhenti semasa menjalankan aktiviti untuk berfikir sejenak tentang aktiviti tersebut. Contoh peralatan yang sesuai.Kad sumber TOP Play sesuai digunakan sebagai aktiviti memanaskan badan. vi. 6.. i. Mempelajari dan mengembangkan kemahiran.6 Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik Bahagian ini menjana murid untuk berfikir dan memilih bagaimana mengaplikasikan kemahiran asas dan taktik secara individu dalam permainan.. Bahagian ini memberikan idea yang dapat digunakan oleh muridmurid: i. ii.. ii. skuasy. • TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan besbol. viii. iii. tenis dan bola tampar.. Memukul.3 Bahagian Depan Kad Sumber Di depan kad sumber terdapat lima elemen utama. Selepas kemahiran menghantar. ii. iv. iii. Langkah-langkah keselamatan. Menendang.. i. iii. Contoh penglibatan yang inklusif di panel Berfikiran Inklusif... Di belakang kad terdapat maklumat utama untuk kegunaan guru.?’ yang digunakan dalam setiap panel boleh dibentuk soalan dengan mudah bagi menyoal individu atau kelompok muridmurid. Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. 6.. 6. Membaling. Kemahiran menghantar diperkaya dengan kemahiran mensasar. TOP Play direka berdasarkan aspek utama permainan seperti pergerakan. Maka aktiviti ini menjadi lebih inklusif dan bercorak ansur maju. STEP mewakili: S = Space (ruang) T= Task (tugasan) E= Equipment (alat) P= People (murid) Setelah guru membiasakan diri dengan kerangka STEP. Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik. Menilai dan meningkatkan pencapaian. iii. Program ini bermula dengan pengenalan pergerakan dan penyesuaian memegang dan membawa bola. Kemudian diperkenalkan kepada guru aktiviti individu dan berpasangan untuk kemahiran asas seperti. Contoh kad untuk tujuan tersebut adalah seperti berikut: • Pergerakan dengan sebiji bola • Skuasy • Bola Golek • 1 lawan 1 • 1-2-3-4 6.5 Mempelajari dan mengembangkan kemahiran Panel ini memberi guru butiran mengajar yang mudah untuk kemahiran yang murid gunakan semasa melakukan kemahiran dalam kad sumber.4 Bahagian Belakang Kad Sumber Di bahagian belakang kad sumber terdapat panduan untuk guru menggunakan empat aspek program untuk pembelajaran: i. vii. v. iv.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 • TOP Sport Permainan Jaring/Dinding TOP Sport Permainan Jaring/Dinding telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan badminton. 6.7 Menilai dan meningkatkan pencapaian Pemahaman murid-murid tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka akan menjadi lebih jelas sekiranya mereka disuruh memerhatikan lakuan muridmurid lain atau menyatakan apa-apa yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pencapaian. Menggolek...?’ atau ‘apakah akan berlaku jika kamu cuba .. iv. Terdapat kad individu untuk setiap kemahiran menghantar. diperkenalkan pula kemahiran menerima yang merangkumi menangkap dan mengawal bola. ping pong.?’.. Maklumat di depan kad boleh digunakan oleh guru dan kemudian oleh murid. v. menghantar dan menerima. Perkataan ‘menggalakkan murid-murid untuk . ii.. Satu bahagian tambahan bahagian ini bertajuk adaptasi dan variasi.

Objektif yang sama dapat digunakan dalam pelbagai aktiviti yang berbeza. Bahagian ‘Bagaimana Bermain’ menyenaraikan semua maklumat yang perlu untuk melaksanakan permainan.8 Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan Aspek penting ini dilaksanakan dengan dua cara.9 Berfikiran Inklusif Panel ini yang hanya terdapat dalam kad sumber TOP Sport mengandungi panduan yang sesuai untuk melibatkan murid-murid yang berkeperluan khas atau memastikan setiap murid melibatkan diri dalam permainan.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6. Bagaimana bermain Sesetengah aktiviti mungkin memerlukan penerangan yang ringkas pada permulaan berbanding dengan gambar rajah. Contoh 1. Sumber: Kad TOPS Keselamatan 58 59 . Dalam setiap kad TOP terdapat satu objektif pembelajaran yang berkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. 6. Kad TOP Play Bahagian Hadapan Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran Alatan Tajuk Tip Permainan Gambar Rajah Aspek Pembelajaran Format STEP Gambar rajah Secara umum aktiviti dan peraturan yang penting telah digambarkan dengan jelas. Di samping itu terdapat juga kad sumber tambahan bahagian ini untuk TOP Play dan TOP Sport yang memberi idea yang boleh digunakan untuk pengajaran dan penilaian.

Contoh 2. memberikan murid-murid suatu pengalaman yang berlainan untuk menambahkan pengetahuan mereka. Aktiviti kad pertama digunakan oleh guru sebagai pengenalan kepada permainan kategori tersebut.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Keselamatan Sesetengah aktiviti memerlukan langkah-langkah keselamatan yang spesifik dan hal ini dinyatakan dalam kad. keempat dan kelima dijalankan oleh murid-murid dengan kaedah stesen berkumpulan.10 Kad sumber TOP Sport mempunyai satu panel tambahan: Modifikasi permainan untuk sukan yang berbeza Bahagian ini memberikan nasihat tentang cara modifikasi sesuatu aktiviti yang asal dan menjadikan aktiviti itu lebih spesifik kepada sesuatu sukan. Di belakang kad sumber pula terdapat panduan tentang cara peralatan yang berlainan boleh digunakan untuk perbandingan. Aktiviti kad kedua. iii. ii. Peralatan Cadangan peralatan di depan kad sumber memberikan panduan tentang peralatan yang diperlukan untuk memulakan aktiviti. Gunakan lima Kad sumber daripada setiap kategori permainan digunakan untuk setiap slot. Kad TOP Sport Bahagian Hadapan Aspek Pembelajaran (1) Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran (3 dan 4) Cara Permainan Tajuk Alatan Berfikir Secara Inklusif Format STEP Gambar Rajah Aspek Pembelajaran (2) Sumber: Kad TOPS 6. Dengan cara ini. Adaptasi Permainan Keselamatan 60 61 . Salah satu contoh langkah keselamatan pada kad pemainan memukul dan memadang ialah ‘berada sejauh 10m dari pemukul’. sesuatu aktiviti yang asal boleh menghala kepada pelbagai jenis sukan. Contoh aktiviti: Slot Asas Permainan i. ketiga.

1.2 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 langkah pencegahan (kem sekolah rendah)/4 langkah pencegahan (kem sekolah menengah) daripada empat jenis kecederaaan yang mungkin berlaku. keyakinan diri dan kepemimpinan murid. 1. 62 63 . KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM SUKAN. Contoh Pelaksanaan Aktiviti: Objektif: Pada akhir sesi slot ini murid-murid dapat: 1. Murid perlu didedahkan tentang perkara ini sewaktu Kem Sukan Sekolah dijalankan. Kandungan Kad Sumber Posisi bersedia dan kepentingannya Pengamatan layangan bola dan berada di posisi untuk menangkap Memukul bola Mengembalikan bola atau bulu tangkis yang dilambung oleh rakan Memastikan bola dalam permainan Kad Sumber Anda bersedia? Bersedia untuk pantulan Memulakan servis Pengembalian yang berterusan Pukulan setia Kesihatan dan keselamatan dalam sukan merupakan satu aspek penting dalam sukan.1 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 sumber makanan (kem sekolah rendah)/4 sumber makanan (kem sekolah menengah) daripada setiap nutrien makanan yang diambil pada setiap hari.3 Memupuk semangat bekerjasama.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh Slot 1 TOP Sport Permainan Serangan Contoh Slot 3 TOP Sport Permainan Kategori Memukul dan Memadang Kad Sumber Geng berantai Menangkap Balingan ke sasaran Ke sana dan kembali Kandungan Kad Sumber Permainan rounder atau sofbol dengan kemahiran menangkap Kemahiran membaling dan memadang Ketepatan balingan Berlari dengan bet dan mengembangkan kemahiran ketepatan boling dengan tekanan Satu permainan kecil dengan penekanan terhadap aspek membuat keputusan Kad Sumber Gerbang/Laluan Peti Harta Karun 1-2-3-4 Mencari Ruang Bola 3 Gelung Kandungan Kad Sumber Pergerakan Dengan Bola Pergerakan Dengan Bola Menghantar Dan Menerima Menghantar Dan Menerima Dengan Pihak Lawan Permainan Dengan Pelbagai Zon Menjaring Dan Bermain Lari dan kembali Contoh Slot 2 TOP Sport Permainan Jaring/Dinding 7.

protin. pencatat dan pembentang. 2. Cara makan yang betul. Diet – bijirin. Contoh gambar: Guru memaparkan gambar piramid makanan dan membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Zat/nutrien makanan (karbohidrat. ii. lemak. Pemakanan iii. Sarapan pagi.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Penerapan Nilai: Kerjasama dengan memberikan pendapat kepada rakan dalam kumpulan. fiber) mengikut hidangan sajian. 2. Kertas mahjong dan pen maker diberi kepada setiap kumpulan. BBM: Perkembangan 1 BIL 1 ALATAN Gambar / Carta Pemakanan & Kecederaan Lembaran Kerja KUANTITI 8 set 40 helaian Aktiviti 1: (15 Minit) Pemakanan • Perbincangan dalam kumpulan. • Kejayaan dicapai dengan latihan dan pemakanan yang cukup. Minum petang. Kurangkan lemak Gambar piramid makanan: 64 65 . garam galian. Kecederaan FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI/CATATAN Guru memperkenalkan zat/ nutrien makanan dan setiap kumpulan perlu menyenaraikan makanan yang diambil pada: 1. • Cara makan yang betul. 2 STRATEGI/ AKTIVITI Pengenalan/Set induksi (5 Minit ) Soal Jawab i. garam galian. Makan tengah hari. ii. • Cara makan yang betul 1. lemak. sayur & buahbuahan serta vitamin. i. Sumber Zat/ Nutrien. 3. protin. vitamin. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dengan melantik ketua. Aktiviti 2: (30 Minit) Pemakanan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. Pencapaian ii. Guru menunjukkan gambargambar dan menanyakan soalan tentang atlet yang mencapai kejayaan di peringkat sekolah atau di peringkat antarabangsa: • Murid menghayati gambar atlet sekolah/antarabangsa sebagai idea. galian & fiber. i. vitamin. Cara makan yang betul. • Kecederaan juga sering berlaku semasa latihan dan pertandingan. fiber). Sumber Zat/ Nutrien Makanan. Makan malam mengikut: • jenis zat/nutrien makanan (karbohidrat. 3. Kepelbagaian makanan (5 kumpulan). 4.

Terkehel. Guna alatan & kemudahan yang selamat & ikut spesifikasi. Kumpul maklumat penting: • Nama pesakit. 2. 5. 6. Guru menerangkan cara yang perlu dilakukan ketika berlakunya kecederaan: 1. Contoh gambar kecederaan terkehel dan patah tulang: Perkembangan 3 Aktiviti 5: (25 minit) 5. Sebab berlaku. 3. ii. Minum air secara berkala – elak dehidrasi. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Kertas mahjong dan pen marker diberi kepada setiap kumpulan. Aktiviti sukan/latihan berlebihan. Perkembangan 2 Aktiviti 3: ( 15 Minit) Kecederaan • Perbincangan dalam kumpulan. 2. 2.Sebarang luka atau kerosakan pada tisu lembut & organ semasa menjalankan aktiviti dengan mempamerkan gambar jenis kecederaan seperti berikut: 1. 6. permukaan kawasan permainan dan lain-lain. Garam (sodium). Kurangkan gula. Jauhi arak (banyak kalori tetapi tiada nutrien). Hentakan langsung daripada pihak lawan/ peralatan sukan. 5. Faktor persekitaran – cuaca. 4. i. Terjatuh. 3. 3. Elakkan dehidrasi. Kecuaian individu. 2. & No telefon • bagaimana kecederaan berlaku? • Tanda-tanda kecederaan Swelling Fracture 66 67 . Guru membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Sebab berlaku kecederaan 1. ii. Patah tulang. 6. Patuhi peraturan & undang permainan. Status kecergasan yang baik. Memerhati & menilai dengan tenang. • Langkah pencegahan berlaku kecederaan. 7. Dislokasi: • Sebab berlaku kecederaan & Langkah pencegahan. Teknik yang salah dan 7. Guru menerangkan KECEDERAAN SUKAN . Langkah pencegahan. Langkah pencegahan. Ketua. pencatat dan pembentang dilantik.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4. Penyaringan prapenyertaan. Aktiviti 4: (30 Minit) Kecederaan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. Kekejangan otot. Sebab berlaku. 4. i. Guna pelindung keselamatan. 7. regangan dan menyejukkan badan. Memanaskan badan. 1. Pertembungan/ perlanggaran. 4.

Pemakanan. 3. i. Hubungi pihak hospital. Murid diberi nota berkaitan dengan rawatan PRICE. Guru menerang dan menunjuk cara rawatan PRICE iaitu: 1. Cara Pengurusan Kecederaan. Langkah pencegahan. Elevate Price e Rest Ice Compress Penutup Aktiviti 4: (10 Minit) Rumusan • Pemakanan • Kecederaan • Pengurusan Kecederaan Murid diberi lembaran kerja untuk menilai kefahaman mereka dalam slot 8 ini. 68 69 . I = Ice: Letak ice pack di bahagian yang cedera. P = Protect: Lindungi bahagian cedera supaya tidak jadi serius. Kecederaan. 3. 5. R = Rest: Rehat pesakit/ bahagian yang cedera. Sebab berlaku. Guru membuat rumusan dan kesimpulan selepas murid menghantar lembaran kerja berkenaan: 1. C = Compress: Balut bahagian cedera untuk elak bengkak. 2. 3. 2. ii. 4. E = Elevate: Tinggikan bahagian yang cedera.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pengurusan Kecederaan Sukan • Perbincangan dalam kumpulan.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi Kem Komandan (sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan) 70 71 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Disiplin/Keselamatan Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Kerohanian/Moral/Riadah Contoh senarai semak bagi AJK Pertandingan/Latihan/Bengkel Contoh senarai semak bagi AJK Makanan/Minuman Contoh senarai semak bagi AJK Pendaftaran/Penginapan Contoh Senarai Semak bagi AJK Dokumentasi 72 73 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran B CARTA ALIR PENGURUSAN KES-KES KECEDERAAN Lampiran C Kehadiran Peserta: 74 75 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran D Contoh Laporan Kem Komandan 76 77 .

Zuber bin Hassan Lucia Quek Sai Gearn Ismail bin Ibrahim K.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran E PERMAINAN 30 PETAK AJAIB BAHAGIAN SUKAN Dr. Vasuderan Yasmin bt Othman Nor Azlina bt Mohammad Suberi PANEL PENULIS Teing Tai Chee Nor Hamizan bt Omar Zainal bin Tamby Chik Sarimah bt Mohd Zainul Ghasid bin Salleh AHLI Badrul Ihsan bin Mahidin Mohammad Adham bin Sallehon Mohd Redza bin Mohammad Nor Azmah bt Mat Adenan Rohaiza bt Ujang Norhayati bt Nordin Mohd Hafeez Hazreek bin Razak Mohd Hazri bin Abd Latib Subramaniam Sengodan Lee Su Hau Ramzol bin Muhamad Ang Kean Koo 78 79 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 82 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful