You are on page 1of 1

PANUNUMPA SA KATUNGKULAN

Ako si ______________________________ ng _______________________________,


hinirang/itinalaga sa katungkulan bilang _____________________________ ay taimtim na
nanunumpa na tutuparin ko nang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan,
ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang patakaran nito’y
gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas; na aking itataguyod at ipagtatanggol
ang Konstitusyon ng Pilipinas; na tunay na mananalig at tatalima ako rito; na susundin ko
ang batas; mga kautusang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang
maykapangyarihan ng Republika ng Pilipinas; na kusa kong babalikatin ang pananagutang
ito nang walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.

Kasihan nawa ako ng Diyos.

______________________________
(Lagda ng Nahirang)
Sedula bilang: _________________
Kinuha sa: ____________________
Petsa: ________________________

Nilagdaan at pinanumpaan sa harap ko ngayong ika- _____ng ____________,


200___, sa _____________________________.

DEBORAH A. ADRALES,
CESO VI
Schools Division Superintendent

Documentary Stamp