Drži se džema'ata - zajednice muslimana, i vođe kojeg su oni slobodno i svojevoljno izabrali!

- ‫ف ة بن اليمان‬ َ‫ذفي ة‬ َ‫ح ة‬ ُ ‫فقد روى البخاري في "صحيحه" بسنده إلى‬ ‫لى‬ َّ‫ ص‬- ‫ كان الناس فيسألون رسول ال‬:‫نه قال‬ َّ ‫ أ‬- ‫ضي ال عنه‬ ِ‫ر ي‬ ‫ وكنت أسأله عن الشر مخاف ة أن‬،‫ عن الخير‬- ‫ م‬-‫ل‬ َّ‫ال عليه وس‬ ‫ فجاءنا ال‬،‫نا في جاهلي ة وشر‬ َّ ‫نا ك‬ َّ ‫ إ‬،‫ فيا رسول ال‬:‫ فقلت‬،‫ركني‬ ِ‫فيد ي‬ ُ ‫ وهل‬:‫ قلت‬،((‫ م‬-‫ ))نع‬:‫ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال‬،‫بهذا الخير‬ ‫نه؟‬ ُ‫خ‬ َ‫د ة‬ َ‫ وما ة‬:‫ قلت‬،((‫ن‬ ٌ(( ‫خ‬ َ‫د ة‬ َ‫ وفيه ة‬،‫ م‬-‫ ))نع‬:‫بعد ذلك الشر من خير؟ قال‬ ‫ فهل‬:‫ قلت‬،((‫كر‬ ِ‫تن ي‬ ُ ‫ م و‬-‫ر ف منه‬ ِ‫ تع ي‬،‫فيي‬ ِ‫هدي‬ َ‫دون بغير ة‬ ُ ‫فيه‬ َ‫م ة‬ ٌ(( ‫ ))قو‬:‫قال‬ ‫من‬ َ‫ ة‬،‫ م‬-‫ن‬ َّ ‫عاة على أبواب جه‬ َ‫د ة‬ ُ ‫ م؛‬-‫ ))نع‬:‫بعد ذلك الخير من شر؟ قال‬ :‫ م لنا؟ قال‬-‫ه‬ ُ‫ف‬ ْ‫ص ُه‬ ِ‫ ي‬،‫ فيا رسول ال‬:‫ قلت‬،((‫فوه فيها‬ ُ‫ذ‬ َ‫ م إليها ق ة‬-‫ه‬ ُ‫ب‬ َ‫أجا ة‬ ‫ فما تأمرني إن‬:‫ قلت‬،((‫لمون بألسنتنا‬ َّ‫ وفيتك‬،‫تنا‬ ِ‫د ي‬ َ‫جل ة‬ ِ‫ م من ي‬-‫))ه‬ ‫ فإن‬:‫ قلت‬،((‫ م‬-‫ ))تلزم جماع ة المسلمين وإمامه‬:‫أدركني ذلك؟ قال‬ ‫ ولو‬،‫ر ق كلها‬ َ‫ف ة‬ ِ‫زل تلك ال ي‬ ِ‫ت ي‬ َ‫ ))فاع ة‬:‫ م جماع ة ول إمام؟ قال‬-‫ م فيكن له‬-‫ل‬ .((‫ وأنت على ذلك‬،‫كك الموت‬ َ‫ر ة‬ ِ‫فيد ي‬ ُ ‫ض بأصل شجرة حتى‬ َّ ‫ع‬ َ‫ت ة‬ َ‫أن ة‬ Ebu Idris el-Havelani rhm., prenosi kako je čuo Huzejfu b. el-Jemana r.a., kako govori: Ljudi su Poslanika s.a.w.s., ispitivali o hajru i dobru, a ja sam ga ispitivao o šerru i zlu, iz bojazni da me negdje ne sustigne. Rekoh: „Allahov Poslaniče, mi smo bili u džahilijjetu-neznanju, i šerruzlu, pa nam je Allah dž.š., došao s ovim hajrom-dobrom: Hoće li nakon ovoga hajra nastupiti šerr? Poslanik a.s., reče: Da! Rekoh: Hoće li nakon tog šerra biti hajra? Reče: Da, ali sa „dehanom“ u sebi. U čemu će se ogledati „dehan“ – upitah? Poslanik s.a.w.s., reče: U ljudima koji se neće uputiti mojom uputom - činiće i dobro i zlo. Rekoh: Hoće li nakon toga hajra imati šerra? Reče: Da! Pozivači ka džehennemskim kapijama! Ko im se odazove – baciće ga u vatru. Rekoh: O Allahov Poslaniče, opiši nam ih. Reče: Oni su iste boje kože kao i mi, i zbore našim jezikom. Rekoh: Šta mi naređuješ da činim ako me sustigne to vrijeme? Reče: Drži se zajednice muslimana (džema'ata), i njihovog vođe (imama). Rekoh: A ako ne budu imali zajednice-džemata, niti vođeimama? Reče: Onda se odbij od svih tih grupacija/skupina, pa makar se kutnjacima držao za korijen drveta; sve dok ti smrt ne dođe budi na

tome!“ (Sahihul-Buhari, br.3606, i br.7084., u poglavlju: Kako postupati ako nema zajednice-džema'ata?; Sahih Muslim, br.4890.; el-Sunen elKubra, Bejheki, br.17053-17244.; Mustedrek, Hakim, br.386.) Imam Ebul-Abbas el-Kurtubi rhm., kaže: „Drži se zajednice muslimana (džema'ata), i njihovog vođe (imama)“ – znači: „Kada se muslimani slože na nečijem imametu i vođstvu – protivu takvoga se neće silom ustajati pa makar i nepravedan bio, kako se to u drugom rivajetu potvrđuje riječima: „slušaj i pokoravaj se!“, pa će se, shodno ovome, za nepravednim imamima klanjati pet dnevnih namaza i džume, s njima će se ići u džihad, obavljati hadždž; klonićemo se od njihovih grijeha, i neće im se biti pokorno u tome!“ (Pogledaj: el-Mufhim li-ma Eškele min Telhisi Kitabi Muslim, 12/104.)

Ibnu Sirin rhm., kaže: Kada je bio ubijen halifa Osman r.a., došao sam Ebu Mes'ud el-Ensariji pa sam ga upitao o fitni-smutnji, koja se desila, pa mi reče: „Drži se džema'ata i zajednice muslimana, jer Allah dž.š., nikada neće dozvoliti da se ummet Muhammeda s.a.w.s., složi na zabludi! Džema'at – zajednica, je Allahovo dž.š., uže, i ono što vam je mrsko u zajednici – džematu, je mnogo bolje i korisnije od onoga što vam je drago u raskolništvu i razbijenosti – furka!“ Navedeno mišljenje potkrijepljuju i hadisom od Enes b. Malika r.a., koji prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Jevreji su se podijelili na 71 skupinu, a moj ummet će se podijeliti na 72 skupine. Sve te grupacije i skupine će u vatru osim jedne! Upitasmo: Koja je to skupina o Allahov Poslaniče? Reče:

EL-DŽEMA'AT-ZAJEDNICA!“ Jezid elRekkaši rhm., kaže: Pitao sam Enesa r.a.: O Ebu Hamza, gdje je taj džema'at? Enes r.a., reče: Džema'at je sa vašim emirima, džema'at je sa vašim emirima!“ (Musned, Ebu Ja'ala, br.4127.) – a u drugoj predaji se kaže: „El-Sevad el-E'azam“ – „većina muslimana.“ (Musned, Ebu Ja'ala, br.3938-3944.) Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah dž.š., nikada neće dozvoliti da se moj ummet složi na zabludi; Allahova ruka je nad džema'atom zajednicom muslimana! Držite se većine muslimana! Ko se odvoji – odvojio se za u vatru!“ (Mustedrek, Hakim, br.391-396-399.)

Sunnet je nazvan i drugim imenom tj. „Ehlul-Džema'at“ zbog toga što je džema'at – sloga i jedinstvo, a nasuprot njemu je furka – razilaženje i raskol.“ (Pogledaj: Medžmu'ulFetava, 3/157.) Hafiz Ibnu Kesir rhm., kaže: „Huzejfin r.a., hadis nam ukazuje na to da je spas od fitni, smutnji i iskušenja, onda kada nastupe, u tome da se čovjek drži džema'ata i zajednice muslimana i da se drži pokornosti i poslušnosti!“ (Pogledaj: el-Nihaje filFiten vel-Melahim, 1/9.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko se među muslimanima pojavi kako bi im vođstvo i zajednicu-džema'at, razbio, udrite ga po vratu, ne bitno ko je u pitanju!“ (Sahihu Muslim, br.4902.; Sunen, Ebu Davud, br.4764.; Sunen, el-Nesa'i, br.4020.) Imam el-Nevevi rhm., kaže: „Pozivači ka džehennemskim kapijama! Ko im se odazove – baciće ga u vatru“: Ulema kaže da se ovo odnosi na vođe i imame koji pozivaju novotarijama ili nekim drugim zabludama poput Haridžija, Karamita ili Mu'utezila. Huzejfin r.a., hadis nas usmjerava k tome da nam je obaveza držati se džema'ata – zajednice muslimana, i njihovog imama, da nam je obaveza pokoravati mu se pa makar on bio i griješnik koji čini grijehe i ljudima otima imetak nepravedno itd.. Obaveza je pokoravati mu se u svemu što nije grijeh!“ (Pogledaj: ŠerhulNevevi 'ala Muslim, br.3434.) Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Ko god se vraća na Kur'an i Sunnet i Idžma'a taj je pripadnik Ehlu-Sunneta vel-Džema'ata, a Ehlu-

Šejh Ebu Ishak el-Huvejni kaže: „A ako ne budu imali zajednice-džemata, niti vođe-imama? Reče: Onda se odbij od svih tih grupacija/skupina, pa makar se kutnjacima držao za korijen drveta; sve dok ti smrt ne dođe budi na tome!“ – znači: Drvo za kojeg će se u ovakvoj situaciji držati čovjek jeste ULEMA, o čijim skutima se čovjek treba okačiti, pa ako se ne pronađe ni alim – onda neka se čovjek odbije i osami! 'Uzla i osama, u momentu postojanja učenih ljudi i uleme – je zlo i štetno po čovjeka koji je džahil!“ (Pogledaj: Durus, 108/9.) Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko postane neposlušan i nepokoran, i odbije se od džema'ata – umire džahilijetskom smrću!“ (el-Sunne, Ibnu Ebi Asim, br.90.) Ibnu Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kome bude mrsko nešto od njegovog pretpostavljenog (emira) – neka se strpi i neka sabura, jer ko napusti Sultana (imama), koliko za pedalj – umrijeće džahilijetskom smrću!“ (Buhari, br.7053.)

Ibnu Abbas r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kome bude mrsko nešto od njegovog pretpostavljenog (emira) – neka se strpi i neka sabura, jer ko se od džema'ata odbije za koliko pedalj i kao takav umre – umrijeće džahilijetskom smrću!“ (Buhari, br.7054.) Omer r.a., je na samrti rekao: „Ako mi se nešto desi – neka vas Suhejb predvodi u namazu tri noći, a zatim se složite na tome ko će vas predvoditi! Ko se proglasi vođom – bez konsultacije i saglasnosti muslimana ('ala gajri mešuretin minelmuslimin), otkinite mu glavu!“ (Eser je sahih. el-Tabekat, Ibnu Sa'ad, 3/344.) Abdullah b. Mes'ud r.a., je rekao: „Znaš li ti šta je džema'at? Rekoh: Ne. Reče: Džema'at – zajednica, je sve ono što je istina – pa makar bio i sam!“ Nu'ajm b. Himar rhm., je rekao: „Ako se pokvari džema'at – zajednica, tvoja obaveza je da izvršavaš sve funkcije i zadatke na kojima je bio džema'at – zajednica, prije nego li je se on pokvario, pa makar bio i sam na tome. Ti si tada džema'at (zajednica muslimana)!“ S obzirom na to da je ummet Muhammeda s.a.w.s., sastavljen od brojnih i čitavih naroda i nacija, mnoštva plemena, porodica i pojedinaca – onda se do njegovog objedinjenja i jedinstva ne može doći sve dok čovjek ne uspostavi bratski, duhovni i svaki drugi normalni odnos na relaciji sa svojom dušom i samim sobom, sa svojom porodicom i plemenom, sa svojim narodom i nacijom – nakon čega jedinstvo ummeta samo po sebi dolazi! Svaki islamski narod/nacija, kao sastavni dio Ummeta, mora izvršiti

objedinjenje svojih redova na čelu sa jednim i jedinstvenim imamom, predstavnikom i vođom – koji će, poslije toga, sa ostalim svojim kolegama, predstavnicima ostalih islamskih nacija i naroda, sačinjavati savjetodavno tijelo i Šuru Ummeta. Molimo Allaha dž.š., da nam omogući to da dočekamo uspostavljenje džematske ummetske Šure i ummetske islamske zajednice! Amin ja rabbel-'alemin! Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful