ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β’ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
«Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

Ν. Ιωνία, 4/05/2011
Αρ. Πρωτ. : 149
Προς : τα μέλη του
Συλλόγου

Ταχ. Δ/νση: Μουταλάσκη 64

https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

Θέμα : Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής μας

.g
r

Τ. Κ. – Πόλη: 14234 Νέα Ιωνία
Τηλ. – Fax : Τηλ. – Fax : 2102841669- 6972008336 –2102812938
- 2102526256
e.mail : segseferis@gmail.com

w
w

w

.g
se

fe
r

is
e

du
.b
lo
sp

ot

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η ανάγκη ύπαρξης και δράσης του σωματείου μας είναι προφανής στον καθένα μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του ( ανάμεσα σ΄ όλα τα άλλα ) είναι η οικονομική
του αυτοτέλεια, που εξασφαλίζεται αποκλειστικά από τη συνδρομή των συναδέλφων – μελών
του.
Μέχρι τώρα η συνδρομή μας παρακρατείτο από το γραφείο, μέσω της μισθοδοσίας μας.
Το ύψος της συνδρομής μας καθορίζεται από το Συνέδριο της ΔΟΕ.
Φέτος, λόγω του νέου συστήματος της «Ενιαίας Αρχής Πληρωμών», που θα καθιερωθεί σ΄ όλο
το δημόσιο τομέα, υπήρξαν κάποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις σ΄ αυτό το θέμα, με
αποτέλεσμα η συνδρομή μας να μην έχει παρακρατηθεί ακόμα.
Όμως τα διάφορα αυτά θέματα λύθηκαν και η συνδρομή μας πρόκειται να παρακρατηθεί από
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαϊου.
Εάν, παρ΄ όλα αυτά, υπάρχει κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που για κάποιους λόγους
δεν επιθυμεί να του παρακρατηθεί η συνδρομή, δηλαδή δεν επιθυμεί να είναι μέλος του
Συλλόγου μας, παρακαλούμε να το δηλώσει έγκαιρα στα μέλη του Δ.Σ.Τρίτη 10 Μαϊου.