You are on page 1of 12

‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﺧﻮب‪ ،‬ﺑﺪ‪ ،‬زﺷﺖ‬

‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‪ :‬ﺣﺴﻦ ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ واژه ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درآﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﯾﮑﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﺎرﯾﮏ و ﺷﺎﻫﺮاه‬
‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دروازه ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻗﻠﻤﺮو» اﺗﺼﺎل ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ‬
‫واژه ﻋﺼﺮ» ﺣﺮﻓﻬﺎی داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ اﺳﺖ «‪ .‬اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﯾﻦ واژه ﭘﺮ رﻣﺰ و راز » ﻣﺮگ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ «‬
‫اﺳﺖ‪.‬در اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺴﺎن و ﺧﻮدرو اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد‬
‫در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ‪.‬اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺪارس ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری وﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪو ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬
‫ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد‪.‬‬
‫اﺻﻄﻼح ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ » ال ﮔﻮر « ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ‬
‫اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری در واﻗﻊ ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪر ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدو در آن دوره ﺗﺎُﺛﯿﺮزﯾﺎدی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در‬
‫آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ‬
‫را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻣﻘﺎم اول و ﺳﺮوری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ‬


‫‪ -1‬آﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ‬
‫داﻧﺶ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﻋﺼﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد‪ .‬آﯾﺎ در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ارﺗﺒﺎﻃﺎت و‬
‫دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯽ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد؟‬
‫‪ -2‬اﻃﻼﻋﺎت اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ و ﻓﺮوﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫‪.‬آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﺮدا ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﯾﮋه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان‬
‫اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟‬
‫‪ -3‬ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬آﯾﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ » روﺳﭙﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ « ﻣﯽ‬
‫ﮔﺬرد اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺐ داﻧﺶ‬
‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ وارد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫آﯾﺎ ﮐـﺎﻧﻮن ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﻣـﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟‬
‫‪ -4‬اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺘﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺟﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺿﺮﺑﻪ‬
‫ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺮا وﺿﻊ ﮐﻨﺪ؟‬
‫‪ -5‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه ای ﺑﻨﺎم ‪ Clipper Chip‬ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﮐﺎر‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ‪ ،‬ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﺑـﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﺎت اﯾـﻦ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد؟‬
‫‪ -6‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺘﻬﺎ ) ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﭼﯿﺎﭘﺎس‪ ،‬اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﭼﭽﻦ و ‪ ( ...‬از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ ﺑﻪ را‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬آﯾﺎ دوﻟﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻋﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت را دارﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ وﺿﻊ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺑﺰﻫﮑﺎری در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎران در اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ از ﭘﻠﯿﺲ‬
‫ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ‪ .‬ﮐﺪام ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﮐﺪام ﻗﻮاﻧﯿﻦ ‪ ،‬ﮔﺮه ﻣﺎﺟﺮا را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد؟‬
‫‪ -8‬ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻧﺌﻮﻧﺎزﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﺿﺪ ﺳﯿﺎﻫﺎن و ‪ ...‬ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اردو زدﻫﺎﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ‬
‫ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻋﺒﻮر دارد؟‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮگ اﻧﻘﻼب ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻪ در ‪ 1969‬ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻨﮓ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺣﺎﻻ‬
‫ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮش ﻣﯽ ﮔﺬرد ‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻬﺘﺒﻠﻮر روح اﻧﻘﻼب ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﮔﺮ ﭼﻪ‬
‫از ﻣﺮگ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻣﺮﻣﻮز اﺟﺎزه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ‪ .‬دﺷﻮار اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺮگ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد‬


‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺮﻋﻮب ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ) وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺎم دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬
‫آرﭘﺎﻧﺖ )‪ (ARPANET‬ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ‪ 1969‬ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ‪ .‬آرﭘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻫﻮاره ای وﻗﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮﺗﺮ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ‬
‫و ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ و ﭘﺮوژﻫﺎ‬
‫ﮐﻪ در آرﭘﺎﻧﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﮐـﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﭼﻪ اﻣـﺮوز ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬
‫اﻧـﺠﺎﻣﯿﺪه‪،‬ﺗـﻮﻧـﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ‪ ،‬ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫در ﺣﻘﯿﻘﺖ آرﭘﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻮان ‪ ،‬ﺧﻂ ﺗﻤﺎس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران وزارت دﻓﺎع‬
‫آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬آرﭘﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺠﺎرب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آن ﭼﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم‬
‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ) ‪ ( E-mail‬ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎن‬
‫دوران ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ در آرﭘﺎﻧﺖ اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﻤﻼ ﻣﺪﯾﻮن ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﺪه‬
‫از ﺟﻨﺒﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎری و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎری‬
‫ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ وﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ ‪ ،‬راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺳﺎل ‪ 1983‬ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ) ‪ (Host Computer‬داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ‬
‫در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل ‪ 1978‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در‬
‫ﺻﺪﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ‪ 28‬ﻫﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺪ‪.‬ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از‬
‫‪ 100‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روزاﻧﻪ ‪ 7000‬اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 2010‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬
‫اﻣـﺎ اﺗﻔﺎق دﯾـﮕﺮی ﺑـﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘـﻮﺳﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣـﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه » ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ « )‬
‫‪ ( Multi Media‬ﯾﺎ ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎره ﺑﻮد‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬
‫اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﺼﻮﯾﺮ ‪ ،‬ﺻﺪا و ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد ‪ .‬ﻗﺒﻼ ﺧﻂ از رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺎری ﻣﯽ آﻣﺪ‪ ،‬ﺻﺪا از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و ﺗﺼﻮﯾﺮ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی‬
‫دﯾﺪاری ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد‪ -.‬در واﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ )‬
‫‪( http‬ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬
‫ﮔﺬارﯾﻬﺎ در ﮔﺴﺘﺮش وب ﺟﻬﺎﻧﯽ و ورود ﮐﺎرﮔﺰاران و ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎًﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده واﮐﻨﻮن وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن وب ﺟﻬﺎﻧﯽ )‪ ( WWW‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ -.‬در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ )‪(PC‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯿﺪان ﺳﯿﻤﮑﺸﯽ و اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺖ‬
‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و دﻓﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪.‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ » ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻠﯽ « ) ‪(LAN‬ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ‪.‬اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در‬
‫ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و » ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ « )‪ (WAN‬ﻫﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎد‪.‬اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ‬
‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ‪.‬و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ دﻧﯿﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی در ﺟﻬﺎن ﺗـﺠﺎرت‬
‫ﭘـﺮداﺧﺖ‪.‬اﮐﻨﻮن دﯾـﮕﺮ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎرآﻣﯿﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺐ و ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﺑﺎزار‬
‫آزاد دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ‪ ،‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﻠﻔﻦ زدن‪ ،‬وﯾﺪﺋﻮ دﯾﺪن‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬
‫رادﯾﻮﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ و اﺟﺮای آﻣﻮزش را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ‪ ،‬ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬
‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪه ای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع‬
‫ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﻢ از ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﻣﺎﻫﻮاره را ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و ﺳﺮﻋﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬
‫ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻄﻮر‬
‫ﮐﻠﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ)‪: (E-mail‬‬
‫اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ دارای ﺟﻌﺒﻪ‬
‫ﭘﺴﺘﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او در آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ -2‬ﮐﻨﺘﺮل راﯾﺎﻧﻪ از راه دور) ‪: ( Tel net‬‬
‫اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و راﻫﺒﺮی ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ از راه دور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪:‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و رؤﺳﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد را از راه دور اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﻧﻮع دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﺮدازﺷﻬﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻧﻘﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ) ‪: (FTP‬‬
‫اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم) ‪ (FTP‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪:‬‬
‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺸﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮق اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻧﺨﻤﻨﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﻤﻔﮑﺮ و دارای ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻀﻮ ﺷﺪوﺑﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮی وﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور )‪: ( Tel conference‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ در زﻣﺎن واﺣﺪ و از راه دور ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ‬
‫دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺧﺮج وﻫﺰﯾﻨﻪ وﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی )‪: (Usenet‬‬
‫اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ آﻣﯿﺰه ای‬
‫از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -7‬و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ‪ ،‬ﻓﻨﯽ ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻ ‪،‬‬
‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ‪ ،‬ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪ ‪ ،‬درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ‪ ،‬آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﻓﮑﺲ ‪ .‬ﺗﻠﻔﻦ و‪...‬‬

‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬


‫ﺻﻔﺖ ﻋﻤﺪه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ‪،‬ﺗﻮده ای ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬
‫ﻣﯽ رﺳﺪ دوره اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮاﮐﺘﯿﻮ )‪( Interactive‬‬
‫ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﻃﻼﻋﺎت از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ‬
‫ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎﻓﻠﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ )در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوج ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻨﺎﮔﺎه‬
‫از ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ را ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻧﺎل و ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪ ،‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﺪن‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬ﮐﻪ‬
‫در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﮐﺘﺎب‬
‫ﺑﺤﺚ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در‬
‫آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در‬
‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮﺗﻬﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮور )‬
‫‪ (Server‬آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از وی آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ‪ .‬ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﺪه آل ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﻮد و از دردﺳﺮﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ‪ ،‬ﻓﺮوش و ‪ ...‬ﺧﺒﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬
‫در آﯾﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻦ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺪا ﮔﻮش دﻫﯿﻢ و‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‪ .‬در واﻗﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺟﺮاﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت‬
‫در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﯾﮏ‬
‫ﻣﺤﯿﻂ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ )‪ (Multi Media‬ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ از‬
‫آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫رادﯾﻮ‬
‫وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ رادﯾﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮش‬
‫دادن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﮔﻮش دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف در ﻣﻮرد ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻮدن‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد رادﯾﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺼﺮ ﭘﺨﺶ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬در‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد وﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن )‬
‫‪ (Online‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﺪو در ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺶ آن ﺗﺎُﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد‪.‬‬

‫ﺳﯿﻨﻤﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎُﺛﯿﺮ را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی‬
‫ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺎُﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬


‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮی ﺗﺎُﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪو در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ‪،‬‬
‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺑـﺮﺧـﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ‬
‫اﻟﻒ‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎُﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ‬
‫ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻬﺮﻫﻮری ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ‪ .‬در زﻣﯿﻨﻪ‬
‫ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺬف ﭘﻮل ﻓﻌﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮔﺮدش ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﭘﻮل‪ ،‬رواج ﻧﺮم اﻓﺰار‬
‫ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺗﺠﺎرت را ﺗﺤﺖ ﺗﺎُﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و‬
‫ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎُﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ب ‪ :‬ﺳﯿﺎﺳﺖ‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎُﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺘﺪار دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ داﻧﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد را‬
‫ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد زﯾﺮا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮزی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪﺑﻮﯾﮋه ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻃﻠﺐ ﺳﻌﯽ در اﻧﺤﺼﺎر ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ و اﺻﻮﻻً ﻫﯿﭻ‬
‫ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ‪.‬‬
‫از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎُﺛﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻨﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺣﮑﻮﻣﺖ در آﯾﻨﺪه‬
‫دﯾﺪ‪ .‬ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ‬
‫ﺗﺎُﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ و از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و آزادی آن ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ج ‪ :‬ﻓﺮﻫﻨﮓ‬
‫واﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ‪ :‬ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﻨﻮع وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﺑﺮان ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ واﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼف‬
‫ﻧﻈﺮ ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﺑﺮﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻮع ﻏﺮﺑﯽ)آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( آن ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬
‫اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺮ آزاداﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﺳﻠﻄﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ‬
‫دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ‪ :‬ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎُﺛﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ‪ ،‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و‬
‫دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻀﺮ و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺼﻮرت آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری را در ﻏﺮب ﺑﻮﯾﮋه‬
‫در ﺑﺤﺜﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺣﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮ‬
‫ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی‬
‫ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ‪ :‬ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ ‪ ،‬ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ‪ ،‬ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ‪ ...‬ﺧﺼﻮﺻﯽ‬
‫ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادرا ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ‪.‬‬
‫واﻗﯿﻌﺖ ﻣﺠﺎزی )‪ :(Virtual Reality‬در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻼه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ ﺳﺮ و ﻗﺮار‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﻌﺒﻪ ای ﺧﺎص و ﻣﺘﺤﺮک از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎزی وارد دﻧﯿﺎی ﻣﯽ ﮔﺮدد‬
‫ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در درون ﮐﻼه ﺑﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺘﺤﺮک ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﺣﺴﺎﺳﻬﺎی‬
‫ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻃﯿﺒﻌﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻬﺎی اﻧﺴﺎن و ﺳﭙﺲ در آﻣﻮزش و دﯾﮕﺮ‬
‫ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎُﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬
‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬
‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﺎُﺛﯿﺮات زﯾﺎدی از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ‪ .‬ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه را در‬
‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪ .‬داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺪارس ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺪﯾﺪه داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺪون دﯾﻮار‬
‫را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼس‬
‫و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬
‫از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ‬
‫ﺑﭙﺮدازد و ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ اﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی‬
‫ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺤﻮل‬
‫ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬

‫ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬


‫در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﺎُﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی دﯾﺪﮔﺎه دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪاﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﻬﻞ اﺳﺘﺒﺪادی و اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﺠﺎت‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ داد ‪.‬ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت رژﯾﻤﻬﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺒﺪادی را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ وﺑﺎ اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻧﺴﻮر‬
‫ﻧﺸﺪه ‪ ،‬ﻣﺮدم را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ از درد و رﻧﺠﻬﺎی‬
‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ورﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫دوﻟﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ وﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ‬
‫داﺷﺖ‪ .‬زﯾﺮا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ واﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫درﻣﻘﺎﺑﻞ ‪،‬دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ‪ ،‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ‬
‫اﺑﺮﻗﺪرﺗﻬﺎ واﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪوﺳﻌﯽ در ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺳﻮم دارﻧﺪ‪ .‬ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪ‬
‫ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻋﻠﻤﯽ ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ارﺗﺒﺎﻃﺎت و‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﯽ‬
‫ﺳﻮادی‪،‬ﺑﯿﻤﺎری‪،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ‪،‬ﺑﯿﮑﺎری و ﺳﺆﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪو ﻫﻨﻮز از اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و داﻧﺶ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻋﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﻇﺎﻫﺮی‪ ،‬ﺧﻮدرا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ‪،‬ﻫﻤﻮاره ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و دارا ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻘﯿﺮ و ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در‬
‫ﻋﺼﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﻃﻼﻋﺎت ‪ ،‬ﻓﻘﺮای اﻃﻼﻋﺎت را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ‪.‬‬
‫ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﻌﯽ در ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در‬
‫اﯾﻦ راه از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬاری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ و ﺑﺪور از ﺗﻌﺼﺐ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺸﺮی در ﺣﺎل وﻗﻊ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و‬
‫ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻦ ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ‪ .‬اﯾﻦ ﺿﺮورت و اﺟﺒﺎر اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬


‫ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﻫﺮ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در‬
‫اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه آن‪.‬ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮏ ﺟﺎ‬
‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ورود ﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺮج و ﻣﺮج در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﯾﺰ‬
‫ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮی از آن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ‬
‫ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻮد و زﯾﺎن آن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪،‬‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ و ‪ ...‬ﭼﻪ ﮐﺎرآﯾﯿﻬﺎﯾﯽ دارد و ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﻣﺎ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ در ﮔﺮدوﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺘﺎب اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ‬
‫ﺑﻪ اراده ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟‬
‫ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﮐﺎرآﯾﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ‪ ،‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ‪،‬‬
‫ﻣﺘﻔﮑﺮان ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪران ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ‪ ،‬ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﺎن‬
‫‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺒﺮی ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮی و ‪ ...‬ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ‬
‫اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم را ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ‬
‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫روی آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﺎرآﯾﯽ اﯾﻦ اﺑـﺰار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ‪.‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل‬
‫ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی وﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﯾﺎ اﻓـﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ از اﯾـﻦ ﺷﺒﮑﻪ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ را وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو راه را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎز‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در راه ﺑـﻬﺮه ﺑـﺮداری درﺳﺖ ﻫـﻤﮕﺎﻧﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾـﺠﺎد ﮐـﺮده اﺳﺖ‬
‫‪ .‬ﭼـﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از اﻣﮑﺎن اﻧﺤﺮاف ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‪..‬‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎﻋﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ‬
‫ﻫﺎی ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬
‫ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن را ﺧﻮاه در اروﭘﺎ و ﺧﻮاه در‬
‫آﺳﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ‪ ،‬ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ‪ ،‬وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ‬
‫ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و آن را ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب آزادﯾﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎی‬
‫اﺧﻼﻗﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻬﺎی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮدﮐﻪ‬
‫در درﺟﻪ اول ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻊ درﯾﺎﻓﺖ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎرا‬
‫در ﻧﻈﺮ دارد‪ .‬ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬دﯾﻮارآﺗﺶ )‪(FireWall‬ﻧﺎم دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺟﻨﺎﯾﺖ و‬
‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎر ‪ ،‬و ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﻌﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﻀﺎرب آراء ودﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از‬
‫ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ؛ از دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ را در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻏﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺸﻮده و ﯾﺎ در‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ دوﻟﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ دروازﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﮕﺸﻮده اﻧﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪1996‬‬
‫ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﺧﺼﻮص » ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت « ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﯾـﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻓﯽ‬
‫ﻋﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣـﯽ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ‪ ،‬در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ‪ ،‬و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی‬
‫ارزﺷﯽ ﺟﻬﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ‪ ،‬ﺧﺪﺷﻪ وارد ﺳﺎزد‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺗﺤﻮل در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر و‬
‫ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از‬
‫اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬﻢ اﺑﺮاز دارﻧﺪ ‪ ،‬و ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار‬
‫دﻫﻨﺪ‪ .‬از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬
‫را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ‪ ،‬اﺧﻼﻗﯽ و‪ ...‬اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪:‬‬
‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻟﻨﺪن اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﯾﺎض را ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﯾﺎض در ﻟﻨﺪن ﻧﻪ‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وارد ﻗﻠﻤﺮو‬
‫ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن رﯾﺎض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ‪ ،‬درﻧﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬ﻫﻤﯿﻦ و‬
‫ﺑﺲ ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رﯾﺎض از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺧﺒﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎ و رﺳﻮاﯾﯿﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﺎض‬
‫را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ‪ ،‬ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺋﺮ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﻮﻟﺘﻦ‬
‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از اﺧﺒﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی زاﭘﺎﺗﯿﺴﺘﺎ در ﻣﮑﺰﯾﮏ وﻗﺘﯽ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫ﻣﮑﺰﯾﮏ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﻮاداران ﺧﻮد در دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد از ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎخ‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﮑﺰﯾﮏ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ دوﻟﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ از ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ارﺗﺶ آزادﯾﺨﻮاه زاﭘﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎرزات ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﭼﭽﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻼح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬
‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬و ﻟﺬا ﻧﮕﺮاﻧﯽ » ﻫﻨﺮی ﮔﺮوﻧﻮاﻟﺪ « ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺷﺮ ﺳﺎﺑﻖ »ﺗﺎﯾﻢ« ﺑﯽ دﻟﯿﻞ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬در آﯾﻨﺪه ‪ ،‬ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ! اﻣﻮاﺟﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را‬
‫ﺑﺮﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺻﻮر ﻗﺒﯿﺤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺿﺪ‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺒﯿﺢ ‪ ،‬ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ودر راُس آن ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎر آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ‬
‫ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺻﺪد وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻔﺮت آور‬
‫‪ ،‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ‪ ،‬اداﻣﻪ و ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ ‪ .‬زﯾﺮا ﻋﺪه ای وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﻘﺾ آزادی ! ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ » روﺳﭙﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ « را داﺋﺮ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد در ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬
‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺮای ﺷﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ‪ 450‬ﻫﺰار و ‪ 620‬ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺘﻦ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﺎری ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ‪ 6 ،‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و‪ 433‬ﻫﺰار و‪ 297‬ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ‪ -‬ﻓﻘﻂ در آﻣﺮﯾﮑﺎ‪-‬‬
‫درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ 5‬ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در آﺳﯿﺎ ‪ ،‬ﭘﻠﯿﺲ ژاﭘﻦ ﺟﻮان ‪ 26‬ﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد را‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد ‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ‪ 2‬ﺳﺎل زﻧﺪان ‪ 25 ،‬ﻫﺰار دﻻر ﻧﺒﺰ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ‪.‬در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم‬
‫دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ‪ .‬ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ‬
‫اﺷﺨﺎص از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﻘﺎﺑﻠﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ـ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﮔﺸﻮده اﻧﺪ‪ .‬وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ـﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ‪ ،‬ﺗﺎُﮐﯿﺪ ﮐـﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ » در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻬﺪر‬
‫ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪ «.‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺗﻤﺎﯾﻞ روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ‬
‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪی آﺷﮑﺎر ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از‬
‫ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ در ﺳﺎل ‪ 1995‬در ﺧﻼل ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻣﺸﻬﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد؛ دادﺳﺘﺎن اﯾﻦ‬
‫اﯾﺎﻟﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ‪ 200‬ﮔﺮوه ﺧﺒﺮی اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ اﻣـﺮ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ‪ .‬در اواﯾﻞ ﺳﺎل ‪ 1996‬ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧـﯽ )‪ (Deutsch Telkom‬ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ‬
‫‪ Web‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺌﻮﻧﺎزﯾﻬﺎ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ را ﺑﺴﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﻣﯽ‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ و دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬
‫داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ را ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻦ ﺑﻮدرا ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد ‪ .‬ﯾﮑﯽ از‬
‫دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ‪ ،‬ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﻓﺮوﮐﺶ‬
‫ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪداً اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺶ آن ﮐﺮد‪.‬‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺰﻫﮑﺎران در ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی‬
‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺴﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ‬
‫ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﺳﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬آﻣـﻮزﺷﻬﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وارد‬
‫ﮐﺮدن آﺛﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎج ﮔﯿﺮی از اﻓﺮاد ‪ ،‬دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ‬
‫ﺳﺎرﻗﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ‪ ،‬ﻫﮏ و ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ‪ ...‬از ﻋﻮارض ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎُﻣﻮرﯾﻦ ‪ FBI‬ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی از اﻫﺎﻟﯽ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ‪ 5‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و‬
‫ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد ‪ .‬ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ‪ BBC‬ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﺧﺒﺮ از راﻫﺎﻧﺪازی ﯾﮏ‬
‫ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ‪ .‬ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎری‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ‪ 14‬ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﺪی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪.‬‬

‫دوﻟﺘﻬﺎ واﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺘﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ‪،‬‬
‫اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮐﻨﺘﺮل را ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺆ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﻪ‬
‫ﺧﯿﺎﻧﺖ ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ‬
‫اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ‪ ،‬و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از‬
‫آﻓﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ‪ ،‬و دﻧﯿﺎی ﻋﺠﯿﺐ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ در آن ﺳﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ آن را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را در ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎ را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت‬
‫ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺒﻌﺎت و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪ را از‬
‫آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ‬
‫ﻫﺪﻓﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و رﺷﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ و ﺳﺆال دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ‬
‫وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﻬﺪام ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ درآورﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در‬
‫اﺟﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ‪ ،‬از اﻫﺪاف و اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ آری‬
‫دﻫﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺘﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ‪ ،‬ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و‬
‫آﯾﻨﺪه را از ﺧﻄﺮات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻘﺎﻟﻪ » اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﺎُﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن « ﻧﻮﺷﺘﻪ ‪ :‬دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﮐﯿﺎ‬
‫‪ -2‬ﺟﺰوه » ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ « ﻧﻮﺷﺘﻪ ‪ :‬ﯾﻮﻧﺲ ﺷﮑﺮﺧﻮاه‬
‫‪ -3‬وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی ‪ 5‬دی ‪1380‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻘﺎﻟﻪ » اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ « روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ‪ 2‬ﺧﺮداد ‪1378‬‬
‫‪» -5‬ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ « ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﻮﺣﺪه – ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻗﺒﺎل‬

Rate