You are on page 1of 26

1) ระบบเครื่องจักรถูกออกแบบใหไดอรรถประโยชนสูงสุด , optimum design ที่คาใชจายต่ําที่สุดตลอดอายุ

ของมัน (จากเงินลงทุนในเครื่องจักรนั้นๆจนถึงคาใชจายในการใชงานตลอดจนสิ้นอายุของมัน)
2) ระบบเครื่องจักรปจจุบันใชคาใชจายต่ําที่สุดตลอดอายุของมัน, Lowest Life Cycle Cost
3)ระบบเครื่องจักรในปจจุบันมีความไวใจได(การทํางาน,ความเชื่อถือได,ความปลอดภัย), System Integrity
4) การบํารุงรักษาเครื่องจักรเหมาะสมหรือไม (best fit),มากเกินไป,นอยเกินไป,บํารุงรักษาตามสภาพ,บํารุงรักษาเมื่อ
เสียหาย,บํารุงรักษาโดยการคาดการณลวงหนา
5) ความแตกตางการบํารุงรักษาเชิงปองกัน,การบํารุงรักษาตามแผนงาน,การบํารุงรักษาตามสภาพ,การบํารุงรักษาเชิง
คาดการณลวงหนา
6) ปญหาการเสียหายซ้ําๆซากๆในอาการเดียวกัน,ทําอยางไร,เปลี่ยนชิ้นสวนทีเ่ สียหายและใชงานจนกระทั่งเสียหายใหม/ซอม
ใหมเปนวัฎจักร,หรือทําการวิเคราะหสาเหตุตนตอของปญหาและทําการแกไข, Root Causes Analysis
7)ระบบเครื่องจักรมีความเชื่อถือไดกี่เปอรเซ็นต(availability/reliability),อะไรเปนตัวทีท่ ําใหไมถึงตัวเลขของความ
เชื่อถือไดของระบบนั้นๆ(bad actor)
8) กราฟลักษณะความเสียหาย “Potential to Failure curve”,อาการที่แสดงออกกอนเสียหาย
“Incipient Failure” กราฟลักษณะอายุเครื่องจักรของ “Weibull characteristic”,ลักษณะความ
เสียหายของชิ้นสวนของเครือ่ งจักรนั้นๆ “Failure Mode Effective Analysis” in your
Maintenance & Reliability ?
Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


A

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Failure pattern A-B-C-D-E-F ( while A,B,C are aged-related )

Example: pump impeller


Impeller wear out- pattern B
Impeller jam- pattern E
Impeller adrift-pattern F

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


From plant A/V to equipment A/V

Availability x Design capacity = Baht

Does the actual A/V meet the design A/V ?

Poor RE ?, Does PM relate to designed A/V ?, Breakdown(unplanned) ?

Too much PM – low A/V, high maint cost


Too low PM – high A/V low maint cost at the first stage due to momentum effect, then
pain latter from significantly low A/V and high LCC

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Maintenace-when ?, what ? How ?

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


M aintenance performance
Maintenance Evolution Best practice mai ntenance

Use
Eliminate
equipment-
the sources
specific strategies to
of defects
optimize cost/ benefit
Fix it before
of planned
Fix it when it breaks
maintenance
it breaks
Don t fix it

• Maximize cash by • Provide rapid response to • Minimize unscheduled • Optimize use of preventive/ • Preempt failures by removing root
running assets into breakdowns maintenance downtime predictive maintenance - causes/ defects in a cost-effective
Focus the ground avoid manner; continue to employ
• Planning/ scheduling over maintenance equipment-specific strategies
• Maximizing short- • A dhering to • Identifying when to use time- • Providing cross-functional process/
term output • Performing expert repairs planning/scheduling based/ usage-based, condition- product improvement, especially
(pieces/tonnage) • Providing quick repair • Maintaining equipment based, of breakdown engineering
Key mechanisms (e.g., fast swap- histories maintenance on an equipment- • Coordinating with suppliers/vendors
skills outs) • Preventing/ predicting specific level • Root-cause problem solving
• Some maintenance • Potential maintenan- ce cost • Potential benefit not offsetting
investment could • Over-maintenance (e.g., too benefit not offsetting resources resources required
have high return in • Higher cost with lower total frequent preventive required to develop strategies
added life productivity routines)
• Complexity of managing
Risks unpredictable workloads
Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Reliability & integrity
What is reliability ?
Operation reliability- the ability of producing(operate) asset to deliver the desire products in the cost
effective manner.
Equipment reliability- this refers to the ability of the physical asset ( rotating equipment, E&I ) to
perform its intended function , without failure. (measurement is MTBF )
Process reliability- the ability of the producing asset to operate in a way which does not compromise
technical integrity or safeguarding functions.
Human reliability- the ability of individuals or collective groups to manage the actions on the
production asset in a competent and effective manner.
Equipment maintainability- this address the ease/difficulty in returning equipment to its original state (
measurement is MTTR )

What is integrity ?
Technical integrity of operating assets exists when under specified operating conditions there is no
forseeable risk of its failure that would endanger, people, the environment, or asset value. Which is
Services & Solutions
HSE related i.e. ISO 14000, 18000
Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Asset Integrity
ความหมายของ Asset Integrity *

“Asset Integrity หมายถึงความเชื่อถือไดของระบบใดๆก็ตาม,


ภายใตเงื่อนไขการใชงานที่ใดออกแบบไวอยางปลอดภัยกับเครื่องจักรนั้นๆ
และบุคลากรและสิ่งแวดลอมภายใตการปฏิบัติตอระบบนั้นอยางนอยที่สุด
อยางมีเหตุผล

บางองคกรหมายถึง
“แนใจและมัน่ ใจระบบนั้นๆไดถูกออกแบบ,สราง,ใชงาน,บํารุงรักษา,ตรวจสอบ
,ทดสอบ ไดตามมาตรฐานขององคกรนั้นๆและตามกฎหมายและขอบังคับที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีความปลอดภัยตอการทํางานและปฏิบัติการ”

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


การประกันความนาเชื่อถือและความปลอดภัย

ปฏิบัติงาน
การประกันความนาเชื่อและความปลอดภัย:
บํารุงรักษา

สรางระบบ คน
การปองกัน การตรวจสอบ
ขบวนการผลิต
โรงงาน,เครื่องจักร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบปองกัน

การซอมแซม
‘ปองกันควบคุมไมให
การออกแบบและ ออกจากมาตรฐาน”
สรางเครื่องจักร

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Risk Based Maintenance
PRO-ACTIVE ACTIONS
+ PREVENTI VE MAI NTENANCE
+ REDESI GN
Risk Analysis and Management
CONDITION MONITORING
+ I NSPECTI ON
RCM : Reliability Centred Maintenance
+ TESTI NG
RBI: Risk Based Inspection
IPF: Instrumented Protective Function
RBM: Risk Based Maintenance

Balanced
DETERMINE
Risk Activity WORK

RCM

RBI
Services & Solutions
RBM
Cost Effective
IPF Maintenance
Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


RCM/RBI/IPF
RCM RBI IPF
Rotating EQ Stationary EQ Safeguarding
TEAM TEAM TEAM
+ Maintenance + Maintenance + Maintenance
+ Operations + Operations + Operations
+ Inspection + Inspection + Instrumentation
+ Technology + Technology + Technology/Safety
FUNCTIONAL CRITICALITY CRITICALITY
FAILURE ANALYSIS ASSESSMENT CLASSIFICATION
+ Failure rate + Failure probability + Failure probability
+ Consequences + Consequences + Consequences
RESULT RESULT RESULT
+ Preventive + Inspection Plan + Test Frequency/scope
Maintenance plan
Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


RCM
Reliability Centered Maintenance. A process used to determine the maintenance
requirements of any physical asset in its operating context.

7 basis questions , RCM


- What are the functions and associated performance standards of the asset in its
present operating context ?
- In what ways does it fail to fulfill the function ?
- What causes each function failure ?
- What happens when each failure occurs ?
- In what way does each failure matter ?
- What can be done to predict or prevent each failure ?
- What should be done if a suitable proactive task cannot be found ?

The outcome from RCM will lead the suitable maintenance technic and timing.

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


FMEA WorkSheet : Example

Services
vices S
& &olutions
Solutions

Equity
Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Services
vices S
& &olutions
Solutions

Equity
Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


การบํารุงรักษาจะตองพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนือง
ฐานขอมูลเครื่องจักร
ASSET
INFORMATION
ขDESIGN
อมูลการออกแบบเครื่องจักร
DATA ประวั ตเิ ครื่องจักร
EQUIPMENT
HISTORY
ปFEEDBACK
อนกลับขอมูล
การประมวลผลสภาพเครื
REPAIR ่องจักร
CONDITION
RBI, RCM, IPF HISTORY
การประมวลผลของความเชื
CRITICALITY ่อถือได และ ประวั ติกINSPECTION
ารซอม MONITORING
ความปลอดภั ยและขบวนการปรั
ASSESSMENT
บปรุง ผลของการตรวจสอบ
RESULTS
WORK/ TASKS

การซอมแซม
BREAKDOWN
จากการเสียหาย
MAINTENANCE
การปฏิ บตั ิงานบํารุงรักษา
EXECUTION
แผนและกําหนดการ CMMS การปฏิบตั ิงานภายใต เครื่องจักรที่กําลังทํางาน
ONSTREAM
ACTIVITIES
SCHEDULE / PLAN
บํารุงรักษา การเตรี ยมงาน การปฏิ บตั
SHUTDOWNS

ิ านภายใต เ ครื ่องจักรที่จะตองหยุด
PREPARE

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


การบํารุงรักษาจะตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

กําหนดขบวนการผลิตอยางมีประสิทธฺ ภิ าพ กําหนดกลยุทธในการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม
กําหนดวัตถุประสงคในการบํารุงรักษา

1 2
-ความเชื่อถือไดและความปลอดภัย -ชี้จุดบกพรองของระบบ
-การผลิต และปรับปรุงวิธกี ารใหดี
-คาใชจาย ขึ้น

ชี้วัดประสิทธิผลของ
3
การบํารุงรักษา
ปรับปรุงขบวนการบํารุงรักษา

ผลของการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผลกลยุทธแผน กําหนดแผนรองในการบํารุงรักษา
บํารุงรักษาหลัก
Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


การควบคุมไมใหออกจากมาตรฐาน
" ความเชื่อมั่นของระบบ
"
Initial shortfall
Total 1.0
Resilience to design accidental events
ความเชื่อถือไดและความปลอดภัย
การตรวจสอบ
Audit การตรวจสอบ
Audit การตรวจสอบ
Audit Current
practice
Start-up (Periodic audit
)

ความผิดพลาดในการใชงานเครื่องจักร
Business controls
Pragmatic band

การเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน การถดถอยจากการขาดการตรวจสอบ

0.5 Formulation
of 'Plan' การดัดแปลง,เปลี่ยนแปลง

การหยอนยานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Resolution of
uncertainties
มีการเปลี่ยนแปลงการใชงานเครื่องจักรหรือสิ่งแวดลอมในการใชงาน

Project บุคคลากรขาดการฝกฝนอบรม
inception

0.0
เวลา

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


What is benefit ? from maintenance improvement ?

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


เครื่องมือและเทคนิค

เครื่องมือและเทคนิค
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ลดงานเรงดวน
สามารถที่จะวางแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถ
คาดคะเน
ปริมาณ ทําใหการเสียหายหมดไป
ลวงหนา
บริหารปริงานอยาง ลดงานที่ไมไดวางแผนเอาไว
มีประสิทธิภาพ

ลดอัตราการเสียหายของเครื่องจักร
ลดงานที่ไมไดวางแผนเอาไว
ความเชื่อถือได
และความ
ปลอดภัยขออง เครื่องมือและเทคนิค
เครื่องมือและเทคนิค ระบบ

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


R eliability E ngineering

C O ST O P T IM ISA T IO N W IT H R E SP E C T
T O R E L IA B IL IT Y
C O ST

T O T A L IM PA C T C O ST

Inspection & testing costs Cost of Non-Availability

Inspection & Testing Too Low Inspection & Testing Too Much
Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Reliability Engineering

Studiesfor Design Phase


• Review major sparing options (process trains, power)
• Challenge uneconomic sparing philosophies
• Estimate overall facility effectiveness
• Highlight critical elements to availability (focus attention on
procurement, operability, data mgt.)
• Establish maintenance strategy and manning levels
• KEY for operations and project engineers to agree outcomes based on
analysis
• Life Cycle Cost

• PLEASE continue to use in initial operations to confirm performance


of all critical equipment

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


Reliability Engineering

Studies for Operating Phase


• Review actual equipment performance with design phase data
(failure modes & MTBF for key items )
• Review Maintenance strategy once initial feedback of failure
data has been obtained
• Establish areas for technical review where poor performance
identified (responsible project engineer
)
• Carry out sparing sensitivities as facility production changes
• Use to assess risk to production when major maintenance takes
place
• KEY for operations staff to understand what is possible

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd


END

Services & Solutions

Equity

Equity Services & Solutions Co., Ltd