You are on page 1of 4

(!

" "(ก(E $ $E&( $("RICHTIME CLUB

7  " <  ?
Richtime Club

MLM&(= 5
1 7 
4 ! " 9 " (" 2552
>
 ก" 
(! ?.... "$ $"
" _3
 
%& "'!(
• % & "
""A กOppc !
" #ก
ก
EF" $)..

ก
"
"_ 2
กก
6ก'
• (ก กG$Eก$ $ $,
 ก' %
$ +''(, , กก
E$F RD " ก  & ก7('
ก
5) &RT-AIM +& ก
 
&!%$).. , ก 8$.
'' & ก  ก  
"_3 ''')ก'
%4% 8 ''' !
"#$% & 

+$'' %:
E&! = ก ก ( %% ก+ ก ''
( ''ก)
5''
, < & กกH ( *+$, ,
# ;
  
8 5'', (, richtime %#,4ก "#
< ก'ก $
#I7#I #5
%(+ : ,+ $(=>+
JJก$ + 
ก
&?'' ' & @ก A ก
 ก ?

ก
% & ")..

Opp 24
.. $$' Opp ''' Qก6ก' Kick Off
Opp 17
.. ก'ก' &
),
 % ', 5 100 
5J5 , 

ก 
RICHTIME CLUB
PAGE 2

News Update % & "


Opp 17 พ.ค. สุดประทับใจ เมื่อวันที่ 31 พค. ที่ผานมา
ครอบครัวรมิตา สปป.ลาวยก บริษัทมิตาจับมือกับริชไทมรวม
คนขึ้นรถตูมาเยี่ยมเยี่ยนบริษัท จัด Opp ปลายเดือนกับ Opp
พรอมพิธีแหงเกียรติยศมอบ แบบบิ๊กๆ กับการคิ๊กออฟสูรอย
เสื้อสูทผูนําเงินแสนอบอุนดวย ลานที่สํานักงานใหญบริษัทรมิ
บรรยากาศอันนาประทับใจรวม ตาฯผูเขาหลั่งไหลเขางานแบบ
ฉลองวันเกิดทานประธาน เคง ไมมีที่นั่ง กิจกรรมหลากหลาย
ฮั๊ว ใหความมั่นใจ ยืนยันยอดป แบบนันสตอปตั้งแตเชาจดเย็น
นี้ 100ลานแนนอน
Opp 24พ.ค. กอนOpp มีการ
สาธิตการนวดหนาโดยผูเชี่ยว-
ชาญดานผิวพรรณคนเกงอ.ตุก
มีผูใหความสนใจมากมาย
สําหรับกาแฟใบมะรุมยังมีให
ชิมกันแบบไมอั้น และสําหรับ
สมาชิกที่สนในเรื่องปุยก็มีการ
สาธิตและบรรยายโดยเจาของ
ผลิตภัณฑ

CEO Talk (ก CEO


ก็ผานพนไปแลวนะครับ การทําธุรกิจเครือขาย ขาย จากธุรกิจเครือขาย ขายตรง
สําหรับการ KICK OFF TO ตรง ออนไลน และ ออนไลน และ
100 MILLION BAHT ของ ออฟไลน ทางทีมงานได ออฟไลน ระบบ RT-AIM
ทีมงานริชไทมทีม ซึ่งไดรับ กําหนดจัดฝกอบรมครอส ถูกคิดคนและพัฒนาระบบ
ความสนอกสนใจจากผูนํา SBC (การหาเงินลาน) โดยทีมผูเชียวชาญ ในเรื่อง
ทั่วประเทศ หลั่งไหลเขา สําหรับผูนําที่เริ่มตน ปรากฏ การทําธุรกิจเครือขาย ขาย
มารวมงานอยางไมขาดสาย วาแจงขาวออกไปไมถึงครึ่ง ตรง โดยเฉพาะ ระบบ RT-
จนทําใหบริษัทแคบไปใน วันมีผูนําจองเขามาเรียน AIM จะทําใหทุกทานเขาใจ
พริบตา และในวันเดียวกัน อยางลนหลาม เปน ถึงวิธีสรางเงินลานบาท/
ยอดสั่งซื้อ"กาแฟ ปรากฏการณที่คาดไมถึงวา เดือน ภายในระยะเวลาอัด
มะรุม" ถลมทลาย จะไดรับความสนใจมากมาย รวดเร็ว ผูนําทุกทานที่
จนทําใหไมพอตอ ขนาดนี้ แตดวยความ อยากจะมีรายไดเดือนละ 1.2
ความตองการของ เชื่อมั่นและศรัทธาในระบบ ลานบาท/เดือน คุณจะตอง
ผูนํา บางทานได
RT-AIM ทําใหมีแตคน นําพาตนเองและทีมงานใต
แตกระดาษกลับ
อยากเขาสูระบบ ระบบ RT- องคกรเขาสูระบบ RT-AIM
บาน งานนี้บอกได
AIM ถือไดวาเปนระบบที่ เทานั้น
เลยวา กรแสฟ
เวอรสุด ๆ ๆ สรางผูนําเงินลานบาท/ แลวพบกันที่ความสําเร็จ
เดือนไดรวดเร็ว 1.2 ลานบาท/เดือน นะครับ
ที่สุด สําหรับแผนการตลาด
สําหรับระบบ RT-
แบบไบนารี ที่เคยมีมา ใจกลา กาดําดวน
AIM ซึ่งถือไดวา
เปนจุดขายของ CEO RT
ทีมงานที่พยายาม ระบบ RT-AIM RICHTIME dr.mlm@live.com
ขายระบบ AUTO INCOME
สนับสนุน MONTHLY คือสุด
ออกไป และเพื่อ ยอด ระบบเครื่องจักรทําเงิน
เปดโอกาสใหกับ อัตโนมัติ เปนระบบสําหรับ
ผูนํามีความรู ความ คนที่อยาก
เขาใจ อยางมืออาชีพ ใน ประสบ"ความสําเร็จ" 100%

RICHTIME CLUB
PAGE 3

Mfbefs!pg!uif!Npoui!J5 &
J5 &, !5 ( %+ RD )  ) :6
 +< ก,ก $ 6 $' ) @
+ , , $#ก:% & 
,Richtime%
#)5 , %, ,
%(5ก , ) & "ก((+ $
,
[ I, $(+

 =%กก:#) # 6 $ ก(ก% 
+$$ @# 
$$$ %:, $, ,$ก5
$,( 
, J(+(ก 6'
 "I(E!$)
,$ก
, ก 4% %:, $#
RD +< ก+
 Jก(+,#' ,ก: ((+
%+,'


MLM Trip :'MLM
(ก F$ ("ก % " <, @ก ' +กIก 4$ 6 

 !ก $%#5 : #  %กก' +
@ก & $ $%+& " & ก+ 
,$ก (+
,$ก,ก& + ?@ก A กH 4ก ก' + "''
8 &  ? A @ก , " %  กก:J ,6#%
%##+$ $ "J5'J '+ & $
&  
 $# & $6 %กก% (, $ $& @ก %#
ก4ก+&' @ก $% & &
J5ก, %
(ก

Clinic MLM 'กHZ<+ MLM 4$ Dr.MLM


,)ก$, ) 'ก# $', " #$#ก', # 
Dr.MLM J$6$$%' & , J J, #+ # $
#' :
' ,)+ , ( ก:(+ $5%$กก ก, , <#$
ก )J L
MLM +&
ก' ก'(6%,,, #$#(
&(=>
!$" ก +$& ,%, 5ก & ,+$%$5(&X.
&(=
E&(! $ $### J &  (+?
 ?M , @ก ก'
RICHTIME CLUB
ก$

 Richtime Club

("ก$" richtime
 , 5 8.% I 41 ).% I
%. $ . & .',
11000
Phone: 086-318-0922
Fax: 02-951-3464
E-mail: inforichtime@gmail.com
Web site : www.richtimeteam.com

Promotionพิเศษสุดๆ W
" !" 9"("

44 
aH6, & 10 \ 11 .$. ''+ก5%
8& ' 2,000 PV )
&]ก@ก SBC , 1
ก7('7,6 1 ก ก(+< ' %
 ก(+ 1,000 PV 27 .$. ก,$% $a 5
) & % 1 % ก,$% J5 Ramita Leadership
A w a r d +%f
 ก(+ 2,000 PV
) & % 1 %ก7(' ก(+< ' H#H,$I
 1 ก #$

RICHTIME CLUB