1. Tại sao Hello time là 2 giây? Nếu ta tăng thì sao ?

nếu ta giảm hello time thì vấn đề gì 2. Nếu ta tăng Max age thì sao ? nếu giảm Max age thì sao ? 3. Tại sao BPDU cần có trường Root bridge ID ? nếu không có thì sao ? 4. Tại sao BPDU cần có trường Bridge ID? Nếu không có thì sao? 5. Tại sao BPDU lại có trường port ID ? nếu không có PortID thì sao ? 6. Tại sao có forwarding delay ? nếu giảm forwarding delay thì sao ? nếu tăng forwarding dela thì sao ? 7. Cái gì xảy ra khi hiệu chỉnh diameter của network ? 8. TCN BPDU dùng để làm gì ? có gì đặc biệt với TCN BPDU? 9. Những nguyên tắc nào sử dụng khi Admin chọn root bridge? 10. Làm sao các Switch xác định được trạng thái port P2P link, Edge, Shared của mình trong RS 11. Trong RSTP, khi nào port ở trạng thái discarding ? 12. Yếu tố nào là quan trọng nhất làm cho RSTP hội tụ nhanh hơn STP? 13. Tham số nào khác nhau trong BPDU của STP và PSTP ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful