Godin na XVII Ponedjelj jak, 16. septem mbra/rujna 201 13.

godine

Broj/Број

71 
b)

Годин на XVII Понедјељак, 16. сеп птембра 2013. годинe ISSN N 1512-7486 - bosanski jezik ISSN N 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN N 1512-7508 - srpski jezik

VIJEĆE MINISTAR RA BOSNE I HERCEGOV H VINE 966
Na osno ovu člana 16., člana 17. stav 2. 2 i člana 35. s stav 2. Zakona o hra ani ("Službeni glasnik g BiH", br roj 50/04) i član na 17. Zakona o Vi ijeću ministara a Bosne i Her rcegovine ("Slu užbeni glasnik BiH" ", br. 30/03, 42 2/03, 81/06, 76 6/07, 81/07, 94 4/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne B i Herceg govine, na prij jedlog Agencije za s sigurnost hrane e Bosne i Herce egovine, u sara adnji s nadležnim o organima entit teta i Brčko Distrikta Bo sne i Hercegovine, na 58. sjednici održanoj 24 4. jula 2013. go odine, donijelo je O POSEB BNIM USLOV VIMA ZA UVO OZ ODREĐEN NE HRANE IZ ODREĐENIH H ZEMALJA ZBOG Z RIZIKA A OD NOSTI AFLAT TOKSINIMA KONTAMINIRAN Član 1. (P Predmet) p poseb bni uslovi za uvoz Ovom odlukom se propisuju rane iz određenih zemalja a zbog rizik ka od određene hr kontaminiran nosti aflatoksinim ma. Član 2. (D Definicije) Za potre ebe ove odluke primjenjuju se e definicije iz Z Zakona o hrani ("Slu užbeni glasnik k BiH", broj 50/04), 5 Praviln nika o službenim ko kontrolama koj je se provod de radi verifi ikacije postupanja u skladu sa odredbama propis sa o hrani i hra ani za propisa o zdrav vlju i dobrobiti životinja ("Slu užbeni životinje te p glasnik BiH", , broj 5/13) i slj jedeće definicije: a) "O Određeno mjesto uvoza (OMU)" je tačno od dređeno mjesto o uvoza u zemlju koje odr ređuje na adležni organ i preko kojega a je dopušten uvoz hra ane iz člana 3. 3 stav (1) ove e odluke u Bo osnu i He ercegovinu.

(1)

OD DLUKU

"Mjesto prvog unosa (MPU)" je mjesto na kojem pošiljka prvi put fizičk ki ulazi na pod dručje Bosne i Hercegov vine. c) "Nadležn ni inspekcijs ski organi" su nadležni inspekcijski organi defin nisani u članu 4. 4 Pravilnika o službenim m kontrolama a koje se provode p radi verifikacije postupanja a u skladu sa odredbama ni za životinje te propisa o propisa o hrani i hran zdravlju i dobrobiti živo otinja. Član 3 3. na) (Primjen enjuju se pri uvozu u sljedeće Odredbe ove odluke primje n dobivenih prehrambenih h proizvoda i hrane i iz nje njihovih sastojaka: a) Hrana po orijeklom ili pos slana iz Brazila a: 1) braz zilski orasi u ljjusci tarifne oz znake 0801 21 00; 2) mje ešavine orašasttih plodova ili suhog voća tarifne oznake 081 13 50, a koje sa adrže brazilske he u ljusci. orah b) Hrana po orijeklom ili pos slana iz Kine: 1) kiki iriki u ljusci ili i oljušten tarifne e oznake 1202 41 00 0 ili tarifne oz znake 1202 42 00; 0 2) kiki iriki tarifne oznake 2008 11 91 (u nep posrednim pako ovanjima neto mase m veće od 1 kg) ili tarifne oznake 2008 8 11 98 (u nep posrednim pako ovanjima neto mase ne veće od 1 kg); eni kikiriki tar rifne oznake 2008 11 96 (u 3) prže nep posrednim pako ovanjima neto mase ne veće od 1 kg). orijeklom ili pos slana iz Egipta: : c) Hrana po 1) kiki iriki u ljusci ili i oljušten tarifne e oznake 1202 41 00 0 ili tarifne oz znake 1202 42 00; 0 2) kiki iriki tarifne oznake 2008 11 91 (u nep posrednim pako ovanjima neto mase m veće od 1

Broj 71 - Strana 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH (2)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

kg) ili tarifne oznake 2008 11 98 (u neposrednim pakovanjima neto mase ne veće od 1 kg); 3) prženi kikiriki tarifne oznake 2008 11 96 (u neposrednim pakovanjima neto mase ne veće od 1 kg). d) Hrana porijeklom ili poslana iz Irana: 1) pistacije tarifne oznake 0802 51 00 ili 0802 52 00; 2) pržene pistacije tarifne oznake 2008 19 13 (u neposrednim pakovanjima neto mase veće od 1 kg) ili tarifne oznake 2008 19 93 (u neposrednim pakovanjima neto mase ne veće od 1 kg). e) Hrana porijeklom ili poslana iz Turske: 1) suhe smokve tarifne oznake 0804 20 90; 2) lješnjaci (Corylus spp.) u ljusci ili oljušteni pod oznakom KN 0802 21 00 ili 0802 22 00; 3) pistacije tarifne oznake 0802 51 00 ili 0802 52 00; 4) mješavine orašastih plodova ili suhog voća tarifne oznake 0813 50, a koje sadrže smokve, lješnjake ili pistacije; 5) paste od smokava, pistacija i lješnjaka tarifne oznake 2007 10 ili tarifne oznake 2007 99; 6) lješnjaci i pistacije, prerađeni ili konzervirani, uključujući mješavine, koji se svrstavaju pod tarifnu oznaku 2008 19, te smokve, prerađene ili konzervirane, koje se svrstavaju pod tarifne oznake 2008 99, uključujući mješavine koje se svrstavaju pod tarifne oznake 2008 97; 7) brašno, krupica i prah lješnjaka, smokava i pistacija tarifne oznake 1106 30 90; 8) lješnjaci rezani u komadiće i ploške i smrvljeni tarifne oznake 0802 22 00 i tarifne oznake 2008 19. f) Hrana porijeklom ili poslana iz Sjedinjenih Američkih Država: 1) bademi u ljusci tarifne oznake 0802 11 ili bademi oljušteni tarifne oznake 0802 12; 2) prženi bademi tarifne oznake 2008 19 13 (u neposrednim pakovanjima neto mase veće od 1 kg) ili tarifne oznake 2008 19 93 (u neposrednim pakovanjima neto mase ne veće od 1 kg); 3) mješavine orašastih plodova ili suhog voća tarifne oznake 0813 50, a koje sadrže bademe. (2) Odredbe stava (1) ovoga člana ne primjenjuju se na pošiljke hrane bruto mase koja nije veća od 20 kg niti na prerađene ili složene prehrambene proizvode koji sadrže hranu iz stava (1) tač. b) do f) ovoga člana u udjelu manjem od 20%. Član 4. (Uvoz) Pošiljka hrane iz člana 3. stava (1) ove odluke (u daljnjem tekstu: hrana) smije se uvoziti u Bosnu i Hercegovinu samo u skladu s postupcima propisanim ovom odlukom. Član 5. (Zdravstveni certifikat i rezultati uzorkovanja i analiza) (1) Hranu koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu moraju pratiti rezultati uzorkovanja i analiza te Zdravstveni certifikat za koji je propisan obrazac iz Aneksa I, koji je sastavni dio ove odluke.

(3) (4) (5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

Zdravstveni certifikat iz stava (1) ovoga člana mora biti popunjen, potpisan i pečatiran od strane ovlaštenih predstavnika sljedećih organa: a) Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i opskrbe hranom (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) - za hranu iz Brazila; b) Državne uprave za inspekciju uvoza-izvoza i karantenu Narodne Republike Kine (the State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) - za hranu iz Kine; c) Egipatskog ministarstva poljoprivrede (the Egyptian Ministry of Agriculture) - za hranu iz Egipta; d) Iranskog ministarstva zdravstva (the Iranian Ministry of Health) - za hranu iz Irana; e) Opće uprave za zaštitu i kontrolu Ministarstva poljoprivrede i ruralnih poslova Republike Turske (the General Directorate of protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the Republic of Turkey) - za hranu iz Turske; f) Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA) (the United States Department of Agriculture (USDA)) - za hranu iz Sjedinjenih Američkih Država. Zdravstveni certifikat sastavljen je na službenom jeziku države izvoznice i na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Zdravstveni certifikat iz stava (1) ovoga člana valjan je za uvoz hrane u Bosnu i Hercegovinu najviše četiri mjeseca od datuma izdavanja. Uzorkovanje i analize iz stava (1) ovoga člana moraju se provesti u skladu sa Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 37/09 i 68/12). Svaka pošiljka hrane mora biti označena lotom koji odgovara lotu na rezultatima uzorkovanja i analiza te Zdravstvenom certifikatu iz stava (1) ovoga člana. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik pakovanja iz pošiljke mora se obilježiti tim lotom. Član 6. (Prethodna obavijest o pošiljci) Subjekat u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku mora dostaviti prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljke na mjesto prvog unosa (MPU) i prirodi pošiljke. U svrhu dostave obavijesti iz stava (1) ovoga člana subjekat u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku mora ispuniti Dio I. Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) iz Aneksa II, koji je sastavni dio ove odluke, te ga dostaviti osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole na mjesto prvog unosa (MPU) najmanje jedan radni dan prije fizičkog dolaska pošiljke. Subjekat u poslovanju s hranom popunjava Zajednički ulazni dokument (ZUD) iz stava (2) ovog člana prema smjernicama propisanim u Aneksu III, koji je sastavni dio ove odluke. Član 7. (Određena mjesta uvoza (OMU)) Nadležni organi i organi nadležni za provođenje službenih kontrola moraju osigurati da određena mjesta uvoza (OMU) zadovoljavaju sljedećim zahtjevima: a) prisutnost edukovane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole u svrhu provođenja službene kontrole nad pošiljkama hrane;

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. b)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 3

(2)

(3) (4) (5) (6)

(1)

(2)

(3)

(4)

dostupnost detaljnih uputa za provođenje uzorkovanja za analizu i dostavu uzoraka u ovlaštene laboratorije u skladu s odredbama iz Aneksa I Pravilnika o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani; c) mogućnost istovara i uzorkovanja za analize u natkrivenom prostoru na određenom mjestu uvoza (OMU). Izuzetno, u slučaju da se pošiljka mora prevesti do mjesta na kojem se može provesti uzorkovanje, ista mora biti pod nadzorom osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole od određenog mjesta uvoza (OMU) do mjesta uzorkovanja; d) dostupnost prostora za skladištenje pošiljaka kao i skladišta za skladištenje zadržanih pošiljaka u prikladnim uslovima dok se čekaju rezultati analiza; e) dostupnost opreme za istovar i odgovarajuće opreme za uzorkovanje za analize; f) dostupnost ovlaštenog laboratorija za analizu aflatoksina, a koji se nalazi na mjestu do kojeg se uzorci mogu dostaviti u kratkom vremenskom razdoblju i koji je u mogućnosti obaviti analizu u primjerenom vremenskom roku. Organi nadležni za provođenje službenih kontrola moraju dostaviti spisak određenih mjesta uvoza (OMU) Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Agencija redovno ažurira popis određenih mjesta uvoza (OMU) iz stava (2) ovoga člana. Agencija ažurirani popis određenih mjesta uvoza (OMU) iz stava (2) ovoga člana redovno objavljuju na portalu Agencije (www.fsa.gov.ba). Subjekati u poslovanju s hranom moraju osigurati istovar pošiljke hrane potreban za provedbu reprezentativnog uzorkovanja. U slučaju posebnog transporta ili posebnih načina pakovanja odnosno ukoliko se uzorkovanje ne može provesti uobičajenom opremom za uzorkovanje, subjekat u poslovanju s hranom mora osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole osigurati prikladnu opremu za uzorkovanje. Član 8. (Službene kontrole) Službene kontrole prije puštanja u slobodni promet kao i ispunjavanje Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) iz člana 6. stav (2) ove Odluke moraju biti završene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički dostupna za uzorkovanje na određenom mjestu uvoza (OMU). Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu prvog unosa (MPU) mora provesti dokumentacijski pregled sve hrane namijenjene uvozu u Bosnu i Hercegovinu kako bi se osiguralo da je udovoljeno zahtjevima vezano za rezultate uzorkovanja i analiza te Zdravstveni certifikat iz člana 5. ove odluke. Ako pošiljku hrane ne prate rezultati uzorkovanja i analize te Zdravstveni certifikat iz člana 5. stav (1) ove odluke, pošiljka ne smije ući u Bosnu i Hercegovinu zbog uvoza u Bosnu i Hercegovinu te se mora otpremiti natrag u zemlju porijekla ili uništiti. Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu prvog unosa (MPU) u Bosnu i Hercegovinu odobrava transport pošiljke do određenog mjesta uvoza (OMU) tek nakon dobivanja zadovoljavajućih rezultata

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

(1)

(2)

pregleda iz stava (2) ovoga člana. Originalni Zdravstveni certifikat mora pratiti pošiljku tokom transporta. Prije puštanja pošiljke u slobodni promet, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora na određenom mjestu uvoza (OMU) iz pošiljaka uzeti uzorak za analizu na aflatoksin B1 kao i za analizu ukupnih aflatoksina učestalošću propisanom u stavu (6) ovoga člana i u skladu s Aneksom I Pravilnika o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani. Uzorkovanje za analizu iz stava (5) ovoga člana provodi se na: a) približno 50% pošiljaka hrane iz Brazila; b) približno 20% pošiljaka hrane iz Kine; c) približno 20% pošiljaka hrane iz Egipta; d) približno 50% pošiljaka hrane iz Irana; e) približno 5% pošiljaka za svaku kategoriju lješnjaka i iz njega dobivenih proizvoda iz Turske iz člana 3. stava (1) tačke e) alineje 2) i alineje 4) do alineje 8) ove odluke, približno 20 % pošiljaka za svaku kategoriju suhih smokava i prerađevina iz Turske iz člana 3. stava (1) tačke e) alineje 1) i alineje 4) do alineje 7) ove odluke te približno 50% pošiljaka za svaku kategoriju pistacija i prerađevina iz Turske iz člana 2. stava (1) tačke e) alineje 3) do 7) ove odluke; f) na osnovu nasumičnih pregleda za pošiljke hrane iz Sjedinjenih Američkih Država iz člana 2. stava (1) tačke f) ove odluke. Nakon obavljenih pregleda, osoba ovlaštena za službene kontrole mora: a) popuniti odgovarajuća polja Dijela II. Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) iz Aneksa II ove odluke b) objediniti rezultate uzorkovanja i analiza; c) potpisati i pečatirati original Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD); d) izraditi i zadržati presliku potpisanog i pečatiranog Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD). Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole popunjava Zajednički ulazni dokument (ZUD) prema smjernicama propisanima u Aneksu III ove odluke. Original Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) mora pratiti pošiljku tokom prevoza do puštanja pošiljke u slobodni promet. U svrhu puštanja pošiljke u slobodni promet, subjekat u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik mora carinskim službama pokazati popunjeni Zajednički ulazni dokument (ZUD) potpisan i pečatiran od strane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole nakon završenih svih službenih kontrola te nakon dobivanja zadovoljavajućih rezultata fizičkog pregleda, ako su takvi pregledi bili zahtijevani. Član 9. (Dijeljenje pošiljaka) Pošiljka ne smije biti dijeljena sve dok službene kontrole nisu završene i dok osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole ne popuni Zajednički ulazni dokument (ZUD) u skladu s odredbama člana 8. ove odluke. U slučaju kasnijeg dijeljenja pošiljke, potpisana i pečatirana kopija Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) mora pratiti svaki dio pošiljke sve do puštanja istih u slobodni promet.

Broj 71 - Strana 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Član 10. (Dodatne odredbe vezano za uvoz hrane iz Sjedinjenih Američkih Država) (1) Vezano za uvoz hrane iz Sjedinjenih Američkih Država, analizu iz člana 5. stav (1) ove odluke mora obaviti laboratorij koji je od strane Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA) odobren za analize aflatoksina. (2) Na Zdravstvenom certifikatu iz člana 5. stav (1) ove odluke koji prati pošiljke hrane iz člana 3. stav (1) tačka f) ove Odluke mora se navesti upućivanje na Plan dobrovoljnog uzorkovanja aflatoksina. Član 11. (Troškovi) Sve troškove koji proizlaze iz službenih kontrola, uključujući uzorkovanje, analizu, skladištenje, kao i sve mjere

poduzete u slučaju neispunjavanja obaveza snosi subjekat u poslovanju s hranom. Član 12. (Dostupnost Zajedničkog ulaznog dokumenta) Subjektima u poslovanju sa hranom je Zajednički ulazni dokument (ZUD) dostupan na portalu Agencije (www.fsa.gov.ba). Član 13. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Predsjedavajući VM broj 194/13 Vijeća ministara BiH 24. jula 2013. godine Vjekoslav Bevanda, s. r. Sarajevo

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj j 71 - Strana 5

 

Broj 71 - Stra ana 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak k, 16. 9. 2013.

 

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj j 71 - Strana 7

 

Broj 71 - Stra ana 8

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak k, 16. 9. 2013.

 

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj j 71 - Strana 9

 

Broj 71 - Strana 10

SLUŽBENI GLASNIK BiH Polje I.14.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

ANEKS III Smjernice za popunu ZUD Opće: Popuniti dokument štampanim slovima. Napomene se prikazuju uz odgovarajući broj polja. Dio I. Ovaj odjeljak popunjava subjekat u poslovanju sa hranom za životinje i hranom ili njegov predstavnik, osim ako je naznačeno drugačije. Polje I.1. Pošiljalac: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekat u poslovanju sa hranom za životinje i hranom) koja šalje pošiljku. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.2. Ovo polje popunjavaju nadležni inspekcijski organi na određenom graničnom prelazu (OMU) kako je definisano članom 2. Polje I.3. Primalac: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekat u poslovanju s hranom za životinje i hranom) kojoj se pošiljka šalje. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.4. Osoba odgovorna za pošiljku (kao i agent, deklarant ili subjekat u poslovanju s hranom za životinje i hranom): osoba koja je zadužena za pošiljku kada se ona pojavi na graničnom prelazu i koja daje potrebne deklaracije nadležnim inspekcijskim organima u ime uvoznika. Naznačiti ime (ime i prezime) i punu adresu. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.5. Zemlja porijekla: odnosi se na zemlju iz koje potiče roba, u kojoj je uzgojena, obrana ili proizvedena. Polje I.6. Zemlja iz koje je pošiljka poslana: odnosi se na zemlju u kojoj je pošiljka utovarena na konačno prevozno sredstvo. Polje I.7. Uvoznik: naziv i puna adresa. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.8. Mjesto odredišta: adresa isporuke u Bosni i Hercegovini. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.9. Dospijeće na OMU: upisati predviđeni datum na koji se očekuje dospijeće pošiljke na granični prelaz. Polje I.10. Dokumenti: naznačiti datum izdavanja i broj službenih dokumenata koji prate pošiljku, prema potrebi. Polje I.11. Upisati potpune pojedinosti o sredstvima dolaznog prevoza: za avion broj leta, za brod naziv broda, za cestovno vozila broj registarskih tablica sa brojem prikolice ako je potrebno, za vozove identitet voza i broj vagona. Dokumentacijske reference: broj avionske teretnice, broj tovarnog lista i komercijalni broj za željeznicu ili kamion. Polje I.12. Opis robe: molimo unijeti detaljni opis robe (uključujući vrstu hrane za životinje i ostale hrane). Polje I.13. Roba ili tarifna oznaka (TO) prema Harmonizovanom sistemu Svjetske carinske organizacije.

Bruto masa: sveukupna masa u kilogramima. Ona se definiše kao agregatna masa proizvoda i neposrednih kontejnera i svih njihovih pakovanja, ali isključujući prevozne kontejnere i ostalu opremu za prevoz. Neto masa: masa stvarnog proizvoda u kilogramima, isključujući pakovanje. Ona se definiše kao masa samih proizvoda bez neposrednih kontejnera ili bilo kakvih pakovanja. Polje I.15. Broj pakovanja. Polje I.16. Temperatura: naznačiti odgovarajuću vrstu/temperature skladištenja. Polje I.17. Vrsta pakovanja naznačiti vrstu pakovanja proizvoda. Polje I.18. Roba namijenjena za: označiti odgovarajuće polje zavisno o tome je li roba namijenjena ljudskoj potrošnji bez prethodnog sortiranja ili druge fizikalne obrade (u tom slučaju označiti polje "za ljudsku potrošnju") ili je namijenjena za ljudsku potrošnju nakon takve obrade (u tom slučaju označiti polje "dalja prerada") ili je namijenjena za upotrebu kao "hrana za životinje". Polje I.19. Upisati sve brojeve plombi i identifikacije kontejnera tamo gdje je to odgovarajuće. Polje I.20. Prevoz do mjesta kontrole: Granični prelaz označava to polje kako bi dopustio dalji prevoz do sljedećeg mjesta kontrole. Nije primjenjivo. Polje I.21. Polje I.22. Za uvoz: ovo se polje označava u slučaju da je pošiljka namijenjena uvozu Nije primjenjivo. Polje I.23. Polje I.24. Označiti odgovarajuće prevozno sredstvo. Dio II. Ovaj odjeljak popunjava nadležni inspekcijski organ. Polje II.1. Koristiti isti referentni broj kao u polju I.2. Za upotrebu carinskih službi, ako je to nužno. Polje II.2. Polje II.3. Dokumentacijski pregled: ispunjava se za sve pošiljke. Polje II.4. Nadležni inspekcijski organ OMU-a naznačuje je li pošiljka odabrana za fizički pregled. Polje II.5. Nadležni inspekcijski organ OMU-a naznačuje, na koje se mjesto kontrole pošiljka može prevesti za fizički pregled. Polje II.6. Jasno naznačiti mjere koje se provode u slučaju odbijanja pošiljke radi nezadovoljavajućeg ishoda dokumentacijskog ili identifikacijskog pregleda. U polje II.7. potrebno je unijeti adresu odredišnog objekta u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". Polje II.7. Unijeti, kako je primjereno, broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luku) za sva odredišta u kojima se zahtijeva dalja kontrola pošiljke, na primjer za polje II.6. u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". Polje II.8. Staviti službeni pečat nadležnog inspekcijskog organa OMU-a. Polje II.9. Potpis odgovorne službene osobe ispred nadležnog inspekcijskog organa OMU-a. Nije primjenjivo. Polje II.10. Polje II.11. Nadležni inspekcijski organ OMU-a ovdje navodi rezultate identifikacijskih pregleda.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. Polje II.12.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 11

Nadležni inspekcijski organ OMU-a ovdje navodi rezultate fizičkih pregleda. Polje II.13. Nadležni inspekcijski organ OMU-a ovdje navodi rezultate laboratorijskih analiza. Popuniti ovo polje navodeći kategoriju materije ili patogena za koji je provedeno laboratorijsko ispitivanje. Polje II.14. Ovo se polje koristi za sve pošiljke koje se puštaju u slobodni promet unutar Bosne i Hercegovine. Nije primjenjivo. Polje II.15. Polje II.16. Jasno naznačiti koje se mjere trebaju provesti u slučaju odbijanja pošiljke radi nezadovoljavajućeg ishoda fizičkih pregleda, odnosno laboratorijske analize. Adresa odredišnog objekta u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene" mora se unijeti u polje II.18. Polje II.17. Razlozi odbijanja: upotrijebiti kako je primjereno radi dodavanja odgovarajućih informacija. Označiti odgovarajuće polje. Polje II.18. Unijeti, kako je primjereno, broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luku) za sva odredišta u kojima se zahtijeva daljnja kontrola pošiljke, na primjer za polje II.16. u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". Polje II.19. Ovo polje koristiti samo ako je izvorna plomba koja je zabilježena na pošiljci uništena prilikom otvaranja kontejnera. Potrebno je voditi objedinjeni popis svih plombi koje su korištene u ovu svrhu. Polje II.20. Ovdje staviti službeni pečat nadležnog organi OMU-a ili nadležnog organi mjesta kontrole. Polje II.21. Potpis odgovorne službene osobe nadležnog organi OMU-a ili nadležnog organi mjesta kontrole. Dio III. Ovaj odjeljak popunjava nadležni inspekcijski organ. Polje III.1. Pojedinosti o vraćanju i preusmjeravanju: nadležni inspekcijski organ OMU-a ili nadležno tijelo mjesta kontrole naznačuje korišteno prevozno sredstvo, njegovu identifikaciju, odredište i datum vraćanja i preusmjeravanja, čim ti podaci budu poznati. Polje III.2. Ponovni pregled: naznačiti lokalnu odgovornu jedinicu nadležnog organi, kako je primjereno, radi nadzora u slučaju "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene" pošiljke. Ovo nadležno tijelo ovdje izvješćuje o ishodu dospijeća pošiljke i korespondenciji. Polje III.3. Potpis odgovorne službene osobe: nadležni inspekcijski organ OMU-a ili mjesta kontrole u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja". Potpis odgovorne službene osobe lokalnog nadležnog organi u slučaju "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". Na temelju članka 16., članka 17. stavak 2. i članka 35. stavak 2. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na

prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici održanoj 24. srpnja 2013. godine, donijelo je O POSEBNIM UVJETIMA ZA UVOZ ODREĐENE HRANE IZ ODREĐENIH ZEMALJA ZBOG RIZIKA OD KONTAMINIRANOSTI AFLATOKSINIMA Članak 1. (Predmet) Ovom se odlukom propisuju posebni uvjeti za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima. Članak 2. (Definicije) Za potrebe ove odluke primjenjuju se definicije iz Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 5/13) i sljedeće definicije: a) "Određeno mjesto uvoza (OMU)" je točno određeno mjesto uvoza u zemlju koje određuje nadležno tijelo i preko kojega je dopušten uvoz hrane iz članka 3. stavka (1) ove odluke u Bosnu i Hercegovinu. b) "Mjesto prvog unosa (MPU)" je mjesto na kojem pošiljka prvi put fizički ulazi na područje Bosne i Hercegovine. c) "Nadležna inspekcijska tijela" su nadležna inspekcijska tijela definirana u članku 4. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja. Članak 3. (Primjena) (1) Odredbe ove odluke primjenjuju se pri uvozu sljedeće hrane i iz nje dobivenih prehrambenih proizvoda i njihovih sastojaka: a) Hrana podrijetlom ili poslana iz Brazila: 1) brazilski orasi u ljusci tarifne oznake 0801 21 00; 2) mješavine orašastih plodova ili suhog voća tarifne oznake 0813 50, a koje sadrže brazilske orahe u ljusci. b) Hrana podrijetlom ili poslana iz Kine: 1) kikiriki u ljusci ili oljušten tarifne oznake 1202 41 00 ili tarifne oznake 1202 42 00; 2) kikiriki tarifne oznake 2008 11 91 (u neposrednim pakiranjima neto mase veće od 1 kg) ili tarifne oznake 2008 11 98 (u neposrednim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg); 3) prženi kikiriki tarifne oznake 2008 11 96 (u neposrednim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg). c) Hrana podrijetlom ili poslana iz Egipta: 1) kikiriki u ljusci ili oljušten tarifne oznake 1202 41 00 ili tarifne oznake 1202 42 00; 2) kikiriki tarifne oznake 2008 11 91 (u neposrednim pakiranjima neto mase veće od 1 kg) ili tarifne oznake 2008 11 98 (u

ODLUKU

Broj 71 - Strana 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH a)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

neposrednim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg); 3) prženi kikiriki tarifne oznake 2008 11 96 (u neposrednim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg). d) Hrana podrijetlom ili poslana iz Irana: 1) pistacije tarifne oznake 0802 51 00 ili 0802 52 00; 2) pržene pistacije tarifne oznake 2008 19 13 (u neposrednim pakiranjima neto mase veće od 1 kg) ili tarifne oznake 2008 19 93 (u neposrednim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg). e) Hrana podrijetlom ili poslana iz Turske: 1) suhe smokve tarifne oznake 0804 20 90; 2) lješnjaci (Corylus spp.) u ljusci ili oljušteni pod oznakom KN 0802 21 00 ili 0802 22 00; 3) pistacije tarifne oznake 0802 51 00 ili 0802 52 00; 4) mješavine orašastih plodova ili suhog voća tarifne oznake 0813 50, a koje sadrže smokve, lješnjake ili pistacije; 5) paste od smokava, pistacija i lješnjaka tarifne oznake 2007 10 ili tarifne oznake 2007 99; 6) lješnjaci i pistacije, prerađeni ili konzervirani, uključujući mješavine, koji se svrstavaju pod tarifnu oznaku 2008 19, te smokve, prerađene ili konzervirane, koje se svrstavaju pod tarifne oznake 2008 99, uključujući mješavine koje se svrstavaju pod tarifne oznake 2008 97; 7) brašno, krupica i prah lješnjaka, smokava i pistacija tarifne oznake 1106 30 90; 8) lješnjaci rezani u komadiće i ploške i smrvljeni tarifne oznake 0802 22 00 i tarifne oznake 2008 19. f) Hrana podrijetlom ili poslana iz Sjedinjenih Američkih Država: 1) bademi u ljusci tarifne oznake 0802 11 ili bademi oljušteni tarifne oznake 0802 12; 2) prženi bademi tarifne oznake 2008 19 13 (u neposrednim pakiranjima neto mase veće od 1 kg) ili tarifne oznake 2008 19 93 (u neposrednim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg); 3) mješavine orašastih plodova ili suhog voća tarifne oznake 0813 50, a koje sadrže bademe. (2) Odredbe stavka (1) ovoga članka ne primjenjuju se na pošiljke hrane bruto mase koja nije veća od 20 kg niti na prerađene ili složene prehrambene proizvode koji sadrže hranu iz stavka (1) toč. b) do f) ovoga članka u udjelu manjem od 20%. Članak 4. (Uvoz) Pošiljka hrane iz članka 3. stavka (1) ove odluke (u daljnjem tekstu: hrana) smije se uvoziti u Bosnu i Hercegovinu samo u skladu s postupcima propisanim ovom odlukom. Članak 5. (Zdravstveni certifikat i rezultati uzorkovanja i analiza) (1) Hranu koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu moraju pratiti rezultati uzorkovanja i analiza te Zdravstveni certifikat za koji je propisan obrazac iz Aneksa I, koji je sastavni dio ove odluke. (2) Zdravstveni certifikat iz stavka (1) ovoga članka mora biti popunjen, potpisan i pečaćen od strane ovlaštenih predstavnika sljedećih tijela:

(3) (4) (5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i opskrbe hranom (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) – za hranu iz Brazila; b) Državne uprave za inspekciju uvoza-izvoza i karantenu Narodne Republike Kine (the State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) – za hranu iz Kine; c) Egipatskog ministarstva poljoprivrede (the Egyptian Ministry of Agriculture) – za hranu iz Egipta; d) Iranskog ministarstva zdravstva (the Iranian Ministry of Health) – za hranu iz Irana; e) Opće uprave za zaštitu i kontrolu Ministarstva poljoprivrede i ruralnih poslova Republike Turske (the General Directorate of protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the Republic of Turkey) – za hranu iz Turske; f) Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA) (the United States Department of Agriculture (USDA)) – za hranu iz Sjedinjenih Američkih Država. Zdravstveni certifikat sastavljen je na službenom jeziku države izvoznice i na jednom od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini. Zdravstveni certifikat iz stavka (1) ovoga članka valjan je za uvoz hrane u Bosnu i Hercegovinu najviše četiri mjeseca od datuma izdavanja. Uzorkovanje i analize iz stavka (1) ovoga članka moraju se provesti u skladu sa Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani ("Službeni glasnik BiH", br. 37/09 i 68/12). Svaka pošiljka hrane mora biti označena lotom koji odgovara lotu na rezultatima uzorkovanja i analiza te Zdravstvenom certifikatu iz stavka (1) ovoga članka. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik pakiranja iz pošiljke mora se obilježiti tim lotom. Članak 6. (Prethodna obavijest o pošiljci) Subjekt u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku mora dostaviti prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljke na mjesto prvog unosa (MPU) i prirodi pošiljke. U svrhu dostave obavijesti iz stavka (1) ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku mora ispuniti Dio I. Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) iz Aneksa II, koji je sastavni dio ove odluke, te ga dostaviti osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole na mjesto prvog unosa (MPU) najmanje jedan radni dan prije fizičkog dolaska pošiljke. Subjekt u poslovanju s hranom popunjava Zajednički ulazni dokument (ZUD) iz stavka (2) ovog članka prema smjernicama propisanim u Aneksu III, koji je sastavni dio ove odluke. Članak 7. (Određena mjesta uvoza (OMU) Nadležna tijela i tijela nadležna za provođenje službenih kontrola moraju osigurati da određena mjesta uvoza (OMU) udovoljavaju sljedećim zahtjevima: a) prisutnost educirane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole u svrhu provođenja službene kontrole nad pošiljkama hrane; b) dostupnost detaljnih uputa za provođenje uzorkovanja za analizu i dostavu uzoraka u

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH (5)

Broj 71 - Strana 13

(2)

(3) (4) (5) (6)

(1)

(2)

(3)

(4)

ovlaštene laboratorije u skladu s odredbama iz Aneksa I Pravilnika o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani; c) mogućnost istovara i uzorkovanja za analize u natkrivenom prostoru na određenom mjestu uvoza (OMU). Izuzetno, u slučaju da se pošiljka mora prevesti do mjesta na kojem se može provesti uzorkovanje, ista mora biti pod nadzorom osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole od određenog mjesta uvoza (OMU) do mjesta uzorkovanja; d) dostupnost prostora za skladištenje pošiljaka kao i skladišta za skladištenje zadržanih pošiljaka u prikladnim uvjetima dok se čekaju rezultati analiza; e) dostupnost opreme za istovar i odgovarajuće opreme za uzorkovanje za analize; f) dostupnost ovlaštenog laboratorija za analizu aflatoksina, a koji se nalazi na mjestu do kojeg se uzorci mogu dostaviti u kratkom vremenskom razdoblju i koji je u mogućnosti obaviti analizu u primjerenom vremenskom roku. Tijela nadležna za provođenje službenih kontrola moraju dostaviti spisak određenih mjesta uvoza (OMU) Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Agencija redovno ažurira popis određenih mjesta uvoza (OMU) iz stavka (2) ovoga članka. Agencija ažurirani popis određenih mjesta uvoza (OMU) iz stavka (2) ovoga članka redovno objavljuju na portalu Agencije (www.fsa.gov.ba). Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati istovar pošiljke hrane potreban za provedbu reprezentativnog uzorkovanja. U slučaju posebnog transporta ili posebnih načina pakiranja odnosno ukoliko se uzorkovanje ne može provesti uobičajenom opremom za uzorkovanje, subjekt u poslovanju s hranom mora osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole osigurati prikladnu opremu za uzorkovanje. Članak 8. (Službene kontrole) Službene kontrole prije puštanja u slobodni promet kao i ispunjavanje Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) iz članka 6. stavka (2) ove odluke moraju biti završene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički dostupna za uzorkovanje na određenom mjestu uvoza (OMU). Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu prvog unosa (MPU) mora provesti dokumentacijski pregled sve hrane namijenjene uvozu u Bosnu i Hercegovinu kako bi se osiguralo da je udovoljeno zahtjevima vezano za rezultate uzorkovanja i analiza te Zdravstveni certifikat iz članka 5. ove odluke. Ako pošiljku hrane ne prate rezultati uzorkovanja i analize te Zdravstveni certifikat iz članka 5. stavka (1) ove odluke, pošiljka ne smije ući u Bosnu i Hercegovinu zbog uvoza u Bosnu i Hercegovinu te se mora otpremiti natrag u zemlju podrijetla ili uništiti. Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na mjestu prvog unosa (MPU) u Bosnu i Hercegovinu odobrava transport pošiljke do određenog mjesta uvoza (OMU) tek nakon dobivanja zadovoljavajućih rezultata pregleda iz stava (2) ovoga člana. Originalni Zdravstveni certifikat mora pratiti pošiljku tokom transporta.

(6)

(7)

(8) (9)

(1)

(2)

(1)

Prije puštanja pošiljke u slobodni promet, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora na određenom mjestu uvoza (OMU) iz pošiljaka uzeti uzorak za analizu na aflatoksin B1 kao i za analizu ukupnih aflatoksina učestalošću propisanom u stavku (6) ovoga članka i u skladu s Aneksom I Pravilnika o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani. Uzorkovanje za analizu iz stavka (5) ovoga članka provodi se na: a) približno 50% pošiljaka hrane iz Brazila; b) približno 20% pošiljaka hrane iz Kine; c) približno 20% pošiljaka hrane iz Egipta; d) približno 50% pošiljaka hrane iz Irana; e) približno 5% pošiljaka za svaku kategoriju lješnjaka i iz njega dobivenih proizvoda iz Turske iz članka 3. stavka (1) točke e) alineje 2) i alineje 4) do alineje 8) ove odluke, približno 20 % pošiljaka za svaku kategoriju suhih smokava i prerađevina iz Turske iz članka 3. stavka (1) točke e) alineje 1) i alineje 4) do alineje 7) ove odluke te približno 50% pošiljaka za svaku kategoriju pistacija i prerađevina iz Turske iz članka 2. stavka (1) točke e) alineje 3) do 7) ove odluke; f) na osnovu nasumičnih pregleda za pošiljke hrane iz Sjedinjenih Američkih Država iz članka 2. stavka (1) točke f) ove odluke. Nakon obavljenih pregleda, osoba ovlaštena za službene kontrole mora: a) popuniti odgovarajuća polja Dijela II. Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) iz Aneksa II ove odluke b) objediniti rezultate uzorkovanja i analiza; c) potpisati i pečatiti original Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD); d) izraditi i zadržati presliku potpisanog i pečaćenog Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD). Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole popunjava Zajednički ulazni dokument (ZUD) prema smjernicama propisanima u Aneksu III ove odluke. Original Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) mora pratiti pošiljku tijekom prijevoza do puštanja pošiljke u slobodni promet. U svrhu puštanja pošiljke u slobodni promet, subjekt u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik mora carinskim službama pokazati popunjeni Zajednički ulazni dokument (ZUD) potpisan i pečaćen od strane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole nakon završenih svih službenih kontrola te nakon dobivanja zadovoljavajućih rezultata fizičkog pregleda, ako su takvi pregledi bili zahtijevani. Članak 9. (Dijeljenje pošiljaka) Pošiljka ne smije biti dijeljena sve dok službene kontrole nisu završene i dok osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole ne popuni Zajednički ulazni dokument (ZUD) u skladu s odredbama članka 8. ove odluke. U slučaju kasnijeg dijeljenja pošiljke, potpisana i pečaćena kopija Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) mora pratiti svaki dio pošiljke sve do puštanja istih u slobodni promet. Članak 10. (Dodatne odredbe vezano za uvoz hrane iz Sjedinjenih Američkih Država) Vezano za uvoz hrane iz Sjedinjenih Američkih Država, analizu iz članka 5. stavka (1) ove odluke mora obaviti laboratorij koji je od strane Ministarstva poljoprivrede

Broj 71 - Strana 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Sjedinjenih Američkih Država (USDA) odobren za analize aflatoksina. (2) Na Zdravstvenom certifikatu iz članka 5. stavka (1) ove odluke koji prati pošiljke hrane iz članka 3. stavka (1) točke f) ove odluke mora se navesti upućivanje na Plan dobrovoljnog uzorkovanja aflatoksina. Članak 11. (Troškovi) Sve troškove koji proizlaze iz službenih kontrola, uključujući uzorkovanje, analizu, skladištenje, kao i sve mjere poduzete u slučaju neispunjavanja obveza snosi subjekt u poslovanju s hranom.

Članak 12. (Dostupnost Zajedničkog ulaznog dokumenta) Subjektima u poslovanju s hranom je Zajednički ulazni dokument (ZUD) dostupan na portalu Agencije (www.fsa.gov.ba). Članak 13. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Predsjedatelj VM broj 194/13 Vijeća ministara BiH 24. srpnja 2013. godine Vjekoslav Bevanda, v. r. Sarajevo

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 15

 

Broj 71 - Stra ana 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak k, 16. 9. 2013.

 

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 17

 

Broj 71 - Stra ana 18

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak k, 16. 9. 2013.

 

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 19

 

Broj 71 - Strana 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Smjernice za popunu ZUD Opće: Popuniti dokument tiskanim slovima. Napomene se prikazuju uz odgovarajući broj polja. Dio I. Ovaj odjeljak popunjava subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njegov predstavnik, osim ako je naznačeno drukčije. Polje I.1. Pošiljatelj: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom) koja šalje pošiljku. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.2. Ovo polje popunjavaju nadležna inspekcijska tijela na određenom graničnom prijelazu (OMU) kako je definirano člankom 2. Polje I.3. Primatelj: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom) kojoj se pošiljka šalje. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.4. Osoba odgovorna za pošiljku (kao i agent, deklarant ili subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom): osoba koja je zadužena za pošiljku kada se ona pojavi na graničnom prijelazu i koja daje potrebne deklaracije nadležnim inspekcijskim tijelima u ime uvoznika. Naznačiti ime (ime i prezime) i punu adresu. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.5. Zemlja podrijetla: odnosi se na zemlju iz koje potječe roba, u kojoj je uzgojena, obrana ili proizvedena. Polje I.6. Zemlja iz koje je pošiljka poslana: odnosi se na zemlju u kojoj je pošiljka utovarena na konačno prijevozno sredstvo. Polje I.7. Uvoznik: naziv i puna adresa. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.8. Mjesto odredišta: adresa isporuke u Bosni i Hercegovini. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektronske pošte. Polje I.9. Dospijeće na OMU: upisati predviđeni datum na koji se očekuje dospijeće pošiljke na granični prijelaz. Polje I.10. Dokumenti: naznačiti datum izdavanja i broj službenih dokumenata koji prate pošiljku, prema potrebi. Polje I.11. Upisati potpune pojedinosti o sredstvima dolaznog prijevoza: za zrakoplov broj leta, za brod naziv broda, za putničko vozila broj registarskih tablica s brojem prikolice ako je potrebno, za vlakove identitet vlaka i broj vagona. Dokumentacijske reference: broj zrakoplovne teretnice, broj tovarnog lista i komercijalni broj za željeznicu ili kamion. Polje I.12. Opis robe: molimo unijeti detaljni opis robe (uključujući vrstu hrane za životinje i ostale hrane). Polje I.13. Roba ili tarifna oznaka (TO) prema Harmoniziranom sustavu Svjetske carinske organizacije.

ANEKS III

Bruto masa: sveukupna masa u kilogramima. Ona se definira kao agregatna masa proizvoda i neposrednih kontejnera i svih njihovih pakiranja, ali isključujući prijevozne kontejnere i ostalu opremu za prijevoz. Neto masa: masa stvarnog proizvoda u kilogramima, isključujući pakiranje. Ona se definira kao masa samih proizvoda bez neposrednih kontejnera ili bilo kakvih pakiranja. Polje I.15. Broj pakiranja. Polje I.16. Temperatura: naznačiti odgovarajuću vrstu prijevoza/temperature skladištenja. Polje I.17. Vrsta pakiranja: identificirati vrstu pakiranja proizvoda. Polje I.18. Roba namijenjena za: označiti odgovarajuće polje ovisno o tome je li roba namijenjena ljudskoj potrošnji bez prethodnog sortiranja ili druge fizikalne obrade (u tom slučaju označiti polje "za ljudsku potrošnju") ili je namijenjena za ljudsku potrošnju nakon takve obrade (u tom slučaju označiti polje "daljnja prerada") ili je namijenjena za upotrebu kao "hrana za životinje" (u tom slučaju označiti polje "hrana za životinje"). Polje I.19. Upisati sve brojeve plombi i identifikacije kontejnera tamo gdje je to odgovarajuće. Polje I.20. Prijevoz do mjesta kontrole: Granični prijelaz označava to polje kako bi dopustio daljnji prijevoz do sljedećeg mjesta kontrole. Polje I.21. Nije primjenjivo. Polje I.22. Za uvoz: ovo se polje označava u slučaju da je pošiljka namijenjena uvozu Polje I.23. Nije primjenjivo. Označiti odgovarajuće prijevozno sredstvo. Polje I.24. Dio II. Ovaj odjeljak popunjava nadležno inspekcijsko tijelo. Polje II.1. Koristiti (Upisati) isti referentni broj kao u polju I.2. Polje II.2. Za uporabu carinskih službi, ako je to nužno. Polje II.3. Dokumentacijski pregled: ispunjava se za sve pošiljke. Polje II.4. Nadležno inspekcijsko tijelo OMU-a naznačuje je li pošiljka odabrana za fizički pregled. Polje II.5. Nadležno inspekcijsko tijelo OMU-a naznačuje, na koje se mjesto kontrole pošiljka može prevesti za fizički pregled. Polje II.6. Jasno naznačiti mjere koje se provode u slučaju odbijanja pošiljke radi nezadovoljavajućeg ishoda dokumentacijskog ili identifikacijskog pregleda. U polje II.7. potrebno je unijeti adresu odredišnog objekta u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". Polje II.7. Unijeti, kako je primjereno, broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luku) za sva odredišta u kojima se zahtijeva daljnja kontrola pošiljke, na primjer za polje II.6. u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". Polje II.8. Staviti službeni pečat nadležnog inspekcijskog tijela OMU-a. Polje II.9. Potpis odgovorne službene osobe ispred nadležnog inspekcijskog tijela OUM-a. Nije primjenjivo. Polje II.10.

Polje I.14.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. Polje II.11.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 21

Nadležno inspekcijsko tijelo OMU-a ovdje navodi rezultate identifikacijskih pregleda. Polje II.12. Nadležno inspekcijsko tijelo OMU-a ovdje navodi rezultate fizičkih pregleda. Polje II.13. Nadležno inspekcijsko tijelo OMU-a ovdje navodi rezultate laboratorijskih analiza. Popuniti ovo polje navodeći kategoriju tvari ili patogena za koje je provedeno laboratorijsko ispitivanje. Polje II.14. Ovo se polje koristi za sve pošiljke koje se puštaju u slobodni promet unutar Bosne i Hercegovine. Polje II.15. Nije primjenjivo. Polje II.16. Jasno naznačiti koje se mjere trebaju provesti u slučaju odbijanja pošiljke radi nezadovoljavajućeg ishoda fizičkih pregleda, odnosno laboratorijske analize. Adresa odredišnog objekta u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene" mora se unijeti u polje II.18. Polje II.17. Razlozi odbijanja: upotrijebiti kako je primjereno radi dodavanja odgovarajućih informacija. Označiti odgovarajuće polje. Polje II.18. Unijeti, kako je primjereno, broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luku) za sva odredišta u kojima se zahtijeva daljnja kontrola pošiljke, na primjer za polje II.16. u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja", "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". Polje II.19. Ovo polje koristiti samo ako je izvorna plomba koja je zabilježena na pošiljci uništena prilikom otvaranja kontejnera. Potrebno je voditi objedinjeni popis svih plombi koje su korištene u ovu svrhu. Polje II.20. Ovdje staviti službeni pečat nadležnog tijela OMU-a ili nadležnog tijela mjesta kontrole. Polje II.21. Potpis odgovorne službene osobe nadležnog tijela OMU-a ili nadležnog tijela mjesta kontrole. Dio III. Ovaj odjeljak popunjava nadležno inspekcijsko tijelo. Polje III.1. Pojedinosti o vraćanju i preusmjeravanju: nadležno inspekcijsko tijelo OMU-a ili nadležno tijelo mjesta kontrole naznačuje korišteno prijevozno sredstvo, njegovu identifikaciju, odredište i datum vraćanja i preusmjeravanja, čim ti podaci budu poznati. Polje III.2. Ponovni pregled: naznačiti lokalnu odgovornu jedinicu nadležnog tijela, kako je primjereno, radi nadzora u slučaju "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene" pošiljke. Ovo nadležno tijelo ovdje izvješćuje o ishodu dospijeća pošiljke i korespondenciji. Polje III.3. Potpis odgovorne službene osobe: nadležno inspekcijsko tijelo OMU-a ili mjesta kontrole u slučaju "Vraćanja i preusmjeravanja". Potpis odgovorne službene osobe lokalnog nadležnog tijela u slučaju "Uništavanja", "Prerade i obrade" i "Prenamjene". На основу члана 16., члана 17. став 2. и члана 35. став 2. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,

81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 58. сједници одржаној 24. јула 2013. године, донио је О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА УВОЗ ОДРЕЂЕНЕ ХРАНЕ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ ЗЕМАЉА ЗБОГ РИЗИКА ОД КОНТАМИНИРАНОСТИ АФЛАТОКСИНИМА Члан 1. (Предмет) Овом одлуком се прописују посебни услови за увоз одређене хране из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима. Члан 2. (Дефиниције) За потребе ове одлуке примјењују се дефиниције из Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња ("Службени гласник БиХ", број 5/13) и сљедеће дефиниције: а) "Одређено мјесто увоза (ОМУ)" је тачно одређено мјесто увоза у земљу које одређује надлежни орган и преко којега је допуштен увоз хране из члана 3. став (1) ове одлуке у Босну и Херцеговину. б) "Мјесто првог уноса (МПУ)" је мјесто на којем пошиљка први пут физички улази на подручје Босне и Херцеговине. ц) "Надлежни инспекцијски органи" су надлежни инспекцијски органи дефинисани у члану 4. Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња. Члан 3. (Примјена) (1) Одредбе ове одлуке примјењују се при увозу сљедеће хране и из ње добијених прехрамбених производа и њихових састојака: а) Храна поријеклом или послана из Бразила: 1) бразилски ораси у љусци тарифне ознаке 0801 21 00; 2) мјешавине орашастих плодова или сувог воћа тарифне ознаке 0813 50, а које садрже бразилске орахе у љусци. б) Храна поријеклом или послана из Кине: 1) кикирики у љусци или ољуштен тарифне ознаке 1202 41 00 или тарифне ознаке 1202 42 00; 2) кикирики тарифне ознаке 2008 11 91 (у непосредним паковањима нето масе веће од 1 kg) или тарифне ознаке 2008 11 98 (у непосредним паковањима нето масе не веће од 1 kg) 3) пржени кикирики тарифне ознаке 2008 11 96 (у непосредним паковањима нето масе не веће од 1 kg). ц) Храна поријеклом или послана из Египта:

ОДЛУКУ

Broj 71 - Strana 22 1)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

кикирики у љусци или ољуштен тарифне ознаке 1202 41 00 или тарифне ознаке 1202 42 00; 2) кикирики тарифне ознаке 2008 11 91 (у непосредним паковањима нето масе веће од 1 kg) или тарифне ознаке 2008 11 98 (у непосредним паковањима нето масе не веће од 1 kg); 3) пржени кикирики тарифне ознаке 2008 11 96 (у непосредним паковањима нето масе не веће од 1 kg). д) Храна поријеклом или послана из Ирана: 1) пистације тарифне ознаке 0802 51 00 или 0802 52 00; 2) пржене пистације тарифне ознаке 2008 19 13 (у непосредним паковањима нето масе веће од 1 kg) или тарифне ознаке 2008 19 93 (у непосредним паковањима нето масе не веће од 1 kg). е) Храна поријеклом или послана из Турске: 1) суве смокве тарифне ознаке 0804 20 90; 2) љешњаци (Цорулус спп.) у љусци или ољуштени под ознаком КН 0802 21 00 или 0802 22 00; 3) пистације тарифне ознаке 0802 51 00 или 0802 52 00; 4) мјешавине орашастих плодова или сувог воћа тарифне ознаке 0813 50, а које садрже смокве, љешњаке или пистације; 5) пасте од смокава, пистација и љешњака тарифне ознаке 2007 10 или тарифне ознаке 2007 99; 6) љешњаци и пистације, прерађени или конзервирани, укључујући мјешавине, који се сврставају под тарифну ознаку 2008 19, те смокве, прерађене или конзервиране, које се сврставају под тарифне ознаке 2008 99, укључујући мјешавине које се сврставају под тарифне ознаке 2008 97; 7) брашно, крупица и прах љешњака, смокава и пистација тарифне ознаке 1106 30 90; 8) љешњаци резани у комадиће и плошке и смрвљени тарифне ознаке 0802 22 00 и тарифне ознаке 2008 19. ф) Храна поријеклом или послана из Сједињених Америчких Држава: 1) бадеми у љусци тарифне ознаке 0802 11 или бадеми ољуштени тарифне ознаке 0802 12; 2) пржени бадеми тарифне ознаке 2008 19 13 (у непосредним паковањима нето масе веће од 1 kg) или тарифне ознаке 2008 19 93 (у непосредним паковањима нето масе не веће од 1 kg); 3) мјешавине орашастих плодова или сувог воћа тарифне ознаке 0813 50, а које садрже бадеме. (2) Одредбе става (1) овога члана не примјењују се на пошиљке хране бруто масе која није већа од 20 kg нити на прерађене или сложене прехрамбене производе који садрже храну из става (1) тач. б) до ф) овога члана у удјелу мањем од 20%. Члан 4. (Увоз) Пошиљка хране из члана 3. става (1) ове одлуке (у даљњем тексту: храна) смије се увозити у Босну и

Херцеговину само у складу с поступцима прописаним овом одлуком. Члан 5. (Здравствени сертификат и резултати узорковања и анализа) (1) Храну која се увози у Босну и Херцеговину морају пратити резултати узорковања и анализа те Здравствени сертификат за који је прописан образац из Анекса I, који је саставни дио ове одлуке. (2) Здравствени сертификат из става (1) овога члана мора бити попуњен, потписан и печатиран од стране овлашћених представника сљедећих органа: а) Министарства пољопривреде, сточарства и снабдијевања храном (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) - за храну из Бразила; б) Државне управе за инспекцију увоза-извоза и карантену Народне Републике Кине (the State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) - за храну из Кине; ц) Египатског министарства пољопривреде (the Egyptian Ministry of Agriculture) - за храну из Египта; д) Иранског министарства здравства (the Iranian Ministry of Health) - за храну из Ирана; е) Опште управе за заштиту и контролу Министарства пољопривреде и руралних послова Републике Турске (the General Directorate of protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the Republic of Turkey) - за храну из Турске; ф) Министарства пољопривреде Сједињених Америчких Држава (УСДА) (the United States Department of Agriculture (USDA)) - за храну из Сједињених Америчких Држава. (3) Здравствени сертификат састављен је на службеном језику државе извознице и на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини. (4) Здравствени сертификат из става (1) овога члана ваљан је за увоз хране у Босну и Херцеговину највише четири мјесеца од датума издавања. (5) Узорковање и анализе из става (1) овога члана морају се провести у складу са Правилником о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни ("Службени гласник БиХ", бр. 37/09 и 68/12). (6) Свака пошиљка хране мора бити означена лотом који одговара лоту на резултатима узорковања и анализа те Здравственом сертификату из става (1) овога члана. Свака поједина врећа или други облик паковања из пошиљке мора се обиљежити тим лотом. Члан 6. (Претходна обавијест о пошиљци) (1) Субјекат у пословању с храном или његов представник одговоран за пошиљку мора доставити претходну обавијест о предвиђеном датуму и времену физичког доласка пошиљке на мјесто првог уноса (МПУ) и природи пошиљке. (2) У сврху доставе обавијести из става (1) овога члана субјекат у пословању са храном или његов представник одговоран за пошиљку мора испунити Дио I. Заједничког улазног документа (ЗУД) из Анекса II, који је саставни дио ове одлуке, те га доставити особи овлашћеној за спровођење службене

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 23

(3)

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6)

(1)

контроле на мјесто првог уноса (МПУ) најмање један радни дан прије физичког доласка пошиљке-. Субјекат у пословању са храном попуњава Заједнички улазни документ (ЗУД) из става (2) овог члана према смјерницама прописаним у Анексу III, који је саставни дио ове одлуке. Члан 7. (Одређена мјеста увоза (ОМУ)) Надлежна органи и органи надлежни за спровођење службених контрола морају осигурати да одређена мјеста увоза (ОМУ) задовољавају сљедећим захтјевима: а) присутност едуковане особе овлашћене за спровођење службене контроле у сврху провођења службене контроле над пошиљкама хране; б) доступност детаљних упута за спровођење узорковања за анализу и доставу узорака у овлашћене лабораторије у складу са одредбама из Анекса I Правилника о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни; ц) могућност истовара и узорковања за анализе у наткривеном простору на одређеном мјесту увоза (ОМУ). Изузетно, у случају да се пошиљка мора превести до мјеста на којем се може провести узорковање, иста мора бити под надзором особе овлашћене за спровођење службене контроле од одређеног мјеста увоза (ОМУ) до мјеста узорковања; д) доступност простора за складиштење пошиљака као и складишта за складиштење задржаних пошиљака у прикладним условима док се чекају резултати анализа; е) доступност опреме за истовар и одговарајуће опреме за узорковање за анализе; ф) доступност овлашћене лабораторије за анализу афлатоксина, а који се налази на мјесту до којег се узорци могу доставити у кратком временском раздобљу и који је у могућности обавити анализу у примјереном временском року. Органи надлежна за спровођење службених контрола морају доставити списак одређених мјеста увоза (ОМУ) Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција). Агенција редовно ажурира попис одређених мјеста увоза (ОМУ) из става (2) овога члана. Агенција ажурирани попис одређених мјеста увоза (ОМУ) из става (2) овога члана редовно објављују на порталу Агенције (www.fsa.gov.ba). Субјекти у пословању са храном морају осигурати истовар пошиљке хране потребан за проведбу репрезентативног узорковања. У случају посебног транспорта или посебних начина паковања односно уколико се узорковање не може провести уобичајеном опремом за узорковање, субјекат у пословању са храном мора особи овлашћеној за спровођење службене контроле осигурати прикладну опрему за узорковање. Члан 8. (Службене контроле) Службене контроле прије пуштања у слободни промет као и испуњавање Заједничког улазног документа (ЗУД) из члана 6. став (2) ове одлуке морају бити завршене у року од 15 радних дана од тренутка када је

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

пошиљка допремљена за увоз и физички доступна за узорковање на одређеном мјесту увоза (ОМУ). Особа овлашћена за спровођење службене контроле на мјесту првог уноса (МПУ) мора провести документацијски преглед све хране намијењене увозу у Босну и Херцеговину како би се осигурало да је удовољено захтјевима везано за резултате узорковања и анализа те Здравствени сертификат из члана 5. ове одлуке. Ако пошиљку хране не прате резултати узорковања и анализе те Здравствени сертификат из члана 5. став (1) ове одлуке, пошиљка не смије ући у Босну и Херцеговину због увоза у Босну и Херцеговину те се мора отпремити натраг у земљу поријекла или уништити. Особа овлашћена за спровођење службене контроле на мјесту првог уноса (МПУ) у Босну и Херцеговину одобрава транспорт пошиљке до одређеног мјеста увоза (ОМУ) тек након добијања задовољавајућих резултата прегледа из става (2) овога члана. Оригинални Здравствени сертификат мора пратити пошиљку током транспорта. Прије пуштања пошиљке у слободни промет, особа овлашћена за спровођење службене контроле мора на одређеном мјесту увоза (ОМУ) из пошиљака узети узорак за анализу на афлатоксин Б1 као и за анализу укупних афлатоксина учесталошћу прописаном у ставу (6) овога члана и у складу с Анексом I Правилника о методама узорковања и анализа за службену контролу количине микотоксина у храни. Узорковање за анализу из става (5) овога члана проводи се на: а) приближно 50% пошиљака хране из Бразила; б) приближно 20% пошиљака хране из Кине; ц) приближно 20% пошиљака хране из Египта; д) приближно 50% пошиљака хране из Ирана; е) приближно 5% пошиљака за сваку категорију љешњака и из њега добивених производа из Турске из члана 3. става (1) тачке е) алинеје 2) и алинеје 4) до алинеје 8) ове одлуке, приближно 20% пошиљака за сваку категорију сувих смокава и прерађевина из Турске из члана 3. става (1) тачке е) алинеје 1) и алинеје 4) до алинеје 7) ове одлуке те приближно 50% пошиљака за сваку категорију пистација и прерађевина из Турске из члана 2. става (1) тачке е) алинеје 3) до 7) ове одлуке; ф) на основу насумичних прегледа за пошиљке хране из Сједињених Америчких Држава из члана 2. става (1) тачке ф) ове одлуке. Након обављених прегледа, особа овлашћена за службене контроле мора: а) попунити одговарајућа поља Дијела II. Заједничког улазног документа (ЗУД) из Анекса II ове одлуке б) објединити резултате узорковања и анализа; ц) потписати и печатирати оригинал Заједничког улазног документа (ЗУД); д) израдити и задржати преслику потписаног и печатираног Заједничког улазног документа (ЗУД). Особа овлашћена за спровођење службене контроле попуњава Заједнички улазни документ (ЗУД) према смјерницама прописанима у Анексу III ове одлуке.

Broj 71 - Strana 24 (8)

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Оригинал Заједничког улазног документа (ЗУД) мора пратити пошиљку током превоза до пуштања пошиљке у слободни промет. (9) У сврху пуштања пошиљке у слободни промет, субјекат у пословању са храном или његов представник мора царинским службама показати попуњени Заједнички улазни документ (ЗУД) потписан и печатиран од стране особе овлашћене за спровођење службене контроле након завршених свих службених контрола те након добијања задовољавајућих резултата физичког прегледа, ако су такви прегледи били захтијевани. Члан 9. (Дијељење пошиљака) (1) Пошиљка не смије бити дијељена све док службене контроле нису завршене и док особа овлашћена за спровођење службене контроле не попуни Заједнички улазни документ (ЗУД) у складу са одредбама члана 8. ове одлуке. (2) У случају каснијег дијељења пошиљке, потписана и печатирана копија Заједничког улазног документа (ЗУД) мора пратити сваки дио пошиљке све до пуштања истих у слободни промет. Члан 10. (Додатне одредбе везано за увоз хране из Сједињених Америчких Држава) (1) Везано за увоз хране из Сједињених Америчких Држава, анализу из члана 5. став (1) ове одлуке мора

обавити лабораторија која је од стране Министарства пољоприврбде Сједињених Америчких Држава (УСДА) одобрена за анализе афлатоксина. (2) На Здравственом сертификату из члана 5. став (1) ове одлуке који прати пошиљке хране из члана 3. став (1) тачка ф) ове одлуке мора се навести упућивање на План добровољног узорковања афлатоксина. Члан 11. (Трошкови) Све трошкове који произлазе из службених контрола, укључујући узорковање, анализу, складиштење, као и све мјере предузете у случају неиспуњавању обавеза сноси субјекат у пословању са храном. Члан 12. (Доступност Заједничког улазног документа) Субјектима у пословању са храном је Заједнички улазни документ (ЗУД) доступан на порталу Агенције (www.fsa.gov.ba) Члан 13. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 194/13 Предсједавајући 24. јула 2013. године Савјета министара БиХ Сарајево Вјекослав Беванда, с. р.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 25

 

Broj 71 - Stra ana 26

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak k, 16. 9. 2013.

 

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 27

 

Broj 71 - Stra ana 28

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak k, 16. 9. 2013.

 

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 29

 

Broj 71 - Strana 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Смјернице за попуну ЗУД Опште: Попунити документ штампаним словима. Напомене се приказују уз одговарајући број поља. Дно I. Овај одјељак попуњава субјекат у нословању са храном за животиње и храном или његов представник, осим ако је назначено другачије. Поље I.1. Пошиљалац: назив и пуна адреса правне или физичке особе (субјекат у пословању са храном за животиње и храном) која шаље пошиљку. Препоручују се информације о бројевима телефона и телефакса или адреси електронске поште. Поље I.2. Ово поље попуњавају надлежни инспекцијски органи на одређеном граничном прелазу (ОМУ) како је дефинисано чланом 2. Поље I.3. Прималац: назив и пуна адреса правне или физичке особе (субјекат у пословању с храном за животиње и храном) којој се пошиљка шаље. Препоручују се информације о бројевима телефона и телефакса или адреси електронске поште. Поље I.4. Особа одговорна за пошиљку (као и агент, декларант или субјекат у пословању са храном за животиње и храном): особа која је задужена за пошиљку када се она појави на граничном прелазу и која даје потребне декларације надлежним инспекцијским органима у име увозника. Назначити име (име и презиме) и пуну адресу. Препоручују се информације о бројевима телефона и телефакса или адреси електронске поште. Земља поријекла: односи се на земљу из Поље I.5. које потиче роба, у којој је узгојена, обрана или произведена. Поље I.6. Земља из које је пошиљка послана: односи се на земљу у којој је пошиљка утоварена на коначно превозно средство. Поље I.7. Увозник: назив и пуна адреса. Препоручују се информације о бројевима телефона и телефакса или адреси електронске поште. Поље I.8. Мјесто одредишта: адреса испоруке у Босни и Херцеговини. Препоручују се информације о бројевима телефона и телефакса или адреси електронске поште. Поље I.9. Доспијеће на ОМУ: уписати предвиђени датум на који се очекује доспијеће пошиљке на гранични прелаз. Поље I.10. Документи: назначити датум издавања и број службених докумената који прате пошиљку, према потреби. Поље I.11. Уписати потпуне појединости о средствима долазног превоза: за авион број лета, за брод назив брода, за путничко возила број регистарских таблица са бројем приколице ако је потребно, за возове идентитет воза и број вагона. Документацијске референце: број

АНЕКС III

авионске теретнице, број товарног листа и комерцијални број за жељезницу или камион. Опис робе: молимо унијети детаљни опис робе (укључујући врсту хране за животиње и остале хране). Поље I.13. Роба или тарифна ознака (ТО) према Хармонизованом систему Свјетске царинске организације. Поље I.14. Бруто маса: свеукупна маса у килограмима. Она се дефинише као агрегатна маса производа и непосредних контејнера и свих њихових паковања, али искључујући превозне контејнере и осталу опрему за превоз. Нето маса: маса стварног производа у килограмима, искључујући паковање. Она се дефинише као маса самих производа без непосредних контејнера или било каквих паковања. Поље I.15. Број паковања. Поље I.16. Температура: назначити одговарајућу врсту превоза/температуре складиштења. Поље I.17. Врста паковања: идентификовати врсту паковања производа. Поље I.18. Роба намијењена за: означити одговарајуће поље зависно о томе је ли роба намијењена људској потрошњи без претходног сортирања или друге физичке обраде (у том случају означити поље "за људску потрошњу") или је намијењена за људску потрошњу након такве обраде (у том случају означити поље "даља прерада") или је намијењена за употребу као "храна за животиње" (у том случају означити поље "храна за животиње"). Поље I.19. Уписати све бројеве пломби и идентификације контејнера тамо гдје је то одговарајуће. Поље I.20. Превоз до мјеста контроле: Гранични прелаз означава то поље како би допустио даљи превоз до сљедећег мјеста контроле. Поље I.21. Није примјењиво. Поље I.22. За увоз: ово се поље означава у случају да је пошиљка намијењена увозу Поље I.23. Није примјењиво. Поље I.24. Означити одговарајуће превозно средство. Дио II. Овај одјељак попуњава надлежни ннспекцијскн орган. Поље II.1. Користити исти референтни број као у пољу I.2. Поље II.2. За употребу царинских служби, ако је то нужно. Поље II.3. Документацијски преглед: испуњава се за све пошиљке. Поље II.4. Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а назначује је ли пошиљка одабрана за физички преглед. Поље II.5. Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а назначује, на које се мјесто контроле пошиљка може превести за физички преглед. Поље II.6. Јасно назначити мјере које се проводе у Поље I.12.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 31

Поље II.7.

Поље II.8. Поље II.9. Поље II.10. Поље II.11 Поље II.12. Поље II.13.

Поље II.14. Поље II.15. Поље II.16.

Поље II.17.

Поље II.18.

Поље II.19.

Поље II.20. Поље II.21.

случају одбијања пошиљке ради незадовољавајућег исхода документацијског или идентификацијског прегледа. У поље II.7. потребно је унијети адресу одредишног објекта у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и обраде" и "Пренамјене". Унијети, како је примјерено, број одобрења и адресу (или назив брода и луку) за сва одредишта у којима се захтијева даља контрола пошиљке, на примјер за поље II.6. у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и обраде" и "Пренамјене". Ставити службени печат надлежног инспекцијског органа ОМУ-а. Потпис одговорне службене особе испред надлежног инспекцијског органа ОМУ-а. Није примјењиво. Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а овдје наводи резултате идентификацијских прегледа. Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а овдје наводи резултате физичких прегледа. Надлежни инспекцијски орган ОМУ-а овдје наводи резултате лабораторијских анализа. Попунити ово поље наводећи категорију материје или патогена за који је проведен лабораторијско испитивање. Ово се поље користи за све пошиљке које се пуштају у слободни промет унутар Босне и Херцеговие. Није примјењиво. Јасно назначити које се мјере требају провести у случају одбијања пошиљке ради незадовољавајућег исхода физичких прегледа, односно лабораторијске анализе. Адреса одредишног објекта у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и обраде" и "Пренамјене" мора се унијети у поље II.18. Разлози одбијања: употријебити како је примјерено ради додавања одговарајућих информација. Означити одговарајуће поље. Унијети, како је примјерено, број одобрења и адресу (или назив брода и луку) за сва одредишта у којима се захтијева даљња контрола пошиљке, на примјер за поље II.16. у случају "Враћања и преусмјеравања", "Уништавања", "Прераде и обраде" и "Пренамјене". Ово поље користити само ако је изворна пломба која је забиљежена на пошиљци уништена приликом отварања контејнера. Потребно је водити обједињени попис свих пломби које су кориштене у ову сврху. Овдје ставити службени печат надлежног органа ОМУ-а или надлежног органа мјеста контроле. Потпис одговорне службене особе надлежног органа ОМУ-а или надлежног органа мјеста контроле.

Дио III. Овај одјељак попуњава надлежни ннспекцпјски орган. Поље III.1. Појединости о враћању и преусмјеравању: надлежни инспекцијски орган ОМУ-а или надлежни орган мјеста контроле назначује кориштено превозно средство, његову идентификацију, одредиште и датум враћања и преусмјеравања, чим ти подаци буду познати. Поље III.2. Поновни преглед: назначити локалну одговорну јединицу надлежног органа, како је примјерено, ради надзора у случају "Уништавања", "Прераде и обраде" и "Пренамјене" пошиљке. Овај надлежни орган овдје извјештава о исходу доспијећа пошиљке и кореспонденцији. Поље III.3. Потпис одговорне службене особе: надлежни инспекцијски орган ОМУ-а или мјеста контроле у случају "Враћања и преусмјеравања". Потпис одговорне службене особе локалног надлежног органа у случају "Уништавања", "Прераде и обраде" и "Пренамјене".

967

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 500,00 KM Kobilica Almiri iz Zenice, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za izdržavanje porodice. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Kobilica Almire. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-29438/13 05. septembra 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

Broj 71 - Strana 32

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 500,00 KM Kobilica Almiri iz Zenice, u svrhu jednokratne financijske potpore za uzdržavanje obitelji. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Kobilica Almire. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-29438/13 05. rujna 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Кобилица Алмире. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-29438/13 05. септембра 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

ODLUKU

968

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 3.000,00 KM Udruženju Roma "Euro Rom" iz Tuzle, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za kupovinu udžbenika, odjeće i obuće romskoj djeci, u okviru implementacije projekta Udruženja "Obrazujmo romsku djecu iz Poljica". Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o fmansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Udruženja Roma "Euro Rom". Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-29866/13 05. septembra 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 500,00 КМ Кобилица Алмири из Зенице, у сврху једнократне финансијске помоћи за издржавање породице. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 33

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 3.000,00 KM Udruženju Roma "Euro Rom" iz Tuzle, u svrhu jednokratne financijske potpore za kupovinu udžbenika, odjeće i obuće romskoj djeci, u okviru implementacije projekta Udruženja "Obrazujmo romsku djecu iz Poljica". Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Udruženja Roma "Euro Rom". Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-29866/13 05. rujna 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUKU

Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-29866/13 05. септембра 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

969

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 500,00 KM Eskija Šerifi iz Sarajeva, u svrhu jednokratne finansijske pomoći za izdržavanje porodice. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Eskija Šerife. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-30543/13 05. septembra 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, s. r.

ODLUKU

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 3.000,00 КМ Удружењу Рома "Еуро Ром" из Тузле, у сврху једнократне финансијске помоћи за куповину уџбеника, одјеће и обуће ромској дјеци, у оквиру имплементације пројекта Удружења "Образујмо ромску дјецу из Пољица". Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Удружења Рома "Еуро Ром".

ОДЛУКУ

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Broj 71 - Strana 34

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, u iznosu od 500,00 KM Eskija Šerifi iz Sarajeva, u svrhu jednokratne financijske potpore za uzdržavanje obitelji. Članak 2. (Mjerodavnost za realiziranje) Za realiziranje ove Odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Eskija Šerife. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-2-30543/13 05. rujna 2013. godine Sarajevo Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dr. Zlatko Lagumdžija, v. r.

ODLUКU

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE 970
Na osnovu člana 31. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 12/10), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Pravilniku o disciplinskom postupku za povrede službene dužnosti u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/05), Naziv dijela petog mijenja se i glasi: "DIO PETI – DISCIPLINSKE MJERE I DISCIPLINSKE KAZNE" Član 2. Član 36. mijenja se i glasi: "Zbog povrede službene dužnosti, zaposleniku se mogu izreći slijedeće disciplinske mjere i disciplinske kazne, i to: a) opomena; b) javna opomena; c) suspenzija s radnog mjesta i obustava isplate plaće u periodu od najmanje dva do najviše 30 dana; d) novčana kazna do 30% od osnovne plaće zaposlenika na period do šest mjeseci; e) suspenzija prava na povećanje plaće u periodu najduže do dvije godine; f) degradiranje na niže radno mjesto; g) prestanak radnog odnosa." Član 3. Član 37. mijenja se i glasi: "(1) Disciplinske mjere opomena i javna opomena se izriču za lakše povrede službene dužnosti iz člana 5. ovog Pravilnika. (2) Disciplinske kazne suspenzija s radnog mjesta i obustava isplate plaće u periodu od najmanje dva do najviše 30 dana, novčana kazna do 30% od osnovne plaće zaposlenika na period do šest mjeseci, suspenzija prava na povećanje plaće u periodu najduže do dvije godine, degradiranje na niže radno mjesto i prestanak radnog odnosa se izriču za teže povrede službene dužnosti iz člana 4. ovog Pravilnika." Član 4. Naziv dijela sedmog mijenja se i glasi: "DIO SEDMI – IZVRŠAVANJE IZREČENIH DISCIPLINSKIH MJERA I DISCIPLINSKIH KAZNI" Član 5. Član 50. mijenja se i glasi: "Izrečene disciplinske mjere i disciplinske kazne se izvršavaju kada postanu pravosnažne." Član 6. U članu 51. riječi "pismena opomena i pismeni ukor" zamjenjuju se riječima "opomena i javna opomena". Član 7. U članu 52. u stavu 1. riječi "Kaznena suspenzija sa radnog mjesta i plaće u periodu od 2 (dva) do 30 (trideset) dana" zamjenjuju se riječima: "Suspenzija s radnog mjesta i

PRAVILNIK

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), замјеник предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине донио је О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2013. годину, у износу од 500,00 КМ Ескија Шерифи из Сарајева, у сврху једнократне финансијске помоћи за издржавање породице. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Ескија Шерифе. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-30543/13 05. септембра 2013. године Сарајево Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Др Златко Лагумџија, с. р.

ОДЛУКУ

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 35

obustava isplate plaće u periodu od najmanje dva do najviše 30 dana". Član 8. Iza člana 52. dodaju se novi članovi 52.a. i 52.b., koji glase: "Član 52.a. Novčana kazna do 30% od osnovne plaće zaposlenika na period do šest mjeseci izvršava se tako što upravnik Zavoda uručuje pravosnažnu odluku o izrečenoj disciplinskoj kazni zaposleniku, te obustavom iznosa od neto plaće za vrijeme trajanja ove kazne. Član 52.b. Suspenzija prava na povećanje plaće u periodu najduže do dvije godine izvršava se tako što upravnik Zavoda uručuje pravosnažnu odluku o izrečenoj disciplinskoj kazni zaposleniku, te odlaganjem prava na povećanje plaće u određenom periodu." Član 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 06 02-3-4370/13 Ministar 29. augusta 2013. godine Bariša Čolak, s. r. Sarajevo Na temelju članka 31. Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 12/10), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Pravilniku o disciplinskom postupku za povrede službene dužnosti u zavodima za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 82/05) naziv petog dijela mijenja se i glasi: "DIO PETI - DISCIPLINSKE MJERE I DISCIPLINSKE KAZNE". Članak 2. Članak 36. mijenja se i glasi: "Zbog povrede službene dužnosti, zaposleniku se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere i disciplinske kazne, i to: a) opomena; b) javna opomena; c) suspenzija s radnog mjesta i obustava isplate plaće u razdoblju od najmanje dva do najviše trideset dana; d) novčana kazna do 30% od osnovne plaće zaposlenika na razdoblje do šest mjeseci; e) suspenzija prava na povećanje plaće u razdoblju najdulje do dvije godine; f) degradiranje na niže radno mjesto; g) prestanak radnog odnosa." Članak 3. Članak 37. mijenja se i glasi: "1) Disciplinske mjere opomena i javna opomena se izriču za lakše povrede službene dužnosti iz članka 5. ovog Pravilnika. 2) Disciplinske kazne suspenzija s radnog mjesta i obustava isplate plaće u razdoblju od najmanje dva do najviše trideset dana, novčana kazna do 30% od osnovne plaće

PRAVILNIK

zaposlenika na razdoblje do šest mjeseci, suspenzija prava na povećanje plaće u razdoblju najdulje do dvije godine, degradiranje na niže radno mjesto i prestanak radnog odnosa se izriču za teže povrede službene dužnosti iz članka 4. ovog Pravilnika." Članak 4. Naziv sedmog dijela mijenja se i glasi: "DIO SEDMI IZVRŠAVANJE IZREČENIH DISCIPLINSKIH MJERA I DISCIPLINSKIH KAZNI". Članak 5. Članak 50. mijenja se i glasi: "Izrečene disciplinske mjere i disciplinske kazne se izvršavaju kada postanu pravomoćne." Članak 6. U članku 51. riječi "pismena opomena i pismeni ukor" zamjenjuju se riječima "opomena i javna opomena". Članak 7. U članku 52. stavku 1. riječi "Kaznena suspenzija s radnog mjesta i plaće u razdoblju od 2 (dva) do 30 (trideset) dana" zamjenjuju se riječima "Suspenzija s radnog mjesta i obustava isplate plaće u razdoblju od najmanje dva do najviše trideset dana". Članak 8. Iza članka 52. dodaju se novi članci 52.a i 52.b koji glase: Članak 52.a "Novčana kazna do 30% od osnovne plaće zaposlenika na razdoblje do šest mjeseci izvršava se tako što upravnik Zavoda uručuje pravomoćnu odluku o izrečenoj disciplinskoj kazni zaposleniku, te obustavom iznosa od neto plaće za vrijeme trajanja ove kazne." Članak 52.b "Suspenzija prava na povećanje plaće u razdoblju najdulje do dvije godine izvršava se tako što upravnik Zavoda uručuje pravomoćnu odluku o izrečenoj disciplinskoj kazni zaposleniku, te odlaganjem prava na povećanje plaće u određenom razdoblju." Članak 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 06 02-3-4370/13 Ministar 29. kolovoza 2013. godine Bariša Čolak, v. r. Sarajevo Нa oснoву члaнa 31. Зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe o извршeњу кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa Прeчишћeни тeкст ("Службeни глaсник БиХ", брoj 12/10), министaр прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe дoнoси O ИЗMJEНAMA И ДOПУНAMA ПРAВИЛНИKA O ДИСЦИПЛИНСKOM ПOСTУПKУ ЗA ПOВРEДE СЛУЖБEНE ДУЖНOСTИ У ЗAВOДИMA ЗA ИЗВРШEЊE KРИВИЧНИХ СAНKЦИJA, ПРИTВOРA И ДРУГИХ MJEРA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE Члaн 1. У Прaвилнику o дисциплинскoм пoступку зa пoврeдe службeнe дужнoсти у Зaвoдимa зa извршeњe кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa Бoснe и Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", брoj 82/05), Нaзив диjeлa пeтoг миjeњa сe и глaси: "ДИO ПETИ – ДИСЦИПЛИНСKE MJEРE И ДИСЦИПЛИНСKE KAЗНE"

ПРAВИЛНИK

Broj 71 - Strana 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Члaн 2. Члaн 36. миjeњa сe и глaси: "Збoг пoврeдe службeнe дужнoсти, зaпoслeнику сe мoгу изрeћи слиjeдeћe дисциплинскe мjeрe и дисциплинскe кaзнe, и тo: а) oпoмeнa; b) jaвнa oпoмeнa; c) суспeнзијa с рaднoг мjeстa и oбустaвa исплaтe плaћe у пeриoду oд нajмaњe двa дo нajвишe 30 дaнa; d) нoвчaнa кaзнa дo 30% oд oснoвнe плaћe зaпoслeникa нa пeриoд дo шeст мjeсeци; e) суспeнзиja прaвa нa пoвeћaњe плaћe у пeриoду нajдужe дo двиje гoдинe; f) дeгрaдирaњe нa нижe рaднo мjeстo; g) прeстaнaк рaднoг oднoсa." Члaн 3. Члaн 37. миjeњa сe и глaси: "(1) Дисциплинскe мjeрe oпoмeнa и jaвнa oпoмeнa сe изричу зa лaкшe пoврeдe службeнe дужнoсти из члaнa 5. oвoг Прaвилникa. (2) Дисциплинскe кaзнe суспeнзиja с рaднoг мjeстa и oбустaвa исплaтe плaћe у пeриoду oд нajмaњe двa дo нajвишe 30 дaнa, нoвчaнa кaзнa дo 30% oд oснoвнe плaћe зaпoслeникa нa пeриoд дo шeст мjeсeци, суспeнзиja прaвa нa пoвeћaњe плaћe у пeриoду нajдужe дo двиje гoдинe, дeгрaдирaњe нa нижe рaднo мjeстo и прeстaнaк рaднoг oднoсa сe изричу зa тeжe пoврeдe службeнe дужнoсти из члaнa 4. oвoг Прaвилникa." Члaн 4. Нaзив диjeлa сeдмoг миjeњa сe и глaси: "ДИO СEДMИ – ИЗВРШAВAЊE ИЗРEЧEНИХ ДИСЦИПЛИНСKИХ MJEРA И ДИСЦИПЛИНСKИХ KAЗНИ" Члaн 5. Члaн 50. миjeњa сe и глaси: "Изрeчeнe дисциплинскe мjeрe и дисциплинскe кaзнe сe извршaвajу кaдa пoстaну прaвoснaжнe." Члaн 6. У члaну 51. риjeчи "писмeнa oпoмeнa и писмeни укoр" зaмjeњуjу сe риjeчимa "oпoмeнa и jaвнa oпoмeнa". Члaн 7. У члaну 52. у стaву 1. риjeчи "Kaзнeнa суспeнзиja сa рaднoг мjeстa и плaћe у пeриoду oд 2 (двa) дo 30 (тридeсeт) дaнa" зaмjeњуjу сe риjeчимa: "Суспeнзиja с рaднoг мjeстa и oбустaвa исплaтe плaћe у пeриoду oд нajмaњe двa дo нajвишe 30 дaнa". Члaн 8. Изa члaнa 52. дoдajу сe нoви члaнoви 52.a. и 52.б., кojи глaсe: "Члaн 52.a. Нoвчaнa кaзнa дo 30% oд oснoвнe плaћe зaпoслeникa нa пeриoд дo шeст мjeсeци извршaвa сe тaкo штo упрaвник Зaвoдa уручуje прaвoснaжну oдлуку o изрeчeнoj дисциплинскoj кaзни зaпoслeнику, тe oбустaвoм изнoсa oд нeтo плaћe зa вриjeмe трajaњa oвe кaзнe. Члaн 52.б. Суспeнзиja прaвa нa пoвeћaњe плaћe у пeриoду нajдужe дo двиje гoдинe извршaвa сe тaкo штo упрaвник Зaвoдa уручуje прaвoснaжну oдлуку o изрeчeнoj дисциплинскoj кaзни зaпoслeнику, тe oдлaгaњeм прaвa нa пoвeћaњa плaћe у oдрeђeнoм пeриoду."

Члaн 9. Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу у рoку oд 8 (oсaм) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику БиХ". Брoj 06 02-3-4370/13 Министар 29. aвгуста 2013. гoдинe Бaришa Чoлaк, с. р. Сaрajeвo

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK 971

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 5. septembra 2013. godine, donijela je

O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA VLASTITE POTREBE 1. Društvu "Steelmin BH" d.o.o. Jajce izdaje se privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe. 2. Licenca iz tačke 1. ove odluke izdaje se za period od 6. septembra 2013. godine do 5. septembra 2015. godine. 3. Sastavni dio Odluke je privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe koja sadrži Uvjete za korištenje privremene licence. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta. Obrazloženje "Steelmin BH" d.o.o. Jajce (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe, zaprimljen pod brojem 05-28-12-206/13 od 14. maja 2013. godine. Shodno članu 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe potrebna je licenca DERK-a, a podnosilac zahtjeva je dužan zadovoljiti uvjete i kriterije za dobijanje licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. Zahtjev je podnijet na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili predočeni naknadno na zahtjev DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu, o čemu je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj 05-28-12206-6/13 od 13. juna 2013. godine. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva DERK je 15. juna 2013. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 29. juna 2013. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence.

ODLUKU

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH 3.

Broj 71 - Strana 37

DERK je konstatirao da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu privremene licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidiralo svoj interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača. DERK je izvršio provjeru podataka, dokumenata i informacija priloženih uz zahtjev i utvrdio da isti svjedoče o tehničkim, pravnim i finansijskim mogućnostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom, pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine za vlastite potrebe. DERK je stoga pripremio Nacrt Odluke o izdavanju privremene licence čiji je sastavni dio licenca sa uvjetima za korištenje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe. Ovi dokumenti su od 1. augusta 2013. godine učinjeni dostupnim podnosiocu zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prilika da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 6. augusta 2013. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na internet stranici DERK-a. Kako su na održanoj općoj raspravi izostali bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda i dostavljen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a, broj: 05-28-12-206-17/13 od 9. augusta 2013. godine. Ni u ostavljenom roku do 17. augusta 2013. godine podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar pa je bilo osnovano zaključiti da prijedlog DERK-a smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne enegije u BiH i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju. Na osnovu svega naprijed izloženog, DERK je odlučio da podnosiocu zahtjeva izda privremenu licencu za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe. U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-12-206-18/13 5. septembra 2013. godine Predsjedavajući Komisije Tuzla Mirsad Salkić, s. r. Na temelju čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), članka 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i članka 16. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine, donijela je O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA VLASTITE POTREBE Društvu "Steelmin BH" d.o.o. Jajce izdaje se privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe. Licenca iz točke 1. ove odluke izdaje se za razdoblje od 6. rujna 2013. godine do 5. rujna 2015. godine.

ODLUKU

1. 2.

Sastavni dio Odluke je privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja sadrži Uvjete za korištenje privremene licence. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta. Obrazloženje "Steelmin BH" d.o.o. Jajce (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe, zaprimljen pod brojem 05-28-12-206/13 od 14. svibnja 2013. godine. Shodno članku 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe potrebna je licenca DERK-a, a podnositelj zahtjeva je dužan zadovoljiti uvjete i kriterije za dobivanje licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. Zahtjev je podnijet na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili predočeni naknadno na zahtjev DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu, o čemu je obavijestio podnositelja zahtjeva svojim aktom broj 05-2812-206-6/13 od 13. lipnja 2013. godine. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva DERK je 15. lipnja 2013. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 29. lipnja 2013. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence. DERK je konstatirao da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu privremene licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koja osoba kandidirala svoj interes da sudjeluje u postupku u svojstvu umješača. DERK je izvršio provjeru podataka, dokumenata i informacija priloženih uz zahtjev i utvrdio da isti svjedoče o tehničkim, pravnim i financijskim mogućnostima podnositelja zahtjeva da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom, pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine za vlastite potrebe. DERK je stoga pripremio Nacrt Odluke o izdavanju privremene licence čiji je sastavni dio licenca sa uvjetima za korištenje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe. Ovi dokumenti su od 1. kolovoza 2013. godine učinjeni dostupnim dostupnim podnositelju zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prigoda da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 6. kolovoza 2013. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na mrežnoj stranici DERK-a. Kako su na održanoj općoj raspravi izostali bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda i dostavljen podnositelju zahtjeva aktom DERK-a, broj 05-28-12-206-17/13 od 9. kolovoza 2013. godine. Ni u ostavljenom roku do 17. kolovoza 2013. godine podnositelj zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar pa je bilo osnovano zaključiti da prijedlog DERK–a smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru

Broj 71 - Strana 38

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

i operatoru sustava električne enegije u BiH i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju. Na temelju svega naprijed izloženog, DERK je odlučio da podnositelju zahtjeva izda privremenu licencu za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe. U skladu sa člankom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-12-206-18/13 5. rujna 2013. godine Predsjedatelj Komisije Tuzla Mirsad Salkić, v. r. На основу чл. 4.2, 4.7. и 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију ("Службени гласник БиХ", број 2/05) и члана 16. Правилника о лиценцама ("Службени гласник БиХ", број 87/12), Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 5. септембра 2013. године, донијела је О ИЗДАВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ДЈЕЛАТНОСТ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 1. Друштву "Steelmin BH" д.о.о. Јајце издаје се привремена лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе. 2. Привремена лиценца из тачке 1. ове одлуке издаје се за период од 6. септембра 2013. године до 5. септембра 2015. године. 3. Саставни дио Одлуке је привремена лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом за властите потребе која садржи Услове за коришћење привремене лиценце. 4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику БиХ" и службеним гласилима ентитета. Образложење "Steelmin BH" д.о.о. Јајце (у даљњем тексту: подносилац захтјева) поднио је Државној регулаторној комисији за електричну енергију (у даљњем тексту: ДЕРК) захтјев за издавање лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе, запримљен под бројем: 05-28-12-206/13 од 14. маја 2013. године. Сходно члану 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе потребна је лиценца ДЕРК-а, а подносилац захтјева је дужан задовољити услове и критеријуме за добијање лиценце које својим правилима и прописима одреди ДЕРК. Захтјев је поднијет на прописаним обрасцима, са доказом о претходно извршеној уплати накнаде за рјешавање захтјева и релевантним документима који су, поднијети уз захтјев или предочени накнадно на захтјев

ОДЛУКУ

ДЕРК-а, омогућили ДЕРК-у да разумије, разматра и одлучује о поднијетом захтјеву, о чему је обавијестио подносиoca захтјева својим актом број 05-28-12-206-6/13 од 13. јуна 2013. године. По прегледу и провјери свих формалних елемената захтјева ДЕРК је 15. јуна 2013. године објавио у дневним новинама и на својој интернет страници кратко обавјештење за јавност сумирајући захтјев за лиценцу и одредио рок до 29. јуна 2013. године за достављање коментара јавности на поднијети захтјев за издавање лиценце. ДЕРК је констатовао да нису достављани коментари јавности у вези поднијетог захтјева за додјелу привремене лиценце, нити је на јавни позив ДЕРК-а било које лице кандидовало свој интерес да учествује у поступку у својству умјешача. ДЕРК је извршио провјеру података, докумената и информација приложених уз захтјев и утврдио да исти свједоче о техничким, правним и финансијским могућностима подносиоца захтјева да испуни све критеријуме, услове и стандарде прописане законом, правилима и прописима ДЕРК-а за додјелу лиценце за обављање дјелатности међународне трговине за сопствене потребе. ДЕРК је стога припремио Нацрт Одлуке о издавању привремене лиценце чији је саставни дио лиценца са условима за коришћење привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе. Ови документи су од 1. августа 2013. године учињени доступним подносиоцу захтјева, као и свим другим заинтересованим члановима јавности, а омогућена им је прилика да изнесу своје коментаре и на општој расправи обављеној 6. августа 2013. године у сједишту ДЕРК-а у Тузли, уз претходну објаву одговарајућег обавјештења у дневним новинама и објаву документа на интернет страници ДЕРК-а. Како су на одржаној општој расправи изостали било чији коментари који су могли утицати да неки од услова за коришћење лиценце буду уређени на другачији начин, припремљен је приједлог да се затражена лиценца изда и достављен подносиоцу захтјева актом ДЕРК-а, број 05-2812-206-17/13 од 9. августа 2013. године. Ни у остављеном року до 17. августа 2013. године подносилац захтјева није истакао било какав коментар па је било основано закључити да приједлог ДЕРК-а сматра сачињеним у складу са Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енегије у БиХ и подзаконским прописима који регулишу предметну материју. На основу свега напријед изложеног, ДЕРК је одлучио да подносиоцу захтјева изда привремену лиценцу за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе. У складу са чланом 9.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини, против ове одлуке може се покренути поступак пред Судом Босне и Херцеговине подношењем тужбе у року од 60 дана од дана објављивања ове одлуке. Број 05-28-12-206-18/13 5. септембра 2013. године Предсједавајући Комисијe Тузла Мирсад Салкић, с. р.

972

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 39

električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 5. septembra 2013. godine, donijela je O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 1. Izdaje se privremena licenca preduzeću "Elektro energija BH" d.o.o. Banja Luka za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 2. Licenca iz tačke 1. ove odluke izdaje se za period od 6. septembra 2013. godine do 5. septembra 2015. godine. 3. Sastavni dio Odluke je privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja sadrži Uvjete za korištenje privremene licence. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta. Obrazloženje "Elektro energija BH" d.o.o. Banja Luka (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijela je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, zaprimljen pod brojem 05-28-12-217/13 od 27. maja 2013. godine. Shodno članu 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) za aktivnost međunarodne trgovine električnom energijom potrebna je licenca DERK-a, a podnosilac zahtjeva je dužan zadovoljiti uvjete i kriterije za dobijanje licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. Zahtjev je podnijet na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili predočeni naknadno na zahtjev DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu, o čemu je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-2812-217-5/13 od 24. juna 2013. godine. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva DERK je najprije 21. januara 2013. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 10. jula 2013. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence. DERK je konstatirao da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu privremene licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidiralo svoj interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača. DERK je izvršio provjeru podataka, dokumenata i informacija priloženih uz zahtjev i utvrdio da isti svjedoče o tehničkim, pravnim i finansijskim mogućnostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom, pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine. DERK je stoga pripremio Nacrt Odluke o izdavanju privremene licence čiji je sastavni dio licenca sa uvjetima za korištenje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. Ovi dokumenti su od 13. augusta 2013. godine učinjeni dostupnim podnosiocu zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prilika da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 19. augusta 2013. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz

ODLUKU

prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na internet stranici DERK-a. Kako su na održanoj općoj raspravi izostali bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda i dostavljen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a, broj 05-28-12-217-17/13 od 21. augusta 2013. godine. Ni u ostavljenom roku do 29. augusta 2013. godine podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar pa je bilo osnovano zaključiti da prijedlog DERK-a smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne enegije u BiH i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju. Na osnovu svega naprijed izloženog, te respektirajući i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno ishodio dozvolu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, rješenjem broj 01285-14/13 od 27. augusta 2013. godine, DERK je odlučio kao u dispozitivu ove odluke. U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-12-217-19/13 Predsjedavajući Komisije 5. septembra 2013. godine Mirsad Salkić, s. r. Tuzla Na temelju čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), članka 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i članka 16. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine, donijela je O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 1. Izdaje se privremena licenca poduzeću "Elektro energija BH" d.o.o. Banja Luka za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 2. Licenca iz točke 1. ove odluke izdaje se za razdoblje od 6. rujna 2013. godine do 5. rujna 2015. godine. 3. Sastavni dio Odluke je privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja sadrži Uvjete za korištenje privremene licence. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta. Obrazloženje "Elektro energija BH" d.o.o. Banja Luka (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijela je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, zaprimljen pod brojem 05-28-12-217/13 od 27. svibnja 2013. godine. Shodno članku 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) za aktivnost međunarodne trgovine električnom energijom potrebna je licenca DERK-a, a

ODLUKU

Broj 71 - Strana 40

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

podnositelj zahtjeva je dužan zadovoljiti uvjete i kriterije za dobivanje licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. Zahtjev je podnijet na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili predočeni naknadno na zahtjev DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu, o čemu je obavijestio podnositelja zahtjeva svojim aktom broj 05-2812-217-5/13 od 24. lipnja 2013. godine. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva DERK je najprije 21. siječnja 2013. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 10. srpnja 2013. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence. DERK je konstatirao da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu privremene licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koja osoba kandidirala svoj interes da sudjeluje u postupku u svojstvu umješača. DERK je izvršio provjeru podataka, dokumenata i informacija priloženih uz zahtjev i utvrdio da isti svjedoče o tehničkim, pravnim i financijskim mogućnostima podnositelja zahtjeva da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom, pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine. DERK je stoga pripremio Nacrt Odluke o izdavanju privremene licence čiji je sastavni dio licenca sa uvjetima za korištenje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. Ovi dokumenti su od 13. kolovoza 2013. godine učinjeni dostupnim dostupnim podnositelju zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prigoda da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 19. kolovoza 2013. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na mrežnoj stranici DERK-a. Kako su na održanoj općoj raspravi izostali bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda i dostavljen podnositelju zahtjeva aktom DERK-a, broj 05-28-12-217-17/13 od 21. kolovoza 2013. godine. Ni u ostavljenom roku do 29. kolovoza 2013. godine podnositelj zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar pa je bilo osnovano zaključiti da prijedlog DERK-a smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne enegije u BiH i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju. Na temelju svega naprijed izloženog, te respektirajući i dokaz da je podnositelj zahtjeva prethodno ishodio dozvolu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za obavljanje djelatnosti trgovine i opskrbe električnom energijom na teritoriju Bosne i Hercegovine, broj: rješenjem broj 01-28514/13 od 27. kolovoza 2013. godine, DERK je odlučio kao u izreci ove odluke. U skladu sa člankom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-12-217-19/13 5. rujna 2013. godine Predsjedatelj Komisije Tuzla Mirsad Salkić, v. r.

На основу чл. 4.2, 4.7. и 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију ("Службени гласник БиХ", број 2/05) и члана 16. Правилника о лиценцама ("Службени гласник БиХ", број 87/12), Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 5. септембра 2013. године, донијела је О ИЗДАВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ДЈЕЛАТНОСТ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 1. Издаје се привремена лиценца предузећу "Електро енергија БХ" д.о.о. Бања Лука за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом. 2. Привремена лиценца из тачке 1. ове одлуке издаје се за период од 6. септембра 2013. године до 5. септембра 2015. године. 3. Саставни дио Одлуке је привремена лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом која садржи Услове за коришћење привремене лиценце. 4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику БиХ" и службеним гласилима ентитета. Образложење "Електро енергија БХ" д.о.о. Бања Лука (у даљњем тексту: подносилац захтјева) поднијела је Државној регулаторној комисији за електричну енергију (у даљњем тексту: ДЕРК) захтјев за издавање лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, запримљeн под брoјeм: 05-28-12-217/13 од 27. маја 2013. године. Сходно члану 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) за активност међународне трговине електричном енергијом потребна је лиценца ДЕРК-а, а подносилац захтјева је дужан задовољити услове и критеријуме за добијање лиценце које својим правилима и прописима одреди ДЕРК. Захтјев је поднијет на прописаним обрасцима, са доказом о претходно извршеној уплати накнаде за рјешавање захтјева и релевантним документима који су, поднијети уз захтјев или предочени накнадно на захтјев ДЕРК–а, омогућили ДЕРК–у да разумије, разматра и одлучује о поднијетом захтјеву, о чему је обавијестио подносиoca захтјева својим актом број: 05-28-12-217-5/13 од 24. јуна 2013. године. По прегледу и провјери свих формалних елемената захтјева ДЕРК је најприје 21. јануара 2013. године објавио у дневним новинама и на својој интернет страници кратко обавјештење за јавност сумирајући захтјев за лиценцу и одредио рок до 10. јула 2013. године за достављање коментара јавности на поднијети захтјев за издавање лиценце. ДЕРК је констатовао да нису достављани коментари јавности у вези поднијетог захтјева за додјелу привремене лиценце, нити је на јавни позив ДЕРК-а било које лице кандидовало свој интерес да учествује у поступку у својству умјешача.

ОДЛУКУ

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 41

ДЕРК је извршио провјеру података, докумената и информација приложених уз захтјев и утврдио да исти свједоче о техничким, правним и финансијским могућностима подносиоца захтјева да испуни све критеријуме, услове и стандарде прописане законом, правилима и прописима ДЕРК-а за додјелу лиценце за обављање дјелатности међународне трговине. ДЕРК је стога припремио Нацрт Одлуке о издавању привремене лиценце чији је саставни дио лиценца са условима за коришћење привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом. Ови документи су од 13. августа 2013. године учињени доступним подносиоцу захтјева, као и свим другим заинтересованим члановима јавности, а омогућена им је прилика да изнесу своје коментаре и на општој расправи обављеној 19. августа 2013. године у сједишту ДЕРК-а у Тузли, уз претходну објаву одговарајућег обавјештења у дневним новинама и објаву документа на интернет страници ДЕРК-а. Како су на одржаној општој расправи изостали било чији коментари који су могли утицати да неки од услова за коришћење лиценце буду уређени на другачији начин, припремљен је приједлог да се затражена лиценца изда и достављен подносиоцу захтјева актом ДЕРК-а, број 05-2812-217-17/13 од 21. августа 2013. године. Ни у остављеном року до 29. августа 2013. године подносилац захтјева није истакао било какав коментар па је било основано закључити да приједлог ДЕРК-а сматра сачињеним у складу са Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енегије у БиХ и подзаконским прописима који регулишу предметну материју. На основу свега напријед изложеног, те респектујући доказ да је подносилац захтјева претходно исходио дозволу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, рјешењем број 01-285-14/13 од 27. августа 2013. године, ДЕРК је одлучио као у диспозитиву ове одлуке. У складу са чланом 9.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини, против ове одлуке може се покренути поступак пред Судом Босне и Херцеговине подношењем тужбе у року од 60 дана од дана објављивања ове одлуке. Број 05-28-12-217-19/13 5. септембра 2013. године Тузла Предсједавајући Комисије Мирсад Салкић, с. р.

POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA AUGUST 2013. GODINE I 1. MIRJANA JOVIČIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik - prevodilac u Odsjeku za stručne poslove za potrebe agenta Vijeća ministara - Ured agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, počev od 01.09.2013. godine. 2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika. Broj 03-34-2-195-6/13 Direktor 04. septembra 2013. godine Neven Akšamija, s. r. Sarajevo Na temelju članka 29. stavak (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u svezi s člankom 28. stavak (5) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM NATJEČAJIMA ZA KOLOVOZ 2013. GODINE I 1. MIRJANA JOVIČIĆ, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik - prevoditelj u Odsjeku za stručne poslove za potrebe zastupnika Vijeća ministara - Ured zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava, počev od 01.09.2013. godine. 2. Državnom službeniku iz točke 1. pripada plaća iz B3 platnog razreda državnih službenika. Broj 03-34-2-195-6/13 Direktor 04. rujna 2013. godine Neven Akšamija, v. r. Sarajevo На основу члана 29. став (4) Одлуке о начину полагања јавног и стручног испита ("Службени гласник БиХ", бр. 96/07, 43/10 и 103/12), а у вези са чланом 28. став (5) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 и 40/12), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, по службеној дужности, објављује ПОСТАВЉЕНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ПО ЈАВНИМ ОГЛАСИМА ЗА АВГУСТ 2013. ГОДИНЕ I 1. МИРЈАНА ЈОВИЧИЋ, поставља се на радно мјесто стручни савјетник - преводилац у Одсјеку за стручне послове за потребе агента Савјета министара - Уред агента Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права, почев од 01.09.2013. године. 2. Државном службенику из тачке 1. припада плата из Б3 платног разреда државних службеника. Број 03-34-2-195-6/13 04. септембрa 2013. године Директор Сарајево Невен Акшамија, с. р.

PREGLED

PREGLED

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE 973
Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav (5) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje

ПРЕГЛЕД

Broj 71 - Strana 42

SLUŽBENI GLASNIK BiH (3)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 974

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) i člana 39. stav 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije na 66. sjednici, održanoj 20.06.2013. godine, usvojilo je

(1)

O NAKNADAMA ZA DOZVOLE ZA KORIŠTENJE BLOKOVA TELEFONSKIH BROJEVA, POJEDINAČNIH NEGEOGRAFSKIH BROJEVA, KRATKIH BROJEVA I KODOVA ZA POTREBE MREŽE I SIGNALIZACIJU Član 1. (Predmet) (1) Pravilom o naknadama za dozvole za korištenje blokova telefonskih brojeva, pojedinačnih negeografskih brojeva, kratkih brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju u javnoj telefonskoj mreži (u daljem tekstu: Pravilo), propisuju se iznosi naknada i uvjeti plaćanja naknada za dozvole za korištenje telefonske numeracije i kodova u javnoj telefonskoj mreži u Bosni i Hercegovini. (2) Pojam "dozvola" u smislu ovog Pravila javna je isprava koju dodjeljuje Agencija, a kojom pravno lice stječe pravo da koristi blokove telefonskih brojeva ili pojedinačne negeografske brojeve ili kratke brojeve ili kodove za potrebe mreže i signalizaciju. (3) Pojam "numeracija" korišten u ovom Pravilu označava blokove telefonskih brojeva, pojedinačne negeografske brojeve, kratke brojeve i kodove za potrebe mreže i signalizaciju. Član 2. (Obaveza plaćanja) (1) Obaveza plaćanja naknade za dozvolu počinje teći od dana početka korištenja prava iz dozvole i traje do dana ukidanja dozvole, ili dana prestanka važenja dozvole. (2) Naknada za dozvolu plaća se po računu koji korisniku dozvole izdaje Agencija. (3) Korisnik dozvole dužan je plaćanje naknade za dozvolu vršiti uredno za sve vrijeme trajanja dozvole. Agencija je ovlaštena preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti, radi naplate neizmirenog duga, što uključuje i pravo na ukidanje izdate dozvole. (4) Ukoliko korisnik dozvole ne podnese pismeni zahtjev za odustajanje od korištenja dijela numeracije dodijeljene dozvolom ili izjavu o prestanku korištenja dozvole 30 dana prije početka nastupajućeg obračunskog perioda, obavezan je platiti naknadu za upotrebu dodijeljene numeracije za sljedeći obračunski period. Član 3. (Naknada za vođenje postupka) (1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole, zahtjeva za izmjenu u korištenju dodijeljene numeracije, pod čim se podrazumijeva zahtjev za dodjelom nove numeracije ili odustajanje od korištenja dodijeljene numeracije, te zahtjeva za prijenos dozvole sa pravnog lica nosioca dozvole na drugo pravno lice, dužan je izvršiti jednokratnu uplatu naknade za troškove vođenja postupka u skladu sa Tabelom 2. člana 10. ovog Pravila što se nalaže zaključkom Agencije. (2) U slučaju da podnosilac zahtjeva ne postupi po zaključku iz stava (1) ovog člana, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, na šta će biti izričito upozoren tim zaključkom.

PRAVILO 70/2013

(2) (3)

(4)

(1)

(2)

(1) (2)

(1)

(2)

(3)

Na postupak po izjavi o prestanku korištenja dozvole ne naplaćuje se posebna naknada niti administrativna taksa na zahtjev, ali na žalbu protiv akta donesenog po takvoj izjavi plaća se propisana administrativna taksa na žalbu. Član 4. (Prvo plaćanje naknade za korištenje dozvole) Kada se ispune uvjeti za izdavanje dozvole, Agencija će podnosiocu zahtjeva ispostaviti račun za plaćanje prvog iznosa naknade za korištenje dozvole. Naknada za korištenje dozvole se obračunava za period od prvog dana korištenja prava iz dozvole do kraja obračunskog perioda tekuće godine. Po prijemu dokaza o izvršenoj uplati prvog iznosa naknade za korištenje dozvole, Agencija će podnosiocu zahtjeva izdati dozvolu. U slučaju da podnosilac zahtjeva ne izvrši uplatu u roku određenom računom iz stava (1) ovog člana, Agencija će donijeti rješenje kojim odbija zahtjev za izdavanje dozvole. Uplaćene naknade za administrativne troškove postupka izdavanja dozvole su nepovratne. Član 5. (Plaćanje naknade) Godišnja naknada za dozvolu plaća se na sljedeći način: a) Jednokratno do ukupnog iznosa od 2.000,00 KM na ime svih naknada za dozvole iz ovog Pravila, sa dospijećem plaćanja na dan 31. januara tekuće godine; b) U dva jednaka iznosa, ako ukupan iznos svih naknada za dozvole iz ovog Pravila iznosi od 2.000,00 KM do 4.000,00 KM sa dospijećem plaćanja na dan 31. januara i 31. jula tekuće godine; c) U četiri jednaka iznosa, ako je ukupan iznos svih naknada za dozvole iz ovog Pravila preko 4.000,00 KM, sa dospijećem plaćanja na dan 31. januara, 30. aprila, 31. jula i 31. oktobra tekuće godine. Godišnja naknada za dozvolu plaća se po računu koji korisniku dostavlja Agencija, a u skladu sa uputstvima koja su data u računu. Član 6. (Prigovor na račun) Korisnik dozvole može uložiti prigovor na izdati račun. Rok za ulaganje prigovora je 14 dana od dana prijema računa. U slučaju da korisnik dozvole izvrši povrat računa, takve radnje ne proizvode pravno djelovanje, a izvršena dostava smatra se urednom. Član 7. (Ukidanje dozvole zbog neplaćanja) U slučaju da istekom roka za plaćanje korisnik dozvole nije uplatio naknadu za korištenje dozvole, Agencija će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o ukidanju dozvole kojim će utvrditi datum prestanka važenja dozvole, kao i druge tehničke detalje u vezi s prestankom korištenja numeracije. Rješenje iz stava (1) ovog člana dostavlja se korisniku dozvole i operatoru kod kojeg je priključena terminalna oprema, a istim će se naložiti operatorima fiksnih i mobilnih javnih telefonskih usluga kod kojih su aktivirani telefonski brojevi, kratki brojevi ili kodovi dodijeljeni dozvolom, da tehnički onemoguće korištenje istih. Na osnovu datuma prestanka važenja dozvole po rješenju iz stava (1) ovog člana, Agencija će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak radi naplate dugovanja, te će o iznosu

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH (2)

Broj 71 - Strana 43

neizmirenog duga i drugim pitanjima naplate duga riješiti posebnim rješenjem. (4) Rješenje iz stava (1) ovog člana dostavlja se na adresu poslovanja korisnika dozvole upisanu u sudski registar društva ili registar nadležnog organa, drugu adresu koju je prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu dozvole naznačio korisnik dozvole, a u slučaju nemogućnosti dostave na takvu adresu dostava će se izvršiti putem oglasne ploče Agencije. Član 8. (Prestanak važenja dozvole po izjavi) (1) Po izjavi korisnika dozvole da prestaje sa korištenjem dozvole, Agencija će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će oglasiti da je dozvola prestala važiti sa danom određenim tim rješenjem. (2) Posebnim rješenjem naložit će se plaćanje naknade za korištenje dozvole obračunate u skladu sa rješenjem iz stava (1) ovog člana i sa stavom 4, člana 2. (3) Danom prestanka važenja dozvole prestaje važiti i pravo korištenja dodijeljene numeracije bez obzira da li je za dozvolu plaćena naknada. Član 9. (Uplaćene naknade) Za dozvolu koja prestaje važiti uplaćene naknade se ne vraćaju. Član 10. (Iznosi naknada) (1) Iznosi godišnjih naknada za korištenje dozvole određeni su Tabelom 1. Tabela 1.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Naziv Blok od 10.000 brojeva u fiksnoj mreži Rezervacija bloka od 10.000 brojeva u fiksnoj mreži Blok od 1.000 brojeva u fiksnoj mreži Rezervacija bloka od 1.000 brojeva u fiksnoj mreži Blok od 1.000 negeografskih brojeva u fiksnoj mreži Rezervacija bloka od 1.000 negeografskih brojeva u fiksnoj mreži Blok od 100 negeografskih brojeva u fiksnoj mreži Rezervacija bloka od 100 negeografskih brojeva u fiksnoj mreži Blok od 10 negeografskih brojeva u fiksnoj mreži Rezervacija bloka od 10 negeografskih brojeva u fiksnoj mreži Pojedinačni negeografski broj Rezervacija pojedinačnog negeografskog broja Pojedinačni kratki 3-cifreni broj Rezervacija za pojedinačni kratki 3-cifreni broj Pojedinačni kratki broj dužine 4 do 6 cifara Rezervacija za pojedinačni kratki broj dužine 4 do 6 cifara ISPC (Kod međunarodne signalizacione tačke) DNIC (Identifikacioni kod mreže za prijenos podataka) Kodovi (kratki brojevi) za izbor sistema za prijenos (izbor operatora) Cijena u KM/godišnje 650 325 65 32,50 7.500 3.750 5.000 2.500 750 375 150 75 14.000 7.000 1.400 700 5.000 5.000 5.000

Iznosi jednokratnih naknada za administrativne troškove postupka izdavanja dozvole određeni su Tabelom 2. Tabela 2.
Cijena u KM 50 25

R.b. Naziv 1. Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje dozvole (obračunava se po zahtjevu) 2. Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje dozvole uz ukidanje prethodne dozvole sa zadržavanjem prava na korištenje dijela prethodno dodijeljene numeracije, ili dodjelom nove uz prethodno dodijeljenu numeraciju. (obračunava se po broju novih dozvola koje se izdaju) 3. Naknada za obradu zahtjeva za prijenos dozvole sa pravnog lica nosioca dozvole na drugo pravno lice.

50

Član 11. (Prestanak važenja ranijih propisa) Danom stupanja na snagu ovog Pravila prestaju važiti sljedeći propisi: a) "Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva" CRA PRAVILO 11/2001 ("Službeni glasnik BiH", broj 13/03); b) "Odluka o izmjenama i dopunama pravila Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva" ("Službeni glasnik BiH", broj 51/06); c) "Pravilo o izmjenama i dopunama pravila Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva" CRA PRAVILO 11/2001 ("Službeni glasnik BiH", broj 105/08). Član 12. (Prelazne odredbe) (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravila prestaje primjena tačke V stav 3. i tačke VII stav 2. Dozvole za korištenje pojedinačnih telefonskih brojeva, tačke IV stav 3. i tačke V stav 2. Dozvole za korištenje kodova za potrebe mreže i signalizaciju u javnoj telefonskoj mreži i Dozvole za korištenje blokova telefonskih brojeva izdatih do dana stupanja na snagu ovog Pravila. (2) Najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravila, Agencija će donijeti odgovarajuću instrukciju usklađenu sa odredbama ovog Pravila koja će zamijeniti "Instrukciju o obrascima za podnošenje zahtjeva i obrascima dozvola za korištenje pojedinačnih telefonskih brojeva, blokova brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju" ("Službeni glasnik BiH", broj 14/09). Član 13. (Stupanje na snagu i objava) Ovo Pravilo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-02-2441-1/13 09. septembra 2013. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća Agencije Neven Tomić, s. r.

Temeljem članka 37. stavak 1. točka f) i članka 39. stavak 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije na 66. sjednici, održanoj 20.06.2013. godine, usvojilo je

Broj 71 - Strana 44

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

O NAKNADAMA ZA DOZVOLE ZA KORIŠTENJE BLOKOVA TELEFONSKIH BROJEVA, POJEDINAČNIH NEZEMLJOPISNIH BROJEVA, KRATKIH BROJEVA I KODOVA ZA POTREBE MREŽE I SIGNALIZACIJU Članak 1. (Predmet) (1) Pravilom o naknadama za dozvole za korištenje blokova telefonskih brojeva, pojedinačnih nezemljopisnih brojeva, kratkih brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju u javnoj telefonskoj mreži (u daljem tekstu: Pravilo), propisuju se iznosi naknada i uvjeti plaćanja naknada za dozvole za korištenje telefonske numeracije i kodova u javnoj telefonskoj mreži u Bosni i Hercegovini. (2) Pojam "dozvola" u smislu ovog Pravila javna je isprava koju dodjeljuje Agencija, a kojom pravna osoba stječe pravo korištenja blokova telefonskih brojeva ili pojedinačnih nezemljopisnih brojeva ili kratkih brojeva ili kodova za potrebe mreže i signalizaciju. (3) Pojam "numeracija" korišten u ovom Pravilu označava blokove telefonskih brojeva, pojedinačne nezemljopisne brojeve, kratke brojeve i kodove za potrebe mreže i signalizaciju. Članak 2. (Obveza plaćanja) (1) Obveza plaćanja naknade za dozvolu počinje teći od dana početka korištenja prava iz dozvole i traje do dana ukidanja dozvole, ili dana prestanka važenja dozvole. (2) Naknada za dozvolu plaća se po računu koji korisniku dozvole izdaje Agencija. (3) Korisnik dozvole dužan je plaćanje naknade za dozvolu vršiti uredno za sve vrijeme trajanja dozvole. Agencija je ovlaštena poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti, radi naplate neizmirenog duga, što uključuje i pravo na ukidanje izdane dozvole. (4) Ukoliko korisnik dozvole ne podnese pismeni zahtjev za odustajanje od korištenja dijela numeracije dodijeljene dozvolom ili izjavu o prestanku korištenja dozvole 30 dana prije početka nastupajućeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti naknadu za uporabu dodijeljene numeracije za sljedeće obračunsko razdoblje. Članak 3. (Naknada za vođenje postupka) (1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, zahtjeva za izmjenu u korištenju dodijeljene numeracije, pod čim se podrazumijeva zahtjev za dodjelom nove numeracije ili odustajanje od korištenja dodijeljene numeracije, te zahtjeva za prijenos dozvole sa pravne osobe nositelja dozvole na drugu pravnu osobu, dužan je izvršiti jednokratnu uplatu naknade za troškove vođenja postupka sukladno Tablici 2. članka 10. ovog Pravila što se nalaže zaključkom Agencije. (2) U slučaju da podnositelj zahtjeva ne postupi po zaključku iz stavka (1) ovog članka, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, na što će biti izričito upozoren tim zaključkom. (3) Na postupak po izjavi o prestanku korištenja dozvole ne naplaćuje se posebna naknada niti administrativna taksa na zahtjev, ali na žalbu protiv akta donesenog po takvoj izjavi plaća se propisana administrativna taksa na žalbu. Članak 4. (Prvo plaćanje naknade za korištenje dozvole) (1) Kada se ispune uvjeti za izdavanje dozvole, Agencija će podnositelju zahtjeva ispostaviti račun za plaćanje prvog iznosa naknade za korištenje dozvole. Naknada za

PRAVILO 70/2013

(2) (3)

(4)

(1)

(2)

(1) (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

korištenje dozvole se obračunava za razdoblje od prvog dana korištenja prava iz dozvole do kraja obračunskog razdoblja tekuće godine. Po prijemu dokaza o izvršenoj uplati prvog iznosa naknade za korištenje dozvole, Agencija će podnositelju zahtjeva izdati dozvolu. U slučaju da podnositelj zahtjeva ne izvrši uplatu u roku određenom računom iz stavka (1) ovog članka, Agencija će donijeti rješenje kojim odbija zahtjev za izdavanje dozvole. Uplaćene naknade za administrativne troškove postupka izdavanja dozvole su nepovratne. Članak 5. (Plaćanje naknade) Godišnja naknada za dozvolu plaća se na sljedeći način: a) Jednokratno do ukupnog iznosa od 2.000,00 KM na ime svih naknada za dozvole iz ovog Pravila, sa dospijećem plaćanja na dan 31. siječnja tekuće godine; b) U dva jednaka iznosa, ako ukupan iznos svih naknada za dozvole iz ovog Pravila iznosi od 2.000,00 KM do 4.000,00 KM sa dospijećem plaćanja na dan 31. siječnja i 31. srpnja tekuće godine; c) U četiri jednaka iznosa, ako je ukupan iznos svih naknada za dozvole iz ovog Pravila preko 4.000,00 KM, sa dospijećem plaćanja na dan 31. siječnja, 30. travnja, 31. srpnja i 31. listopada tekuće godine. Godišnja naknada za dozvolu plaća se po računu koji korisniku dostavlja Agencija, sukladno uputama koje su dane u računu. Članak 6. (Prigovor na račun) Korisnik dozvole može uložiti prigovor na izdani račun. Rok za ulaganje prigovora je 14 dana od dana prijema računa. U slučaju da korisnik dozvole izvrši povrat računa, takve radnje ne proizvode pravno djelovanje, a izvršena dostava smatra se urednom. Članak 7. (Ukidanje dozvole zbog neplaćanja) U slučaju da istekom roka za plaćanje korisnik dozvole nije uplatio naknadu za korištenje dozvole, Agencija će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o ukidanju dozvole kojim će utvrditi datum prestanka važenja dozvole, kao i druge tehničke detalje u svezi s prestankom korištenja numeracije. Rješenje iz stavka (1) ovog članka dostavlja se korisniku dozvole i operatoru kod kojeg je priključena terminalna oprema, a istim će se naložiti operatorima nepokretnih i pokretnih javnih telefonskih usluga kod kojih su aktivirani telefonski brojevi, kratki brojevi ili kodovi dodijeljeni dozvolom, da tehnički onemoguće korištenje istih. Na osnovu datuma prestanka važenja dozvole po rješenju iz stavka (1) ovog članka, Agencija će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak radi naplate dugovanja, te će o iznosu neizmirenog duga i drugim pitanjima naplate duga riješiti posebnim rješenjem. Rješenje iz stavka (1) ovog članka dostavlja se na adresu poslovanja korisnika dozvole upisanu u sudski registar društva ili registar nadležnog organa, drugu adresu koju je prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu dozvole naznačio korisnik dozvole, a u slučaju nemogućnosti dostave na takvu adresu dostava će se izvršiti putem oglasne ploče Agencije.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 71 - Strana 45

Članak 8. (Prestanak važenja dozvole po izjavi) (1) Po izjavi korisnika dozvole da prestaje sa korištenjem dozvole, Agencija će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će oglasiti da je dozvola prestala važiti sa danom određenim tim rješenjem. (2) Posebnim rješenjem naložit će se plaćanje naknade za korištenje dozvole obračunate sukladno rješenju iz stavka (1) ovog članka i sa stavkom 4, članka 2. (3) Danom prestanka važenja dozvole prestaje važiti i pravo korištenja dodijeljene numeracije bez obzira da li je za dozvolu plaćena naknada. Članak 9. (Uplaćene naknade) Za dozvolu koja prestaje važiti uplaćene naknade se ne vraćaju. Članak 10. (Iznosi naknada) (1) Iznosi godišnjih naknada za korištenje dozvole određeni su Tablicom 1. Tablica 1.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Naziv Blok od 10.000 brojeva u nepokretnoj mreži Rezervacija bloka od 10.000 brojeva u nepokretnoj mreži Blok od 1.000 brojeva u nepokretnoj mreži Rezervacija bloka od 1.000 brojeva u nepokretnoj mreži Blok od 1.000 nezemljopisnih brojeva u nepokretnoj mreži Rezervacija bloka od 1.000 nezemljopisnih brojeva u nepokretnoj mreži Blok od 100 nezemljopisnih brojeva u nepokretnoj mreži Rezervacija bloka od 100 nezemljopisnih brojeva u nepokretnoj mreži Blok od 10 nezemljopisnih brojeva u nepokretnoj mreži Rezervacija bloka od 10 nezemljopisnih brojeva u nepokretnoj mreži Pojedinačni nezemljopisni broj Rezervacija pojedinačnog nezemljopisnog broja Pojedinačni kratki 3-znamenkasti broj Rezervacija za pojedinačni kratki 3znamenkasti broj Pojedinačni kratki broj dužine 4 do 6 znamenki Rezervacija za pojedinačni kratki broj dužine 4 do 6 znamenki ISPC (Kod međunarodne signalizacijske točke) DNIC (Identifikacijski kod mreže za prijenos podataka) Kodovi (kratki brojevi) za izbor sustava za prijenos (izbor operatora) Cijena u KM/godišnje 650 325 65 32,50 7.500 3.750 5.000 2.500 750 375 150 75 14.000 7.000 1.400 700 5.000 5.000 5.000

3.

dodijeljenu numeraciju. (obračunava se po broju novih dozvola koje se izdaju) Naknada za obradu zahtjeva za prijenos dozvole sa pravne osobe nositelja dozvole na drugu pravnu osobu.

50

Članak 11. (Prestanak važenja ranijih propisa) Danom stupanja na snagu ovog Pravila prestaju važiti sljedeći propisi: a) "Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva" CRA PRAVILO 11/2001 ("Službeni glasnik BiH", broj 13/03); b) "Odluka o izmjenama i dopunama pravila Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva" ("Službeni glasnik BiH", broj 51/06); c) "Pravilo o izmjenama i dopunama pravila Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva" CRA PRAVILO 11/2001 ("Službeni glasnik BiH", broj 105/08). Članak 12. (Prijelazne odredbe) (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravila prestaje primjena točke V. stavak 3. i točke VII. stavak 2. Dozvole za korištenje pojedinačnih telefonskih brojeva, točke IV. stavak 3. i točke V. stavak 2. Dozvole za korištenje kodova za potrebe mreže i signalizaciju u javnoj telefonskoj mreži i Dozvole za korištenje blokova telefonskih brojeva izdanih do dana stupanja na snagu ovog Pravila. (2) Najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravila, Agencija će donijeti odgovarajuću instrukciju usklađenu s odredbama ovog Pravila koja će zamijeniti "Instrukciju o obrascima za podnošenje zahtjeva i obrascima dozvola za korištenje pojedinačnih telefonskih brojeva, blokova brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju" ("Službeni glasnik BiH", broj 14/09). Članak 13. (Stupanje na snagu i objava) Ovo Pravilo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Predsjedavajući Broj 01-02-2441-1/13 Vijeća Agencije 09. rujna 2013. godine Neven Tomić, v. r. Sarajevo На основу члана 37. став 1. тачка ф) и члана 39. став 1. Закона о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", број 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12), Савјет Регулаторне агенције за комуникације на 66. сједници, одржаној 20.06.2013. године, усвојио је О НАКНАДАМА ЗА ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛОКОВА ТЕЛЕФОНСКИХ БРОЈЕВА, ПОЈЕДИНАЧНИХ НЕГЕОГРАФСКИХ БРОЈЕВА, КРАТКИХ БРОЈЕВА И КОДОВА ЗА ПОТРЕБЕ МРЕЖЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ Члан 1. (Предмет) (1) Правилом о накнадама за дозволе за коришћење блокова телефонских бројева, појединачних негеографских бројева, кратких бројева и кодова за потребе мреже и сигнализацију у јавној телефонској мрежи (у даљем тексту: Правило), прописују се

ПРАВИЛО 70/2013

(2)

Iznosi jednokratnih naknada za administrativne troškove postupka izdavanja dozvole određeni su Tablicom 2. Tablica 2.
Naziv Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje dozvole (obračunava se po zahtjevu) Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje dozvole uz ukidanje prethodne dozvole sa zadržavanjem prava na korištenje dijela prethodno dodijeljene numeracije, ili dodjelom nove uz prethodno Cijena u KM 50

R.b. 1. 2.

25

Broj 71 - Strana 46

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

(2)

(3)

(1)

(2) (3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2) (3)

износи накнада и услови плаћања накнада за дозволе за коришћење телефонске нумерације и кодова у јавној телефонској мрежи у Босни и Херцеговини. Појам "дозвола" у смислу овог Правила јавна је исправа коју додјељује Агенција, а којом правно лице стиче право да користи блокове телефонских бројева или појединачне негеографске бројеве или кратке бројеве или кодове за потребе мреже и сигнализацију. Појам "нумерација" коришћен у овом Правилу означава блокове телефонских бројева, појединачне негеографске бројеве, кратке бројеве и кодове за потребе мреже и сигнализацију. Члан 2. (Обавеза плаћања) Обавеза плаћања накнаде за дозволу почиње тећи од дана почетка коришћења права из дозволе и траје до дана укидања дозволе, или дана престанка важења дозволе. Накнада за дозволу плаћа се по рачуну који кориснику дозволе издаје Агенција. Корисник дозволе дужан је плаћање накнаде за дозволу вршити уредно за све вријеме трајања дозволе. Агенција је овлашћена предузети све мјере из своје надлежности, ради наплате неизмиреног дуга, што укључује и право на укидање издате дозволе. Уколико корисник дозволе не поднесе писмени захтјев за одустајање од коришћења дијела нумерације додијељене дозволом или изјаву о престанку коришћења дозволе 30 дана прије почетка наступајућег обрачунског периода, обавезан је платити накнаду за употребу додијељене нумерације за сљедећи обрачунски период. Члан 3. (Накнада за вођење поступка) Подносилац захтјева за издавање дозволе, захтјева за измјену у коришћењу додијељене нумерације, под чим се подразумијева захтјев за додјелом нове нумерације или одустајање од коришћења додијељене нумерације, те захтјева за пренос дозволе са правног лица носиоца дозволе на друго правно лице, дужан је извршити једнократну уплату накнаде за трошкове вођења поступка у складу са табелом 2. члана 10. овог Правила што се налаже закључком Агенције. У случају да подносилац захтјева не поступи по закључку из става (1) овог члана, сматраће се да је одустао од захтјева, на шта ће бити изричито упозорен тим закључком. На поступак по изјави о престанку коришћења дозволе не наплаћује се посебна накнада нити административна такса на захтјев, али на жалбу против акта донесеног по таквој изјави плаћа се прописана административна такса на жалбу. Члан 4. (Прво плаћање накнаде за коришћење дозволе) Када се испуне услови за издавање дозволе, Агенција ће подносиоцу захтјева испоставити рачун за плаћање првог износа накнаде за коришћење дозволе. Накнада за коришћење дозволе се обрачунава за период од првог дана коришћења права из дозволе до краја обрачунског периода текуће године. По пријему доказа о извршеној уплати првог износа накнаде за коришћење дозволе, Агенција ће подносиоцу захтјева издати дозволу. У случају да подносилац захтјева не изврши уплату у року одређеном рачуном из става (1) овог члана,

(4)

(1)

(2)

(1) (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Агенција ће донијети рјешење којим одбија захтјев за издавање дозволе. Уплаћене накнаде за административне трошкове поступка издавања дозволе су неповратне. Члан 5. (Плаћање накнаде) Годишња накнада за дозволу плаћа се на сљедећи начин: a) Једнократно до укупног износа од 2.000,00 КМ на име свих накнада за дозволе из овог Правила, са доспијећем плаћања на дан 31. јануара текуће године; b) У два једнака износа, ако укупан износ свих накнада за дозволе из овог Правила износи од 2.000,00 КМ до 4.000,00 КМ са доспијећем плаћања на дан 31. јануара и 31. јула текуће године; c) У четири једнака износа, ако је укупан износ свих накнада за дозволе из овог Правила преко 4.000,00 КМ, са доспијећем плаћања на дан 31. јануара, 30. априла, 31. јула и 31. октобра текуће године. Годишња накнада за дозволу плаћа се по рачуну који кориснику доставља Агенција, а у складу са упутствима која су дата у рачуну. Члан 6. (Приговор на рачун) Корисник дозволе може уложити приговор на издати рачун. Рок за улагање приговора је 14 дана од дана пријема рачуна. У случају да корисник дозволе изврши поврат рачуна, такве радње не производе правно дејство, а извршена достава сматра се уредном. Члан 7. (Укидање дозволе због неплаћања) У случају да истеком рока за плаћање корисник дозволе није уплатио накнаду за коришћење дозволе, Агенција ће по службеној дужности донијети рјешење о укидању дозволе којим ће утврдити датум престанка важења дозволе, као и друге техничке детаље у вези с престанком коришћења нумерације. Рјешење из става (1) овог члана доставља се кориснику дозволе и оператору код којег је прикључена терминална опрема, а истим ће се наложити операторима фиксних и мобилних јавних телефонских услуга код којих су активирани телефонски бројеви, кратки бројеви или кодови додијељени дозволом, да технички онемогуће коришћење истих. На основу датума престанка важења дозволе по рјешењу из става (1) овог члана, Агенција ће по службеној дужности покренути поступак ради наплате дуговања, те ће о износу неизмиреног дуга и другим питањима наплате дуга ријешити посебним рјешењем. Рјешење из става (1) овог члана доставља се на адресу пословања корисника дозволе уписану у судски регистар друштва или регистар надлежног органа, другу адресу коју је приликом подношења захтјева за додјелу дозволе назначио корисник дозволе, а у случају немогућности доставе на такву адресу достава ће се извршити путем огласне табле Агенције.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLUŽBENI GLASNIK BiH (2)

Broj 71 - Strana 47

Члан 8. (Престанак важења дозволе по изјави) (1) По изјави корисника дозволе да престаје са коришћењем дозволе, Агенција ће по службеној дужности донијети рјешење којим ће огласити да је дозвола престала важити са даном одређеним тим рјешењем. (2) Посебним рјешењем наложиће се плаћање накнаде за коришћење дозволе обрачунате у складу са рјешењем из става (1) овог члана и са ставом 4, члана 2. (3) Даном престанка важења дозволе престаје важити и право коришћења додијељене нумерације без обзира да ли је за дозволу плаћена накнада. Члан 9. (Уплаћене накнаде) За дозволу која престаје важити уплаћене накнаде се не враћају. Члан 10. (Износи накнада) (1) Износи годишњих накнада за коришћење дозволе одређени су Табелом 1. Табела 1.
Р.б. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Назив Блок од 10.000 бројева у фиксној мрежи Резервација блока од 10.000 бројева у фиксној мрежи Блок од 1.000 бројева у фиксној мрежи Резервација блока од 1.000 бројева у фиксној мрежи Блок од 1.000 негеографских бројева у фиксној мрежи Резервација блока од 1.000 негеографских бројева у фиксној мрежи Блок од 100 негеографских бројева у фиксној мрежи Резервација блока од 100 негеографских бројева у фиксној мрежи Блок од 10 негеографских бројева у фиксној мрежи Резервација блока од 10 негеографских бројева у фиксној мрежи Појединачни негеографски број Резервација појединачног негеографског броја Појединачни кратки 3-цифрени број Резервација за појединачни кратки 3-цифрени број Појединачни кратки број дужине 4 до 6 цифара Резервација за појединачни кратки број дужине 4 до 6 цифара ISPC (Код међународне сигнализационе тачке) DNIC (Идентификациони код мреже за пренос података) Кодови (кратки бројеви) за избор система за пренос (избор оператора) Цијена у КМ/годишње 650 325 65 32,50 7.500 3.750 5.000 2.500 750 375 150 75 14.000 7.000 1.400 700 5.000 5.000 5.000

Износи једнократних накнада за административне трошкове поступка издавања дозволе одређени су Табелом 2. Табела 2.
1. Назив Цијена у КМ Накнада за обраду захтјева за издавање дозволе 50 (обрачунава се по захтјеву) Накнада за обраду захтјева за издавање дозволе уз 25 укидање претходне дозволе са задржавањем права на коришћење дијела претходно додијељене нумерације, или додјелом нове уз претходно додијељену нумерацију. (обрачунава се по броју нових дозвола које се издају) Накнада за обраду захтјева за пренос дозволе са 50 правног лица носиоца дозволе на друго правно лице.

Р.б.

2.

3.

Члан 11. (Престанак важења ранијих прописа) Даном ступања на снагу овог Правила престају важити сљедећи прописи: a) "Накнаде за дозволе за коришћење телефонских бројева" ЦРА ПРАВИЛО 11/2001 ("Службени гласник БиХ", број 13/03); b) "Одлука о измјенама и допунама правила Накнаде за дозволе за коришћење телефонских бројева" ("Службени гласник БиХ", број 51/06); c) "Правило о измјенама и допунама правила Накнаде за дозволе за коришћење телефонских бројева" ЦРА ПРАВИЛО 11/2001 ("Службени гласник БиХ", број 105/08). Члан 12. (Прелазне одредбе) (1) Даном ступања на снагу овог Правила престаје примјена тачке V став 3. и тачке VII став 2. Дозволе за коришћење појединачних телефонских бројева, тачке IV став 3. и тачке V став 2. Дозволе за коришћење кодова за потребе мреже и сигнализацију у јавној телефонској мрежи и Дозволе за коришћење блокова телефонских бројева издатих до дана ступања на снагу овог Правила. (2) Најкасније 30 дана од дана ступања на снагу овог Правила, Агенција ће донијети одговарајућу инструкцију усклађену са одредбама овог Правила која ће замијенити "Инструкцију о обрасцима за подношење захтјева и обрасцима дозвола за коришћење појединачних телефонских бројева, блокова бројева и кодова за потребе мреже и сигнализацију" ("Службени гласник БиХ", број 14/09). Члан 13. (Ступање на снагу и објава) Ово Правило ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Предсједавајући Број 01-02-2441-1/13 Савјета Агенције 09. септембра 2013. године Невен Томић, с. р. Сарајево

Broj 71 - Strana 48

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SADRŽAJ
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 966 Odluka o posebnim uslovima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (bosanski jezik) 1 Odluka o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (hrvatski jezik) 11 Одлука о посебним условима за увоз одређене хране из одређених земаља због ризика од контаминираности афлатоксинима (српски језик) 21 967 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) 31 Odluka o interventnom korištenju sredstava 32 tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) Одлукa о интервентном кориштењу средстава 32 текуће буџетске резерве (српски језик) 968 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) 32 Odluka o interventnom korištenju sredstava 32 tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) 33 969 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik) 33 Odluka o interventnom korištenju sredstava 33 tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik) Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик) 34 MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE 970 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku za povrede službene dužnosti u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 34 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku za povrede službene dužnosti u Zavodima za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 35 Прaвилник o измjeнaмa и дoпунaмa Прaвилникa o дисциплинскoм пoступку зa пoврeдe службeнe дужнoсти у Зaвoдимa зa извршeњe кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa Бoснe и Хeрцeгoвинe (српски 35 језик) DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK 971 Odluka o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe (bosanski jezik) Odluka o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe (hrvatski jezik) Oдлукa о издавању привремене лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе (српски језик) 972 Odluka o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom (bosanski jezik) Odluka o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom (hrvatski jezik) Одлука о издавању привремене лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом (српски језик) AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE 973 Pregled postavljenih državnih službenika po javnim oglasima za august 2013. godine (bosanski jezik) Pregled postavljenih državnih službenika po javnim natječajima za kolovoz 2013. godine (hrvatski jezik) Преглед постављених државних службеника по јавним огласима за август 2013. године (српски језик) REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 974 Pravilo 70/2013 o naknadama za dozvole za korištenje blokova telefonskih brojeva, pojedinačnih negeografskih brojeva, kratkih brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju (bosanski jezik) Pravilo 70/2013 o naknadama za dozvole za korištenje blokova telefonskih brojeva, pojedinačnih nezemljopisnih brojeva, kratkih brojeva i kodova za potrebe mreže i signalizaciju (hrvatski jezik) Правило 70/2013 о накнадама за дозволе за коришћење блокова телефонских бројева, појединачних негеографских бројева, кратких бројева и кодова за потребе мреже и сигнализацију (српски језик)

36 37 38 38 39 40

41 41 41

41

43

45

Izdavač: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: sekretar Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-00000000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za II polugodište 2013. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XVII/IX Ponedjeljak, 16. 9. 2013. godine

Broj/Broj

71

Godina XVII/IX Ponedjeqak, 16. 9. 2013. godine

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obavezni primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje va`iti Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirajte Agenciju za javne nabavke BiH.
A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F. OBAVJE[TENJE O NABAVCI OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA OBAVJE[TENJE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE ISPRAVKA OBAVJE[TENJA

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostavljanje obavje{tenja off-line (dostavljanje oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostavljanje obavje{tenja on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavje{tenja dostavljena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 3

A.1. - OBAVJE[TENJE O NABAVCI
JAVNA USTANOVA STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-22/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Ida Ramadanovi} Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200542470007 Telefon: 033214249 Faks: 033442727 Elektronska po{ta: idar@sf.unsa.ba Internet adresa: www.sf.unsa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka reflektora u operacionoj sali oralno-hirur{kih disciplina II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reflektora u operacionoj sali oralno-hirur{kih disciplina II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 8.547,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.547,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo, Dekanat-sala za sastanke na 4. spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na adresi kao pod I.1. (M1-A-13296-13)

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 21-1-1-1-441/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BAWA LUKA Kontakt osoba: Zdravko Puzi} Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e

Broj 71 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka MicroSCADA sistema (Tenderska dokumentacija broj: T-08-07/13) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka, ugradwa i ispitivawe MicroSCADA sistema za TS Bawa Luka 1 i TS Mrkowi} Grad u skladu sa tehni~kom specifikacijom kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqne koli~ine i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Mjesto isporuke su TS Bawa Luka 1 i TS Mrkowi} Grad. II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Trajawe ugovora definisano je u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka, Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka, u sali za sastanke. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no, radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 ~asova, na protokolu u sjedi{tu Naru~ioca (Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka, uz dokaz o uplati 50,00 KM (unutar BiH), odnosno 25,56 EUR (izvan BiH) u svrhu - kupovina tenderske dokumentacije broj: T-08-07/13, ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon dostave pisanog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati. Zahtjev i dokaz dostaviti na fax: +387 51 392 712 Pla}awe za "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka unutar BiH, vr{i se preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka na ra~un broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe kupovina tenderske dokumentacije broj: T-08-07/13 Pla}awe za "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka izvan BiH, vr{i se preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka, swift BLBABA22, Broj ra~una: ACC 11000348003, IBAN: BA395517904801164548, korespodentna banka UniCredit Bank Austria AG, Vienna (multy currency), SWIFT: BKAUATWW, sa naznakom za "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka i identifikacijom svrhe - kupovina tenderske dokumentacije broj: T-08-07/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zdravko Puzi} Adresa: Rami}i bb Po{tanski broj: 78215 Op{tina/Grad: Bawa Luka Telefon: 051394160 Faks: 051392712 Elektronska po{ta: zdravko.puzic@elprenos.com Internet adresa: www.elprenosbih.ba (M1-A-13115-13)

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 29-1-1-1-27/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo civilnih poslova BiH Kontakt osoba: Azra Mulahmetovi} Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200885910002 Telefon: 033 Faks: 033 Internet adresa: www.mcp.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 5

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka tonera. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka tonera za printere, kopir aparate i sl. ure|aje. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikacijama u TD. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trg BiH 3 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definirano u TD. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u TD. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u TD. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Trg BiH 3 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD }e biti dostavljena svim zainteresiranim ponu|a~ima isklju~ivo putem elektronske po{te po prijemu zahtjeva za preuzimanjem iste. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Azra Mulahmetovi} Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033492604 Faks: 033492648 Elektronska po{ta: azra.mulahmetovic@mcp.gov.ba Internet adresa: www.mcp.gov.ba (M1-A-13403-13)

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 42-1-1-1-15/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo Kontakt osoba: Sadija Bajramovi} Adresa: Butmirska cesta 40 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4201121150000 Telefon: 033774230 Faks: 033637601 Elektronska po{ta: fzzp@fzzp.com.ba Internet adresa: www.fzzp.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog namje{taja sa monta`om II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog namje{taja sa monta`om II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Definisano predmjerom koja je obavezni (sastavni) dio Tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Butmirska cesta 40, 71 210 Ilid`a - Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji - odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Butmirska cesta 40, 71 210 Ilid`a-Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderske dokumentacije se preuzimaju na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a. Dobavlja~i dostavljaju 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}e rije~i "Ponuda za isporuku i monta`u kancelarijskog namje{taja za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo - ne otvarati do 16.10.2013.godine u 12,30 sati. Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda, tj 16.10.2013.godine u 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u ne otvorene. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje. (M1-A-13393-13)

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-136/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za odr`avanje voznog parka za potrebe op}ine Zenica u 2014. godini II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM, vr{i se na `iro ra~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722631, op}ina 103. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032208013 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba (M1-A-13091-13)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 7

OP]INA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-2-1-137/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pru`anje usluga osiguranja imovine i osiguranja od automobilske odgovornosti i kaska vozila Op}ine Zenica u 2014. godini Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.10.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM, vr{i se na `iro ra~un broj: 134-010-0000042994, vrsta prihoda 722631, op}ina 103. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032208013 Faks: 032208017 Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje imovine II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Zenica ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje od automobilske odgovornosti i kaska vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Zenica (M1-A-13090-13)

REGIONALNA DEPONIJA MO[]ANICA D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 49-1-3-1-20/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: REGIONALNA DEPONIJA MO[]ANICA D.O.O. ZENICA Kontakt osoba: Almir Sal~in Adresa: Mo{}anica bb Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218003170004

Broj 71 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Telefon: 032446360 Faks: 032446634 Elektronska po{ta: deponija@bih.net.ba Internet adresa: www.rdm.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Za{tita okoline I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvedba nadogradnje odlagali{nih kaseta (2. eta`a) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na nadogradnji kaseta za odlaganje otpada II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Definisana projektom i tenderskom dokumentacijom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Odlagali{ne kasete Regionalne deponije Mo{}anica d.o.o. Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Regionalna deponija Mo{}anica d.o.o. Zenica, Mo{}anica bb, 72000 Zenica, sala na prvom spratu upravne zgrade Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Potrebne informacije mogu se dobiti od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 14:00 sati. Tenderska dokumentacija }e se izdavati na pisani zahtjev uz dostavljanje dokaza o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 20,00 KM koju treba izvr{iti na transakcijski ra~un broj: 134 010 0000 286 755 kod Investiciono - komercijalne banke d.d. Zenica. (M1-A-13273-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-688/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 14 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka li~ne za{titne opreme i sredstava, tabla zabrane, obavje{tewa i upozorewa za potrebe ZP R i TE Gacko Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 9

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2011, 2012). Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 eura IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: - Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. + 387 59 472-413. - Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup Tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: komercijala@ritegacko-rs.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Ranko Savi}, Desanka Krstojevi}, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240

Op{tina/Grad: Gacko Telefon: 059475232 Faks: 059472085 Elektronska po{ta: ranko.savic@ritegacko-rs.ba ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka RADNIH ODIJELA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 49.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka RADNI KOMBINEZON za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka FUTROVANO RADNO ODIJELO za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora

Broj 71 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka PRSLUKA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.600,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ZIMSKA JAKNA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka KI[NIH ODIJELA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka DUBOKIH CIPELA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka GUMENIH ^IZAMA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 11

pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka FUTROVANIH ^IZAMA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.300,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka OPREME ZA KUVARE I KONOBARE za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka OPREME ZA PORTIRE za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka OPREME ZA ZAVARIVA^E I ZA[TITU O^IJU, LICA I DISAJNIH ORGANA za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka OPREME ZA VOZA^E za potrebe ZP R i TE II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B Broj lota: 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 62/13 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka TABLI ZABRANA I UPOZOREWA za potrebe ZP R i TE

Broj 71 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana obostranog potpisivawa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet TE Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. (M1-A-13121-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 54-1-1-1-76/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Kontakt osoba: JASMINKA D@ANI] Adresa: 502. VITE[KE BRIGADE BR. 2 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263093360007 Telefon: 037224224 Faks: 037221560 Elektronska po{ta: mupusk@mupusk.gov.ba Internet adresa: mupusk.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Slu`be javnog reda i sigurnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - nabavka ogrijevnog drveta za grijnu sezonu 2013/2014 godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - nabavka ogrijevnog drveta za grijnu sezonu 2013/2014 godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 85.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Unsko-sanski kanton II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od zaklju~ivanja do ispunjenja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost data u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost data u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e:10,00 % 3. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: MInistarstvo unutra{njih poslova USK BIha}, 502.VIte{ke brigade broj 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije na fax 037/223-060.Ista se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 sati u zgradi "Oslobo|enja", 501. Slavne bb, prvi sprat, li~no ili se mo`e dostaviti po{tom u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva i dokaza o uplati tro{kova u korist depozitnog ra~una Vlade USK broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722631, broj bud`etske organizacije 1201001, op}ina 003. Otvaranje ponuda 14.10.2013. godine u 12,30. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emina [ehi}, Hamlat Alibegovi} Adresa: 502. VITE[KE BRIGADE BR. 2 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} Telefon: 037226698 Faks: 037223060 Elektronska po{ta: administracija@mupusk.gov.ba Internet adresa: mupusk.gov.ba (M1-A-13266-13)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 13

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-126/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hrane i napitaka po LOT-ovima u toku 2014. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i ju`nog vo}a LOT 2 - Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda LOT 3 - Nabavka svje`eg vo}a i povr}a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji - odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Federalno ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova, ul. Tina Ujevi}a br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a, - Iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude na obrazcu za cijenu ponude (ANEKS 3), uklju~uju}i sve relevantne tro{kove sa pripadaju}im porezom (PDV-om), - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene fiksne i iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a, isporu~eno, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a o roku isporuke ra~unaju}i od momenta narud`be pojedina~no za svaki LOT, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a koje ponu|ene stavke-robe su porijeklom iz BiH, - Dobavlja~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po LOT-u, bez davanja alternativne ponude, - Pismeno ovla{tenje za potpis ponude, - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda, - Dobavlja~i dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za isporuku hrane i napitaka za potrebe FMUP-a u toku 2014. godine, LOT (navesti broj i naziv LOT-a) - ne otvarati do 17.10.2013. godine do 12,30 sati", - Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavu ponuda tj. 17.10.2013. godine do 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene, - Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje i - Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12 ZJN. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Mesuda Frljak Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba br. 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mesuda Frljak

Broj 71 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta:mat-fin@fmup.gov.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i ju`nog vo}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka prehrambenih artikala, napitaka i ju`nog vo}a II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 135.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje 01.01.2014. godine i zavr{ava 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, ukupna po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 6,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po objektima ugovornog organa (podru~je Kantona Sarajavo) ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mesa i suhomesnatih proizvoda II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 105.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje 01.01.2014. godine i zavr{ava 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, ukupna po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 6,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po objektima ugovornog organa (podru~je Kantona Sarajevo) ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka svje`eg vo}a i povr}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka svje`eg vo}a i povr}a II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje 01.01.2014. godine i zavr{ava 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, ukupna po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 6,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Po objektima ugovornog organa (podru~je Kantona Sarajevo) (M1-A-13193-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-128/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kancelarijskog potro{nog materijala za potrebe FMUP-a u toku 2014. godine po LOT-ovima II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema TD- odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 15

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Sarajevo, Dom policije, Tina Ujevi}a broj 1, prvi sprat, press sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a; - Iskazati jedioni~ne cijene i ukupan iznos ponude na obrascu za cijenu ponude (ANEKS 3),uklju~uju}i sve relevantne tro{kove sa pripadaju}im porezom (PDV-om); - Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene fiksne i iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a, isporu~eno; - Potpisana i ovjerena izjava dobavlja~a o roku isporuke ra~unaju}i od momenta narud`be pojedina~no za svaki LOT; - Potpisana i ovjerena izjava dobavlja~a koje ponu|ene stavke robe su porijeklom iz BiH; - Dobavlja~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po LOT-u, bez davanja alternativne ponude; - Pismeno ovla{tenje za potpis ponude; - Potpisana i ovjerena izjava dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda; - Dobavlja~i dostavljaju jednu ponudu u originalu i 2(dvije) kopije na kojima }e pisati sljede}e rije~i: "PONUDA ZA ISPORUKU KANCELARIJSKOG POTRO[NOG MATERIJALA U TOKU 2014. godine", za potrebe FMUP-a, LOT (navesti broj i naziv LOT-a) -ne otvarati do 17. 10. 2013. godine do 10,30 sati; - Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavu ponuda tj. 17. 10. 2013. godine do 10,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene; - Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje; i - Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7; Protokol, Soba broj 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Jasminka Ademovi} Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo

Telefon: 033280020 Faks: 033590218 Elektronska po{ta:mat-fin@fmup.gov.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kancelarijskog potro{nog materijala II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja OD 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, ukupna po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 6,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sjedi{te ugovornog organa, Mehmeda Spahe br. 7, Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka tonera II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, ukupna po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 6,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sjedi{te ugovornog organa, Mehmeda Spahe 7, Sarajevo (M1-A-13300-13)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-3-1-129/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA Kontakt osoba: Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200742210000 Telefon: 033280020 Faks: 033590218 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije

Broj 71 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – -

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma okvirni sporazum o javnoj nabavci radova po LOT-ovima u toku 2014. godine II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma LOT 1 - Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih radova, LOT 2 - Izvo|enje molersko farbarskih radova, LOT 3 - Izvo|enje instalaterskih radova, LOT 4 - Izvo|enje radova na preventivnom i interventnom odr`avanju kotlovnica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji-odgo|eno iz bud`etskih sredstava III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Ul. Tina Ujevi}a broj 1, Dom Policije, I sprat, Press sala, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog zahtjeva dobavlja~a, - Iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude na obrascu za cijenu ponude (ANEKS 3) uklju~uju}i sve relevantne tro{kove sa pripadaju}im porezom (PDV) te potpisan od strane ovla{tene osobe i ovjeren pe~atom - Potpisana i ovjerena izjava dobavlja~a da su cijene navedene u ponudi fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i iskazane u KM - Izjava o garanciji-garantnom roku za izvo|enje ponu|enih radova i ugra|ene opreme

Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da najmanje 50% ukupne vrijednosti roba, koje se ugra|uju imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine i da su najmanje 50% radne snage za izvr{enje ugovora rezidenti iz Bosne i Hercegovine - Dobavlja~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po vrsti radova bez davanja alternativne ponude - Pismeno ovla{tenje odgovornog lica za potpis ponude - Pismena i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje da ima obavezu prema svojoj ponudi u trajanju od minimalno 60 dana od isteka krajnjeg roka za dostavu ponude - Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u orginalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORGINAL PONUDA" i "KOPIJE PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i:"Ponuda za izvo|enje radova u toku 2014. godine (navesti broj LOT-a i vrstu radova za koju se ponuda dostavlja), ne otvarati do 17.10.2014. godine do 13,00 sati - Ponude koje budu dostavljene po isteku roka za dostavljanje ponuda tj. 17.10.2014. godine do 12,00 sati bit }e vra}ene dobavlja~u neotvorene - Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici dobavlja~a uz pismeno ovla{tenje - Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12 ZJN ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Ranko Krneta , Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba broj 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Ranko Krneta, Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, protokol, soba broj 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Ranko Krneta, Medina Drnda Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033280020 Faks: 033590217 Elektronska po{ta:mat-fin@fmup.gov.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Teku}e i investiciono odr`avanje objekata, opreme i instalacija u objektima i izme|u objekata 1. Ru{enje i demonta`a 2. Zemljani radovi 3. Betonski i arminrano betonski radovi 4. Zidarski radovi 5. Tesarski radovi 6. Stolarski radovi 7. Krovopokriva~ki radovi 8. Limarski radovi 9. Bravarski radovi 10. Kerami~arski radovi 11. Gipsarski radovi 12. Podopolaga~ki radovi

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 17

13. Kamenoreza~ki radovi 14. Izolaterski radovi 15. Fasaderski radovi 16. Stakloreza~ki radovi II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 250.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje molersko farbarskih radova I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Teku}e i investiciono odr`avanje objekata, bojenje zidova poludisperzionom bojom, masnom bojom, fasadeksom, bojenje drvenih i metalnih konstrukcija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje instalaterskih radova I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Teku}e i investiciono odr`avanje objekata, opreme i instalacija u objektima i izme|u objekata 1.Hidro radovi 2.Termo radovi 3.Ma{inski radovi 4.Elektro radovi II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 220.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje radova na preventivnom i interventnom odr`avanju kotlovnica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Redovan godi{nji servis kotlovnica i preventivno i interventno odr`avanje kotlovnica II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine III. Podkriteriji 1. ukupna cijena radova iz obrasca za cijenu ponude po LOT-u, u~e{}e: 90,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e: 7,00 % 3. garantni rok-garancija za izvedene radove, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Kantona Sarajevo-na objektima FMUP-a (M1-A-13275-13)

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-168/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Duda [abi} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 71 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 140.380,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica,Centralno skladi{te II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Da II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica,,sala Direkcije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije ,soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati 20,00 KM + PDV odnosno ukupno 23,40 KM, na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB D.D. Zenica i Zahtjev za u~e{}e sa svim podacima o ponu|a~u. Na nalogu za uplatu obavezno navesti napomenu: "uplata za tendersku dokumentacija broj 11-11-P/13". Tenderska dokumentacije se mo`e dostaviti i putem po{te ponu|a~ima koji dokaz o uplati i pismeni zahtjev upute na fax iili e-mail z Aneksa A. Ponu|a~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije otkupa uz pisani zahtjev upu}en na fax ili na e-mail iz Aneksa A. 3. Ponuda se dostavlja u tri primjerka: Original i dvije kopije kompletne ponude.Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na

isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-11-P/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Tiri} Sead Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica Telefon: 032405133 Faks: 032226576 Elektronska po{ta:kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba (M1-A-13043-13)

KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-3-1-189/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo Kontakt osoba: Nevres Alispahi}, dipl.ing.{um. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta: saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora [U "Trnovo", [GP "Trnovsko",G,J, "Gornja rakitnica", odjel:31 (sje~a i izrada,lifranje oblovine, animalna vu~a na traktorske vlake, traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 19

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 103.436,49 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prostor na kojem gazduju KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od dana zaklju~enja do 31.12.2014.g. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa ura~unatim pdv-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ul. M.Tita 7/II,Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda za javnu nabavku radova broj:0103-2607-5/13-ne otvaraj-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo, Ul. M.Tita 7/II.Tenderska dokumentacija se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj:161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo.Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderska dokumentacija bi}e poslata po{tom. (M1-A-13368-13)

KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-3-1-190/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo Kontakt osoba: Nevres Alispahi}, dipl.ing.{um. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta: saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora [U "Trnovo,[GP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-@eljeznica", odjel:56 (sje~a i izrada,animalna vu~a na traktorske vlake, traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), [U "Trnovo", [GP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-@eljeznica", odjel:157 (sje~a i izrada, animalna vu~a na traktorske vlake, traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 152.434,73 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prostor na kojem gazduju KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od dana zaklju~enja ugovora i traje do 30.09.2014.g. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa ura~unatim pdv-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Ul. M.Tita 7/II,Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda za javnu nabavku radova broj:0103-1861-6/13-ne otvaraj-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo, Ul. M.Tita 7/II.Tenderska dokumentacija se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj:161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo.prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderska dokumentacija bi}e poslata po{tom. (M1-A-13369-13)

Broj 71 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-1-1-191/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Huseinovi} Osman, dipl.ing.{um. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta: saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa: www.sarajevo-sume.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka sadnog materijala II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa ura~unatim pdv-om po jednom lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Ul. M.Tita 7/II,Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda za javnu nabavku roba broj:0103-2316-6/13-sa naznakom lota-ne otvaraj-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo, Ul. M.Tita 7/II.Tenderska dokumentacija se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj:161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo.Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnodno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderska dokumentacija bi}e poslata po{tom. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sadnica smr~e (2+2), Sadnica smr~e (2+0) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 35.389,12 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sadnica smr~e (2+2) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 30.389,12 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sadnica smr~e (2+2) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 30.389,76 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 21

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sadnica bijelog bora (2+0) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 13.800,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sadnice bijelog bora (2+0) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 13.800,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sadnice crnog bora (2+0) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 13.708,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Kontejneri-bijeli bor (0+2)

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 8.200,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Kontejneri-crni bor (0+2) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 11.800,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sadnice jasen (2+0),pitomi kesten (1+1), pitomi orah (1+1), tre{nja (2+1) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 5.975,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. III. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost ponuda, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lota (M1-A-13370-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-2-1-335/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476

Broj 71 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Faks: 051244576 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Bawa Luka I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 30.06.2015. godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 120.514,11 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Mjerewe aerozaga|ewa i buke na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Mjerewe aerozaga|ewa i buke na podru~ju grada Bawaluka II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 141.000,00 KM sa PDV-om II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Grad Bawaluka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Na~in pla}awa: na osnovu ispostavqenih i ovjerenih mjese~nih faktura III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2012.godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 119 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM na ra~un javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1720000002 sa naznakom "Za nabavku broj 20-404-275/13". Li~no uz prilo`enu uplatnicu i zahtjev, kancelarija 119 (M1-A-13033-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-1-1-341/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Bawa Luka I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka parking automata (2) dva komada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka parking automata (2) dva komada II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 35.000,00 KM sa PDV-om

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 23

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.914,85 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Javna gara`a u ul. Aleja svetog Save, blok D u Bawaluci II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 45 dana od dana zakqu~ewa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise u skladu sa predvi|enim nacrtom ugovora III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost pozitivno poslovawe u 2012. godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpkih vladara 1, kancelarija 119, prvi sprat Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM na ra~un javnih prihoda grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 1710000002, sa naznakom: "Za nabavku 20-404-282/13" (M1-A-13207-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-806/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 063363313 Faks: 036395249

Elektronska po{ta: bozo.knezevic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 5 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava lo` ulja za sezonu grijanja 2013/2014 godina II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Predmet ugovora je nabava lo` ulja za grijanje objekata JP HT d.d. Mostar Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:15.10.2013 Vrijeme:12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP HT d.d. Mostar,Kneza Branimira bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom prije isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o

Broj 71 - Strana 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava lo` ulja za potrebe grijanja u sezoni 2013/2014 godina": - u vrijednosti 30,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. - u vrijednosti 15,34 EUR na IBAN BA393380604816994046, SWIFT UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail - a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Ponuditelji koji su otkupili dokumentaciju u prethodnom poni{tenom postupku, mogu dobiti dokumentaciju besplatno uz pisani zahtjev u slu`benoj formi. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hercegova~ko-neretvanska `upanija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Hercegova~ko-neretvanska `upanija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 16.800,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e ostati na snazi 12 (dvanaest) mjeseci, nakon {to ga potpi{u obje ugovorne strane. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sukladno TD ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Zapadno-hercegova~ka `upanija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Zapadno-hercegova~ka `upanija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 42.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e ostati na snazi 12 (dvanaest) mjeseci, nakon {to ga potpi{u obje ugovorne strane. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sukladno TD ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Hercegbosanska `upanija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Hercegbosanska `upanija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 95.760,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e ostati na snazi 12 (dvanaest) mjeseci, nakon {to ga potpi{u obje ugovorne strane.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sukladno TD ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Posavska `upanija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Posavska `upanija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 28.560,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e ostati na snazi 12 (dvanaest) mjeseci, nakon {to ga potpi{u obje ugovorne strane. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sukladno TD ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Srednjobosanska `upanija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Srednjobosanska `upanija II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 105.840,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma Okvirni sporazum }e ostati na snazi 12 (dvanaest) mjeseci, nakon {to ga potpi{u obje ugovorne strane. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sukladno TD (M1-A-13037-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-813/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Milodrag Petrovi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 039663552 Faks: 039663373 Elektronska po{ta: milodrag.petrovic@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 25

I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava klima (split sustavi za TK prostore - 07-2013) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava split klima ure|aja za telekomunikacijske prostore II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Tehni~ke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji. II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te JP HT d.d. Mostar u [irokom Brijegu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana po obostrano potpisanom ugovoru. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno dokimentaciji za nadmetanje III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno dokumentaciji za nadmetanje. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) ukupan prihod u zadnje 2 godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od 2 godine, ne smije biti ispod 200.000,00 KM, b) ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima; III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) uspje{no iskustvo u realiziranju najmanje 3(tri) ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih 3 (tri) godine; b) dokaz da je ponuditelj ovla{ten za prodaju, monta`u, odr`avanje i tehni~ku podr{ku za opremu koja se nudi Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Jamstveni rok, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:14.10.2013 Vrijeme:12:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje) tel: 036 / 395 201 ili putem e-maila, faxom ili po{tom, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje. - 20,00 KM na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit banke u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava split klima ure|aja za telekomunikacijske prostore" - Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude (M1-A-13022-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-1-814/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Ana Brekalo Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 063691284 Faks: 036395249 Elektronska po{ta: ana.brekalo@hteronet.ba Internet adresa: www.hteronet.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12(dvanaest)mjeseci od dodjele ugovora II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 29.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabava materijala za ~ajne kuhinje i bifee II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Materijal za ~ajne kuhinje i bifee II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacije u Mostaru

Broj 71 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Da, dokazi prema ~lanku 23 ZJN III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:14.10.2013 Vrijeme:13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:10 Mjesto: JP HT d.d.Mostar, Kneza Branimira b.b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb,: Protokol, tel: + 387 36 / 395 201; faks: + 387 36 / 395 279) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne otkupnine u iznosu od -20,00 KM s uklju~enim PDV-om na ra~un 3381002202842183 kod UniCredit banke Za uplate u devizama -10,23 EUR na IBAN BA393380604816994046, SWIFT UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: nabava materijala za ~ajne kuhinje i bifee". Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail-a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Zainteresirani ponuditelji prije otkupa tenderske dokumentacije mogu izvr{iti uvid u istu u Uredu protokola,radnim danom od 08.-16 sati. Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b Mostar protokol ili dobiti po osnovu pisanog zahtjeva putem po{te ili e-maila ,uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nabava materijala za ~ajne kuhinje I bifee" (M1-A-13034-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-1-1-221/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: Piplica Zoran Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka fotokopir aparata za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka fotokopir aparata za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.367,52 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.55 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do okon~anja ugovornih obaveza. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 27

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 14:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: U Sali za ven~anje u prizemlju, u zgradi Op}ine Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br.55 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje TD se mo`e izvr{iti preko ra~una br: 3380002210023628 UniCreditBank sa naznakom Otkup TD za nabavku fotokopir aparata: vrsta prihoda 72244, {ifra Op}ine: 079. TD se mo`e pogledati i preuzeti u kancelariji broj 301/III u zgradi Op}ine Novo Sarajevo.TD se mo`e dostaviti po{tom, nakon prilo`ene uplatnice.Zainteresovani dobavlja~i mogu izvr{iti uvid u TD prije otkupa. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Piplica Zoran Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492191 Faks: 033492381 Elektronska po{ta: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Fata Husejnovi} Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo Telefon: 033492305 Faks: 033492194 Elektronska po{ta: novosarajevo@novosarajevo.ba Internet adresa: novosarajevo@novosarajevo.ba (M1-A-13385-13)

JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI" OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 100-1-2-1-52/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI" Kontakt osoba: mira. Marjanovi} Adresa: SIME MATAVUQA bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400802010004 Telefon: 051216515 Faks: 051216813 Elektronska po{ta: domzdravlja-bl@teol.net Internet adresa: www.domzdravljabanjaluka.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisirawa ,popravke i ba`darewa mjera~a krvnog pritiska (tlakomjera) i vaga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Servisirawa, popravke i ba`darewa mjera~a krvnog pritiska (tlakomjera) i vaga II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Kod izabranog ponu|a~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena bruto cijena (po norma satu), u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa (odgo|eno pla}awe,maksimalno do 120 dana), u~e{}e:10,00 %

Broj 71 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

3. Period odaziva na poziv za intervencije (maksimalno do 24 ~asa), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JZU"Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul.Sime Matavuqa bb, u sali za sastanke u zgradi Uprave Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi u koraku 1, a po~ev{i od dana objavqivawa obavje{tewa od 16.09.2013.godine svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00 ~asova uz dokaz o ulati od 10,00KM, ili mo`e dostaviti po{tom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije pa navesti broj tendera i broj obavje{tewa.Tra`ena dokumenta koja je prilo`io ponu|a~ moraju biti, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.Uplatu izvr{iti na `iro ra~un kod Komercijalne banke a.d Bawa Luka 571-010-00000792-16 (M1-A-13142-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-422/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl. ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 47/13-P - Nabavka rezervnih dijelova za vodomjere, dozir pumpe i dozirne sisteme II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Lot 1 - Rezervni dijelovi za vodomjere proizvo|a~a Contor Group Lot 2 - Rezervni dijelovi za dozir pumpe i dozirne sisteme Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM (po lotu) IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Terezija br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br.8 Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Esnef Puri{, dipl.ing.ma{. ; tel. 033 774 923 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38, soba br. 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 29

Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Esnef Puri{, dipl.ing.ma{. Adresa: Gli{e Jankovi}a br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033774923 Faks: 033774923 Elektronska po{ta:esnefp@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Rezervni dijelovi za vodomjere proizvo|a~a Contor Group I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 120.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Rezervni dijelovi za dozir pumpe i dozirne sisteme I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 200.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (M1-A-12980-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-423/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 49/13 - P - Nabavka gra|evinskog izolacionog materijala, kerami~kih plo~ica i poluproizvoda od drveta II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka gra|evinskog izolacionog materijala,kerami~kih plo~ica i poluproizvoda od drveta Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM , po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Sarajevo, ul.Terezija br. 38, sala za sastanke I - prizemlje Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za sva poja{njenja koja se odnose na tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Zijad Borovac., tel. 033/ 649-932 Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na slijede}i na~in: 3389002208274753 UniCredit Bank d.d. Blagajna u ul. J.^ernija br.8

Broj 71 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Kadri} Amel,dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38, soba br.20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033237655 Faks: 033237655 Elektronska po{ta: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Borovac Zijad Adresa: Paromlinska br. 60 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033649932 Faks: 033649932 Elektronska po{ta:zijadb@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i izolacioni materijal i kerami~ke plo~ice I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Gra|evinski i izolacioni materijal i kerami~ke plo~ice II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 180.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu V. Dodatne informacije Za sva poja{njenja koja se odnose na tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Zijad Borovac, tel. 033/ 649-932 ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Poluproizvodi od drveta I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Poluproizvodi od drveta II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 95.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO Skladi{te ugovornog organa u Sarajevu

V. Dodatne informacije Za sva poja{njenja koja se odnose na tehni~ki dio tenderske dokumentacije, kontaktirati stru~no lice, Zijad Borovac, tel/ 033/ 649-932 (M1-A-13004-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-424/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl. ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 19/13-P - HTZ oprema II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma HTZ oprema Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 31

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM , po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Terezija br.38 Sarajevo, sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za sva poja{njenja koja se odnose na tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Rusmir Smaji}, dipl. ing. tehn., tel. 033/203-059, lok.127 Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na slijede}i na~in: 3389002208274753 UniCredit Bank d.d. Blagajna u ul. J.^ernija br.8 Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38/IIII Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38 soba br.20/I Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Rusmir Smaji},dipl.ing.tehn. Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033203059 Faks: 033203059 Elektronska po{ta:rusmirs@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma HTZ oprema ( ostala oprema ) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma HTZ oprema ( ostala oprema ) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 72.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 72.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma HTZ oprema ( uniforme i odijela ) I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma HTZ oprema ( uniforme i odijela ) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 75.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 75.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (M1-A-13005-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-2-1-426/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa: www.viksa.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 170.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 41/13-P lot 1 - Odr`avanje trafo stanica II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Faks: 033237655 Elektronska po{ta:enverf@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Poslovne prostorije ugovornog organa u Sarajevu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:45 Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br. 8 Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Enver Filipovi}, dipl.ing.el.; tel. 033 237 655 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amer Karovi} Adresa: Terezija br. 38, soba br. 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033204575 Faks: 033204575 Elektronska po{ta: amerk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Enver Filipovi}, dipl.ing.el. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033237655

(M1-A-13190-13)

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 144-1-2-1-34/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Kontakt osoba: Smiqana ]uri} Adresa: Srpska br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401866200008 Telefon: 059272400 Faks: 059272430 Elektronska po{ta: regulator@reers.ba Internet adresa: www.reers.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Dugoro~ni kredit za finansirawe izgradwe poslovne zgrade Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2.000.000,00 KM II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.709.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 1 godina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 33

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Rok otplate kredita: 10 godina, u jednakim mjese~nim anuitetima. Grejs period i period kori{}ewa kredita: jednu godinu dana od momenta potpisivawa ugovora. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Detaqnije obja{weno u tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaqnije obja{weno u tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqnije obja{weno u tenderskom dokumentu Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ul Srpska br. 2, Trebiwe (M1-A-13167-13)

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 144-1-2-1-38/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Kontakt osoba: Smiqana ]uri} Adresa: Srpska br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401866200008 Telefon: 059272400 Faks: 059272430 Elektronska po{ta: regulator@reers.ba Internet adresa: www.reers.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`iwerske usluge i integralne in`iwerske usluge, usluge urbanog planirawa i ure|ewa pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivawa i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nadzor na gra|ewem poslovne zgrade Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 20.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 1 godina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Detaqno obja{weno u tenderskom dokumentu. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaqno obja{weno u tenderskom dokumentu. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno obja{weno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ul. Srpska br. 2, 89101 Trebiwe (M1-A-13166-13)

Broj 71 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-603/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za mlinsko postrojenje prema specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u Tehni~kom opisu II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana od potpisa Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od isporuke robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u Aneksu A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije u iznosu od 10,23 EUR. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nedima Mujki} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305132 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: nedima.mujkic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13242-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-621/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 35

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Transformatorska ulja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Transformatorska ulja II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 mjeseca od datuma stupanja ugovora na snagu. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sadr`ana u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Sala za satanke TE "Tuzla", Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH vr{i se na ra~un kod Vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar BiH vr{i se na ra~un br. 1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH - okup tenderske dokumentacije.

(INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Murat Asoli Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta:murat.asoli@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13234-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-623/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka rezervnih pumpi za doziranje fosfata za blokove: 4, 5 i 6 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~kom opisu II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dana potpisa Ugovora

Broj 71 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana od isporuke robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~kama 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u Aneksu A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. u iznosu od 10,23 EUR. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nedima Mujki} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305132 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13241-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-629/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Nedima Mujkic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla

IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge pomo}nih radnika rukovaoca transportnih sistema II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 480.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~ki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Kao u Anesu A

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 37

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. u iznosu od 10,23 EUR. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Nedima Mujki} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035305132 Faks: 035305009 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13381-13)

OP]INA TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 153-1-2-1-143/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Amir Rahmanovi} Adresa: ulica ZAVNOBIH-a 11 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209382690002 Telefon: 035307360 Faks: 035307361 Elektronska po{ta: javnenabavke@tuzla.ba Internet adresa: www.tuzla.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: TUZLA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dvije godine II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga anga`ovanja radne snage i mehanizacije za potrebe izvo|enja radova na uklanjanju bespravno izgra|enih objekata (gra|evina) i uklanjanju bespravno postavljenih predmeta i ure|aja sa javnih povr{ina II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga anga`ovanja radne snage i mehanizacije za potrebe izvo|enja radova na uklanjanju bespravno izgra|enih objekata (gra|evina) i uklanjanju bespravno postavljenih predmeta i ure|aja sa javnih povr{ina II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Tuzla Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Tuzla-Slu`ba za inspekcijske poslove ulica ZAVNOBiH-a broj 11, 75000 Tuzla (M1-A-13352-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 155-1-1-1-51/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH Kontakt osoba: Safet @galj Adresa: Musala 9 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200231120002 Telefon: 033226518 Faks: 033220663 Elektronska po{ta: szzp11@bih.net.ba Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Broj 71 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka slu`benog putni~kog automobila snage motora minimalno 180/245 kW/KS, zapremine motora minimalno 2967 ccm II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka slu`benog putni~kog automobila snage motora minimalno 180/245 kW/KS, zapremine motora minimalno 2967 ccm II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji tenderske dokumentacaije (Aneks 3) II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 94.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco adresa ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokumenti o registraciji dobavlja~a za obavljanje relevantne djelatnosti, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je to navede u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustom, carinom i porezom na dodanu vrijednost, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Musala 9, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada u iznosu od 25,00 KM za tendersku dokumentaciju se upla}uje na transakcijski ra~un broj: 338-90022115294-91 kod UniCreditbank

Svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija/ financija Vrsta prihoda: 722621 Bud`etska organizacija: 1202001 Op}ina Centar 077 (M1-A-13218-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-164/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Ranka Kova~evi} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 250.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o nabavci svje`eg mesa II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka svje`eg mesa za potrebe MUP-a Republike Srpske II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 39

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 24. ZJN BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 25. ZJN BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 26. ZJN BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za preuzimawe tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS broj:5620990000055687, vrsta prihoda:722511, buxetska organizacija:0712108, {ifra op{tine:002, sa naznakom za TD (M1-A-13222-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-165/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Ranka Kova~evi} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4. Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net Internet adresa: www.mup.vladars.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci obu}e za policijske slu`benike MUP-a Republike Srpske II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka plitkih i poludubokih cipela i ~izama Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1

Broj 71 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za preuzimawe tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS broj:5620990000055687, vrsta prihoda: 722511, buxetska organizacija:0712108, {ifra op{tine:002, sa naznakom za TD ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka plitkih cipela I.2. Kratak opis predmeta ugovora Mu{ke plitke cipele 4500 pari@enske plitke cipele 400 pari II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 4900 pari II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 440.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa buxetska 2013.god. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka V. Dodatne informacije ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka poluduboke cipele I.2. Kratak opis predmeta ugovora Poluduboka cipela II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 4000 pari II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 460.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa buxetska 2013.god. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka V. Dodatne informacije ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ~izama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Takti~ka ~izma II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 500 pari II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa bud`etska 2013.god IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka V. Dodatne informacije (M1-A-13362-13)

OP]INA ORA[JE OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 172-1-3-1-24/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Ora{je Kontakt osoba: mr.sc. Ru`a Nedi} i Manda Kosi} Adresa: Tre}a ulica br. 45 Po{tanski broj: 76270 Op}ina/Grad: Ora{je IDB/JIB: 4254051610004 Telefon: 031712322 Faks: 031712011 Elektronska po{ta: opcina@orasje.ba Internet adresa: www.orasje.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: ORA[JE I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Asfaltiranje cesta u zoni za poduzetni{tvo "Dusine" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Asfaltiranje cesta u zoni za poduzetni{tvo "Dusine" II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je Op}ine Ora{je II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja maksimalno 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu s tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu s tenderskom dokumentacijom

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 41

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu s tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu s tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. rok izvo|enja radova, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:16.10.2013 Vrijeme:10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Ora{je, Tre}a ulica br. 45, Ora{je, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 16.09.2013. godine, uz potvrdu o uplati 100,00 KM, na adresi pod I.1. ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke, na zahtjev ponu|a~a. Broj ra~una: 3380002200022831 kod UniCredit Bank d.d. BiH filijala Ora{je Svrha doznake: Otkup TD Primalac: Op}ina Ora{je, Vrsta prihoda: 722612, Op}ina: 068, Bud`etska organizacija: 0000000, Poziv na broj: 0001231254. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumetaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-12989-13)

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 173-1-3-1-84/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO Kontakt osoba: Zlatka Plo~o Adresa: BULEVAR ME[E SELIMOVI]A BR. 97 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200422060000 Telefon: 033291247 Faks: 033291247 Elektronska po{ta: berina@novigradsarajevo.ba Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Polaganje cijevi II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja fekalne kanalizacione mre`e ulica Vrbovska -Prnjavorska II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 213.675,21 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 213.675,21 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je op}ine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja max 60 kalendarskih dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dat u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti data u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost data u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost data u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un op}ine br 3380002210032552 kod UNICREDIT BANKE u Sarajevu {iftra prihoda je 722631 {ifra op}ine 108. (M1-A-13276-13)

Broj 71 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 173-1-1-1-85/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO Kontakt osoba: Zlatka Plo~o Adresa: BULEVAR ME[E SELIMOVI]A BR. 97 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200422060000 Telefon: 033291247 Faks: 033291247 Elektronska po{ta: berina@novigradsarajevo.ba Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka S-6 aparata za po~etno ga{enje po`ara za potrebe op}ine Novi Grad Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 470 kom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.367,52 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova podru~je op}ine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 45 kalendarskih dana od dana dodjele ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti data u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost data u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost data u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a br 97 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un op}ine br 3380002210032552 kod UNICREDIT BANKE u Sarajevu {iftra prihoda je 722631 {ifra op}ine 108 (M1-A-13264-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 177-1-1-1-64/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske Kontakt osoba: Dragana Aleksi}, Renata Zucchiatti, Dodik Olivera Adresa: Trg Republike Srpske broj 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402752740009 Telefon: 051338324 Faks: 051338550 Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net Internet adresa: vladars.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 43

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka potro{nog materijala za odr`avanje higijene i potro{ni toaletni materijal II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka potro{nog materijala za odr`avanje higijene i potro{ni toaletni materijal Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Administrativni centar Vlade RS, Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije je `iro ra~un javnih prihoda RS 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511, {ifra op{tine 002 i {ifra bud`etske organizacije -0420001 ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Jasna Savkovi} Adresa: Trg Republike Srpske broj 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka Telefon: 051338324 Faks: 051338550 Elektronska po{ta: szp@szp.vladars.net Internet adresa: vladars.net ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka potro{nog materijala za odr`avanje higijene II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma na period od 2 godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Administrativni centar Vlade RS ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka potro{nog toaletnog materijala II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.2. Trajanje okvirnog sporazuma na period od 2 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Administrativni centar Vlade RS (M1-A-13157-13)

KOMUNALNO PREDUZE]E VODOVOD I KANALIZACIJA A.D. ISTO^NO SARAJEVO OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 179-1-1-1-15/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Komunalno preduze}e Vodovod i kanalizacija a.d. Isto~no Sarajevo Kontakt osoba: Vesna Kapetina Adresa: Nikole Tesle 53 A Isto~no Sarajevo Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400537510008 Telefon: 057340914 Faks: 057340480 Elektronska po{ta: pravik@teol.net Internet adresa: www.vikis.info I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Isto~no Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Vodovodni i kanalizacioni materijal II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Vodovodne i kanalizacione cijevi, fazonski komadi, reparaturne spojnice,armature ku}ni prikqu~ci II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Broj 71 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da su registrovani za obavqawe predmetne djelatnosti Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Nikole Tesle 53A, sala za konferencije ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Vodovodne i kanalizacione cijevi I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma PE, PP i PVC vodovodne i kanalizacione cijevi II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Detaqno u TD II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1 godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % 3. Na~in pla}awa,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ugovornog organa ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Fazonski komadi I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Fazonski komadi II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Detaqno u TD II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1 godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % 3. Na~in pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ugovornog organa ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Reparaturne spojnice, armature, ku}ni prikqu~ci, ugradbene garniture i uli~ne kape II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Detaqno u TD II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1 godina III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % 3. Na~in pla}awa,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ugovornog organa (M1-A-13357-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKA D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-113/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac Adresa: Bla`ujski drum bb Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200036180009 Telefon: 033779620 Faks: 033779622 Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kablovi i kablovski pribor

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 45

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kablova i kablovskog pribora, za proizvodne potrebe Ugovornog organa II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 138.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 138.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Ugovornog organa; Bla`ujski drum bb; 71210 Ilid`a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Bla`ujski drum bb; 71210 Ilid`a-Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje tenderske dokumentacije, ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na e-mail sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratne naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. Tenderska dokumentacija se dostavlja putem elektronske po{te, na e-mail adresu nazna~enu na zahtjevu za dostavu tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sa naznakom "Tender broj 136-09-OTP/13" iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1994970099866658, ili za inostrane Ponu|a~e iznos od 15,34 EUR; SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE; 391611000001171139 (sa klauzulom sve tro{kove snosi nalogodavac). Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije, Ugovorni organ }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 08.10.2013. do 11:00 sati na faks broj 033 779 622. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac Adresa: Bla`ujski drum bb Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a Telefon: 033779620

Faks: 033779622 Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Sa{a Nevesinjac Adresa: Bla`ujski drum bb Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a Telefon: 033779620 Faks: 033779622 Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba (M1-A-13267-13)

OP]INA KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 194-1-3-1-68/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA KAKANJ Kontakt osoba: Semra Had`i} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 123 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218305690007 Telefon: 032771800 Faks: 032771809 Elektronska po{ta: opcinaka@bih.net.ba Internet adresa: www.kakanj.com.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: KAKANJ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Polaganje cijevi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora IZVO\ENJE RADOVA NA " NASTAVKU IZGRADNJE MRE@E DALJINSKOG GRIJANJA U MZ KAKANJ II? II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora IZVO\ENJE RADOVA NA " NASTAVKU IZGRADNJE MRE@E DALJINSKOG GRIJANJA U MZ KAKANJ II? II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1.000.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 830.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Broj 71 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mala sala zgrade Op}ine Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Broj ra~una za uplatu nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. broj: 1610550000100718 vrsta prihoda 722449 {ifra op}ine 043 (M1-A-13358-13)

JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 196-1-3-1-216/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Dejan Kadri} Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200068970001 Telefon: 033289159 Faks: 033289141 Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija parkirne platforme na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Definisan tenderskom dokumentacijom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO, Sarajevo, Kurta Schorka 36. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Definisan tenderskom dokumentacijom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Rok izvr{enja ugovorenih radova, u~e{}e:10,00 % 3. Garantni rok za izvedene radove, u~e{}e:10,00 % 4. Uslovi pla}anja (procenat avansa), u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Kurta Schorka 36, 71210 Ilid`a, Sarajevo, u prostoriji Upravne zgrade aerodroma (Terminal "A"), sala za sastanke 54c. (M1-A-13208-13)

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 198-1-2-1-82/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} Adresa: Valtera Peri}a broj 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200545900029 Telefon: 033666239

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 47

Faks: 033213586 Elektronska po{ta: osp.fbih@pravosudje.ba Internet adresa: www.vsfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje i servisiranje vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje i servisiranje slu`benih motornih vozila Sudske policije Federacije BiH sa mjestom isporuke u Sarajevu i Tuzli II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 9:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Doglodi br. 10. Ilid`a ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} Adresa: Doglodi 10 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a Telefon: 033625901 Faks: 033653665 Elektronska po{ta: tenderi@sudpol.com.ba Internet adresa: www.vsfbih.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje i servisiranje vozila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje i servisiranje slu`benih motornih vozila Sudske policije Federacije BiH u Sarajevu II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 58.500,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena ukupna cijena servisa, u~e{}e: 60,00 % 2. Ponu|ena ukupna cijena normativ sati, u~e{}e: 20,00 % 3. Garantni rok na ugra|ene dijelove, u~e{}e: 10,00 % 4. Garantni rok na izvr{ene radove (usluge), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje i servisiranje vozila I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje i servisiranje slu`benih motornih vozila Sudske policije Federacije BiH u Tuzli II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 64.350,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena ukupna cijena servisa, u~e{}e: 60,00 % 2. Ponu|ena ukupna cijena normativ sati, u~e{}e: 20,00 % 3. Garantni rok na ugra|ene dijelove, u~e{}e: 10,00 % 4. Garantni rok na izvr{ene radove (usluge), u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Tuzla (M1-A-13182-13)

Broj 71 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 198-1-2-1-83/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} Adresa: Valtera Peri}a broj 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200545900029 Telefon: 033666239 Faks: 033213586 Elektronska po{ta: osp.fbih@pravosudje.ba Internet adresa: www.vsfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Vulkanizerske usluge i usluge pranja II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Vulkanizerske usluge i usluge pranja slu`benih motornih vozila Sudske policije Federacije BiH sa mjestom isporuke u [irokom Brijegu i Od`aku II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Doglodi br. 10 Ilid`a ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} Adresa: Doglodi 10. Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a Telefon: 033625901 Faks: 033653665 Elektronska po{ta: tenderi@sudpol.com.ba Internet adresa: www.vsfbih.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Vulkanizerske usluge i usluge pranja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Vulkanizerske usluge i usluge pranja slu`benih motornih vozila Sudske policije Federacije BiH sa mjestom isporuke u [irokom Brijegu II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 1.287,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 1.100,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena ukupna cijena vulkanizerskih usluga i usluga pranja, u~e{}e: 80,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova [iroki Brijeg ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Vulkanizerske usluge i usluge pranja I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Vulkanizerske usluge i usluge pranja slu`benih motornih vozila Sudske policije Federacije BiH sa mjestom isporuke u Od`aku II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 1.638,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 1.400,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Ponu|ena ukupna cijena vulkanizerskih usluga i usluga pranja, u~e{}e: 80,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 49

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Od`ak (M1-A-13184-13)

MUP KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-2-1-204/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Halid Matoruga Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286731 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge servisiranja mjenja~a i letve volana za vozila VW za potrebe MUP-a KS II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge servisiranja mjenja~a i letve volana za vozila VW za potrebe MUP-a KS II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 15:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 16:00 Mjesto: La Benevolencija br. 16 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077) ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Lejla Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033286731 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje mjenja~a za vozila VW I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje mjenja~a za vozila VW II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma dato u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dato u TD III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. garancija na izv{tene usluge, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Servis ponu|a~a ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje letve volana za vozila VW I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje letve volana za vozila VW II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma dato u TD II.2. Trajanje okvirnog sporazuma dato u TD

Broj 71 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. garancija na izv{tene usluge, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Servis ponu|a~a (M1-A-13122-13)

MUP KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-2-1-205/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Halid Matoruga Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286731 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dato u TD II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioni~kih postrojenja II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioni~kih postrojenja II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma dato u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekti MUP-a KS Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u TD

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 15:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 16:30 Mjesto: La Benevolencija br. 16 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077) ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Lejla Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033286753 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba (M1-A-13123-13)

MUP KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-2-1-206/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MUP Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Halid Matoruga Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200220350006 Telefon: 033286731 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 51

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dato u TD II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge servisiranja motornih vozila marke Toyota II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge servisiranja motornih vozila marke Toyota II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma dato u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova dato u TD II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dato u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:60,00 % 2. rok pru`anja usluge od momenta narud`be, u~e{}e:20,00 % 3. garancija na ugra|ene originalne dijelove i izvr{ene usluge, u~e{}e:10,00 % 4. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 15:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 16:00 Mjesto: La Benevolencija br. 16 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj

338-000-22 100 19263, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077) ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Lejla Me{i} Adresa: La benevolencija br 16 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033286753 Faks: 033655917 Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba Internet adresa: mup.ks.gov.ba (M1-A-13124-13)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-2-1-165/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033212660 Faks: 033212660 I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje vozila II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Redovno odr`avanje i servisiranje putni~kih motornih vozila za 2014. god. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne

Broj 71 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Otvaranje ponuda 15.10.2013.god: lot 1 u 11.15, lot 2 u 11.30, lot 3 u 11.45 i lot 4 u 12.00 ~asova ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje mv - Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Redovno odr`avanje i servisiranje mv za 2014. god. za Sarajevo II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 60.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 49.800,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1.1.2014.-31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje mv - Banja Luka I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Redovno odr`avanje i servisiranje mv za 2014. god. za Banja Luku II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 35.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 29.050,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1.1.2014. - 31.12.2014.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Banja Luka ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje mv - Br~ko I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Redovno odr`avanje i servisiranje mv za 2014. god. za Br~ko II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 35.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 29.050,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1.1.2014. - 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avanje mv - Mostar I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Redovno odr`avanje i servisiranje mv za 2014. god. za Mostar II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 20.000,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 16.600,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa 1.1.2014. - 31.12.2014. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Mostar (M1-A-13203-13)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-1-1-166/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033212660 Faks: 033212660 I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 53

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 1.1.2014. - 31.12.2015. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 33.200,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Repromaterijal za tehni~ku za{titu II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka repromaterijala za tehni~ku za{titu, telefoniju i ra~unarske mre`e za 2014. i 2015. god. II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma do 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Kao u koraku 1 (M1-A-13202-13)

OP[TINA GRADI[KA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 218-1-2-1-4/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Gradi{ka Kontakt osoba: Nata{a Goli} Adresa: Vidovdanska 1A Po{tanski broj: 78400

Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka IDB/JIB: 4401068470004 Telefon: 051810353 Faks: 051814689 Elektronska po{ta: nacelnik@gradiska.com Internet adresa: www.opstina-gradiska.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: BOSANSKA GRADI[KA/GRADI[KA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora N abavka usluge izrade {umsko-privredne osnove za privatne {ume na podru~ju op{tine Gradi{ka, ponovqeni postupak II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada {umsko-privredne osnove za privatne {ume na podru~ju op{tine Gradi{ka, za period 2015. do 2025.godine, prema Projektnom zadatku II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 6.700 ha II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Podru~je op{tine Gradi{ka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Do 9 mjeseci od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 71 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op{tina Gradi{ka, Vidovdanska 1A, Gradi{ka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama op{tine Gradi{ka (kancelarija 58), radnim danom od 08:00 do 15:00 ~asova. Dokumentacija se preuzima uz prilagawe dokaza o bespovratnoj uplati naknade na `iro-ra~un op{tine, broj 5673231000064584, vrsta prihoda 722 521, kod Sberbank-filijala Gradi{ka, buxetska organizacija 0008 150, broj op{tine 008, svrha-uplata tenderske dokumentacije za nabavku, 02-022-195/13 (M1-A-13365-13)

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 235-1-1-1-94/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija i trezora BiH Kontakt osoba: Jelena [ekara Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200308360001 Telefon: 033703108 Faks: 033703146 Elektronska po{ta: jsekara@mft.gov.ba Internet adresa: www.mft.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka putni~kog vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kog vozila za potreba Ministarstva finansija i trezora BiH II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 43.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Trg BiH 1 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana nakon zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Jelena [ekara Adresa: Trg BiH 1, protokol - br.1514 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033703108 Faks: 033703146 Elektronska po{ta: jsekara@mft.gov.ba Internet adresa: www.mft.gov.ba (M1-A-13178-13)

MJE[OVITI HOLDING ERS-MP A.D. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 238-1-3-1-257/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MJE[OVITI HOLDING ERS-MP a.d. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Miroslav Qubibrati}, dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-225, E-mail: mljubibratic@het.ba Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 55

IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059260213 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: het@het.ba Internet adresa: www.het.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Aktivnosti izolacionih radova II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena monitoringa vibracija na HET 1 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na zamjeni monitoringa vibracija na HET 1 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 150 (stotinu pedeset) dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene materijale, u~e{}e:10,00 % 3. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, mali amfiteatar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 16.09.2013. godine. Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM. @iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe deviznog priliva iz inostranstva): FIELD 32 (CURRENCY AND AMOUNT) EUR 10,23 FIELD 56A (INTERMIDIARY) SWIFT: DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN FIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.) NOVA BANKA A.D. BANJALUKA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) BA395551101000241362 JP HET HIDROEL.NA TREB.AD L.VUKALOVI]A 2 FIELD 70 (DETAILS OF PAYMENT) Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trifko Bulut Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe Telefon: 059278306 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: komercijala@het.ba Internet adresa: www.het.ba (M1-A-13086-13)

MJE[OVITI HOLDING ERS-MP A.D. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 238-1-3-1-281/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MJE[OVITI HOLDING ERS-MP a.d. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI a.d. Trebiwe

Broj 71 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Kontakt osoba: Du{ko Vujovi}, dipl.gra|.in`., telefon: 059/278-118, E-mail: dvujovic@het.ba Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059260213 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: het@het.ba Internet adresa: www.het.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa vodovoda i pumpnog postrojewa u Fatnici II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Za potrebe investicionog objekta tunel Fatnica - Bile}a i spojnog tunela Dabar-Fatnica, a na osnovu obaveze zavr{etka izgradwe objekta vodovoda pitke i tehni~ke vode Vrijeka-Pa|eni potrebno je realizovati i posledwu stavku ta~ka 1., podta~ka 6. koja glasi: Fatnica sa tjemena T 1, odnosno preko pumpne stanice Fatnica i rezervoara Fatnica". Projektom se predvi|a ostavqawe prikqu~nih {ahtova na glavnom izgra|enom cjevovodu, dok }e sekundarnu mre`u, prikqu~ke i razvod rije{iti mje{tani naseqenih mjesta. Na ovaj na~in }e se zavr{iti obaveze proistekle izvo|ewem radova na kanalu i kompenzacionom bazenu u Fatni~kom poqu, kao i izvo|ewe radova na tunelu Dabar-Fatnica i Fatnica-Bile}a. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bile}a/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 150 (stotinu pedeset) dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|ene materijale, u~e{}e:10,00 % 3. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, mali amfiteatar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 16.09.2013. godine. Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM. @iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe deviznog priliva iz inostranstva): FIELD 32 (CURRENCY AND AMOUNT) EUR 10,23 FIELD 56A (INTERMIDIARY) SWIFT: DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN FIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.) NOVA BANKA A.D. BANJALUKA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) BA395551101000241362 JP HET HIDROEL.NA TREB.AD L.VUKALOVI]A 2 FIELD 70 (DETAILS OF PAYMENT) Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trifko Bulut Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe Telefon: 059278306

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. Faks: 059260782 Elektronska po{ta: komercijala@het.ba Internet adresa: www.het.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 57

(M1-A-13088-13)

MJE[OVITI HOLDING ERS-MP A.D. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI A.D. TREBIWE OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 238-1-1-1-282/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MJE[OVITI HOLDING ERS-MP a.d. ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Marija Jankovi}, dipl. in`. za{tite na radu, telefon: 059/278-103, E-mail: mjankovic@het.ba Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059260213 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: het@het.ba Internet adresa: www.het.ba I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka li~nih za{titnih sredstava i opreme (HTZ oprema) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Potrebna nabavka HTZ opreme zbog zakonske obaveze, obezbje|ewe za{titnih sredstava za radnike HET-a (obaveza jednom godi{we) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 45 (~etrdeset pet) dana

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:85,00 % 2. Du`ina garantnog perioda za ponu|enu predmetnu robu, u~e{}e:10,00 % 3. Rok isporuke roba, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, mali amfiteatar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 16.09.2013. godine. Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM. @iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD Trebiwe broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe deviznog priliva iz inostranstva): FIELD 32 (CURRENCY AND AMOUNT) EUR 10,23 FIELD 56A (INTERMIDIARY) SWIFT: DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN FIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.) NOVA BANKA A.D. BANJALUKA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 59 (BENEFICIARY) BA395551101000241362 JP HET HIDROEL.NA TREB.AD L.VUKALOVI]A 2 FIELD 70 (DETAILS OF PAYMENT)

Broj 71 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Trifko Bulut Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe Telefon: 059278306 Faks: 059260782 Elektronska po{ta: komercijala@het.ba Internet adresa: www.het.ba (M1-A-13087-13)

AKCIONARSKO DRU[TVO "KOMUNALAC" BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 239-1-1-1-4/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Akcionarsko Dru{tvo,,Komunalac"Bijeqina Kontakt osoba: Slavica Savi} Adresa: Milo{a Crwanskog broj 7 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400305650008 Telefon: 055210147 Faks: 055206601 Elektronska po{ta: komunalacbn@telrad.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: BIJEQINA I.5.c. Djelatnost: Upravqawe i odr`avawe stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva: euro dizel, motorni benzin BMB 95 i auto gas II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 120.000 l euro dizela 3000 l motornog benzina BMB 95 2000 l auto gas II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bijeljina II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 01.12.2013. do 01.12.2014. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Prema TD III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Milo{a Crwanskog 7 Bijeqina Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju izvr{iti na `iro ra~un kod Pavlovi} International banke AD Bijeljina br. 554-001-00000055-13 (M1-A-13023-13)

OP]INA [IROKI BRIJEG OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 248-1-1-1-31/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA [IROKI BRIJEG Kontakt osoba: Boro \olo Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg IDB/JIB: 4272082230003 Telefon: 039702801 Faks: 039705915

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 59

Elektronska po{ta: info@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: [IROKI BRIJEG I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabava lo` ulja za javne ustanove i osnovne {kole za sezonu grijanja 2013/2014 godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabava lo` ulja za javne ustanove i osnovne {kole za sezonu grijanja 2013/2014 godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 280.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na podru~ju op}ine [iroki Brijeg II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15.04.2014 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Odgoda pla}anja - po~ek, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:24.10.2013 Vrijeme:10:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 24.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Fra Didaka Bunti}a 11, I kat, soba br. 17 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se na ra~un:3382202200120303 kod UniCredit Bank d.d. Mostar - svrha doznake:Sukcesivna nabava lo` ulja za javne ustanove i osnovne {kole za sezonu grijanja 2013/2014 godine - Dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije - Predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje i preuzimanje zapisnika s javnog otvaranja ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Boro \olo Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg Telefon: 039702807 Faks: 039705915 Elektronska po{ta: boro.djolo@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Boro \olo Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg Telefon: 039702807 Faks: 039705915 Elektronska po{ta:boro.djolo@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba (M1-A-13297-13)

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-1-1-243/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDIC Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da

Broj 71 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za potrebe UIO BiH II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Podijeljeno u LOT-ove kako slijedi: LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Brother: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate, LOT II - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Canon: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate, LOT III - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Epson: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate, LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate, LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa OKI: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate, LOT VI - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Minolta: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate, LOT VII - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Xerox: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji ured UIO, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE TD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili po{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 20 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00 h. Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim ra~unima za administrativne takse "Slu`beni glasnik BiH" broj 3/12, kako slijedi: vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0 Vrsta prihoda 722153 Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca Bud`etska organizacija 1601001 Poziv na broj 0 Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su;

JRT Trezor BiH Depozitni ra~un. Broj ra~una: 3380002210018390 UniCredit Bank 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 3060310000938769 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar Mostar 1610000010751006 Raiffaisen Bank. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Brother: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Canon: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Epson: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 40.000,00 KM

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 61

II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa OKI: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 90.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Minolta: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Xerox: faks aparate, {tampa~e i kopir aparate II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 8.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 2. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tenderskoj (M1-A-13250-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-992/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006

Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada katastarskog software-a za potrebe Vlade Br~ko distrikta BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

Broj 71 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Period izvr{enja izra`en u kalendarskim danima, u~e{}e:25,00 % 3. Garantni period izra`en u mjesecima nakon izvr{enih usluga, u~e{}e:25,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti isklju~ivo u prostorijama pododjeljenja za javne nabavke, kancelarija broj 69, uz predo~eni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti na ra~un 154-921-20034345-03, vrsta prihoda 721 124, {ifra op{tine 099, bud`etska organizacija 1504001, svrha doznake: otkup tenderske dokumentacije broj 13-003132/13. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216470 Faks: 049216470 Elektronska po{ta: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-12995-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-993/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2014 II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 256.410,25 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge javne kuhiwe Br~ko distrikta BiH za 2014.g. II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 9.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala 59, zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima li~no u kancelariji 68 uz zahtjev i dokaz o uplati takse od 10,00 KM za otkup tenderske

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 63

dokumentacije. Taksa se upla}uje na @R: 1549212003434503, vrsta prihoda721-124, op{tina 099, buxetski korisnik 1504001 ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta: zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-13006-13)

BR^KO DISTRIKT BiH OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-1001/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240617 Faks: 049240617 Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 71 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa i rekonstrukcija puteva i ulica na podru~ju Br~ko distrikta BiH - 2/2013 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Sala broj 59. zgrada Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Preuzimawe tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama Pododjeqewa za javne nabavke uz predo~en dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. Transakcijski odnosno depozitni ra~un na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je 154-921-20034345-03 vrsta prihoda721 124 prihodi za preuzetu tendersku dokumentaciju. [ifra op{tine 099 buxetska organizacija 1504001 ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Miroslav Ristanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta: miroslav.ristanovic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak asfaltirawa spoja ulice Filipa Vi{wi}a i Radoja Domanovi}a, MZ Gr~ica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 13.675,21 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija ulice Stevana Mokrawca, MZ Gr~ica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 18.283,80 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena dijela kolovoza spoja B.Nu{i}a-Bosne Srebrne, MZ Centar I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.094,02 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dat u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe puta u MZ Vitanovi}i, zaseok Stjepi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.132,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odvodwa povr{inskih voda s lokalnog asfaltiranog puta u nasequ Poqe u MZ Vitanovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.833,50 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe trotoara od {kole uz L-1 prema skretawu za grobqe u MZ Grbavica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.129,56 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena kolovoznog zastora na lokalnom putu L-1 Grbavica Ulice - Seowaci, dionica Dowa Skakava - Poqaci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 186.295,45 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 11

Broj 71 - Strana 65

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena kolovoznog zastora na putu L-1 Grbavica-UliceSeowaci, dionica Ulice-Dowi Rahi} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 187.229,78 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa trotoara u ulici broj XII, MZ Ili}ka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.789,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe ulice broj 10 (spoj ulice br.6 i br.10) 140 m, MZ Ili}ka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.668,28 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe puta Pari}i u MZ Gorice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.701,75 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dovr{etak asfaltirawa puta do grobqa u MZ Vu~ilovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.404,52 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija makadamskog puta Obori u MZ Jagodwak I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.687,60 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Broj 71 - Strana 66 V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 14

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 17

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe ulice broj 3 (spoj ulice br.7 i br.8) 90,00m, MZ Ili}ka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.821,54 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dat u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena kolovoza u ulici Alikse [anti}a, MZ Srpska Varo{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.735,04 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe ulice broj 11 u du`ini od 150m, MZ Ili}ka I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.881,56 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe puta "Kne`ev put" (112m), MZ Gorice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.820,51 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta u zaseoku Frawi}i, MZ Dowi Vuk{i} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.367,52 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe puta u zaseoku Jak{i}i, MZ Dowi Rahi} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.641,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 20

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 23

Broj 71 - Strana 67

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe dijela puta od ^erkezovi}a prema Joki}ima, MZ Ulovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.844,51 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 21 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak asfaltirawa puta u zaseoku Geqi}i-^umurovi}i, MZ Bijela I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.986,62 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 22 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe ulice Ciganluk u MZ Gorwi Rahi} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 18.269,48 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak asfaltirawa puta u MZ Bijela zaseok Beganovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.327,64 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 24 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa kraka puta ulice ]amila Sijeri}a od ku}e Bakovi} Faika do ku}e Br~vaka Mitka, MZ Begova}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.906,16 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 25 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena kolovoza Ahmetovi} sokaka, MZ [atorovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.534,55 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Broj 71 - Strana 68 V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 29

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pro{irewe postoje}eg mosta na ulazu u Repino brdo, MZ [atorovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.914,53 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 27 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak radova na asfaltirawu ceste u zaseoku Martinovi}i, MZ [trepci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.278,64 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Data u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 28 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa od 300m i spajawe dva kraka u ulici Dervi{a Su{i}a, Br~ko I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.705,32 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija dijela puta od pravca ku}e Mate Bla`evi}a prema nogometnom igrali{tu, MZ Bo}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.131,21 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 30 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija ulice Bare{ II, MZ Dizdaru{a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.305,82 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 31 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija puta Ra{qani-G. Srebrenik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.478,89 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 35

Broj 71 - Strana 69

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe makadamskog puta Brod prema Brwacima I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.333,33 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 33 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe pje{a~ke staze u MZ Seowaci od doma prema zaseoku Jaki}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.711,26 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 34 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa mosta u MZ Mao~a u nasequ Bukovac prema Ra{qanima I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.110,98 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa puta u MZ Palanka-prema Ogra|enovcu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 13.757,30 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 36 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija postje}eg puta Ru`in sokak (put za Bijelu) MZ Ra{qani I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.568,17 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 37 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak projekta zamjene kolovoza na putu ka ku}i Ibre Hamidovi}a u MZ Gorwi Rahi} I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.571,02 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Broj 71 - Strana 70 V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 41

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija lokalnog puta kroz centar MZ Omerbegova}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.160,67 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 39 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak rekonstrukcije ulice Milene Pavlovi} Barili, MZ Mujki}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.212,85 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 40 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa puta u MZ Mujki}i, nastavak izgradwe ulice Smaila Bali}a-prema Tutkovoj ~esmi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.244,67 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa ulice Uli~ki put (prva ulica desno) u MZ Gluhakovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dta u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 13.461,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 42 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa ulice Uli~ki put (prva ulica lijevo) u MZ Gluhakovac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.321,51 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 43 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamjena asfaltnog zastora na pje{a~kim stazama u urbanom dijelu grada (Bulevar) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 54.300,17 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 44

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 47

Broj 71 - Strana 71

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora MZ Mujki}i-asfaltirawe ulice ^umurovi}a I faza I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.801,51 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 45 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe dijela ulice Steve Cvjetkovi}a-tre}i krak, MZ Poto~ari novo naseqe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.948,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 46 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta Tadi}i-Kisi}i u MZ G.Brezik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.629,76 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija puta kroz Prijedor od crkve prema Topoliku I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 24.704,34 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 48 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradwa trotoara Pruta~e-Mao~a I.2. Kratak opis predmeta ugovora DAt u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.717,67 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 49 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak rekonstrukcije ulice Frawe Juki}a, MZ Srpska Varo{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.820,51 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Broj 71 - Strana 72 V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 53

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe ulice Janka Veselinovi}a od broja 5 do broja 30 u MZ IV juli I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.188,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 51 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe dionice puta u zaseoku Tomi}i, MZ Gorwe Dubravice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.117,02 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije DAte u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 52 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa ceste u ^a|avcu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u trenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.905,60 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe puta u novom nasequ Obrenovi}i (br.parcele 850) MZ Gorwi Brezik I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.094,02 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 54 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta u zaseoku Mihajlovi}i-Luki}i (br.puta 480) MZ Krbeti I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.524,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 55 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak asfaltirawa puta G.Brezik-Sandi}i preko kobili}a, MZ Sandi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 13.474,35 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dat u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt Bih

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 59

Broj 71 - Strana 73

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta prema grobqu, MZ Trwaci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 63.250,08 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dkoumentaciji ANEKS B Broj lota: 57 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak izgradwe trotoara prema Stolinu u MZ Gredice I I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.033,55 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 58 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta Gorwa Mala prema Petkova~i u MZ Brezovo Poqe-selo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.761,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta od Petkova~e ka putu M14.1 u MZ Brezovo Poqe-selo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.291,52 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 60 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta zaseok Arsenovi}i u MZ Brezovo poqe-selo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAt u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.740,03 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 61 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavr{etak asfaltirawa puta kroz zaseok Peri}i do centra MZ Buzekara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.914,14 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Broj 71 - Strana 74 V. Dodatne informacije DAte u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 65

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta Gredice 2 - Sandi}i u MZ Gredice 2 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.370,53 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 63 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe puta u zaseoku Tomi}i iz pravca Ra`qeva u MZ Krbeti I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.758,77 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dkoumentaciji ANEKS B Broj lota: 64 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta "Potkovica" u MZ Popovo Poqe I.2. Kratak opis predmeta ugovora DAt u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.460,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa u zaseoku Tomi}i u MZ Ra`qevo I.2. Kratak opis predmeta ugovora DAt u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.686,47 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 66 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe puta Sandi}i-Gredice 2 u MZ Sandi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 13.274,53 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 67 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta Luji}i-Maksi}i-Kru{ik u MZ Sandi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora DAt u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora DAta u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.554,34 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 71

Broj 71 - Strana 75

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe puta k~ 1196 ka ku}i Vida Maksi}a u MZ Sandi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.987,51 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 69 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta Damjanovi}i-Brki}i u MZ Sqep~evi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 58.471,67 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 70 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nastavak asfaltirawa puta u zaseoku \oji}i u MZ Slijep~evi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.749,52 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfaltirawe lokalnog puta L-5 prema Mrtvici I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.927,11 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Dato u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt Bih V. Dodatne informacije Date u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-13387-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-944/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 2000006569 Nabavka regulacionih ventila za napajanje ekonomajzera bloka 4 - DN200 PN250 sa elektromotornim pogonom u Podru`nici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla

Broj 71 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka regulacionih ventila za napajanje ekonomajzera bloka 4 DN200 PN250 sa elektromotornim pogonom u Podru`nici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 190.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnjji rok za isporuku je 15.04.2014.godine. Demonta`a i monta`a ventila }e se izvr{iti tokom planiranog remonta bloka 4 od 15.04.-30.05.2014.godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pream Aneksu 8 - Nacrt ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtijeva se. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u prethodne 3 (tri) godine, koji se odnosi na predmetnu nabavku, a {to podrazumijeva iskustvo u realizaciji sljede}ih ugovora: - isporuka i ugradnja ventila sa elektromotornim pogonom {to podrazumijeva da je ponu|a~ vr{io demonta`no-monta`ne radove na ugradnji visokotla~nih cjevovoda i armatura (min.80 bar), kao i radove na instalaciji i pu{tanju u pogon armature sa elektri~nim pogonom. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP EP BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, II sprat, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 305. (Potrebno je dostaviti dokaz o uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom) Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Kari}, broj telefona 033 751-782. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt

osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom na broj 033 751-780, a ista }e im biti poslana putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Protokol. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj: 2000006569 - Nabavka regulacionih ventila za napajanje ekonomajzera bloka 4 - DN200 PN250 sa elektromotornim pogonom u Podru`nici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000006569 Nabavka regulacionih ventila za napajanje ekonomajzera bloka 4 DN200 PN250 sa elektromotornim pogonom u Podru`nici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751782 Faks: 033751780 Elektronska po{ta:a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13017-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-945/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Ahmet Begi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 77

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Telekomunikacijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora uvo|enje informacija sa SN dijela 110/x objekata Elektroprijenosa biH u SCADA sistem DC ED Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Uvo|enje informacija sa SN dijela 110/x objekata Elektroprijenosa BiH u SCADA sistem u DC ED Mostar II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora prema Anexu 5 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 75.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova 3 mjeseca od potpisa ugovora II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 mjeseca od potpisa Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da nema smetnji u smislu odredbi po ^lanu 23. ZJN BiH III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne zahtjeva se III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Certifikati radnika projektnog tima ponu|a~a kojima se dokazuje obu~enost ~lanova projektnog tima za poznavanje rada sa softverom koji je predmet nadogradnje, te izvo|enje radova/usluga koji su predmet tendera (certifikati o obu~enosti za rad sa softverom NI Lookout 6.1) Certifikat radnika projektnog tima ponu|a~a kojima se dokazuje obu~enost ~lanova projektnog tima za poznavanje rada sa opremom (Siemens SICAM SAS/RTU) u trafostanicama u vlasni{tvu Eletroprenosa BiH, OP Mostar Uspje{nom iskustvu u realizaciji najmanje dva ugovora u posljednje tri godine, ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji su obuhva}eni ovim projektom (pro{irenje, implementacija i pu{tanje u rad SCADA sistema daljinskog nadzora i upravljanja elektroenergetskih postrojenja sa implementiranim IEC 60870-5-101/104 protokolom).

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50.00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH , Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo.Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Ahmet Begi}, broj telefona 033 751 774. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom, mogu poslati faksom na broj 033-751-780, a ista }e im biti poslata putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda je: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protokol, soba broj 6. Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom, soba broj 305. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 10021727- IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 10021727 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Ahmet Begi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033751774 Faks: 033751780 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13032-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-951/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Broj 71 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kriti~nih komponenti kotla bloka 5 za potrebe Podru`nice "Termoelektrana Kakanj" Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 540.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 150 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Sala 145 II sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem.

Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000006603. IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000006603. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033751880 Faks: 033751773 Elektronska po{ta: e.kustura@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13363-13)

JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 259-1-1-1-19/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Kontakt osoba: Mirza Piri}, Mensud Br~aninovi} Adresa: Gornje Dubrave bb Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209372030004 Telefon: 035745610 Faks: 035745611 Internet adresa: www.tuzla-airport.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Definisano tenderskom dokumentacijom II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kupoprodaji te~nosti za odle|ivanje/za{titu od zale|ivanja zrakoplova (FLUID) II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka te~nosti za odle|ivanje/za{titu od zale|ivanja zrakoplova (FLUID) tipa I i IV

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 79

II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Definisano tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gronje Dubrave bb, 75 270 @ivinice Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 @ivinice, kancelarija broj 9 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju pla}a se iznos od 50 KM koji se upla}uje broj: 1321000309135613 kod NLB banke d.d. Tuzla. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenederske dokumentacije dobavlja~ima. Zainteresovani dobavlja~i du`ni su uz zahtjev za dostvaljanje tenderske dokumentacije dostaviti ovjeren primjerak uplatnice kao dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanj tenderske dokumentacije i dokaza o uplati nov~ane naknade. Zainteresovani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-13210-13)

JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 259-1-1-1-20/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Kontakt osoba: Mirza Piri}, Mensud Br~aninovi} Adresa: Gornje Dubrave bb Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209372030004 Telefon: 035745610 Faks: 035745611 Internet adresa: www.tuzla-airport.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Definisano tenderskom dokumentacijom II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Ugovor o kupoprodaji granulata za odle|ivanje piste, natrijum formata 46% (UREA) II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka granulata za odle|ivanje piste natrijum formata 46% (UREA) II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Definisano tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 @ivinice Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 @ivinice, kancelarija broj 9 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju pla}a se iznos od 50 KM koji se upla}uje na ra~un broj 1321000309135613 kod NLB banke d.d. Tuzla. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Zainteresovani dobavlja~i du`ni su uz zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostaviti ovjeren promjerak uplatnice kao dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije dokaza o uplati navedene nov~ane naknade. Zainteresovani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-13211-13)

Broj 71 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 259-1-1-1-21/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Kontakt osoba: Mirza Piri}, Mensud Br~aninovi} Adresa: Gornje Dubrave bb Po{tanski broj: 75270 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209372030004 Telefon: 035745610 Faks: 035745611 Internet adresa: www.tuzla-airport.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zra~ne luke I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji avio goriva tipa JET A1 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka avio goriva tipa JET A1 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 640.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 @ivinice II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor traje do njegove realizacije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 @ivinice, kancelarija broj 9 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za tendersku dokumentaciju pla}a se iznos od 50 KM koji se upla}uje na ra~un broj: 1321000309135613 kod NLB banke d.d. Tuzla. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Zainteresovani dobavlja~i du`ni su uz zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostaviti ovjeren primjerak uplatnice kao dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvr{enoj uplati navedene nov~ane naknade. Zainteresovani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-13212-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-2-1-306/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Kontakt osoba: Adnan Softi} Adresa: \ur|evik bb Po{tanski broj: 75272 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209284170009 Telefon: 035774970 Faks: 035772667 Elektronska po{ta: larisa0509@gmail.com Internet adresa: www.rudnikdjurdjevik.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prevoz radnika

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – 1321100309725659 - NLB banka, 3383002251048852 - UniCredit Banka, 1549212002730768 - Intesa Sanpaolo banka.

Broj 71 - Strana 81

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz radnika ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" na posao i sa posla II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 500.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Data u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor se zaklju~uje na period 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~ mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) Ukupan promet u zadnjoj 2012. godini ne smije biti ispod 1.000.000,00 KM, b) Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za poslednje dvije godine (2011. i 2012.), c) Da je ponu|a~ solventan, odnosno ra~uni koje ponu|a~ posjeduje kod poslovnih banaka ne smiju biti blokirani u zadnji {est (6) mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su predmet nabavke usluge prevoza sli~ne onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodnih dvije godine (2011. i 2012. godina), b) Minimalno 15 voza~a autobusa, c) Posjedovanje minimalno 8 (osam) registrovanih autobusa gradskog-prigradskog tipa ili ugovor o zakupu za vrijeme trajanja istog. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade na ime Tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na jedan od sljede}ih ra~una:

(M1-A-13239-13)

JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 272-1-1-1-169/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Kontakt osoba: Lejla Hod`i} i Aida Demir Adresa: Bra}e Feji}a bb Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227691540005 Telefon: 036512300 Faks: 036512301 Elektronska po{ta: info@jpautoceste.ba Internet adresa: www.jpautoceste.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka teretnih-ophodarskih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka teretnih-ophodarskih vozila II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 213.675,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te/prodajni objekat dobavlja~a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 (devedeset) dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Dubrova~ka 6, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev po{tom, li~no ili fax-om. Uz pismeni zahtjev i obavezno predo~enje dokaza o izvr{enoj uplati naknade za tro{kove tenderske dokumentacije, tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresama: Bra}e Feji}a bb Mostar i Dubrova~ka 6-sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponu|a~ima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija }e biti poslana po{tom. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM Ra~un za uplatu: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH dd Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije Nabavka teretnih/ophodarskih vozila Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Lejla Hod`i} i Aida Demir Adresa: Dubrova~ka 6 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033277922 Faks: 033277942 Elektronska po{ta: h.lejla@jpautoceste.ba Internet adresa: www.jpautoceste.ba (M1-A-13219-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1061/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Projektovanje, isporuka i ugradnja sistema centralnog podmazivanja pogonskih stanica T5 i T6 za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izraditi izvedbene (ma{insko-tehnolo{ki i elektro) projekte sistema za centralno podmazivanje pogonskih stanica T5 i T6. Izvedbeni projekti }e biti dostavljeni u dva pisana primjerka Naru~iocu na odobrenje,izvr{iti isporuku kompletne opreme za centralno podmazivanje pogonskih stanica transportera T5 i T6 a na osnovu prihva}enih projekata, izvr{iti ugradnju sistema za centralno podmazivanje, izraditi ma{inski i elektroprojekat izvedenog stanja, izraditi uputstva za rukovanje i odr`avanje sa potrebnim shemama, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 21.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 (~etiri) mjeseca od dana stupanja ugovora na sangu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana od dana izvr{enja kompletnih usluga III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje,

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Broj 71 - Strana 83

da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da ponu|a~ ima iskustvo u obavljanju ovih ili sli~nih poslova, da je ponu|a~ registrovan za poslove projektovanja i proizvodnje transportnih postrojenja, ili da ima anga`ovano tehni~ko osoblje ili organa koje ima to ovla{tenje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a}i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 10:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153

(M1-A-13342-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-1062/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ulja i masti u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sinteti~ko motorno ulje SAE 5W-40, polusinteti~ko motorno ulje SAE 10W-40, motorno ulje SAE 15W-40, hipoidno ulje SAE 90sinteti~ka te~nost za hidrauli~ne ko~nice, transmisiono ulje SAE 30, reduktorsko ulje ISO VG 220 i VG 320, sinteti~ko ulje za reduktore ISO VG 220, litijeva vi{enamjenska EP mast NLGI 2, NLGI 3, polusinteti~ka litij kalcij mast NLGI 00/000, polusinteti~ka litij kompleks mast NLGI2, litij kompleks mast NLGI3,te~nost za rashladne sisteme dizel motora, te~nost za rashladne sisteme dizel motora CATERPILLAR, te~nost za brisa~e, sinteti~ko sredstvo za obradu metala bru{enjem, polusinteti~ko emulgiraju~e sredstvo za te{ke operacije obrade metala, sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Broj 71 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 (~etrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziva banaka, broj i status transakcijskih ra~una. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Enez \akovac, tel. 00387 32 77 10 11. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj

Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: naser.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13343-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-1063/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Bojenje i ustakljivanje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Revitalizacija cjevovodnog mosta sa AKZ za{titom u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 85

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvesti radove na antikorozivnoj za{titi cjevovodnih mostova za tehnolo{ke cjevovode, raznu opremu i kablovske nadzemne instalacije, prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 95.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 ({ezdeset) dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja dijela radova, prema stepenu gotovosti posla. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu u blokadi u zadnjih 6({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje, da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una iz kojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih ra~una. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ registrovan za djelatnost u oblasti visokogradnje, {ifra djelatnosti 45212 ili za farbarske radove {ifra djelatnosti 45440, da ima kvalifikacionu strukturu zaposlenih koja zadovoljava zahtjeve Uredbe o ure|enju gradili{ta, obaveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju i da }e anga`ovati tehni~ko osoblje: -rukovodilac gradili{ta (dipl ing. arhitekture ili gra|evinarstva-VII stepen) sa polo`enim stru~nim ispitom i pet godina radnog iskustva ili in`enjer VI stepen sa polo`enim stru~nim ispitom i deset godina radnog iskustvau struci, - poslovo|a- oblast gra|evinarstvo peti ili ~etvrti stepen stru~ne spreme i pet godina radnog iskustva, da ima stalno zaposlene radnike koji }e biti anga`ovani na izvo|enju predmetnih radova: moler (minimum 5 radnika)zavr{ene {kole KV/VKV majstor za molersko-farbarske radove, kao i pomo}ni NK radnici (minimum 2 radnika), da je ponu|a~ izvodio radove na antikorozivnoj za{titi u posljednje 3 (tri) godine u minimalnoj vrijednosti od 100.000,00 KM. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: ponu|a~i iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 11:30

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ana Doj~inov, tel. 00387 32 77 10 79. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771155 Faks: 032771025 Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj Telefon: 032771153 Faks: 032771025 Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-13344-13)

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-2-1-86/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Ergin Osmi} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta: ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa: www.bhrt.ba

Broj 71 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Revizija finansijskog i markering poslovanja za 2013. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Obavljanje usluga revizije finansijskog i marketing poslovanja Radiotelevizije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Dinamika provo|enja revizije, u~e{}e:35,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Ergin Osmi}, tel. 033 454 805; mob. 061 484 770; fax 033 455 148; e.mail: ergin.osmic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU USLUGA OBAVLJANJA REVIZIJE FINANSIJSKOG I MARKETING POSLOVANJA BHRT-a ZA 2013. GODINU - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4 ovog obavje{tenja. (M1-A-13323-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-1-1-81/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc. i Vildana Bali}, dipl.pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 20.000,00

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 87

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i isporuka goriva za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, prizemlje, sala Izvr{ne agencije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Nabavka i isporuka goriva za 2014. godinu - ne otvarati do 17.10.2013. godine do 12:30 sati". (M1-A-13336-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-2-1-82/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc. i Vildana Bali}, dipl. pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 8.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje ra~unara, ra~unarske opreme i kopir-aparata za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, prizemlje, sala Izvr{ne agencije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Servisiranje ra~unara, ra~unarske opreme i kopir-aparata za 2014. godinu - ne otvarati do 17.10.2013. godine do 13:00 sati". (M1-A-13337-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE|ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-2-1-83/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc i Vildana Bali}, dipl.pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 8.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Servisiranje putni~kih vozila za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, prizemlje, sala Izvr{ne agencije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 89

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Servisiranje putni~kih vozila za 2014. godinu - ne otvarati do 17.10.2013. godine do 13:30 sati". (M1-A-13338-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-2-1-84/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc. i Vildana Bali}, dipl.pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 30.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Geolo{ke i geomehani~ke usluge za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, prizemlje, sala Izvr{ne agencije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Geolo{ke i geomehani~ke usluge za 2014. godinu - ne otvarati do 17.10.2013. godine do 14:00 sati". (M1-A-13339-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-2-1-85/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc. i Vildana Bali}, dipl.pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

Broj 71 - Strana 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 15.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Geodetske usluge za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, prizemlje, sala Izvr{ne agencije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od

podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Geodetske usluge za 2014. godinu - ne otvarati do 17.10.2013. godine do 14:30 sati". (M1-A-13340-13)

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" D.O.O. ZENICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 294-1-2-1-86/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "ZENICA" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Begzada Krivi}, dipl.ecc. i Vildana Bali}, dipl.pravnik Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218080080000 Telefon: 032402245 Faks: 032403963 Elektronska po{ta: ze.plan@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: ZENICA I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Revizija projektne dokumentacije za 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 91

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, prizemlje, sala Izvr{ne agencije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu podi}i u zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kancelarija br. 202, ili }e ista biti dostavljena putem po{te ili e-mail-a u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i izvr{ene uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Kontakt osoba - Adis Baru~ija. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa prilo`enim dokazom o izvr{enoj uplati podnosi se u pisanoj formi i dostavlja se na Protokol preduze}a (Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica), putem faksa br. 032/403-963 ili putem e-mail-a ze.plan@bih.net.ba Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enja grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066 otvoren kod Raiffeisen Bank DD Zenica. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Revizija projektne dokumentacije za 2014. godinu - ne otvarati do 17.10.2013. godine do 15:00 sati". (M1-A-13341-13)

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 296-1-2-1-258/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Almira Mujacic Adresa: Mar{ala Tita 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200693920055 Telefon: 033278234

Faks: 033278366 Elektronska po{ta: amujacic@cbbh.ba Internet adresa: www.cbbh.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma odr`avanje elektri~nih instalacija niskog napona i servisiranje pripadaju}e opreme i ure|aja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Sarajevo, Mehmeda Spahe 3 ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma odr`avanje elektri~nih instalacija niskog napona i servisiranje pripadaju}e opreme i ure|aja u objektima Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Glavnoj jedinici Sarajevo II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 21.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina od dana zaklju~enja ugovora

Broj 71 - Strana 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma odr`avanje elektri~nih instalacija niskog napona i servisiranje pripadaju}e opreme i ure|aja u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Filijala Br~ko II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 3.500,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina od dana zaklju~enja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma odr`avanje elektri~nih instalacija niskog napona i servisiranje pripadaju}e opreme i ure|aja u Glavnoj banci Republike Srpske Centralne banke BiH II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma kao u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 1.700,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina od dana zaklju~enja ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Banja Luka (M1-A-13232-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1222/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 50/13-P2 Nabavka personalnih ra~unara i ra~unarske opreme II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Nabavka {tampa~a, plotera i projektora II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 84.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP -magacin kupca II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise odlo`eno 7 dana po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 50/13-P2 - "Nabavka personalnih ra~unara i ra~unarske opreme". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. FIELD 32 FIELD 56a

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 93

EUR DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH FIELD 59 /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774203 Faks: 055774382 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Ljubinko Mitrovi}, dipl.ing.ma{. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik Telefon: 055774251 Faks: 055774165 (M1-A-13132-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGQEVIK OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1237/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" akcionarsko dru{tvo Ugqevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugqevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774165 Elektronska po{ta: komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovawe I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 101/13 Usluga Izrade dopunskog rudarskog projekta regulacije ugljevi~ke rijeke na PK B. Selo II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova RJ "Rudnik" II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Upravana zgrada, sala br.003 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom:?Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 101/13 - "Usluga izrade dopunskog rudarskog projekta regulacije Ugljevi~ke rijeke na PK B. Selo". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT FRANKFURT/MAIN FRANKFURT

Broj 71 - Strana 94 FIELD 57a

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

FIELD 59

SWIFT:HAABBA2B Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka, BiH /BA395520421271804775/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugqevik Telefon: 055774203 Faks: 055774382 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugqevik Telefon: 055774119 I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Dim{o Milo{evi} dipl.ing.rud. Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugqevik Telefon: 055774434 Faks: 055774165 (M1-A-13374-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-798/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Mehmed Garagi} 061/146-868 (za tehni~ka pitanja); Lejla Husejnovi} 035/287-501 (za komercijalna pitanja) Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika Pogona "Radionice" u [i}kom Brodu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika Pogona "Radionice" u [i}kom Brodu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 59.810,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pogon "Radionice" u [i}kom Brodu II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 12 mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da ekonomsko-finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije; - Da je kadrovski osposobljen za izvr{enje usluga; - Da }e usluge vr{iti prema tehni~koj dokumentaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije; - Da prevozna sredstva ispunjavaju minimalne uslove za prevoz zaposlenika: grijanje, hla|enje, ~isto}a... - Da ponu|a~ posjeduje odgovaraju}u opremu i certifikate izdate od strane nadle`nog organa. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju za prvo javno nadmetanje imaju pravo na besplatnu tendersku dokumentaciju za ponovni postupak. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 95

se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga Prevoz zaposlenika Pogona "Radionice" u [i}kom Brodu". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Prevoz zaposlenika Pogona "Radionice" u [i}kom Brodu". Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Prevoz zaposlenika Pogona "Radionice" u [i}kom Brodu" - ne otvarati do 15.10.2013. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Edin [ehanovi} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (M1-A-13139-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-799/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Mirko Ni{and`i} (za tehni~ka pitanja) 035/810-090; Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Reparacija cilindara II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Reparacija cilindara II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Mramor" u Mramoru II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 6 mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) b) Rok izvr{enja usluga: maksimalno 90 dana od dana potpisivanja Ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije - Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio vr{enje usluga koje su predmet nabavke, za posljednje dvije godine - Vremenska garancija kvaliteta od 12 (dvanaest) mjeseci od dana izvr{enja usluge Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 71 - Strana 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga Reparacija cilindara". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Reparacija cilindara". Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Reparacija cilindara" - ne otvarati do 16.10.2013. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Edin [ehanovi} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (M1-A-13140-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-800/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Sakib Muhtarevi}, mob. 061/735-170 (za tehni~ka pitanja); Lejla Husejnovi} tel. 035/287-501 (za komercijalna pitanja) Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rad bagera gusjeni~ara rovokopa~a sa lopatom za ~i{}enje, zapremine radnog organa - 0,7m3 na poslovima ~i{}enja sistema (600 sati) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rad bagera gusjeni~ara rovokopa~a sa lopatom za ~i{}enje, zapremine radnog organa - 0,7m3 na poslovima ~i{}enja sistema (600 sati) - ponovni postupak II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 600 sati II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Dubrave" u Dubravama II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 97

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -Da ekonomsko-finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. -Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Prihvatanje svih iskazanih zahtjeva u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije (tehni~kom dokumentacijom definisan je sadr`aj predmetne nabavke); -Da je ponu|a~ tehni~ki i kadrovski osposobljen za pru`anje usluga koje su predmet nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 11:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga Rad bagera gusjeni~ara rovokopa~a sa lopatom za ~i{}enje, zapremine radnog organa - 0,7 m3 na poslovima ~i{}enja sistema (600 sati)". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Rad bagera gusjeni~ara rovokopa~a sa lopatom za ~i{}enje, zapremine radnog organa - 0,7 m3 na poslovima ~i{}enja sistema (600 sati)". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Rad bagera gusjeni~ara rovokopa~a sa lopatom za ~i{}enje, zapremine radnog organa - 0,7 m3 na poslovima ~i{}enja sistema (600 sati) - ne otvarati do 17.10.2013. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti

numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Edin [ehanovi} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (M1-A-13146-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-801/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Sakib Muhtarevi}, mob. 061/735-170 (za tehni~ka pitanja); Lejla Husejnovi} tel. 035/287-501 (za komercijalna pitanja) Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rad buldozera snage Nk=130-160kW (kom 2) (2.400 sati) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rad buldozera snage Nk=130-160kW (kom 2) (2.400 sati) II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2.400 sati

Broj 71 - Strana 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 360.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Dubrave" u Dubravama II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do 12 mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da ekonomsko-finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Prihvatanje svih iskazanih zahtjeva u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije (tehni~kom dokumentacijom definisan je sadr`aj predmetne nabavke); - Da je ponu|a~ tehni~ki i kadrovski osposobljen za pru`anje usluga koje su predmet nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:45 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi} (sehanovic.edin@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga Rad buldozera snage Nk=130-160kW (kom 2) (2.400 sati)". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Rad buldozera snage Nk=130-160kW (kom 2) (2.400 sati)". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene

i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Rad buldozera snage Nk=130-160kW (kom 2) (2.400 sati)" - ne otvarati do 17.10.2013. godine u 13 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Edin [ehanovi} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (M1-A-13147-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-613/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Daniel Grbe{i} Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335734 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: daniel.grbesic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 99

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava opreme i softvera za centralizirani sustav printanja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava opreme i softvera za centralizirani sustav printanja II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 63.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Direkcija Dru{tva II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:18.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod

UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Nabava opreme i softvera za centralizirani sustav printanja". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-13240-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-3-1-614/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jasna Raspudi}, oec. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335717 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jasna.raspudic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a u KM: 116.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje gra|evinskih radova za potrebe redovitog odr`avanja DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busova~a, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje) II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Izvo|enje gra|evinskih radova za potrebe redovitog odr`avanja DP Centar II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma sukladno tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busova~a, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 8.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:15.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Izvo|enje gra|evinskih radova za potrebe redovitog odr`avanja DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busova~a, Elektro Nova Vila i Elektro Uskoplje)". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-13289-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-615/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jasna Raspudi}, oec. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335717 Faks: 036335773 Elektronska po{ta: jasna.raspudic@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno poduze}e I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kapitalni remont agregata broj 2 u HE Jajce I II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dijagnosticiranje i trajna sanacija dinami~kih problema agregata broj 2 u HE Jajce I II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 180.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HE Jajce I II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 101

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:17.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Kapitalni remont agregata broj 2 u HE Jajce I". ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar Telefon: 036335736 Faks: 036335787 Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-13280-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-332/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o sukcesivnoj kupoprodaji lo` uqa za grejnu sezonu 2013/2014.godinu (220.000 litara). II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka lo` uqa za grejnu sezonu 2013/2014.godinu (220.000 litara), prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 400.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Doboj. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu DDP skladi{ta Ugovornog organa u Doboju (Incoterms 2010), na osnovu pojedina~nih naruxbi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 %

Broj 71 - Strana 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 17.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-13074-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-333/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o sukcesivnoj kupoprodaji ugqa za grejnu sezonu 2013/2014.godinu (2.000 tona). II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka ugqa za grejnu sezonu 2013/2014.godinu (2.000 tona), prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 140.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova U vagone du` pruga Ugovornog organa. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Sukcesivno, u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa Ugovora, a prema dinamici Ugovornog organa. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 103

dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-13077-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-334/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji impregnisanih bukovih pru`nih pragova. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka impregnisanih bukovih pru`nih pragova, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 662.200,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu DDP skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci (Incoterms), na osnovu pojedina~nih naruxbi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 % 4. Vremenski period garancije za robu, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH

Broj 71 - Strana 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-13075-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-336/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji Lot 1: za{titne odje}e i sredstava za za{titu radnika i Lot 2: za{titne opreme od visokog napona. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka Lot 1: za{titne odje}e i sredstava za za{titu radnika i Lot 2: za{titne opreme od visokog napona, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM po jednom lotu, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 - po jednom lotu, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji za{titne odje}e i sredstava za za{titu radnika. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka za{titne odje}e i sredstava za za{titu radnika, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 250.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu DDP skladi{te Ugovornog organa u Doboju (Incoterms 2010), na osnovu pojedina~nih naruxbi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – F 57A:

Broj 71 - Strana 105

III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke robe,u~e{}e: 10,00 % 4. Vremenski period garancije za robu,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te Ugovornog organa u Doboju. V. Dodatne informacije Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji za{titne opreme od visokog napona. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka za{titne opreme od visokog specifikaciji u tender dokumentaciji. napona, prema

ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-13076-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-337/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o kupoprodaji akumulatorskih baterija za lokomotive serije 441-, 661- i putni~ke vagone. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka akumulatorskih baterija za lokomotive serije 441-, 661i putni~ke vagone, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 140.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu DDP skladi{te Ugovornog organa u Doboju (Incoterms 2010), na osnovu pojedina~nih naruxbi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke robe,u~e{}e: 10,00 % 4. Vremenski period garancije za robu,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te Ugovornog organa u Doboju. V. Dodatne informacije Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA

Broj 71 - Strana 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog organa na paritetu DDP skladi{ta Ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci (Incoterms 2010), na osnovu pojedina~nih narud`bi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. Rok izvr{ewa usluge, u~e{}e:10,00 % 4. Vremenski period garancije za robu, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 21.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 21.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-13073-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-2-1-338/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o izvr{ewu usluge: Lot 1: tehni~ki pregled objekata remonta dionice pruge S.Kostajnica-Jo{avka (cca 63 km) i Lot 2: tehni~ki pregled objekata osigurawe slu`benih mjesta na dionici pruge S.Kostajnica-Jo{avka novim elektronskim SS ure|ajem. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge: Lot 1: tehni~ki pregled objekata remonta dionice pruge S.Kostajnica-Jo{avka (cca 63 km) i Lot 2: tehni~ki pregled objekata osigurawe slu`benih mjesta na dionici pruge S.Kostajnica-Jo{avka novim elektronskim SS ure|ajem, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 107

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 8:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 9:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM po jednom lotu, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 € po jednom lotu, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o izvr{ewu tehni~kog pregleda objekata remonta dionice pruge S.Kostajnica-Jo{avka (cca 63 km). I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge tehni~kog pregleda objekata remonta dionice pruge S.Kostajnica-Jo{avka (cca 63 km), prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema ponudi Izvr{ioca. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % 3. Rok izvr{ewa usluge,u~e{}e: 20,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Prema ponudi Izvr{ioca. V. Dodatne informacije Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugovor o izvr{ewu tehni~kog pregleda objekata osigurawe slu`benih mjesta na dionici pruge S.Kostajnica-Jo{avka novim elektronskim SS ure|ajem. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge tehni~kog pregleda objekata osigurawe slu`benih mjesta na dionici pruge S.Kostajnica-Jo{avka novim elektronskim SS ure|ajem, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema ponudi Izvr{ioca. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 60,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa,u~e{}e: 20,00 % 3. Rok izvr{ewa usluge,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Prema ponudi Izvr{ioca. V. Dodatne informacije Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH

Broj 71 - Strana 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-13071-13)

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-2-1-335/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI] Adresa: SVETOG SAVE 71 Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400025960001 Telefon: 053242082 Faks: 053227704 Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com Internet adresa: www.zrs-rs.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: @eqezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i kwigovodstvene usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o izvr{ewu usluge eksterne revizije finansijskih izvje{taja @eqeznice Republike Srpske a.d.Doboj -Doboj za 2013.godinu, 2014.godinu i 2015.godinu. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge eksterne revizije finansijskih izvje{taja @eqeznice Republike Srpske a.d.Doboj -Doboj za 2013.godinu, 2014.godinu i 2015.godinu, prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tender dokumentaciji. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 105.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova @eqeznice Republike Srpske a.d.Doboj -Doboj. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Period od tri godine (2013.godina, 2014.godina i 2015.godina).

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu slede}ih instrukcija: HAABAT 2B F56A INTERMEDIARY: HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG KLAGENFURT, AUSTRIA F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; / AT25 5220 0000 0932 3929 HAABBA2B HYPO ALPE ADRIA BANK A. D ALEJA SVETOG SAVE 13 BANJA LUKA, BIH F59 BENEFICIARY CUSTOMER: IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191 @ELJEZNICE RS AD UL.SVETOG SAVE 71 DOBOJ (M1-A-13072-13)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 109

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-418/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Goradan Kvasina, tel 033 563 467, Branka Mujezinovi}, tel 033 563 511 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa: www.jpcfbih.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tehni~ka revizija aktivnosti JP Ceste Federacije BiH poduzetih u 2012.godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumnetciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Ceste FBiH II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana od datuma zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke u skladu sa va`e}om zakonskom regulativom

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Po~ev od 16.9.2013. godine, uz potvrdu o uplati 20,00 KM, na adresi pod I.1 ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke na zahtjev ponu|a~a poslanog na faks 033/563-495. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Tehni~ka revizija Primalac: JP CesteFederacije BIH, Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-13322-13)

JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A" OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 328-1-3-1-68/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A" Kontakt osoba: Enver Vukovi} Adresa: ulica Miroslava Krle`e bb Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263598130006 Telefon: 037223451€ Faks: 037226685 Elektronska po{ta: info@cesteusk.com Internet adresa: www.cesteusk.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 71 - Strana 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje regionalne ceste R408 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nastavak rekonstrukcije i investicionog odr`avanja regionalne cesta R408, dionica: K.Vakuf-M.Brod od km 2+184,53 do km 2+770,00. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u TD. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 333.300,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova na regonalnoj cesti R408. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja kao u TD. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 9:50 Mjesto: JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a", ul. Miroslava Krle`e bb, Biha}. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju mo`ete podi}i na adresi: ul. Miroslava Krle`e bb, 77000 Biha}, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili se ista mo`e dostaviti po{tom isti dan po prijemu zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije. Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM. Uplate se vr{e na depozitni ra~un broj:1020220000055884, vrsta prihoda:722565, op}ina: 003. (M1-A-13027-13)

JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A" OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 328-1-3-1-69/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A" Kontakt osoba: Enver Vukovi} Adresa: ulica Miroslava Krle`e bb Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263598130006 Telefon: 037223451 Faks: 037226685 Elektronska po{ta: info@cesteusk.com Internet adresa: www.cesteusk.com

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje regionalne ceste R403a. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nastavak rekonstrukcije regionalne ceste R403a, presvla~enje asfaltnog kolovoza u naselju @egar, du`ina dionice 1.420,00 m. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u TD. II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 145.300,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova na regionalnoj cesti R403a. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja kao u TD. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 9:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 9:50 Mjesto: JU "Direkcija regionalnih cesta USK-a", ul. Miroslava Krle`e bb, Biha}. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju mo`ete podi}i na adresi: ul. Miroslava Krle`e bb, 77000 Biha}, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili se ista mo`e dostaviti po{tom isti dan po prijemu zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije. Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 111

KM. Uplate se vr{e na depozitni ra~un broj:1020220000055884, vrsta prihoda:722565, op}ina: 003. (M1-A-13026-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-209/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada i isporuka segmenata vode}eg le`aja fi 1250 mm za potrebe HE Grabovica, Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod II 4.a. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1, 88420 Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz dokaz o uplatii 20 KM sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom prepru~eno ili elektronski e-mail-om. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-147/13P, valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. Sarajevo, BIC/ SWIFT VAKUBA22, IBAN CODE: BA391601020000013652, na ra~un 1601060000004629 za JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-147 /13P, valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. (M1-A-13246-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 356-1-1-1-96/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR Kontakt osoba: Bekir Isakovi} Adresa: MAR[ALA TITA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4200211100056 Telefon: 036510118

Broj 71 - Strana 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Faks: 036551006 Elektronska po{ta: direkcija.mostar@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za redovno odr`avanje II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema TD II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, M.Tita bb, Mostar (M1-A-13309-13)

BH TELECOM D.D.SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 358-1-3-1-159/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo Kontakt osoba: Slavica Spahi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033664813 Faks: 033656500 Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja cijele gra|evine ili njenih dijelova, gra|evinarstvo II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja tipskog objekta za smje{taj TK opreme RSU 1 Podlugovi (zidani objekat) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podlugovi (Op}ina Ilija{- Kanton Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 113

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zmaja od Bosne 88,Sarajevo ,sala na II / III Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude.Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bit }e odba~ena kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. za preuzimanje / dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 664 116 ili na Protokol BH Telecom -a,Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88. Tenderska dokumentacija se mo`e li~no preuzeti na protokolu BH Telecom d.d. Direkcije Sarajevo isklju~ivo uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije u skladu sa stavom 1. ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbjediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a,uz obavezu da ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecom d.d. Direkcije Sarajevo . Nov~ana naknada sa naznakom za "tendersku dokumentaciju broj:1606/13 za nabavku radova za Izgradnja tipskog objekta za smje{taj TK opreme RSU 1 Podlugovi(zidani objekat) , Iznos 30,00KM upla}uje se na ra~un broj:1610000030950674 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo ( na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a) . Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije ,jer mu je ista u tom periodu bila na raspolaganju . Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d Direkcija Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d Sarajevo, Direkcija Sarajevo,Zmaja od Bosne 88,-PROTOKOL, sa naznakom: za nabavku radova za Izgradnja tipskog objekta za smje{taj TK opreme RSU 1 Podlugovi(zidani objekat) -NE OTVARAJ Ponude dostvaljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i ponude koje nisu predate na protokol ne}e se razmatrati i bit }e vra}ena ponu|a~u neotvorene.Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponude,a prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude ,daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude.Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen blagovremeno ,a najkasnije 10(deset) dana prije isteka roka za podno{enje ponuda na fax 033 664 116 ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Slavica Spahi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033664116 Faks: 033664116 Elektronska po{ta:slavica.spahic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (M1-A-13292-13)

BH TELECOM D.D.SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 358-1-1-1-229/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija Sarajevo Kontakt osoba: Amer Halilovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200211100021 Telefon: 033664813 Faks: 033656500 Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za ma{insku energetiku II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcije Sarajevo, Skladi{te Bla`uj, ul. Kamenolom bb, 71000 Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00

Broj 71 - Strana 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, sala II sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/664-116 ili na Protokol BH Telecom-a, Direkcije Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo i predo~iti dokaz o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokol BH Telecom-a, Direkcije Sarajevo isklju~ivo uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbijediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a, Direkcije Sarajevo. Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj 5155/13-5 za nabavku rezervnih dijelova za ma{insku energetiku, iznos 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610000030950674 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na raspolaganju. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Zape~a~enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo - PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda za nabavku rezervnih dijelova za ma{insku energetiku NE OTVARAJ" Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i ponude koje nisu predate na Protokol ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adrese ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka podno{enja ponuda na fax 033 664116. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Amer Halilovi} Adresa: Zmaja od Bosne 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033615404 Faks: 033664116 Elektronska po{ta:amer.halilovic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba (M1-A-13291-13)

JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU "ABID LOLI]" D.O.O. TRAVNIK-BILA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 363-1-1-1-7/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila Kontakt osoba: Ribo Ibrahim 061-893-468 Adresa: Dolac bb

Po{tanski broj: 72281 Op{tina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236078160002 Telefon: 030562400 Faks: 030562404 Elektronska po{ta: rudnikhanbila@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka ma{inske opreme za potrebe rudnika II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma nabavka ma{inske opreme za potrebe rudnika II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM sa PDV-om po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Kao u koraku I ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka grabuljastog transportera TS-74 - dupli pogon

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 115

I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma grabuljasti transporter SKAT TS-74 - dupli pogon -pogonska stanica-reduktor-natezna stanica-korita 10 komada- lanac komplet 60 metara II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 4 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Rudnik " Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma rezervni dijelovi grabuljastog transportera SKAT TS-74 I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. Reduktor stroja TS-74 kom.4.2. Pogonska stabnica stroja TS-74 kom.2.3. Pogonski lan~anik stroja TS-74 kom.12.4. Hidrodinami~ka spojka EG-490 kom .25. Hidrodinami~ka spojka EG-425 kom.3. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 23 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 70.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjesece III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU "Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma reduktor trake NKB-500 [ I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma reduktor gumenog transportera NKB-500 [ II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 2 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma ^eli~no u`e fi 16 mm I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma ~eli~no u`e fi 16 mm DIN -3066 JUS C.H1.074 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 3600 metara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 28.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila V. Dodatne informacije moraju biti 3 komada od 1200 metara. ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma lan~ana dizalica-tri tonska I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma lan~ana dizalica nosivosti 3 tone II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 10 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 4.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma elektroda fi 4 mm i fi 3,25 mm I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma elektroda fi 4 mm i fi 3,25 mm II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 2000 kg II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %

Broj 71 - Strana 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila V. Dodatne informacije kvalitet ponu|ene elektrode mora odgovarati kvalitetu elektrode Jadran ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma pogonski valjak za traku I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. pogonski valjak za traku fi 630x950 kom.32. pogonski valjak za traku fi 500x950 kom.3. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 6 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 18.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila V. Dodatne informacije valjci moraju biti oblo`eni gumom. (M1-A-13060-13)

JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU "ABID LOLI]" D.O.O. TRAVNIK-BILA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 363-1-1-1-8/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila Kontakt osoba: Raif Mahalba{i} 061-321-915 Adresa: Dolac bb Po{tanski broj: 72281 Op{tina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236078160002 Telefon: 030562400 Faks: 030562404 Elektronska po{ta: rudnikhanbila@bih.net.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka elektro opreme za potrebe Rudnika II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma nabavka elektro opreme za potrebe ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30KM sa PDV-om po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Kao u koraku I Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE uplatu za tendersku dokumentaciju mo`ete izvr{iti na `iro ra~un broj: 1542602001858632 kod Intesa San Paolo Bank. ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma kablovi EPN I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. kabal EPN 3x16 mm2 met. 500 2. kabal EPN 3x25 mm2 met. 500 3. kabal EPN 4x4 mm2 met. 1000 2 4. kabal EPN 3x2,5 mm met. 3000 2 5. kabal EPN 5x6 mm met. 650 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5650 metara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 47.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00%

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 117

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma tipkala TT I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. tipkalo TT-1 kom 15 2. tipkalo TT-2 kom 15 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 30 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 24.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00% IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma motorski za{titni sklopnik I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma motorski za{titni sklopnik 500 V,160A,50Hz, bim60-80A kom 5 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 75.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 % 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00 % 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma rasvjetna stanica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma rasvjetna stanica 4 kVA,500/220V,bim4-16A,ex"S" II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 2 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma sklopnici CN I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. sklopnik CN 63 kom. 10. 2. sklopnik CN 80 kom. 10. 3. sklopnik CN 100 kom. 10. II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 30 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 12.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00% IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma prekida~ 5AS 320 I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. prekida~ 5AS 320, R100 kom. 5 2. prekida~ 5AS 320, R125 kom. 5 3. prekida~ 5AS 320, R200 kom. 5 4. prekida~ 5AS, 320, R400 kom. 10 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 25 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00% IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU "Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma jamska bu{ilica 1,5 kV I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma jamska bu{ilica 1,5 kV II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 5 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

Broj 71 - Strana 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00% IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU "Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma metanometrijska centarla I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma metanometrijska centrala, kontinuirano mjerenje 32 izlaza II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 1 komad II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 200.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00% IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU"Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma elektro motori I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 1. el. motor 500V,22kW,1460o/min kom. 3 2. el. motor 500V,45 kW,1640o/min kom. 3 3. el. motor 500V, 90kW, 1460o/min kom. 2 4. el. motor 500V,37 kW,1460 o/min kom. 3 II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 11 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 147.000,00 KM II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00% 2. uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00% 3. garantni rok, u~e{}e: 3,00% 4. rok isporuke, u~e{}e: 3,00% IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te RMU "Abid Loli}" d.o.o Travnik-Bila (M1-A-13226-13)

OP]INA VITEZ OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 368-1-2-1-12/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA VITEZ Kontakt osoba: KRISTIJAN KULI] Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op{tina/Grad: Vitez

IDB/JIB: 4236214280009 Telefon: 030718200 Faks: 030713939 Elektronska po{ta: opcinsko.vjece@tel.net.ba Internet adresa: www.opcinavitez.info I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: VITEZ I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih puteva i gradskih prometnica na podru~ju op}ine Vitez za 2013/2014 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih puteva i gradskih prometnica na podru~ju op}ine Vitez za 2013/2014 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Vitez II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zimski period, 15.11.2013. do 15.03.2014 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Broj 71 - Strana 119

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sala Op}inskog vije}a, op}ina Vitez Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE -Op}ina Vitez zadr`ava pravo da prilikom pregleda, procjene i upore|ivanja ponuda zatra`i od ponuditelja dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude; -Op}ina Vitez ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u otvorenom postupku,te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u cjelosti ili djelomi~no svaku ponudu u slu~ajevima navedenim u ~lanku 12.Zakona o javnim nabavkama BIH; - Ponude za sudjelovanje s tra`enom dokumentacijom dostavlja se u zape~a}enoj kuverti sa nazna~enom punom adresom ponuditelja s naznakom:"Ponuda za zimsko odr`avanje- ne otvaraj" Na adresu op}ine Stjepana Radi}a,br.1, Povjerenstvu za odabir najpovoljnije ponude. - Nov~anu naknadu za preuzimanje tender. dokum. uplatiti na blagajni op}ine ili `iro ra~un br.3380002200025547 sa naznakom Vrsta prihoda 722611 otvorenim kod UniCredit banke (sa naznakom: za tendersku dok. "zimsko odr`avanje puteva") ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Enisa @i{ko Adresa: Stjepana Radi}a 1 Po{tanski broj: 72250 Op{tina/Grad: Vitez Telefon: 030718221 Faks: 030713939 Elektronska po{ta: enisa.zisko@opcinavitez.info Internet adresa: www.opcinavitez.info (M1-A-13397-13)

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hrane, pi}a i osnovnih `ivotnih namirnica za potrebe [G Klekova~a-Potoci, I.Drvar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hrane i pi}a, osnovnoh `ivotnih namirnica : hqeba,svih vrsta mesa, suhomesnatih proizvoda, tjestenine, kafe, {e}era, alkoholnih i bezalkoholnih pi}a i dr. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u TD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: [G Klekova~a-Potoci, I.Drvar Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Otvarawu ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a. [G Klekova~a-Potoci, I.Drvar zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 13.ZJN i da ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetawa. ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Bjeqac Milo{ Adresa: Potoci bb Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Drvar/Isto~ni Drvar Telefon: 050480076

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-889/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Bjeqac Milo{, dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 71 - Strana 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Faks: 050480961 Elektronska po{ta: klekovacapotoci@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka hqeba I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hqeba za potrebe [G Klekova~a-Potoci II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.600,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD III Podkriteriji 1. Cijena u~e{}a,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke - kvalitet u~e{}a,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}awa - uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova magacin [G Klekova~a-Potoci, I.Drvar ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka mesa: tele}e, june}e i ostalo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mesa: tele}e, june}e i ostalo II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.850,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD III Podkriteriji 1. Cijena u~e{}a,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke - kvalitet u~e{}a,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}awa - uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova magacin [G Klekova~a-Potoci, I.Drvar ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka osnovnih `ivotnih namirnica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka osnovnih `ivotnih namirnica II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 44.550,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Prema TD III Podkriteriji 1. Cijena u~e{}a,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke - kvalitet u~e{}a,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}awa - uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova magacin [G Klekova~a-Potoci (M1-A-12983-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-895/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Milan Vukovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu [G "Magli}" Fo~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 121

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G "Magli}" Fo~a ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Milan Vukovi} Adresa: Kraqa Petra br.14. Po{tanski broj: 73300 Op{tina/Grad: Fo~a-RS Telefon: 058210297 Faks: 058210301 Elektronska po{ta: maglic@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi i izvozu [DS u odjelu 50 PJ "Me{trevac" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 83.870,40 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|ewa radova,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a V. Dodatne informacije Procijewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 70.999,20 KM ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na sje~i, izradi i izvozu [DS u odjelu 51 PJ "Me{trevac" II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.711,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvo|ewa radova,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a V. Dodatne informacije Procijewena ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 59.191,95 KM (M1-A-13279-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-898/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Borivoj Jovi}, dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu i iznosu {ds, proreda kultura na podru~ju [G Gorica [ipovo za drugu polovinu 2013. godine prema Proizvodno finansijskom planu. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 71 - Strana 122

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G Gorica [ipovo Prve {ipova~ke br. 1 70270 [ipovo ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Borivoj Jovi}, dipl.in`.{um. Adresa: Prve {ipova~ke br.1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: [ipovo Telefon: 050371420 Faks: 050371286 Elektronska po{ta: gorica@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu u [G Gorica [ipovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu i iznosu {ds, proreda {umskih kultura u odjelu 79 PJ Ov~ara u koli~ini od 743 m3 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 22.015,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova PJ Ov~ara [G Gorica [ipovo RJ Rodu{a odjel 79 V. Dodatne informacije Prema TD ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu u [G Gorica [ipovo

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu i iznosu {ds, proreda {umskih kultura u odjelu 15 PJ Vitoroga u koli~ini od 263 m3 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.511,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova PJ Vitoroga RJ Rodu{a [G Gorica [ipovo odjel 15 V. Dodatne informacije Prema TD ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu u [G Gorica [ipovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu i iznosu {ds, proreda {umskih kultura u odjelu 6 PJ Lisina u koli~ini od 124 m3 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.039,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova PJ Lisina RJ Rodu{a [G Gorica [ipovo, odjel 6 V. Dodatne informacije Prema TD ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu u [G Gorica [ipovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu i iznosu {ds, proreda {umskih kultura u odjelu 36/2 PJ Dowi Jaw u koli~ini od 814 m3 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 23.378,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Regulisa}e se ugovorom o izvo|ewu radova III Podkriteriji 1. Najpovoqnija ukupno ponu|ena cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka radova,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova PJ Dowi Jaw RJ Ravna Gora [G Gorica [ipovo odjel 36/2

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Prema TD

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 123

(M1-A-13224-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-899/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radenko Bawac, dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta: uprava@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimawe/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe radova sje~e i izrade, izvoza i iznosa {ds u odjelu 04 PJ Bobija-Ribnik na podru~ju [G Ribnik iz Ribnika, a prema proizvodno-finansijskom planu za 2013. godinu. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 58.068,65 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G Ribnik Ribnik II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 01.11.2013. - 31.12.2013.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 9:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 10:00 Mjesto: [G Ribnik, Rade Jovanovi}a 11 79288 Ribnik Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a za qetne uslove rada iznosi 53.108,87 KM ANEKS A I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Radenko Bawac, dipl.in`.{um. Adresa: Rade Jovanovi}a 11 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Ribnik Telefon: 050431012 Faks: 050431016 Elektronska po{ta: ribnik@sumers.org Internet adresa: www.sumers.org (M1-A-13243-13)

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-2-1-74/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Nada Todi} Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta: elektrobn@teol.net Internet adresa: www.elektrobijeljina.com

Broj 71 - Strana 124

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: Godinu dana ili do realizacije ugovorene vrijednosti II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 100.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Remont i popravka energetskih transformatora 10/0,4kV II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga remonta i popravke energetskih transformatora 10/0,4 kV, razli~itih naponskih nivoa II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema specifikaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Radionica davaoca usluga II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~l. 24.ZJN BiH. Dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi za u~e{}e iz ~l. 25.ZJN. Dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi za u~e{}e iz ~l.26. ZJN. Dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok izvr{ewa usluge, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM (sa PDV-om) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 10:30 Mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. ul. Majevi~ka 97 Bijeqina,sala za sastanke sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no, u prostorijama ugovornog organa (Komercijalna slu`ba) nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati nov~ane naknade. Ista se mo`e poslati i po{tom, nakon dostavqenog zahtjeva i uplate nov~ane naknade na ra~un broj:5550010000400094 kod Nove banke, Bijeqina. Ponu|a~i izvan BiH mogu se obratiti na navedenu adresu ugovornog organa, radi slawa instrukcije za pla}awe. (M1-A-13189-13)

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-2-1-77/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Danijel Paji} Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta: elektrobn@teol.net Internet adresa: www.elektrobijeljina.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 125

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga teku}eg odr`avawa poslovnih prostorija (ponovqeno obavje{tewe) ZEDP "Elektro-Bijeqina"a.d. Bijeqina II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga teku}eg odr`avawa poslovnih prostorija u Direkciji i Radnim jedinicama :Bijeqina i Ugqevik (ponovqeno obavje{tewe) ZEDP "Elektro-Bijeqina"a.d. Bijeqina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe,prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Uslovi za u~e{}e iz ~l.24 ZJN BiH III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi za u~e{}e iz ~l.25 ZJN BiH III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi za u~e{}e iz ~lana 26 ZJN BiH Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 15.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. ul. Majevi~k 97, Bijeqina, sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti neposredno,putem po{te ili elektronskim putem,nakon slawa pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati naknade u iznosu od 35,10 KM na `iro-ra~un:5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina za pla}awe izvan BiH obrati se na navedenu adresu Ugovornog organa (kao u koraku 1)radi slawa intrukcija za pla}awe ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga teku}eg odr`avawa poslovnih prostorija (ponovqeno obavje{tewe) za potrebe ZEDP"Elektro-Bijeqina"a.d. Bijeqina

I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga teku}eg odr`avawa poslovnih prostorija za potrebe Direkcije i Radnih jedinica Bijeqina i Ugqevik II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 70.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova U poslovnim prostorijama Direkcije i Radnih jedinica Bijeqina i Ugqevik V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga odr`avawa vodovodne i kanalizacione mre`e (ponovqeno obavje{tewe) za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina"a.d.Bijeqina I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga odr`avawa vodovodne i kanalizacione mre`e za potrebe Direkcije i Radnih jedinica Bijeqina i Ugqevik II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova U poslovnim prostorijama Direkcije i Radnih jedinica Bijeqina i Ugqevik ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga odr`avawa sistema centralnog grijawa (ponovqeno obavje{tewe) za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina"a.d.Bijeqina I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka usluga odr`avawa sistema centralnog grijawa za potrebe Direkcije i Radnih jedinica Bijeqina i Ugqevik II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Preme tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 20.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova U poslovnim prostorijama u Direkciji i Radnim jedinicama Bijeqina i Ugqevik V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji (M1-A-13093-13)

Broj 71 - Strana 126

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-1-1-78/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Dragi{a \or|i}; Mirjana Maksimovi} Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta: elektrobn@teol.net Internet adresa: www.elektrobijeljina.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kolektivnih za{titnih sredstava II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kolektivnih za{titnih sredstava za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dokumenta o registraciji za obavqawe djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM (sa PDV-om) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:30 Mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina, Ul. Majevi~ka 97 Bijeqina, sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u sjedi{tu ugovornog organa u Bijeqini (Komercijalna slu`ba) radnim danom od 7 do 15 ~asova. Ista se mo`e dostaviti i putem po{te nakon psimenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati naknade. Uplatu naknade izvr{iti na `iro ra~un: 5550010000400094 kod Nove Banke Bijeqina. Ponu|a~i izvan BiH mogu se obratiti na navedenu adresu ugovornog organa radi slawa instrukcije za pla}awe. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pewalica i kai{eva pewalica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pewalica i kai{eva pewalica za drvene i betonske stubove za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorenog iznosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka opasa~a i konopaca za opasa~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka opasa~a za elektromontere i konopaca za opasa~e za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 127

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka vatrogasnih aparata i protivpo`arne opreme I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka vatrogasnih aparata i protivpo`arne opreme za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka elektroizolacionih rukavica, ~izama i prostirke I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka elektroizolacionih rukavica, ~izama i prostirke za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqine" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorenog iznosa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pomo}nih uzemqewa, uklopnih motki i indikatora napona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pomo}nih uzemqewa-kompleti za uzemqavawe i kratko spajawe, uklopnih elektroizolacionih motki i VN indikatora napona za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa U Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka kompleta prve pomo}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ormari}a i torbica za prvu pomo} za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka saobra}ajnih znakova i u`adi sa upori{tima I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka saobra}ajnih znakova i u`adi sa upori{tima za ozna~avawe i ogra|ivawe mjesta rada za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka tablica i naqepnica I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka tablica i naqepnica zabrane, upozorewa, uputstva i obiqe`avawa za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.000,00 KM

Broj 71 - Strana 128

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji (M1-A-13094-13)

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 387-1-1-1-79/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" A.D. TREBIWE, ZEDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D. BIJEQINA Kontakt osoba: Dragi{a \or|i}; Mirjana Maksimovi} Adresa: MAJEVI^KA 97 Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeqina IDB/JIB: 4400358420004 Telefon: 055226700 Faks: 055210304 Elektronska po{ta: elektrobn@teol.net Internet adresa: www.elektrobijeljina.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka li~nih za{titnih sredstava za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka radne odje}e, cipela, rukavica, {qemova, nao~ara i za{titne opreme za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Odlo`eno pla}awe III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dokumenta o registraciji za obavqawe djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenta kojima se dokazuje ispuwewe uslova, prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 14.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM (sa PDV-om) IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. Bijeqina, Ul. Majevi~ka 97 Bijeqina, sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u sjedi{tu ugovornog organa u Bijeqini (Komercijalna slu`ba) radnim danom od 7 do 15 ~asova. Ista se mo`e dostaviti i putem po{te nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati naknade. Uplatu naknade izvr{iti na `iro ra~un: 5550010000400094 kod Nove Banke u Bijeqini. Ponu|a~i izvan BiH mogu se obratiti na navedenu adresu ugovornog organa radi slawa instrukcije za pla}awe. ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka za{titne radne odje}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka radnih odijela zimskih, radnih odijela qetnih, majica qetnih, prsluka fluorescentnih i radnih mantila za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke – V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 129

(M1-A-13105-13)

OP]INA PROZOR-RAMA OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 394-1-2-1-21/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA PROZOR-RAMA Kontakt osoba: Kristina Kuraja Adresa: Kralja Tomislava b.b. Po{tanski broj: 88440 Op}ina/Grad: Prozor/Rama IDB/JIB: 4227048340007 Telefon: 036771910 Faks: 036771342 Elektronska po{ta: nacelnik@prozor-rama.org Internet adresa: www.prozor-rama.org I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave I.5.b. Razina: PROZOR/RAMA I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 8 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. na podru~ju op}ine Prozor-Rama II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. na podru~ju op}ine Prozor-Rama (s mogu}no{}u produljenja usluge na sezonu 2014/15 i 2015/16 sukladno ~l. 11. st. 4. pod D2 ZJN BIH) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji

I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka za{titnih radnih cipela I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka za{titnih radnih cipela zimskih-dubokih za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka za{titnih radnih rukavica, {qemova i nao~ara I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka za{titnih radnih rukavica, {qemova i nao~ara za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini V. Dodatne informacije U tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka za{titne opreme i za{titnih sredstava I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka za{titne opreme za farbara, za rad sa AKU baterijama i li~nih za{titnih sredstava pri skupqawu i odlagawu otpada za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od potpisivawa ugovora ili do realizacije ugovorene vrijednosti IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Magacin ugovornog organa u Bijeqini

Broj 71 - Strana 130

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM / sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:15.10.2013 Vrijeme:11:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor, (Ured Slu`be za prostorno ure|enje, II kat) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuditelji mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na protokolu ugovornog organa svakim radnim danom od 8,00-16,00 sati, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za istu. Tenderska dokumentacija se mo`e dostaviti po{tom nakon dostave pisanog zahtjeva ponuditelja i dokaza o izvr{enoj uplati na fax: 036/771-342. U ovom slu~aju ugovorni organ ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Nov~ana naknada za T.D. se mo`e uplatiti na ra~un ugovornog organa kod UniCredit Bank d.d. Mostar (Podru`nica Rama) na broj: 3382102200070547. Ponuditelji snose sve tro{kove nastale na ime pripreme i dostave njihovih ponuda. Prije otkupa T.D. mogu} je uvid u istu u prostorijama Op}ine Prozor-Rama, Ul. K. Tomislava b.b. 88440 Prozor (kod Salke Ba{inca, tel. 771-387). Za sve ostale informacije ponuditelji se mogu obratiti na broj: 036/771-916 (Ivica Tomi}). ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.256,41 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.948,72 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.384,62 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.401,71 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.547,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 %

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 131

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.384,62 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.401,71 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zimsko odr`avanje lokalnih cesta u sezoni 2013/14 god. u op}ini Prozor-Rama I.2. Kratak opis predmeta ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.547,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena po lot-u, u~e{}e:90,00 % 2. Cijena po satu rada stroja ("po pozivu"), u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji (M1-A-13177-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-1-1-447/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733 Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033460974 Elektronska po{ta: kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka gra|evinskog materijala - agregata, tampona i pijeska na podru~ju Kantona Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Sukcesivna isporuka gra|evinskog materijala - agregata, tampona i pijeska na podru~ju Kantona Sarajevo, sa transportom i istovarom II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tehni~koj specifikaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tehni~koj specifikaciji.

Broj 71 - Strana 132

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tehni~koj specifikaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tehni~koj specifikaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, I sprat, Sala 100 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka OP 18-39/13 su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na zahtjev, uz prikaz uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8:00 - 15:30 h. Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon prijema zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavlja~i {alju na broj faksa 033/460 974. Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, UNICREDIT BANK D.D. uz naznaku "Tender broj OP 18-39/13 (M1-A-13159-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-448/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo Kontakt osoba: Kemal Kadi} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200211100102 Telefon: 033464733 Faks: 033460974 Elektronska po{ta: kemal.kadic@bhtelecom.ba Internet adresa: www.bhtelecom.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Iznajmljivanje kamiona sa voza~em na podru~ju Zeni~ko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Telecom In`enjeringa, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18, 71 000 Sarajevo, I sprat - sala 100 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka OP 18-40/13 su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na zahtjev, uz prikaz uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8:00 - 15:30 ili }e ugovorni organ dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon prijema zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavlja~i {alju na broj faksa 033/460 974. Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, UNICREDIT BANK D.D. uz naznaku "Tender broj OP 18-40/13" ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Iznajmljivanje kamiona kipera sa voza~em na podru~ju Zeni~ko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 8.000,00 sati II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 133

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Zeni~ko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Iznajmljivanje kamiona putara sa voza~em na podru~ju Zeni~ko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 10.000,00 sati II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Zeni~ko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona (M1-A-13160-13)

"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 440-1-1-1-216/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: [efik [ari} Adresa: Obala Kulina bana br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200682210005 Telefon: 033252613 Faks: 033252743 Internet adresa: www.posta.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228) za potrebe vozila (putni~kih, teretnih i mopeda) i dvotaktol ulja za mopede po lotovima-op}inama (Lot 1 @ivinice, Lot 2 Kalesija, Lot 3 Lukavac, Lot 4 Srebrenik, Lot 5 Tuzla, Lot 6 Kladanj, Lot 7 Banovi}i, Lot 8 Gra~anica i Lot 9 Grada~ac)

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.10.2013. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Centar po{ta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br.29, Tuzla, III sprat-Sala za sastanke (br: 316) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i mogu izvr{iti do 09.10.2013. godine tj. najkasnije 8 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. Ista se mo`e preuzeti na Protokolu Centra po{ta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br.29, Tuzla. Dobavlja~ je du`an uz pismeni zahtjev dostaviti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 20,00 KM u koji je ura~unat PDV i kopiju Uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 1321000309570367 kod NLB banke Tuzla u korist "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Tuzla, uz naznaku "Otkup TD , tender broj: 10.3-3973-1/13". Zainteresovani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: [efik [ari} Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla Telefon: 035316961 Faks: 035251761 Elektronska po{ta: sefiks@bhp.ba Internet adresa: www.posta.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te @ivinice I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228) za potrebe vozila (putni~kih, teretnih vozila i mopeda) i dvotaktol ulja (za mopede)

Broj 71 - Strana 134

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Kalesija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (BMB 95 EN 228) i dvotaktol ulja za mopede II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Lukavac I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO, BMB 95 EN 228) za potrebe vozila (putni~kih, teretnih vozila i mopeda) i dvotaktol ulja (za mopede) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Srebrenik I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinski pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228) za potrebe vozila (putni~kih, teretnih vozila i mopeda) i dvotaktol ulja (za mopede) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Tuzla I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228) za potrebe vozila (putni~kih, teretnih vozila i mopeda) i dvotaktol ulja (za mopede) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Kalesija I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (BMB 95 EN 228) i dvotaktol ulja za mopede II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Banovi}i I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228) za potrebe vozila (putni~kih, teretnih vozila i mopeda) i dvotaktol ulja (za mopede) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 %

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 135

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Gra~anica I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228) iza potrebe vozila (putni~kih, teretnih vozila i mopeda) i dvotaktol ulja (za mopede) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a ANEKS B Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka te~nih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe po{te Grada~ac I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka i sukcesivna isporuka putem benzinskih pumpi te~nih goriva (DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228) za potrebe vozila (putni~kih, teretnih vozila i mopeda) i dvotaktol ulja (za mopede) II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Dato u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje okvirnog sporazuma 3 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Operativni tro{kovi, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa dobavlja~a (M1-A-13227-13)

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 470-1-1-1-26/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Goran Podini} Adresa: Zelenih beretki 26 Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200200670004 Telefon: 033911911 Faks: 033220622 Elektronska po{ta: bhas@bhas.ba Internet adresa: www.bhas.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka tri terenska vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka tri terenska vozila srednje klase II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 170.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Agencija za stataistiku BiH Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana po zaklju~enju ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise petnaest dana po isporuci vozila i fakture III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokazi iz ~l. 23 stav 1. a/b/c/e/f kao u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - dokaz da ra~un nije blokiran kao u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - lista glavnih ugovora -kvalifikaciona struktura - spisak ovla{tenih servisa kao u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00

Broj 71 - Strana 136

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:02 Mjesto: Agencija za statistiku BiH Zelenih beretki 26 71 000 Sarajevo sob br 7 ili 13 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE prije preuzimanjaTD treba dostaviti dokaz o uplati 30,00KM na ra~un JRT TREZOR BIH u skladu sa Naredbom o uplatnim ra~unima za administrativne takse sl. glasnik BiH 20/10 objavljen dana 16.03.2010. god.( naredba br.120) ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Goran Podini} Adresa: Zelenih beretki 26 Sarajevo Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad Telefon: 033911918 Faks: 033220622 Elektronska po{ta: bhas@bhas.ba Internet adresa: www.bhas.ba (M1-A-13171-13)

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 510-1-3-1-389/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I Kontakt osoba: Mirela Zejnilovic Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209329530001 Telefon: 035870600 Faks: 035875166 Elektronska po{ta: direktor@rmub.ba Internet adresa: www.rmub.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora IZGRADNJA OBJEKTA ZA PRIKUPLJANJE POVR[INSKIH VODA, TRETMANA POVR[INSKIH VODA I OBJEKATA ZA ISPU[TANJE PRE^I[]ENIH TEHNOLO[KIH VODA II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 500.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Industrijski plato "Be{in" II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e:97,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:3,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,34 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Armije BiH 52, Direkcija Rudnika, sala 34 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije dostaviti zajedno sa dokazom o uplati nov~ane naknade za td na faks broj 035 870 404. TD se mo`e preuzeti li~no u kancelariji broj 61 Direkcije Ugovornog organa ili ista mo`e biti dostavljena elektronskim putem. Uplata nov~ane nakande se mo`e izvr{iti na ra~un broj 1321300309179345 kod NLB banke dd Tuzla; 1610250007190075 kod Raiffeisen banke dd Tuzla. Za ino ponu|a~e: Raiffeisen bank dd Sarajevo, BiH, SWIFT code RZBABA2S, Beneficiary dd Rudnici mrkog uglja Banovi}i, Account No: 501012000-22678, IBAN: BA391611250000210002. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i Telefon: 035870356 Faks: 035870404 Elektronska po{ta: javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Mirela Zejnilovi} Adresa: Armije Bosne i Hercegovine 52 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 137

Telefon: 035870356 Faks: 035870404 Elektronska po{ta:javnenabavke.nabavkermub@gmail.com Internet adresa: www.rmub.ba (M1-A-13114-13)

JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR U LUKAVICI OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 520-1-1-1-31/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Studentski centar u Lukavici Kontakt osoba: Valentina Tadi} Adresa: Vuka Karaxi}a 30 Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400548390004 Telefon: 057340988 Faks: 057342354 Elektronska po{ta: s.centar@spinter.net I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Republika Srpska I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka robe za ishranu studenata II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda

IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Vuka Karaxi}a 30, Isto~no Novo Sarajevo ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka svje`eg sviwskog i june}eg mesa I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.677,78 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova FCO JU "Studentski centar u Lukavici" V. Dodatne informacije uplate za nepovratan nov~ani iznos za otkup tenderske dokumentacije , koji po LOT-u iznosi 20.00 KM se mogu izvr{iti na `r broj 5620120000312247, a tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na zahtjev ponu|a~a u prostorijama ugovornog organa, putem po{te ili elektronskim putem. Sobzirom da je ovo ponovqeni postupak ponu|a~i koji su u~estvovali u prvom postupku i otkupili tendersku dokumentaciju sada je mogu dobiti uz zahtjev bez naknade. ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka polutrajnih mesnih prera|evina i suhomesnatih proizvoda I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.117,10 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % 3. rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova FCO JU"Studentski centar u Lukavici" V. Dodatne informacije uplate nepovratnog nov~anog iznosa za otkup tenderske dokumentacije, koji po LOT-u iznosi 20.00 KM se mogu izvr{iti

Broj 71 - Strana 138

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

na `r broj 5620120000312247, a tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na zahtjev ponu|a~a u prostorijama ugovornog organa, putem po{te ili elektronskim putem. Sobzirom da je ovo ponovqeni postupak ponu|a~i koji su u~estvovali u prvom postupku i otkupili tendersku dokumentaciju sada je mogu dobiti uz zahtjev bez naknade. (M1-A-13295-13)

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 545-1-1-1-31/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Azra Henda Adresa: Vrazova 11 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200174570004 Telefon: 033292607 Faks: 033292612 Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba Internet adresa: www.judzks.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lo` ulja i goriva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lo` ulja i goriva za potrebe KS II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 10:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 23.10.2013. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Vrazova 11, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao u Aneksu A, sa naznakom "NE OTVARAJ", sa naznakom tendera na koji se ponuda odnosi. - Transakcijski ra~un za otkup tenderske dokumentacije 3389002207985984 (unicredit banka) - Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja. - Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbof formalno - pravnihuslova. - Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. - Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumentacije, odnosno analizom ponuda, primjenom ~lana 14, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda nakndano pismeno zatra`iti dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno ne mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke, propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude. - JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve tro{kove ponu|a~a u postupku, zadr`ava pravo da prekine - otka`epostupak dodjele ugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim nabavkama. - JU Dom zdravlaj KS }e vrednovati samo ponude ponu|a~a koji ponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji. - Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji ponu|a~i su obavezni slo`iti po redosljedu. - Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e biti prihva}ene. ANEKS A I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kontakt osoba: Jusufovi} Vedad Adresa: Vrazova 11 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033292607 Faks: 033292612 Elektronska po{ta: zlatko.viteskic@judzks.ba Internet adresa: www.judzks.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lo` ulje II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 139

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gorivo II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo (M1-A-13360-13)

OP]INA BOSANSKI PETROVAC OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 729-1-2-1-17/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Bosanski Petrovac Kontakt osoba: Nata{a Kecman Adresa: Bosanska 110 Po{tanski broj: 77250 Op{tina/Grad: Bosanski Petrovac IDB/JIB: 4263145770004 Telefon: 037883570 Faks: 037881012 Elektronska po{ta: opcinabp@bih.net.ba Internet adresa: bosanskipetrovac.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: BOSANSKI PETROVAC I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 36 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 225.000,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluge na zimskom odr`avanju puteva za zimsku sezonu 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluge na zimskom odr`avanju puteva za zimsku sezonu 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016( rokovi u skladu sa Pravilnikom o odr`avanju javnih cesta FBiH) II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 15 mjeseci zimskog odr`avanja II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Bosanski Petrovac Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumantaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 11.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 16.10.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Op}ina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, Mala sala Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se kod UNICREDIT BANK, dd BiH, filijala Biha}, broj transakcijskog ra~una: 3385002200483525, svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju-zimsko odr`avanje, vrsta prihoda 722131, {ifra op}ine 011. Dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije. Predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje i preuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja. ANEKS A I.4. Adresa za dodatne informacije Kontakt osoba: Nata{a Kecman Adresa: Bosanska 110 Po{tanski broj: 77250 Op{tina/Grad: Bosanski Petrovac Telefon: 037883570 Faks: 037881012 Elektronska po{ta:opcinabp@bih.net.ba Internet adresa: bosanskipetrovac.gov.ba (M1-A-13274-13)

Broj 71 - Strana 140

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVQA PRIJEDOR OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 845-1-1-1-17/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVQA PRIJEDOR Kontakt osoba: MAJA GRANDI] Adresa: VO@DA KARA\OR\A , BROJ 2 Po{tanski broj: 79000 Op{tina/Grad: Prijedor IDB/JIB: 4400715040002 Telefon: 052232238 Faks: 052232238 Elektronska po{ta: domzdravlja@prijedor.com I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: PRIJEDOR I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka nafte i naftnih derivata II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka bezolovnog benzina i euro dizela za vozila Doma zdravqa, te uqa za lo`ewe II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaqno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 25,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 12:30 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda Datum: 15.10.2013. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Prijedor, Vo`da Kara|or|a br.2, sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se mo`e uplatiti na ra~un JZU Dom zdravqa Prijedor, broj 5620070000030125, svrha doznake "naknada za tendersku dokumentaciju" i ista je nepovratna ANEKS B Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka bezolovnog benzina 95 oktana I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka benzina za vozila Doma zdravqa II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 6.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Godinu dana od dana potpisivawa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Benzinske stanice ponu|a~a V. Dodatne informacije Detaqno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka euro dizela I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka euro dizela za sanitetska vozila Doma zdravqa II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 34.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Godinu dana od dana potpisivawa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Benzinske stanice ponu|a~a

Ponedjeljak, 16. 9. 2013. V. Dodatne informacije Detaqno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B Broj lota: 3

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 141

I. Opis I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka lo` uqa I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka lo` uqa za potrebe grijawa ambulanti u Omarskoj II. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 26.000,00 KM II.2. Trajawe okvirnog sporazuma ili rok izvr{ewa Godinu dana od dana potpisivawa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 70,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 20,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te kupca u Omarskoj V. Dodatne informacije Detaqno u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-13016-13)

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 893-1-1-1-39/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Elzira Arifhod`i} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200662450000 Telefon: 033562012 Faks: 033562251 Elektronska po{ta: mbp@ks.gov.ba Internet adresa: www.ks.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Organ uprave I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka, transport i isporuka gra|evinskog materijala - Nabavka broj 06-14-23131/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora U Bud`etu Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirana su sredstva za nabavku, transport i isporuku gra|evinskog materijala za sanaciju, rekontrukciju i adaptaciju stambenih jednica pripadnika bora~ke populacije sa podru~ja Kantona Sarajevo u iznosu od cca 341.000,00 KM bez PDV-a. Odobrena sredstva bi se utro{ila za nabavku, transport i isporuku gra|evinskog materijala za sanaciju, rekontrukciju i adaptaciju stambenih jednica pripadnika bora~ke populacije za oko 100 korisnika sa podru~ja Kantona Sarajevo, a koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12Pre~i{}eni tekst) i Uredbom o na~inu i uslovima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/07, 23/09,10/11 i 33/12) i Pravilnikom za utvr|ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/07, 36/08, 18/11 i 42/12). Na osnovu nalaza stru~ne Komisijei obavljene kategorizacije devastiranih stambenih jedinica odobravala bi se jednokratna bespovratna pomo} u gra|evinskom materijalu. Predmet ovog otvorenog postupka je nabavka, transport i isporuka materijala korisnicima jednokratne bespovratne pomo}i u vidu gra|evinskog materijala (vlasnicima stambenih jedinica ) na adresu istih. Isporu~eni materijal u potpunosti mora zadovoljavati standardne uslove kvaliteta i uslove iz specifikacije materijala. Odabrani dobavlja~ }e nabaviti i transportovati materijal korisnicima jednokratne bespovratne pomo}i u vidu gra|evinskog materijala, na adresu koju }e dobiti od Ugovornog organa zajedno sa specifikacijom gra|evinskog materijala. Primopredaju materijala ovjeravali bi dobavlja~ materijala i korisnik jednokratne bespovratne pomo}i u vidu gra|evinskog materijala. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Predvi|ena je dodjela gra|evinskog materijala za cca 100 korisnika, specifikacije vrste materijala date su u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 341.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Gra|evinski materijal bi se isporu~ivao na cca 100 adresa na podru~ju Kantona Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od potpisa ugovora pa do kraja 2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Ugovorni organ se obavezuje da }e izvr{iti pla}anje obaveza po ovom Ugovoru nakon isporuke gra|evinskog materijala, odnosno ispostavljene fakture, a u zavisnosti od dinamike priliva bud`etskih sredstava. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji).

Broj 71 - Strana 142

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 15:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 15:30 Mjesto: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otvoreni postupak }e se obaviti u skladu sa odredbama ~lana 29. Zakona o javnim nabavkama. Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu da budu upu}eni u pismenoj formi, putem faksa ili elektronske po{te ili putem telefona, uz obavezu ponu|a~a da u {to kra}em roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, po~ev od 18.10.2013. godine, a najkasnije do roka utvr|enog u obavje{tenju o javnoj nabavci. Ukoliko ponu|a~ ne dostavi zahtjev u pismenoj formi do utvr|enog roka smatra se da je odustao od u~e{}a u javnoj nabavci, uz obavezu da ugovornom organu nadoknadi tro{kove tenderske dokumentacije i dostavljanja na adresu ponu|a~a. ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Velid Imamovi}, Elzira Arifhod`i} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo Telefon: 033562008 Faks: 033562251 Elektronska po{ta: elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba Internet adresa: www.mbp@ks.gov.ba (M1-A-13248-13)

TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. PRIVREDNO DRU[TVO ZA SKLADI[TENJE TE^NIH GORIVA OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1114-3-2-1-7/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Terminali Federacije d.o.o. Privredno dru{tvo skladi{tenje te~nih goriva Kontakt osoba: Vesna Brkan Adresa: Mustajbega Fadilpa{i}a 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200977100007 Telefon: 033214278 Faks: 033214316 Elektronska po{ta: protokol@terminali.ba Internet adresa: www.terminali.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva tendersku dokumentaciju I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva tendersku dokumentaciju I.4. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva tendersku dokumentaciju I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt

za

za za za

I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada glavnih izvedbenih projekta djelomi~ne sanacije za terminale te~nih naftnih goriva u @ivinicama i Bla`uju u skladu s Tehni~kom specifikacijom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada glavnih izvedbenih projekata djelomi~ne sanacije za terminale te~nih naftnih goriva u @ivinicama i Bla`uju- Sarajevo u skladu s Tehni~kom specifikacijom- projektni zadatak za izradu projekta sanacije terminala Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ubrzani ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.9.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.9.2013. Vrijeme: 13:00 ANEKS A I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kontakt osoba: Sadin Zalihi} Adresa: Mustajbega Fadilpa{i}a 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar Telefon: 033214278 Faks: 033214316 Elektronska po{ta: protokol@terminali.ba Internet adresa: www.terminali.ba ANEKS B Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izrada glavnog izvedbenog projekta sanacije faza 1 terminala u @ivinicama

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 143

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izrada glavnog izvedbenog projekta sanacije faza 1 terminala u @ivinicama II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 40% ukupne vrijednosti nabavke II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @ivinice ANEKS B Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izrada glavnog izvedbenog projekta sanacije faze 1 terminala u Bla`uju-Sarajevo I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izrada glavnog izvedbenog projekta sanacije faze 1 terminala u Bla`uju-Sarajevo II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 60 % ukupne vrijednosti nabavke II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bla`uj - Sarajevo (M1-A-13271-13)

JP RV "PLAVA VODA" D.O.O. TRAVNIK OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1336-1-3-1-1/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP RV "Plava voda" d.o.o. Travnik Kontakt osoba: Hajra Jusi} Adresa: Zenjak bb Po{tanski broj: 72270 Op{tina/Grad: Travnik IDB/JIB: 4236481050004 Telefon: 030511133 Faks: 030511132 Elektronska po{ta: prv.plavavoda@bih.net.ba Internet adresa: www.jprvplavavoda.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e I.5.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Polaganje cijevi II.2. Podjela na lotove Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na za{titi izvori{ta "Plava Voda" - sanacija kanalizacionog sistema odvo|enja otpadnih voda naselja Teped`ik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova na sanaciji kanalizacionog sistema odvo|enja otpadnih voda naselja Teped`ik, u skladu s predmjerom radova II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u predmjeru radova II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Naselje Teped`ik, op}ina Travnik II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od datuma potpisivanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva obezbje|ena putem granta Fonda za za{titu okoli{a Federacije BiH III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:65,00 % 2. Du`ina perioda servisiranja izgra|enog sistema, u~e{}e:35,00 % IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 4.10.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 13:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 14.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Zenjak bb, kanceleraija JP RV "Plava Voda", Travnik Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM upla}uje se na @-R JP RV "Plava Voda" d.o.o. Travnik; 141-436-53200089-37 BBI BiH d.d. Sarajevo. TD se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati u kancelariji JP RV "Plava voda" d.o.o. Travnik ili putem po{te uz prethodni zahtjev za dostavu TD uz dokaz o izvr{enoj uplati naknade za istu. Dobavlja~i prije otkupa tenderske dokumentacije mogu izvr{iti

Broj 71 - Strana 144

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

uvid u istu svakim radnim danom od datuma objave Obavje{tenja o javnoj nabavci u vremenskom periodu od 11:00 do 14:30 sati. (M1-A-13055-13)

JU O[ "VRHPOLJE" VRHPOLJE OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 1338-1-3-1-1/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU O[ "Vrhpolje" Vrhpolje Kontakt osoba: Fahrudin Bahti} Adresa: Vrhpolje bb Po{tanski broj: 79260 Op{tina/Grad: Sanski Most IDB/JIB: 4263205000009 Telefon: 387692810 Faks: 387692809 Elektronska po{ta: vrhpolje.skola@gmail.com I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I.1 I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta: Javni subjekt I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja sportske dvorane II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova prema projektu II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 100000

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU O[ "Vrhpolje" Vrhpolje II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23.Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.9.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.10.2013. Vrijeme: 14:00 Mjesto: JU O[ "Vrhpolje" Vrhpolje (M1-A-13401-13)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 145

B - OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BAWA LUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-1-1-2-438/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 21-1-1-1-335/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BAWA LUKA Kontakt osoba: Zdravko Puzi} Telefon: 051246500 Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mjernih transformatora, opreme i rezervnih dijelova za razvodna postrojewa (Tenderska dokumentacija broj: T-04-07/13) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka mjernih transformatora, opreme i rezervnih dijelova za razvodna postrojewa (6 lotova): Lot 1 - Strujni i naponski mjerni transformatori Lot 2 - Odvodnici prenapona 110 kV i SN Lot 3 - Rezervni dijelovi za VN prekida~e Lot 4 - Rezervnih dijelovi za SN prekida~e Lot 5 - Rezervni dijelovi za VN rastavqa~e Lot 6 - Otpornici za uzemqewe zvjezdi{ta energetskog transformatora, a sve u skladu sa tehni~kim specifikacijama datim u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 1 - Strujni i naponski mjerni transformatori I.2. Kratak opis predmeta ugovora Strujni i naponski mjerni transformatori u skladu sa tehni~kim specifikacijama datim u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ugovornog organa "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka, Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ukupna cijena, u~e{}e: 80,00 2. Tehni~ke karakteristike boqe od zahtjevanih, u~e{}e: 10,00 3. Tipizacija opreme, u~e{}e: 4,00 4. Garantni period, u~e{}e: 3,00 5. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Elnos BL" d.o.o. Bawa Luka IDB/JIB: 4400811430008 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 125.409,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 125.409,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 125.409,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 2 - Odvodnici prenapona 110 kV i SN I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odvodnici prenapona 110 kV i SN u skladu sa tehni~kim specifikacijama datim u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 30 dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ugovornog organa "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka, Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ukupna cijena, u~e{}e: 80,00 2. Tehni~ke karakteristike boqe od zahtjevanih, u~e{}e: 10,00 3. Tipizacija opreme, u~e{}e: 4,00 4. Garantni period, u~e{}e: 3,00 5. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Elnos BL" d.o.o. Bawa Luka IDB/JIB: 4400811430008 Op{tina/Grad: Bawa Luka

Broj 71 - Strana 146

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 47.071,53 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 47.071,53 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 50.134,50 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 3 - Rezervni dijelovi za VN prekida~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni dijelovi za VN prekida~e u skladu sa tehni~kom specifikacijom datoj u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 30 dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ugovornog organa "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka, Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ukupna cijena, u~e{}e: 85,00 2. Tehni~ke karakteristike boqe od zahtjevanih, u~e{}e: 8,00 3. Garantni period, u~e{}e: 3,00 4. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Elnos BL" d.o.o. Bawa Luka IDB/JIB: 4400811430008 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 70.580,40 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 70.580,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 70.580,40 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 4 - Rezervni dijelovi za SN prekida~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni dijelovi za SN prekida~e u skladu sa tehni~kom specifikacijom datoj u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 30 dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ugovornog organa "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka, Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ukupna cijena, u~e{}e: 85,00 2. Tehni~ke karakteristike boqe od zahtjevanih, u~e{}e: 8,00 3. Garantni period, u~e{}e: 3,00 4. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Elnos BL" d.o.o. Bawa Luka IDB/JIB: 4400811430008 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.650,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 45.650,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 45.650,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 5 - Rezervni dijelovi za VN rastavqa~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rezervni dijelovi za VN rastavqa~e u skladu sa tehni~kom specifikacijom datoj u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 30 dana

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 147

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ugovornog organa "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka, Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ukupna cijena, u~e{}e: 85,00 2. Tehni~ke karakteristike boqe od zahtjevanih, u~e{}e: 8,00 3. Garantni period, u~e{}e: 3,00 4. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: POWERDIS d.o.o. Biha} IDB/JIB: 4263549270005 Op{tina/Grad: Biha} IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 57.910,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 21.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 57.910,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 61.532,80 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 6 - Otpornici za uzemqewe zvjezdi{ta energetskog transformatora I.2. Kratak opis predmeta ugovora Otpornici za uzemqewe zvjezdi{ta energetskog transformatora u skladu sa tehni~kom specifikacijom datoj u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 72.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 30 dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ugovornog organa "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Bawa Luka, Operativno podru~je Bawa Luka, Rami}i bb, 78215 Drago~aj, Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 2. Cijena, u~e{}e: 10,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: RAMI]-TRADE d.o.o. Podstrana IDB/JIB: 39960448656 Dr`ava: Hrvatska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 53.198,57 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 30.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 53.198,57 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 82.346,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13116-13)

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-4-1-2-439/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Aida Kaltak Telefon: 051246500 Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 3EP-056/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka motornog goriva za slu`bena vozila Elektroprenosa BiH OP Sarajevo - TJ Vi{egrad II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji uz ugovor II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mjesta trafostanica TJ Vi{egrad II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina - do kona~ne vrijednosti ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "NESTRO PETROL"AD IDB/JIB: 4400959260004 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 28.737,25 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 28.737,25 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 28.737,25 KM

Broj 71 - Strana 148

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Zbog dokazivih razloga samo jedan dobavlja~ mo`e izvr{iti isporuku e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Nestro Petrol ad Banja Luka (M1-B-13164-13)

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 39-4-2-2-44/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Regulatorna agencija za komunikacije BiH Kontakt osoba: Ismet Muminovi} Telefon: 033250600 Elektronska po{ta: info@rak.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Dr`avni nivo I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje i servisiranje monitoring opreme II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 90.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Mehmedfa Spahe 1. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 31.12.2013. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Rohde&Schwarz Austrija IDB/JIB: 000000000 Dr`ava: Austrija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 90.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 90.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 90.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" U pitanju je produ`avanje ugovora o odr`avanju i servisiranju monitoring opreme sa ekskluzivnim dobavlja~em i serviserom monitoring opreme e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Rohde&Schwarz Austrija (M1-B-13035-13)

BH-GAS D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 47-4-2-2-34/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH-GAS D.O.O. SARAJEVO Kontakt osoba: AMELA MUSTAFI] Telefon: 033724220 Elektronska po{ta: direkcija@bh-gas.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kratkoro~ni kredit kod UniCredit banke d.d. II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 5.000.000,00 KM II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 113.540,09 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Transakcijski ra~un BH-Gasa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 31.12.2013. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: UniCredit Banka d.d. Mostar IDB/JIB: 4227162980008 Op}ina/Grad: Mostar

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 149

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 113.540,09 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 113.540,09 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 113.540,09 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Teku}a likvidnost e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali UniCredit banka d.d. (M1-B-13050-13)

BH-GAS D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 47-4-2-2-35/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH-GAS D.O.O. SARAJEVO Kontakt osoba: AMELA MUSTAFI] Telefon: 033724220 Elektronska po{ta: direkcija@bh-gas.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kratkoro~ni kredit II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 2.000.000,00 KM II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Transakcijski ra~un BH-Gas-a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 22.09.2013. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: UNION BANKA d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200640130001 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.036,40 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 22.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.036,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.036,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Pla}anje ino dobavljacima e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali UNION banka d.d. Sarajevo (M1-B-13051-13)

BH-GAS D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 47-4-2-2-36/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH-GAS D.O.O. SARAJEVO Kontakt osoba: AMELA MUSTAFI] Telefon: 033724220 Elektronska po{ta: direkcija@bh-gas.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kratkoro~ni kredit II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 4.300.000,00 II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Transakcijski ra~un BH-Gasa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 10.01.2014. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 71 - Strana 150

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SBERBANK BH d.d. IDB/JIB: 4200072900000 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 159.430,77 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 159.430,77 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 159.430,77 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Pla}anje ino dobavlja~ima e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali SBERBANK BH d.d. (M1-B-13052-13)

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 63-4-2-2-112/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Dragan ^i~i} Telefon: 033568605 Elektronska po{ta: nihad.foco@lutrija-bih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Ostalo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Reklamne usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pregovara~ki postupak br. 130/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ogla{avanje Lutrije BiH u ekskluzivnim sadr`ajima FACE TV-a II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00% 2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: FACE d.o.o. IDB/JIB: 4201510990005 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 30.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 2.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 30.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 30.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Ekskluzivna prava e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Face d.o.o. Sarajevo (M1-B-13084-13)

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 64-1-1-2-157/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 64-1-1-1-139/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Abramu{i} Telefon: 032405133 Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Zeni~ko dobojski kanton I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 13 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 151

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovljeni otvoreni postupak za nabavku tehni~kog materijala, medicinskih plinova i te~nih gasova II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{na bravarska sredstva II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.155,30 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 3.155,30 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 4.230,70 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vij~ana roba II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.375,40 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 7.375,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 7.610,50 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Stolarski materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 3.700,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Pero" d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218026030005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.230,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 7.230,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 7.230,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora To~kovi za kolica

Broj 71 - Strana 152

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Pero" d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218026030005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.405,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 4.405,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 4.464,50 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Molersko-farbarski materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 18.938,30 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 18.938,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 19.955,00 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ^eli~ni materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.885,85 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 12.885,85 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 15.011,50 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gra|evinski materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Pero" d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218026030005 Op}ina/Grad: Zenica

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 153

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 67.727,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 67.727,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 69.174,31 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Elektro materijal-rasvjeta II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Pero" d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218026030005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 41.772,25 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 41.772,25 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 51.825,25 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Elektroinstalacioni materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.300,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Pero" d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218026030005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.802,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.802,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 17.868,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Elektro oprema II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.100,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 39.696,10 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 39.696,10 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 39.696,10 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Broj 71 - Strana 154

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vodo materijal II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 175.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Inter-com"doo Zenica IDB/JIB: 4218087760006 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 242.258,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 242.258,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 258.370,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Te~na goriva i maziva II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 96.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200999090005 Op}ina/Grad: Vogo{}a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 87.218,41 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.8.2013.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 78.948,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 87.218,41 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije Dana 24.07.2013. godine ugovor o godi{njem snabdijevanju te~nim gorivima i mazivima zaklju~en sa "Brki} Petrol" d.o.o. Zenica je poni{ten jer nije bio sa~injen u skladu sa ponudom na tenderu broj 11-06/13,LOT 12. te je u skladu sa ~lanom 39. ZJN ugovor zaklju~en sa slijede}im najpovoljnijim ponu|a~en za ovaj LOT, "HIFA Petrol" d.o.o. Sarajevo. (Agencija za javne nabavke je dana 26.07.2013. obavje{tena o izmjenama) ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Medicinski plinovi II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Dato u T.D. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 73.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200350720000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 98.180,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 98.180,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 98.180,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13061-13)

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 155

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-1-2-2-330/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 67-1-2-1-271/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: na period od dvije (2) godine od dana zakqu~ivawa Okvirnog sporazuma II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 427.355,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Obavqawe usluga higijeni~arske slu`be na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Obavqawe usluga higijeni~arske slu`be na podru~ju grada Bawaluka II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 500.000,00 KM sa PDV-om II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Slaven IDB/JIB: 4400845760007 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 426.918,56 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa okvirnog sporazuma: 2.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 426.918,56 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 426.918,56 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-12979-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-1-2-2-331/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 67-1-2-1-264/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisirawa i popravke II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 4 godine od 01.06.2013. do 31.05.2017. godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 598.297,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe semafora na podru~ju grada Bawaluka u periodu od 01.06.2013. do 31.05.2017. godine II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Odr`avawe semafora na podru~ju grada Bawaluka u periodu od 01.06.2013. do 31.05.2017. godine II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 700.000,00 KM sa PDV-om II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TELEFONIJA VIDAKOVI] d.o.o. Doboj IDB/JIB: 4400011580001 Op{tina/Grad: Doboj IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 614.862,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa okvirnog sporazuma: 14.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 614.862,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 636.528,00 KM

Broj 71 - Strana 156

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-12977-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-4-2-2-333/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe zelenih povr{ina i suzbijawe ambrozije na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe zelenih povr{ina i suzbijawe ambrozije na podru~ju grada Bawaluka II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 392.500,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 335.473,67 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 30.09.2013. Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Tamaris company d.o.o. Bawaluka IDB/JIB: 4401628440009 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 334.593,97 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 334.593,97 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 335.390,58 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka b) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" S obzirom da je poslove neophodno obavqati za jul-avgust-septem' bar mjesec ove godine sprovedena je predmetna nabavka e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 3 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1. "Tamaris company" d.o.o. Banjaluka 2. "Eko-euro tim" d.o.o. Bawaluka 3. "^isto}a" a.d. Bawaluka (M1-B-12997-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-4-2-2-334/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe sajta Grada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe sajta Grada II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 18.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.384,78 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 12 mjeseci od dana potpisa ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Elektrotehni~ki fakultet IDB/JIB: 4401017720057 Op{tina/Grad: Bawa Luka

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 157

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 20.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 15.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 15.000,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Sa obzirom da je ASGBL 2007. godine provela otvoreni postupak te zakqu~ila ugovor sa Elektrotehni~kim fakultetom i da je taj garantni period istekao i imaju}i u vidu da je ETF autor i vlasnik svih intelektualnih prava proveden je predmetni postupak. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Elektrotehni~ki fakultet Bawaluka (M1-B-12998-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-4-3-2-336/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe dodatnih, nepredvi|enih radova na izgradwi Vatrogasnog doma u nasequ Dervi{i, Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod naziv predmeta ugovora II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 121.700,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 104.018,20 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 30 dana od dana uvo|ewa u posao

Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "PROGRES GRADWA" d.o.o. IDB/JIB: 4401158970006 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 104.000,40 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 6.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 104.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 104.000,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" S obzirom da su se tokom izvo|ewa radova pojavili nepredvi|eni, dodatni radovi sproveden je predmetni postupak javne nabavke e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Progres - gradwa" d.o.o. Bawaluka (M1-B-12042-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-1-3-2-337/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 67-1-3-1-270/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih objekata II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa sekundarne vodovodne mre`e prve zone naseqa ^esma II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa sekundarne vodovodne mre`e prve zone naseqa ^esma

Broj 71 - Strana 158

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 200.000,00 KM sa PDV-om II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 170.942,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana uvo|ewa u posao Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Rotor d.o.o. Bawaluka IDB/JIB: 4400876720003 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 95.777,59 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 28.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 12 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 12 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 95.777,59 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 157.272,69 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13089-13)

GRAD BAWALUKA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-4-2-2-338/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: Biqana \uri} Telefon: 051244476 Elektronska po{ta: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Bawa Luka I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe dodatnih usluga na odr`avawu javne rasvjete na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe dodatnih usluga na odr`avawu javne rasvjete na podru~ju grada Bawaluka

II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 60.000,00 KM sa PDV-om II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 51.282,60 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 4 (~etiri) mjeseca od dana zakqu~ewa Aneksa ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Elnos BL" d.o.o. Bawa Luka IDB/JIB: 4400811430008 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 51.024,55 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 28.8.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 51.024,55 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 51.024,55 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka d) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Nepredvi|ene okolnosti koje su neophodne za izvr{ewe usluga odr`avawa javne rasvjete e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1. "ELNOS BL" d.o.o. Bawaluka (M1-B-13100-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-809/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Danijela Arar Telefon: 036316311 Elektronska po{ta: danijela.arar@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 159

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava odr`avanja NMS sustava za nadzor IP opreme i usluga II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Ugovor o odr`avanju NMS sustava za nadzor IP opreme i usluga II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno specifikaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 35.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 26.07.2014. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: COMBIS d.o.o.Sarajevo IDB/JIB: 4201111780005 Op}ina/Grad : Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.740,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 30.740,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 3.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 30.740,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 30.740,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Combis d.o.o. je ovla{teni i certificirani partner CA Technologies i jedini mo`e pru`iti odgovaraju}u podr{ku za navedeni sustav e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali COMBIS d.o.o. Sarajevo (M1-B-12990-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-3-2-810/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.

Kontakt osoba: Milodrag Petrovi} Telefon: 063363168 Elektronska po{ta: milodrag.petrovic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Zavr{etak gradnje II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova na ure|enju TK mre`e Mati}i II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova na ure|enju TK mre`e Mati}i II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno specifikaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.500,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d.Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do zavr{etka radova predvi|enih ugovorom Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ROADING DOO IDB/JIB: 4209306750004 Op}ina/Grad : Gra~anica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.107,40 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.107,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.107,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lanak 11. Stavak (4) To~ka b) Alineja (2) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Sa dobavlja~em Roading d.o.o.Gra~anica je u pro{loj godini potpisan ugovor za izvo|enje radova,ali do njegove realizacije nije do{lo,zbog ~ega se stanje na terenu promjenilo i pojavile su se dodatne stavke neophodne za okon~anje planiranih radova e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Roading d.o.o.Gra~anica (M1-B-13002-13)

Broj 71 - Strana 160

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-812/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Josip Knezovi} Telefon: 036395298 Elektronska po{ta: josip.knezovic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava odr`avanja korisni~ke licence sustava za upravljanje poslovnim procesima K2 Blackpearl II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje K2 liceenci II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno specifikaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d.Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Od 01.07.2013.godine do 30.06.2014.godine Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: eVision Informacijski sustavi d.o.o. Zagreb IDB/JIB: 98227140678 Dr`ava : Hrvatska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.472,75 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.472,75 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.472,75 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3)

d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Tvrtka eVision Informacijski sustavi d.o.o.Zagreb koja je jedina od strane K2 autorizirana i ovla{terna za prodaju i odr`avanje proizvoda K2 za podru~je Bosne i Hercegovine e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali eVision Informacijski sustavi d.o.o. Zagreb (M1-B-13019-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-815/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Igor Puhalo Telefon: 063363180 Elektronska po{ta: igor.puhalo@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava tehni~ke podr{ke za Microsoft proizvode (Premier podr{ka) II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava tehni~ke podr{ke za Microsoft proizvode (Premier podr{ka) sa poduze}em Microsoft BiH d.o.o. Sarajevo II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno specifikaciji iz upita II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.08.2014.god. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MICROSOFT BIH d.o.o.Sarajevo IDB/JIB: 4201137660008 Op}ina/Grad : Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 42.415,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 42.415,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 42.415,00 KM

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 161

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Premier podr{ka kao paket usluge mo`e samo pru`iti Microsoft direktno. U dokumentaciji se nalazi sole letter koji potvr|uje Microsoft kao jedini pru`atelj takve usluge e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Microsoft BiH d.o.o. Sarajevo (M1-B-13036-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-1-2-817/13 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-1-1-690/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Danijel Sedi} Telefon: 036395289 Elektronska po{ta: danijel.sedic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava motornih vozila II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava motornih vozila Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava 6({est)komada putni~kih motornih vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava 6({est)komada putni~kih motornih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 216.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isporuke robe predvi|ene Ugovorom

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Gara`a HT Bi{}e Polje bb Mostar Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: AC BORAS d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227100360003 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 215.333,34 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 215.333,34 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 245.856,06 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabava 10(deset)komada teretnih motornih vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava 10(deset)komada teretnih motornih vozila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 150.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isporuke robe predvi|ene Ugovorom II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Gara`a HT Bi{}e Polje bb Mostar Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GUMA M d.o.o. trgovinsko i uslu`no poduze}e IDB/JIB: 4227111640008 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 144.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 144.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 197.913,60 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13081-13)

Broj 71 - Strana 162

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-1-2-818/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Drago Vukoja Telefon: 036395106 Elektronska po{ta: drago.vukoja@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava pro{irenja IPTV sustava II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Pro{irenje IPTV sustava II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora Sukladno specifikaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 920.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP Lokacije u BiH II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isporuke robe predvi|ene ugovorom Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: ISKON INTERNET d.d. Zagreb IDB/JIB: 36779353407 Dr`ava : Hrvatska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 874.087,69 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 874.087,69 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 874.087,69 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Iskon Internet d.d. jedini je koji mo`e raditi nadogradnju sustava e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1

f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali ISKON INTERNET d.d. Zagreb (M1-B-13082-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-1-2-819/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Kristijan [imi} Telefon: 039663342 Elektronska po{ta: kristijan.simic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Pro{irenje UMTS mre`e II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Pro{irenje UMTS mre`e II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora sukladno specifikaciji II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.000.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do isporuke robe predvi|ene ugovorom Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb IDB/JIB: 84214771175 Dr`ava: Hrvatska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.985.257,61 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 1.985.257,61 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 1.985.257,61 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 1.985.257,61 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 163

V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Budu}i da je kompletna radijska mre`a HT Mostara od proizvo|a~a Ericsson, Ericsson Nikola Tesla Zagreb je jedini ovla{teni ponuditelj opreme za pro{irenje radijske mre`e e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Ericsson Nikola Tesla d.d.Zagreb (M1-B-13104-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-1-2-820/13 Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-692/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Milodrag Petrovi} Telefon: 063363168 Elektronska po{ta: milodrag.petrovic@hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 8 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7,8 II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Radovi na izgradnji infrastrukture GSM baznih postaja II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture objekata baznih postaja, odnosno: Lot 1 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: KAKANJ Sopotnica. Lot 2 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: KAKANJ Haljini}i. Lot 3 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: VITEZ - Vraniska. Lot 4 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BANOVI]I Stra`benica. Lot 5 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO Pofali}i. Lot 6 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: @IVINICE Centar. Lot 7 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BUGOJNO Starnet. Lot 8 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Jezero. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: KAKANJ - Sopotnica. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 1-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: KAKANJ Sopotnica. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KAKANJ - Sopotnica. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4401441880005 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 56.681,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 56.681,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 65.832,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: KAKANJ - Haljini}i. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 2-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: KAKANJ Haljini}i. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KAKANJ - Haljini}i. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ALFE SEKARU[I]I d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227296750009 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 36.251,80 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5

Broj 71 - Strana 164

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 36.251,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 47.172,33 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: VITEZ - Vraniska. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 3-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: VITEZ - Vraniska. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova VITEZ - Vraniska. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ALFE SEKARU[I]I d.o.o. Mostar IDB/JIB: 4227296750009 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 37.608,80 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 37.608,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 49.087,33 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BANOVI]I Stra`benica. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 4-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BANOVI]I Stra`benica. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova BANOVI]I - Stra`benica. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ARS IN@ENJERING d.o.o. Banja Luka

IDB/JIB: 4401441880005 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.484,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 50.484,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 51.868,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Pofali}i. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 5-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO Pofali}i. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova SARAJEVO - Pofali}i. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200634240008 Op}ina/Grad : Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.020,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.020,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 16.559,03 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: @IVINICE - Centar. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 6-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: @IVINICE - Centar. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom.

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 165

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova @IVINICE - Centar Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200634240008 Op}ina/Grad : Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.780,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 17.780,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 22.370,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BUGOJNO - Starnet. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 7-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BUGOJNO Starnet. II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 25.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova BUGOJNO - Starnet. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200634240008 Op}ina/Grad : Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 14.200,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 14.200,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 17.890,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Jezero. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 8-Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Jezero.

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Rok izvr{enja radova od 30/20 dana s uklju~enim jamstvenim rokom. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova BIHA] - Jezero. Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "ELECTRA" doo Sarajevo IDB/JIB: 4200964200002 Op}ina/Grad : Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 6.984,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.9.2013 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 6.984,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 10.630,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13163-13)

OP[TINA UGQEVIK OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 81-4-2-2-59/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Ugqevik Kontakt osoba: Gordana Vujevi} Telefon: 055773021 Elektronska po{ta: ug.javnenabavke@gmail.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: UGQEVIK I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge reprezentacije op{tine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge reprezentacije povodom slave op{tine i drugih manifestacija II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora 51.282,05 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Ugljevik II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 1 godina

Broj 71 - Strana 166

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NOVI GRAD AD IDB/JIB: 4400444770000 Op{tina/Grad: Ugqevik IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 51.282,05 KM IV.2.b. Godi{wa vrijednost bez PDV-a u KM 51.282,05 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 3.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 51.282,05 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 51.282,05 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Samo jedan dobavlja~ mo`e izvr{iti nabavku e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali NOVI GRAD AD (M1-B-13120-13)

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe, ~i{}ewe i prawe javnih povr{ina i odr`avawe javnog gradskog zelenila na podru~ju Grada Bijeqina ,{ifra SKP-01(2 lota)-p1/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe, ~i{}ewe i prawe javnih povr{ina i odr`avawe javnog gradskog zelenila na podru~ju Grada Bijeqina ,{ifra SKP-01(2 lota)-p1/13 Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe, ~i{}ewe i prawe javnih povr{ina na podru~ju Grada Bijeqina I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe, ~i{}ewe i prawe javnih povr{ina na podru~ju Grada Bijeqina II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 594.017,09 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.07.2013. godine do 31.12.2014. godine II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bijeqina Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: AD"Komunalac"Bijeqina IDB/JIB: 4400305650008 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 593.861,96 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 5.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 593.861,96 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 593.861,96 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjequje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe javnog gradskog zelenila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe javnog gradskog zelenila II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 341.880,34 KM

GRAD BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 83-1-2-2-380/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 83-1-2-1-339/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD BIJEQINA Kontakt osoba: Lot 1-Dragi{a Maksimovi},Lot 2-Biqana Matkovi} Telefon: 055233100 Elektronska po{ta: javnab.sobn@gmail.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: BIJEQINA I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 167

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa od dana zakqu~ivawa Ugovora pa do 31.12.2014.godine. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bijeqina Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: AD"Komunalac"Bijeqina IDB/JIB: 4400305650008 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 340.953,16 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 5.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 340.953,16 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 340.953,16 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13215-13)

GRAD BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 83-1-3-2-381/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 83-1-3-1-350/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD BIJEQINA Kontakt osoba: Tomica Stojanovi} Telefon: 055233100 Elektronska po{ta: javnab.sobn@gmail.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: BIJEQINA I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa vodoprivrednih objekata II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija ~eli~ne konstrukcije starog mosta i prenos-transport i ugradwa istoga na novu lokaciju (po projektu), {ifra SKP-34-p4/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija ~eli~ne konstrukcije starog mosta i prenos-transport i ugradwa istoga na novu lokaciju (po projektu), {ifra SKP-34-p4/12 II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 213.675,21 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bijeqina II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 kalendarskih dana od dana uvo|ewa u posao, a najkasnije do 31.12.2013. godine

Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: DOO"PGP Graditeq"Bijeqina IDB/JIB: 4400443960000 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 137.952,23 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 10.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 137.952,23 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 162.821,54 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13216-13)

GRAD BIJEQINA OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 83-4-2-2-382/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: GRAD BIJEQINA Kontakt osoba: Ivana Jovovi} i Bojan \oki} Telefon: 055233100 Elektronska po{ta: javnab.sobn@gmail.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: BIJEQINA I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Anga`ovawe prevoznika za studijska putovawa u Gising/Austrija,{ifra KGN-07-p2/13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Anga`ovawe prevoznika za studijska putovawa u Gising/Austrija II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 63.290,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Grad Bijeqina II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Od dana potpisivawa Ugovora pa do 30.11.2013.godine.

Broj 71 - Strana 168 Odjeqak III: POSTUPAK

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena aran`mana, u~e{}e: 85,00% 2. Broj gratis mjesta - bodovi prema broju ponu|enih gratis mjesta za grupu od 30 u~enika + 6 pratilaca (za 2 studijska putovawa), u~e{}e: 5,00% 3. Uslovi smje{taja, u~e{}e: 10,00% Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: AD"Semberija transport" IDB/JIB: 4400316260007 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 61.000,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 61.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 62.992,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da V.3. Dodatne informacije Projekat je finansiran od strane Evropske unije-IPA fondovi. Vrijednost ponuda je bez PDV-a,u skladu sa UINO Instrukcijom Uprave za indirektno oporezivawe o postupku ostvarivawa carinskih i poreskih osloba|awa u skladu sa Okvirnim sporazumom izme|u BiH i Komisije evropskih zajednica o pravilima saradwe,koja se odnosi na finansijsku pomo} Bosni i Hercegovini u okviru pru`awa pomo}i putem instrumenata pretprisutne pomo}i(IPA). ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Za predmetnu javnu nabavku sprovedena su dva otvorena postupka i oba postupka nijedna od primqenih ponuda nije bila kvalifikovana.Na pregovore su pozvani svi ponu|a~i koji su u~estvovali u predhodna dva postupka. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 2 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali AD "Semberija transport" Bijeqina DOO "Hapy travel" Bijeljina (M1-B-13217-13)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 137-1-1-2-91/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-81/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mirela Crnki} Telefon: 033567300 Elektronska po{ta: tenderi@ztmfbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka te~nog azota II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka te~nog azota II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00% 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200350720000 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 98.750,00 KM IV.2.b. Godi{nja vrijednost bez PDV-a u KM 98.750,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 21.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 98.750,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 98.750,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 169

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13009-13)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 137-1-1-2-93/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-79/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mirela Crnki} Telefon: 033567300 Elektronska po{ta: tenderi@ztmfbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka repromaterijala i reagenasa za potrebe Laboratorija za detekciju koagulacionih poreme}aja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka repromaterijala i reagenasa za potrebe Laboratorija za detekciju koagulacionih poreme}aja za instrumente ACL ELIT PRO, CD-X, ROTEM DELTA, BCS XP, CELL DYN 320 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi i repromaterijal za instrument ACL ELIT PRO I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reagensa i repromaterijala za instrument ACL ELIT PRO II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MEDIKOMERC d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200030140005 Op}ina/Grad: Sarajevo

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 17.042,15 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 17.042,15 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 17.042,15 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi i repromaterijal za instrument CD-X I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reagensi i repromaterijala za instrument CD-X II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MEDIKOMERC d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200030140005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 16.208,64 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 16.208,64 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 16.208,64 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi za instrument ROTEM DELTA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reagensa za instrument ROTEM DELTA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji

Broj 71 - Strana 170

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MEDIKOMERC d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200030140005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.995,64 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 5.995,64 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 5.995,64 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi i repromaterijal za instrument BCS XP I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reagensa i repromaterijala za instrument BCS XP II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 38.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: DIAMEDIC d.o.o Sarajevo IDB/JIB: 4200072730007 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 45.245,52 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 45.245,52 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 47.055,25 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi za instrument CELL DYN 320 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka reagensa za instrument CELL DYN 320 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 27.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Sarajevo farm" d.o.o. IDB/JIB: 4201103250005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 20.204,15 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 20.204,15 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 21.820,42 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka repromaterijala za instrument ROTEM DELTA I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka repromaterijala za instrument ROTEM DELTA II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 171

Naziv: MEDIKOMERC d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200030140005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.826,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 4.826,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 4.826,50 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka repromaterijala za instrument CELL DYN 320 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka repromaterijala za instrument CELL DYN 320 II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Sarajevo farm" d.o.o. IDB/JIB: 4201103250005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 8.349,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 8.349,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 10.550,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13011-13)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 137-1-1-2-94/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-78/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Majda Pamukovi} Telefon: 033567300 Elektronska po{ta: tenderi@ztmfbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka repromaterijala za screening antitjela i PCR SSO metodu na aparatu Luminex II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka repromaterijala za screening antitjela i PCR SSO metodu na aparatu Luminex II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 39.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 9 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00% 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: FARMA d.o.o. IDB/JIB: 4200801670001 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 37.115,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 13.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 37.115,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 37.115,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Broj 71 - Strana 172

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13057-13)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 137-1-1-2-95/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-80/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Majda Pamukovi} Telefon: 033567300 Elektronska po{ta: tenderi@ztmfbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javni subjekt I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,4,5,6 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka opreme za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ]elijski separator za donorsku i terapeutsku aferezu I.2. Kratak opis predmeta ugovora ]elijski separator za donorsku i terapeutsku aferezu II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 120.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isteka garantnog perioda II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "INEL-BH" d.o.o. IDB/JIB: 4218528560008 Op}ina/Grad: Maglaj

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 137.900,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 22.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 137.900,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 137.900,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Aferezni sistem za izvo|enje procedure terapijske izmjene plazme (TPE), izmjene eritrocita (RBCX) i prikupljanje mononuklearnih }elija (MNC) I.2. Kratak opis predmeta ugovora Aferezni sistem za izvo|enje procedure terapijske izmjene plazme (TPE), izmjene eritrocita (RBCX) i prikupljanje mononuklearnih }elija (MNC) II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isteka garantnog perioda II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MEDIKOMERC d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200030140005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 99.094,31 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 99.094,31 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 99.094,31 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Fri`ider od +2 do +4oC I.2. Kratak opis predmeta ugovora Fri`ider od +2 do +4oC

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 173

II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isteka garantnog perioda II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "INEL-BH" d.o.o. IDB/JIB: 4218528560008 Op}ina/Grad: Maglaj IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 7.260,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 8 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 7.260,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 24.930,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Fri`ider za duboko zamrzavanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Fri`ider za duboko zamrzavanje II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isteka garantnog perioda II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: AB MEDIC d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200121960005 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 27.927,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 8 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 27.927,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 34.832,00 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka automatskog aparata za kontrolisano zamrzavanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka automatskog aparata za kontrolisano zamrzavanje II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do isteka garantnog perioda II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Laboratorija Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Garantni period, u~e{}e: 15,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Proma d.o.o. IDB/JIB: 4200174650008 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 49.950,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 21.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 49.950,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 67.679,52 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13062-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-4-2-2-626/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Telefon: 035305000 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija

Broj 71 - Strana 174

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Tuzla i obratno za tri mjeseca II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Tuzla i obratno za tri mjeseca II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 87.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.11.2013. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRA]AJ d.d. IDB/JIB: 4209197100002 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 87.000,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 3.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 87.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 87.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Postoje}i ugovor br. 130-TTZ/13 koji se odnosi na prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Tuzla i obratno "Gradski i prigradski saobra}aj" d.d. Tuzla je istekao 01.08.2013.godine, a novi ugovor za prevoz u 2013.godini, nije potpisan iz razloga {to je ulo`ena `alba dana 27.05.2013 godine Uredu za razmatranje `albi BiH, te je ovaj organ Rje{enjem br. UP2-01-07.1-886-11/13 od 26.06.2013.godine koje je zaprimljeno u TE "Tuzla", Tuzla 08.07.2013. godine, nalo`io JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica TE "Tuzla", Tuzla da postupak poni{ti u cijelosti. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Gradski i prigradski saobra}aj" d.d. Tuzla (M1-B-13107-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-4-2-2-627/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Telefon: 035305000 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Teo~ak i obratno za 1 mjesec II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Teo~ak i obratno za 1 mjesec II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.290,60 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.09.2013. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijoj grupi ponu|a~a IV.1.a. Broj ~lanova grupe ponu|a~a: 2 1. Doma}i ponu|a~ Naziv: "SNIJE@NICA PROMET" d.o.o. Teo~ak IDB/JIB: 4209322950005 Op{tina/Grad: Teo~ak 2. Doma}i ponu|a~ Naziv: "Obols Trade" d.o.o. IDB/JIB: 4209396130000 Op{tina/Grad: Teo~ak IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 12.290,60 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 12.290,60 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 12.290,60 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 175

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Postoje}i ugovor br. 129-TTZ/13 koji se odnosi na prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Teo~ak i obratno - grupa ponu|a~a "Snije`nicapromet" d.o.o. Teo~ak i "Oblos Trade" d.o.o. Teo~ak je istekao 01.08.2013.godine, a novi ugovor za prevoz u 2013.godini, nije potpisan iz razloga {to je ulo`ena `alba dana 27.05.2013 godine Uredu za razmatranje `albi BiH, te je ovaj organ dostavio pismene instrukcije o obustavi postupka br. UP2-01-07.1-899/13 od 30.05.2013.godine koja je zaprimljena u TE "Tuzla", Tuzla 02.07.2013.god. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Grupa ponu|a~a "Snije`nicapromet" d.o.o. Teo~ak i "Obols Trade" d.o.o. Teo~ak (M1-B-13108-13)

IDB/JIB: 4209221500009 Op}ina/Grad: Lukavac IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 134.480,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 134.480,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 134.480,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13143-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-4-2-2-632/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Telefon: 035305000 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla-Srebrenik-Sladna i obratno za tri mjeseca II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla-Srebrenik-Sladna i obratno za tri mjeseca II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom opisu II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.11.2013. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Hazre Tours" d.o.o. IDB/JIB: 4209873160005 Op}ina/Grad: Srebrenik

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-1-2-2-628/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 145-1-2-1-522/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Murat Asoli Telefon: 035305000 Elektronska po{ta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno preduze}e I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost: Elektri~na energija Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Generalni remont 16 reduktora na HPV-u II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Generalni remont 16 reduktora na HPV-u II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Navedeno u tehni~kom dijelu tendera II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 135.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac

Broj 71 - Strana 176

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 34.500,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.8.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 34.500,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 34.500,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Postoje}i ugovor br. 132-TTZ/13 koji se odnosi na prevoz zaposlenika na relaciji TE "Tuzla", Tuzla - Srebrenik-Sladna i obratno - "Hazre Tours" d.o.o. Srebrenik je istekao 01.08.2013.godine, a novi ugovor za prevoz u 2013.godini, nije potpisan iz razloga {to je ulo`ena `alba dana 27.05.2013 godine Uredu za razmatranje `albi BiH, te je ovaj organ Rje{enjem br. UP2-01-07.1-886-11/13 od 26.06.2013.godine koje je zaprimljeno u TE "Tuzla", Tuzla 08.07.2013. godine, nalo`io JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica TE "Tuzla", Tuzla da postupak poni{ti u cijelosti. e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali "Hazre Tours" d.o.o. Srebrenik (M1-B-13349-13)

JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E "^APLJINA" D.O.O. ^APLJINA OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 149-1-2-2-8/13 Broj obavijesti o nabavi: 149-1-2-1-6/13 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E "^APLJINA" D.O.O. ^APLJINA Kontakt osoba: Alma Ostoji} Telefon: 036806124 Elektronska po{ta: komunalno.capljina@tel.net.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Javno poduze}e I.2.b. Razina: ^APLJINA I.2.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Odr`avanje opreme za dezinfekciju vode II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje opreme za dezinfekciju vode II.5.Ukupna koli~ina ili obim ugovora 14.000,00 II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.965,81

II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ^apljina, Vodocrpili{ta JKP ^apljina II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 70,00% 2. Rok odgode pla}anja, u~e{}e: 30,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Contolmatik d.o.o. IDB/JIB: 4227045590002 Op}ina/Grad : Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 11.829,26 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11.829,26 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 11.829,26 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13152-13)

OP]INA TUZLA OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 153-1-3-2-141/13 Broj obavje{tenja o nabavci: 153-1-3-1-112/13 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA TUZLA Kontakt osoba: Ernad Halilovi}, Milenko Perki} Telefon: 035307340 Elektronska po{ta: javnenabavke@tuzla.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: TUZLA I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na odr`avanju nekategorisanih i lokalnih puteva i sanacijama prekopa na putevima u op}ini Tuzla za 2013 godinu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Broj 71 - Strana 177

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na odr`avanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podru~ju op}ine Tuzla u 2013 godini II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Op}ine Tuzla III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: S.E-SARAJKA d.o.o. za niskogranju, proizvodnju i transport export-import IDB/JIB: 4209066340008 Op}ina/Grad: @ivinice IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 1.207.981,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.9.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 1.201.714,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 1.685.855,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanacijama prekopa na putevima na podru~ju op}ine Tuzla u 2013 godini II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 800.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Tuzla III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: CESTOTEHNIK d.o.o. za gra|evinarstvo Tuzla IDB/JIB: 4209108870002 Op}ina/Grad: Tuzla

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 565.450,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.7.2013. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 565.450,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a u KM 999.409,30 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13092-13)

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 166-1-1-2-163/13 Broj obavje{tewa o nabavci: 166-1-1-1-138/13 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Ranka Kova~evi} Telefon: 051334365 Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta: Organ uprave I.2.b. Nivo: Republika Srpska I.2.c. Djelatnost: Javna uprava Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM: 450.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Nabavka prehrambenih proizvoda II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe MUP-a Republike Srpske II.5. Ukupna koli~ina ili obim okvirnog sporazuma 450.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Bawa Luka Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "NIZ KOMERC" D.O.O. IDB/JIB: 4400790330008 Op{tina/Grad: Bawa Luka

Broj 71 - Strana 178

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabavke –

Ponedjeljak, 16. 9. 2013.

IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 502.676,50 KM IV.2.b. Mjese~na vrijednost bez PDV-a u KM 20.944,85 IV.2.b. Godi{wa vrijednost bez PDV-a u KM 251.338,25 IV.2.c. Datum zakqu~ewa okvirnog sporazuma: 3.9.2013. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 502.676,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a u KM 531.812,47 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-13020-13)

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez