You are on page 1of 2

ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายของเพศที่สาม

นางสาวธีรนาถ มีเสถียร

สังคมในปัจจุบันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี ความเป็นอยู่ต่างๆ จึงส่งผลต่อความคิด


มนุษย์เป็นธรรมดา การที่มีเพศที่สามเกิดขึ้นมานั้น ก็เกิดจากความคิดและจิตใจที่เปลี่ยนไปของทั้ง 2 เพศหลัก อาจจะด้วยมีความ
อ่อนแอในเพศเดิม หรือไปตามกระแสที่เข้ามาต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย และการที่คนที่มีลักษณะเป็นเพศที่สามทั้ง 2 คนมีความรัก
ต่อกัน และจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสกันนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในตอนแรกแล้ว มนุษย์มีเพียง 2 เพศ คือชายและ
หญิง เมื่อเกิดเพศที่สามขึ้นมา จึงผิดปกติวิสัยของมนุษย์ ที่จะแปรไปเป็นเพศตรงข้าม นอกเสียจากว่าจะมีความบกพร่องทางด้าน
จิตใจ ความคิด หรือทั้ง 2 อย่าง หรือมีความคิดตามกระแสต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจของคน และในการที่มีการจดทะเบียน
สมรสให้กับเพศที่สามนั้น จึงไม่เป็นการปฏิบัติที่ดีนัก เพราะจะเป็นการทาให้ผู้คน เลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง

ข้าพเจ้าคิดว่าหากมีการจดทะเบียนสมรสของเพศที่สามขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ การไม่มีบุตร ทาให้อยู่ร่วมกันลาบาก เพราะ


ถ้าหากแต่งงานและไม่มีบุตรแล้ว สภาวะความเป็นครอบครัวย่อมไม่สมบูรณ์ จึงอาจเกิดการหย่าร้างในที่สุด และผลจากการจด
ทะเบียนสมรสนั้น อาจส่งผลต่อปผู้จดทะเบียนสมรสเอง ในเรื่องของประวัติ คานาหน้าชื่อ หรืออื่นๆ ทั้งนี้ การจดทะเบียนสมรสให้
คู่สมรสที่เป็นเพศที่สามนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม, สังคม และความคิด จิตใจของคนในสังคม เพราะ เป็น
การส่งเสริมให้ผู้คน ไม่รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบเลี่ยงๆ มองเหตุการณ์แค่ในระยะสั้น ไม่คานึงถึง
ผลในระยะยาว และขาดการคิดอย่างรอบคอบ

ในการจดทะเบียนสมรสแก่เพศที่สามนั้น ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมาย ข้าพเจ้าจึงมีความคิดเห็นว่า ไม่เป็นการ


ปฏิบัติที่ดีนัก เพราะ แทนที่จะเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้น กลับจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นอีกมากมาย.

Comment:

1.ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมในตัวน้องธีรนาถที่เขียนเรียงความเรื่องนี้มา เพราะว่า ไม่ค่อยมีผูสนใจที่จะเขียนเรียงความเรื่องนี้สักเท่าไร


อาจจะด้วย ความยากในการเรียบเรียง หรืออาจจะเป็นเพราะด้วยเป็นหัวข้อที่สุ่มเสี่ยงในการวิพากษ์ หรือวิจารณ์ เนื่องจากมีกลุ่มคน
ที่เห็นแตกต่างกันออกไปหลากหลาย แต่คงต้องยอมรับว่า การคิด และเห็นต่างกันออกไป ย่อมทาให้เกิดการพัฒนาในสังคมขึ้น
ตามลาดับ

2.ในตัวเรียงความที่พี่อยากจะแนะนาประเด็นแรก มีความเกี่ยวข้องกับการที่ น้องธีรนาถ ได้หยิบยกบริบททางสังคมขึ้น กล่าวนา


และได้นาเสนอว่า ไม่ควรมีการจดทะเบียนระหว่างเพศที่สาม เพราะอาจจะทาให้เกิดปัญหาสังคมตามมมา

ความคิดของน้องธีรนาถ ไม่ได้ผิดนะครับ แต่พี่อยากเห็นเรียงความในมุมมองที่ น้องธีรนาถ สวม หัวโขนของนักกฎหมายเป็น


ผู้เขียน พี่อยากให้น้องนุชนาถ หยิบเอาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายมาผูกโยงกับเรียงความ เช่น เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิ หน้าที่ ของบุคคล ประมาณนั้นอะครับ อย่างไรก็ตาม ที่น้องธีรนาถได้เขียนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องหย่า
ร้าง ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเหมือนกัน แต่อย่างที่พี่บอก คือ พี่ต้องการให้ลงในเรื่องกฎหมายให้มากกว่านี้ครับ
3.เรียงความที่น้องธีรนาถเขียนมานั้น มีการแบ่งออกเป็นรูปแบบ 3 ส่วน (คานา เนื้อหา สรุป) ซึ่งถูกต้องแล้วครับ แต่สิ่งที่อยาก
แนะนาคือ ตรงเนื้อหา ไม่ต้องมีย่อหน้าเดียวก็ได้ครับ พี่รู้สึกว่า สามารถใส่เนื้อหาเพิ่มได้อีก

4.พี่ขอแนะนาเรื่องภาษาเล็กน้อยนะครับ

ในปัจจุบัน สภาพ สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี ความเป็นอยู่ต่างๆ จึงส่งผลต่อ


ความคิดมนุษย์เป็นธรรมดา การที่มีเพศที่สามเกิดขึ้นมานั้น ก็เกิดจากความคิดและจิตใจที่เปลี่ยนไปของทั้ง 2 (สอง) เพศหลัก
อาจจะด้วยมีความอ่อนแอในเพศเดิม หรือไปตามกระแสที่เข้ามาต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย (ไม่ชัดเจนว่ากระแสอะไร อ่านแล้วยัง
งงอยู่ครับ) ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศที่สาม คนที่มีลักษณะเป็นเพศที่สามทั้ง 2 (สอง) คนมีความรักต่อ
กัน และจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสกันนั้น เนื่องจาก ในตอนแรกแล้ว มนุษย์มีเพียง 2 (สอง) เพศ คือชายและหญิง เมื่อเกิดเพศที่
สามขึ้นมา จึงผิดปกติวิสัยของมนุษย์ ที่จะแปรไปเป็นเพศตรงข้าม นอกเสียจากว่าจะมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ความคิด หรือทั้ง
2 อย่าง หรือมีความคิดตามกระแสต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจของคน และในการที่มีการจดทะเบียนสมรสให้กับเพศที่สามนั้น
จึงไม่เป็นการปฏิบัติที่ดีนัก เพราะจะเป็นการทาให้ผู้คน เลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง (เรียบเรียงใหม่นะครับ)

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตาม ภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนสมรสของเพศที่สาม คือ การไม่มีบุตร ทาให้


อยู่ร่วมกันลาบาก เพราะถ้าหากแต่งงานและไม่มีบุตรแล้ว สภาวะความเป็นครอบครัวย่อมไม่สมบูรณ์ จึงอาจเกิดการหย่าร้างในที่สุด
และผลจากการจดทะเบียนสมรสนั้น (คนสมรสแล้วไม่มีลูกจะหย่าร้างเสมอไปหรือ ?) อาจส่งผลต่อปผู้จดทะเบียนสมรสเอง ใน
เรื่องของประวัติ คานาหน้าชื่อ หรืออื่นๆ ทั้งนี้ การจดทะเบียนสมรสให้คู่สมรสที่เป็นเพศที่สามนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นการเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม, สังคม และความคิด จิตใจของคนในสังคม เพราะ เป็นการส่งเสริมให้ผู้คน ไม่รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาแบบเลี่ยงๆ มองเหตุการณ์แค่ในระยะสั้น ไม่คานึงถึงผลในระยะยาว และขาดการคิดอย่างรอบคอบ

ในการจดทะเบียนสมรสแก่เพศที่สามนั้น ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมาย ข้าพเจ้าจึงมีความคิดเห็นว่า ไม่เป็นการ


ปฏิบัติที่ดีนัก เพราะ แทนที่จะเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้น กลับจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นอีกมากมาย.

5.พี่อยากให้น้องธีรนาถ ปรับปรุงเนื้อความ ลองใส่เนื้อหาเพิ่มเติม แล้ว ส่งมาให้พี่ตรวจอีกครั้งนะครับ

6.พี่ให้คะแนนดีกว่า (คำนำ เต็ม 5 ให้ 2 / เนื้อควำม เต็ม 10 ให้ 6 / สรุป เต็ม 5 ให้ 1) อย่าโกรธที่พี่ให้คะแนนน้อยนะครับ เพราะถ้า
น้องเจอกรรมการยิ่งเขี้ยวกว่าพี่อีกครับ