You are on page 1of 12

БИЛТЕН

ОПШТИНЕ УБ
ГОДИНА I - БРОЈ 4 • МАЈ 2009. ГОДИНЕ • БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ

Радни састанак председника Србије са председницима општина


КОНКРЕТНИ ПРЕД ЛОЗИ 2. СТРАНА
Са конференције за медије председника општине Уб
ЗНАЧАЈНА ПОСЕТА РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ 3. СТРАНА
Обележена храмовна и градска слава
СПАСОВДАН 4. СТРАНА
Комунално јавно предузећа „Ђунис“
ЈОШ ЈЕДАН НОВИ БУНАР 7. СТРАНА
Из Установе за културу и спорт
ГРАДСКИ БАЗЕН СПРЕМАН ЗА КУПАЧЕ 8. СТРАНА
2. СТРАНА БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ МАЈ 2009.

Радни састанак председника Србије са председницима општина

КОНКРЕТНИ ПРЕД ЛОЗИ


ЗА БОЉУ САРАДЊУ
У среду, 10. јуна, председник општине Уб Владислав Крсмановић био је на радном састанку са пред-
седником Републике Борисом Тадићем.
Прва тема разговора била је тренутна економска ситуација и положај локалних самоуправа у време-
ну кризе.
Дати су неки конкретни предлози за бољу сарадњу министарстава и градова и општина.
Представници општина говорили су о тешком положају општина и немогућности остварења плани-
раних инвестиција услед програма Владе и смањених трансфера средстава од стране републике.
Поред других председника општина, састанку је присуствовао и министар за локалну самоуправу.

Семинар

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
У оквиру програма EXCAN- Започет је процес стварања ли у изради Републичке страте-
GE 2, на Дивчибарама је 25. и ВИЗИЈЕ општине и отпочело гије, у наш тим је укључен проф.
26. маја реализован семинар по- се са дефинисањем Стратешких др Славиша Ђукановић и проф.
свећен Стратешком планирању. циљева у наведеним секторима. Ђукић са Економског факултета
Семинару је присуствовао ком- Након дефинисања Стратешких који су били учесници у изради
пле тан стратешки тим општине циљева следи дефинисањe Про- Републичке стратегије, затим ака-
Уб од 15 чланова, међу којима и грама и пројеката за реализацију демик проф. Ратко Лазаревић са
заменик председника Општине у наредних 10 година. сарадницима који су радили Стра-
Сава Сарић, који је о томе гово- Ради се о веома обимном по- тегију развоја пољопривреде за
рио на конференцији за медије. слу у који треба да буде укључено општину Уб, професори са Рудар-
„Још једном смо представили што више грађана. ско-геолошког факултета на челу
профил општине, утврђени су Почетком јуна ћемо одржати са проф. Владимиром Павлови-
резултати тзв. SWOT анализе да- састанке радних група на којим ћем који су највећи познаваоци
кле још једном анализиране наше ће се дефинисати стратешки ци- рудног богатства наше општине.
СНАГЕ, СЛАБОСТИ, МОГУЋ- љеви, програми и пројекти у свим Наравно, циљ је да реално са-
НОСТИ И ПРЕТЊЕ, дефиниса- областима. гледамо нашу укупну ситуацију и
ни приоритети: Развој пољопри- Имамо намеру да позовемо реално планирамо наше циљеве у
вреде и села, Економски развој и људе из науке који су учествова- наредних 10 година.“
развој рударства и енергети-
ке, Развој инфраструктуре и Користим прилику, рекао је заменик председника општине Уб, да позо-
заштита животне средине и вем све грађане који имају идеју, предлог, пројекат да се укључе. To могу ура-
Развој институција друштве- дити лично на састанцима који ће бити отворени, или писаним пу тем или
не заједнице. преко електронске поште на адресу slor@opstinaub.org.rs.

На основу члана 20. тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и чла-
на 33. тачка 7) Статута општине Уб („Службени гласник Општине Уб” број 12/2008), Скупштина општине Уб,
на седници одржаној дана 29. децембра 2008. године донела је Одлуку о издавању Билтена општине Уб
Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача: председник Скупштине општине Уб
Главни и одговорни уредник: начелник Општинске управе
Штампа: СЗР Графички атеље „Глиша” Уб
МАЈ 2009. БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ СТРАНА 3.
Са конференције за медије председника општине Уб

ЗНАЧАЈНА ПОСЕТА РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ


Конференција за медије, одржана 22. априла, била је посвећена посе ти Руској Федерацији, одно-
сно граду Москви, Представништву Привредне коморе Србије у Москви и Амбасади Републике Ср-
бије у Руској Федерацији. Од 18. до 22. априла у Русији била је делегација који су чинили челни људи
Лазаревца, Ниша, Смедерева, Малог Зворника и Уба и заинтересовани привредници за привредну
сарадњу са овом земљом.
Као конкре тизација договора, ова посе та је везана за недавно потписан Уговор о пословно-тех-
ничкој сарадњи са Представништвом Привредне коморе Србије у Москви. Поред председника општи-
не Уб Владислава Крсмановића, испред привредника из убске општине били су Александар Дамњано-
вић и Живојин Јовановић.

- Утисак је да је ова посета превазишла наша оче- пољопривредних производа и текстила, примио нас
кивања, и ми смо претходница великих посета и де- је градоначелник и разговарали смо о могућој сарад-
легација које ће уследити, и током наредних месеци њи наших региона са њиховим градом који броји
доћи ће, највероватније, до повећања сарадње Русије око 120.000 становника, а област је далеко већа. Тако-
и Србије. Крајем прошле године председник Тадић и ђе, обишли смо тржне центре где су већ закупљени
премијер Пу тин потписали су уговор о бесцаринској штандови за излагање српске робе.
трговини између ове две земље, 96% робе из Србије Рука је пружена и колико ћемо ми то искористи-
моћи ће се без царине извозити у Руску Федерацију. ти, нисам сигуран. Они траже континуитет и ква-
Добили смо списак свих роба које ће имати тај трет- литет снабдевања, а први и основни утисак који је
ман, и било је битно да се упознамо са људима који провејавао је да Србија и наши произвођачи не могу
ће са руске стране водити тај посао са нама, а с друге сматрати Русију „џаком пара“ из којег се само може
стране покушамо да избегнемо све посреднике који узимати, него да поред такве конкуренције која по-
су због сопствених интереса кочили тај посао. Тре- стоји, пре свега у пољопривредним производима, (на-
ба нагласити да је некада Србија са Русијом имала рочито Турска), да се морамо пронаћи и сабрати све
највећу спољнотрговинску размену, а сада смо на за- своје капацитете и да плански кроз наредне године
чељу свих земаља са Балкана. Међу тим, добили смо обезбедимо пласман. Шанса постоји, али је сада на
услове које вероватно ниједна земља неће имати у од- нама који смо тамо били, да све те ствари усагласимо
носу са Руском Федерацијом, истакао је председник и да пробамо да неке баријере које постоје, пре свега
Крсмановић. бирократске природе, отклонимо. Рецимо, посебно
Крсмановић се захвалио Привредној комори Ср- ће Дирекција за ветерину морати да усклади своје
бије и Јанку Ђурићу, директору Комерцијално-тех- стандарде и сертификате са Руском Федерацијом. На
ничког бироа при Амбасади Републике Србије у Ру- нама је задатак да на заједничком састанку који ћемо
ској Федерацији, који је све те контакте успоставио, ускоро имати, све то презентујемо у Министaрству
а о томе како је протекла посета и који су најважнији за економију и Министарству пољопривреде, као и
сусрети, председник Општине Уб је рекао: у Привредној комори Србије да би се избегле евен-
„Испред Владе Русије сачекали су нас људи заду- туалне негативне последице. Били смо примљени и
жени да спроводе договор који су потписала два пр- у нашој амбасади у Русији, и пријатно смо изненађе-
ва човека две земље. Ми смо превасходно ишли због ни непосредношћу и познавањем руских прилика од
извоза пољопривредних производа за московско и стране наше амбасадорке, која је добрим делом уче-
руско тржиште. Међу тим, касније се испоставило да ствовала у овом што је потписано и урађено.
није само у питању пољопривреда, већ и извоз пре- Очекује се објављивање списка свих производа,
храмбене робе и лаке индустрије – текстила и обуће, и могу рећи да уз неке корекције у нашој политици,
тако да ћемо у свему томе наћи неки интерес, не само пре свега, према пољопривреди и прехрамбеној ин-
ми са Уба и наша предузећа, већ и предузећа широм дустрији, мислим да српска роба апсолутно може да
Србије. Посета је добила шире размере и облике, та- заузме место на руском тржишту и да ту прилику не
ко да је добро што су заинтересовани привредници смемо пропустити. До 15. августа треба да се припре-
кренули из Србије, а најављује се и посета већег бро- ми читав пројект, да би се од 1. септембра, кад почи-
ја привредника у вези са овим питањима. ње њихова сезона, наша роба нашла на тезгама и на
Делегација из Србије посетила је и град Сергејев полицама у Москви“, истакао је председник општи-
Посад у близини Москве, где је био отворен сајам не Владислав Крсмановић.
4. СТРАНА БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ МАЈ 2009.

Обележена храмовна и градска слава

СПАСОВДАН

Црква Вазнесења Господњег и град Уб у че-


твртак, 28. маја, прославили су своју славу Ваз-
несење Господње – Спасовдан.
Обележавање храмовне и градске славе по-
чело је у среду, празничним бдењем, а на сам
празник дочеком архијереја и светом архијереј-
ском литургијом. Литија је прошла кроз град
централним улицама, и упркос кишном време-
ну, у свечаној поворци био је велики број вер-
ника, грађана, ученика и гостију.
Литија улицама Уба Свечаност је употпуњена културно-умет-
ничким програмом и завршена свечаном слав-
ском трпезом.
У присуству запослених, у згради Општине
Уб свештеник је са домаћином освештао жито
и пресекао славски колач.
Киша је пратила славска дешавања, тако да
је отказан културно-уметнички програм који
је требао да буде уочи Спасовдана.
Овој прослави присуствовали су бројни
гости, као и представници општина Колубар-
ског округа.

У згради Општине Уб

Правилник о одређивању основице пореза


на имовину код непокретности
Општинско веће општине Уб на седници, одржаној 25. маја, донело је Закључак о давању сагласности на
Правилник о одређивању основице пореза на имовину код непокретности на територији општине Уб за 2009.
годину, који је 18. маја донела Општинска управа општине Уб.
Основица пореза на имовину код непокретности на територији општине Уб за 2009. годину je, осим пољо-
привредног и шумског земљишта, где порески обвезник не води пословне књиге, тржишна вредност непокрет-
ности на дан 31. децембра 2008. године. Висина тржишне вредности непокретности, по претходно спроведе-
ном поступку прикупљања података од надлежних државних органа о тржишној вредности непокретности,
утврђује се у износу, и то:

станови и стамбени простор....................................................42.750,00


пословни простор .......................................................................64.431,00
зграде за одмор и рекреацију ...................................................25.088,00
гараже и други објекти ..............................................................20.908,00

Овај Правилник се примењује на утврђивање и наплату пореза на имовину код непокретности у 2009.
години.
МАЈ 2009. БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ СТРАНА 5.
Лежиште „Звиздар“ угљоносног басена „Колубара“

ПОЧЕ ЛИ ИС ТРАЖНИ РА ДОВИ


Електропривреда Србије је 2. марта ове године донела Одлуку о покре тању отвореног поступка за јав-
ну набавку извођења радова „Извођење геолошких истраживања лежишта Звиздар у Колубарском угљо-
носном басену“. На тендеру изабран је конзорцијум извођача – Зајача инг д.о.о, Геомаг д.о.о, Институт за
општу физику и хемију, НИС НАФТАГАС и Геомеханика д.о.о.
Нови Сад.
Обавеза извођача је да у року од 90 радних дана уради посао
по уговору. Истражни радови су почели 1. јуна.
- Уговорени радови обухватају бушење 15 истражних бушотина
(структурних и хидрогеолошких) којима би се у централној зони
будућег копа „Звиздар“ погустила мрежа истражних бушотина и
довело до потребног степена истражености лежишта на основу че-
га може уследити даља израда планске документације. Централни
део поља „Звиздар“ обухвата села Звиздар и Тврдојевац, и по првим
незваничним подацима квалитет угља је далеко изнад очекивања и
вероватно је најквалитетнији у Колубарском басену. Лежиште „Зви-
здар“ је уз поље „Радљево“ највећи потенцијал развоја општине Уб,
а да бисмо могли да отворимо то поље, морају се прво потврдити
геолошке резерве на целом пољу и урадити комплетна планска до-
кументација, каже Драган Јелић, члан Радне групе за праћење изво-
Радови на једној од ђења ових радова испред Електропривреде Србије, који је уједно и
истражних бушотина члан Општинског већа општине Уб.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ
На конференцији за медије која је одржана 29. информисани о одржаном семинару посвећеном стра-
маја, говорили су Сава Сарић, заменик председника тешком планирању, о најважнијим активностима у
општине Уб, Славица Тешић, директорка Комунално убском комуналном предузећу и завршним радовима
јавног предузећа „Ђунис“ и Мирјана Живковић, ди- на градском базену. Више појединости о томе садрже
ректорка Установе за културу и спорт. Новинари су посебне теме, које следе у овом броју Билтена.

Из Фонда за екологију општине Уб

ВИШЕ ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ


Мај месец је у Фонду за екологију протекао у радило дератизацију на нашем подручју.
знаку реализације јавних набавки за дератизацију, Вреди напомену ти да су започети груби радови
дезинсекцију и студије изводљивости за систем да- на уређењу базена у Богдановици, где се багером
љинског грејања за Уб са приградским насељима. праве платои за пецање, који ће касније бити обога-
Пролећна дератизација почиње 9. јуна у граду, и ћени местима за одмор и растињем прикладним за
биће спровођена два-три дана, а затим биће реали- овај амбијент.
зована и у селима наше општине. Обавиће је преду- За порту убске цркве набављене су жардињере,
зеће „Висан“ из Земуна са пет екипа на терену. Про- а терене на Школарцу и градском базену опремили
цену и могућност израде система даљинског грејања смо дрвеним корпама за отпатке.
за Уб урадиће „Тekon-energy“ из Београда, предузеће У оквиру Дана заштите човекове средине, у са-
које је сличне пројекте урадило за Крагујевац и Мај- радњи са ђачким парламентом Основне школе „Ми-
данпек, а тренутно су ангажовани у Обреновцу. Спе- лан Муњас“, била је акција прикупљања отпада у
цијалност им је управо енергетска ефикасност. Нај- школском дворишту, на Школарцу и Општинском
повољнији понуђач за дезинсекцију је „Архифарм“ брду где је постављено десетак металних корпи за
из Београда, предузеће које је у протеклој години отпатке.
6. СТРАНА БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ МАЈ 2009.

Редовне активности ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб

УРАЂЕНО, РА ДИ СЕ...
У оквиру редовних активности ЈП „Дирекција за лу без фекалне канализације, те је то основни разлог
уређење и изградњу“ завршено је крпљење ударних што ова улица није изграђена у потпуности.
рупа у центру Уба, и започети су радови на обнавља- Већ дуже време се сагледавају решења за технич-
њу хоризонталне сигнализације. Такође, ових дана ки проблем фекалне канализације у овој улици и
закрпљене су ударне рупе и на локалним пу тевима горњој зони улице Браће Ненадовић, а шта ће се тач-
у општини. но радити знаћемо по завршетку израде генералног
пројекта фекалне канализације, каже Благоје Цонић,
Склопљени су уговори за изградњу јавне расвете директор Дирекције.
у општини, као и за рад механизације којом ће се у
току ове године одржавати мрежа локалних и некате- У току су радови на изградњи улице Норвешких
горисаних пу тева. За остале набавке (одржавање ра- интернираца које изводи „Ваљевопут“. Ова сао-
свете, пројектовање саобраћајница, извођење геодет- браћајница се гради без кишне канализације јер је
ских услуга, пројектовање локалних пу тева, набавка одводњавање решено на практичнији начин – повр-
каменог материјала за пресипање некатегорисаних шинским одводњавањем.
пу тева) поступци су у завршној фази. Логичан наставак радова у насељу „Свињци“ би-
ла би изградња улице Устаничке, али с обзиром да
Радови на изградњи улице 8. март, започети у се у њој проблем одводњавања може решити само
2008, прекину ти у зимском периоду, током маја ове кишном канализацијом чија је вредност готово иден-
године су настављени. Асфалтирано је 400 метара тична изградњи саме саобраћајнице, овај пројекат
улице финансираном из буџета општине Уб. ће, истичу у Дирекцији, сачекати док се не обезбеде
Вредност овог изведеног посла је око шест мили- потребна средства.
она динара, а извођач је Предузеће за пу теве „Ваље-
во“. Преосталих 400 метара ове улице је у већем де- У току су мањи радови на чишћењу канала у сели-
ма по ободу површинског копа угља „Западно поље“,
и то механизацијом РЕИК „Колубара“. Такође, грађа-
нима је омогућено да у својој режији из каменолома
Очекује се ребаланс „Аутокоп“ из Врховина извлаче другу класу материја-
ла за пресипање њивских пу тева.
буџета Заинтересовани ближе информације добиће у
Дирекцији.

Завршено је асфалтирање локалног пу-


та у Врелу, засеок Ждраловица, у дужини
од 1.700 ме тара, које је финансирано искљу-
чиво општинским буџетским средствима.
- За сада не почињемо са радовима на
изградњи нових деоница локалних пу тева.
Очеку јемо да се изврши ребаланс буџе та
и прерасподела средстава, да бисмо сагле-
дали које су нам објективне могућности за
даље радове током ове године. Након тога,
сигурно ће бити јаснија финансијска ситу-
ација у буџе ту општине, па ће се дефиниса-
ти пројекти за изградњу инфраструкту ре
у општини које можемо реално да заврши-
мо у 2009. години, а да се дуговања изво-
ђачима не пренесу у наредну годину, каже
директор.
Улица 8. марта
МАЈ 2009. БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ СТРАНА 7.

Комунално јавно предузећа „Ђунис“

ЈОШ ЈЕДАН НОВИ БУНАР


Најважнијa активност Комунално јавног предузећа „Ђунис“, која је почела, јесте бушење новог бу-
нара.
„Јавном набавком изабран је извођач радова НИС Нафтагас који је и прошле године коректно одрадио
овај посао, и данас треба да почну радови на бушењу новог бунара. По динамици коју смо потписали то је
25 дана на бушењу и опремању бунара и још 10 дана на изради бунарске кућице, тако да очекујемо да ће до
10. јула бити пуштен нови бунар у функцију. Тиме би добили још 10 литара воде у секунди. За нас је најкри-
тичнији период у мају, када је било пуњење базена, али то смо пребродили без велике кризе.
Сада смо ушли у редован рад и очекујемо да, ако грађани буду сарађивали, као што је било у мају, и ра-
ционално користили воду, нећемо имати проблема у водоснабдевању.
Сви бунари су у функцији, и ми смо спремни за предстојеће лето“, рекла је на конференцији за медије
Славица Тешић, директорка КЈП „Ђунис“.

Даниловић“ у Радљеву, а осим деце из ове Школе са


Проширење убског својим издвојеним одељењима, учествовала су деца
гробља из основних школа „Милан Муњас“ и „Свети Сава“
Памбуковица. Пријатељи школе који су, такође, подр-
У складу са новим просторним планом започети жали акцију су и Установа за културу и спорт Уб.
су радови на проширењу убског гробља. Проширење У оквиру Еколошког дана одржан је маскенбал до-
износи око једног хектара, док је површина старог де- бродошлице у коме су учествовала деца нижих разре-
ла 2,36 хектара. Урађен је пројекат дренаже у циљу из- да, а њихове маске биле су инспирисане природом и
влачења високе подземне воде. Неопходно је, најпре, екологијом. Предавање из области еколошке зашти-
урадити експропријацију земљишта за приступни те, ИС Петница, одржао је студент екологије на био-
пут и паркиралиште. Носилац радова за изградњу, лошком факултету, Томица Мишљеновић. Ликовна
као и експропријацију је Дирекција за уређење и из- радионица посвећена овом дану праћена је од стра-
градњу Уб. не нашег великог сликара мр Миодрага Петровића,
На новом делу биће извршена парцелизација на као и професора ликовне културе основних школа
једно и два гробна места. Паралелно са новим, сре- у Радљеву и Убу и наставника биологије из Памбуко-
ђиваће се и старо гробље. Кошење старог дела гро- вице. Најмлађе је ипак највише обрадовала предста-
бља обавља се једном месечно, али у зависности од ва „Аска и вук“ коју је извела Арслонга из Београда.
временских услова и чешће. КЈП „Ђунис“ ће након Мозгалица коју су наши најмлађи упу тили била је:
уређења убског гробља вршити и озелењавање повр- „Другари, где ће оволико смеће?“, и ми одрасли би
шина које је планирано за јесен. Такође се планира требали да се запитамо...
и постављање ограде, као и реконструкција стаза, а
један од дугорочнијих планова је да се стари споме-
ници склоне у страну и конзервирају.

Светски дан заштите


животне средине
Због временских услова КЈП „Ђунис“ није обеле-
жио Дан планете Земље, манифестацију која је тре-
бала да се одржи у градском парку. Међу тим, то их
није спречило да учествују у едукацији најмлађих
о очувању животне средине, па су заједно са ОШ
„Душан Даниловић“ Радљево, као и Фондом за еко-
логију Уб обележили Светски дан заштите животне
средине. Манифестација се одржала у ОШ „Душан
8. СТРАНА БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ МАЈ 2009.

Из Установе за културу и спорт

ГРАДСКИ БАЗЕН СПРЕМАН ЗА КУПАЧЕ


Установа за култу ру и спорт је од ове сезоне ра услуге“ завршена је декорација зелених површи-
пре узела комплетну организацију рада и руково- на. Постављени су и додатни садржаји за децу – то-
ђења градским базеном. Планирани радови су за- богани, љуљашке, клацкалице...
вршени и све је спремно за поче так купалишне Сигурна сам да ће сви посетиоци ове године има-
ти прилике да се увере да базен добија једно ново
обличје, а све то захваљујући великом ангажовању
људи који су ангажовани на базену, њиховој великој
енергији и ентузијазму.
У периоду пуњења базена, које је било у координа-
цији са Водоводом КЈП „Ђунис“, није било несташи-
ца воде. Завод за заштиту здравља Ваљево је након
извршеног узорковања воде, дао дозволу за почетак
рада базена.
За суботу, 30. мај, планирани концерт поп-рок
бенда на базену, отказан је због временских прили-
ка и најаве да ће падати киша. У наредном периоду
биће одржан овај концерт, а најављујем да ће на ба-
зену бити разних активности, јер смо успоставили
лепу сарадњу са базенима у окружењу – Обреновцу,
Машинско постројење Лазаревцу, Ваљеву, тако да ћемо се трудити, да поред
сезоне. Базен је почео званично са радом 1. јуна. купања, буде још доста занимљивих садржаја за све
О томе шта је све урађено у протекла два месеца и посетиоце базена“.
који се садржаји планирају, Мирјана Живковић,
директор Установе:
„У априлу и мају на базену су изведени озбиљни
радови. Само машинско одељење је детаљно рекон- Установа за културу и спорт нуди могућ-
струисано, и између осталог, урађена је реконструк- ност куповине сезонских карата за Градски ба-
ција електроинсталације и аутоматика постројења. зен, и то:
Такође, реконструисано је постојеће громобранско За ученике - по цени од 1.800,00 динара уз
уземљење, урађено комплетно струјно уземљење, ко- могућност плаћања на три месечне рате (прва
је на базену није ни постојало, и ремонт електромо- рата до краја априла; друга рата у току маја; тре-
тора. Ово су крупније ставке које су урађене бесплат- ћа рата у јуну до краја текуће школске године).
но, захваљујући доброј сарадњи са „Колубаром“, За одрасле - по цени од 2.700,00 динара.
односно њеним предузећима „Колубара-метал“ и За ученике завршног разреда основних и
„Елмонт“. Саниране су напрслине пластификације средњих школа са свим петицама (вуковци), се-
корита базена, урађен ремонт хлорне станице и оста- зонска карта ће бити бесплатна.
ли радови који се тичу редовне годишње припреме Цена дневне улазнице је 100,00 динара.
базена за сезону. У сарадњи са Предузећем „Колуба-

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ШКОЛАРАЦ“


На Спортско-рекреативном центру „Школарац“ постављањем стубова за мреже и завршним слојем
тенесита, завршени су тениски терени. Изграђен је и јавни тоалет, који је био неопходан на овом комплек-
су. Средства за овај објект добијена су од Министарства за економију и регионални развој, учествовањем
на конкурсу крајем прошле године.
Око мини-пич терена, поред бетонске стазе, поставиће се метална ограда. На тај начин контролисаће
се употреба овог терена, и спречити његово уништавање од стране несавесних појединаца.
МАЈ 2009. БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ СТРАНА 9.
Презентација

БИОГАС У ПОЉОПРИВРЕДИ
У скупштинској сали у пе так, изводњу биогаса у малим пољо- Сматрамо да овај пројекат има
5. јуна, одржана је презентаци- привредним сеоским фармама, будућност, јер може и даље да се
ја о могућностима коришћења и да „натерамо” микрооргани- развија и унапређује, али и да пру-
биогаса и развоју постројења за зме да раде у нашу корист, тј. да жа могућност да постане окосни-
његову производњу у малим по- врше контролисану продукцију ца услужно-производног предузе-
љопривредним сеоским фарма- биогаса, чијим организованим ћа које намеравамо да формирамо
ма. Поред представника локалне прикупљањем и енергетским ко- по дипломирању.“
самоуправе, присуствовали су и ришћењем желимо да допринесе- Овај пројекат је презентован
грађани заинтересовани за ко- мо појевтињењу пољопривредне на Убу, јер у овој општини има
ришћење алтернативних и обно- производње, побољшању енергет- услова за коришћење енергије
вљивих извора енергије. ске сигурности сеоских домаћин- биогаса, пошто има доста пољо-
Представљен је Пројекат „Раз- става и укупне енергетске ефика- привредника који се баве сточар-
вој постројења за производњу сности у Србији. ством, а такође, ради се Страте-
биогаса у малим пољопривред- У циљу лаког и брзог пројек- гија одрживог развоја општине,
ним сеоским фармама“ студент- товања овог постројења развили тако да се тематика уклапа. Ди-
ског тима Машинског факултета смо програм и остварили нашу скусија после данашњег излага-
у Крагујевцу кога чине: Немања замисао да можемо у сваком за- ња показала је да присутни нису
Петровић, Миодраг Кесић, Пре- интересованом пољопривред- остали равнодушни. Напротив.
драг Петровић, Владимир Бор- ном домаћинству уз помоћ пре- Добили су неке иницијалне моти-
ђошки и Милан Младеновић. О носивог рачунара презентовати ве да више сазнају о овој области
овом Пројекту, који је награђен уштеде, цену и визуализирани и да нешто од тога и примене, ис-
на међународном саветовању изглед постројења које у потпу- такао је проф. др Славиша Ђука-
„Енергетика 2009“, говорио је Не- ности одговара производним ка- новић, који је ангажован на изра-
мања Петровић. паците тима сваког конкретног ди Стратегије одрживог развоја
„У раду су приказани резул- домаћинства. општине Уб.
тати једног од наших академских
пројеката који реализујемо у окви-
ру наших редовних школских
обавеза на Смеру за енерге тику ОПШТИНСКИ БУЏЕТ (2005-2009.)
и процесну технику Машинског РАСПОДЕЛА ПРЕМА БРОЈУ СТАНОВНИКА
факулте та. Имајући у виду наше
друштвене и економске прилике,
традицију у пољопривреди и сто-
чарству, менталитет и навике љу-
ди који се њима баве, одлучили
смо се да реализу јемо овај проје-
кат.
Сеоско домаћинство, гледано
очима машинца-енерге тичара,
личи, помало, на једно велико
енергетско-процесно постројење
у коме се производе пољопривред-
ни производи, и у коме се као нус-
производ јавља низ тзв. отпадних
материјала који имају значајну
употребну вредност, али који се,
нажалост, код нас веома мало ко-
ристе. Решили смо, по угледу на Из документа Профил општине Уб (Пројекат израде Стратегије
референтна светска искуства, да локалног одрживог развоја)
пројектујемо постројење за про-
10. СТРАНА БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ МАЈ 2009.

Из Музичке школе „Петар Стојановић“

53. ФЕСТИВАЛ
МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
У периоду од 4. до 11. маја вишемо као место за збивања из ства и размењују искуства из пе-
град Уб и Музичка школа „Пе тар култу ре и уметности у летњем пе- дагошке праксе. На овом великом
Стојановић“ били су домаћини риоду (летња позорница). Госте и и атрактивном такмичењу појаве
53. Фестивала музичких школа пу блику су поздравили директор се многе музичке школе, а њихо-
Србије. У организацији Заједни- школе Владимир Ђенадер и Вла- ве екипе приказују своје могућно-
це музичких и балетских школа дислав Крсмановић, председник сти и достигнућа. Раду је чињени-
Србије, ова највећа републичка општине Уб. Те вечери наступи- ца да смо се још једном уверили
културна и такмичарска мани- ли су Трио „CINDERELLA“ из да радећи са младима улажемо у
фестација музичких и балетских Београда, а програм је завршен будућност на коју можемо бити
школа сваке године одржава се у ватроме том. поносни.
другој средини. На крају фестивала, 11. маја, Надамо се да су учесници фе-
Покровитељи фестивала били одржана је завршна свечаност. стивала и гости осетили сву ону
су Министарство просвете Репу- Наступили су најбољи солисти, љубав коју смо, уз труд и рад,
блике Србије и Општина Уб. Не- а успели смо да преко спонзора уложили у његову организацију.
себично залагање и ангажовање обезбедимо и аутобус, те је тако Желели смо да у Убу, малом там-
фестивалског и организационог публика била у прилици да чује и навском месту, што срдачније и
одбора, колектива школе, уз из- два оркестра. Наступио је Мешо- спремније дочекамо младе музич-
узетну сарадњу Установе за кул- вити оркестар тамбура и гитара ке таленте и да им приуштимо
туру и спорт, Техничке школе и школе „Јосиф Маринковић“ из незабораван доживљај. Верујемо
Гимназије „Бранислав Петроније- Вршца и Гудачки оркестар „Влади- и да је за наше суграђане овај 53.
вић“, били су у служби једног ци- мир Ђорђевић“ истоимене школе Фестивал био манифестација за
ља - што успешније организације из Београда. памћење.
фестивала. Фестивал музичких и балет- Изражавамо захвалност сви-
Уз широк осмех добродошли- ских школа је веома значајан, ма који су на било који начин уче-
це дочекали смо 60 музичких шко- како за ђаке, тако и за педагоге. ствовали у организацији и при-
ла, са око 1200 такмичара и око Склапају се пријатељства, познан- преми фестивала.
1000 гостију, бринући се да се сви
осећају добродошли и да у сваком
тренутку знају шта им је следећи
корак. У категорији екипа солиста првопласирана је школа „Ста-
Спровели смо мини анке ту нислав Бинички“ из Београда, са 96,50 поена. Прва награда и
по школама како би установили 98,58 поена припала је најбољем камерном саставу из школе
колика је потрошња госту јућих „Михајло Вукдраговић“ из Шапца, а најзапаженији успех су по-
школа била на територији Општи- стигла два оркестра, са освојених максималних 100 поена, из
не Уб, што је користан податак музичких школа „Мокрањац“ из Пожаревца (оркестар хармо-
и за школе које се у будућности ника) и Школе за музичке таленте из Ћуприје.
појаве као организатори Фести-
вала. Тако смо дошли до бројке У екипном пласману, убска школа је освојила прву награду
од око 1.500.000 динара, што уз у категорији солиста са 92,23 поена.
котизације и донације за шест фе- Екипа је овако бодована од стране жирија:
стивалских дана у малој средини Дарјан Макијев 91,00 I
као што је Уб није занемарљива
Теодора Митровић 95,66 I
сума. Уједно смо искористили
прилику и извршили неопходне Неда Несторовић 82,91 II
набавке и радове на школској Стефан Адамовић 99,33 I
згради и опреми. „Дуо гитара” 88,25 II
Фестивал је свечано отворен
у дворишту школе, које промо-
МАЈ 2009. БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ СТРАНА 11.
Уб, 19-21. маја

31. ФЕСТИВАЛ СЦЕНСКОГ


СТВАРА ЛАШТВА ДЕЦЕ СРБИЈЕ
Уб је 19, 20. и 21. маја био до- дрила или Кокошке умиру од њас“ и полазници Предшколске
маћин 31. Фестивала сценског љубави“ Основне школе „Милан установе „Уб“ учинили су да сала
стваралаштва деце Србије. На Муњас“ из Уба. Дома културе за сваку представу
фестивалу, у такмичарском делу, Све представе пратио је струч- буде испуњена до последњег ме-
одиграно је осам представа иза- ни жири у саставу: Мирјана Ојда- ста.
браних од стране селектора који нић (председник), дечји писац и Фестивал су финансирали Оп-
је одредио Савез аматера Срби- редитељ из Београда, Саша Волић, штина Уб и Министарство култу-
је, и то: београдски режисер, и Зоран Сав- ре Републике Србије, а организо-
„Гуска на месецу“ Дечје сцене ковић, глумац убског Позоришта вали Савез аматера Србије и Уста-
Позоришта „Масука“ из Велике „Раша Плаовић“. нова за културу и спорт.
Плане, „Фрка око вука“ Дечје сце- Фестивал је пра-
не Градског позоришта из Јагоди- тио и Дечји жири са-
не, „Смешне речи“ Дечјег театра стављен од ученика
Лесковачког културног центра, Основне школе „Ми-
„Златокоса и зла вештица“ Драм- лан Муњас“ из Уба Жири 31. Фестивала сценског ствара-
ске групе Основне школе „Краљ који је у свакој при- лаштва деце Србије једногласно је донео
Петар I“ из Београда (представа казаној представи би- одлуку да:
на енглеском језику), „Плава пти- рао најбољег глумца
ца“ Позоришта „Стеван Сремац“ и додељивао диплому Апсолутни победник, Златну плакету
Дома културе из Црвенке, „Лепо- „Раша Плаовић“, а на Савеза аматера Србије добије представа
тица и звер“ Мале позоришне крају сваког фестивал- „Фрка око вука“ Дечје сцене Градског по-
радионице Дома културе „Пиво ског дана бирао пред- зоришта из Јагодине;
Караматијевић“ из Прибоја, „Ве- ставу дана за коју је, Сребрну плакету „Лепотица и звер“
штице“ Културног центра из Куле поред дипломе „Алек- Мале позоришне радионице Дома култу-
и „Пепељуга“ Драмског студија сандар Поповић“, по- ре „Пиво Караматијевић“ из Прибоја;
„Арт“Дома културе из Руског Кр- бедника даривао и Бронзану плакету „Плава птица“ По-
стура (представа на русинском је- великом плишаном зоришта „Стеван Сремац“ Дома култу-
зику). лутком. ре из Црвенке.
Одиграна је и представа у част Ученици Основне
Фестивала „Девојка цара надму- школе „Милан Му-

Тулари

Асфалтиран спортски полигон


У Основној школи „Рајко Михаиловић“ Бања- Уб. Створени су изузетни услови за извођење наста-
ни, у издвојеном Одељењу у Туларима асфалти- ве физичког васпитања, али ће полигон користити,
ран је спортски полигон за мали фудбал, кошарку поред ученика, и млади из овог села.
и одбојку. Иначе, стари полигон изграђен пре 30 Захваљујем се руководству Општине које је омо-
година, био је похабан и врло ризичан за извођење гућило ову инвестицију која ће помоћи младим гене-
наставе физичког васпитања. рацијама да живе здраво бавећи се спортом”, каже
„Финансијска средства обезбедила је Општина Бошко Сарић, директор Школе.
12. СТРАНА БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ МАЈ 2009.

Атлетски клуб „Уб”

8. УЛИЧНА СПАСОВДАНСКА ТРКА 2009


И ове године Уб је био центар свих атлетских витељ ове манифестације је Општина Уб, а органи-
збивања у Србији. Сви квалитетни активни атле ти- затор Атлетски клуб „Уб“.
чари из Србије у мушкој и женској конкуренцији, - Захваљујући, пре свега, разумевању челних људи
почев од предшколаца, преко основних и средњих општине који су и у овом тешком времену изнашли
школа, до јуниора и сениора, били су на Убу. могућности да обезбеде одређена материјална сред-
Учествова ла су 34 клу ба из 29 гра дова. Новина ства, као и многим предузећима са подручја општи-
у односу на претходне године је у томе што су на- не Уб, који су дали свој допринос, ова манифестација
грађивани посебно ученици основних и средњих је наставила традицију, коју и наредних година треба
школа наше општине који нису активни атле тича- следити. Захваљујем се грађанима општине који су
ри. Има ли смо прилике да видимо најква литетније масовно пропратили ову трку која је, по мишљењу
сениоре и сениорке, као и јуниоре и јуниорке, по- прослављених атлетичара, најбоље организована, а и
пут Мирка Пе тровића, Горана Стоиљковића, Сре- посећена тренутно у Србији. Значај ове уличне трке
тена Нинковића, Соње Столић, Ане Су ботић, Азре увеличао је и Атлетски савез Србије који је седницу
Еминовић, Амеле Терзић и многих других. Поред свог Управног одбора одржао тог дана на Убу. Били
активних атле тичара, на Убу су били присутни и су присутни, по први пут, савезни селектори сенио-
ве терани наше атле тике, који су пронели славу ши- ра и јуниора г. Ћосић и г. Ивица Можек. Што се тиче
ром бивше Југославије и Европе, као што су: Вера постигну тих резултата, Атлетски клуб „Уб“, у овако
Николић, Фрањо Миха лић, Дане Корица, Слободан јакој конкуренцији, имао је четири прва места, два
Бранковић, Снежана Пајкић, Драган Здравковић, и друга места и једно треће место, што је велики успех,
други мање познати. Промотер трке, као и претход- истиче Зоран Петровић, председник Атлетског клу-
них година, била је Вера Николић. Генерални покро- ба „Уб“.

РЕЗУЛТАТИ
ТАКМИЧАРИ СЕНИОРИ И СЕНИОРКЕ
ПРЕДШКОЛЦИ 1. Мирко Петровић (Ужице)
1. Вук Симић (Шабац) 1. Соња Столић (Зрењанин)
1. Николина Мелентић (Шабац) ТРКА ЗА ДОВОЉСТВА
I И II РАЗРЕД 1. Милутин Рафаиловић (Уб)
1. Ђорђе Миладиновић (Ћуприја) УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
1. Александра Јоцић (Ћуприја) УБСКЕ ОПШТИНЕ
III И IV РАЗРЕД ПРЕДШКОЛЦИ
1. Милан Владисављевић (Смедерево) 1. Марко Митровић (Радљево)
1. Слађана Грујичић (Крупањ) I И II РАЗРЕД
V И VI РАЗРЕД 1. Лазар Јечменица (Уб)
1. Александар Грновић (Прњавор) 1. Маријана Блажић (Мургаш)
1. Елведина Зорнић (Нови Пазар) III И IV РАЗРЕД
VII И VIII РАЗРЕД 1. Дарко Пурешевић (Уб)
1. Милош Пауновић (Уб) 1. Бојана Јовичић (Врело)
1. Бојана Каличанин (Чачак) V И VI РАЗРЕД
I И II ГОДИНА 1. Горан Калањ (Врело)
1. Филип Лишанин (Уб) 1. Јелена Јеврић (Врело)
1. Катарина Матић (Уб) VII И VIII РАЗРЕД
III И IV ГОДИНА 1. Филип Ловчевић (Уб)
1. Немања Стојановић (Опово) 1. Јасмина Лазић (Уб)
1. Марија Петровић (Уб) I И II ГОДИНА
ЈУНИОРИ И ЈУНИОРКЕ 1. Немања Милићевић (Уб)
1. Слободан Станковић (Смедерево) III И IV ГОДИНА
1. Селма Мустафић (Нови Пазар) 1. Никола Томић (Совљак)