o: " : c¬ n;::n: " ::¬n: : " ns ;:¬:n:o ;

www.swdaI.com 1
n> µ¬s n·wx¬i
) · ( vaw ¬xan apv· xx·i n:¬n qY·ì :
) x· ( oìµni vxs·ì ow j:·i wnwn xi ·> xinn oipna a5w·i i·nwx¬n ow·i oipnn ·Jaxn np·i :
) a· ( o:n·i nn·nwn v·xn ìwx¬ì nx¬x ixn oYo n:nì ia o·!¬·i o·:v o·n:x ·5x:n nJni :
) ru ( na pip· w· j5x ¬nx·i inJwn apv· yp··i ·nv!· x: ·5Jxi nrn oip :
) r· ( nrn oipnn x¬iJ nn ¬nx·i x¬··i o·nwn ¬vw ntì o·nYx n·i ox ·> nt j·x :
) n· ( nwx¬ :v jnw px·i naxn nnx ow·i i·nwx¬n ow ¬wx jaxn nx np·i ¬paa apv· o5w·i :
) u· ( n:wx¬Y ¬·vn ow tìY oYìxì Yx n·i xìnn oìµnn ow nx x¬µ·ì :
iw¬ " µ¬s n·wx¬i o n>
) · ( nJ¬n q:·i - j¬n !x: q:n :
) x· ( oipna vas·i - ri: ¬·vn yin !nx oipna i5¬! i: v¬·x :
wnwn xa ·5 - oi·a ¬·va oJ5·: ·xJs i: n·n x:i , aiu ·5a xx·i aiu ·5a o!x oJ5· o:iv: n!in· a¬ ¬nx!5 :
i ¬ìnv xx q¬ j·Yìn n>on ·Yii ¬ìnYn
wnwn i: n¬r·i a·n5 , i: wnw ·5i nn¬r !a: ? nn¬r o:ivn :5: x:ni ! ¬ ¬nx ' pnx· : i¬iava nxan wnw , nn¬r
i¬iava , a·n5! + 5 n·wx¬a " n + nJ¬n q:·i vaw ¬xan apv· xx·i , oipna vas·i a·n5i , ¬nx j¬nY xon ·> : ¬wsx
·nìix ìYYsnnw oìµn Yv ·n¬iv , ·nYYsnn xY ·:xì ? ¬¬n·nY n·nv¬ i·n· ¬> - xv¬x n·Y nxsµ , ¬·n - ·ì vxs
oìµni , ¬¬n·nY ·vi ·Yx ¬> , iµn ¬nx " n : n:·Y xYi ¬os·ì ·:ìYn n·iY xi nt µ·¬x ? wnwn xi ¬·n .
w¬ " i ¬ìnv xx q¬ j·Yìn n>on ·
nJ¬n q:·i a·n5 - j¬nY xon¬ vnwn¬ a·n5 ¬!ni j¬nY xon xY ·n>x¬ Yx n·i ì:··n¬ oìµni vxs·ì .
·niax ia i::snnw - n ·vY qìnon xY Yx n·i ·xn o·Yw쬷 xYx xì xini :x n·a ix¬p o·n:x n·a n·n· ow :vi
a·n5! pnx· ia ::snnw n!w xini on¬ax ia ::snnw n·¬inn ¬n ) !5 n·wx¬a ( o·nosa jJ·¬nx ·5n! n!wa niw:
) ns q! ( n ¬n :x ' n ¬na a·n5! ¬n ix¬pw on¬ax5 x: x:x apv· xJw ·xn apv· ·n:x n·a :xi ' ix¬pw pnx·5 x:i
! n!w n·a ix¬pw apv·5 x:x n!wa niw: a·n5 .
nxsp - jìwY ) ìo o·¬i¬ ( q¬· nx yìsµn xY i: nxnpnJi n¬xpnJ .
w¬ " i ¬ìnv nx q¬ j·¬¬n:o n>on ·
xv¬x n·: nxsp - ¬·n ow n·nì , n·5in x¬pi , i: a¬pnJi y¬xn i: nxspwi ivas oipnnw oipna vas·i a·n5!
oipnn .
n> µ¬s n·wx¬i jn:ì·
) · ( vaw! x¬·a jn psJ! jnra apv·: i!·avnx j·o·J xwnn n·:ìwx xYi xwn·w vnoì xnì·¬ ·ìvw ì¬xµnx xnµ xo·:
n·nv xYYnY ¬nnnn x¬·i¬ nìn¬ o¬µ jn x!n xJax: x¬sxa jinn· n5wx ·i!o·x ·iw! x·Jax ·nva¬x xJ··Jn xo·J
s ·i:·vn n: j·:a:ani j·wJ5nn x·¬!v :5 iin! xJax nxn·:n xo·J nxv·a¬ xo·J ·iv¬! jn x!na nn· :a:a x¬·a o
psJ! xni· xinnai ·inip xv¬x nxsp nxw·nn xo·J j¬na nin! j·ni· :5 xs··u nini ·isJx: x·n ip·:oi x¬·a nsu!
j¬n: :rx :
w¬ " n> µ¬s n·wx¬i ·
) r· ( o·n:x n·a ox ·5 - iw ¬xii ¬nìv ntn oYìon x¬nt ji ·oì· ·i¬ owi ¬tvYx ·i¬ ¬nx ìvìs·w vxnxì v
w¬µnn n·i ¬x:> v·xn , n¬ìn· Yw nn쬬i ¬nìv viw ¬xiw , j·n·:iì n¬ìn· j·iw Yìixi n:ìsxi o·Yw쬷ì , n·iì
qoì· ·:i j·iì j·n·:i j·iw Yìixi j·n·:i nYn: Yw jìsxi n·n Yx , Yx n·ii ìwx¬ì viw ¬xii ì·Yx¬w oYìo xxn:
o·Yw쬷 ¬x: ìvìs·w vxnx v·xn . i¬nxw ·s:5i apn ¬nxw iJ·nia¬ " nJ·: x:a ¬us·i ·Ji:n n·a: xa nr p·!x n , !ivi
o·:wi¬· x:i x·n ri: iri :x n·a o·:wi¬·: nx¬p apv· i¬nx j> ¬nìY ì¬nY j>·nnì . xiì n·¬ìnn ¬n ¬µv:w ·:x ¬nìx
jx>Y , j·Yìn no·nwi n¬ìnxn y¬xn nx·sµ x·n ìntì ) i xx j·Yìn ( , n·i ¬v ìnx¬µY w¬µnn n·i xiw Yx , ìntì
oìµni vxs·ì ] . ow ia5v x: vi!n w!pnn n·a :v apv· ¬avw5i ¬nxn oxi , oipna ::snn: n·a: a·n· x: in·x
i·niax i::snnw , inia5v· o·nwn jni , nwJn !·a p¬sa jJ·¬nx!5 :rx j¬n !v in·x ) a xx j·:in ( , q:·i n·5in x¬pi
nJ¬n , Ysnnw oìµn Yv ·n¬ivw ¬wsx ¬nx j¬nY xon ·> ìi ·nYYsnn xYì ·nìix ìY , ¬v ¬tnì ¬¬nnY n·nv¬ in·
y¬xn ìY nxsµì Yx n·i :[
o: " : c¬ n;::n: " ::¬n: : " ns ;:¬:n:o ;
www.swdaI.com 2
in¬ " n> µ¬s n·wx¬i j
) r· ( o·nwn ¬vw nri o·n:x n·a ox ·5 - o·nw: niJa¬pni ni:snn own ni:v: ¬vw xinw w!pnn n·a xin . in>ì
w¬ " · ¬ owa ¬rv:x ·a¬ ¬nx ' x¬nr ja ·oi· ) a " n uo ¬ ( , nrn o:ion vaw ¬xaa !niv , w!pnn n·a !v v·an ivis·wi ,
n!in· :w ini¬!a !niv vaw ¬xaw , j·n·Jai n!in· j·aw :iaaa iJisxa o:wi¬·i , j·n·Ja n:nJ :w jisxa n·n :x n·ai ,
qoi· ·Ja j·ai j·n·Ja j·aw :iaaa , o:wi¬· !aJ5 ivisw v·an :x n·aa iwx¬i vaw ¬xaa i·:a¬ o:io xxnJ :
·nia¬ i¬nxwi iJ ) a xx j·:in ( ·Ji:n n·a: xa nr p·!x , i¬nx !ivi ) x ns o·nos ( :x n·a ix¬p apv· , x:i x·n ri: iri
o:wi¬· , j5 ¬ni: i!n: j5·nni , j·:in nu·nwa n¬inxn y¬xn nx·sp x·n iri jx5: xai n·¬inn ¬n ¬pvJw ¬nix ·Jx
) a xx j·:in ( :x n·a !v inx¬p: w!pnn n·a xaw , na vas·i inri oip :
¬nxn oxi , ow inia5v x: vi!n w!pnn n·a :v iJ·ax apv· ¬avw5 , i::snnw oipna ::snn: n·nv! an· x: in·x
i·niax , inia5v· o·nwn jni , :rx j¬n !v in·x , nwJn !·a p¬sa jJ·¬nx!5 ) ow ( , nJ¬n q:·i j: v··on x¬pi , xun ·5
x:i ·niax ia i::snnw oipn :v ·n¬av ¬wsx ¬nx j¬n: ia ·n::snn , ¬!nn: n·nv! an· , :x n·a !v ¬rni , nxsp
:x n·a !v xv¬x n·: . a¬n ·¬a! i:x :5 :
YY> ·Y nx¬: xYì , ¬nx oì·i xiw on¬ix ¬iv ¬tv·Yxi ì¬nxw nnìx> xYx iµv·i 쬷>tnw y¬xn nx·sµ j·xw
j¬nY , j·¬¬n:oi ì¬nxw ìn> ) x nx ( y¬xn onY nxsµ nwYw , on¬ix ¬iv ¬tv·Yx , µv·ì ì:·ix i , n·ì¬x ji ·w·ixì .
on¬ax !av ¬rv·:x iw¬·si , a·n5! ) an !5 :·v: ( j·vn :x oi·n xaxi , psJ xni· xinn! x¬n·n: . apv· , vas·i a·n5!
oipna . ¬nx j¬n: xun ·5 , ia ·n::snn x:i ·niax i::snnw oipn :v ·n¬avw ¬wsx , ¬!nn: n·nv!a ¬n¬n! ji·5
xv¬x n·: nxsp , pna vas·i !·n oi :
ì·nìix ìi ìYYsnnw oìµni vxsì y¬xn ìY nxsµ ¬ìtnY j¬ni ìiYi nYvw jì·>w o·¬nìx w쬷si n:n , ¬tnw xY
owY xiì n·¬ìnn ¬n ysµw xYì Yx n·iY . na¬ n·wx¬aai ) x· uJ ( nx·spa o·iw on·Jw iwv !iv , :x q:·i op·i i¬nx
o·¬nJ o¬x ) · !5 :·v: ( , ini· ¬a , j·vn :x oi·n xaxi , ·nxa oi·ni ·nxx· oi·n . iw¬! apv·ai ) a " n no ¬ ( j5 , nJ¬n q:·i ,
ini· ¬a j·¬nx j·Ja¬ :
Y iµv· n¬ow ¬nx Yx n·i ¬v xi·ì n·¬ìnn ¬n yìsµ·w ovo nnì o·n· nn> qYnn Yx n·i ¬vì j¬nn ¬ìtn . ¬ìvì , ·>
j¬n nxsn Yx¬w· y¬x Yìix qìo ì::·x Yx n·i , xìn o¬µ y¬x j¬n ·> . ¬ìvì , oYìon vìsw x¬µ: nìvxnxn j·xw .
¬ìvì , Yx n·i ¬x:> ìnì·nY ovo nn , ìYì>n ¬nì· ¬i¬ Yv n¬ìn ì::·x vxnxnì :
onY ¬nx j·:v ìYYn o·w¬¬n Yix . wx¬aa ow i¬nx na¬ n· ) n no ( n·vwin ·a¬ ¬nx , a·n5 ¬a5 ) r n5 :·v: ( vnw·i
o¬x nJ!s q:·i inx :xi i·ax :x apv· , vaw ¬xan apv· xx·i ¬ni: !in:n nni , ¬nx x:x , nxx: wpaw nvwa xax
i: nw¬in j5·nn y¬x: nxin: , vaw ¬xan x: , vaw ¬xa: q:in ·J·¬n ·Jx qx , : oxi xxi· ·J·¬n niw¬ ·: jniJ ox ·J·x ix
xxi· , vaw ¬xan apv· xx·i ¬ni: ain5n q¬xin q5·s: :
ì·ix ·¬ìxn y¬x xìnw q¬in: jì¬ini iµv·w o·¬ìio on ·> ntn w¬¬nn n:ìì>ì , i·:x ¬rn ow:i , ¬nxJw ) n: j:n:
r5 ( pnx·i on¬ax ow ¬a ¬wx ji¬an x·n va¬xn n·¬p x¬nn i·ax pnx· :x apv· xa·i . xx·ì ¬nxw iìn>n j> oxì
viw ¬xin iµv· , nìw¬ Yìo·Y ow qYn jiY Yx n>YY ì·ix ìnìx ¬wx> ·> , o·nYx nìx¬n nx¬ì ìi jYw oìµnn xìnì
nxxY nìw¬n ìY jn:ì , nxrn nn!xn :x q·nia·wni q:n ¬wx :5a q·n¬nwi ¬nxw in5 :
nx¬w oYìonì , ow i>ìw xìn ¬wx oìµni viw ¬xii ì·Yx¬w nx¬ x¬n·t ji ·oì· ·i¬ nv¬Y , qìoì xìnw ìvìs·w
w¬µnn n·i ¬x:> ¬v v·xn oYìon wx¬ , ìi o·xxì·ì o·o:>: o·>xYnnw nnsi o·nwi qno: , ix: ¬i>:n ownì
ì·Yv , nYsnY iìo o·nwn ¬vw xìn viw ¬xiw v¬· j>Yì , o·nYx n·i w¬µnn n·iì . ¬xin ì·Yx¬ iµv· xw: ¬µiiì
ìnì· ji n:¬n qY·ì viw , ìYw q¬¬n nx·sµ x·nì . ¬ nv! inr na¬ n·wx¬aa ¬nxw x¬n·r ja ·oi· ·a ) r uo ( nrn o:ion
w!pnn n·a !v v·an ivis·wi vaw ¬xaa !niv , vaw ¬xan apv· xx·i ¬nxJw , nrn oipnn x¬iJ nn ¬nx·i x¬··i :
onìx o·µn ìni·>w oìµni xY nixn ow ¬wx jixnì , Yx n·i ì::·x viw ¬xi ·¬nw , nnìx ¬·nvn Yx n·ii xìnì
wi ¬tn owYì ìiì , ¬nxJw ) x n: j:n: ( iai q·:x nx¬Jn :x: narn ow nwvi :x n·a n:v oip ,' ¬x:> nnìx o·µn Yix
o·nYx n·i ìnìx x¬µw ¬nìv oYìon wx¬w oìµni vìs·wn , tìY ¬·v x·nì . x·n tìY x¬nt ji ·oì· ·i¬ Yw ìnv¬Yì
Yx n·i ìx¬µw o·Yw쬷 . vwìn· ¬soiw nìx¬µnn ·sY j> n·n·w ¬wsxì . nxiì ·vY qìnon Yx n·i ì::·xw n , j5 ·5
j5: o!ipi on¬ax ·n·a nJiwx¬: x·nn ¬·vn ow :
ow µYn jìn·o ·i¬i n¬ìn· ·i¬ì ) ii " t oo ¬ ( w¬µnn n·ii ¬nìv ntn oYìon ¬nxì x¬n·t ji ·oì· ·i¬ Yv , ìvìs·wì
Yx n·i ¬v v·xn , n·nvu ·xn , iai nrn oipnn x¬iJ nn ¬nx·i x¬··i ' n oipnn ow x¬p·i :x n·a xin . n!in· ·a¬ nv!i
·5 jin·o ·a¬a " oipna vas·i " n·¬inn ¬n xin . inv x:a i: wnwn xa ·5 ow j:·i , ¬us·i ·Ji:n n·a: xa nr p·!x i¬nxw
nJ·: x:a , nt Yx n·i ¬x:> ¬v v·xn ìwx¬ xìnw ìvìs·wì xìnn oìµni ì·Yx¬ oYìon nx¬ì , tìY ¬·v x·nì . ·> ¬nxì
o·nYx n·i oìµnn nt , o·nwn ¬vw oYìon vìs·wì . nYsnY iìo n·¬ìnn ¬n n:nì , ¬ìivY ·ìx¬ oìµn Yx n·i oxì
Yx n·ii nixnn o·µnì o·nYxn ow , nnìx o·µn vìs·wn ¬x:> oYì> nv¬Y ·> :
nw:n ¬·x µ¬si x¬nxiw w¬¬nn ov jìn·o ·i¬i n¬ìn· ·i¬ Yw ìnv¬ o·>o·ì ) i xx j·Yìn ( µYn µ¬siì ) j·¬¬n:o
i nx ( · iµv·w n·¬ìnn ¬ni ì·nìix ìYYsnnw oìµni YYsnnYì ¬ìtnY qYn:w>ì j¬nY qYnì viw ¬xin xx , tx
n·¬ìnn ¬ni ¬·n vxs·ì y¬xn ìY nxsµ . n¬tniì n>·Yni ìY nxsµw onv¬ xnwì ¬nixn ·¬a!5 ) aa " n no ¬ ( q:·i
ini· ja nJ¬n , oixns vnsa !·n oipna vas·i :
¬xn ¬tv·Yx ·i¬ ·µ¬si w¬ìsn ¬ìv ·nxxnì Yì ) n: p¬s ( , i·ax n·an inxxa apv· n·n nJw vawi o·vaw ja ¬nx ,
o·n· ·Jw q:nn n·¬inn ¬n !vi vaw ¬xan i·Js: n5:nn ¬xan nn·ni , i5i oi·n ·xna ow: v·ani ,' apn i: ¬nx " n ,
apv· , nrn oipna a5w:i ninw:i :i5x: q·Js: ¬xani qJi:pxa on:n , i·Js: ¬nx , o·n:ivn :5 jia¬ , 5v !v w· i·w
nrn oipna a5iw ·Jxi o·wnn ni:vn ni!·¬· wnw: , a¬vnn wnwn xa inv x:ai , xa wnwn nx nx¬i apv· u·ani
o: " : c¬ n;::n: " ::¬n: : " ns ;:¬:n:o ;
www.swdaI.com 3
a¬vna , wnwn xa ·5 ow j:·i , onix owi i·ax pnx· i·:v !pvJw narnn ·Jaxn o·Jax n¬wv o·nw apv· np:
i·niwx¬n , o·uaw ¬wv o·Jw iJnn !inv: j·!·nvw iv·!in: . iwvJi nnx jax j:5 , !nx ·ia ni·n: o·!·nv j:5w iv·!in:
y¬xa , ¬nxJw ) w " a5 r a ( !nx ·ia :x¬w· qnv5 ·ni :
apn :w in·a ¬nxi :i!a !nsa ¬paa apv· o·5wn " nrn oipna n , oipnn x¬iJ nn ¬nx·i x¬··i ¬nxJw , nnx jx>n
¬ìi>n xo> ·:sY YYsnn ìYx> oYw쬷i YYsnnn Y>w ¬nY , xìn o·nw ¬vww Yx¬w· Yw jnYsn vìnwY nìns ,
o·nwn ¬vw nri ¬nxJw . nnx jax j:5 jnix xxni o·Jaxn up:: apv· awi , oìµnn qìni nixn nnìx owì , ìY ¬¬·ì
n·Yv µx·ì o·nwn jn jnw , nwx¬ Yv jnw µìx·ì ¬nx:w . iµn nwv nn " n , ·µnv ¬v jixn nx vioì ì:·n· Yx¬ Yo:
o¬x> y¬xY q·:o nnìx nwvì nìnìnn ns·>Y q·:o jnì: xìnw , y¬xn ¬ìio xìn oww n·nw jix nx¬µ: q>·sY ,
y¬xn nnns: ownì , n Y>·n n·Yvì ' ¬nìv , o·nYx n·i n·n· nixn ·nnw ¬wx nxtn jixnì ¬nx:w , xw: ownì
j¬nY xi j·v q¬n>ì ì·Yx¬ , jx5 !v :
oYì> o·w¬¬nn n:nì , nxµni qìYn on·:·i w·w ·s Yv qx , sµw o·¬ìn oY> Yix qYnw iµv·Y nn·n y¬xn nx·
j·v q¬n> o·n· nn> qYnn . ìY nxsµ ì·nì>·Yn Y>iì ntY nt o·¬ìn oY>w j>n·ì , j¬nY viw ¬xin ìn>Yi , ìnìx¬iì
n·¬ìnn ¬nY iìwY , j¬nY own ìnxxiì . w¬ ·¬i¬> ¬nx·w o·w¬¬nn Y>n ¬nx j·xì " · :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful